:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2016-10-14

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол


ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Списък на използваните съкращения 2
I.Въведение 3
II.Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците на територията на Община Созопол 7
1.Основни изводи от анализа на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците за нормативната уредба 7
2.Основни изводи от анализа на състоянието на отпадъците, образувани на територията на Община Созопол 7
3.Основни изводи от анализа на инфраструктурата за отпадъци 10
4.Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците 12
5.Основни изводи от анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 13
6.Основни изводи от анализа на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 13
7.Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 14
8.Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 15
III.SWOT aнализ 15
IV.Цели на общинската програма за управление на отпадъците и алтернативи за тяхното постигане 16
V.План за действие с подпрограми и мерки за постигането на заложените цели 17
Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Созопол 20
Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 27
Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 33
Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 39
Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци 43
Подпрограма за отпадъците от утайки от градски пречиствателни станции за отпадни води 50
Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 53
Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците56
Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 61
VI.Координация с други планове и програми 65
VII.Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол за периода 2016-2020г. 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 68
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БО Битови отпадъци
БрБО Биоразградими отпадъци
ЕК Европейска комисия
ЕС Европейски съюз
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗОП Закон за обществени поръчки
ЗМДТ Закон за местни данъци и такси
ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗУО Закон за управление на отпадъците
ЗУТ Закон за устройство на територията
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда
ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства
ИУГ Излезли от употреба гуми
КР Комплексно разрешително
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МБТ Механо-биологично третиране
МРО Масово разпространени отпадъци
НДНТ Най-добри налични техники
НСИ Национален статистически институт
НПУО Национална програма за управление отпадъците
НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори
Ооп Организация по оползотворяване
ОПОС Оперативна програма „Околна среда”
ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване
ОУП Общ устройствен план
ПО Предотвратяване на отпадъците
ППОО Програма за предотвратяване образуването на отпадъци
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води
ПУП Подробен устройствен план
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води
РЗИ Регионална здравна инспекция
РДО Рамкова директива за отпадъците
РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците
ТБО Такса „Битови отпадъци“
СМР Строително-монтажни работи
ТБО Такса битови отпадъци
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Основание за изготвяне на програмата
Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол 2016–2020г (ПУО) е разработена на основание чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Съгласно изискванията на чл.52, ал.3 от ЗУО настоящата нова Програма се изготвя във връзка с настъпили промени във фактическите условия, а именно:
Изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на отпадъци на Община Созопол за периода 2006 – 2015 г., приета с Решение №946/Протокол №52/15.06.2007г. на Общински съвет Созопол;
Промени в законодателството по управление на отпадъците – нов, четвърти Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 година, и Националната програма за предотвратяване на отпадъците, неразделна част от Плана, приети с Решение №831 на Министерския съвет от 22.12.2014г. Планът и отделните програми към него подпомагат централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.
Програмата е изготвена в съответствие със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“
Времеви хоризонт на програмата
Настоящата програма се разработва за периода 2016 – 2020г. в съответствие с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците.
Общинската програма е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за управлението на отпадъците. Чрез нея се актуализира и надгражда създадената вече интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и увеличаване отговорностите на замърсителите. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за общината, който предвижда потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към реализацията им.
Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните обстоятелства:
промяна на нормативната уредба
промяна на фактическата обстановка - изменения на целите и приоритетите
по препоръка на компетентните органи
при конкретизация на инвестиционните проекти
при изтичане на периода ѝ, което дава възможност за вземане на навременни и адекватни мерки при изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците.
Отпадъци в обхвата на ПУО
ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в същото време управлението им е от компетенциите на общинските власти:
битови отпадъци;
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
производствени отпадъци – утайки от ПСОВ;
опасни отпадъци от домакинствата.
Съдържание и подход за разработване на програмата
Програмата обхваща всички задължения на местната администрация за третиране на отпадъците, произтичащи от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В нея се включват мерките за предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани от жизнената дейност на гражданите, както и от административни, търговски, промишлени и други източници.
Разработването на целите на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Созопол и мерките за тяхното постигане се осъществи на основата на изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината и основните изводи и препоръките в анализите за подобряване на системите за управление на отпадъците. Анализите са представени в Приложение към Програмата.
При разработването на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците, изградена съгласно изискванията на Европейският съюз, а именно:
1. Предотвратяване образуването на отпадъците;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране;
4. Друго оползотворяване (оползотворяване за получаване на енергия);
5. Обезвреждане.
Към програмата за управление на отпадъците на Община Созопол е разработена и общинска подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО) в съответствие с НПУО 2014-2020г.
Програмата представя в дългосрочен план достигането на Националните цели за рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци на депата за отпадъци. Тя е инструмент, чрез който се цели достигането на екологосъобразно третиране на отпадъците и чрез която оползотворяването и рециклирането на образуваните отпадъци са основен принцип в изграждането на политиката по управление на отпадъците.Изпълнението на програмата освен за подобряване на управлението на отпадъците на територията на Община Созопол, допринася за изпълнение и на регионалните цели за рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци.
Информиране на обществеността
Програмата се разработва в консултации със заинтересованите страни от общината и задължително предвижда мерки за информиране относно хода на изпълнението ѝ. С цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на чл.52, ал.7 от ЗУО Програмата се публикува на интернет страницата на общината.
Органи за разработване и одобрение
Програмата се приема от Общински съвет, който контролира изпълнението й. Съгласно изискванията на чл.52, ал. 9 от ЗУО, Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.
Обща характеристика на общината
Община Созопол е една от 13-те общини в Бургаска област.Територията ѝ обхваща 517,834 дка и представлява 6,68% от площта на Област Бургас. На юг, тя граничи с общините Приморско и Малко Търново, на запад – със Средец, на север – с Камено и Бургас. Източната граница на общината е Черно море. Територията се дели на две ясно обособими части – крайбрежие (от нос Атия и Маслен нос – 51 км. брегова ивица със 17,1 км пясъчни плажове) и хинтерланд – равнинно-хълмиста територия, преминаваща на югозапад в силно пресечения релеф на Странджа.
Фигура І: Административна карта на Община Созопол
Демографски и социално-икономически характеристики на Община Созопол
Община Созопол е съставена от 12 населени места, от които 2 града (гр. Созопол и гр.Черноморец) и 10 села. По степен на урбанизация (50,6% градско население), Община Созопол е далеч под средната стойност за страната – 70%. Останалата демографска маса от 49,4% (6325жители по данни на НСИ към 31.12.2015г) е разпределена в равномерна мрежа от 10 села.
По отношение на териториалното развитие, трудно могат да бъдат идентифицирани белези на силна пространствена обвързаност между селищата в границите на общината. Такава обвързаност съществува в източната част на общината. Туристически и съпътстващи обслужващи дейности създават силни функционални и пространствени връзки между двата града и селата Атия, Равадиново и Росен. Към тази общност може да се присъедини и с. Равна гора. Отдалечените селища от западната част на общината са пространствено обвързани помежду си, но не и с общинския център. Селата Крушевец, Зидарово и Присад са по-близко до областния център гр. Бургас, отколкото до гр. Созопол. и с. Габър, което е в близост до гр.Средец. Селата Вършило и Индже войвода са „усамотени” в крайната югозападна част на общината, в подножието на Странджа планина.
Основна черта на съвременния облик на Община Созопол е рекреационният туризъм. Близостта до гр. Бургас облагодетелства общината както по отношение на туристическите потоци, така и в реализацията на инвестиционни инициативи. Старинният Созопол е културния „репер” на южното Черноморие. Освен с уникалната атмосфера от експонираните хилядолетни пластове на много култури, той привлича и с битието си на средище за съвременното българско изкуство.Контактът с морето се осъществява чрез мрежа от пристанища и пристани за рибарски лодки. Вътрешността е съчетание от равнинни, хълмисти и ниско-планински терени. Силно доминиращ в общинската икономика остава морският туризъм.
Промишлеността е слабо развитас предимно спомагателна роля, без значим принос в устойчивата икономика, насочена главно към обслужване на туристическия сектор. Търговията и услугите на територията на общината са сравнително добре развити и задоволяват основните потребности на населението.
Община Созопол участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Регион Созопол заедно с общинитеПриморско и Царево. Основната цел на сдружението е изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на битови в т. ч. биоразградими, опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани на територията на региона.
Фигура І-02: Административна карта на Област Бургас с означен обхват на регион за управление на отпадъците Созопол
След въвеждане на регионалната система от 06.07.2009г. дейностите по управление на отпадъците се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците налага както координиране с регионалната система, така и активно участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на РСУО (09.02.2011г.) на трите общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците си.
II.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че Община Созопол своевременно съумява да прилага законодателството на местно ниво и да изпълнява вменените ѝ задължения в подзаконовата нормативна уредба, а именно:
-Актуализация на общинската нормативна уредба, свързана с управление на отпадъците.
-Изготвяне на ежегодни отчети по приетите програми.
-Изградена е регионална система за управление на отпадъците.
-Общината е предприела мерки за поетапно изпълнение на целите и приоритетите за третиране на отпадъците на територията си.
-Сключени са и се поддържат договори с организации за управлението на различни видове масово разпространени отпадъци.
-Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината както и за внасянето на отчисленията за депониране на отпадъците.
-Предприети са мерки за намаляване количествата на депонираните отпадъци, чрез предварителното им третиране.
-Води се отчетност на количествата събрани и депонирани отпадъци.
-Определени са целите и насоките на общината за изпълнение на законодателството.
-Организирано е разделно събиране на отпадъците.
-Спазват се изискванията на подзаконовата нормативна уредба при определяне на площадки за третиране и/или третиране на отпадъци.
-Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно управлението на отпадъците.
2.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците, като са направени констатации във връзка с поставените цели в националното законодателство по управление на отпадъците. На основата на анализите са направени следните изводи и препоръки:
Битови отпадъци:
Данните за образуваните отпадъци през последните години показват положителна тенденция за намаляване на общото количество събрани смесени битови отпадъци в общината, което е предпоставка за намаляване на количествата на отпадъците за депониране.
Анализът на състоянието показва, че за изпълнение на нормативните цели за подготовка за рециклиране на отпадъчните материали хартия, пластмаси, стъкло и метал, биоразградими отпадъци, Община Созопол трябва да осигури инфраструктура за следните годишни количества:
Таблица ІІ-01 – Количествени индикатори за постигане на нормативните цели към 2020 година.
Количество т/г
Общо образувани битови отпадъци към 2020 г. 10685
Общо съдържащи се рециклируеми компоненти, в т.ч.: 4799
Хартия и картон 1546
Пластмаса 2134
Стъкло 893
Метал 226
Постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране: най – малко 50% от общото им тегло 5342.5
Съдържащи се биоразградими компоненти: 3230
Зелени и градински отпадъци 1574
Хранителни 1656
Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците - 50% от количеството образувани през 2014 г. 1579
Изпълнение на национална цел за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35% от общото им количество през 1995 г.
Допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране 109 кг/ж/год.
Наблюдаваните тенденции показват, че общината има капацитет да постигне заложените количествените цели за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, основно чрез предвидените съоръжения и инфраструктура в рамките на РСУО – Созопол.
Отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР)
Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както към общините, като по-чести Възложители на строително-монтажни работи, така и за физическите и юридически лица, извършващи дейности с такива отпадъци. Закона за управление на отпадъците (ЗУО), определя като задължение на общините да отговарят единствено за организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на ОСР от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община. Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в случаите, когато общината е Възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи.
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Образуваните строителни отпадъци на територията на общината са предимно от юридически лица. Малка част от тях са формирани от физически лица вследствие на ремонтни дейности.
Фигура ІІ-01: Дял на строителните отпадъци, генерирани от различни източници в Община Созопол за периода 2011-2015г.
Въпреки описаните в общинската уредба, забрани относно нерегламентираното изхвърляне и третиране на строителни отпадъци, основен проблем в общината е изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки, с което се намалят количествата на рециклируемите отпадъци и съответно възможността за тяхното оползотворяване.
Образуваните количества строителни отпадъци на територията на Община Созопол не се подлагат на предварително третиране. Приетите на РДНО Созопол, строителни отпадъци и земни маси се оползотваряват по начин, включващ основно дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове натрупани отпадъци, като се използват за покритие на дневните работни участъци в клетките за неопасни отпадъци при експлоатацията на депото. Предвижданията на общината са в имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Черноморец № 81178.51.48 и № 81178.48.26 да се изгради „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“.С въвеждане в експлоатация на необходимата инфрастуктура, всички разделно събрани строителни отпадъци ще бъдат третирани на обособената площадка в рамките на новоизграденото строително депо. Площадката ще бъде снабдена с мобилна роторна трошачка. Натрошените материали ще се разделят по фракции, което дава възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството. По този начин изпълнението на заложените количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и във връзка с чл.43, ал.4 от ЗУО са достижими.
Утайки от ПСОВ
До момента на територията на Община Созопол няма данни за генерирани утайки от ПСОВ, тъй като Пречиствателната станция за отпадъчни води „Созопол-Черноморец-Равадиново“ е в експлоатация от 09.09.2015г.Ситуирана е в УПИ І-175 (ПИ с идентификатор 67800.1.267 по КК на гр. Созопол), местност „Света Марина“, землище на гр.Созопол. Отпадъчните води преминават през механично, пълно биологично пречистване и обеззаразяване. Предвидена е пълна диспечеризация и оптимална автоматизация на процесите. Капацитетът на ПСОВ е за 64 560 еквивалент жители. Станцията е изградена по „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.Един от обектите на проекта е дълбокоморското заустване на пречистените от пречиствателна станция Созопол отпадни води. В станцията се отвеждат за пречистване отпадъчните води от канализационната система на гр. Созопол и гр. Черноморец. Предстои реализирането на проект за довеждане на отпадъчните води от канализационната система на с. Равадиново за пречистване в ПСОВ.
В България, депонирането е най-често срещания метод за обезвреждане на утайките. Тенденциите са за увеличаване на количествата образувани утайки на територията на общината, предвид непрекъснатото нарастване на населението и големия брой пребиваващи туристи през летния сезон. Третирането на утайките от ГПСОВ представляват около половината от всички разходи за третиране и обезвреждане на отпадъчните води, което е причина за внимателно анализиране на бъдещите планове за третиране и обезвреждане на генерираните количества утайки.Препоръчително е да се потърсят други алтернативни варианти за оползотворяване на утайките. Операторът на ПСОВ трябва да избере начини за оползотворяване на утайките, с цел да се създадат предпоставки за намаляване на евентуалните рискове за околната среда и поетапно постигане на целите заложени в Национален стратегически план за управление на утайкитеот ГПСОВ на територията на Р България за периода 2014-2020г.(НСПУУ).Съгласно плана, операторите на ПСОВ изготвят план за управление на образуваните утайки, в които следва да се предвидят подходящите процеси за уплътняване, стабилизиране и обезводняване на утайките и методи за правилното им и ефикасно оползотворяване или обезвреждане. Необходимо е провеждането на периодичен мониторинг на параметрите, характеризиращи качеството на утайките и определящи годността им за определени начини за третиране или оползотворяване. Община Созопол има разработена Програма за управление на утайките от ГПСОВ- Созопол от 2012 г.С въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция, същата предстои да бъде актуализирана.
3.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЦИ
Анализа на инфраструктурата за отпадъците цели определянето на степента на изпълнимост на изискванията за третиране на различните видове отпадъци с тези в общината. Анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци дават основание да се направят следните основни изводи и препоръки:
Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране във всичките си населени места, чрез разполагане на контейнери. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. Специализирана техника за обслужването им е осигурена от фирмата, извършваща услугата, въз основа на сключен договор;
Сключени са договори с организации за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, с цел насочването им към осигурената от тях инфраструктура, както е осигурено иразделното събиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло от потока битови отпадъци.
Общината е член на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Созопол“ с още 2 общини- Приморско и Царево. На територията на общината е изградено РДНО по Програма ИСПА, мярка 2000/BG/16/Р/РЕ/002 – „Пет регионални депа за твърди битови отпадъци в България – Созопол, Силистра, Монтана, Севлиево, Русе и Претоварна станция Китен”, изпълняван по Финансов меморандум от 2000 г., сключен между Европейската комисия и Правителството на Република България.Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево е изградено на територията на Община Созопол, върху имот с идентификатор №000379 по КВС, м. „Чоплака” в землището на с.Равадиново и е в експлоатация от 06.07.2009г. Експлоатацията на депото се извършва съгласно условията посочени в издаденото Комплексно разрешително № 204-Н1/2015г.
За постигане на поставените цели, свързани с намаляване и ограничаване на количествата депонирани битови отпадъци, на територията на РДНО Созопол, от януари 2016г. е в експлоатация сепарационна инсталация, която е първи етап от мащабен екологичен проект за „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, Община Созопол”.Инсталацията за сепариране с оператор „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” ЕАД е предназначена за неопасни битови отпадъци. С Договор № 8-261/20.05.2015г. за учредяване право на строеж в полза на „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД за изграждането на енергийния обект на територията на РДНО Созопол сепредвижда в 5/пет/ годишен срок, инвеститора „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ЕАД да реализира поетапно четирите етапа от проекта, в които като допълнение към сепариращата инсталация за неопасни отпадъци ще се изгради и инсталация за производство на електроенергия. С реализиране на проекта за енергийния обект, се предприемат действия на регионално ниво за постигане на целите за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци. При пускане в експлоатация на обекта, ще намалее притока на депонираните отпадъци в клетките, което е предпоставка за увеличаване на срока на експлоатация на депото.
По отношение на генерираните утайки от ПСОВ на територията на общината е препоръчително да бъдат разгледани възможностите и съществуващите технологични решения за участието на утайките от ПСОВ в процеса за производство на електроенергия. Подобни технологични решения позволяват от една страна да се оползотворява един изключително проблемен отпадък, за чието обезвреждане трудно се намира екологосъобразно решение.
Предвижда се изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за компостиране на територията на РДНО Созопол. До момента в общината няма разработени и въведени в действие проекти за домашно/фамилно компостиране на растителни и биоразградими отпадъци. Има възможности за създаване на системи за домашно компостиране, които се препоръчват за по-малките населени места, попадащи в райони тип „В” до 3000 жители, съгласно представеното райониране в Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020 г.).
Предприети са действия по отношение третирането на строителните и едрогабаритни отпадъци, които ще преминават през мобилна инсталация за натрошаване, ситуирана на предвиденото за изграждане „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“, в землището на гр.Черноморец.Община Созопол е предприела действия, изпълняващи изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на които гражданите могат да оставят разделно събраните опасни отпадъци от бита. Общината е избрана с предпроектното проучване /ППП/ по Българо-Швейцарска програма, като пилотна за изграждане на общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци. След изграждането му, центърът ще бъде предаден в собственост на Община Созопол и вписан в активите на общината, която ще отговаря за експлоатирането му. В общинският център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Община Созопол ще се извършва приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата в общината и подобни на отпадъците от домакинствата и временното им съхраняване до предаването за последващото им третиране. Реализацията на проекта е свързана с изпълнение на задълженията на Кмета на общината, регламентирани с чл.19, ал.3 от ЗУО за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци и организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци.
Опасните битови отпадъци, с код и наименование, съгласно Наредба №2/2014 за класификация на отпадъците, които ще се приемат в центъра са посочени в Приложение - Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците.
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците.
В Община Созопол пряко отговорни по въпросите, свързани с управление на отпадъците, са служителите от Отдел „Инвестиционна политика и екология” към Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“ в Специализираната администрация.
В общинската администрация с управлението на отпадъците са ангажирани:
•Кмет на Община Созопол;
•Заместник-кметовете на Община Созопол;
•Началник отдел „Инвестиционна политика и екология”;
•Главен специалист „Екология”;
•Служители към „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Созопол, Приморско и Царево”.
Експертите от Отдел „Инвестиционна политика и екология“ упражняват непрекъснат контрол върху дейностите по управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните отпадъци, системата за разделно събиране на отпадъците. Извършват се проверки по сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда. Упражнява се контрол върху дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за извозване и за метене на улици и площади. Следисе за цялостното изпълнение на ангажиментите, които са възложени на фирмите, чрез договор.Извършва се информиране на обществеността за дейности и мероприятия свързани с отпадъците. Изготвят се и се обобщават различни планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените дейности.
Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на общината и транспортирането им до депо, се извършва от фирма „РТК” ООД, гр.Елин Пелин, избрана след проведена процедура по реда на Закона за обществени поръчки. Във връзка с финансовото, правното и административното обезпечаване на политиката за управление на отпадъците, функции са възложени на отдели в общата и специализирана администрация.
Квалификацията на служителите, ангажирани с дейностите по управление на отпадъците в общата и специализираната администрация е добра. Ежегодно се прилагат мерки за повишаване на квалификацията, чрез изготвяне на планове за специализирани обучения и чрез обучения по други проекти и програми.От направения анализ се установи, че не се наблюдава смесване и дублиране в разпределението на задълженията между основните звена, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено има ясно формулирани функции за нейното изпълнение, което е предпоставка за добра координация между отделните звена.
5.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
От направения анализ се установява, че на територията на общината са закрити всички замърсени в миналото площадки, използвани като сметища вмалките населени места. Закриването и рекултивацията на общинските сметища е констатирано от контролния органРИОСВ Бургас.
Във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, бивша ИСПА програма /Кохезионен фонд регламент 1164/94 мярка/ 2000/BG/16/P/PE/002 с цел постигане на устойчиво управление на твърдите отпадъци в пълно съответствие с разпоредбите на ЕС и българската нормативна уредба е закрито и рекултивирано общинското депо за неопасни отпадъци на Община Созопол. За обекта „Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол, Община Созопол“ е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2289/16.12.2013г. от Дирекция за национален строителен контрол. Разработен и одобрен е план за контрол и мониторинг, в строго съответствие с нормативните изисквания. Извършват се всички необходими дейности, осигурени от общината в дългосрочна перспектива, свързани със следексплоатационни грижи и мониторинг на общинското депо.
В периода на настоящата програма, предстои рекултивация на Клетка 1 и 2 за депониране на неопасни отпадъци на Регионално депо Созопол, в землището на с. Равадиново. За рекултивацията е изготвен проект за техническа и биологична рекултивация, чрез който се цели минимално въздействие върху компонентите на околната среда. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 72/23.06.2016год.
За „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол,Приморско и Царево е издадено ново Комплексно разрешително № 204-Н1-ИО-АО/2015год.
Към момента в Общината липсват други замърсявания, за които да не са взети мерки по възстановяване на терените. Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани нови такива с цел недопускане увреждането и замърсяването на околната среда от стари, замърсени в миналото площадки. Предприемат се своевременни мерки за почистване на замърсяванията, както и за не допускането им.
6.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ
Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си.Прилага се напълно принципът „замърсителят плаща” относно строителните отпадъци и частично по отношение услугите, свързани с битовите отпадъци поради технически проблеми, свързани с измерване на точното количество изхвърлени битови отпадъци, особено от домакинствата. Общината е създала нормативна възможност за юридическите лица да заплащат услугите по организирано сметоизвозване на база количество чрез предварителна заявка.
Приходите, събрани от такса битови отпадъци към момента са достатъчни и покриват всички необходими разходи за дейността. В изготвения Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол е указан редът за извършването на дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с отпадъци и др.
Дейностите, подпомагани от общината на принципа „разширена отговорност на производителя” са обхванати изцяло, с изключение на един поток от масово разпространените отпадъци – излезли от употреба гуми, които остава извън системата за разделно събиране на МРО на територията на общината. Необходимо е общината да търси съдействие за организиране на тази дейност, чрез сключване на договори с организация по оползотворяване или други лица, притежаващи разрешително съгласно ЗУО, с цел обхващане на всички образувани от домакинствата масово разпространени отпадъци. Община Созопол предвижда обособяване на самостоятелна площадка за временно съхранение на излезли от употреба гуми в границите на планираното депо за строителни отпадъци и земни маси, в землището на гр. Черноморец.
Финансирането на дейностите с отпадъците, се извършва и посредством въведените отчисления, които общината заплаща по реда на ЗУО.Натрупаната сума може да се изразходва за дейности, свързани със следексплоатационните разходи на депото. Въвеждането на отчисления за натрупване в общините на средства за последваща рекултивация и мониторинг на депата за отпадъци се доближава в по-голяма степен до прилагане на принципа „замърсителят плаща”.
7.АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Общината е наложила през годините няколко кампании сред населението, които целят привличането на интереса им към дейностите по управлението на отпадъците.
Общината изпълнява всички ангажименти за консултации с обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. По този начин се предоставя възможност на населениятода участва в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и програми и по инвестиционни предложения на територията. Информираностнаселението получава основно чрез интернет страницата www.sozopol.bg. Това обаче не е напълно достатъчно, тъй като част от населението нямат достъп до електронната мрежа и това доста ограничава техните възможности да се запознаят с дейността.
Информация за управление на отпадъците в общината се разпространява и чрез публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно обслужване, както и при необходимост в местните вестници. Необходимо е провеждане на повече информационни кампании чрез организиране на срещи или информиране на населението, чрез средствата за масово осведомяване. По този начин се цели по-голяма част от населението да има достъп до информацията и да се привлече тяхното активно участие. С действия за информиране на населението относно различните потоци отпадъци се цели повишаване на общественото съзнание и създаване на навици за екологосъобразно отношение към отпадъците. Достигнатите резултати до тук по отношение на информираността и предоставянето на информация на гражданите е добро, но е необходимо подобряването им и увеличаване на кампаниите, чрез което ще се увеличат възможностите на общината за достигането на набелязаните мерки в развитието на дейността по управлението на отпадъците.
8.АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ
Създадената организация в общината за събиране, обработване и предоставяне на информация във връзка с нормативните изисквания е ефективна за изготвяне на анализи и вземане на правилни решения за управление на отпадъците.
Основния проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това са лицата, които са сключили договори с фирми и/или организации и предават отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху дейностите на общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи точното количество на образуваните отпадъци. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са ясно определени и включват всички отпадъци образувани на територията на общината, независимо от източника им и лицата, които ги събират.
III. SWOT анализ
SWOT анализът е широко популярен базисен метод за стратегически ситуационен анализ, чрез който се разкрива и прогнозира положително или отрицателно влияние на факторите на външната среда върху разглеждания обект, а също така и неговия вътрешен потенциал за използване на благоприятните възможности за противодействие срещу опасностите, рисковете и трудностите идващи от външната среда. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите „силни страни” и „слаби страни”. Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на „възможности” и „заплахи”.
За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община Созопол е направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са посочени факторите, които предоставят възможности за постигане на националните цели за предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на различни потоци битови отпадъци или обратно - те са заплаха за осъществяването им. Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.
СИЛНИ СТРАНИ
Наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО във всички населени места от общината;
Действащо Регионално депо за неопасни отпадъци;
Закрити сметища по населените места от общината;
Общината предоставя по-голяма част от изискваните досега услуги по управление на отпадъците – сметосъбиране, обезвреждане, сключени договори с организации за разделно събиране и оползотворяване на пет от общо шест потока МРО;
На територията на РДНО Созопол от януари 2016г. е в експлоатация сепарираща инсталация;
В процес на изпълнение е проект за: „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, Община Созопол”.
В процес на изпълнение е проект за изграждане на „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ и общински център за разделно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в землището на гр.Черноморец.
СЛАБИ СТРАНИ
Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци;
Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване на процесите, свързани с вземането на информирани управленски решения;
Не е организирано разделно събиране на потока ИУГ.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Осигуряване на средства по оперативни и/или национални програми за финансиране на проекти;
Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците;
Прилагане на регионален принцип на управление на отпадъците;
Развитие на системите за разделно събиране на МРО.
ЗАПЛАХИ
Високи разходи по прилагане на екологичното законодателство за достигане на високите изисквания на ЕС и набелязаните цели.
Спиране финансирането по оперативните програми, с което да се затрудни реализацията на проекти на общината.
Неизпълнение или забавяне на инвестиционни проекти в инфраструктурата, важни за развитието на общината.
Преминаването към нови схеми за определяне на такса битови отпадъци, което да доведе до повишаване на такса битови отпадъци за населението.
IV. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Цели на общинската програма за управление на отпадъците
Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол за периода 2016‐2020 г. са направените изводи от анализа на състоянието за управление на отпадъците на територията на общината, препоръките и SWOT анализът, както и целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014‐2020г. В съответствие с това са идентифицирани генерална и четири стратегически цели на общинската програма.
Генерална дългосрочна цел: Ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им.
Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа цел, са:
Стратегическа цел 1:Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2:Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Стратегическа цел 4:Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.
V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ
В обхвата на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол 2016-2020г. са разработени девет подпрограми, с включени мерки, коитоводят до изпълнението както на оперативните цели навсяка от подпрограмите, така и на четирите стратегически цели.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ПОДПРОГРАМА
Стратегическа цел 1
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
Стратегическа цел 2
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците
Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци
Подпрограмаза отпадъците от утайки от градски пречиствателни станции за отпадни води
Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци.
Стратегическа цел 3
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда Подпрограмаза информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците
Стратегическа цел 4
Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците.
Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са представени ключови изисквания, предизвикателства и оперативни цели, както и основни съображения, свързани с постигане на целите. Мерките са представени в табличен вид съгласно Методологичните указания за разработване на план за действие на Методологията за стратегическо планиране в Република България, разработена от Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.).
Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки.
Инвестиционните меркивключват основно изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и осигуряване на инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци. Възможни са и някои неголеми инвестиционни мерки за строителни отпадъци, както и мерки за развитие на системите за управление на утайките от ПСОВ.
Неинвестиционните меркиили както се наричат често „меки“ мерки включват разнообразие от дейности, в т.ч. нормативни промени; развитие на административен капацитет; подготовка на проекти; подобрения на контролни дейности; информационни кампании; разработване и внедряване на единна информационна система за отпадъците и други.
Съобразно принципите и политиките на общината, подпрограмите и плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органа, който приема програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за управление на отпадъците и при смяна на законодателната рамка, която ги определя.
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1:Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
1. Въведение и основни положения
В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на ЕС от 2008 г. и изискванията наЗакона за управление на отпадъците, в края на 2014г. Министерският съвет одобрипървата Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци (НППО), катонеразделна част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
ЗУО изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на структурата и съдържанието на Националния план. Съгласно изискванията на ЗУО Община Созопол разработи настоящата Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО) като неразделна част от Програмата за управление на отпадъците 2016‐2020 на територията на Община Созопол.
Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.
Предотвратяването на образуването на отпадъците има за цел да допринесеза намаляване негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци. Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към производителите на продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо значение за постигане изпълнението й.В компетенциите на общинската администрация могат да се предприемат конкретни дейности и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци като например реализация на проекти за домашно компостиране и информационни кампании за повишаване осведомеността на населението.
2. Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за управление на отпадъците
Съгласно рамкова директива за управление на отпадъчните (2008/98/ЕО), под предотвратяване на образуването на отпадъци се разбира:
“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:
-количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;
-вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве;
-съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.
Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. В тази връзка мотото на Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци е „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал”.
3. Цели на общинската подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Созопол
3.1.Базова информация
Данните от анализа на образуваните отпадъци показва, че Община Созопол е със сравнително добри тенденции през последните години за намаляване на генерираните битови отпадъци.Прогнозите са, че с въвежданатаот началото на 2016г. инсталация за сепариране,с обхващане на всички потоци МРО чрез съвместно сътрудничество с организациите по оползотворяване или други лица, притежаващи необходимите разрешителни съгласно ЗУО, с осигуряване на необходимата инфраструктура за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, ще се намали съществено количеството надепонираните битови отпадъци.Въпреки бързите темпове на подобряване на икономическото развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението, трябва да се запази тенденцията на намаляване на количество на генерираните битови отпадъци, като безспорно най-ефективният метод за това е предотвратяване на тяхното образуването.
3.2.Основа за формулиране на целите съгласно изискванията в НППО
В европейското и в българското законодателство се определя пет-степенна йерархия за отпадъците. Тази йерархия не трябва обаче да се разглежда като напълно „статична”, а трябва да се разбира, че предимство имат тези действия, които водят до изпълнение на основната цел, а именно прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно влияние върху човека и околната среда поради образуване на отпадъци (чл.29, точка 2 на РДО и чл. 50 от ЗУО). В тази връзка предотвратяване образуването на отпадъци е съществена цел, но не е самоцел. Мерки за предотвратяването на отпадъци не би трябвало да са препоръчителни, ако не водят до общо намаляване на вредното влияние върху околната среда и човешкото здраве.При определяне на целите трябва да се има предвид и техническите възможности за реализацията им, и правомощията на общинската администрация.
В чл. 31, чл. 32 и чл. 33 от ЗУО са определени конкретни цели при управлението на отпадъците, съгласно които до 2020г.:
-количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да намалее с не по-малко от 35%;
-повторно употребените, рециклираните и оползотворените по друг начин строителни отпадъци трябва да достигне 70% от общото им тегло;
-при отпадъчните материали от хартия, картон, метал, пластмаса, стъкло –до 50% от тях, трябва да са разделно събрани и рециклирани. Системите за разделно събиране на опаковки задължително включват всички населени места с повече от 5000 жители.
Изпълнението на тези количествено измерими цели води и до намаляване на съответните количества образувани отпадъци.
3.3.Определяне на целите
Съгласно резултатите от направените анализи за съществуващото състояние и прогнози за развитие, в т.ч. и социално-икономическите аспекти, за постигане на Стратегическа цел 1 „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване” са определени оперативни цели и индикатори за изпълнението й.
Оперативни цели:
Намаляване на количеството на генерирани отпадъците;
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците.
Оперативната цел е в синхрон с основната цел на европейската и националната политика в областта на околната среда „Прекъсване на връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата“.
4. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките
В Приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за предотвратяване на отпадъци, обособени в три групи:
-мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на отпадъци;
- мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и разпространение;
-мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба.
Предложените мерките и дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци е трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че общините нямат правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците. Въпреки това анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в Община Созопол за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци на територията и са:
 Насърчаване на домашното компостиране – съгласно Закона за управление на отпадъците, домашното компостиране се счита за мярка за предотвратяване образуването на отпадъци (оползотворяване на мястото на образуване). Тук при тази мярка общината може да разработи различни програми и/или проекти за насърчаването на домашното компостиране. Мерките трябва да са насочени основно към живущите в селските райони на общината, където се генерира по-голям поток от растителни отпадъци. Друг вариант е разработване и търсене на финансиране на проекти за безплатно предоставяне на компостери на гражданите.
Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от домакинствата в градовете и курортните населени места, които нямат възможност за домашно компостиране. Организирането на система за разделно събиране на тези отпадъци е и задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. С изпълнението ѝ общината може едновременно да изпълни и мярката за предотвратяване и/или намаляване образуването на отпадъци;
Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба, чрез насочване на бизнеса за кандидатстване по оперативни програми – примерно ОП „Конкурентоспособност и иновации 2014-2020 г.“
Информационните кампании насочени към населението си остават най-добрата и ефикасна мярка. Всички мерки, които общината набелязва не могат да се осъществяват, ако не се обхване най-големия генератор на отпадъци - населението. Необходимо е разработването на активни информационни кампании, с които ясно да се определят насоките и целите пред общината, да се изложат положителните и отрицателните страни на проблема, както и ползите за населението и околната среда от изпълнението на конкретните мерки. Примери за провеждането на информационни кампании сред населението могат да бъдат: изготвяне на Разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на инструменти за предотвратяване образуването на отпадъци, основно чрез уеб-сайта на общината; провеждане на обучителни програми; еко-етикиране; различни образователни кампании;
Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци
Оперативни цели:Намаляване на количеството на отпадъците
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците
Индикатори за изпълнение:
Текущи – Количество образувани битови отпадъци в тон за година;
Целеви –Намаляване на годишното количество образувани битови отпадъци.
№Мярка/Дейност
Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговор-ност текущи целеви
Намаляване на количеството на отпадъците
1 Създаване на организация за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от поддържането на паркове, градини, площади, от дейността на ресторанти, хотели, заведения за обществено хранене и др. 100 000 Общински бюджет 2016-2020 Предотвратяване образуването на отпадъци и екологосъобразно третиране Въвеждане на система за разделно събиране на растителни и биоразрадими отпадъци Брой обхванато население и обекти в системата за разделно събиране Община Созопол
2 Разработване на проекти и/или програми за насърчаване към домашно компостиране 20 000 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2017 Предотвратяване образуване на отпадъци от растителен и хранителен произход Брой разработени проекти и/или програми Предприети мерки за предотвратяване образуването на отпадъци,чрез компостиране Община Созопол
3 Закупуване на компостери за предоставяне на домакинства 87 000 Общински бюджет
ПУДООС 2017-2018 Предотвратяване образуване на отпадъци от растителен и хранителен произход Брой закупени компостери Увеличаване броя на домакинствата прилагащи домашно компостиране Община Созопол
4 Разработване на проект за създаване на центрове за поправка и повторна употреба на стоки, вкл. съдействие на частни лица при интерес за изграждане на такъв тип центрове 20 000 ОПОС 2018 Допълнително предотвратени отпадъци чрез предоставяне на услуги за удължаване на жизнения цикъл на стоки Наличие на разработен и одобрен проект Създаден център за поправка и повторна употреба на стоки Община Созопол
5 Провеждане на информационни кампании за предотвратяването на битови отпадъци, ориентирани най-вече към:
-намаляване на образуваните отпадъци;
-устойчиво потребление;
-участие в разделното събиране (разделяне при източника). 5000 ОПОС
Общински бюджет 2016-2020 Повишаване информираността на населението, което влияе пряко върху количеството образувани отпадъци Брой реализирани кампании До 2020 г. са проведени поне четири информационни кампании Община Созопол
6 Поддържане на интернет страницата на общината и публикуване на графици за събиране на отпадъци, места за временно съхранение и предаване на различните потоци отпадъци. Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Информираност на населението по мерките и дейностите Постоянно допълване и актуализиране на секцията в интернет сайта Повече информираност на населението относно мерките при управление на отпадъците Община Созопол
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците
7 Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне/предаване на различни видове отпадъци.
В рамките на бюджет по т.4 Общински бюджет 2016-2020 Предотвратяване образуването на отпадъци Ежегодно информиране на населението Увеличаване на информираната общественост Община Созопол
Кметове и кметски наместници
8 Ежегодно оптимизиране на графици и схеми за събирането и транспортирането на отпадъците Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Разработена ефктивна система за събиране на отпадъци Екологосъобразно управление на отпадъците Оптимизиране на графици и схеми за събирането и транспортирането на отпадъците Община Созопол
„РТК“ООД
ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.
1. Въведение и основни положения
През 2012г. в Закона за управление на отпадъците се включи общоевропейската цел за рециклиране на битовите отпадъци, приета в законодателство на ЕС през 2008 г. По‐конкретноза общините в България се постави изискването да достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (в които потоци отпадъци се включват и отпадъците от опаковки от същите материали).
...

Публикувани документи:  1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи

  2. Анализ на отпадъците

  3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

  4. Анализ на институционалния капацитет

  5. Анализ на замърсени в миналото площадки

  6. Oрганизационни схеми

  7. Анализ на информирането на обществеността

  8. Анализ за информационното обезпечаване

  9. Прогноза


  върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...