:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

ПЛАН ИНТЕГРИРАНЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
2015 г. – 2017 г.
I.ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за действие на община Созопол e неразделна част от Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,живеещи в сходна на ромите ситуация на област Бургас и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите (2012- 2020). Той е продължение на Плана от предходния програмен период 2013-2014 г.
Анализирайки процеса за предходния период 2013-2014 г., с който завършва и изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015г. в настоящия план за действие е заложена визията за развитието на общината като сигурно място за живот и отдих, основаващо се на местните ресурси, култура и традиции. Основен приоритет и грижа на общината са младите хора, грижите за тяхното отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация.
Той планира задачите и усилията на местната власт, НПО и общността към проблемите на маргинализираните групи в общината.
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя и е съобразен със заложените приоритети в приетия от Общински съвет Созопол с Решение 1059 от 28.11.2014 година Общински план за развитие на община Созопол за периода 2014-2020 година.В Приоритет 3: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване, развитие на човешките ресурси и администативния капацитет усилията са насочени към повишаване стандарта на живот на населението и развитие на човешкия потенциал. Приоритетът цели подобряване на общинския трудов пазар чрез стимулиране на трудовата мобилност, младежката заетост, професионално-образователните системи, формите за квалификация и преквалификация и учене през целия живот. Предвижда се подкрепа на социалната интеграция, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на непривилегированите групи от населението. В рамките на приоритета се акцентира и върху оптимизиране и повишаване качеството на системата на здравеопазване и социални услуги, подобряване образователната система и съхраняване и развитие на културата, културното наследство и културните институции.В Приоритет 4: Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване условията на живот в общината и компенсиране на изоставането на периферията на общината ,където живее значителна част от маргинализираните групи.
В разработването на Плана за действие съгласно заповед No 8-Z-1951/10.12.2014 г. на Кмета на Община Созопол, взеха участие Председателя на Общински съвет Созопол, Общински съветници, Зам.кмет с ресор образование, здравеопазване, социални дейности и култура, Секретаря на Община Созопол, Директора на Дирекция „Евроинтеграция,международно, сътрудничество,култура и хуманитарни дейности“, Ръководителят на ДДО“ОДЗ , Секретарят на МКБППМН .
В разработването се включиха и експерти от други дирекции в общината , секретарите на читалища от населените места на общината, както и институции и партньори в лицето на Дирекция „Социално подпомагане ” Созопол, Бюро по труда Созопол, Инспектори от РУП Созопол и и Детска педагогическа стая , представители на ромската общност, кметове, лични лекари с практика на територията на Община Созопол, неправителствени организации .
Плана е одобрен от ОССЕИВ Община Созопол.

II.АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА В ПЕРИОДА 2012-2014 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Населението на Община Созопол запазва относителните си стойности праз последни години .В общинския център е съсредоточено 34% от населението , а повече от половината население на община Созопол 50.54% живее в двата града Созопол и Черноморец.Само в две села на общината с.Присад и с.Вършило живеят по малко от 200 души.
Самоопределите се като роми са с стойности 13%, турци 4.15%,други 0.7% от общия брой население.
Около 86% от населението на община Созопол са с християнско вероизповедание,около 3% е процента на мюсюлманите.
Запазва се относително малкия дял на младите хора и децата до 14-годишна възраст. Увеличава се дела на хората над 65 години като повече от половината от възрастното население е концентрирано в селата.ПРЕГЛЕД ПО ПРИОРИТЕТИ


1.ПРИОРИТЕТ : ОБРАЗОВАНИЕ

Образователната система в Община Созопол е оптимално структурирана. На територията на общината има 6 ЦДГ , 1 ОДЗ с един филиал ,5 ОУ и 1 СОУ. В Община Созопол не съществува проблем за обхвата на децата. Сградният фонд е в добро състояние.Две от ЦДГ в с.Крушевец и с.Зидарово/с голям брой ромско население/ са новопостроени през последните две години със значителен дял общински средства.. Обучението на децата е безплатно за цялата община.ОДЗ Созопол и три училища – град Созопол, с.Зидарово и с.Росен са санирани и осигурени с парно отопление по Оперативна програма „Регионално развитие“ на МРРБ.Осигурен е безплатен транспорт за пътуващите ученици дофинансиран с общински средства .Ежегодно се заделят средства за оборудване на компютърни кабинети в училищата , закупуване интерактивни дъски и др.
Намаляващият контингент ученици и сегашното наличие на слети паралелки, пренася проблема за преструктуриране на селските училища и в новия планов период.


Цел 1. Превенция на отпадане от училище на ученици от етническите малцинства.
Осигурава се редовна посещаемост и задържане в училищата чрез провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас; Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”; Осигурени средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от уязвими групи).
Отпаднали ученици в училищата на територията на общината :
2012/2013 г. – 0 , 2013/2014 г.- 9
Обхванати в задължително предучилищно обучение :
2012/2013 г. – 103, 2013/2014 г. - 112
Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” :

СОУ„Св.Св. Кирил и Методий”Созопол -брой обхванати лица
учебна 2012/2013 г. – 150, 2013/2014 г. - 151.
ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово- брой обхванати лица
учебна 2012/2013 г. – 68, 2013/2014 г. – 74
Проект „Успех
ОУ „Христо Ботев“с.Росен брой обхванати лица 2012/2013 – 73 лица
брой обхванати лица 2013/2014 – 84 лица
Разкриване на професионална паралелка-професия хотелиерство от учебната 2013/2014 г. година СОУ„Св.Св. Кирил и Методий”Созопол – 2012/2013, 2013/2014 г. с осигурен безплатен транспорт за учениците от селата в община Созопол Зидарово,Росен и Равна гора
Цел 2. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от малцинствени групи отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция

Проект „Нов шанс за успех“Ограмотяване на възрастни ОУ „Христо Ботев“с.Росен
Обучени 2012/2013 г. – 36 лица, Обучени 2013/2014 г. – 44 лица

Цел 3.Приобщаване и приемане на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

Ангажиране на родители на деца и ученици от уязвимите групи в училищни настоятелства и родителски клубове ОУ „Христо Ботев“с.Росен – 15 родители, ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово – 4 ,ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Равна гора – 12.
В две от училищата- ОУ“Паисий Хилендарски“ с. Р.гора и ОУ“П.К.Яворов“с.Крушевец са създадени родителски клубове.Проведени са Родителски лектории /обучителни семинари/ на теми: „Семейството и образованието” „Училището- медиатор за приобщаване на децата от ромски произход” ,“Възможности и форми за подкрепа и развитие заложбите на учениците“,“Умения за общуване“. Приложени методи: презентиране, решаване на казуси, родителско споделяне за проблеми и радости с децата, обучителни пакети, игри за отпускане, наблюдение на телевизионни репортажи, анкети.
Особено място се отрежда на извънкласните училищни форми – СИП, кръжоци, клубове и т.н. Освен че разнообразяват дейностите на учениците, те са успешно средство за привличане в училищната среда на децата, особено от уязвимите общности, и за превенция срещу тяхното отпадане от нея.

Извънкласни форми и СИП по училища с преобладаващи уязвими групи
училище форма
ОУ“П.К.Яворов“с.Крушевец Вокална група „Пеем и танцуваме заедно“Репертоар – български ,ромски и турски песни
ОУ“Христо Ботев“
С.Зидарово Математика ,Български ,Вокална група
ОУ“Христо Ботев“ с.Росен Християнски добродетели
Математика , Борба
Клуб“Родът ми български“
ОУ“Паисий Хилендарски“ с.Р.гора Фолклор на етносите, Танци

Преминали обучение за ефективна работа в мултикултурна среда са 32 учители и директори от училищата на територията на Община Созопол.
В последните години Община Созопол участва в редица програми , предлагащи възможности за дейности подпомагащи работата с ромската общност. Проектните дейности целят разрешаването на редица проблеми- големия брой отсъствия в училище ,повишаване успеха на учениците, повишаване процента на лицата от уязвимите групи продължаващи своето образование в средни училища, активизиране участието на родителите в училищния живот.
В рамките на изпълнение на проект „Партньори за социална промяна“, финансиран от Фондация „Велукс“ Български Червен Кръст и Община Созопол през 2014 г. създадоха Център за обществена подкрепа в гр. Созопол . Ние обединихме своите усилия и дейности в областта на образователните и социални услуги, като подкрепяме и подпомагаме децата и техните семейства по отношение на подготовката им за социална интеграция, придобиване на образователни и социални знания и умения за справяне в ситуация на риск.От 25 лица преминали обучение през центъра 32% са от уязвимите групи.
Създадения през 2014 г. Център за настаняване от семеен тип в с.Атия по проект BG 051PO001-5.2.12-0009-C0001“У дома“,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.12 „Разкриване на социални услуги в общността“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2007-2013 г. съфинансирана от Европейски социален фонд се предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство, или осиновяване . Настанените са 11 лица .Същите се обучават в ОУ „Христо Ботев“ гр.Черноморец по проект „Включващо обучение „ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• Образованието определен като приоритет на Община Созопол
• максимално обхващане на децата , подлежащи на задължително обучение
• осигуряване на равни възможности за достъп и качествено образование,
• съхраняване и развитие на културната идентичност на етносите
• подобряване и допълване на образователния процес с извънкласни и извънучилищни форми-СИП, кръжоци, клубове и т.н.
• обновена материално-техническата база
• осигурен училищен транспорт
• безплатни детски гради в община Созопол • Трудности при включване на родители от ромски произход по проблемите на учениците и ранните бракове, , при опазване на имущество
• обучен персонал за ефективна работа в мултиетническа среда
• продължаващо обучение за лица над 16 г. и ограмотяване на възрастни

• недостатъчно единодействие между училище и семейство
• липса на регистрирани ромски НПО на територията на община Созопол
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• кандидатстване на училищата с проекти в образователната система
• обучение на учители за работа в мултикултурна среда • трудности при приемане процеса на интеграция от страна на ромската общност
• недостиг на училищните бюджети2. ПРИОРИТЕТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 6 регистрирани индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ,които покриват всички населени места от община Созопол. Осигурени са кабинети на лекарските практики- общинска собственост.
Стоматологичната първична помощ се осъществява от 9 разкрити индивидуални практики на лекари по дентална медицина. Разкрита е 1 самостоятелна медико-техническа лаборатория.
Центърът за спешна медицинска помощ в гр. Созопол, филиал на Бургас се обслужва от 2 лекари и 6 фелдшери.Болнична медицинска помощ на територията на Община Созопол се поема от Многопрофилна болница за активно лечение Бургас АД.
Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем.По данни на Д“СП“ Отдел „Закрила на детето“ отчитаме намаляване броя на родените от непълнолетни майки деца.95% от майките са на 16 години.Важно е за постигане на положителни резултати правилно и стриктно прилагане на Законовите разпоредби и търсене на наказателна отговорност съгласно НК.Общината подпомага младите родители с еднократна помощ от 2000 лева съгласно Критерии и регламент за подпомагане отглеждането на новородено дете за жителите на общината .Не се изплаща такава помощ на непълнолетни родители.
Запазва се тенденцията на неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права лица от уязвимите групи. Няма навици за посещение при стоматолог, за водене на децата при дентален лекар.
По данни на личните лекари най честите затруднения които изпитват ромите са свързани със заболявания на сърдечносъдовата система,костите и ставите,храносмилателната система,психични заболявания, заболявания на дихателната система ,очни болести и бъбречнокаменна болест.В домакинствата има поне един член ,който има проблем с алкохола и наркотичните средства. Голяма част от заболяванията са в резултат на недобри хигиенни условия за живот и бедност.
На територията на общината няма подготвени здравни медиатори.

Цел 1.Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и училищна възраст
Община Созопол осигурява необходимите условия и пряко ръководи и финансира медицинското обслужване в детските и учебни заведения.
За да се повиши обхвата на имунизираните деца се провеждат на беседи с родителите за значението на имунизациите .
Цел 2.Повишаване на здравните знания и информираността на населението от малцинствените групи .
Община Созопол е организирала безплатни прегледи от гинеколози и специалисти по сърдечно - съдови заболявания и остеопороза, но те са слабо посещавани от хора от уязвимите групи.
Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от рак на мл.жлеза и мат.шийка / кампания за ваксина Цирварикс/ - 1
Във връзка и с изпълнение на Националната програма“Превенция и контрол на ХИВ и СПИН и ППЗ“ организираме анти СПИН кампании. С теренна инициатива доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ и СПИН с бърз тест.Целта на кампаниите е да се създадат условия за промяна в мисленето и нагласите по проблема ХИВ,СПИН и изработване на модел на нерисково поведение сред подрастващите и най- вече сред тези от уязвимите групи.


SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• работещи индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ във всички населени места от община Созопол
• Осигурени кабинети на лекарските практики- общинска собственост.
• подпомагане на младите родители за отглеждането на новородено дете с еднократна помощ от 2000 лева
• осигурено медицинското обслужване в детските и учебни заведения
• Запазване на тенденцията на неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права лица
• Липса на подготвени здравни медиатори.
• Недостатъчна работа в направление – обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания
• организиране на мобилни кабинети за прегледи- педиатрични,гинекологични,сърдечно съдови и др.
-
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• подготвяне на здравни медиатори
• възможност за реализация на проекти по оперативни програми
• организиране на мобилни кабинети за прегледи- педиатрични,гинекологични,сърдечно съдови и др.
• Увеличаване процента на здравно неосигурените
• Демографски срив в национален мащаб
3.ПРИОРИТЕТ : ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

В Община Созопол жилищата в градовете са сравнително благоустроени.Само 24% от жилищата по селата са свързани с обществена канализация. Стандартът на селските жилища е значително по-нисък. Сградният фонд е по-стар. Населението от ромски произход, във вътрешността на общината живее в пренаселени жилища с недобри материално-битови и санитарно-хигиенни условия.
Към момента за селата с компактно ромско население с. Росен , с.Равна гора ,с.Равадиново,с.Зидарово и с.Габър няма влезли в сила кадастрални карти на Агенцията по кадастър.За тези села са действащи одобрени със заповеди застроително регулационни и кадастрални планове ,а за с.Росен и с. Равна гора и ПУП одобрени с решения от 2007 година. В процес на изработване е кадастрални карти за с.Росен и с.Равадиново.
Няма отредени имоти за изграждане на общински жилища за настаняване на картотекирани лица с установени жилищни нужди в т.ч и роми.

Цел 1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Предоставени ОПС за периода 2012-2014 година – 4.

Изградена техническа и социална инфраструктура :

 водоснабдяване , канализация и ПСОВ в с.Равна гора със средства по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони .
 Приключено изграждането на водопроводна и канализационна мрежа с.Равадиново.Направени са проекти за КПС и напорен водопровод с.Равадиново.
 Продължава изграждането на водопроводна и канализационна мрежа с.Крушевец.
 С общински средства над 50 000 лв. изградена канализационна мрежа в ромската махала с.Зидарово.
 Изготвени са проекти за ПСОВ с.Индже войвода ,с.Габър и с.Вършило.
 Разполагаме с проекти за реконструкция на В и К мрежата и канализацията и изграждане на локални пречиствателни станции в с.Росен и с.Зидарово.
 Извършен основен ремонт на пътя с.Росен –с.Р.гора и с..Атия- с.Росен със средства от Републикански Бюджет в размер на 172 200 лв.
 Извършен ремонт на път IV 98004 разклон с.Зидарово – Габър – Вършило със средства от Републикански бюджет 146 000 лв.
 Проектирана на нова ЦДГ с.Равадиново със средства от Общински бюджет
 Изградени са нови детски площадки в с.Атия,с.Росен и детски кът с.Равна гора със средства от Републикански Бюджет , Общински бюджет и дарения
 Саниране на 3 училища и 1 детска градина –с.Зидарово,с.Росен и гр.Созопол/ Европейски фондове и Републикански Бюджет , Общински бюджет/
 Укрепване на мостово съоръжение с. Росен /Общински бюджет/
 Основен ремонт на читалище „Изгрев“ с.Равна гора и прилежащи площи със собствени средства.
 Изградена автобусна спирка с.Равна гора .
 Направено спортно игрище с.Росен със средства от Републикански и общински бюджет за над 200 000 лв.
 Закупена сграда в с.Крушевец за целите на културата ,образованието и други за 150 000 лв. собствени средства

През 2012 година Община Созопол е извършила ремонт на улици в т.ч асфалтиране около 13 237 кв.м . за 280 000 лв. в населените места с ромско население.Средствата са за сметка на общинския бюджет.
Организирано е сметопочистване в цялата община .Наличните съдове за твърди битови отпадъци на територията на Общината са 5543 броя ,като повече от половината 2538 са в селата .
Премахват се нерегламентираните сметища особено на входните и изходните райони на селата.


SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• добри жилищни условия на роми в общинския център/собствени жилища/

• реконструкция на обекти за социалната инфраструктура за целите на образованието и културата
• Оцифрени регулационнни и застроителни планове на селата от община Созопол
• отреждане на нови територии за жилищно строителство , ОПС
• ремонт и изграждане на улици и тротоари в с.Зидарово , Росен ,Равна гора и Равадиново
• разработване и влезли в сила кадастрални карти

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• Регулиране на незаконнато строителство
• изготвяне на планове за включване на нови терени за застрояване в с.Зидарово,Росен и Равна гора • Застаряване и намаляване жителите на селата без училища и детски градини
• липса на редовни доходи ,в.ч. от трудова дейност на ромските семейства
4.ПРИОРИТЕТ: ЗАЕТОСТ


Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на общината.
Към края на месец декември 2012 г. броя на безработни лица по данни на Дирекция Бюро по труда –Юг Бургас филиал Созопол е 612 , ромите са 36% , Към края на месец декември 2013 г. броя на безработни лица Бургас филиал Созопол е 737 , ромите са 297 души или 40 % , а към ноември 2014 – броя на безработните е 654 , от тях 270 или 41% роми.Данните за принадлежност към една или друга етническата група на регистрираните лица ,търсещи работа се събират на доброволен принцип в декларация от лицата.Тенденция на увеличаване на времето на престой на безработните на трудовия пазар и превръщането им в трайно безработни лица се задълбочава.Месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в Община Созопол получават 174 лица ,от тях 167 са роми. Устройването на работа на лицата, без образование и квалификация, е изключително трудно.Със съдействието на Община Созопол бе осигурен безплатен транспорт за летния туристически сезон за работещите от с.Крушевец, и с. Зидарово в „Дюни“ АД и „Санта Марина „АД. Дюни“ АД бе класиран на първо място като работодател обявил най- много работни места за сезонна заетост във форума „Работодател на годината 2014“
Във връзка с реализирането на редица програми НП“ОСПОЗ“ с дейности по
аварийни групи за зимно поддържане и ремонт на пътищата и Регионални програми за заетост РПЗ „Култура и културно историческо наследство и Европейски проект на МТСП „Подкрепа за достоен живот „- лични асистенти и „Помощ в дома“ през последните няколко години, Община Созопол се явява най-големия работодател на своята територия по отношение на ромите.
През 2014 год. приключи По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол .Социалната услуга получиха 80 потребители ,от тях 12% са лицата от уязвимите групи .Наетите лица са 26 , от тях по трудов договор работиха 26% от уязвимите групи.
В организираната трудова борса съвместно Д“БТ“ Созопол пред 2013 г. са участвали 11 работодателя ,120 безработни и заявени 130 работни места , през 2014 са участвали 17 работодателя , 79 безработни и заявени 126 работни места.Предлаганите работни места са за хора с квалификация и изисквания за владеене на чужд език.Поради тези причини е и слабото участие в тях на лица, търсещи работа от ромски произход.
В общината няма развита промишленост , селското стопанство се ограничава в работа на няколко кооперации с много малко заети и животновъдство на частни предприемачи с неголям брой животновъди.Строителството, в което бяха заети голяма част от безработните роми преди всичко като неквалифицирани кадри за обща работа намаля драстично.Основния отрасъл в общината е туристическия и нашите усилия са свързани с неговото развитие.
SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
 Разработване на Регионални програми за заетост
• Осигуряване на транспорт за пътуващите през летния туристически сезон • стимулиране икономическата инициатива на хората от малцинствата
• липса на квалификация на ромите
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
• Организиране на трудови борси
• Работа по Национални и Регионални програми за заетост • Липса на отрасли с целогодишна заетост на нискоквалифицирани работници
5.ПРИОРИТЕТ : ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

За гарантиране правата на гражданите и в частност на ромското население с цел ограничаване и ликвидиране на дискриминацията Община Созопол работи с Комисията за защита от дискриминация.Всеки месец има изнесена приемна.На територията на общината няма подадени жалби за дискриминация на основа пол,раса,етнос и религия.Съвместна инициатива на Комисията за защита от дискриминация и Местната комисия БППМН са презентациите в училищата на Община Созопол на тема“Младежта в действие срещу дискриминацията“.Прожектират се кратки филми „Уроци по толерантност“.
Местната комисия за БППМН работи и с Комисията за трафик на хора. Най уязвимата целева група са хората в уязвимо социално положение.Организираме информационни и дискусионни срещи.Прожектираме филма“Предай нататък“През 2012 година Местната комисия за БППМН е гледала 5 възпитателни дела , като 50% от извършителите са от уязвимите групи, три от делата са за кражба и едно за бягство от дома, през 2013 г. възпитателните дела са 5, като 77% от извършителите са от уязвимите групи , а през 2014 година възпитателните дела са 4, като 20% от извършителите са от уязвимите групи .
Работата на РУП Созопол и районните инспектори е насочена към ежедневна
превантивна работа в населените места с компактно ромско население с цел недопускане на правонарушения и приоритетно реагиране при сигнали от тези райони .

6.ПРИОРИТЕТ: КУЛТУРА И МЕДИИ

Град Созопол е утвърден културен център.В Созопол с богати експозиции са Художествена галерия ,Етнографски и Археологически музей.
В община Созопол съдебно регистрирани са общо десет читалища - НЧ „Отец Паисий - 1896” – гр. Созопол, НЧ „Димо Николов -1908” – гр. Черноморец, НЧ „Просвета -1935” – с. Равадиново, НЧ „Възраждане -2000” – с. Атия, НЧ „Напредък-1904” – с. Зидарово, НЧ „Ангел Величков 1902” – с. Росен, НЧ „Изгрев-1929” – с. Равна гора, НЧ „Възраждане-1929” – с. Присад, НЧ „Наука-1928” – с. Индже войвода, НЧ „Светлина-1923” – с. Крушевец .
Приоритетите по които те работят са :
 Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество;
 Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно- просветни, информационни,социални и граждански функции;
 Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
 Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;
 Активизиране ролята на читалищата в процеси,подпомагащи местното развитие и изграждане на демократичното местно самоуправление;
 Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и др.;
 Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги,свързани с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ниво на компетентност на гражданите.
В читалищата са сформирани 38 състави и фолклорни групи ,вокални групи , групи за автентичен и преработен фолклор , за литературно четене и скечове ,детска танцова формация „РОМАДАНС“.20 от тях са в селата на община Созопол.Във всички са включени роми.Всички те участват в утвърдилите се вече Общински събор „Кукери“,Общински празник „Лазарица“,фолклорното надпяване „Странджански полъх“, което от 2014 година вече е Международен фолклорен фестивал,Общински празник „Добри гости Коледари“ фестивалите „Радост на брега „ , “Музите“ и „Созополис“.
Общината привлича за участие към всички тях и децата от уязвимите групи.В тази насока Общината е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Схема "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ и работи по европейски проект „Изминати/Бъдещи пътища „фестивал “Созополис“.
Новата инициатива на Община Созопол от 2012 година е културно-образотелната програма „Танци в класната стая“ във всички селища с участие на децата от всички етноси в т.ч. и роми.
Публикации във Общински вестник „ Созопол”
2012 г.Ромите посрещат новата година- 13.01.,Хедерлезе завладява общината- 10.05,Равна гора празнува Деня на будителите-0 7.11,Танците създават приятели- 14.11,С празник отбелязахме петилетка членство в НАТО – 05.12
2013 г.Банго Васил празнуват в училището в с. Равна гора – 16.01,Празник за международния ден на ромите – 10.04,Ромският Гергьовден в общината- 08.05,Идвам от древността, отивам в бъдещето-22.05,Асоциацията на Черноморските дизайнери зарадва наше момиче – 29.05,Равна гора създава традиции- 06.11,Равна гора си има златен медалист – 13.11,Урок по толеранстност-27.11,Училище без дискриминация- 04.12
2014 г.Училището в Крушевец празнува – 06.02,Равна гора търси европейски хоризонти -05.03,Мотивация за успех-12.03,За първи път виждаме лифт- 09.04,Празник на ромите в Крушевец – 16.04.,Корфу сподели успешни практики в туризма – 21.05,Лятото запозва с фестивала „ Созополис” – 28.05,Училища и детски градини повишават качеството на обучение чрез проекти – 08.10,Приятелство и толеранстност – 19.11


Спортна инфраструктура

В Община Созопол съществуват добри спортни традиции. Съоръженията са съсредоточени предимно в гр.Созопол и гр.Черноморец.Изградени са 3 спортни фитнес площадки на отрито.Разполагаме с плувен басейн в гр.Созопол и модерен стадион.Всички деца от Община Созопол до 14 години могат да го ползват безплатно.Изградени са спортна зала за борба в с.Зидарово ,зала за борба в с.Равна гора,малко игрище в с.Крушевец , функционират зали за обучение на децата от клуб“Боши-до“ в с.Атия,с.Росен и град Черноморец.Няма изградени площадки,игрища и съоръжения за по широк кръг спорт в останалите села на общината. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност към различните. От функциониращите на територията на общината 12 спортни клубове , които се подпомагат и със средства от общинския бюджет в три от тях - Спортен клуб по борба“ Никола Станчев“,Спортен клуб по футбол“ Стоян Георгиев“ с. Росен и Карате клуб БУШИ-ДО тренират деца и младежи от ромската общност.
Регистрираните спортни клубове в общината постигат добри резултати в общински,регионални и състезания и шампионати.
Над 120 деца, повече от половината от тях деца в неравностойно положение участват в Общинските турнири по борба, лека атлетика , баскетбол, хандбал и шах.
На територията на Община Созопол няма регистрирани НПО за работа с етносите ,в.ч. и с роми.Работа в тази насока осъществява сдружението на жените „Света Марена“.Тяхната дейност е насочена във финансово подпомагане на млади семейства,ученици и болни ,организационна помощ при мероприятия и празници.III.МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Изпълнението на настоящият план е съвместна задача на органите на местната власт, неправителствените организации и местния бизнес. Неговото изпълнение ще бъде осъществено на базата на използването на всички ресурси на общинско , областно ,национално и европейско ниво.
Плана за действие на Община Созопол за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,живеещи в сходна на ромите ситуация е отворен документ ,който може да се допълва и изменя в съответствие с възникнали нови потребности и спазване на бюджетни процедури.
Координация по изпълнението на плана ще осъществява Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
Изпълнението на плана се възлага на Общинска администрация Созопол, а координацията по нейното изпълнение - на заместник-кмет, определен със заповед на Кмета на Община Созопол. При изпълнението на Плана ще се съблюдава принципа на партньорство с гражданските организации и местните общности.
Финансирането на изпълнението на Плана ще се осъществява със средства от републиканския бюджет, общинския бюджет и донори (вкл. чрез средства от европейските фондове).

IV.МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Оценката на изпълнението на плана за действие се осъществява от Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/ чрез мониторинг и прилагане на различни форми за наблюдение и оценка.
Мониторинга се осъществява,чрез систематично събиране и анализиране на информация, както и съгласуване на мерките по плановия документ. Община Созопол ще включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението. На база тези функции основните методи на мониторинга са:
Отчитане на изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана в административен мониторингов доклад.
Формиране на коригиращи мерки, с оглед изпълнението на заложените дейности по приоритетите на плана
ОССЕИВ координира и обобщава получената информация в доклада.
Докладът се представя за одобрение пред ОССЕИВ.
Докладът се приема от Общински съвет Созопол

V.ТАБЛИЦА НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ
2015 г. – 2017 г.
Приоритетни области на действие са:
ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРИОРИТЕТ VI: КУЛТУРА И МЕДИИ

ПРИОРИТЕТ I: ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1. Превенция на отпадане от училище на ученици от етническите малцинства
1.1. Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование


1.2.Подпомагане на социално слаби ученици от етническите малцинства 1.1.1.Осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата чрез провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас; Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”; Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи
Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”1.1.2.Проект „Успех“


1.1.3.Обучение по професия хотелиерство ,ресторантьорство и кетеринг в професионална паралелка

1.2.1.Проект на БЧК„Топъл обяд“

Община Созопол,
МОМН,РИО
СОУ„Св.Св. Кирил и Методий”Созопол ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово

ОУ „Христо Ботев“с.Росен
Община Созопол,
МОМН,РИО
СОУ„Св.Св. Кирил и Методий”Созопол

ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово
2015- 2017

2015- 20172015-2017

2015-20172015-2016


НП
МОМН

НПРБ,Общински
Бюджет
БЧК


Бр. обхванати лицаБр.обхванати лица

Бр. обхванати лица

Бр.обхванати лица

2. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с младежи и възрастни от малциствени групи отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция


2.1. Осигуряване на организационно и методическо обучение на неграмотни и слабограмотни лица над 16г.
2.1.1. Предоставяне на продължаващо обучение за лица, навършили 16г и ограмотяване на възрастни
Проект „Нов шанс за успех“
Ограмотяване на възрастни Община Созопол
ОУ „Христо Ботев“с.Росен
2015-2017 НП Брой обучени лица и брой дейности

3. Приобщаване и приемане на родителите към образователния процес и засилване на участието им в
училищния живот
3.1. Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството
3.1.1 Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства, родителски клубове и др.

Община Созопол ОУ „Христо Ботев“с.Росен
ОУ„Христо Ботев” с.Зидарово
ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Равна гора 2015-2017 Брой участници

4.Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда.
4.1. Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти 4.1.1. Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.
МОМН, РИО Училища в община Созопол 2015-2017 Проекти Брой обучени педагогически специалисти преминали обучениеПРИОРИТЕТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1.Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и училищна възраст


1.1.Повишаване обхвата на имунизираните деца 1.1.1.Провеждане на беседи с родителите за значението на имунизациите Община Созопол
Медицински сестри в детски градини и училищата 2015-2017 Бр.беседи
2. .Повишаване на здравните знания и информираността на населението от малцинствените групи 2.1.Обучение на ромското население за предпазване от най-честите заболявания
2..2.Превенция срещу ранна бременост

2.3.Превенция и контрол на ХИВ

2.4.Профилактика на заболяванията 2.1.1.Организиране и провеждане на кампании за запознаване с начините за предпазване от рак на мл.жлеза и мат.шийка


2.2.1. .Провеждане на беседи

2.3.1.Анонимно изследване
2.3.2.Провеждане на кампании

2.4.1.Подобряване на профилактичнитепрегледи
Сред децата и населението Община Созопол
Медицински сестри в училищата Лични лекари


Община Созопол
Медицински сестри в училищата


Община СозополМедицински специалисти
Лични лекари

2015-2017

2015-2017
2015-2017


2015-2017
Брой кампании


Бр.беседи

Брой кампании


3.Насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност и спорт 3.1.Използване на възможностите на спорта като превенция срещу употребтата на тютюневи издели,алкохол,
наркотици 3.1.1..Привличане на деца от ромски произход в общинските спортни клубове и в общински спортни дейности Община Созопол
Училища
Брой участнициПРИОРИТЕТ ІІІ: ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ

1. Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура 1.1. Отреждане на нови територии за жилищно строителство

1.2. Проектиране ,изграждане и ремонт на техническа инфраструктура
1.3.Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др. 1.1.1.Предоставяне на преотстъпено право на строеж


1.2.1.Асфалтиране,тротоари и настилки в населените места

1.2.2.Възстановяване на водостоци,почистване на дерета


1.3.1. Изграждане на нова ЦДГ с.Равадиново


1.3.2. Проектиране на нова ЦДГ с.Росен

1.3.3.Изработване на ПУП по плана на с.Равадиново за спортна площадка

1.3.4.Изграждане на нови детски площадки Община Созопол
Община СозополОбщина Созопол
Община СозополОбщина Созопол


Община Созопол


Община Созопол 2015-2017
2015-2017


2015-2017

2015-20172015


2015


2015-2017 Общински бюджет


Програми
Общински бюджет

Общински бюджет ПрограмиОбщински бюджет Програми

Общински бюджет

Общински бюджет

Общински бюджет Програми
Брой ОПСКв.м.
лева


бр.програми
лева


4 000 лв.

ПРИОРИТЕТ ІV: ЗАЕТОСТ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1.Осигуряване на достъп до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост.


1. 1.Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработните от етнически малцинствени групи 1.1.1.Разработване и изпълнение на проекти за насърчаване на заетостта :

НП „ОСПОЗ”
Регионална програма за заетост
Община Созопол,

Дирекция „Бюро по труда Созопол,
2015- 2017


РБ, Национални програми за заетост, проекти и общински бюджет


Брой разработени проекти


2. Насърчаване на предприемачеството


2.1.Стимулиране на икономическата инициатива сред хората от малцинствата за развиване на производство в
областта на селското стопанство 2.1.1. Помощ и съдействие за оземляване, наемане и закупуване на земеделски площи – Община Созопол
2015- 2017


Републикански бюджет,
Общински бюджет,Други донорски програми
Брой лица

ПРИОРИТЕТ V: ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1. Превенция в училищните общности за създаване на среда,влияеща за намаляване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и
употребата на наркотични и др.упойващи вещества 1.1.Намаляване на противообществените прояви1.1.1.Провеждане на дискусии,обсъждания- Насилието в училище и извън него

1.1.2.Професионална подкрепа на деца,регистрирани в детска педагогическа стая и техните родители
Община Созопол
МКБППМНМКБППМН
2015-2017
2015-2017
МКБППМН
МКБППМН Брой обществени възпитатели и разрешени случаи


Брой обхвати лица
Брой форми
1.2.Периодичен контрол на малолетни и непълнолетни лица и върху употребата на алкохол,наркотични и др.упойващи вещества 1.2.1.Провеждане на кампании,беседи дискусии Община Созопол
МКБППМН 2015-2017 Брой кампании
2. Утвърждаване на
толерантни междуетнически отношения 2.1.Реализиране на програми насочени към. утвърждаване на
толерантни междуетнически отношения 2.1.1.“Уроци по толерантност“
2.1.2.Приобщаване на пове-
че лица в неравностойно положение в спортните клубове в Община Созопол Община Созопол
МКБППМН
Комисия по дискриминация Бургас

Община Созопол
Спортни клубове 2015-2017

2015-2017 Общински бюджет
Общински бюджет


Брой обхвати лица

Брой обхвати лица
ПРИОРИТЕТ VI: КУЛТУРА И МЕДИИ
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ИЗТОЧНИК ИНДИКАТОРИ
1. 1. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на етническите малцинства като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на общностите до обществения културен живот на различни нива
1.1. Проучване, съхраняване и популяризиране на културата и фолклор на етническите малцинства 1.1.1. Популяризиране чрез включване в :
-общински събор „Кукери“,
-Общински празници
-фестивали
“Радост на брега“,“Музите“ ,“Созополис“,“Странджански полъх“
1.1.2.Общоселски празник „Хедерлезе“ с.Равадиново
,с.Росен,с.Равна гора ,с.Крушевец,с.Зидарово,
с.Габър Община Созопол,
Читалища на територията на Община Созопол
Община Созопол 2015-20172015-2017 Община Созопол
Програми

Община
спонсори Брой мероприятия
Брой участници
2.Постигане на устойчивост в резултатите на културна интеграция 2.1.Реализиране на културно образователни програми


2.2.Приобщаване към постиженията на Община Созопол във всички сфери на обществения живот 2.1.1.Танци в класната стая
2.1.2.Пълноценно използване на центровете по Програма „Глоб@лни библиотеки”

2.2.1.Публикации в вестник „Созопол“ Община Созопол ,училищата на територията на Община Созопол ,

ЧиталищаОбщина Созопол
училищата на територията на Община Созопол 2015-2017
2015-2017 Община СозополЧиталищаОбщина Созопол Брой мероприятия
Брой участници


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...