:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2015-11-19

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ


*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от Председателите на народните читалища предложения за дейността им през 2016 г.Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващисе български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Община Созопол има богато културно наследство и население, успяло да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се представят и интерпретират от читалищните танцови, певчески и театрални състави по време на общински, регионални и национални фолклорни на празници,събори и конкурси.


РАЗДЕЛ I. РЕСУРСИ.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА

В община Созопол съдебно регистрирани са общо десет читалища - НЧ „Отец Паисий 1896” – гр. Созопол, НЧ „Димо Николов 1908” – гр. Черноморец, НЧ „Просвета 1935” – с. Равадиново, НЧ „Възраждане 2000” – с. Атия, НЧ „Напредък 1904” – с. Зидарово, НЧ „Ангел Величков 1902” – с. Росен, НЧ „Изгрев 1929” – с. Равна гора, НЧ „Възраждане 1929” – с. Присад, НЧ „Наука 1928” – с. Индже войвода, НЧ „Светлина 1923” – с. Крушевец и всички имат регистрация в регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения.
Субсидиите за читалищата се разпределят при спазване на Закона за народните читалища, изработения от Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата”.
С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината.
Решен е въпросът със собствеността на читалищата. Община Созопол безвъзмездно е отстъпила на читалищата правото на ползване върху сградите.
В субсидираните читалища на община Созопол има общо 21 щатни бройки.
По програма „Глобални библиотеки” с компютри и мултимедия са оборудвани НЧ „Отец Паисий” гр. Созопол – 7 бр., НЧ „Изгрев” с. Равна гора – 3 бр., НЧ „Димо Николов” гр. Черноморец – 7 бр. и НЧ „Ангел Величков” с. Росен – 5 бр.

Всички народни читалища са съдебно регистрирани. Същите са регистрирани и в Министерство на културата.Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от:
●членски внос,
●културно-просветна дейност,
●субсидии от държавния и общинския бюджети,
●дарения,
●други приходи съгласно чл. 21 от ЗНЧ.

Екипната работа в читалищата и техните управителни органи са на добро ниво, но винаги може да се желае повече в тази насока. Наред със своите служебни ангажименти, членовете на читалищните ръководства са и участници в самодейните колективи и художествените състави към читалищата. Всяко читалище има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания,бележити дати, национални празници, годишнини и участия в конкурси и фестивали.Нормативните актове, които са пряко свързани с дейността им са:
●Закон за народните читалища- Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври
1996г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013г.
●Закон за обществените библиотеки - Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни
2009г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013г.
●Закон за културното наследство - Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март
2009г., изм. ДВ. бр. 66 от 28 Ноември 2014г.
●Закон за меценатството - Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 20 от 9 Март 2012г.
●Закон за закрила и развитие на културата - Обн. ДВ. бр.50 от 1
Юни 1999г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013г.

В своята работа читалищата използват възможностите на
външната и вътрешната среда:

●Културно-етническо разнообразие;
●Добро сътрудничество с общинска администрация и други неправителствени организации на територията на Община Созопол;
●Участие в проекти пред Министерство на културата и други донори;
●Оказване на методическа и финансова помощ от Община Созопол.
●Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;
●Съществуване на щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност;
●Добре разпределена читалищна мрежа;
●Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;
●Наличие на компютри и офис техника;
●Наличие на библиотеки във всички читалища;
●Обновяване на библиотечния фонд чрез работа по програми и проекти;
●Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност.

Слаби страни в тяхната работа са:

●Бизнесът все още остава неангажиран към читалищната дейност;
●Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;
● Иновативни идеи за развиване на нови форми на дейност,
●Недостатъчна активност на някои читалищни настоятелства.


РАЗДЕЛ II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Народните читалища в Община Созопол ще се развиват и институционално укрепват като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

През 2016 година развитието на читалищната дейност в община Созопол ще продължи в основните насоки, следвайки националната и общинска културна политика.
Основните задачи пред читалищата са
●Запазване и развитие на духовните и културни ценности на гражданското общество.
●Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие, утвърждаване и запазване.
●Поддържане на автентичните форми на фолклора и осигуряване на възможности за продължаване на традицията.
●Повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на различните общности
●Утвърждаване мястото на читалището, като духовно средище и естествен център за формиране на гражданско общество.
●Осъвременяване ролята на библиотеките при читалищата с цел приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество

2.1.Библиотечно и информационно направление:

- Обогатяване и поддържане на библиотеки, читални, електронно информационни мрежи и услуги;
- Създаване на читателски - библиотечни клубове, уреждане на изложби и кътове с литература в библиотеките, витрини и др.
- Поддържане на интернет услуги и изготвяне на информационни табла с актуална информация за потребностите на населението;
- Популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител, включване на библиотеките в седмицата на детската книга и изкуствата за деца, разширяване на инициативата „Маратон на четенето“ в кампания „Голямото четене”.


2.2.Художествено – творческо направление:

Работа по запазването на нематериалното наследство /песни, танци, поговорки, мелодии, фотоси, материали,
- Документиране и популяризиране на традициите и културните ценности на различните етноси в региона чрез различни форми на любителското творчество и участия в престижни културни събития в общината, региона, страната, чужбина;
- Повишаване качествата на предлагания от читалищата художествен продукт по повод различни събития;
- Изграждане на групи по интереси;
- Възстановка на обичаи и празници от Културния календар;
- Подготовка на проекти за обновяване на реквизит, гардероб на съставите;

2.3.Културно - просветно направление:

- Организиране на тематични вечери, културно-просветни мероприятия, конкурси, изложби, творчески вечери и инициативи;
- Активно участие в събитията по Културния календар на Община Созопол;

2.4.Образователно направление:

- Провеждане на образователни дейности за възпитание и развитие на местното
население чрез курсове, кръжоци, лекции, викторини и др.
- Достъп на населението до залите с компютърна техника;

2.5.Краеведческо направление:

- Активизиране на дейности, свързани с развитие на краеведческата и издирвателската дейност във всяко читалище;
- Сформиране на кръжоци за припознаване и изучаване на културно - историческото наследство на родния край;

2.6.Социално направление:

- Реализиране на инициативи със социална насоченост с цел социална и културна
интеграция на различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически групи и др.
- Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в
неравностойно положение, поздравителни концерти;

2.7. Организационно направление:

- Утвърждаване и укрепване на връзки с институции, учебни заведения и др.;
- Активно включване в обявени от МК и Община Созопол сесии за подкрепа на
любителското творчество, подпомагане на библиотечното дело, технологичното обновление, ремонти и др.;
- Кандидатстване по европейски проекти и програми.

2.8.Направление - повишаване квалификацията на кадрите:

- Участие в организирани обучения, семинари, кръгли маси, дискусии, работни
срещи по проблемите на читалищата с цел повишаване компетенциите и развитие на читалищата.
2.9.Работа по проекти

За да продължи да се развива културния живот в Общината е необходимо координирано сътрудничество между културните институти и използване възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на дейностите им. С тяхна помощ читалищата ще допринесат за задоволяване на определени обществени потребности. Това е възможност за всяко едно читалище да реализира своя цел чрез осигуряване на алтернативно финансиране. Общината е партньор и винаги ще подпомага техните усилия в тази насока.

2.10. Дейности по програмата за 2016 г.

N: по ред Дейности Срок Отговорник Финансови средства
I. Библиотечна дейност
1. Уреждане и поддържане на обществени библиотеки. Постоянен
читалищата Собствени средства
2. Обогатяване на библиотечния фонд. Постоянен Читалищата Собствени средства/проекти
3. Мероприятия за повишаване на читателския интерес – представяне на нови книги, литературни четения, изложбени кътове с книги и др. Календарен план
Читалищата
Собствени средства
4. Предоставяне на компютърни и интернет услуги за населението Постоянен
Читалищата
Собствени средства
II. Художествена самодейност
1. Развиване и подпомагане на дейността на съществуващите самодейни групи и клубове. Постоянен
Читалищата
Собствени средства
2. Участия във фестивали, конкурси, събори на общинско, регионално и национално ниво Покани за участие
Читалища
Собствени средства
Община Созопол
Културен календар
Спонсори
3. Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции от българския фолклор. Постоянен
Читалищата
Собствени средства
4. Запознаване на подрастващото поколение с местните традиции и празнично-обредния календар. Постоянен
Читалища
Собствени средства


III.

Повишаване на квалификацията и надграждане на знания
1. Проучване на добри практики от водещи културни организации и възможности за тяхното прилагане. Постоянен
Читалищата
Собствени средства
2. Повишаване на квалификацията на служителите в читалищата. Постоянен
Читалища
Собствени
IV. Културни и образователни мероприятия
1. Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с общински, регионални и национални празници. Културен календар на общинско, областно и национално ниво Читалища
Собствени средства
Културен календар
2. Включване в инициативи, организирани от Община Созопол. Културен календар
Община Созопол Община Созопол
Собствени средства
3. Чествания на бележити дати и годишнини по читалищата През годината ЧиталищаСобствени приходи
V. Поддръжка, ремонт и модернизиране на МТБ


1. Ремонтни дейности при възможност за кандидатстване по проекти. По програми
Читалищата
Собствени средства
Програма
VI. Разработване и реализиране на проекти
1. Участие в проекти по Оперативни и други донорски програми През годината Читалищата
Оперативни програми
VII. Партньорства и популяризиране на дейността
1. Създаване на партньорства с други културни организации, клубове, училища и детски градини, НПО, медии, бизнес и др. Постоянен
Читалищата
Собствени средства
2. Популяризиране на образователни и културни прояви в местните медии. Постоянен
Читалищата
Собствени средства
III. ФИНАНСИРАНЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2016 Г.


ЧИТАЛИЩЕ
Щ. БР.
ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ
НЧ „Отец Паисий-1896” – гр. Созопол

9
63 720 лв.
НЧ „Възраждане-2000” – с. Атия


1
7 080 лв.
НЧ „Напредък-1904” – с. Зидарово

1
7 080лв.
НЧ „Наука-1928” – с. Индже войвода

0.5
3 540 лв.

НЧ „Светлина-1923” – с. Крушевец
1
7 080лв.
НЧ „Възраждане-1929” – с. Присад

0.5
3 540 лв.
НЧ „Просвета-1935” – с. Равадиново

1.5
10 620 лв.
НЧ „Изгрев-1929” – с. Равна гора

2
14 160 лв.
НЧ „Ангел Величков-1902” – с. Росен

2
14 160 лв.
НЧ „Димо Николов-1908” – гр. Черноморец

2.5
17 700 лв.
ОБЩО ЗА 2016 Г. 21 148 680

IV. КЛУБНИ ФОРМИ И СЪСТАВИ В ЧИТАЛИЩА ОБЩИНА СОЗОПОЛ:

НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896” ГР. СОЗОПОЛ

За деца

1. СЪСТАВ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ
2. ВОКАЛНА ГРУПА
3. ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
4. МУЗИКАЛНА ШКОЛА КЛАС – „ПИАНО”
5. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
6. ШКОЛА ЗА МОДЕРЕН БАЛЕТ
За възрастни

7. СЪСТАВ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ
8. ГРУПА ЗА СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ
9. ГРУПА ЗА ЕСТРАДНИ ПЕСНИ
10. ФОЛКЛОРНА ГРУПА
11. КУРС „ ЗУМБА“
12. КУРС ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ – НАЧИНАЕЩИ
13. КУРС ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ – НАПРЕДНАЛИ
14. КУРС „ ФЛАМЕНКО“В
15. ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ


НЧ „ДИМО НИКОЛОВ – 1908” ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ
За деца

1. ТАНЦОВ СЪСТАВ „ЧЕРНОМОРЧЕ”
2. ГРУПА ЗА ОБРАБОТЕН И АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
3. МУЗИКАЛНА ШКОЛА
4. ТАНЦОВА –СЪВРЕМЕННА ШКОЛА
5. ТАНЦОВА – НАРОДНА ШКОЛА
6. ШКОЛА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
7. КОМПЮТЪРНА ШКОЛА
За възрастни

8. ТАНЦОВ СЪСТАВ „СВЕТИ НИКОЛА”
9. ТАНЦОВ СЪСТАВ – ЛЮБИТЕЛИ
10. ГРУПА ЗА ОБРАБОТЕН И АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
11. ТАНЦОВА – НАРОДНА ШКОЛА


НЧ „ПРОСВЕТА – 1935” С. РАВАДИНОВО
Постоянни
1. ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
2. МЛАДЕЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА
3. МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
Временни
4. КОЛЕДАРСКА ГРУПА
5. ЛАЗАРСКА ГРУПА
6. ГРУПА ОТ ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 2000” С. АТИЯ
1. ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

НЧ „НАПРЕДЪК – 1904” С. ЗИДАРОВО

1. ДЕТСКА ГРУПА ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ
2. ГРАФ „ СРЕБЪРНА ОГЪРЛИЦА”
3. ТГ „СТРАНДЖАНСКИ РИТМИ”
4. КОЛЕДАРСКА ГРУПА
5. ГРУПА „ЛАЗАРУВАНЕ”
6. ГРАФ „ДЮЛГЕРИ”
7. ВГ „ЗИДАРОВЧЕТА”
НЧ „АНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ – 1902” С. РОСЕН
1. ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „РОСЕНЧЕ”
2. ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧНИ ОБИЧАИ – ДЕТСКА И ВЪЗРАСТНИ
3. ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР – СМЕСЕНА
4. КОЛЕДАРСКА ГРУПА
5. ГРУПА КУКЕРИ
6. ГРУПА ЛАЗАРКИ
7. ДАМСКА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „РОСЕН”
8. ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНИ ПЕСНИ

НЧ „ИЗГРЕВ – 1929” С. РАВНА ГОРА
за деца
1. ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „РАВНОГОРЧЕ
2. ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „8, 9, 10”
3. ДЕТСКА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „РОМАДАНС”
4. МЛАДЕЖКА БРЕЙК ГРУПА „ЕДИНСТВО”
5. ГРУПА ЗА ЛИТЕРАТ ЧЕТЕНЕ И СКЕЧ
6. ГРУПА КОЛЕДАРИ
за възрастни
7. ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
8. ГРУПА „КУКЕРИ

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1929” – С. ПРИСАД
1. МЛАДЕЖКА ГРУПА ЗА НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ
2. БИТОВА ГРУПА ЗА КУЛИНАРИЯ И ПЛЕТИВО

НЧ „НАУКА – 1928” – С. ИНДЖЕ ВОЙВОДА
1. БИТОВА ГРУПА ЗА ПЕСНИ – ВЪЗРАСТНИ

НЧ „СВЕТЛИНА” – С. КРУШЕВЕЦ
За деца
1. ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „КАЙРЯЧЕ”
2. КОЛЕДАРСКА ГРУПА
за възрастни
3. ЖЕНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР
4. СМЕСЕНА ТАНЦОВА ГРУПА „КРУШОВИЦА”
5. ГРУПА КУКЕРИV. ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

Дейност Срок Организатори


Банго Васил – тържество по случай началото на ромската нова година;


14.01НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


Ден на родилната помощ / Бабин ден /;
21.01
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
НЧ „Светлина” – с. Крушевец„Дивото зове“ –читателска конференция за творчеството на Джек Лондон
„Запознаване с критичната литература“
Курс по информационни технологииянуари


НЧ „Отец Паисий” – гр. СозополТрифон Зарезан


01.02
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


Ден на пчеларя
10.02
НЧ „Наука” – с. Индже войводаКукеровден

15.02
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец

Годишнина от обесването на Васил Левски19.02
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


„Две сърца в едно“- дамско парти
„Помним те Апостоле“-тематична вечер
„Раждането на книгата-автор,заглавие,печатница“-беседа по библиотечно-биографски знания
„О, неразумни люде“- литературна вечер с българската възрожденска литература
;
м.февруари


НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
Посрещане на баба Марта


01.03
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


Ден на самодееца

01.03
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец

Освобождението на България03.03
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


„Да бъдеш жена“-Международен ден на жената
08.03
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


Ден на библиотекаря
11.03
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


Посрещане на Първа пролет
21.03
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Наука” – с. Индже войвода

„България – моя Родина“ – викторина
„Любовта в българската литература“-тематична вечер

м.март

НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


Седмица на детската книга
м. април
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Светлина” – с. Крушевец
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора

Лазаров ден


04.04
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец

„Да се посмеем заедно“-Ден на хумора и сатирата ,парти
„Криворазбраната цивилизация на Бай Ганьо“-литературна вечер с творчеството на Алеко Константинов

м.април
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


Ежегоден събор на с. Зидарово
м.май
НЧ „Напредък” – с. Зидарово


Ежегоден събор на с. Присад
м.май
НЧ „Възраждане” – с. Присад


Родова памет- събор с.Росен
м.май
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен


Ежегоден събор на с. Равна гора
м.май
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора„Хедерлезе“ - празник

06.05 НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец
Ден на Европа


09.05
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец

Ден на библиотечния работник11.05
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


Св. „Константин и Елена”
21.05
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
Ден на славянската писменост и култура


24.05
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


„Забележителностите в Созопол“- тематична вечер
Годишна продукция- Музикална школа клас „Пиано“ и Школа по изобразително изкуство
май
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол

Традиционен събор на с. Равадиново юни НЧ „Просвета” – с. Равадиново
Участие във Фолклорни празници „Славееви нощи” – гр. Айтос
юни НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора

Международен ден на детето
НФ „Красив романс е любовта“
МДФ „Созополска панорама“
120 год. от създаването на НЧ“Отец Паисий – 1896 „


юни

НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


Ежегоден събор на с. Индже войвода
август
НЧ „Наука” – с. Индже войвода

Ежегоден събор на с. Крушевец
септември
НЧ „Светлина” – с. Крушевец
Отбелязване Съединението на България


06.09
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец108 г. от Независимостта на България

22.09
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Светлина” – с. Крушевец

Седмица на литературното и музикалното творчество
„Осъдените души на Димо Димов“ – литературна вечер
„Да попеем заедно“- седянка

октомври

НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


„Ден за почит и възхвала Вам ,будители народни !“ - Ден на народните будители

01.11 НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора

„Морски приключения“ – читателска конференция с творчеството на Ем.Салгари, Ж.Верн, братя Мормареви и др.
„Приказен следобед“ – с приказките на Светослав Минков
Ден на християнското семейство- празнична вечерноемвриНЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол

„Какво трябва да знаем за ХИВ” – тематична вечер, Световен ден за борба със СПИН
01.12
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


Никулден – празничен концерт
05.12 НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец

„Да посрещнем Коледа с усмивка“ – хумористична вечер НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол

„Коледни звънчета“- Празничен концерт 18.12 НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол


Коледуване

22 - 24.12
НЧ „Отец Паисий” – гр. Созопол
НЧ „Димо Николов” – гр. Черноморец
НЧ „Просвета” – с. Равадиново
НЧ „Възраждане” – с. Атия
НЧ „Напредък” – с. Зидарово
НЧ „Ангел Величков” – с. Росен
НЧ „Изгрев” – с. Равна гора
НЧ „Възраждане” – с. Присад
НЧ „Наука” – с. Индже войвода
НЧ „Светлина” – с. Крушевец


VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните целите, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови знания; реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към необятното глобално пространство.
Изпълнението на тази програма ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни центрове с привлекателно място за хората. Така, програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...