:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ


Н А Р Е Д Б А
за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на Община Созопол

/Приета с решение №1047 от протокол №36/23.03.2018г. на Общински съвет- Созопол/

ГЛАВА І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на общината.
Чл.2. Наредбата се прилага за строежите, обектите, населените места и извънселищните територии в границите на община Созопол.
Чл.3. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.
Чл.4. Разпорежданията на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за длъжностните лица и гражданите.
Чл.5. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.
Чл.6. (1) При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителни дейности, своевременно да се уведомят органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез телефон 112.
(2). За указания и информация, на телефоните в съответните кметства или в Участъка “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Созопол на телефон 0550/25531

ГЛАВА ІІ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Чл.7. (1) Във всеки обект се създава досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност и защита на населението, съобразени с изискванията на Наредба Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатация на обектите, което трябва да съдържа най-малко:
1. документите по чл. 8 от Наредбата, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;
2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно), както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина;
3. съгласувателните, разпоредителните и административно-наказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);
4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);
5. протоколи за извършена обработка с огнезащитни състави на реквизитите и декорите в театрални и кино зали;
6. блок-схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите.
(2) Досието по ал. 1 се съхранява в обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.
Чл. 8 (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:
1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранването и др.;
3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;
5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
(2) Правилата и нормите за ПБ на обектите се определят със заповед/и, с която/които се уреждат:
1. редът за извършване на огневи работи;
2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
3. забранените места за пушене и използване на открит огън;
4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;
5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
7. правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства за
първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;
8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
(3) За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
(4) За жилищни сгради може да се изготвят само вътрешни правила по решение на общото събрание или сдружението на собствениците.
(5) Допуска се да не се разработва план по чл. 8, ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен авариен план, съдържащ план за действие при пожар.
Чл. 9 (1) Плановете за евакуация се разработват за детски градини и ясли, хотели, кинозали, библиотеки и читалища, музеи, дискотеки, казина, училища(независимо от броя на пребиваващите в тях), както и за производствени сгради, сгради за обществено обслужване, в които има поне едно
помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.
(2) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация при спазване на следната периодичност:
1. за обществени сгради - не по-малко от два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения - не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;
3. за всички останали обекти - не по-малко от веднъж годишно.
(3) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено Участък "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Созопол.
Чл. 10 (1) Изключването на електрическото захранване (с изключение на жилищни сгради) се удостоверява в дневник, който се съхранява на място, определено със заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 4.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за обекти с площ до 100 кв.м.
Чл. 11 Осъщественият контрол (извършените визуални, периодични проверки) на носимите и возимите пожарогасители се удостоверява в дневник. Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.

ГЛАВА ІІІ.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел І . Територия на обекти и населени места

Чл.12. Територията на обектите периодично се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни места и се изнасят извън района на обекта по предназначение.
Чл.13.(1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства до противопожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа на разстояние по-малко от 10 м.
Чл.14.(1) Противопожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомери се обозначават съгласно Наредба Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
(2) За поддържането /зазимяването/, възстановяването и изграждането на ПХ /пожарни хидранти/ на водопроводната мрежа, носят отговорност ръководителите за територията на съответен обeкт и Ръководителя на звено - район Созопол към “ВиК-Бургас”ЕООД.
Чл. 15.(1) При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми Участък „Пожарна безопасност и защита на населението”гр. Созопол, за времетраенето и мястото на затворения участък.
(2) При ремонтни работи и при аварии на водопроводната и газопреносната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, отговорните длъжностни лица и гражданите незабавно уведомяват Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Созопол.
Чл.16. Експлоатационните дружества (водо- и електроснабдителни) пренасочват водата във водопроводната мрежа и спират електрозахранването в определени райони при поискване от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Созопол.
Чл.17. (1) При провеждане на масови мероприятия – фестивали, събори, търговски изложения, спортни прояви, концерти, циркови представления и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна безопасност.
(2) Най- малко 10 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят писмено Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Созопол с цел евентуално вземане на съответните мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.
Чл.18. Когато се предвижда използването на фойерверки и други пиротехнически средства, организаторите и изпълнителите уведомяват за това Участък „Пожарна безопасност и защита на населението”гр. Созопол най-малко 3 дни преди мероприятието.
Чл. 19. Забранява се паркирането и нощуването на автоцистерни, превозващи лесно запалими течности /ЛЗТ/, горими течности /ГТ/ и горими газове в жилищните и промишлените райони на общината.
Чл. 20. Не се допуска паленето на огън на разстояние по-малко от десет метра от съоръженията на газопреносната мрежа.
Чл. 21. На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти и в местата, където се съхраняват и преработват горими материали, използването на открит огън, ако това не е свързано с технологичния процес и тютюнопушенето, се забраняват.
Чл. 22. Всички организации и фирми, развиващи дейност на територията на общината са длъжни при официално поискване от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението”гр. Созопол, да оказват помощ с налична техника и личен състав за ликвидиране на крупни пожари,производствени аварии и стихийни бедствия. Последващите разходи да бъдат обезпечени от общинския бюджет ако това не е уредено изрично в друг законов или подзаконов нормативен акт.

Раздел ІІ. Жилищни сгради и частни дворове в населените места на общината
Чл.23. (1) Задължават се собствениците на жилища в жилищните сгради да изберат на общо събрание председател на етажната собственост, с който да комуникират органите на УПБЗН-Созопол и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.
(2) Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части е длъжен да участва в разноските,необходими за подържането или за възстановяването им.
Чл.24. Задължават се председателите на етажната собственост да организират изпълнението на разпоредените мероприятия от органите за „ПБЗН” в общите части на жилищните сгради.
Чл.25. За обществени сгради, бивши общински или държавни, разпродадени или приватизирани, които се населяват от много наематели е задължително на общо събрание да се избере Административен управител за сградата, с който да комуникират органите за “ДПК, П и ПД” и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.
Чл.26.(1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопански постройки.
(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и не балиран/ в личните дворове, да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не по-малко от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра.
(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата тревна растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.
(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:
1. на разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на шест метра от постройките им;
2. складирането на груб фураж на тротоарната ивица или уличното платно;
3. под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации;
(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж, трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
1. разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра.
2. когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията за брандмауер.
Чл.27. При складиране на дърва, въглища, горими течности и газове, горими отпадъци и материали да се спазват следните изисквания:
1. дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е тип брандмауер.
2. въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 метра. Същите да са защитени от влага и вода.
3. не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в таванските етажи и мазетата на жилищните сгради.
4. горими отпадъци и материали се съхраняват на разстояние над три метра от границите на парцела.
Чл.28. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай се спазват следните минимални разстояния от:
1. жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко шест метра
2. закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра.
3. страничната регулационна линия на имота (оградите на съседите), най-малко три метра.
(2.) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци , предмети и суха трева.
(3) Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество, необходимо за момента.
(4) Да не се използуват горими течности за разпалване на огъня или подържане на горенето.
(5) Да не се използват гуми и други синтетечни отпадъци и материали за разпалване и подържане на горенето.
(6) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяне на огъня при необходимост .
(7) През цялото време огънят да не остава без надзор.
(8) След приключване, огънят да се изгаси , като не се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаробезопасно място.
(9) Забранявя се паленето на огън при силен вятър.
Чл.29. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно-есенно почистване/ да става при тихо време (безветрие), на обезопасени места при спазване на следните минимални разстояния от:
1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж, най- малко осем метра.
2. Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите, най-малко четири метра.
3. Съседни непочистени имоти –най-малко шест метра.
(2) Купчините да са с размери не по-големи от метър и половина в диаметър и един метър високи.
(3) Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
(4) Да не се използват горими течности за разпалване и подържане на горенето.
(5) Да не се изгарят гуми и др.синтетични отпадъци , които при горенето си отделят токсични вещества .
(6) Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч свързан към водопровода.
(7) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
(8) След приключване, огънят да се изгаси , като не се оставят тлеещи въглени , а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаробезопасно място.
(9) Паленето на огън за почистване на сухи треви се забранява:
1. когато имотът е извън населеното място в съседство до житни блокове във восъчна зрялост;
2. когато имотът е в съседство до горски масиви;
3. когато имотът е в съседство до непочистени от суха растителност съседни имоти и не са взети предохранителните мерки по ал.1;
4. при продължително засушаване, високи температури;
5. при силен вятър.
Чл. 30. През пожароопасния период собствениците на имоти в населените места, граничещи с пътища от републиканската и общинската пътна мрежа са длъжни да ги почистват от суха растителност на разстояние минимум два метра от пътя , с цел да не възникне пожар от хвърлени неизгасени цигари.
Чл. 31. Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при др. паления на огън да става на пригодени за целта пожаробезопасни места - негорими сандъци или кофи в близост до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак , който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър. Забранява се изхвърлянето на неизгасена пепел в контейнерите за смет.

Раздел ІІІ. Сгради, помещения и съоръжения.
Чл.32. След напускане на работното място, всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаробезопасно състояние.
Чл.33. До взриво и пожароопасни комуникации и съоръжения, аварийни, пожарозащитни и пожарогасителни съоръжения на видно място се поставя схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.
Чл.34. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите и изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, съгласно приложение № 2 към чл.3, ал.2 от Наредба Iз-1971/2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Да се обозначи местоположението им, съгласно Наредба № РД-07/8.
Чл.35. Пожароопасните и взривоопасни места , местата за тютюнопушене и пътищата за евакуация се обозначават съгласно Наредба № РД-07/8.
Чл.36. По време, когато в сградата пребивават хора, всички евакуационни изходи да са отключени и проходими.
Чл.37. Мероприятията за масово събиране на хора /над 50 човека/ се предвиждат на определените за целта места, съответстващи на изискванията на Наредба Iз-1971/2009г. за СТПНОБП.
Чл.38. Забранява се:
1. преграждането и складирането в евакуационните пътища. В коридорите, изходите, тамбурите и стълбищните клетки не се разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.
2. премахване или стесняване на предвидените по проекта врати, стълбищни клетки, коридори ,преддверия.
3. затваряне и закриване с мебели и др. предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове, противопожарни уреди.
4. изменение на функционалното състояние на сгради и помещения в разрез с установения ред.

Раздел ІV. Електрически инсталации.
Чл.39. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване трябва да съответства на пожаробезопасната експлоатация.
Чл.40. Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене , нагряване на изолацията над допустимото , късо съединение и отказ на автоматичната защита, независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация до отремонтирането и отстраняване на повредата.
Чл.41. Не се допускат в експлоатация електрически инсталации и съоръжения при :
1. конструктивни промени без съгласуване;
2. нестандартни и неизправни уреди;
3. нестандартни електрически предпазители;
4. нарушено защитно изпълнение;
5. нарушена инструкция за монтаж и експлоатация;
6. извършени ремонтни дейности от лица, непритежаващи необходимата квалификация.

Раздел V. Системи за отопление и вентилация.
Чл.42. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство , монтаж и използване.
Чл.43. Не се допуска:
1. ползуването на димоотводните канали в комините за отдушници на аспиратори, скара и други подобни;
2. ползването на въздухопроводите за отдушници и инсталационните канали като димоотводи.
Чл.44. Комините се почистват преди отоплителния сезон. Не се допускат в експлоатация комини:
1. Неизмазани в подппокривното пространство.
2. Незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/.
Чл. 45. Да се спазват следните изисквания за печките:
1. същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/
2. да са на разстояния, не по-малки от 50 см от горими материали и конструкции.
3. димоотводните тръби да са с еднакви диаметри , плътно заустени , добре укрепени и монтирани на разстояние не по- малко от 50 см. от горими предмети.
Чл.46.Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и запалват без помощта на горими течности .
Преди напускане на помещението същите се почистват. При изхвърляне на пепелта и сгурията се спазват указанията на чл.31.

Раздел VІ. Новостроящи и реконструиращи се обекти.
Чл.47(1) За всяко ново строителство , реконструкция, модернизация и преоборудване се изготвя проект, който се съгласува съгласно разпоредбите на ЗУТ при стриктно спазване на изискванията на Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Чл.48. Преди частични ремонти , реконструкции и модернизации без спиране на производствения процес да се изготви план, осигуряващ пожарната безопасност в обекта.
Чл.49. При ремонти свързани с временно изключване на източници за противопожарно
водоснабдяване, ПИС и ПГС се уведомява УПБЗН - Созопол.
Чл.50. На всяка строителна площадка се осигуряват необходимите противопожарни уреди и съоръжения съгласно приложение № 2 към чл.3,ал.2 на Наредба Iз-1971/2009г.
Чл.51. При проектирането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи в обектите и населените места от общината, се предвиждат само надземни противопожарни хидранти.

ГЛАВА ІV.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Раздел І. В горите.
Чл. 52.(1) След обявяване на пожароопасния сезон от Министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи. Изготвят списъци, които съдържат:
1.численост на гасаческата група – мъже и жени с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място;
2.видове пожарогасителни съоръжения и материали ползвани от гасаческата група.
Местонахождение и отговорник;
3.превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и друга техника /трактори с плуг,водоноски/;
4.начин на оповестяване;
5.време и място на събиране.
(2) Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице и транспортира до мястото на пожара.
(3) Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят органите за „ПБЗН” съвместно с кметовете или кметските наместници на съответното населено място.
(4) Копия на списъците се изпращат в РСПБЗН.
(5) Вместо “гасачески групи” за подпомагане на органите за „ПБЗН” могат да се използват “доброволни формирования” – там, където има създадени.
Чл.53.(1) Кметовете по населените места и кметските наместници изпълняват задълженията си по “Оперативния план” на Държавно горско стопанство /ДГС/ гр.Бургас, ДЛС Ропотамо, ДГС Ново Паничарево и ОГП Созопол
(2) Всяко едно от горските стопанства по ал.1 да определя и обозначава местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности – обекти за масово посещаване на излетници, автотуристи и други граждани. На тези места да се поставят указателни табелки за спазване
на противопожарни правила.
Чл.54. Забранява се паленето на огън до и в горите, извън специално определените за това места, и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.

Раздел ІІ. По време на жътвената кампания.
Чл. 55(1). Кметовете и кметските наместници по населени места да организират и провеждат мероприятия за :
1. навременно разгласяване и разясняване спазването на изискванията и противопожарните правила на Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, както и за повишаване готовността на населението за
предотвратяване и гасене на пожари;
2. осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници;
3. изораване или почистване на противопожарни ивици с ширина мин. 6 метра около пожаронеобезопасени гробищни паркове, депа за отпадъци, между горски и полски масиви и крайните имоти в регулация на селските населени места.
(2) Използване при нужда на гасаческата група във вида и в чл.53, като се актуализират гасителните средства и оборудване.
Чл.56(1). Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да:
1.използват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата и разораване на стърнищата.
2. използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.
(2) Гражданите са длъжни:
1. да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялост.
2. да спазват указанията , предупредителните знаци и табели.
3. да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.
4. да се включат в погасяването на пожара при необходимост, и изпълняват стриктно
разпорежданията на ръководителя на пожарогасене.
Чл.57. Земеделските кооперации, частни производители и фирми, имащи отношение по прибиране и съхраняване на реколтата, стриктно да спазват изискванията на Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Чл.58(1) Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
(2) В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.

Раздел ІІІ. Есенно-зимния сезон.
Чл. 59. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използуване.
Чл. 60. Всяка година преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 01.10., отоплителните съоръжения на сгради и помещения към обекти на територията на общината се проверяват и отремонтират. В експлоатация се допускат само изправните с издаване на пртокол след проверката.
Чл.61. Гражданите са длъжни стриктно да спазват указанията на органите за пожарна безопасност във връзка с правилната експлоатация на различните видове отоплителни и нагревателни уреди /на твърдо гориво, електрически, нафтови и газови/.
Чл.62. (1) Ръководителите на обекти издават заповед, с която определят вида и начина на отопление, и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди.
(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва извънреден инструктаж, съгласно Наредба № РД07/2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ГЛАВА V.
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Чл. 63. Превантивната дейност е комплекс от мерки с информационно-разяснителен, образователен и организационен характер.
Чл.64. (1) В зависимост от оценката на риска за пожари, аварии и бедствия , Общинската
администрация разработва и предприема превантивни мерки за подобряване на ПБЗН , като:
1.информира населението за опасностите за възникване на пожари и катастрофи, както и за необходимите мерки за защита и самозащита.
2. провежда разяснителни кампании по въпросите за осигуряване на ПБЗН
3. взаимодейства с РС”ПБЗН” за организиране и провеждане на превантивна дейност по пожарна безопасност , като при необходимост предварително изисква анализ за състоянието на ПБЗН в района.
(2)Финансирането на превантивната дейност по ПБЗН се извършва в рамките на утвърдения бюджет на Общината.
Чл. 65. Дирекция „Социално подпомагане” извършва разяснителна дейност сред определени групи от населението – социално слаби, пенсионери, лежащо болни, инвалиди и др., и подава информация до кметовете на населените места и началника на УПБЗН-Созопол за нарушения в противопожарното състояние на обитаваните от тях жилища и за мерките, които трябва да се предприемат за недопускане на пожари.

ГЛАВА VІ.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.66.Нарушителите на тази наредба носят административно-наказателна отговорност по чл. 22 ал. 4 от ЗМСМА и се наказват с глоба от 50 до 500 лв.за физически лица, а за юридически лица и еднолични търговци – от 50 до 5000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
Чл.67.(1)Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от
специализираните контролни органи, осъществяващи Държавен противопожарен контрол към УПБЗН - Созопол.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Созопол или упълномощено от него лице от общинската администрация.
(3)Специализираните органи за ПБЗН могат да дават задължителни разпореждания на собствениците на обекти или съответните длъжностни лица и собствениците на частни имоти.
(4)В задължителните писмени разпореждания по ал.3, органите за ПБЗН посочват мерките и сроковете , в които следва да се изпълняват.
Чл.68. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете,издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН и АПК.
Чл.69. По прилагането на тази наредба, Кметът на общината издава заповеди.

ГЛАВА VI.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1."Обект" са всички недвижими имоти, съоръжения и инсталации на ведомства и организации,търговци и търговски дружества и други правни субекти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната безопасност и защита на населението и Закона за МВР и ППЗМВР в Република България. .
§ 2. " Брандмауер" е негорима пожарозащитна стена с граница на огнеустойчивост два часа,пресичаща всички горими и трудногорими конструкции в сградата , излизаща на разстояние надпокривното покритие, съгласно чл.19 и чл.20 от Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
§3. Настоящата Наредба се издава на основание чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21 ал.1,т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127ж ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи /ППЗМВР/.
§4. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат изискванията на: Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,Наредба РД 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба № РД 07/2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Наредба Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Наредба № 3 от 09.06.2004 г.за устройство на електрическите уреди и електропроводни линии и всички нормативни актове регламентиращи противопожарните правила и мерки.покривното покритие, съгласно чл.19 и чл.20 от Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
§5. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Созопол и Началника на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Созопол.
§6./1/ Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и ръководители на обекти в Общината.
/2/ Актуални извадки от наредбата да се поставят на обществени места.
§7. Отменя се §5 от Наредба за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Созопол
§8 Наредба за осигуряване на пожарна безопастност и защита на населението на територията на Община Созопол е приета от Общински съвет – Созопол с Решение № 561/ 28.06.2013г. по Протокол № 24 на заседание от 28.06.2013г. и влиза в сила от датата на приемането й.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ..................................
КР.ГЕРМАНОВА


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...