:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2016-11-21

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016 -2020г.


ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.

/Приета с Решение №508 от протокол №17/31.10.2016г. на Общински съвет Созопол/

2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения 2
I.Въведение 3
II.Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците на територията на Община Созопол 7
1.Основни изводи от анализа на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците за нормативната уредба 7
2.Основни изводи от анализа на състоянието на отпадъците, образувани на територията на Община Созопол 7
3.Основни изводи от анализа на инфраструктурата за отпадъци 10
4.Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците 12
5.Основни изводи от анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 13
6.Основни изводи от анализа на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 13
7.Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 14
8.Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 15
III.SWOT aнализ 15
IV.Цели на общинската програма за управление на отпадъците и алтернативи за тяхното постигане 16
V.План за действие с подпрограми и мерки за постигането на заложените цели 17
Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Созопол 20
Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 27
Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 33
Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 39
Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци 43
Подпрограма за отпадъците от утайки от градски пречиствателни станции за отпадни води 50
Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 53
Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците56
Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 61
VI.Координация с други планове и програми 65
VII.Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол за периода 2016-2020г. 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 68
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БО Битови отпадъци
БрБО Биоразградими отпадъци
ЕК Европейска комисия
ЕС Европейски съюз
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗОП Закон за обществени поръчки
ЗМДТ Закон за местни данъци и такси
ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗУО Закон за управление на отпадъците
ЗУТ Закон за устройство на територията
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда
ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства
ИУГ Излезли от употреба гуми
КР Комплексно разрешително
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МБТ Механо-биологично третиране
МРО Масово разпространени отпадъци
НДНТ Най-добри налични техники
НСИ Национален статистически институт
НПУО Национална програма за управление отпадъците
НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори
Ооп Организация по оползотворяване
ОПОС Оперативна програма „Околна среда”
ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване
ОУП Общ устройствен план
ПО Предотвратяване на отпадъците
ППОО Програма за предотвратяване образуването на отпадъци
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води
ПУП Подробен устройствен план
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води
РЗИ Регионална здравна инспекция
РДО Рамкова директива за отпадъците
РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците
ТБО Такса „Битови отпадъци“
СМР Строително-монтажни работи
ТБО Такса битови отпадъци

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Основание за изготвяне на програмата
Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол 2016–2020г (ПУО) е разработена на основание чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Съгласно изискванията на чл.52, ал.3 от ЗУО настоящата нова Програма се изготвя във връзка с настъпили промени във фактическите условия, а именно:
Изтичане периода на действие на съществуващата Програма за управление на отпадъци на Община Созопол за периода 2006 – 2015 г., приета с Решение №946/Протокол №52/15.06.2007г. на Общински съвет Созопол;
Промени в законодателството по управление на отпадъците – нов, четвърти Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 година, и Националната програма за предотвратяване на отпадъците, неразделна част от Плана, приети с Решение №831 на Министерския съвет от 22.12.2014г. Планът и отделните програми към него подпомагат централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.

Програмата е изготвена в съответствие със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“

Времеви хоризонт на програмата
Настоящата програма се разработва за периода 2016 – 2020г. в съответствие с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците.

Общинската програма е инструмент, чрез който се очертава бъдещата рамка за управлението на отпадъците. Чрез нея се актуализира и надгражда създадената вече интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и увеличаване отговорностите на замърсителите. Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за общината, който предвижда потребностите от бъдещи инвестиции за третиране на отпадъци и финансовите изисквания към реализацията им.

Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните обстоятелства:
промяна на нормативната уредба
промяна на фактическата обстановка - изменения на целите и приоритетите
по препоръка на компетентните органи
при конкретизация на инвестиционните проекти
при изтичане на периода ѝ, което дава възможност за вземане на навременни и адекватни мерки при изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците.

Отпадъци в обхвата на ПУО
ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в същото време управлението им е от компетенциите на общинските власти:
битови отпадъци;
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
производствени отпадъци – утайки от ПСОВ;
опасни отпадъци от домакинствата.

Съдържание и подход за разработване на програмата
Програмата обхваща всички задължения на местната администрация за третиране на отпадъците, произтичащи от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В нея се включват мерките за предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани от жизнената дейност на гражданите, както и от административни, търговски, промишлени и други източници.

Разработването на целите на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на Община Созопол и мерките за тяхното постигане се осъществи на основата на изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината и основните изводи и препоръките в анализите за подобряване на системите за управление на отпадъците. Анализите са представени в Приложение към Програмата.

При разработването на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците, изградена съгласно изискванията на Европейският съюз, а именно:
1. Предотвратяване образуването на отпадъците;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране;
4. Друго оползотворяване (оползотворяване за получаване на енергия);
5. Обезвреждане.
Към програмата за управление на отпадъците на Община Созопол е разработена и общинска подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО) в съответствие с НПУО 2014-2020г.

Програмата представя в дългосрочен план достигането на Националните цели за рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци на депата за отпадъци. Тя е инструмент, чрез който се цели достигането на екологосъобразно третиране на отпадъците и чрез която оползотворяването и рециклирането на образуваните отпадъци са основен принцип в изграждането на политиката по управление на отпадъците.Изпълнението на програмата освен за подобряване на управлението на отпадъците на територията на Община Созопол, допринася за изпълнение и на регионалните цели за рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци.

Информиране на обществеността
Програмата се разработва в консултации със заинтересованите страни от общината и задължително предвижда мерки за информиране относно хода на изпълнението ѝ. С цел осигуряване на обществен достъп и в съответствие с изискванията на чл.52, ал.7 от ЗУО Програмата се публикува на интернет страницата на общината.

Органи за разработване и одобрение
Програмата се приема от Общински съвет, който контролира изпълнението й. Съгласно изискванията на чл.52, ал. 9 от ЗУО, Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Обща характеристика на общината
Община Созопол е една от 13-те общини в Бургаска област.Територията ѝ обхваща 517,834 дка и представлява 6,68% от площта на Област Бургас. На юг, тя граничи с общините Приморско и Малко Търново, на запад – със Средец, на север – с Камено и Бургас. Източната граница на общината е Черно море. Територията се дели на две ясно обособими части – крайбрежие (от нос Атия и Маслен нос – 51 км. брегова ивица със 17,1 км пясъчни плажове) и хинтерланд – равнинно-хълмиста територия, преминаваща на югозапад в силно пресечения релеф на Странджа.

Фигура І: Административна карта на Община Созопол

Демографски и социално-икономически характеристики на Община Созопол
Община Созопол е съставена от 12 населени места, от които 2 града (гр. Созопол и гр.Черноморец) и 10 села. По степен на урбанизация (50,6% градско население), Община Созопол е далеч под средната стойност за страната – 70%. Останалата демографска маса от 49,4% (6325жители по данни на НСИ към 31.12.2015г) е разпределена в равномерна мрежа от 10 села.

По отношение на териториалното развитие, трудно могат да бъдат идентифицирани белези на силна пространствена обвързаност между селищата в границите на общината. Такава обвързаност съществува в източната част на общината. Туристически и съпътстващи обслужващи дейности създават силни функционални и пространствени връзки между двата града и селата Атия, Равадиново и Росен. Към тази общност може да се присъедини и с. Равна гора. Отдалечените селища от западната част на общината са пространствено обвързани помежду си, но не и с общинския център. Селата Крушевец, Зидарово и Присад са по-близко до областния център гр. Бургас, отколкото до гр. Созопол. и с. Габър, което е в близост до гр.Средец. Селата Вършило и Индже войвода са „усамотени” в крайната югозападна част на общината, в подножието на Странджа планина.

Основна черта на съвременния облик на Община Созопол е рекреационният туризъм. Близостта до гр. Бургас облагодетелства общината както по отношение на туристическите потоци, така и в реализацията на инвестиционни инициативи. Старинният Созопол е културния „репер” на южното Черноморие. Освен с уникалната атмосфера от експонираните хилядолетни пластове на много култури, той привлича и с битието си на средище за съвременното българско изкуство.Контактът с морето се осъществява чрез мрежа от пристанища и пристани за рибарски лодки. Вътрешността е съчетание от равнинни, хълмисти и ниско-планински терени. Силно доминиращ в общинската икономика остава морският туризъм.

Промишлеността е слабо развитас предимно спомагателна роля, без значим принос в устойчивата икономика, насочена главно към обслужване на туристическия сектор. Търговията и услугите на територията на общината са сравнително добре развити и задоволяват основните потребности на населението.

Община Созопол участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) - Регион Созопол заедно с общинитеПриморско и Царево. Основната цел на сдружението е изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на битови в т. ч. биоразградими, опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани на територията на региона.


Фигура І-02: Административна карта на Област Бургас с означен обхват на регион за управление на отпадъците Созопол

След въвеждане на регионалната система от 06.07.2009г. дейностите по управление на отпадъците се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците налага както координиране с регионалната система, така и активно участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаване на РСУО (09.02.2011г.) на трите общини, участващи в него си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинг на съоръженията и вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците си.

II.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че Община Созопол своевременно съумява да прилага законодателството на местно ниво и да изпълнява вменените ѝ задължения в подзаконовата нормативна уредба, а именно:
-Актуализация на общинската нормативна уредба, свързана с управление на отпадъците.
-Изготвяне на ежегодни отчети по приетите програми.
-Изградена е регионална система за управление на отпадъците.
-Общината е предприела мерки за поетапно изпълнение на целите и приоритетите за третиране на отпадъците на територията си.
-Сключени са и се поддържат договори с организации за управлението на различни видове масово разпространени отпадъци.
-Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината както и за внасянето на отчисленията за депониране на отпадъците.
-Предприети са мерки за намаляване количествата на депонираните отпадъци, чрез предварителното им третиране.
-Води се отчетност на количествата събрани и депонирани отпадъци.
-Определени са целите и насоките на общината за изпълнение на законодателството.
-Организирано е разделно събиране на отпадъците.
-Спазват се изискванията на подзаконовата нормативна уредба при определяне на площадки за третиране и/или третиране на отпадъци.
-Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно управлението на отпадъците.

2.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците, като са направени констатации във връзка с поставените цели в националното законодателство по управление на отпадъците. На основата на анализите са направени следните изводи и препоръки:

Битови отпадъци:
Данните за образуваните отпадъци през последните години показват положителна тенденция за намаляване на общото количество събрани смесени битови отпадъци в общината, което е предпоставка за намаляване на количествата на отпадъците за депониране.

Анализът на състоянието показва, че за изпълнение на нормативните цели за подготовка за рециклиране на отпадъчните материали хартия, пластмаси, стъкло и метал, биоразградими отпадъци, Община Созопол трябва да осигури инфраструктура за следните годишни количества:

Таблица ІІ-01 – Количествени индикатори за постигане на нормативните цели към 2020 година.
Количество т/г
Общо образувани битови отпадъци към 2020 г. 10685
Общо съдържащи се рециклируеми компоненти, в т.ч.: 4799
Хартия и картон 1546
Пластмаса 2134
Стъкло 893
Метал 226
Постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране: най – малко 50% от общото им тегло 5342.5
Съдържащи се биоразградими компоненти: 3230
Зелени и градински отпадъци 1574
Хранителни 1656
Изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците - 50% от количеството образувани през 2014 г. 1579
Изпълнение на национална цел за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35% от общото им количество през 1995 г.
Допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране 109 кг/ж/год.

Наблюдаваните тенденции показват, че общината има капацитет да постигне заложените количествените цели за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, основно чрез предвидените съоръжения и инфраструктура в рамките на РСУО – Созопол.

Отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР)
Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както към общините, като по-чести Възложители на строително-монтажни работи, така и за физическите и юридически лица, извършващи дейности с такива отпадъци. Закона за управление на отпадъците (ЗУО), определя като задължение на общините да отговарят единствено за организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на ОСР от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община. Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в случаите, когато общината е Възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Образуваните строителни отпадъци на територията на общината са предимно от юридически лица. Малка част от тях са формирани от физически лица вследствие на ремонтни дейности.

Фигура ІІ-01: Дял на строителните отпадъци, генерирани от различни източници в Община Созопол за периода 2011-2015г.

Въпреки описаните в общинската уредба, забрани относно нерегламентираното изхвърляне и третиране на строителни отпадъци, основен проблем в общината е изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки, с което се намалят количествата на рециклируемите отпадъци и съответно възможността за тяхното оползотворяване.

Образуваните количества строителни отпадъци на територията на Община Созопол не се подлагат на предварително третиране. Приетите на РДНО Созопол, строителни отпадъци и земни маси се оползотваряват по начин, включващ основно дейности, свързани с подравняване и запръстяване на отделните пластове натрупани отпадъци, като се използват за покритие на дневните работни участъци в клетките за неопасни отпадъци при експлоатацията на депото. Предвижданията на общината са в имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Черноморец № 81178.51.48 и № 81178.48.26 да се изгради „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“.С въвеждане в експлоатация на необходимата инфрастуктура, всички разделно събрани строителни отпадъци ще бъдат третирани на обособената площадка в рамките на новоизграденото строително депо. Площадката ще бъде снабдена с мобилна роторна трошачка. Натрошените материали ще се разделят по фракции, което дава възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството. По този начин изпълнението на заложените количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и във връзка с чл.43, ал.4 от ЗУО са достижими.

Утайки от ПСОВ
До момента на територията на Община Созопол няма данни за генерирани утайки от ПСОВ, тъй като Пречиствателната станция за отпадъчни води „Созопол-Черноморец-Равадиново“ е в експлоатация от 09.09.2015г.Ситуирана е в УПИ І-175 (ПИ с идентификатор 67800.1.267 по КК на гр. Созопол), местност „Света Марина“, землище на гр.Созопол. Отпадъчните води преминават през механично, пълно биологично пречистване и обеззаразяване. Предвидена е пълна диспечеризация и оптимална автоматизация на процесите. Капацитетът на ПСОВ е за 64 560 еквивалент жители. Станцията е изградена по „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.Един от обектите на проекта е дълбокоморското заустване на пречистените от пречиствателна станция Созопол отпадни води. В станцията се отвеждат за пречистване отпадъчните води от канализационната система на гр. Созопол и гр. Черноморец. Предстои реализирането на проект за довеждане на отпадъчните води от канализационната система на с. Равадиново за пречистване в ПСОВ.

В България, депонирането е най-често срещания метод за обезвреждане на утайките. Тенденциите са за увеличаване на количествата образувани утайки на територията на общината, предвид непрекъснатото нарастване на населението и големия брой пребиваващи туристи през летния сезон. Третирането на утайките от ГПСОВ представляват около половината от всички разходи за третиране и обезвреждане на отпадъчните води, което е причина за внимателно анализиране на бъдещите планове за третиране и обезвреждане на генерираните количества утайки.Препоръчително е да се потърсят други алтернативни варианти за оползотворяване на утайките. Операторът на ПСОВ трябва да избере начини за оползотворяване на утайките, с цел да се създадат предпоставки за намаляване на евентуалните рискове за околната среда и поетапно постигане на целите заложени в Национален стратегически план за управление на утайкитеот ГПСОВ на територията на Р България за периода 2014-2020г.(НСПУУ).Съгласно плана, операторите на ПСОВ изготвят план за управление на образуваните утайки, в които следва да се предвидят подходящите процеси за уплътняване, стабилизиране и обезводняване на утайките и методи за правилното им и ефикасно оползотворяване или обезвреждане. Необходимо е провеждането на периодичен мониторинг на параметрите, характеризиращи качеството на утайките и определящи годността им за определени начини за третиране или оползотворяване. Община Созопол има разработена Програма за управление на утайките от ГПСОВ- Созопол от 2012 г.С въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция, същата предстои да бъде актуализирана.

3.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТПАДЪЦИ
Анализа на инфраструктурата за отпадъците цели определянето на степента на изпълнимост на изискванията за третиране на различните видове отпадъци с тези в общината. Анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци дават основание да се направят следните основни изводи и препоръки:

Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране във всичките си населени места, чрез разполагане на контейнери. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. Специализирана техника за обслужването им е осигурена от фирмата, извършваща услугата, въз основа на сключен договор;

Сключени са договори с организации за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, с цел насочването им към осигурената от тях инфраструктура, както е осигурено иразделното събиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло от потока битови отпадъци.

Общината е член на „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Созопол“ с още 2 общини- Приморско и Царево. На територията на общината е изградено РДНО по Програма ИСПА, мярка 2000/BG/16/Р/РЕ/002 – „Пет регионални депа за твърди битови отпадъци в България – Созопол, Силистра, Монтана, Севлиево, Русе и Претоварна станция Китен”, изпълняван по Финансов меморандум от 2000 г., сключен между Европейската комисия и Правителството на Република България.Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево е изградено на територията на Община Созопол, върху имот с идентификатор №000379 по КВС, м. „Чоплака” в землището на с.Равадиново и е в експлоатация от 06.07.2009г. Експлоатацията на депото се извършва съгласно условията посочени в издаденото Комплексно разрешително № 204-Н1/2015г.

За постигане на поставените цели, свързани с намаляване и ограничаване на количествата депонирани битови отпадъци, на територията на РДНО Созопол, от януари 2016г. е в експлоатация сепарационна инсталация, която е първи етап от мащабен екологичен проект за „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, Община Созопол”.Инсталацията за сепариране с оператор „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС” ЕАД е предназначена за неопасни битови отпадъци. С Договор № 8-261/20.05.2015г. за учредяване право на строеж в полза на „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД за изграждането на енергийния обект на територията на РДНО Созопол сепредвижда в 5/пет/ годишен срок, инвеститора „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ЕАД да реализира поетапно четирите етапа от проекта, в които като допълнение към сепариращата инсталация за неопасни отпадъци ще се изгради и инсталация за производство на електроенергия. С реализиране на проекта за енергийния обект, се предприемат действия на регионално ниво за постигане на целите за оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци. При пускане в експлоатация на обекта, ще намалее притока на депонираните отпадъци в клетките, което е предпоставка за увеличаване на срока на експлоатация на депото.

По отношение на генерираните утайки от ПСОВ на територията на общината е препоръчително да бъдат разгледани възможностите и съществуващите технологични решения за участието на утайките от ПСОВ в процеса за производство на електроенергия. Подобни технологични решения позволяват от една страна да се оползотворява един изключително проблемен отпадък, за чието обезвреждане трудно се намира екологосъобразно решение.

Предвижда се изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за компостиране на територията на РДНО Созопол. До момента в общината няма разработени и въведени в действие проекти за домашно/фамилно компостиране на растителни и биоразградими отпадъци. Има възможности за създаване на системи за домашно компостиране, които се препоръчват за по-малките населени места, попадащи в райони тип „В” до 3000 жители, съгласно представеното райониране в Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020 г.).

Предприети са действия по отношение третирането на строителните и едрогабаритни отпадъци, които ще преминават през мобилна инсталация за натрошаване, ситуирана на предвиденото за изграждане „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“, в землището на гр.Черноморец.Община Созопол е предприела действия, изпълняващи изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на които гражданите могат да оставят разделно събраните опасни отпадъци от бита. Общината е избрана с предпроектното проучване /ППП/ по Българо-Швейцарска програма, като пилотна за изграждане на общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци. След изграждането му, центърът ще бъде предаден в собственост на Община Созопол и вписан в активите на общината, която ще отговаря за експлоатирането му. В общинският център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в Община Созопол ще се извършва приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата в общината и подобни на отпадъците от домакинствата и временното им съхраняване до предаването за последващото им третиране. Реализацията на проекта е свързана с изпълнение на задълженията на Кмета на общината, регламентирани с чл.19, ал.3 от ЗУО за осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. опасни битови отпадъци и организиране на разделното събиране на опасни битови отпадъци.
Опасните битови отпадъци, с код и наименование, съгласно Наредба №2/2014 за класификация на отпадъците, които ще се приемат в центъра са посочени в Приложение - Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците.

4.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците.

В Община Созопол пряко отговорни по въпросите, свързани с управление на отпадъците, са служителите от Отдел „Инвестиционна политика и екология” към Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“ в Специализираната администрация.
В общинската администрация с управлението на отпадъците са ангажирани:
•Кмет на Община Созопол;
•Заместник-кметовете на Община Созопол;
•Началник отдел „Инвестиционна политика и екология”;
•Главен специалист „Екология”;
•Служители към „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Созопол, Приморско и Царево”.

Експертите от Отдел „Инвестиционна политика и екология“ упражняват непрекъснат контрол върху дейностите по управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните отпадъци, системата за разделно събиране на отпадъците. Извършват се проверки по сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда. Упражнява се контрол върху дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за извозване и за метене на улици и площади. Следисе за цялостното изпълнение на ангажиментите, които са възложени на фирмите, чрез договор.Извършва се информиране на обществеността за дейности и мероприятия свързани с отпадъците. Изготвят се и се обобщават различни планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените дейности.

Услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на общината и транспортирането им до депо, се извършва от фирма „РТК” ООД, гр.Елин Пелин, избрана след проведена процедура по реда на Закона за обществени поръчки. Във връзка с финансовото, правното и административното обезпечаване на политиката за управление на отпадъците, функции са възложени на отдели в общата и специализирана администрация.

Квалификацията на служителите, ангажирани с дейностите по управление на отпадъците в общата и специализираната администрация е добра. Ежегодно се прилагат мерки за повишаване на квалификацията, чрез изготвяне на планове за специализирани обучения и чрез обучения по други проекти и програми.От направения анализ се установи, че не се наблюдава смесване и дублиране в разпределението на задълженията между основните звена, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено има ясно формулирани функции за нейното изпълнение, което е предпоставка за добра координация между отделните звена.

5.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
От направения анализ се установява, че на територията на общината са закрити всички замърсени в миналото площадки, използвани като сметища вмалките населени места. Закриването и рекултивацията на общинските сметища е констатирано от контролния органРИОСВ Бургас.

Във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, бивша ИСПА програма /Кохезионен фонд регламент 1164/94 мярка/ 2000/BG/16/P/PE/002 с цел постигане на устойчиво управление на твърдите отпадъци в пълно съответствие с разпоредбите на ЕС и българската нормативна уредба е закрито и рекултивирано общинското депо за неопасни отпадъци на Община Созопол. За обекта „Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на гр.Созопол, Община Созопол“ е издадено Разрешение за ползване №СТ-05-2289/16.12.2013г. от Дирекция за национален строителен контрол. Разработен и одобрен е план за контрол и мониторинг, в строго съответствие с нормативните изисквания. Извършват се всички необходими дейности, осигурени от общината в дългосрочна перспектива, свързани със следексплоатационни грижи и мониторинг на общинското депо.

В периода на настоящата програма, предстои рекултивация на Клетка 1 и 2 за депониране на неопасни отпадъци на Регионално депо Созопол, в землището на с. Равадиново. За рекултивацията е изготвен проект за техническа и биологична рекултивация, чрез който се цели минимално въздействие върху компонентите на околната среда. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 72/23.06.2016год.

За „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол,Приморско и Царево е издадено ново Комплексно разрешително № 204-Н1-ИО-АО/2015год.

Към момента в Общината липсват други замърсявания, за които да не са взети мерки по възстановяване на терените. Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани нови такива с цел недопускане увреждането и замърсяването на околната среда от стари, замърсени в миналото площадки. Предприемат се своевременни мерки за почистване на замърсяванията, както и за не допускането им.

6.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ
Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си.Прилага се напълно принципът „замърсителят плаща” относно строителните отпадъци и частично по отношение услугите, свързани с битовите отпадъци поради технически проблеми, свързани с измерване на точното количество изхвърлени битови отпадъци, особено от домакинствата. Общината е създала нормативна възможност за юридическите лица да заплащат услугите по организирано сметоизвозване на база количество чрез предварителна заявка.

Приходите, събрани от такса битови отпадъци към момента са достатъчни и покриват всички необходими разходи за дейността. В изготвения Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол е указан редът за извършването на дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с отпадъци и др.

Дейностите, подпомагани от общината на принципа „разширена отговорност на производителя” са обхванати изцяло, с изключение на един поток от масово разпространените отпадъци – излезли от употреба гуми, които остава извън системата за разделно събиране на МРО на територията на общината. Необходимо е общината да търси съдействие за организиране на тази дейност, чрез сключване на договори с организация по оползотворяване или други лица, притежаващи разрешително съгласно ЗУО, с цел обхващане на всички образувани от домакинствата масово разпространени отпадъци. Община Созопол предвижда обособяване на самостоятелна площадка за временно съхранение на излезли от употреба гуми в границите на планираното депо за строителни отпадъци и земни маси, в землището на гр. Черноморец.

Финансирането на дейностите с отпадъците, се извършва и посредством въведените отчисления, които общината заплаща по реда на ЗУО.Натрупаната сума може да се изразходва за дейности, свързани със следексплоатационните разходи на депото. Въвеждането на отчисления за натрупване в общините на средства за последваща рекултивация и мониторинг на депата за отпадъци се доближава в по-голяма степен до прилагане на принципа „замърсителят плаща”.

7.АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Общината е наложила през годините няколко кампании сред населението, които целят привличането на интереса им към дейностите по управлението на отпадъците.

Общината изпълнява всички ангажименти за консултации с обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. По този начин се предоставя възможност на населениятода участва в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и програми и по инвестиционни предложения на територията. Информираностнаселението получава основно чрез интернет страницата www.sozopol.bg. Това обаче не е напълно достатъчно, тъй като част от населението нямат достъп до електронната мрежа и това доста ограничава техните възможности да се запознаят с дейността.

Информация за управление на отпадъците в общината се разпространява и чрез публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно обслужване, както и при необходимост в местните вестници. Необходимо е провеждане на повече информационни кампании чрез организиране на срещи или информиране на населението, чрез средствата за масово осведомяване. По този начин се цели по-голяма част от населението да има достъп до информацията и да се привлече тяхното активно участие. С действия за информиране на населението относно различните потоци отпадъци се цели повишаване на общественото съзнание и създаване на навици за екологосъобразно отношение към отпадъците. Достигнатите резултати до тук по отношение на информираността и предоставянето на информация на гражданите е добро, но е необходимо подобряването им и увеличаване на кампаниите, чрез което ще се увеличат възможностите на общината за достигането на набелязаните мерки в развитието на дейността по управлението на отпадъците.

8.АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ
Създадената организация в общината за събиране, обработване и предоставяне на информация във връзка с нормативните изисквания е ефективна за изготвяне на анализи и вземане на правилни решения за управление на отпадъците.

Основния проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това са лицата, които са сключили договори с фирми и/или организации и предават отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху дейностите на общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи точното количество на образуваните отпадъци. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са ясно определени и включват всички отпадъци образувани на територията на общината, независимо от източника им и лицата, които ги събират.
III.SWOT анализ

SWOT анализът е широко популярен базисен метод за стратегически ситуационен анализ, чрез който се разкрива и прогнозира положително или отрицателно влияние на факторите на външната среда върху разглеждания обект, а също така и неговия вътрешен потенциал за използване на благоприятните възможности за противодействие срещу опасностите, рисковете и трудностите идващи от външната среда. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите „силни страни” и „слаби страни”. Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на „възможности” и „заплахи”.

За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община Созопол е направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са посочени факторите, които предоставят възможности за постигане на националните цели за предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на различни потоци битови отпадъци или обратно - те са заплаха за осъществяването им. Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.

СИЛНИ СТРАНИ
Наличие на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО във всички населени места от общината;
Действащо Регионално депо за неопасни отпадъци;
Закрити сметища по населените места от общината;
Общината предоставя по-голяма част от изискваните досега услуги по управление на отпадъците – сметосъбиране, обезвреждане, сключени договори с организации за разделно събиране и оползотворяване на пет от общо шест потока МРО;
На територията на РДНО Созопол от януари 2016г. е в експлоатация сепарираща инсталация;
В процес на изпълнение е проект за: „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, Община Созопол”.
В процес на изпълнение е проект за изграждане на „Депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ и общински център за разделно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци в землището на гр.Черноморец.

СЛАБИ СТРАНИ
Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци;
Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване на процесите, свързани с вземането на информирани управленски решения;
Не е организирано разделно събиране на потока ИУГ.

ВЪЗМОЖНОСТИ
Осигуряване на средства по оперативни и/или национални програми за финансиране на проекти;
Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците;
Прилагане на регионален принцип на управление на отпадъците;
Развитие на системите за разделно събиране на МРО.

ЗАПЛАХИ
Високи разходи по прилагане на екологичното законодателство за достигане на високите изисквания на ЕС и набелязаните цели.
Спиране финансирането по оперативните програми, с което да се затрудни реализацията на проекти на общината.
Неизпълнение или забавяне на инвестиционни проекти в инфраструктурата, важни за развитието на общината.
Преминаването към нови схеми за определяне на такса битови отпадъци, което да доведе до повишаване на такса битови отпадъци за населението.

IV. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Цели на общинската програма за управление на отпадъците
Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол за периода 2016‐2020 г. са направените изводи от анализа на състоянието за управление на отпадъците на територията на общината, препоръките и SWOT анализът, както и целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014‐2020г. В съответствие с това са идентифицирани генерална и четири стратегически цели на общинската програма.
Генерална дългосрочна цел: Ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им.
Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа цел, са:
Стратегическа цел 1:Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2:Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.
Стратегическа цел 4:Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ

В обхвата на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол 2016-2020г. са разработени девет подпрограми, с включени мерки, коитоводят до изпълнението както на оперативните цели навсяка от подпрограмите, така и на четирите стратегически цели.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ПОДПРОГРАМА
Стратегическа цел 1
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
Стратегическа цел 2
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците
Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци
Подпрограмаза отпадъците от утайки от градски пречиствателни станции за отпадни води
Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци.
Стратегическа цел 3
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда Подпрограмаза информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците
Стратегическа цел 4
Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците.

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са представени ключови изисквания, предизвикателства и оперативни цели, както и основни съображения, свързани с постигане на целите. Мерките са представени в табличен вид съгласно Методологичните указания за разработване на план за действие на Методологията за стратегическо планиране в Република България, разработена от Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.).

Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки.
Инвестиционните меркивключват основно изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, както и осигуряване на инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци. Възможни са и някои неголеми инвестиционни мерки за строителни отпадъци, както и мерки за развитие на системите за управление на утайките от ПСОВ.

Неинвестиционните меркиили както се наричат често „меки“ мерки включват разнообразие от дейности, в т.ч. нормативни промени; развитие на административен капацитет; подготовка на проекти; подобрения на контролни дейности; информационни кампании; разработване и внедряване на единна информационна система за отпадъците и други.

Съобразно принципите и политиките на общината, подпрограмите и плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органа, който приема програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за управление на отпадъците и при смяна на законодателната рамка, която ги определя.

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Настоящата програма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1:Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

1.Въведение и основни положения
В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на ЕС от 2008 г. и изискванията наЗакона за управление на отпадъците, в края на 2014г. Министерският съвет одобрипървата Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци (НППО), катонеразделна част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

ЗУО изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на структурата и съдържанието на Националния план. Съгласно изискванията на ЗУО Община Созопол разработи настоящата Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО) като неразделна част от Програмата за управление на отпадъците 2016‐2020 на територията на Община Созопол.

Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.

Предотвратяването на образуването на отпадъците има за цел да допринесеза намаляване негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци. Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към производителите на продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо значение за постигане изпълнението й.В компетенциите на общинската администрация могат да се предприемат конкретни дейности и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци като например реализация на проекти за домашно компостиране и информационни кампании за повишаване осведомеността на населението.

2.Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за управление на отпадъците
Съгласно рамкова директива за управление на отпадъчните (2008/98/ЕО), под предотвратяване на образуването на отпадъци се разбира:
“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:
-количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;
-вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве;
-съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.
Предотвратяването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. В тази връзка мотото на Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци е „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал”.

3.Цели на общинската подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в Община Созопол
3.1.Базова информация
Данните от анализа на образуваните отпадъци показва, че Община Созопол е със сравнително добри тенденции през последните години за намаляване на генерираните битови отпадъци.Прогнозите са, че с въвежданатаот началото на 2016г. инсталация за сепариране,с обхващане на всички потоци МРО чрез съвместно сътрудничество с организациите по оползотворяване или други лица, притежаващи необходимите разрешителни съгласно ЗУО, с осигуряване на необходимата инфраструктура за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, ще се намали съществено количеството надепонираните битови отпадъци.Въпреки бързите темпове на подобряване на икономическото развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението, трябва да се запази тенденцията на намаляване на количество на генерираните битови отпадъци, като безспорно най-ефективният метод за това е предотвратяване на тяхното образуването.

3.2.Основа за формулиране на целите съгласно изискванията в НППО
В европейското и в българското законодателство се определя пет-степенна йерархия за отпадъците. Тази йерархия не трябва обаче да се разглежда като напълно „статична”, а трябва да се разбира, че предимство имат тези действия, които водят до изпълнение на основната цел, а именно прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно влияние върху човека и околната среда поради образуване на отпадъци (чл.29, точка 2 на РДО и чл. 50 от ЗУО). В тази връзка предотвратяване образуването на отпадъци е съществена цел, но не е самоцел. Мерки за предотвратяването на отпадъци не би трябвало да са препоръчителни, ако не водят до общо намаляване на вредното влияние върху околната среда и човешкото здраве.При определяне на целите трябва да се има предвид и техническите възможности за реализацията им, и правомощията на общинската администрация.

В чл. 31, чл. 32 и чл. 33 от ЗУО са определени конкретни цели при управлението на отпадъците, съгласно които до 2020г.:
- количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да намалее с не по-малко от 35%;
- повторно употребените, рециклираните и оползотворените по друг начин строителни отпадъци трябва да достигне 70% от общото им тегло;
- при отпадъчните материали от хартия, картон, метал, пластмаса, стъкло –до 50% от тях, трябва да са разделно събрани и рециклирани. Системите за разделно събиране на опаковки задължително включват всички населени места с повече от 5000 жители.
Изпълнението на тези количествено измерими цели води и до намаляване на съответните количества образувани отпадъци.

3.3.Определяне на целите
Съгласно резултатите от направените анализи за съществуващото състояние и прогнози за развитие, в т.ч. и социално-икономическите аспекти, за постигане на Стратегическа цел 1 „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване” са определени оперативни цели и индикатори за изпълнението й.

Оперативни цели:
Намаляване на количеството на генерирани отпадъците;
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците.

Оперативната цел е в синхрон с основната цел на европейската и националната политика в областта на околната среда „Прекъсване на връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата“.

4.Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките
В Приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за предотвратяване на отпадъци, обособени в три групи:
-мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на отпадъци;
-мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и разпространение;
-мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба.

Предложените мерките и дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци е трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че общините нямат правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците. Въпреки това анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в Община Созопол за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци на територията и са:
Насърчаване на домашното компостиране – съгласно Закона за управление на отпадъците, домашното компостиране се счита за мярка за предотвратяване образуването на отпадъци (оползотворяване на мястото на образуване). Тук при тази мярка общината може да разработи различни програми и/или проекти за насърчаването на домашното компостиране. Мерките трябва да са насочени основно към живущите в селските райони на общината, където се генерира по-голям поток от растителни отпадъци. Друг вариант е разработване и търсене на финансиране на проекти за безплатно предоставяне на компостери на гражданите.
Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от домакинствата в градовете и курортните населени места, които нямат възможност за домашно компостиране. Организирането на система за разделно събиране на тези отпадъци е и задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. С изпълнението ѝ общината може едновременно да изпълни и мярката за предотвратяване и/или намаляване образуването на отпадъци;
Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба, чрез насочване на бизнеса за кандидатстване по оперативни програми – примерно ОП „Конкурентоспособност и иновации 2014-2020 г.“
Информационните кампании насочени към населението си остават най-добрата и ефикасна мярка. Всички мерки, които общината набелязва не могат да се осъществяват, ако не се обхване най-големия генератор на отпадъци - населението. Необходимо е разработването на активни информационни кампании, с които ясно да се определят насоките и целите пред общината, да се изложат положителните и отрицателните страни на проблема, както и ползите за населението и околната среда от изпълнението на конкретните мерки. Примери за провеждането на информационни кампании сред населението могат да бъдат: изготвяне на Разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на инструменти за предотвратяване образуването на отпадъци, основно чрез уеб-сайта на общината; провеждане на обучителни програми; еко-етикиране; различни образователни кампании;
Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци
Оперативни цели:Намаляване на количеството на отпадъците
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците
Индикатори за изпълнение:
Текущи – Количество образувани битови отпадъци в тон за година;
Целеви –Намаляване на годишното количество образувани битови отпадъци.
№ Мярка/Дейност
Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговор-ност
текущи целеви
Намаляване на количеството на отпадъците
1Създаване на организация за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от поддържането на паркове, градини, площади, от дейността на ресторанти, хотели, заведения за обществено хранене и др. 100 000 Общински бюджет 2016-2020 Предотвратяване образуването на отпадъци и екологосъобразно третиране Въвеждане на система за разделно събиране на растителни и биоразрадими отпадъци Брой обхванато население и обекти в системата за разделно събиране Община Созопол
2Разработване на проекти и/или програми за насърчаване към домашно компостиране 20 000 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2017 Предотвратяване образуване на отпадъци от растителен и хранителен произход Брой разработени проекти и/или програми Предприети мерки за предотвратяване образуването на отпадъци,чрез компостиране Община Созопол
3Закупуване на компостери за предоставяне на домакинства 87 000 Общински бюджет
ПУДООС 2017-2018 Предотвратяване образуване на отпадъци от растителен и хранителен произход Брой закупени компостери Увеличаване броя на домакинствата прилагащи домашно компостиране Община Созопол
4Разработване на проект за създаване на центрове за поправка и повторна употреба на стоки, вкл. съдействие на частни лица при интерес за изграждане на такъв тип центрове 20 000 ОПОС 2018 Допълнително предотвратени отпадъци чрез предоставяне на услуги за удължаване на жизнения цикъл на стоки Наличие на разработен и одобрен проект Създаден център за поправка и повторна употреба на стоки Община Созопол
5Провеждане на информационни кампании за предотвратяването на битови отпадъци, ориентирани най-вече към:
-намаляване на образуваните отпадъци;
-устойчиво потребление;
-участие в разделното събиране (разделяне при източника). 5000 ОПОС
Общински бюджет 2016-2020 Повишаване информираността на населението, което влияе пряко върху количеството образувани отпадъци Брой реализирани кампании До 2020 г. са проведени поне четири информационни кампании Община Созопол
6Поддържане на интернет страницата на общината и публикуване на графици за събиране на отпадъци, места за временно съхранение и предаване на различните потоци отпадъци. Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Информираност на населението по мерките и дейностите Постоянно допълване и актуализиране на секцията в интернет сайта Повече информираност на населението относно мерките при управление на отпадъците Община Созопол
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците
7Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне/предаване на различни видове отпадъци.
В рамките на бюджет по т.4 Общински бюджет 2016-2020 Предотвратяване образуването на отпадъци Ежегодно информиране на населението Увеличаване на информираната общественост Община Созопол
Кметове и кметски наместници
8Ежегодно оптимизиране на графици и схеми за събирането и транспортирането на отпадъците Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Разработена ефктивна система за събиране на отпадъци Екологосъобразно управление на отпадъците Оптимизиране на графици и схеми за събирането и транспортирането на отпадъците Община Созопол
„РТК“ООД

ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.

1. Въведение и основни положения
През 2012г. в Закона за управление на отпадъците се включи общоевропейската цел за рециклиране на битовите отпадъци, приета в законодателство на ЕС през 2008 г. По‐конкретноза общините в България се постави изискването да достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (в които потоци отпадъци се включват и отпадъците от опаковки от същите материали).

Съобразно нормативната уредба всяка община може да постигне целта самостоятелно или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона.

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи. Именно поради това е много важно всяка община да конкретизира и предприеме мерки за не попадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране.

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на тази подредба е именно максималното използване на отпадъците колкото може в повече направления. Следващо в подреждането е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на дейността е необходимо използване на много повече суровини. И накрая на предпоследно място се нарежда оползотворяване, което цели използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.

2.Цел на подпрограмата
Целите на подпрограмата са тези, които определят рамката и насоките за изпълнението й. Те целят улесняване на местната администрация при изпълнението на задълженията й, като поставят ясни и точни правила за това.

Стратегическата цел на тази подпрограма е „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и предотвратяване на риска от депонирането им“.

Оперативната цел поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата цел, а именно: „Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло“.

3.Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи мерки
По Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковкиобщината е изпълнила задълженията си. От 15.03.2016г. обслужването на системата за разделно събиране и транспортиране в общината на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло се извършва от фирма „РТК“ ООД.Въведена е двуконтейнерна цветна система за разделно събиране на отпадъците в общината, състояща се от жълти контейнери- за събиране на хартия, картон, пластмаса и метал и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки.Към този момент системата обхваща територията на градовете Созопол и Черноморец и с. Равадиново.

Изпълнителят „РТК“ООД извозва разделно събраните отпадъци от опаковки до сепариращата инсталация на РДНО Созопол, с оператор „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ЕАД. Община Созопол е сключила Договор за учредяване право на строеж №8-214/20.05.2012 г., при което „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ЕАД придобива право на възложител на ИП „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново. Сепариращата инсталация е в експлоатация от януари 2016г и е елемент (Етап 1) от проекта за енергийния обект. Съгласно допълнително споразумение от 15.10.2015г към Договора за учредяване право на строеж, последващото третиране, рециклиране, оползотворяване и предаване за обезвреждане на всички видове отпадъци по смисъла на ЗУО е ангажимент на „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ ЕАД.

Основен проблем при системите за разделно събиране, не само в Община Созопол но и в цялата страна е ниския процент на „чистият“ рециклируем материал. Основните причини за това са смесването на общите битови отпадъци с рециклируемите и изхвърлянето на строителни материали в контейнерите за разделно събиране. Друг проблем е кражбата на суровини от контейнерите за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал и стъкло и предаването им в наличните пунктове за вторични суровини. Тези нерегламентирани действия, установени от организациите по оползотворяване, са предпоставка за значително намаляване на ефективността на цялата система.За целта е необходимо предприемане на мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Изпълнението им се осъществява посредством въвеждане на наказателна отговорност и санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в Общинските наредби, касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на общинските служите, отговорни за дейността.За достигане на Националните цели за разделно събиране на отпадъци и обхващане на по- голям процент население целите на администрацията са насочени към поетапно увеличаване на населените места, обхванати от системите за разделно събиране.

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо да се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено основно към гражданите на общината, от които произтича по-големия поток на тези отпадъци.

Конкретни мерки за изпълнение на целите могат да бъдат следните дейности:
Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, там където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост;
Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително третиране, преди тяхното депониране;
Търсене на съдействие от органите на реда за предотвратяване нерегламентираното изнасяне на отпадъци от контейнерите за разделно събиране на отпадъци;
Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на отпадъци от страна на гражданите;
Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка за рециклиране и/или оползотворяване.
Увеличаване размера на санкциите, заложени в общинските наредби при смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци в контейнерите за битови отпадъци;
Стимулиране разделното събиране на отпадъците, чрез кампании насочени към различни групи – деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, фирми, търговски вериги, работещи в различни институции и др.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.
Оперативна цел: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло.
Целеви индикатор:
2020 г. ‐ мин. 50% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране.
№ Мерки/Дейност Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговорност
текущи целеви
9 Оптимизиране (поетапно) броя на съдовете за разделно събиране на отпадъци 100 000 Община
Созопол 2016-2020 Увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци Брой разположени съдове за разделно събиране на отпадъци Повече разделно събрани и рециклирани отпадъци Община Созопол
10 Оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъците, чрез разместване на съдове, добавяне на нови, увеличаване на точките и др. 20 000 Община Созопол 2016-2020 Увеличена ефективност на системата Ежегодно изготвяне на графици на разположение на системата Създадена ефективна система Община Созопол
11 Поетапно включване на населените места в общината към системата за разделно събиране на отпадъците. 30 000 Организации по оползотво-ряване 2017-2020 Увеличаване на кол. събрани и рециклирани отпадъци Брой включени населени места Обхващане на цялото население на Общината от системата Община Созопол
12 Актуализиране и до-пълване при необходимост на системите за органи-зирано сметосъбиране, с цел увеличаване коли-чествата на отпадъците, преминаващи през инсталация за сепари-ране, преди тяхното депониране. 250 000 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2016-2018 Увеличаване на количествата рециклирани отпадъци Количество отпадъци преминали през сепариране Отделяне на по-голямо количество отпадъци за рециклиране и изпълнение на целите Община
Созопол
„РТК”
„ПРО ВАСТЕ ПЛЮС”
13 Търсене на съдействие и извършване на съвместни проверки с органите на реда за предотвратяване нерегламентираното изнасяне на отпадъци от съдовете за разделно и организирано събиране на отпадъци. Не са необходими допълнител-но средства Общински бюджет
2016-2020 Намаляване нерегламенти-раното събиране на отпадъци Брой извършени проверки и съставени протоколи/актове Увеличени количества отпадъци предадени за рециклиране/оползотворяване Община Созопол
Органите на реда
14 Оказване на съдействие на физически и юридически лица към изграждане на площадки за предаване и третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и стъкло. Не са необходими допълнител-но средства Общински бюджет
2016-2020 Увеличаване на местата за предаване на тези отпадъци Брой изградени площадки Увеличаване на количеството предадени за рециклиране отпадъци Община Созопол
15 Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка за рециклиране и/или оползотворяване 2000 Общински бюджет 2016-2020 Използване на продукти, които могат да бъдат рециклирани Провеждане на кампании за насърчаване Повече рециклирани отпадъци от опаковки Община Созопол
Организации по оползотворяване
16 Актуализиране размера на санкциите, заложени в Общинските наредби за смесването на определени отпадъци и изхвърлянето на рециклируеми и оползотворими такива в контейнерите за смесени отпадъци. Не са необходими допълнител-но средства Общински бюджет 2016-2020 Използване на системата по предназначе-ние Променена нормативна уредба Увеличена наказателна отговорност Общинска администрация
Общински съвет- Созопол
17 Организиране на кампании и конкурси с цел популяризиране и насърчаване на населението към използване на метода на разделното събиране и изхвърляне на отпадъците. 3000 Общински бюджет
Организации по оползотво-ряване 2016-2020 Повишаване информирано-стта на населението Брой реализирани информационни кампании Ежегодно до 2020г. са проведени съответните кампании Община Созопол
Организации по оползотворяване
18 Изготвяне на ежегодни справки на количествата на образуваните, събраните и предадените за оползо-творяване отпадъци от опаковки Не са необходими допълнител-но средства Общински бюджет 2016-2020 Информационна обезпеченост във връзка с постигане целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци в тон за година Събиране на надеждна, навременна и пълна информация Община Созопол
Организации по оползотворяване

„РТК“ООД

ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.

1.Въведение и основни положения
Биоразградими са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. Биоотпадъциса биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.В биоотпадъците не се включват остатъци от горскостопанска или селскостопанска дейност, естествени торове, утайки от отпадъчни води или други биоразградими отпадъци като естествен текстил, хартия или обработена дървесина.

Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.) са поставени конкретни количествени цели пред общините за разделно събиране и рециклиране, както и целза ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.

Общата цел, която поставя Законът за управление на отпадъците е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци (БрБО) до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци образувани през 1995г., като целите се постигат поетапно всяка година. В допълнение към общата цел за намаляване на депонираните БрБО, национални цели за оползотворяване на битовите биоотпадъци се поставиха в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 2013г. Наредбата задължава общините за всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци:
•до 31 декември 2016г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.
•до 31 декември 2020г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.
•до 31 декември 2025г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.

Съгласно Наредбата разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез дейностите, обозначени със следните кодове по приложение №2 към §1, т.13 от допълнителните разпоредби на ЗУО:
1.R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци);
2.R 3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) и/или
3.R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В допълнение Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община да се събират разделно и оползотворяват.В наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за общината, така и за конкретния регион; разпределение на задълженията между общините, участващи в региона; предприети мерки и дейности за достигане на целите; предоставяне на доказателства за изпълнение и др.

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от законодателството за предотвратени, а не за оползотворени отпадъци.

В съответствие с националните политики и изисквания, Община Созопол си поставя следните конкретни цели относно управлението на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците до 31 декември 2020 г.:
1.Намаляване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци с35% от общото количество на същите отпадъци, образувани от общината през 1995 г.;
2.Разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в общината през 2014 г.

2. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки
В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците са поставени конкретни изисквания за организирането на системи за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е обхващане на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които да се събират и третират отделно от битовите отпадъци, като по този начин се избягва смесването на отпадъците.

Едно от посочените в наредбата задължения е изготвяне на актуален морфологичен анализ на смесените битови отпадъци, с цел определяне на състава и количеството биоразградими отпадъци в потока на смесените битови отпадъци. През 2015г в Община Созопол е изготвен морфологичния анализ на смесените битови отпадъци.

Предвидените в настоящата подпрограма мерки за постигане на целите за намаляване на количеството БрБО, постъпващи за депониране са:
•Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани отпадъци от паркове и градини;

•Организиране на разделно събиране на биоразградимите отпадъци от домакинства, ресторанти, хотели, заведения за обществено хранене, пазари за плодове и зеленчуци, чрез поставяне на кафяв контейнер до контейнерите за общия битов отпадък и изграждане на регионална инсталация за анаеробно третиране на БрБО;

•Насърчаване на домакинствата към домашно компостиране в малките населени места. Община Созопол няма реализирани проекти за осигуряване на домакинствата с домашни компостери. При липса на средства, такива компостери могат да бъдат изработени и от самите стопани;

•Провеждане на информационни/образователни кампании сред населението.Успешното прилагане на гореспоменатите мерки е свързано и с провеждането на информационни кампании сред местното население. Такава кампания би могла да включва брошури за всяко домакинство с информация за:
необходимостта от разделно събиране на биоразградимите отпадъци;
подробен списък на органичните отпадъци, които не могат да се събират;
подробен списък на отпадъците, които не трябва да се изхвърлят в контейнера за биоразградими битови отпадъци;
начин на събиране на биоразградимите отпадъци в домовете, напр. поставяне на отпадъците в хартия, вместо в найлонови торбички и др.

Съобразно гореизброените мерки следва да се изгради ефективна система за тези отпадъци, чрез която да се намалят количествата на постъпващите за депониране биоотпадъци.

Първият етап от управлението на биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците, включва организиране на система за разделното им събиране и изваждането им от системата на смесените битови отпадъци. Системата може да се организира със специални контейнери (кафяви), с които могат да се обслужват отделни жилищни сгради, кооперации, обекти за производство и търговия с храни. Първоначалното изграждане на системата трябва да започне с търговските обекти, ресторантите, заведения за обществено хранен и пазарите, като постепенно се включва и населението. Поетапното въвеждане на системата при домакинствата има за цел поетапно изграждане на екологично съзнание в гражданите, което да ги приобщи към бъдещите промени в начина на изхвърляне и събиране на отпадъка. С изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци е необходимо започване на интензивни разяснителни кампании сред населението, за да има ефективност изградената система.

Втория етап от управлението на биоотпадъците, включва дейности за тяхното третиране и оползотворяване. Наредбата за третиране на биоотпадъците дава насоки относно начина на третиране, документите, които се изискват от лицата извършващи дейността, контрола и качеството на крайният продукт. Първият момент в дейността по третирането на биоотпадъците е избора на подходяща инсталация и/или съоръжение.

С реализиране на проекта „Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци в РДНО–Созопол в ПИ № 000379, м.„Чоплака” в землището на с.Равадиново, Община Созопол” органичните отпадъци ще преминават термично третиране, чрез пиролизна газификация. Пиролизният процес стартира след като сортираният органичен материал, постъпил в корпуса на реактор-пиролизна пещ. След загряване до 1100 градуса, налягане 70 atm. и подаване на прегрята пара, органичният материал се трансформира в суров газ без образуване на катран и сажди. Процеса на преобразуване на органичния материал се извършва в безкислородна среда и не се произвежда азотен оксид (N2O).Предимство при този метод, е че почти цялото количество (80-95%) от постъпващия отпадък се оползотворява, чрез изгаряне вследствие на което остатъчното количество оставащо за депониране е минимално.Съгласно технологичния процес общото производство на електрическа енергия, което ще се отдава в електрическата мрежата на EVN e4,5MW/h, и и 300KW се изразходват за собствени нужди на инсталацията.

За изпълнението на целта за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци е необходимо изграждане на система за разделно събиране на растителни отпадъци от паркове, градини, територии за обществено ползване, домакинства, поддръжка на зелени площи и др. и съоръжение/инсталация за третирането им.При третиране на отпадъците, крайният продукт – компост, съдържа различни вещества, които са по-малко или повече в зависимост от количеството и вида на използваните отпадъци. Във връзка с това е необходимо преди използването му за каквато и да е цел да се извършва лабораторен анализ на партидите компост, за установяване наличието на опасни и вредни вещества в него. При достигане на добри качества, съобразно изискванията на нормативната уредба, компоста може да се използва с търговска цел при положение, че е опакован, съобразно изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъци и покрива качеството, съобразно наложените стандарти.

За изпълнение на целите трябва да има изготвени графици за събиране на отпадъците от градините, парковете, ресторантите, домакинствата и др. Предвид характера на отпадъка трябва да се има предвид , че той не може да се съхранява както смесените отпадъци и неговата честота на събиране и извозване трябва да бъде поне на 2-3 дена. При събирането трябва да се води ясна отчетност на събраните количества биоразградими отпадъци по видове и кодове, съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, трябва да се отчитат количествата на предадените от гражданите и фирмите отпадъци, както и количествата на образувания материал след неговото третиране. Всички тези дейности по отчитане са необходими за доказване на изпълнението на целите, т.е. ако общината събира разделно отпадъците, но не води точна отчетност за събраните, образувани и оползотворени отпадъци, то същите няма как да бъдат признати като изпълнение на целите по Закона за управление на отпадъците.

Осъществяването на подпрограмата ще има значителен принос за изпълнение и на националните цели за биоразградимите отпадъци, както и целите за намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 г., тъй като изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Оперативна цел: Достигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци.
Текущи индикатори:
-Ежегодно до 2019г. количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани в общината през 1995 г.;
-В периода 2016г. – 2019г.: мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени.
Целеви индикатори:
-Към 2020г. - количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани в общината през 1995 г.;
-Към 2020 г. - мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени.

В настоящата подпрограма не са включени мерки, които имат пряко отношение към постигане на набелязаните цели, но са включени в други подпрограми. Такива мерки са свързани с разделното събиране, оползотворяването и рециклирането на битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия материал, тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци.

№ Мерки/Дейност Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговор-ност
текущи целеви
19 Разделно събиране на „зелени“ биоотпадъци от обществени места – паркове и градини. 1 000 000 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2018-2020 Намаляване на количеството депонирани биоотпадъци брой населени места обхванати от системата за разделно събиране Количество на предадените за компостиране зелени отпадъци Община Созопол
20 Въвеждане на система за разделно събиране на хранителните биоотпадъци от домакинствата и обекти за производство и търговия с храни В рамките на бюджета по т.2 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2018-2020 Предотвратяване попадането на биоотпадъци в контейнерите за смесени отпадъци Брой дом./обекти обхванати от системата за разделно събиране Количество разделно събрани биоотпадъци (т/год.) Община Созопол
21 Изготвяне на график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2018-2020 Създаване на прозрачност при управление на биоотпадъците Изготвени графици за периода и честотата на събиране Създадена ефективна система Община Созопол
22 Създаване на системата за домашно компостиране на БрБО в населени места под 3 хил. жители В рамките на бюджета по т.1 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2017-2020 Предотвратяване образуването на биоотпадъци Брой закупени компостери Увеличаване броя на домакинствата прилагащи домашно компостиране Община Созопол
23 Изграждане на компостираща инсталация на територията на РДНО Созопол По проект РСУО– Регион Созопол 2018 Намаляване на количеството депонирани биоотпадъци Изготвен и одобрен проект Изградена компостираща инсталация Община Созопол
РСУО– Регион Созопол
24 Изграждане на енергиен обект за производство на електрическаенергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци По проект ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД 2016-2020 Намаляване на депонираните битови отпадъци и оползотворяването им с производство на енергия Количество оползотворени отпадъци Изградена инсталация за анаеробно третиране на БрБО „ПРО ВАСТЕ ПЛЮС“ЕАД
25 Повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците В рамките на бюджета по т.17 Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2016-2020 Повишаване информираността на населението Брой на проведени информационни
кампании Увеличаване на количеството събрани БрБО чрез общинската система Община Созопол
26 Изготвяне на отчети и докладване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци Не са необходи-ми допъл-нителни средства Общински бюджет
2016-2020 Информационна обезпеченост във връзка с постигане целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на количеството депонирани БрБо Количествата разделно събрани оползотворени биоотпадъци в тон за година Депонирани БрБО към 2020 г. – 109 кг/ж/год Община Созопол

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.

1. Въведение и основни положения
Отпадъци от строителство и разрушаване са отпадъци, получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на Наредбата за класификация на отпадъците.

Със Закона за управление на отпадъците са въведени Национални цели за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, както следва:
най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.

Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани, както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен материал.

2.Анализ и описание
Анализът на нормативната уредба показва, че ОбщинаСозопол, както и другитеобщини в страната, имат следните отговорности, произтичащи от националното законодателство:
организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването иобезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани отдомакинствата;
когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности поразрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи, има задължение да:
-разработва План за управление на строителните отпадъци като част отстроителната документация за инвестиционния проект за издаване наразрешение за строеж;
-изпълни реално Плана за управление на отпадъците;
-да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване наопределени видове строителни отпадъци в минимални количества.
да одобрява плановете за управление на отпадъците като неразделна част от инвестиционните проекти, когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява отчетите за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в предвидените от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали случаи.

Както в ЗУО, така и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали е определена йерархия при управлението и третирането на отпадъците. В случая при строителните отпадъци се прилага следният йерархичен ред:
1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.

С Наредбата са определени изискванията към съдържанието на плановете за управление на строителните отпадъци, редът и начините за тяхното съгласуване и проследяване изпълнението им от местната администрация, както и изискванията за селективното разделяне и материално оползотворяване на отпадъците от различните видове СМР. Изискването за разработване на план за управление на отпадъците не се прилага за:
-разрушаване на сгради с РЗП под 100 кв. м;
-реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, по‐малка от 500 кв. м;
-строеж на сгради с РЗП, по‐малка от 300 кв. м;
-разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.

Целта на плановете за управление на строителните отпадъци е да се следи и контролира изпълнение на законодателството и постигането на заложените цели в него.

Едновременно с това общините, като институции работещи с публични средства по различни оперативни програми са задължени при строителство да спазват изискванията за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:

Вид строителна дейност 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
Строителство на сгради, финансирани с публични средства 1% 1% 1% 1.5% 1.5% 1.5% 2%
Строителство на пътища с публични средства 5.0% 5.0% 8.0% 8.0% 8.0% 10.0% 10.0%
Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища, финансирани с публични средства 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 3.0% 3.0% 3.0%
Строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура, финансирани с публични средства 3.0% 3.0% 5.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%
Оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 11.0% 11.0% 12.0%

Достигането на целите за третиране и оползотворяване на строителните отпадъци може да се осъществи, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за това. За това е необходимо насочване на усилията на общината към осигуряването й и след това към изпълнение на целите. Тъй като на територията на общината липсва инфраструктура за третирането на тези отпадъци, Община Созопол е започнала изпълнение на изискванията за изграждане на площадкd за третиране на строителните отпадъци, като е отредила терен в землището на гр.Черноморец и е изготвила работен проект за обект „Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали и площадка за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори“.Проведени са изискуемите процедури през РИОСВ-Бургас, в резултат на което е издадено Решение №4195/09.12.2015год.

На площадката освен строителни отпадъци и земни маси ще се извършва приемане и на обемисти домакински отпадъци По този начин ще се осигури безвъзмездното предаване на едрогабаритните отпадъци от гражданите, с което Община Созопол изпълнява още едно от поставените ѝ задължения в законодателната уредба. Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в общината. В голямата си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали като метал, дърво, желязо и др. Въвеждането на организирано предаване и събиране на тези отпадъци ще доведе до нарастване на количествата отпадъци за оползотворяване и същевременно ще намалее риска от замърсяване на околната среда и изхвърлянето им на нерегламентирани за целта места.Площадката ще бъде снабдена с мобилна трошачка, като натрошените материали ще се разделят по фракции, което дава възможност част от рециклираните строителни материали да се използват отново в строителството.

Необходимо е да се проведе и информационна кампания сред населението за указване на начина за ползване на площадката, видовете и условията за приемане на отпадъци, поставени забрани, ограничения за предаване на отпадъците, въвеждане на нормативни изисквания за забрана за изхвърляне извън определените места и др.

При планиране и осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните отпадъци, е взета предвид и нормативната уредба, че за депонирането на тези отпадъци се заплащат отчисления за депониране за всеки тон депониран отпадък, аналогично на отчисленията за депониране на битови отпадъци. Размерът на отчисленията нараства от 36 лв./т през 2016 г. до 95 лв./т през 2020 г.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯ-ВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Оперативната цел - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци от домакинствата и от строителните дейности на общината.
Текущи индикатори:Ежегодно до 2020г. в строежите с възложител Община Созопол се влагат рециклирани строителни материали, в количества, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци.
Целеви индикатор: През 2020г. в строежите с възложител Община Созопол се влагат рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци за 2020 г.
Мерките, включени в настоящата подпрограмата, са свързани с осигуряване на информационна обезпеченостна общината във връзка с изпълнение на посочените по-горе ангажименти.
№ Мерки/Дейности Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговор-ност
текущи целеви
27 Изграждане на площадка за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци По проект Общински бюджет 2017 Екологосъобразно третиране на строителните отпадъци Предприети мерки за изграждане на площадка Изградена площадка за събиране и оползотворяване на СО Община Созопол
28 Водене на отчетност за количествата на предадени и оползотворени строителни отпадъци. Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2016-2020 Водене на отчетност и контрол върху СО Отчети за образувани и третирани СО Създадена база данни за СО Община Созопол
29 Водене на отчетност за количествата на вложените рециклирани материали в строителството. Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2016-2020 Изпълнение на изискванията на законодателството Количества вложени рециклирани строителни материали Изпълнение на целите за влагане на рециклирани СО Община Созопол
30 Определяне на длъжностни лица за съгласуване и одобрение, както и за последващ контрол на планове за управление на строителни отпадъци Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2016 Изпълнение на целите за СО Брой съгласувани проекти Контрол върху дейностите на управление на СО Община Созопол

ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНАТА С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.

1. Въведение и основни положения
Съгласно ЗУО Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

С националното законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци:
Отпадъци от опаковки - от 2004 г.
ИУМПС - от 2005 г.
ИУЕЕО - от 2006 г.
Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г.
Отпадъци от батерии и акумулатори - от 2006 г.
Отпадъци от гуми - от 2011 г.

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са на общоевропейско ниво, а в България са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за отпадъчни масла и нефтопродукти.Целите за шестте групи широко разпространени отпадъци се осъществяват и финансират на Национално ниво, основно от организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си самостоятелно, чрез прилагане на схемите за „разширена отговорност на производителя”.Тяхното постигане е невъзможно без съдействието на органите на местната власт, които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата. Кмета на общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване.

Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки конкретен вид поотделно и са поставени условия и изискания за осъществяване на дейностите по управлението им.

2. Анализ и описание на съществуващото състояние
Община Созопол е организирала разделното събиране на пет от шест групи МРО на територията си, чрез сътрудничество с организации по оползотворяване, притежаващи разрешително по реда на ЗУО.

В подпрограмата не са включени всички мерки, които имат принос към постигане на набелязаните цели на настоящата програма, но са включени в други подпрограми с мерки, тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели и подцели или са преимуществено насочени към постигането на цели на друга подпрограма. В тази връзка в настоящата подпрограма не са включени мерки за разделното събиране и оползотворяването на отпадъци от опаковки, т.к. те са разгледани и включени в Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.Въпреки това е важно да се отбележи, че изпълнението им има пряко отношение към постигането на набелязаните оперативни цели в двете подпрограми и на заложената Стратегическа цел 2.

2.1. Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)
Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на организациите по оползотворяване/Ооп/ при изпълнение на задълженията им за събиране на ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното събиране на тези отпадъци.

На територията на общината всички лица, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители са длъжни да:
-поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО;
-приемат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции;
-приемат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които извършват продажба на ЕЕО, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да закупуват ЕЕО от подобен вид.

Един от вариантите за изпълнение на изискванията на Наредбата е съдействие на организациите по оползотворяване, чрез определяне на места и организиране на система за разделно събиране на тези отпадъци. Местата могат да бъдат обособени площадки за предаване на отпадъците и/или места за разполагане на специализирани контейнери за този вид отпадък. Община Созопол има сключен на договор с „ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД-гр.София“. за сътрудничество в областта на разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Към отпадъците от ИУЕEО спадат и газоразрядните лампи, съдържащи живак. За управлението на този отпадък общинатае сключила договор за третиране на излезли от употреба луминисцентни и съдържащи живак лампи с „ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД-гр.София“.

На територията на Община Созопол в землището на гр.Черноморец е предвиден за изграждане общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци по изпълнение на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинства“. Проекта ще се изпълнява до 31 май 2019г. от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Той предвижда изграждането на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци (ОБО) в 5 пилотни общини – Съединение, Левски, Созопол, Разград и Шумен, заедно с обслужваните от тях 17 по-малки общини. Петте пилотни общини са с най-висока степен на готовност, които имат определен общински имот за съхраняване на опасни битови отпадъци, класирани по брой положителни оценки по всички критерии. С осъществяването на проекта ще бъде значително намалено генерирането на опасни отпадъци от домакинствата. Това ще доведе до редуциране на здравните рискове за населението на страната.

На територията на общинския център ще е обособена площадка за предаване на ИУЕЕО с код и наименование, съгласно Наредба №2/2014г., както следва:
Електрически и електронни устройства – телевизори, монитори, видео, телефони, принтери, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и др. домакински уреди и инструменти, код на отпадъка20 01 35*;
Оборудване, съдържащо хлорирани и флуориране въглеводороди – климатици, хладилници, фризери, код на отпадъка 20 01 23*;
Луминисцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, съдържащи живак, код на отпадъка 20 01 21*.

Осигурените условия за временното съхраняване на събраното ИУЕЕО, както и спазването на изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци, съгласно Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) е с цел не възпрепятстване повторното им използване, рециклиране и оползотворяване.

2.2. Батерии и акумулатори
Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. В този случай общината е избрала сключване на договор с организация по оползотворяване „ХЕФТИ МЕТАЛС“ ЕООД-гр.София.Места за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори са и всички обекти в търговската мрежа на територията на общината, където се предлагат батерии и акумулатори. Лицата, които стопанисват такива обектите, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и да осигурят достъп до тях.

За по- добра ефикасност на системата е необходимо:
 Постепенно увеличаване на местата на разполагане на кошчетата;
 Провеждане ежегодно на разяснителни кампании (поне 2 пъти годишно);
 Засилване на контрола относно спазването на забраната за изхвърляне на тези видове отпадъци, извън регламентираните за целта места.

На територията напредвидения за изграждане общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци ще се приемат Негодни за употреба батерии и акумулатори, с код на отпадъка 20 01 33*, съгласно Наредба 2/2014гза класификация на отпадъците:
Оловни акумулаторни батерии;
Ni-Cd батерии;
Живак съдържащи батерии;
Несортирани батерии и акумулатори, съдържащи горните видове.

2.3 Масла и нефтопродукти
В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г.) задълженията на органите на местното самоуправление са:
-Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината;
-Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване.

Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, къде в общината се извършва тази дейност. Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен. Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват, сервизите и бензиностанциите, отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на масла може да се окаже на организациите по оползотворяване, чрез сключване на договор. Вариантите са общината да предложи собствена площадка за събиране на тези отпадъци или да сключи договор с лице, притежаващо вече изградена площадка и което има валидни разрешителни документи за дейности с отпадъци по реда на ЗУО.

Общината е сключила договори със „СПЕКТА АУТО“ ООД за организиране дейностите по събиране и временно съхранение на отработените масла от пристанище Черноморец, Рибарско Пристанище Созопол и от Регионално депо за неопасни отпадъци – Созопол.

Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с отработени моторни масла:
Еднолични търговци и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, са задължени да поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списък на определените места за смяна на отработени моторни масла.

Всички лица, които извършват смяна на масла са задължени да сключват договор, с който се гарантира събирането и предаването на отработени масла или отпадъчни нефтопродукти за оползотворяване.

Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемо-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените от общината места или на лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

2.4. Негодни за употреба гуми
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми ИУГ (Обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012г., изм. ДВ. бр.30 от 15.04.2016г.), вменява отново същите изисквания както на по-горните специфични отпадъци, а именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване.

И тук вариантите са сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУГ, за което е необходимо общината да разполага с площадка, където да съхранява посочените отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира действаща площадка. Друг вариант е сключване на договор с оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който вече има сключен договор с организация по оползотворяване или лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за предаване на негодните за употреба гуми.
При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия, за общината най-добрия вариант е сключване на договор с организация по оползотворяване. За целта е необходимо да бъде изградена площадката за събиране на ИУГ от домакинствата, където лесно могат да се събират от гражданите и в последствие да се предават на организацията. Такъв е и подхода на общината за управление на потока отпадъци от ИУГ. Общината е предприела действия за изграждане на площадка за предаване на ИУГ, в границите на предвиденото за изграждане „Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали и площадка за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори”, в землището на гр.Черноморец, Община Созопол.Община Созопол няма сключен договор с организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми.Необходимо е сключване на договор, като по този начин, потока на ИУГ ще се отдели от потока на битовите отпадъци, събиран от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с негодни за употреба гуми
Всички лица, които извършват продажба или смяна на автомобилни гуми са длъжни да приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от употреба гуми (ИУГ), като за целта поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация за местата, както и начина за приемане на излезлите от употреба автомобилни гуми.

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба гуми само на лица, притежаващи разрешителен документ по ЗУО за събиране и предаване на негодните за употреба гуми или на определена от общината площадка.

2.5. Излезли от употреба моторни превозни средства
Съгласно определените с Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ (Обн. ДВ. бр.7 от 25.01.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.), основните задължения на местната администрация са:
-определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУМПС на територията на общината.
-организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното „Пътна полиция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.
Конкретни мерки при управлението на тези отпадъци са:
Изготвяне на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, находящи се на територии общинска и/или държавна собственост;
Информиране на обществеността за местата, където могат да предадат ИУМПС;
Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване.

Община Созополразработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба моторни превозни средства чрез сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУМПС –„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД-гр.София.

Подробно задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с ИУМПС са разписани в Раздел VI от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол /Проект/.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНАТА С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им“
Оперативна цел - Изпълнение задълженията на общината относно съдействие при организиране на системите за разделното събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
Текущи индикатори – Увеличаване количеството разделно събрани и оползотворени МРО от територията на общината.
Целеви индикатор – Създадена е ефективна система с участието на всички задължени лица по схемите за МРО.

№ Мерки/Дейности Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговор-ност
текущи целеви
31 Оказване на пълно съдействие на организациите по оползотворяване на МРО, с които е сключен договор за събирането и предаването им. Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2016-2020 Изпълнение изискванията на законодателството за събиране на МРО Проведени съвместни инициативи Увеличено количество на събираните отпадъци Община Созопол
32 Изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ и отработени масла По проект ПУДООС 2018-2019 Изградена площадка Разделно събиране на МРО Извършени мерки за израждане на площадка МОСВ
33 Осведомяване на обществеността за търговските обекти, в които се извършва приемане на ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ и отработени масла. 1000 Общински бюджет 2016-2020 Прозрачност и информираност при управление на МРО Създаден и публикуван на сайта на общината регистър/списък на обектите Актуализиране и поддържане на списъка Община Созопол
34 Организиране на съвместни кампании с организацията по оползотворяване, с които има сключен договор общината за разясняване и предоставяне на информация отностно разделно събиране и оползотворяване на МРО 2000 Общински бюджет
Ооп 2016-2020 Повишаване информираността на населението Брой на проведени информационни
кампании Увеличаване на количеството МРО предадени за оползотворяване Община Созопол
Ооп
35 Контрол за функционирането на схемите за разделно събиране на МРО в съответствие с правомощията на общинската администрация. Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2016-2020 Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО Извършени проверки и предприети мерки Създадена ефективност за използване на системата Община Созопол
36 Водене на ежегодна отчетност за количествата на събрани и предадени за оползотворяване МРО от ООп, с които общината има сключен договор. Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2016-2020 Информационна обезпеченост във връзка с постигане на целите за рециклиране и оползотворяване Увеличаване количествата на МРО предадени за оползотворяване Създадена база данни МРО Ооп
37 Обобщаване и публикуване на информация за местата за събиране на отпадъци от МРО, както и изготвяне на годишна справка за количеството събрани такива. Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2016-2020 Прозрачност и информираност при управление на МРО Публикувана информация Информираност на населението Община Созопол
Ооп

ПОДПРОГРАМА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.

1.Въведение и основни положения
Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) представляват органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на отпадъчните води след утаяването на остатъчните вещества.

Съгласно европейското законодателство, утайките от ГПСОВ представляват неопасни отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за околната среда и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те могат да бъдат от полза за околната среда. Съществуват редица възможности за оползотворяване и обезвреждане на утайките от ГПСОВ. Някои от тях са дългогодишни добри практики например, оползотворяването им като почвен подобрител върху земеделски земи и при рекултивация на нарушени терени. Друг по-съвременен подход за тяхното оползотворяване е използването им като гориво за производство на енергия.

Въз основа на направените анализи и изводи прилагането на националния стратегически план за управление на утайките (НСПУУ) от ГПСОВ в България за периода 2014-2020 г. трябва да осигури следните национални цели:
Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ до 2020 г.:
o 55% до края на 2016 г.
o 60% до края на 2018 г.
o 65% до края на 2020 г.
Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ до 2020:
o 10% до края на 2016 г.
o 20% до края на 2018 г.
o 35% до края на 2020 г.
Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г.

2. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки.
На територията на Община Созопол, дейности по пречистване на отпадъчни води се извършва от ГПСОВ „Созопол-Черноморец-Равадиново“, която е в експлоатация от 19.09.2015г. В нея се отвеждат за пречистване отпадъчните води от канализационната система на гр. Созопол и гр. Черноморец. Предстои реализирането на проект за довеждане на отпадъчните води от канализационната система на с. Равадиново за пречистване в ПСОВ. Станцията е изградена по „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Проектът включва и дълбокоморско заустване на пречистени от пречиствателна станция Созопол отпадни води - морска част.

Предвижданията са ПСОВ да е със значителна сезонна неравномерност в постъпващите количества отпадъчни води в резултат на туристическия поток, което ще поражда и значителна сезонна неравномерност в количествата генерирана утайка поради наличието на допълнителното натоварване през летния сезон.

Във връзка с реализация на бъдещи планове и изпълнение на Мярка 4.1.2: Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения към специфичната цел: Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, заложена в Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014-2020 г. общината е разработила проекти за изграждане на пречиствателни съоръжения в следните населени места:
с.Извор с капацитет на ПСОВ 1215 ЕЖ
с.Крушевец с капацитет на ПСОВ1296 ЕЖ
с.Росен с капацитет на ПСОВ2250 ЕЖ
с.Зидарово с капацитет на ПСОВ2120 ЕЖ,
с което се очаква след реализацията им обема на генерираните утайки на територията на общината да се увеличи

Към постъпващите отпадни води в ПСОВ Созопол не са включени промишлени предприятия. Пречиствателната станция„Созопол – Черноморец - Равадиново“пречиства битови отпадъчни води, генерирани от домакинства, хотели, почивни станции и др. Капацитът на ПСОВ – 64 560 еквивалент жители. Към момента, няма данни за образувани утайки от ПСОВ „Созопол-Черноморец-Равадиново“. Предвижданията са прогнозното максимално количество на генерираните утайки, получени от пречистването на отпадъчните води да е 4250м3или 3897т/год.

Операторът на ГПСОВ Созопол трябва да избере начини за оползотворяване на утайките, с цел да се създадат предпоставки за намаляване на евентуалните рискове за околната среда и поетапно постигане на целите заложени в Националния стратегически план за управление на утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на РБългария за периода 2014-2020г.

Въз основа на прогнозите за увеличение на генерираните утайки и стремеж за постигане на количествените цели на европейско/национално ниво в оползотворяването на утайките, могат да се предприемат следните мерки:
Внимателно проучване на възможностите, с цел кандидатстване за финансиране от ОПОС 2014-2020г. с оглед решаване на въпросите с генерираните утайки;

За изпълнение на целите по оползотворяване на утайките, заложени в НСПУУ, от изключителна важност е информираността на персонала, относно най - добрите налични техники на европейско и национално ниво, свързани с управлението на утайките. В тази връзка добро решение е изготвяне на програми за обучение, с цел надграждане на знания, свързани с нови технологии и мерки по третиране и оползотворяване на утайките, и идентифициране на възможности за финансиране.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ УТАЙКИ ОТ ГПСОВ
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.
Оперативната цел - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени утайки от ПСОВ.
Целеви индикатор: - Оползотворява се цялото количество генерирани утайки от ГПСОВ на територията на Община Созопол.

№ Мерки/Дейности Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговорност
текущи целеви
38 Проучване на възможностите в общината с цел намиране на екологосъобразно решение за оползотворяване на гене-рираната утайка. 20 000 Община Созопол
„ВиК“ЕАД-гр.Бургас 2017 Намаляване на количествата депонирани утайки. Изготвено проучване Оползотворяване на утайките от ПСОВ Община Созопол
„ВиК“ЕАД-гр.Бургас

39 Организиране на обучения, с цел подобряване квалификацията на персонала 20 000 Община Созопол
„ВиК“ЕАД-гр.Бургас 2016-2020 Повишаване информираността на персонала по въпросите свързани с управлението на утайките Брой на проведени обучения Повишаване информираността на персонала по въпросите свързани с управлението на утайките Община Созопол
„ВиК“ЕАД-гр.Бургас
40 Актуализация на Програма за управление на утайките от ГПСОВ- Созопол 20 000 Община Созопол
„ВиК“ЕАД-гр.Бургас 2016 Екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на генерираните утайки Определяне на възможностите за третиране и обезвреждане на генерираните количества утайки Екологосъобразно управление на утайките Община Созопол
„ВиК“ЕАД-гр.Бургас

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.

1.Въведение и основни положения
Депонирането на отпадъците стои на най‐ниското ниво в йерархията на управление на отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство.Предотвратяването и намаляването на риска от депонираните отпадъци може да сепостигне чрез мерки, целящи ползване на депа, отговарящи на нормативните изисквания, чрез предотвратяване на отпадъците, чрез увеличаване на количествата, рециклирани и оползотворени отпадъци, както и чрез закриване на старите депа за отпадъци и депониране на остатъчни отпадъци (във възможно най-малки количества), на депа, които отговарят на всички екологични изисквания, както и рекултивация и последващи грижи и мониторинг на закритите депа и оползотворяване на сметищния газ от тях.

В настоящата подпрограма са включени допълнителни мерки от компетенциите на Община Созопол, обособени условно в две групи:
Първата група мерки са свързани с подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън обхванатите битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи подобряване на тяхното разделно събиране и отклоняването им от депониране, най-вече опасните отпадъци от бита.Общината е сключила идоговори за сътрудничество с организации за оползотворяване на масоворазпространени отпадъци, които съдържат опасни компоненти, като ИУМПС, батерии и акумулатори, излезли от употреба живачни лампи и ИУЕЕО, отпадъчни масла.
Втората група мерки са свързани с намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, включително и намаляване на емисиите на парникови газове (метан) от депата, в т.ч:
ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които минимизират рисковете за околната среда;
намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличаване дела на рециклираните и оползотворени отпадъци;
закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена експлоатация;
последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа;
предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане.

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите отпадъци (рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите от хартия, метал, пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци и утайките от ПСОВ, включени в предходните подпрограми, имат съществен принос и за предотвратяването и намаляването на депонираните отпадъци.

2.Анализ и описание на бъдещи мерки
Като част от РСУО – Созопол, остатъчните битови отпадъци от общината се депонират на регионалното депо, което отговаря на европейските и националните изисквания за екологосъобразно обезвреждане на отпадъци.Изградени са 3клетки за депониране на отпадъците на общините Созопол, Приморско и Царево. Следвайки тенденциите и политиката за управлението на отпадъците в ЕС и Република България, на територията на регионалното депо ще се депонират само тези отпадъци, които не подлежат на оползотворяване, рециклиране или повторна употреба.

Клетка 1 се експлоатира от 06.07.2009г. Към момента е поставено временно покритие на клетката и е изграден технологичен път до Клетка 2, в която от май 2013г се депонират отпадъците на общините Созопол, Приморско и Царево.Клетките излизат от експлоатация в обратен ред - първо Клетка 2 и накрая Клетка 1, при което започва депониране на отпадъците в Клетка 3. Едновременно със запълването на Клетка 3 ще се извърши рекултивацията на Клетки 1 и 2.За рекултивацията е изготвен проект за техническа и биологична рекултивация, чрез който се цели минимално въздействие върху компонентите на околната среда. Съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци собственикът на депото, т.е. общината има задължение за извършване на мониторинг на депата до 30 години след тяхното им закриване. За целта в проекта са предвидени и дейности за извършването на мониторинг през този период.

Община Созопол изпълнява задълженията си, свързани със следексплоатационни грижи на закритото общинско депо. Това са дейностите по поддръжка на площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни последици от въздействието на депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от компетентните органи следексплоатационен период.

Имайки предвид предприетия в етап на реализиране мащабен проект за Енергийния обект, чиито първи етап е инсталацията за сепариране, както и изграждане на компостираща инсталация на територията на РДНО Созопол и осигуряване на необходимата инфраструктура и съпътстващата я инсталация за третиране на строителните отпадъци, се предвижда притока на отпадъци в клетките да намалее, което е предпоставка за увеличаване на срока на експлоатационния живот на клетките на депото. Дейността на инсталациите ще доведе до увеличаване обема на клетките, като само от дейността на Енергийния обект, Клетки 1 и 2 ще увеличат обема си с около 2,0%, а Клетка 3 – 12,0-13,0%.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ
Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им”.
Оперативна цел:Предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци

№ Мерки/Дейности Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговорност
текущи целеви
41 Рекултивация на Клетка 1 и 2 на РДНО Созопол 3 200 000 Отчисления по чл.64 от ЗУО До изпълване на капацитета Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве от депата с преустановена експлоатация Одобрен проект за рекултивация.
Осигурено финансиране за изпълнението на проекта Етапи на възлагане и изпълнение на проекта за рекултивация Община Созопол
42 Провеждане на следексплоатационни грижи на рекултивираните депа и изпълнение на дейностите от плана за мониторинг. 50000
годишно Общински бюджет

След завършване на проекта за рекултивация Предотвратен е риска за околната среда В ежегодния отчет за дейността на оператора са отчетени като изпълнени всички планирани дейности за следексплоатационни грижи за закритите депа Община Созопол
43 Упражняване на системен входящ контрол и прилагане на методи за установяване на съответствието с приеманите отпадъци за депониране. Не се изисква допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Контрол на количествата депонирани отпадъци Намаляване на количествата депонирани отпадъци Община Созопол

Оператор РДНО Созопол
44 Актуализиране или сключване на нови договори за разделно събиране на опасни отпадъци от бита, вкл. МРО съдържащи опасни компоненти Не се изисква допълнително средства Общински бюджет
ПУДООС
ОПОС 2016-2020 Предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци Сключен договор Намаляване количествата на депонираните отпадъци Община Созопол

ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда”

1.Въведение и основно положение
Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е общината да разполага с достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които борави или които се образуват на територията й, но се управляват от други лица.

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на общината, влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, депонирани на Регионалното депо.

Едновременно с информационното осигуряване е важно общината да разполага с квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията, както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели.

2.Анализ и описание на съществуващото състояние
Анализът на административния капацитет на Община Созопол и информационното осигуряване в областта на управление на отпадъците показва, че през последните години са осъществени значими и успешни мерки.

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично изменение и допълване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол, съобразно изискванията и задълженията на националното законодателство. Необходимо е създаване на ясни правила и задължения между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на наказателната отговорност. В тази връзка е изготвен Проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Созопол на основание чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъцитеи чл.21, ал.2 и чл.22, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В Община Созопол основните функции, свързани с политиката по управление на отпадъците, са възложени на Отдел „Инвестиционна политика и екология“ към Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“ в Специализираната администрация. Във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на политиката за управление на отпадъците функции са възложени на дирекции от Общата администрация. Общината разполага с квалифициран персонал, който поддържа и повишава квалификацията си чрез различни обучителни модули.

Предложените мерки в настоящата подпрограма са насочени към усъвършенстване на административната и информационната система, необходимостта от които произтича най-вече от развиващото се национално законодателство в сектора на управление на отпадъците, националните политики за непрекъснато повишаване на квалификацията и учене през целия живот, както и от някои пропуски, идентифицирани в резултат на изготвяне на анализите на съществуващото състояние.

Надеждните данни за образуваните, събраните, предадените за оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци са най-важната основа в изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в общината. За това чрез осигуряване и поддържане на актуални данни за отпадъците, могат да се предвиждат и реализират различни концепции, програми и насоки за действие.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда”
Оперативна цел:Подобряване качеството на информацията и на административния капацитетв общината.
№ Мерки/Дейности Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговорност
текущи целеви
Запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците
45 Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Управление на отпадъците в общината Определени длъжностни лица Създаване на база данни за управление на отпадъците Община Созопол
46 Определяне на отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в общината Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Създаване на база данни за управление на отпадъците Управление на отпадъците в Общината Определени длъжностни лица Кмет
1)
2)
47 Извършване на периодични обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността, включващи промените и прилагането на нормативната уредба в областта В рамките на бюджета по т.39 Общински бюджет
План сметка 2016-2020 Подобряване на административния капацитет Подобряване организацията на управление Брой извършени обучения Кмет
1)
2)
48 Обучителни семинари на длъжностни лица, свързани с подготовка на проекти за управление на отпадъците. В рамките на бюджета по т.39 Общински бюджет 2016-2020 Компетентност на длъжностните лица Ефективно управление на дейностите Проведени семинари Кмет
1)
2)
49 Определяне на лица за поддържане на публични регистри и данни за отпадъците. Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Създаване на база данни за отпадъците Прозрачност при управлението на отпадъците Определени лица Кмет
1)
2)
Забележка:
1) Директор на Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“
2) Началник на Отдел „Инвестиционна политика и екология“
Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците
50 Изготвяне и поддържане на регистър с видовете генериране отпадъци на територията на общината и начина на тяхното третиране Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет 2018 Създаване на база данни за отпадъците Прозрачност и надеждност на данните Изготвен регистър 1)
2)
Фирми генериращи производствени отпадъци
„РТК“ООД
РИОСВ-Бургас
51 Извършване периодично/най-малко на 5 години/ на морфологичен анализ на отпадъците, с който да се следи за вида и състава на отпадъците 20 000 Общински бюджет
План-сметки 2020 Събрани данни за състава на Контрол върху състава на Изготвен морфологи
чен Община Созопол
52 Поддържане на регистър на площадките, на които могат да бъдат предавани за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци отпадъци, генерирани на територията на общината Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет
2016-2020 Създадена база данни за отпадъците Контрол върху дейността Създаден регистър Кмет
1)
2)
53 Периодично актуализиране на отчетите на фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет
2016-2020 Ефективна,оптимизирана и работеща система Ефективно управление на дейността Отчети за извършвани дейности 2)
„РТК” ООД
54 Изготвяне и публикуване на месечни или тримесечни справки за образуваните, събраните и предадените за третиране отпадъци /вид на отпадъка, начин на третиране, количество и др./ Не са необходими допълнителни средства Общински бюджет
2016-2020 Създадена база данни за отпадъците Прозрачност и предоставяне на достатъчна и надеждна информация Изготвени и публикувани отчети Община Созопол
„РТК” ООД РДНО Созопол
Забележка:
1)Директор на Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“
2) Началник на Отдел „Инвестиционна политика и екология“
55 Актуализиране на публичните данни за оторизираните лица на територията на общината, на които могат да се предават отпадъци, както и указване на мястото, вида и заплащането за съответната услуга Не са необходими допълниел-но средства Общински бюджет
2017 Създадена база данни за отпадъците Предоставяне на информация на гражданите Предоставени и публикувани данни Община Созопол
Забележка:
1)Директор на Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“
2)Началник на Отдел „Инвестиционна политика и екология“

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 4: „Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците”.

1.Въведение и основно положение
Информирането и участието на обществеността е основен компонент от всяка програма за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най‐добре разработената програма не може да постигне своите цели. От особена важност е да се повишава разбирането сред населението и бизнеса за йерархията при управление на отпадъците, т.е. за приоритетния ред на това как да се справяме с отпадъците, както и за отговорностите на всеки, който образува или допринася за образуването на отпадъци, включително и отговорността да покрива пълните разходи за своите действия.

Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от гражни, фирми, организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за работа с обществеността. Взаимния обмен на информация между всички страни ще подобри организацията по управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове.

За целта една от стратегическите цели в настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Созопол 2016‐2020 г. е Превръщане на обществеността в ключовфактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Настоящата Подпрограма за информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците е насочена към постигане на тази стратегическа цел.

2.Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки
Общината е наложила през годините няколко кампании, които обхващат тематика за управлението на отпадъците и включват активно участие на населението.Дейностите по управлението на отпадъците в общината трябва да станат напълно прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за участие в процесите.

В настоящата подпрограма са включени мерки за подобряване на информираността на обществото - основен генератор на отпадъци. Мерките заложени в подпрограмата имат хоризонтален характер. На практика те подпомагат изпълнението и на мерките в другите подпрограми, а оттам допринасят за постигане и на останалите четири стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол.

Мерките са насочени към:
Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.;
Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите;
Повишаване на екологичното съзнание, чрез обучения, изготвяне на брошури, плакати;
Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно отпадъците и повишаване на участието на населението и бизнеса в предотвратяване на отпадъците и в разделното събиране на битовите и строителните отпадъци съобразно йерархията за управление на отпадъците.

Предвид нарастващите задължения на общините по третирането на отпадъците е необходимо увеличаване на кампаниите, чрез които да се ангажират възможно най-много граждани. В тази връзка са планирани мерки, които чрез подходящи техники или схеми включват пряко гражданите в дейности за разделно събиране на различни потоци битови отпадъци. Специално внимание е необходимо да бъде обърнато на работата с децата в детските градини и училищата на територията на общината, предвид създаването у тях на устойчиви нагласи и поведение относно отпадъците. Друга група мерки е насочена към участие на обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката за отпадъците чрез допитвания, консултации, публични обсъждания.

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до момента мерки, като провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез участие на доброволци, ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда”, регулярните информационни кампании на организациите по оползотворяване.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.
Оперативна цел: Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците.
Текущи индикатори: Ежегодно нарастване на броя на домакинствата, административни сгради и търговски обекти, които участват в разделното събиране на отпадъците.
Целевииндикатор: през 2020 г. над 50% от домакинствата и над 70% от търговските обекти, производствени, стопански и административни сградиучастват в системите за разделно събиране на отпадъците.

№ Мерки/Дейности Бюджет, лв. Източници на
финансиране Срок за
реализация Очаквани
резултати Индикатори за изпълнение Отговор-ност
текущи целеви
56 Информираност на обществеността и участието им в процеса на взимане на решения при приемане на общински нормативни актове, програми и документи в областта на отпадъците. Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Осигурени предпоставки за участие на обществеността в процеса на вземане на решения относно общинската политика за управление на отпадъците Създадени правила и условия за участие на обществеността Създадена практика за обществено участие при управлението на отпадъци те Община Созопол
57 Поддържане на актуална информация за дейността, на интернет страницата на общината Не са необходими допълнително средства Общински бюджет 2016-2020 Осигурен достъп на населението до информация за управление на отпадъците в общината Брой публикувани съобщения годишно. Поддържане на актуална информация за отпадъците Община Созопол
58 Публикуване на годишни отчети за изпълнение на настоящата Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на интернет страница на общината Не са необходими допълнително средства Общински бюджет Ежегодно до 31 март Осигурена прозрачност при изпълнение на общинската политика за отпадъци Община Созопол
59 Провеждане на информационни и разяснителни кампании за различни възрастови и социални групи по въпроси, свързани с разделното събиране и рециклиране на отпадъци В рамките на бюджета по т.5 Общински бюджет 2016-2020 Повишаване информираността на населението и бизнеса Брой проведени кампании Увеличен брой на участниците в информационни кампании Община Созопол,
Ооп,
РСУО
60 Организиране на различни мероприятия с участие на гражданите в местни, национални и международни кампании за намаляване на отпадъците В рамките на бюджета по т.5 Общински
бюджет,
партньорски
организации 2016-2020 Ангажираност на населението и бизнеса в управлението на отпадъците в общината Брой проведени кампании Увеличаване броя на участващите в кампанията Община Созопол
Организа-тор на кампанията
61 Въвеждане на наградни схеми за училищата и детските градини при провеждане на инициативи за разделно събрани отпадъци. 15 000
годишно Общински
бюджет 2020 Повишаване на участието на младите хора в разделно събиране на отпадъците Брой участващи детски градини и училища Количество разделно събрани отпадъци Община Созопол

Директори на училища и детски градини

VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Общинската програма за управление на отпадъците 2016‐2020г на Община Созопол е разработена в координация както с национални, така и с общински програмни документи, като разбира се са отразени спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на управление на отпадъците.

При разработване на Програмата са взети предвид основните изисквания произтичащи от националните програмни документи, в т.ч.:
Националния план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Националната програма за предотвратяване на отпадъците като част от него;
Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.;
Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за периода 2011‐2020 г.;
Националния план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.

В Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране са описани начините и мерките за достигане на целите, заложени в ЗУО за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци. Тези начини и мерки са заложени и в настоящата програма на местно ниво. За достигането им е разработена подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите и биоотпадъците.

Стратегическия план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България поставя мерките и начините на действие за изпълнение на целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци, образувани от строителство и влагане на рециклирани материали в строителството. Подобни мерки и план за действие са разработени в общинската програма на местно ниво. За изпълнението на мерките и целите е разработена подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради.

Като елемент от системата за планиране развитието на общината за периода до 2020г., Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол е синхронизирани и съобразена с Общинският план за развитие на Община Созопол за периода 2014 – 2020 г.Общинският план за развитие определя рамката за развитие в новия програмен период, като интегрира икономическите, социалните, екологичните и инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на територията на общината, като дефинира стратегически и специфични цели, приоритети и мерки.

Настоящата Програмаза управление на отпадъците на Община Созопол 2016‐2020г. е в подкрепа на Специфична цел 4.1. „Подобряване и развитие на техническата инфраструктура“ към Специфична цел 4 на ОПР на Община Созопол 2014-2020г. „Подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда“ и Мярка 4.3.2.: „Подобряване на системата за управление на отпадъците“.

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020г

7.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците
За всеки стратегически документ е важно не само да бъде разработен съобразно с методологията на стратегическото планиране, но и да бъде реализиран съобразно планираното. Поради това наблюдението и оценката на изпълнението на програмни документи са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост – извършване на актуализация.

При изграждане на система за наблюдение, отчет и контрол е необходимо на първо място да се извърши ясно разпределение на отговорностите. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на общинската администрация, което да отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата. Необходимо е яснодефиниранена отговорностите на вътрешните звена и на външните за администрацията структури, коитопредоставят информация, както и обхватът на данните и периодичността.

Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява чрез периодично събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените в Програмата мерки и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната информация и на възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. В допълнение, за всяка мярка ще се наблюдава и спазването на планирания график и степента на изразходване на ресурсите.

Към момента събирането, систематизирането на данните, анализ и оценка на напредъка в изпълнение на мерките, причините за неизпълнение или за изоставане в изпълнениетона общинските програми свързани с околната среда се извършват от служителите от Отдел „Инвестиционна политика и екология“ към Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика, екология и управление на проекти“, отговорни и зауправлението на отпадъците. За целта експертите от отдела изготвят годишен доклад за напредъка по изпълнение на мерките и програмните цели.

При отклонение от приетите мерки и цели е необходимо да се докладва на ръководството и своевременно да се предприемат коригиращи действия.

7.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците
Съобразно Закона за управление на отпадъците, органът който одобрява и контролира Общинските програми за управление на отпадъците е Общинския съвет на съответната администрация. Съгласно чл.52, ал.9 от ЗУО ежегодно в срок до 31 март Кмета на общината, внася в Общински съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година, като същият след приемането му се изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води за сведение.Годишните отчетни доклади за изпълнението на Програмата ще се публикуват и на интернет страницата на Община Созопол с цел информиране на обществеността.

Целта на контрола и отчитането на програмата е да се проследи ежегодно напредъка на изпълнение на поставените мерки и цели в програмата, евентуалните пречки за неизпълнението им, както и да бъдат взети навременни мерки при наличието на мерки, които не биха могли да се изпълнят поради финансови, нормативни и/или други причини.

Системата за отчет и контрол на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол за периода 2016-2020г, представлява система на текущо наблюдение (мониторинг) чрез събиране на информация за изпълнението на отделните мерки, заложени в подпрограмите и отчет за степента на тяхното изпълнение. За всяка една от мерките в отделните подпрограми са посочени очаквани резултати от изпълнението й, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори за мярката. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори ще се събира необходимата информация в рамките на системата за отчет и контрол на Програмата. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори за всяка мярка е необходимо да се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите за всяка от мерките.

Информация за напредъка за изпълнение на мерките от подпрограмите на настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Созопол ще се събира от съответните отговорници, които са посочени като водещи за изпълнението на съответната мярка. Необходимо е поддържане на постоянна комуникация между отделните отговорнизвена, като по този начин информациятаще бъде събирана и обобщавана,с цел определяне на напредъка на изпълнение на мерките, както и причините за неизпълнение или за изоставането визпълнението на мерките, включително дължащи се на партньорите, както и предложения за корективни действия при необходимост.

7.3. Процедура за актуализация на програмата
Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на:
промени в изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промени в заложените стратегически и оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане.
промяна на фактическите условия и/или възникване от необходимостта от прилагане на допълнителни мерки към вече приетите, при отчитане на липса на напредък за постигане на целевите индикатори.

Процедурата на актуализация ще включва изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за управление на отпадъците на Община Созопол, провеждане на публично обсъждане, прилагане на законодателството за екологична оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната програма за одобрение и приемане от Общински съвет.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ..............
/Кр. Германова/ПРИЛОЖЕНИЯ


  1. АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

  5. АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

  6. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ

  7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  8. АНАЛИЗ ЗА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ

  9. ПРОГНОЗИ ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...