:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2012-01-11

ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО Й В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И
ЗА УЧАСТИЕТО Й В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

/Приета с Решение №68 от протокол №4/20.12.2011г. на Общински съвет Созопол/

Раздел І
Общи разпоредби

Чл.1 С настоящата наредба се урежда процедурата по
1.учредяване, преобразуване и прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. Участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала на други дружества;
3. Упражняване на правата на собственост на общината в дружества с общинско участие.
4. Възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
5. Правилата за сключване на договори за управление /наем, аренда и т.н./ и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.

Чл. 2. (1) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез:
1. търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите;
3. сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
4. общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на закона за общинската собственост.
(2) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава дяловото й участие.
(3) Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
(4) Общината може да участва в осъществяването на различните форми на стопанска дейност със свободни парични средства, както и с имоти и вещи или вещни права, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет.
(5) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в наредбата, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
(6) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по ал. 5 или по ред определен в специален закон. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(7) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.
(8) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 5 и се управляват по ред, определен от общинския съвет.
Раздел II
ОБРАЗУВАНЕ , ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Чл. 3. (1) Решението за учредяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се взема от Общинския съвет при необходимост за осъществяване на конкретна стопанска дейност при доказана целесъобразност въз основа на предварителни проучвания, по предложение на кмета на общината.
(2) Проектът за решение трябва да включва:
- мотивирано изложение /доклад/ от вносителя на предложението
- проект за устав /учредителен акт/ на дружеството
- предложение за размера на общинското участие в капитала и за вида му /парична или непарична вноска/
- проект за договор за управление с управителния орган

Чл. 4. (1) Решението за преобразуване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се взема от Общинския съвет по стопанска, финансова или обществена целесъобразност, при мотивирано предложение на кмета или когато закон предвижда това.
(2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма. При всички форми на преобразуване преобразуващите се, приемащите и новоучредените дружества (участващите в преобразуването дружества) могат да бъдат от различен вид, доколкото закон не предвижда друго.
(3) Проектът за решение трябва да включва :
- проект на договор или план за преобразуване
-доклад на управителния орган
-доклад от проверител, който следва да бъде регистриран одитор

Чл.5. (1) Решението за прекратяване на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се взема от Общинския съвет по:
1.стопанска, финансова или обществена целесъобразност, или когато закон предвижда това.
2.когато общата балансова стойност на материалните дълготрайни активи, отдадени под наем или под аренда надхвърлят 25 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на общинското търговско дружество. В този случай кметът е длъжен да внесе предложение до Общинския съвет за вземане на решение за прекратяването му, освен ако преобразуването му е по-целесъобразно.
3. при мотивирано предложение на кмета.
(2) Разпоредбата на алинея 1 т. 2 не се прилага по отношение на общински търговски дружества, чийто предмет на дейност е отдаване под наем на недвижими имоти.

Чл. 6. Решенията по член 3, 4 и 5 от настоящата наредба се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците

Чл. 7. С решението по чл.3 Общинският съвет приема и учредителния акт на едноличното търговско дружество и избира управител, респективно съвет на директорите.
Чл. 8. С решението по чл. 4 Общинският съвет определя вида на преобразуването и одобрява договора или плана за преобразуване, освен ако закон не изисква друго. С решението за преобразуване чрез промяна на правната форма се приема и учредителния акт на новоучреденото дружество, избира се управител, респективно председател на съвета на директорите.
Чл. 9. С решението по чл. 7 Общинският съвет определя срок за завършване на ликвидацията, назначава ликвидатор и определя възнаграждението му.

Раздел ІІІ
УЧАСТИЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл. 10. Едноличните търговски дружества с общинско участие могат да участват в други търговски дружества чрез придобиване на дялове или акции от вече съществуващи дружества, или съвместно с други правни субекти да учредяват търговски дружества, или да учредяват еднолични търговски дружества, в които те са единствен собственик на капитала, след решение на общинския съвет.

Чл. 11. Решенията по чл. 10 се вземат от общинския съвет по реда на чл. 8, по предложение на управителя, респективно съвета на директорите на едноличното търговско дружество с общинско участие.

Чл. 12. Предложението на управителя, респективно на съвета на директорите трябва да съдържа обосновка на необходимостта и/ или целесъобразността от участието на едноличното търговско дружество с общинско участие в друго търговско дружество.

Чл. 13. Едноличните търговски дружества с общинско участие не могат да участват в други търговски дружества с непарична вноска, с изключение на еднолични търговски дружества, в които те са единствен собственик на капитала.


Раздел ІV
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВАЧл. 14. Общината може да участва в други търговски дружества чрез придобиване на дялове или акции от вече съществуващи дружества, или съвместно с други правни субекти да учредява търговски дружества, след решение на общинския съвет.

Чл. 15. Решенията по чл. 14 се вземат от общинския съвет по реда на чл. 6, по предложение на кмета на общината.

Чл. 16. Предложението трябва да съдържа обосновка на необходимостта и/ или целесъобразността от участието на общината в търговското дружество.

Чл. 17. С решението по чл. 14 се определя дяловото участие на общината и се избират представителите на общината в органите на управление на търговските дружества. Със същото решение могат да се поставят и други условия за участието на общината в търговските дружества.


Чл. 18. Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества след решение на общинския съвет, взето по предложение на кмета на общината.

Чл. 19. Предложението трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска и обосновка на необходимостта и/или целесъобразността от внасянето й в търговското дружество.

Чл. 20. Решението по чл. 18 се взема с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 21. Непаричната вноска на общината се оценява от 3 независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрация към Агенцията по вписванията по реда на чл. 72 от ТЗ.

Чл. 22. Оценката, направена по реда на чл. 21 се приема с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
Чл. 23. Ако общинският съвет не приеме оценката на непаричната вноска, може да вземе решение за участие на общината с парична вноска или да откаже участие в дружеството.

Чл. 24.За непаричната вноска се прилагат и правилата на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Раздел V
УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Чл. 25. Общината може да участва в граждански дружества, учредени по реда на чл. 357 и сл. от Закона за задълженията и договорите само ако конкретната стопанска нужда, за която се учредява, не може да бъде задоволена чрез някоя от формите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от тази наредба.

Чл. 26. Решението за учредяване на гражданско дружество се взема от общинския съвет по реда на чл. 6.

Чл. 27. Предложението до общинския съвет трябва да съдържа обосновка на необходимостта и/ или целесъобразността от учредяване на гражданското дружество и невъзможността конкретната стопанска нужда, за която се учредява, да бъде задоволена чрез някоя от формите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от тази наредба.
Чл. 28. Решението по чл. 26 трябва да съдържа параметрите на договора за гражданско дружество и представителят на общината в него.

Чл. 29. Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза.

Чл. 30. Решението за участие на общината в сдружения с нестопанска цел, които осъществяват дейност в обществена полза, се взема по реда на чл.6 от тази наредба. Представител на общината в тези сдружения е лице определено от Общинския съвет.

Раздел VІ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.31. /1/ Органи на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала са:
1. Едноличният собственик на капитала - Община Созопол, чрез Общинския съвет, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.
2. Управителя на дружеството.
/2/ Органи на едноличните акционерни дружества с общинско участие в капитала са:
1. Едноличният собственик на капитала – Община Созопол, чрез Общинския съвет, който упражнява правата на общината, като решава въпросите от компетентността на общото събрание.
2. Съветът на директорите /при едностепенна система/ или надзорният и управителният съвет / при двустепенна система/.
/З/ Органите на търговските дружества, в които Община Созопол е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 32. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала. Общинският съвет определя компетенциите на управителя по управлението на еднолични търговски дружества с общинско имущество.

Чл. 33. Общинският съвет взема решения, когато упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала, а кметът на общината издава заповеди. Решенията на Общинския съвет са такива по чл. 147 и 232а от ТЗ.

Чл. 34.(1) В общото събрание на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от избрано от Общинския съвет лице. Представителят на Община Созопол в общото събрание на съдружниците или акционерите в търговско дружество с общинско участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на вниманието на Председателя на Общински съвет Созопол и Кмета на Общината, като съответните ресорни комисии могат да дадат препоръка за начина, по който следва да гласува представителя на Общината на съответното общо събрание.
(2) Представителите на общината представят на Общинския съвет писмена информация за решенията на общите събрания на търговските дружества в 7 /седем/ дневен срок след провеждане на събранието.
(3) Когато общинският съвет констатира нарушаване на интересите на общината от неин представител в търговското дружество, или действия в нарушение на дадените му пълномощия, той го освобождава и избира нов представител. Ако в резултат на тези действия на общината са причинени вреди, общинският съвет взема решение за търсене на отговорност.

Раздел VІІ
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Чл. 35. Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала:
1. Изменя и допълва учредителният акт на дружеството;
2. Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Възлага на кмета да определи длъжностни лица за контрольор и проверители ако това е предвидено в учредителния акт, функцията на контрольор може да бъде изпълнявана от лице от общинската администрация;
6. Освобождава от отговорност управителя и контрольора;
7. Взема решения за разпореждане с дялове, собственост на дружеството и за участие в други дружества;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Избира управители и определя възнаграждението им, и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в тази наредба.
10. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
11. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;
12. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството и определя възнаграждението им.

Чл.36. Управителят на едноличното търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие в капитала организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт, решенията на общинския съвет и договора за възлагане управлението на дружеството. Дружеството се представлява от управителя.

Чл. 37. Управителят на едноличното търговско дружество с общинско участие в капитала взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 35.

Чл. 38. Управителят задължително съгласува с кмета на общината решенията си по следните въпроси:
1. Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството за мандата на управление и поотделно по години;
2. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт;
3. Сключване на договори за съвместна дейност по реда и условията определени от Общинския съвет - Созопол;
4. Даване на гаранции от името на дружеството;
5. Издаване запис на заповед и менителница.

Чл. 39. Общинският съвет, като едноличен собственик на капитала в едноличните акционерни дружества с общинско участие в капитала:
1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решения за разпределяне на печалбата и за изплащане на дивидент;
5. Решава издаването на облигации;
6. По предложение на кмета на общината избира членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, и определя възнаграждението им, и ги освобождава по реда и при условията, регламентирани в тази наредба;
7. Освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
8. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
9.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството и определя възнаграждението им.


Чл. 40. Съветът на директорите, съответно управителният съвет при двустепенна система на управление на едноличното акционерно дружество с общинско участие в капитала взема решение по всички въпроси на управлението на дружеството с изключение на посочените в чл. 39.

Чл. 41.Посочените в чл. 31 ал.2 т.2 органи на управление задължително съгласуват с кмета на общината решенията си по следните въпроси:
1. Изготвяне на бизнес програма за дейността на дружеството;
2. Сключване на договори за отдаване под наем на обекти, невключени в капитала на дружеството, а предоставени му с друг акт;
3. Сключване на договори за съвместна дейност;
4. Даване на гаранции от името на дружеството;
5. Издаване запис на заповед и менителница.

Раздел VIIІ
СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 42. (1) Управители и контрольори на общински еднолични дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.
(2) Членове на изпълнителни или контролни органи на общински еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица. Ако уставът на едноличното акционерно дружество допуска, член на орган на дружеството може да бъде и юридическо лице.
Чл. 43. (1) Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество;
6. са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на общината и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.
(2) Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала и физически лица, които работят по трудов договор или служебно правоотношение.

Чл. 44. Не могат да бъдат контрольори в едноличното дружество с ограничена отговорност с общинско имущество:
1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност

Чл. 45. (1)Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на едноличните акционерни дружества с общинско участие в капитала, физически и юридически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършават търговски сделки или имат регистрация като еднолични търговци, изпълняващи конкурентна дейност по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, изпълняващи конкретни дейност по чл. 15, ал. 2 от ЗЗК;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството.
(2)Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съветите на директорите лица, които работят по трудово или служебно правоотношение.
(3) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет на едноличното акционерно дружество с общинско участие в капитала, лица, които работят по трудово правоотношение в дружеството.

Раздел ІХ
ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.46. (1) Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на изпълнителния орган на дружеството и кмета на община Созопол.
(2) Контролът за спазване на дружествения договор и за опазване на имуществото на ЕООД, както и контролът върху дейността на управителния съвет в общинското ЕАД, ако такъв е предвиден в учредителния му акт, се възлага с договор за контрол, сключени между всеки контрольор или член и Общинския съвет представляван от председателя на Общинския съвет.

Чл. 47. Управлението на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско имущество се възлага от кмета на общината след решението на Общинския съвет за избор на управител.

Чл. 48. (1) Общинският съвет избира управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност и членовете на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества по предложение на кмета на общината, след провеждане на конкурс.
(2) Конкурсът се провежда по ред и условия определени от Общинския съвет.

Чл. 49. Договорът за управление в едноличните търговски дружества с общинско имущество се сключват със срок, определен от Общинския съвет, но за не повече от 3 години.

Чл. 50. (1) В договора за управление се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. основанията за прекратяване на договора;
5. други условия.
(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и на управителния съвет, се посочват видът и размерът на гаранцията по чл. 240 от ТЗ, която те дават за своето управление.
(З) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решение за освобождаване от отговорност.

Чл. 51. (1) Управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на надзорните съвети се освобождават с решение на Общинския съвет преди изтичане на срока, за който са избрани:
1. по негова молба до председателя на Общинския съвет ;
2. с писмено предизвестие, не по-малко от З месеца;
3. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, в случай на обявяване в несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
4. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 45 - 47 от тази Наредба;
5. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
6. поради други условия, посочени в договора за управление.
7. при неизпълнение на бизнес задачите и бизнес програмата.
8. при виновно нарушение на закона, извършено от лицето при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на този правилник;
9. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на общинското еднолично търговско дружество с общинско имущество, или от които са произтекли щети за дружеството.
(2) С решението за освобождаване по предходната алинея се прекратяват и договорите за управление.
(3) Във всички случаи на прекратяване договора за управление, Общинския съвет назначава изпълняващ длъжността до датата на вписване в търговския регистър на новоизбрания управител.

Чл. 52. (1) При прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, Общинския съвет назначава ликвидатор и определя възнаграждението му.
(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност.
(З) В договора с ликвидаторите се определят:
1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начина на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата;
5. други условия

Раздел X
ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ЕТД С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл. 53. (1) Възнагражденията на органите на управление на едноличните търговски дружества се определят по ред и правила приети от Общинския съвет с решението за избирането им.
(2) Възнагражденията на контрольорите се определят с решение на Общинския съвет.Раздел ХІ
ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл. 54. (1) Сключването на договори за продажба на дълготрайни активи на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва по решение на Общинския съвет, след провеждане от управителя/ изпълнителния директор на дружеството на публичен търг или публично оповестен конкурс при условията и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, освен ако в специален закон не се предвижда друг ред.
(2) Сключването на договори за наем на имоти и части от имоти на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала се извършва при условията и по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, освен ако специален закон не предвижда друг ред.
(3) Договорите се сключват от представляващия дружеството.

Чл.55. Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти, или части от тях, внесени от общината като непарични вноски в капитала им или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване на тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл. 56. Общинският съвет определя имотите, частна общинска собственост и тези, внесени в капитала на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, които подлежат на задължително застраховане. С решението се определя за чия сметка са застрахователните вноски.

Раздел XІІ
РЕГИСТРИ

Чл. 57. (1) Общината води публичен регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала, на общинските предприятия, на юридическите лица с нестопанска цел и на гражданските дружества, в които участва общината.
(2) В регистъра се вписват данни за дружествата, общинските предприятия и на юридическите лица с нестопанска цел, размера на общинското участие и лицата, които представляват общината в управителните органи на дружествата, както и тяхното възнаграждение.
(3) Към регистъра се прилагат годишните финансови отчети на търговските дружества, в които общината е собственик на не по-малко от 25 на сто от капитала.
(4) Регистърът се води в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, и се съхранява по ред, определен от него.

Раздел XIII
ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл.58. (1)Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет или от извънбюджетните сметки или фондове.
(2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет взето с мнозинство повече от половината общински съветници.
(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.
(4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.
(5) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 59. Общинското предприятие може да осъществява дейност по:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.

Чл. 60. Директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на общината по ред, определен от общинския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 51 ал. 5 от Закона за общинската собственост
§ 2 За едноличните общински търговски дружества – специализирани или заведения, освен тази наредба, се прилагат и правилата на Закона за лечебните заведения.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й с Протокол № 4/20. 12. 2011г, Решение № 68 / 20.12.2011г. на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:…………….............
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...