:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2016-01-14

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
І. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА
1.Урегулирани поземлени имоти за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс:
 Урегулиран поземлен имот с номер ІХ-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 493 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ -13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 497 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 497 кв.м.,
 Урегулиран поземлен имот с номер V-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 502 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 404 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 401 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 407 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер І-13033,в кв.48 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 408 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот с номер І-общ, в кв.26 по плана на с.Присад, целият с площ от 625 кв.м;
 Урегулиран поземлен имот VI-146, кв.16 с.Равадиново, целият с площ от 245 кв.м.
 Урегулиран поземлен имот 67800.502.147 по КК за гр.Созопол с площ от 252 кв.м.

2. Неурегулирани поземлени имоти(земеделски) за продажба чрез търг или публично оповестен конкурс, или друг –специален ред:

 Поземлен имот с идентификатор 67800.3.355, в местност “Хаджи али дере”, целият с площ от 4209 кв.м., землище гр.Созопол;
 Поземлен имот №123 в м-ст „Росенец“ з-ще с.Росен с площ от 245 кв.м.
 Поземлен имот №3 в м-ст „Кошарите“ з-ще с.Росен с площ от 1421 кв.м.
 Поземлен имот №000378 в м-ст „До село“ з-ще с.Габър с площ от 8 927 кв.м.
 Поземлен имот с идентификатор 81178.32.348, в местност “Чеирите”, целият с площ от 1091 кв.м., землище гр.Черноморец.
 Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, в местност “Куку баир”, целият с площ от 961 кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот с идентификатор 67800.50.309, в местност “Куку баир”, целият с площ от 695 кв.м., землище гр.Созопол
 Поземлен имот №67800.13.575 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол;
 Поземлен имот №67800.13.573 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 587кв.м., землище гр.Созопол
 Поземлен имот №67800.13.570 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.459 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.502 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.503 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.450 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 11994кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.464 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 601кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.465 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.475 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.483 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.485 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.13.566 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 587кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.13.572 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.13.583 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.13.584 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 588кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.13.585 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 590кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.471 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 174кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.470 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 1026кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.453 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 603кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.457 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.12.458 в местност “Куку баир-разширение”, целият с площ от 600кв.м., землище гр.Созопол.
 Поземлен имот №67800.1.4 в местност “Герени”, целият с площ от 772кв.м., землище гр.Созопол.

 Поземлен имот № 016024, с площ 3453кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот №016039, с площ 1682кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря “, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 016028, с площ 1743кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 016021, с площ 5833кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 016005, с площ 2731кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017033, с площ 654кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017068, с площ 1223кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017042, с площ 1340кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017032, с площ 125кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017031, с площ 339кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017028, с площ 682кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017001, с площ 453кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 017004, с площ 605кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – лозе.
 Поземлен имот № 004292, с площ 3886кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
 Поземлен имот №004302, с площ 2291кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива
 Поземлен имот № 005157, с площ 3000кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
 Поземлен имот № 003004, с площ 1813кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.
 Поземлен имот № 003121, с площ 912кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.
 Поземлен имот №000538, с площ 6594кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Факуда“, с начин на трайно ползване –нива.
 Поземлен имот № 009226, с площ 5196кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
 Поземлен имот № 008014, с площ 1955кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
 Поземлен имот №009123, с площ 16 636кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива.
 Поземлен имот № 010001, с площ 1231кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
 Поземлен имот № 005010, с площ 4792кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
 Поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, целият с площ - 1315 кв.м., с трайно предназначение - „земеделска земя“, находящ се в местност “Аклади-Чеири”, землище гр.Черноморец, Община Созопол;
 Поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, целият с площ - 1306 кв.м., с трайно предназначение - „земеделска земя“, находящ се в местност “Аклади-Чеири”, землище гр.Черноморец, Община Созопол;
 Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, целият с площ - 700кв.м., , землище гр.Черноморец, Община Созопол;
 Поземлен имот с идентификатор 81178.60.150 по ПНИ(зона по §4), в м. “Митков мост”, целият с площ от 598кв.м;
 Поземлен имот 134.312 по ПНИ(зона по §4), целият с площ от 488 кв.м, землище на с.Крушевец, Община Созопол;
 Поземлен имот 134.318 по ПНИ(зона по §4), целият с площ от 413 кв.м, землище на с.Крушевец, Община Созопол;
 Поземлен имот 134.151 по ПНИ(зона по §4), целият с площ от 350 кв.м, землище на с.Крушевец, Община Созопол;
 Поземлен имот 46 по ПНИ(зона по §4), целият с площ от 987кв.м, м.“Росенец“, землище на с.Росен, Община Созопол;
 Поземлен имот № 026014, в местност “Георгиев Баир”, землище с.Равна Гора, общ.Созопол целият с площ от 3,006дка.
 Поземлен имот 63015.506.279, в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 389 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.1 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 1007 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.102 в местност “Старо селище” с.Атия общима Созопол с площ от 546 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.103 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 612 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.15 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 784 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.150 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 511 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.211 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 229 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.227 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 431 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.228 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 277 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.229 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 204 кв.м
 Поземлен имот 63015.506.230 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 353 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.232 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 93 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.253 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 65 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.278 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 366 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.342 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 403 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.345 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 401 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.400 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 652 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.404 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 343 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.409 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 302 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.426 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 492 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.427 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 356 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.434 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 330 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.440 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 570 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.441 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 311 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.447 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 837 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.448 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 464 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.450 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 897 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.454 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 296 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.457 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 310 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.459 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 484 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.46 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 114 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.460 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 704 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.464 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 250 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.468 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 433 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.469 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 321 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.470 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 471 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.471 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 269 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.472 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 392 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.473 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 473 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.475 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 406 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.476 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 410 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.477 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 250 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.479 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 339 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.480 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 779 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.481 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 1032 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.482 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 646 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.483 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 641 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.484 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 646 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.485 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 589 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.486 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 383 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.488 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 529 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.494 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 581 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.499 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 1052 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.502 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 567 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.508 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 696 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.511 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 933 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.513 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 313 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.514 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 505 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.517 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 573 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.519 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 538 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.528 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 289 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.529 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 328 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.531 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 571 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.66 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 456 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.69 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 1402 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.9 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 382 кв.м.
 Поземлен имот 63015.506.96 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 1391 кв.м.
 Поземлен имот 636015.506.28 в местност “Старо селище” с.Атия община Созопол с площ от 554 кв.м.
3. Продажба на жилища съгласно Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища(по административен ред)

 Апартаменти находящи се в Масивна сграда находяща се в гр.Созопол, ул.Стара планина № 1, както следва:
1. АПАРТАМЕНТ № 8-среден, находящ се на ет.2, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.8 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор и две тераси със ЗП-74.33кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 8 с полезна площ 13.39кв.м., ведно с 6.393% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
2. АПАРТАМЕНТ № 10-ляв, находящ се на ет.3, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.10 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 10 с полезна площ 12.27кв.м., ведно с 5.694% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
3. АПАРТАМЕНТ № 11-среден, находящ се на ет.3, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.11 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор и две тераси със ЗП-74.33кв.м., ведно с прилежащо складово помещение № 11 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 5.997% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;
4. АПАРТАМЕНТ № 12-десен, находящ се на ет.3, вх.”Б”, с идентификатор 67800.502.266.1.12 по КК на гр.Созопол, състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна, коридор, складово помещение и две тераси със ЗП-73.12кв.м., ведно с прилежащо складово помещение №12 с полезна площ 11.56кв.м., ведно с 5.679% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот;

 Апартаменти находящи се в Масивна сграда находяща се в гр.Созопол, ул.Стара планина бл.13, вх.А, както следва:
1. Апартамент №1, ет.1, секция А, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 68.50 кв.м., скл. помещение №1 – 4.66 кв.м. ведно с 9,10% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2556/19.09.14 г.;
2. Апартамент №4, ет.1, секция А, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ - 39.22 кв.м. и скл. помещение №4 – 3.47 кв.м. ведно с 4,332% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2559/01.10.14 г.;
1. Апартамент №5, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 68.50 кв.м. и скл. помещение №5 – 3.47 кв.м. ведно с 8,95% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2560/01.10.14 г.;
2. Апартамент №6, ет.2, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 45.73 кв.м. и скл. помещение №6 – 3.69 кв.м. ведно с 6,15% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2561/01.10.14 г.;
3. Апартамент №7, ет.2, състоящ се от хол, кухня, баня и тоалетна и перилно помещение със застроена площ 40.06 кв.м. и скл. помещение №7 – 4.23 кв.м. ведно с 5,51% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2562/01.10.14 г.;
4. Апартамент №8, ет.2, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ 41.53 кв.м. и скл. помещение №8 – 4.60 кв.м. ведно с 5,74% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2563/01.10.14 г.;
5. Апартамент №9, ет.3, секция А, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 68.50 кв.м. и скл. помещение №9 – 4.60 кв.м. ведно с 9,09% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2564/01.10.14 г.;
6. Апартамент №10, ет.3, секция А, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 45.73 кв.м. и скл. помещение №10 – 3.55 кв.м. ведно с 6,13% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2565/01.10.14 г.;
7. Апартамент №11, ет.3, секция А, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 40.06 кв.м. и скл. помещение №11 – 5.87 кв.м. ведно с 5,71% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж АЧОС №2566/01.10.14 г.;
8. Апартамент №12, ет.3, секция А, състоящ се от хол, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 41,53 кв.м. и скл. помещение №12 – 4.21 кв.м. ведно с 5,69% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2567/01.10.14 г.;
9. Апартамент №13, ет.4, секция А, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня и тоалетна със застроена площ – 60.46 кв.м. и скл. помещение №13 – 3.66 кв.м. ведно с 7,91% ид.ч. от общите части на сградата с АЧОС №2568/01.10.14 г.;
10. Апартамент №14, ет.4, секция А, състоящ се от една стая, баня и тоалетна със застроена площ – 34.16 кв.м. и скл. помещение №14 – 3.66 кв.м ведно с 4,70% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж с АЧОС №2569/01.10.14 г.;


 При възникване на други конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.47 от ЗОС

4. Продажба чрез търг на ДМА – жилищни имоти, ЧОС, по общия ред на основание чл.35 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
1. с.Габър, кв.19, УПИ ІІІ-192,вх.1, ет.1, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №1– 19.50 кв.м. ведно с 23,587% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1532/24.08.10 г.;
2. с.Габър, кв.19, УПИ ІІІ-192, вх.1, ет.2, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №2– 19.50 кв.м. ведно с 25,540% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1533/24.08.10 г.;
3. с.Габър ,кв.19, УПИ ІІІ-192,вх.2, ет.1, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №1– 19.50 кв.м. ведно с 24,420% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1534/24.08.10 г.;
4. с.Габър, кв.19, УПИ ІІІ-192,вх.2, ет.2, апартамент, състоящ се от хол, две стаи, коридори, баня и тоалетна с площ – 78.03 кв.м., складово помещение №2 – 19.50 кв.м. ведно с 26,452% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж по АЧОС №1535/24.08.10г;

5.Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор по КК 67800.503.573.7 з-ще гр.Созопол.

1. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
3. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.
4. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
6. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
7. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
8. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части – 4,51%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
9. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92 кв.м., и прилежащи части – 4,34%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
10. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76 кв.м., и прилежащи части – 4,18%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
11. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59 кв.м., и прилежащи части – 4,01%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
12. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43 кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
13. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27 кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
 За строителство на жилища на лица, картотекирани по реда на НРУЖНН, в новоурегулирани имоти в с.Равадиново, Община Созопол;

При възникване на други конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат допълнително процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС. Оценките ще се одобряват с решение на ОбС за всеки отделен случай.

ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (НОВИ И СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ)

Отдаване под наем на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор по КК 67800.503.573.7 з-ще гр.Созопол.

1. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
3. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.
4. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
6. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
7. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
8. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части – 4,51%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
9. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92 кв.м., и прилежащи части – 4,34%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
10. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76 кв.м., и прилежащи части – 4,18%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
11. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59 кв.м., и прилежащи части – 4,01%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
12. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43 кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
13. самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27 кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
 Лекарски кабинети находящи се в населените места на територията на Община Созопол
 1 бр. временни търговски обекти в имот публична общинска собственост, съставляващ ПИ 67800.505.119 по КККР на гр.Созопол, а именно:
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 Обезщетение съгласно решение № 975/04.09.2014г.на Общински съвет Созопол и Договор за доброволна реална делба между Община Созопол и „Е енд К” ООД и „Марина Созопол” ЕООД за прекратяване на съсобственост и обособяване на самостоятелни имоти в м.Провлака, кв.147 по плана на гр.Созопол, съгласно който Община Созопол придобива в повече със 392 кв.м.
 Отчуждаване на терен, отразен в действащия улично-регулационен план като римня до УПИ XVII-477 в кв.28 по плана на гр.Созопол
 Отчуждаване на части от земеделски имоти за изпълнение на проект за второстепенна улица о.т.160-159-158-157-156-155-150-149-148-147-146-145-144-143-142-141-140-139-138-137-136-135-134-133-132-131-130-129 ,м.Соленки, съгласно решение на ОбСъвет № 1249 от 29.05.15г

VI. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА
 При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.34 от ЗОС
VІІ. ПЪРВОСТЕПЕННИ ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

VІIІ.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- 2015Г.Вид дейност Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на имоти 600 000лв.
2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 500 000лв.
Всичко от управление на имоти-общинска собственост 1 100 000лв.
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Продажба на имоти вкл.сгради-общинска собственост 4 000 000лв.
2. Учредени вещни права 100 000лв.
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 4 100 000лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ 5 200 000
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1. За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 100 000лв.
2. За оценки 80 000лв.
3. За обявления 5 000лв.
4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 330 000лв.
5. За такси към други институции(за скици, съгласуване и др.п.) 10 000лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ 525 000лв.ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ с Протокол .............................г.
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА ...........................................г.

* Публикувано на 14.01.2016г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...