:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2016-05-20

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
В
РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „ЧЕРНОМОРЕЦ"
/Приет с Решение №243/10/28.04.2016г. на Общински съвет Созопол/I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият правилник определя режима на плаване и стоянка в акваторията на рибарско пристанище „Черноморец".
Чл. 2. Собственик и Оператор на рибарското пристанище е „Община Созопол".
Чл. 3. Оперативното ръководство и контрол по спазването на задължителните разпоредби на ИА „Морска администрация", Гранична полиция, Митницата и други нормативни документи се изпълнява от щатния състав на рибарско пристанище „Черноморец", състоящ се от:
 Ръководител на звено: рибарско пристанище „Черноморец".
 брегови моряци на рибарско пристанище „Черноморец".
Чл. 4. Всички посетители, собственици на плавателни съдове и техните гости посещават рибарско пристанище „Черноморец" и ползват предлаганите услуги на свой риск и отговорност. Те са длъжни да спазват обществения ред установените правила на територията на пристанището, както и да изпълняват препоръките и указаният направени от персонала, когато са допуснали нарушаването им.
Чл. 5. Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да предоставят на ръководителя на пристанището списък с данни на хората, имащи право да посещават или ползват техните плавателни съдове в тяхно отсъствие. В случай, че такива данни не бъдат предоставени, персонала на пристанището няма да допуска до борда на плавателните съдове трети лица.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 6. Рибарско пристанище „Черноморец" е предназначено за:
/1/ Осигуряване на безопасна стоянка на плавателните съдове.
/2/ Осигуряване на платена по действащата тарифа стоянка за плавателни съдове под български или чужд флаг.
/3/ Оказване помощ на бедстващите и аварирали плавателни съдове.

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗВАЖДАНЕ И СПУСКАНЕ НА ВОДА И ШВАРТОВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ.

Чл. 7. Дейностите по подготовка за изваждане и спускане на вода, обслужване, поддръжка и ремонт на плавателни съдове се съгласуват с ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице и се извършват след даване на разрешение на посочени от тях места.
Чл.8./1/ Всички плавателни съдове застават на определените им кейови места съгласно схемата за швартоване на пристанището или сключените от тях Договори за приставане и домуване.
/2/ Промяната на кейовото място се допуска само с писмено разрешение на ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице, с изключение на аварийни случаи.
Чл.9. Всички собственици и капитани на плавателни съдове са персонално отговорни за правилното маневриране, швартоване и снемане от котва на своите плавателни съдове.

IV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, БРЕГОВО ЗАХРАНВАНЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕТО.

Чл.10. Собствениците на плавателни съдове сами осигуряват и окомплектоват с подходящи накрайници, кабели и маркучи за свързване със съоръженията за брегово захранване. Собствениците на плавателни съдове отговарят за изправността на присъединителните устройства и за съответствието им с действащите стандарти за външно ползване. Подаването на брегово захранване с електричество се извършва само след проверка на присъединителните кабели и накрайници в присъствието на служител на пристанището.
Чл.11. /1/ Всички собственици на плавателни съдове и упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да проверяват за правилното и надеждно свързване с бреговото захранване с цел предотвратяване на повреди по електрическите и електронни уреди на борда, както и на захранващите системи на пристанището.
/2/ Когато на борда на плавателния съд няма вахтен, собствениците им или упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да изключат бреговото захранване и всички електрически и газови системи на борда.
/3/ Всички лица, които се намират на борда на плавателния съд трябва да спазват стриктно препоръките и инструкциите за безопасност при използване на електричество.
Чл.12. /1/ Всички ремонтни дейности на територията на пристанището се извършват след молба от собственика, в която се описват вида на ремонтните работи и разрешение на ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице.
/2/ Извършването на ремонтни дейности, изискващи огневи работи става при спазване на действащите правила и инструкции за пожарна и аварийна безопасност.
/3/ Забранява се извършването на сервизни и ремонтни дейности през месеците Юли и Август. След изрично разрешение на ръководителя на пристанището или упълномощено от него лице, през тези месеци се допуска само извършването на аварийни ремонтни дейности.
/4/ Даването на някое от разрешенията, предвидени в този член, не ангажира отговорността на Оператора на пристанището и не освобождава собствениците и лицата, които извършват ремонтни дейности от отговорност за щети, нанесени върху съоръженията на пристанището, на други плавателни съдове или трети лица.
Чл.13. Всички собственици на плавателни съдове са длъжни да поддържат в отлично състояние и готовност, предписаните им от закона противопожарно, спасително и аварийно оборудване, с цел предприемане на навременни и ефективни действия при възникване на инциденти.
Чл.14. /1/ Собствениците на плавателни съдове, техните гости, упълномощените от тях лица и капитани са длъжни да пазят чистотата в района и акваторията на пристанището.
/2/ Персоналът на пристанището осигурява общо почистване на района и акваторията, както и приемане на битови отпадъци от плавателните съдове на определените за това места. Битовите отпадъци от плавателните съдове трябва да се изхвърлят опаковани в торби за отпадъци.
/3/ Забранява се изхвърлянето на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, като сантинни и фекални води в акваторията, подходния канал и района на пристанището. Изхвърлянето на тези отпадъци става според действащото законодателство. За констатирани нарушения на това правило ръководителя на пристанището уведомява съответните органи и има право да ограничи достъпа на извършителя до пристанището за срок от една година.
V. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СИГУРНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО.

Чл.15. Маневрирането и плаването в акваторията на пристанището и подходния канал се извършва съгласно разпоредбите на Международните Правила за Предпазване от Сблъскване на Море, предписанията на ИА „Морска Администрация" и добрата морска практика.
Чл.16. Сигурността на корабоплаването се осигурява чрез:
/1/ Ръководство и контрол на движението и швартоването на плавателните съдове на определените им места в акваторията на пристанището.
/2/ Поддържане на радиовръзка по УКВ 73 канал.
/3/ Спазване на сигналите за движение на плавателните съдове.
/4/ Своевременно известие за подход към пристанището.
/5/ Общият контрол по сигурността се извършва от органите на ИА „Морска администрация".
Чл.17. Всички собственици и капитани на плавателни съдове движещи се по вода и маневриращи в подходния канал и акваторията на пристанището са длъжни да спазват максимално допустимата скорост от 3 възела.
Чл.18. Влизане и напускане на пристанището:
/1/ Всички плавателни съдове влизащи или напускащи пристанището са длъжни да вземат разрешение и да се запишат във вахтения журнал. Разрешение се издава само при изплатени всички задължения към пристанището
/2/ Всички плавателни съдове при швартоване в акваторията на пристанището са длъжни:
 да представят документи за собственост и регистрация.
 да се запознаят с настоящият правилник.
 да сключат с пристанището „Договор за приставане и домуване на плавателни съдове", който урежда всички взаимоотношения между страните.
 да заплатят съгласно действащите тарифи ползването на кейовото място в брой или по банков път срещу издадена фактура.
 капитана и собственика на плавателния съд да получат пропуск за влизане и излизане от портала на пристанището.
/3/ Плавателните съдове влизащи в акваторията на пристанището дават път на излизащите от него.
Чл. 19. Маневриране в акваторията на пристанището:
/1/ Регулирането на движението и швартоването на кея се извършва по УКВ или визуално от дежурните брегови моряци.
/2/ Сигналите и разпорежданията на служителите на пристанището са задължителни за всички плавателни съдове намиращи се в акваторията му.
/3/ Маневрирането в пристанището се забранява при лоши метеорологични условия, когато това е обозначено от персонала на пристанището.

VI. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ.

Чл. 20. В акваторията на пристанището се забранява:
/1/ Промяната без разрешение на швартовото място освен в аварийни случаи.
/2/ Изхвърлянето на всякакви отпадъци, нефтопродукти и санитарни води, освен в предвидените за това съоръжения.
/3/ Къпането, плуването, карането на водни колела, ски, сърф и др., както и извършването на водолазни работи.
/4/ Подаването на каквито и да е звукови и светлинни сигнали, освен в аварийни случаи.
/5/ Стрелбата с огнестрелно оръжие и въздушни пушки. Използването на фойерверки. Ракетните сигнали се използват само в случаи на бедствие.
/6/ Управлението на плавателни съдове от лица без съответната квалификация, лица употребили алкохол или други упойващи вещества.
/7/ Почистването на корпусите от обраствания, очукването от ръжда, боядисването и други подобни.
/8/ Приемане на борда на повече лица от определеното в позволителното за плаване.
/9/ Ползването на радиостанциите и радарните антени след швартоването на кея.
/10/ Паленето на огън и барбекю в района на пристанището.
/11/ Миенето на мрежи и други приспособления, както и морски продукти,
добити в следствие на рибарска дейност от 01.05 до 01.10.
/12/ Съхранение на инвентар и каквото и да е оборудване на територията на кейовете, алеите, паркингите и пътищата в пристанището без разрешение. За оборудване и инвентар оставени без надзор отговорността се носи от собственика на същото.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА НА ПРИСТАНИЩЕТО.


Чл. 21. Операторът на рибарско пристанище „Черноморец" препоръчва на всички собственици на плавателни съдове и автомобили, да имат сключена застраховка, покриваща съответните рискове от евентуални щети, причинени от и на собственика, от и на неговия екипаж и/или гости, от и на трети лица, от и на плавателни съдове, от и на автомобили.
Чл. 22. Собствениците на плавателни съдове отговарят за всички вреди, нанесени върху системите и инфраструктурата на пристанището и/или на околните плавателни съдове, в резултат на свое виновно(умишлено или непредпазливо) поведение (действие или бездействие).
Чл. 23. Операторът на пристанището не носи отговорност за евентуални вреди причинени на плавателните съдове и/или на друго имущество, и/или на хора. намиращи се на територията на пристанището от други плавателни съдове и/или трети лица. Увредените лица следва да обезщетяват вредите си чрез предявяване на претенции, към застрахователната компания, покриваща съответните рискове от евентуалните щети.
Чл. 24. Операторът на пристанището не носи отговорност за качеството и евентуални щети причинени от ползването на обществени услуги, като електричество, вода, телефон, кабелна телевизия и интернет, в следствие на неспазване правилата за безопасност при ползване на съответната услуга, непостоянно напрежение, непостоянно налягане на водата или непостоянно качество на връзката.
Чл. 25. Операторът на пристанището не носи отговорност за щети на имущество и хора, намиращи се на територията на пристанището, причинени от природни бедствия, като земетресения, градушки, бури и други, както и от форсмажорни обстоятелства, като пожар, терористични нападения, войни и други.
Чл. 26. Операторът на пристанището не носи отговорност за инциденти и повреди причинени на плавателни съдове в следствие вадене и спускане на вода на плавателни съдове, неправилно движение и маневриране в района, подходния канал и акваторията на пристанището.
Чл. 27. Операторът на пристанище не носи отговорност за инциденти и повреди причинени върху системите и инфраструктурата на пристанище и/или на плавателните съдове, акостирали в пристанището и/или на трети лица в резултат на извършвана в акваторията на пристанището сервизна и ремонтна дейност.

VIII. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 28. Операторът осигурява денонощна охрана на пристанището, която при необходимост осъществява връзка с контролните органи, пожарната служба и полицията.
Чл. 29. При щормово предупреждение екипажите са длъжни да предприемат мерки за сигурността на плавателните съдове.
Чл. 30. При форсмажорни обстоятелства плавателен съд се приема в пристанището като не заплаща такси за първите 24 часа от престоя си

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Екипажите на всички плавателни съдове намиращи се на стоянка в пристанището са длъжни да се запознаят и спазват настоящият правилник.
Чл. 32. Настоящият правилник е общодостъпен при администрацията на пристанището.
Чл. 33. /1/ За неспазване на настоящия правилник, Операторът на рибарско пристанище „Черноморец" налага парични санкции съгласно тарифата на пристанището:
- при първо нарушение – глоба 500,00 лв.
- второ нарушение – глоба 1000,00 лв.
- трето нарушение – глоба 2000,00 лв. и отстраняване от пристанището.
/2/ При системно нарушаване на правилника се отнема правото на достъп до пристанището и се предприемат всички законови действия по отстраняване на нарушителя.
Чл. 34. При непотвърждаване на „Договор за приставане и домуване на плавателни съдове“ същият се изтегля на сух док, до изпълнение на неговите условия.Председател
на Общински съвет – Созопол: ................
/Кр.Германова/
Приложение 1

Тарифи рибарско пристанище гр.Черноморец


Приходи от услуги: вкл. ДДС
1. Цена за ползване на слип – 5 лв.
2. Цена ползване на кей от рибарска лодка - 0,00 лв
3. Цена за ползване на площ за ремонт - 0,00 лв.
4.Цена за паркинг от площта на пристанището – 1/h приходящи
5. Цена за ползване на паркинг над 5 часа в рамките на един ден – 5,00лв.(за приходящи, които ползват слип/ хелинг)
6. Цена 1 m 3 вода за зареждане - 2,50 лв.
7. Цена на 1 kwth подадена ел. енергия - 0,40 лв.
8.Цена за паркинг за транспортно средство - 2 лв./h
/за товарене и разтоварване/ за приходящи
9. Цена за паркинг на автокран - 10 лв./h
10. Цена за твърди отпадъци - 1 лв./опаковка до 3 kg
11. Цена за събиране на нефтопродукти - 5 лв./100 l
12. Цена за пране - 6 лв./5 kg /за домуващи плавателни съдове/
13. Цена за швартоване/отшвартоване - 3 лв./бр. / за приходящи/
14. Ползване на кей за разтоварване – 0,00 лв./h
15. Ползване на територия от пристанището - 0,02 лв./m2Приходи от пристанищни такси – плавателен съд с ДДС
1. за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:
- Да членува в рибарско сдружение „Св.Никола“ гр.Черноморец
- Да притежава валидно разрешително за стопански риболов за съотв. година - 0,00 лв./час
2. за риболовен кораб/лодка при спазване на следните условия:
- Да членува в рибарско сдружение „Св.Никола“ гр.Черноморец - 50 лв./година
1. Плавателен съд до 7 м. –
Годишна – 500,00 лв.
Сезонна – 300,00 лв.
Месечна – 50,00 лв
Седмична – 20,00 лв
Дневна – 10,00 лв.
2. Плавателен съд до 10 м. -
Годишна – 700,00 лв.
Сезонна – 400,00 лв.
Месечна – 70,00 лв
Седмична – 30,00 лв
Дневна – 20,00 лв.
3. Плавателен съд до 12 м. -
Годишна – 1000,00 лв.
Сезонна – 600,00 лв.
Месечна – 100,00 лв
Седмична – 50,00 лв
Дневна – 30,00 лв.
4. Плавателен съд до 18 м. -
Годишна – 2000,00 лв.
Сезонна – 1200,00 лв.
Месечна – 200,00 лв
Седмична – 70,00 лв
Дневна – 40,00 лв.

5. Плавателен съд до 21 м. –
Годишна – 2500,00 лв.
Сезонна – 2000,00 лв.
Месечна – 300,00 лв
Седмична – 120,00 лв
Дневна – 70,00 лв.
6. Плавателен съд над 21 м. –
Годишна – 3000,00 лв
Сезонна – 2500,00 лв
Месечна – 3000,00 лв
Седмична – 150,00 лв
Дневна – 100,00 лв.
7. Плавателен съд до 15 м. –
Годишна – 1500,00 лв
Сезонна – 800,00 лв
Месечна – 200,00 лв
Седмична – 60,00 лв
Дневна – 40,00 лв.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...