:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2005-10-21

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Н А Р Е Д Б А
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОТМЕНЕНА

/Приета с Решение №541 от протокол №26/30.09.2005г. на Общински съвет Созопол; изм.и доп. с Решение № 660 от протокол №34/31.03.2006г.; Решение №313 от протокол №14/12.09.2008г.; Решение №658 от протокол №27/31.10.2013г.; Решение №885 от протокол №34/28.05.2014г./

ГЛАВА І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. /1/Настоящата наредба определя условията и реда за управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд.
/2/Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за индивидуално или групово жилищно или вилно строителство.

Чл.2./1/ Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Община-Созопол в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба и в изпълнение на конкретните решения на Общински Съвет-Созопол.
/2/ Кметът на Общината осъществява организацията и се отчита на всеки 6 /шест/ месеца за дейностите по ал.1 на заседание на Общински съвет – Созопол.
/3/ Кметовете на кметства и кметски наместници контролират дейностите по ал.1 на територията на съответните населени места.

Чл.3./1/ Жилищната собственост на Община Созопол по своето предназначение е :
1.жилища за настаняване под наем, на граждани с установени жилищни нужди;
2.жилища за продажба;
3.резервни жилища;
4.ведомствени жилища.
/2/Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Общински Съвет, по предложение на Кмета на Община Созопол се приема списък, с който се определя броя, вида и местонахождението на всяка една от групите по ал.1
/3/ При необходимост, през текущата година Общинският съвет може да извършва промени в списъка по ал.2.

ГЛАВА ІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД
РАЗДЕЛ І.
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ

Чл.4./1/ В общинските жилища за настаняване под наем се настаняват нуждаещите се от жилище граждани, определени в разпоредбите на чл.43 от Закона за Общинската собственост.
/2/ Жилищните нужди се установяват по реда на настоящата Наредба, установен в глава ІІ, раздел ІІ.

Чл.5./1/Жилища за настаняване под наем са новопостроени и наличните свободни жилища, определени с решението на Общински съвет по чл.3, ал.1,т.1.
/2/ Не се допуска предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди, както и пренаемане на общински жилища.

Чл.6 /1/Не се настаняват в общински жилища граждани или членове на техните семейства, които:
1. самонастанили се в общински жилища граждани и от момента на освобождаването на жилището не са изтекли пет години;
2. притежават на територията на Община Созопол годен за постоянно обитаване жилищен или вилен имот;
3. (Нова с решение № 658/27/31.10.2013г.) имат месторабота извън община Созопол.
4. (Нова с решение № 658/27/31.10.2013г.) са били настанявани в общинско жилище в продължение на 6/шест/ поредни години без прекъсване

Чл.7./1/ Установяват се следните норми за настаняване в общински жилища:
1. за едночленно семейство – 25 кв.м. жилищна площ
2.двучленно семейство – 40 кв.м. жилищна площ
3.за тричленно и четиричленно семейство – 55 кв.м. жилищна площ,
4.за семейства с пет или повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за всеки следващ член.
/2/ При определяне на жилищната площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
/3/ Право на настаняване в по-голямо жилище, над установените норми, имат семейства, в които има членове със заболявания, посочени в списък на Министерство на здравеопазването.Правото се доказва с документ, издаден от съответната лекарска комисия.
/4/ За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнително стая:
1.за хабилитирани научни работници, които не притежават кабинет или ателие за упражняване на научни и творчески дейности,
2.на млади семейства
3.на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на две или повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи или възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.

Чл.8/1/ В едно жилище се настанява само едно семейство.
/2/ Две или повече семейства могат да се настанят по изключение в едно жилище само с тяхно изрично писмено съгласие.

Чл.9/1/Когато поради намаляване броя на членовете на семейството, същото не покрива нормите за настаняване, установени с настоящата Наредба в едномесечен, а в случай на смърт – в тримесечен срок наемателите подават молба за настаняване в друго общинско жилище.
/2/ Ако наемателите не подадат молба в посочените срокове пренастаняването се извършва служебно.
/3/ Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта по ал.2 наемателите не заемат определеното им жилище заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.
/4/ за заеманата наднормена жилищна площ за всеки допълнителен квадратен метър се заплаща в двоен размер наемната цена.

Чл.10 /1/ Настаняването под наем се извършва със заповед на Кмета на Община Созопол.
/2/ В заповедта се посочват:
1.трите имена, единния граждански номер на настаненото лице;
2.броя на членовете на семейството на настанения, техните имена и родствена връзка;
3.вида и местонахождението на жилището;
4.срока за настаняване;
5.наемната цена и срока, до който същата се заплаща;
/3/ Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството на настанения.
/4/Преди издаване на заповедта членовете на семейството подават декларация за семейно и имотно състояние.
/5/ Заповедта се връчва на настанения срещу подпис.
/6/ Срокът за настаняване в общински жилища не може да е по-дълъг от 1 /една/ година.

Чл.11 /1/ След влизане в сила на заповедта по чл.10, ал.1 се сключва наемен договор с настаненото лице.
/2/Наемният договор се сключва при условията на Закона за задълженията и договорите и има минимум следните реквизити:
1.страни
2.описание на предоставения имот
3.срок
4.наемна цена и в какви срокове се дължи;
5.санкции и неустойки за недобросъвестно ползване на имота;
6.прекратителни условия;
/3/предаването на общинското жилище се извършва с приемно-предавателен протокол.
/4/ ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се обезсилва, без да е необходимо издаването на друг административен акт.

Чл.12 /1/ Наемателите на общински жилища могат да заменят помежду си жилищата, в които са настанени при спазване на нормите за жилищна задоволеност, установени в настоящата Наредба.
/2/Замяната се извършва със заповед на Кмета, въз основа на молба с нотариално заверени подписи от заинтересованите страни.
/3/Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.
/4/Ако замяната не се осъществи в едномесечен срок от датата на влизане в сила на заповедта по ал.2, тя се счита за отменена.

Чл.13 /1/ Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно общинско жилище се допуска по тяхна молба със съгласието на Кмета или Кметски наместник.
/2/Настанителната заповед се издава от Кмета на Община Созопол.

Чл.14 ./1/Наемните правоотношения се прекратяват при констатиране на някоя от хипотезите на чл.46 от ЗОС .
/2/ Прекратяването се извършва със Заповед на Кмета на Община Созопол. В Заповедта се посочва основанието за прекратяване и срока за опразване на жилището.
/3/ При прекратяване на наемното правоотношение, въз основа на извършване на ново строителство, надстрояване, пристрояване, основен ремонт или реконструкции, които засягат обитаваните помещения, се прилага настанителна Заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.
/4/ При изтичане на срока за настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако отговаря на условията за настаняване в общинско жилище.
/5/ (допълнена с реш №313/14/12.09.08г) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по реда на Административно процесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.,”


РАЗДЕЛ ІІ
УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ


Чл.15.(1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост имат граждани и членове на техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:
1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване;
2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот в района на населеното място, в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;
3. (Изменена с решение № 658/27/31.10.2013г.) не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица пред последните десет години с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел.
4. не притежават имущество в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, ателиета и складове за търговска и стопанска дейност:
5. (Изменена с решение № 885/34/28.05.2014г.) една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище от свободния пазар, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени в чл.7, ал.1 от тази наредба;
6. (Изменена с решение № 885/34/28.05.2014г.) имат адресна регистрация в населените места, където се намират общинските жилища, за които кандидатстват, повече от 5 години без прекъсване към момента на кандидатстване с изключение на случаите по чл.43 т.3 от ЗОС и поне един от членовете на семейството /домакинството/ да е с постоянен адрес на територията на Община Созопол най-малко 5 години назад без прекъсване;
7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по вина на кандидатите, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.
8. (Нова с решение № 885/34/28.05.2014г.) да нямат парични задължения към Община Созопол
/2/ Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 1 – 7, се установяват с необходимите документи, издадени от съответните служби, за всички членове на семейството и декларация по образец на гражданите, по т. 6 с удостоверение за настоящ адрес от служба “ГРАО” при Община Созопол или Паспортна служба при РПУ – Созопол, а по т. 7 - от комисията по чл. 18 от тази наредба.

Чл. 16. /1/ Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 15, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:
1. граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;
2. живеещи в собствени жилищни помещения, негодни за обитаване - застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
3. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;
4. (Изменена с решение № 885/34/28.05.2014г.) заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.7, ал.1;
5. граждани и техните семейства с установени жилищни нужди извън посочените в чл.16, ал.1 т.1-4 от тази Наредба,
/2/ Заемането на помещенията по ал. 1, т. 3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.
/3/ При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:
1. семейства с две и повече непълнолетни деца;
2. самотни родители на непълнолетни деца;
3. семейства, в които един от членовете е с призната I или II група инвалидност;
4. млади семейства;
5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.


Чл. 17. /1/ В община Созопол се съставят и поддържат картотеки на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл.15 и чл. 16.
/2/ Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърдени от кмета на общината, в които се посочват:
1. трите имена, възрастта, настоящия адрес;
2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни помещения), размера и собствеността на обитаваните помещения;
3. извършени сделки с недвижими имоти ;
4. притежавано имущество ;
5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;
5. данни за предишни вписвания в картотеките.

Чл. 18. /1/ Кметът на общината назначава комисия в състав от 7 /седем/ члена, за картотекиране на нуждаещите се граждани и/или жилищно-спестовни вложители, в която се включват 4 /четирима/ служители от общинска администрация (технически специалисти, юристи, лекари и социални работници) и 3 /трима/ Общински съветници, избрани с решение на Общински съвет. Комисията изработва правила за своята работа и ги предоставя за одобрение от Общински съвет
/2/ Комисията по ал. 1 разглежда в срок до 31 декември подадените молби и декларации, взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи съгласно чл. 16 от Наредбата.
/3/ (Изм. с решение № 313/14/12.09.08г.) Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица и се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.”

Чл. 19. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:
1. е повикан на срочна военна служба;
2. учи в друго населено място или извън страната;
3. работи в друго населено място като командирован.
Чл. 20. /1/ Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна на данните по чл. 15 и на условията по чл. 16 ал.1 да уведомят в едномесечен срок писмено община Созопол чрез попълване на нова декларация.
/2/ Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.
/3/ При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване на картотекиран гражданин, ведомството, съответно търговското дружество, уведомява в едномесечен срок общината .

Чл. 21. /1/ Изваждат се от картотеката с решение на Комисията по чл.18, ал.1 от тази Наредба:
1. придобилите имоти;
2. включените в строителството по чл. 20, ал. 2;
3. кандидати, които не са попълвали декларация по чл.17, повече от 2 години.
/2/ Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите обстоятелствата по чл.15 и чл.16, носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката.
/3/ (Изм. с решение № 313/14/12.09.08г.; № 885/34/28.05.2014г.) Изваждането от картотеката се извършва с решение на Комисията по чл.18. Решението се съобщава и не подлежи на обжалване.
Чл.22. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека до 5 години след изваждането им от картотеката.

Чл.23. /1/ Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината освен при условията на чл. 20, ал. 1 и служебно от комисията по чл. 18 с протокол. Комисията оставя без движение досиетата на картотекираните кандидати в предходни години, но не подали декларация по чл. 17 ал.2 през годината.
/2/ /изм. с реш. №660/31.03.06 г./ Въз основа на определената към 20 януари на настоящата година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл.18, ал.1 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.
/3/ При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.
/4/ /изм. с реш. №660/31.03.06 г./ Проекто-списъкът по ал. 2 се обявява до 25 януари на настоящата година на определеното за целта място в общината и/или кметствата. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.
/5/ Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от кмета на общината. След този срок проекто-списъка се внася от кмета на Общината за утвърждаване от Общински съвет и по същия се извършва настаняването в свободните общински жилища по чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинска собственост.

РАЗДЕЛ ІІІ
НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
Чл. 24. /1/ Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 23, ал. 2, се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 7, ал.1.
/2/ Настаняването на гражданите от списъците по чл. 23, ал. 5 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нов списък за следващата година.
/3/ Гражданите, включени в списъка от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 15, ал.1, на групите по чл. 16 и на данните по чл. 17.
/4/ Настаняването се извършва със заповед на Кмета на общината.
/5/ Въз основа на настанителната заповед , се сключва и писмен договор за наем за срок от 1 година, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение. Наемните цени за общински жилища и гаражи се определят на база квадратен метър полезна площ, след решение на Общински съвет – Созопол.

Чл. 25. /1/ Гражданите, настанени под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОС, в едноседмичен срок преди да изтече срока по договора за наем , попълват декларации за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2.
/2/ При изменение на данните и условията, водещо до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл. 7, наемателите се пренастаняват в други жилища,които са свободни от наематели.

Чл. 26. Преди издаване на настанителната заповед гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 15 и чл.16. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването.

Чл. 27. /1/ Заповедта се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.
/2/ Заповедта има действие за всички членове от семейството на настанения.
/3/ Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и влиза в сила от датата на фактическото предаване на жилището. В съобщението се насрочва датата за фактическото предаване.
/4/ Влезлите в сила заповеди се изпълняват от ст.специалист " Общински собственост ".

Чл.28. При промяна на жилищната нужда, определена съгласно нормите за жилищно задоволяване, на настаненото семейство може да се предостави под наем друго жилище, съобразно наличния жилищен фонд.

Чл. 29. /1/ Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:
1. заемат изборна длъжност в органите на държавна власт или в органите на местното самоуправление в друго населено място, в рамките на срока на договора;
2. с решение на Министерския съвет или на друг държавен или общински орган са временно на работа в друго населено място в страната или вън от нея;
3. са повикани на срочна военна служба;
4. са осъдени да изтърпят наказание "лишаване от свобода".
/2/ (Нова с решение № 658/27/31.10.2013г.) Прекратяват се наемните правоотношения:
- с лица, които са били настанявани в общинско жилище в продължение на 6/шест/ поредни години без прекъсване.
- когато настанените променят местоработата си извън община Созопол с изключение на командированите.
Чл.29а ( Нов с Решение № 885/34/28.05.2014г.) В случаите, когато нуждите на лицата с установени жилищни нужди не могат да бъдат задоволени чрез настаняване под наем в общинско жилище, може да им бъде учредено право на строеж в урегулиран поземлен имот общинска собственост за изграждане на социални жилища по реда на чл.49а от ЗОС, в случай, че Община Созопол разполага с подходящи терени”.РАЗДЕЛ ІV
ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТЯХ

Чл.30. С решение на Общински съвет може да се създаде ведомствен жилищен фонд за настаняване на служители работещи в общинска администрация, ако те или членовете на техните семейства не притежават собствено жилище в гр.Созопол, не са започнали изграждането на такова, не притежават жилищен или вилен парцел в гр.Созопол.

Чл. 31. Служителите в общинска администрация, които са кандидати за настаняване във ведомствени жилища се картотекират от комисията по чл.18, ал.1 от тази Наредба, въз основа на молба и декларация за семейно и имотно състояние.

Чл. 32. Настаняването във ведомствени жилищата се извършва въз основа на настанителна заповед и договор за наем със срок до 1 /една/ година.

Чл.33/1/ От ведомствения фонд могат да бъдат определени със заповед на Кмета жилища за настаняване на гости на Общината за пренощуване.
/2/Редът и начина за ползване на тези жилища се определя със заповед на Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ V
РЕЗЕРВНИ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА. РЕД И УСЛОВИЯ
ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТЯХ
Чл. 34./1/ В резервни жилища се настаняват под наем за срок не по- дълъг от две години лица по изискванията и реда на чл.45 от Закона за общинска собственост, а именно:
1.жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, освидетелствани по съответния ред:
2. семействата в които са на лице остри социални или здравословни проблеми.
/2/ (Отменена с решение № 313/14/12.09.08г.)

Чл.35./1/Обстоятелствата и жилищната нужда се установяват от Комисията по чл.18, ал.1 от тази Наредба, назначена със заповед на Кмета на Общината.
/2/ В хипотезата на чл.45, т.1 от Закона за общинска собственост Комисията се свиква в срок от 24 часа и извършва оглед на място и изготвя предложение .
/3/ В случаите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за общинска собственост обстоятелствата, които могат да доведат до настаняване в общинско жилище от резервния фонд трябва да са такива, че непосредствено да заплашват живота и здравето на нуждаещите се.
/4/При форсмажорни обстоятелства при настаняване в резервни жилища могат да не се спазват нормите на жилищна заетост.

Чл.36. Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за ползване, поради естествено износване, застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно-хигиенн отношение или загрозяват и поради това, че не могат да се поправят или заздравят подлежат на премахване по реда на Закон за устройство на територията.


ГЛАВА ТРЕТА
РАЗДЕЛ І
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 37. /1/ Продажбата на общински жилища се извършва след решение на Общински съвет.
/2/ Общински съвет определя:
1. жилищата, които могат да се продават на наемателите, настанени в тях по административен ред;
2. жилищата, които могат да се продават на спестители, правоимащи по Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове ;
3. жилищата, включени във ведомствения жилищен фонд на Общината за продажба на настанените в тях наематели;
4.тези, които могат да се продават на лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Чл. 38. /1/ Не могат да се продават:
1. общинските жилища в сгради, общинска собственост, чието основно предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, образователни, здравни и търговски нужди;
2. резервните общински жилища;
3.общински жилища в сгради върху терени, които подлежат на принудително отчуждаване по реда на Глава трета на Закона за общинската собственост или освидетелствани по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията;
4. жилища, в които са настанени лица, неотговарящи на условията за настаняване в общинско жилище;
/2/ Жилищата по предходната алинея, с изключение на тези по т. 4 не могат и да се заменят с имоти, собственост на физически или юридически лица.

Чл.39. Продажба на общински жилища се извършва по писмено искане на наемателите до Кмета на Общината. Към искането се прилагат настанителна заповед и декларация за семейно и имотно състояние.

Чл. 40. /1/ Наемател на общинско жилище, може да го закупи, ако са налице следните условия:
1. да отговаря на условията на чл. 15 ,ал.1 от тази наредба;
2. да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване;
3. да е направил писмено искане за закупуване до кмета на общината;
4. да не е нарушавал условията по договора за наем.
/2/ Наемателите на общински жилища, правоимащи по Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, включени в окончателния списък по чл. 7 от същия закон, могат да закупят жилището, в което са настанени, без да отговарят на условията по точки 1 и 2 от предходната алинея.

Чл.41. /1/ Кметът на общината назначава комисия в състав от 3 члена, от които 2 /двама/ от общинска администрация и 1 /един/ Общински съветник, която в двумесечен срок проверява наличието или липсата на условията по чл.38 и чл.40 от тази Наредба.
/2/ В случаите на продажба на общински жилища, Кметът на общината внася в общински съвет, молбите на одобрените кандидати и прави предложение за промяна на предназначението на жилищата.
/3/ Общинският съвет възлага на Кмета да сключи договор за покупко-продажба с одобрените кандидати.

Чл.42./1/ Жилищата, заемани от две или повече семейства представляващи домакинство, при писмено съгласие помежду им, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост;
/2/ Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство.

Чл. 43. /1/ Продажбите се извършват по цени определени по реда на раздел ІІ от настоящата глава, със Заповед на кмета на Общината, след решение на ОС.
/2/ Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.
/3/ След плащане на цената и на дължимите данъци и такси в посочения в заповедта срок, кметът на Общината сключва договор за продажба.
/4/ Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от кмета на Общината и преписката за продажба се прекратява.

Чл. 44. /1/ Комисията по чл.42 от наредбата, разглежда и постъпилите молби за замени на общински жилища с жилищни имоти на ФЛ или ЮЛ. Кметът на общината внася в общински съвет, молбите на одобрените кандидати за решение.
/2/ След решението на Общински съвет, Кметът извършва:
1.замените на жилища, собственост на физически и юридически лица със съответни общински жилища - частна общинска собственост;
2.замяна на къщи, заедно с прилежащия парцел - частна общинска собственост, негодни за настаняване и изискващи значителни финансови средства за възстановяване и ремонт;
3.замяна на незастроени жилищни имоти, собственост на физически или юридически лица, с общински незастроени жилищни имоти;
/3/. Замените се извършват по пазарни цени и трябва да бъдат в интерес на общината.

Чл. 45. Не се допускат замени на общински жилища с гаражи - собственост на физически и юридически лица.

Чл.46 /1/ Жилищата, свободни от наематели и ако в годишния списък няма желаещи, се продават след решение на Общински Съвет при условия и ред, определени с Наредбата за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РАЗДЕЛ ІІ
ОПРЕДЕЛЯНЕ КРИТЕРИИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА
Чл.47.Цените на общинските жилища се определят на базата на следните критерии:
1.местонахождение на жилищната сграда;
2.строителната система за изграждане на сградата
3.степен на изграденост на инженерната инфраструктура;
4.степен на благоустроеност на района;
5.транспортни връзки;
6.амортизациония срок на сградата;
7.годините на експлоатация на сградата;
8.площа и обема на жилищито и идеалните части към него;
9.наличие на складови и тавански помещения;
10.етажа, на който се намира жилището;
11.изложението на жиилището
12.физическото и техническото му състояние;
13.направени подобрения;

Чл.48.Цените на общинските жилища се определят от лицензиран оценител при съблюдаване на критериите.

Чл.49. Така определената цена на общински жилища, в които са настанени правоимащи да ги закупят наематели , не може да бъде по ниска от данъчната оценка на жилището.

Чл.50.Свободни общински жилища се продават по пазарна оценка.

ГЛАВА ІV
ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
(ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 885/34/28.05.2014Г.)

ГЛАВА V
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53.Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс се наказват по реда на тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл.54.За нарушения по тази Наредба се налага административно наказание- глоба в размер до 200 лв., освен ако със закон не е предвиден по –голям размер.

Чл.55.Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Созопол и от длъжностни лица от отдел “Общинска собственост”

Чл.56.За актовете, издадени от длъжностни лица на общинската администрация, наказателните постановления се издават от Кмета на Община Созопол.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 По смисъла на тази наредба:
1. "Жилищен имот" е жилище (самостоятелна жилищна сграда, етаж или част от етаж), право на строеж или право на надстрояване за жилище, както и вещно право на ползване на жилище.
2. "Вилен имот" е вила (самостоятелна вилна сграда, етаж или част), вилен парцел или право на строеж за вила, както и вещно право на ползване на вила или вилен парцел.
3. "Семейство" са съпрузите и не навършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
4. "Домакинство" са съпрузите, не навършили пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.
5. "Млади семейства са семействата, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на решението на комисията по чл.6.
6. "Самотни родители на непълнолетни деца" са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.
7. “Полезна площ” е сумарната площ на всички помещения в него, мерено по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мазе /изба/, барака или таван.
8. "Жилищна площ" е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.
9: “Общинска администрация” включва служителите от общинска администрация и обслужващите звена към нея и такива на издръжка от бюджета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.45а и чл.47 от Закона за общинската собственост.
§2. Всички започнати производства относно установяване на жилищни нужди , настаняване под наем и процедури по учредяване право на строеж на граждани с установени жилищни нужди по реда на ППЗОС се завършват по сегашния ред.
§3: В двумесечен срок от влизане в сила на тази Наредба, Кмета на общината извършва актуализация на съществуващите картотечни преписки, изготвени по отменения Правилник за прилагане на Закона за общинска собственост”.
§4 В срок от един месец от приемането на настоящата наредба, Кмета на община Созопол прави предложението по чл.3/1/ от настоящата Наредба.
§5 “За заведените жилища в група “ведомствени” до момента на приемането на настоящата наредба, наемните правоотношения се запазват с наемателите им, ако отговарят на условията при които са настанени и продължават да работят в съответното ведомство”.
§6. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Община Созопол.
§7: “За поддържането и ремонта на общинските жилища, се предвиждат ежегодно средства в общинския бюджет”.
§ 8. Настоящата Наредба е приета с Решение 541 от Протокол № 26/30.09.2005 г.
§ 9. (Нов с решение № 658/27/31.10.2013г.) За вече сключени договори за наем по реда на тази наредба, срокът по чл.29, ал.2, първо тире, започва да тече от 31.10.2013г.”ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/Кр.Германова/върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...