:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 0000-00-00

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ


ОТМЕНЕНА

Н А Р Е Д Б А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
/ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 665/ 02.10.2009г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ/
РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1) Наредбата третира събирането, извозването и обезвреждането на следните видове отпадъци:
• Битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти;
• Строителни отпадъци и земни маси и инертни материали ;
• Производствени отпадъци;
• Масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, акумулатори, батерии, ИУМПС,електронно и електрическо оборудване, нефтопродукти, масла
Чл.2. (1) Наредбата действа на територията на Община Созопол , съгласно чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), определя реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделното , превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците , както и заплащането на съответните услуги, съгласно действащите закони.
(2) Определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Общината от една страна и от друга - на специализираните общински или частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозването на БО / битови отпадъци/ и почистване на улиците, булевардите, площадите, алеите, парковете, градините, спирките на градския транспорт и на другите обществени места в Общината.
(3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, военни поделения, банки, учебни заведения, болнични заведения, собствениците или наемателите на жилища и на гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.
(4) Наредбата е задължителна както за всички постоянно живущи така и за работещите на територията на общината и всички временно пребиваващи в нея.
РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл.3.(1) Кметът на общината:

1. Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на битовите и строителните отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания / осн. чл.16,ал1 от ЗУО/.
2. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците,съобразена с нормите Европейския съюз за управление на отпадъците и националното законодателство.
3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.
4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-схема за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за отпадъците.
5. Осигурява необходимите съдове за съхраняване на битовите и строителни отпадъци – специализирани за целта контейнери, кофи и други.
6. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до целта или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
7. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
8. Избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
9. Разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
10. Организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
11. Организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезлите от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване
12. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/ или сформиране на нерегламентирани депа ,които причиняват замърсяване на околната среда и представляват заплаха за здравето на населението;
13. Определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии;
14. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с широко обществено участие;
15. Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите, фирмите, търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.
(2). Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за правата и задълженията си по ал.1.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл.4. Физическите и юридическите лица имат право да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
Чл.5.(1). Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица,собственици на имотите или които ги експлоатират и стопанисват .
(2). Отговорност за замърсяването на дворовете и на прилежащите към сградите територии носят:
1. Ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата.
2. Собствениците и живущите в жилищната сграда.
(3) Собствениците или наемателите на търговски обекти/магазини/и заведения за обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата на прилежащите им тротоари.
(4)Собствениците на имоти извън строителните граници на населените места на територията на община Созопол са длъжни да ги опазват от замърсяване със строителни и битови отпадъци , земни маси от изкопи и др. При констатирани нарушения се налагат административни наказания на собствениците .
Чл.6. (1) Отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, речните корита и поречията, обществените тоалетни, и другите обществени места носи кметът на общината или упълномощени от него лица в т.ч кметовете на кметства и кметските наместници.
(2) Отговорност за спазване на графиците по извозването на битовите отпадъци и уличното почистване носят специализираните фирми по чистотата и се контролират от Общината.
Чл. 7. Физическите и юридическите лица са длъжни:
1. Да изхвърлят отпадъците си само в определени за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях.
2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите / в т. ч. и незастроените /.
3. Да почистват в т.ч. и от сняг и лед и поддържат чистота на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места, тротоари и др., в които живеят или стопанисват.
4. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.
Чл.8. Миенето на улиците, булевардите, площадите и тротоарите се извършва по график от специализираната фирма за сметосъбиране и сметоизвозване.
Чл.9. Забранява се:
1. Изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове.
2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесване на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдове за разделно събиране на отпадъци.
3. Изхвърляне на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене , административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.
4. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т. ч./ едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./.
6. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар .
7. Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешения.
8. Изхвърляне на отпадъци, изливане на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищни сгради.
9. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация.
10. Паркиране на превозни средства по начин, по който би попречил на събирането и извозването на отпадъците, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и снегопочистване .
11. Струпването около дърветата и в района на зелените площи на обработен със сол сняг.
12. Разхождане на кучета и др. домашни животни на територията на училища, детски градини, спортни детски площадки, паркове и зелени площи.
Чл.10. На територията на общината е забранено:
(1) Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за обществено хранене, предприятия и организации в съдовете за битови отпадъци на жилищните сгради.
(2) Приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на сградите.
(3) Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен по маршрути, определени от Общината.
(4) Паша на животни в зелени площи и паркове.
(5) Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ почистването им.
(6) Движението на превозни средства с животинска тяга без средства за спазване на обществената хигиена.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 11. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/.
Чл. 12. Отговорни за събирането, извозването, и обезвреждането на битовите отпадъци от районите включени в “Системата за организирано сметоизвозване на територията на Община Созопол”, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.
Чл. 13. Лицата по чл. 11 имат право:
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации.
3. Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите които извършват.
Чл.14. Лицата по чл. 12 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за отпадъци и маршрути за обслужването им, използване на техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване на дейности /сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете /.
3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и организационната схема.
4. В случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа.
5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база в т.ч / сметоизвозна техника, за машинно миене и метене на улици и площадни пространства , съдове за отпадъци и др. /.
6. Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности.
7. Да измиват и дезинфекцират, използваните съдове за битови отпадъци, съгласно утвърден график
8. Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини .
9. При възникване на извънредни ситуации / стихийни бедствия и аварии /спешно да осигурят необходимите екипи и техника на разположение на специализираната комисия при общината.
Чл.15. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на отпадъците в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци, по реда определен в Гл. III, Раздел I на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
Чл.16. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.
Чл.17.За включване в системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на новопостроени жилища, търговски обекти/магазини/и заведения за обществено хранене и др., собствениците или наемателите следва да подадат писмено заявление / Приложение № 4 / до кмета на общината с приложено копие от изплатената Такса за битови отпадъци,след което се предоставя подходящ съд за сметосъбиране и следва включване в графика за обслужване на населено място.
Чл.18. Собствениците, ползватели или наематели на преместваеми обекти, разположени върху терени, собственост на общината, заедно с дължимата такса за ползване или наем заплащат и такса за битови отпадъци.
Чл.19. (1). Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите / жилищни, административни и обществени/ , териториите на промишлените, предприятия , пазарите, платените паркинги и складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.
(2). Почистването и поддържането на чистотата / в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци / на паркове, градини и др. зелени площи е задължение за лицата които ги стопанисват.
Чл.20. Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите , дворовете и др. е на лицата , които ги обитават или стопанисват.
Чл.21.(1). Отговорен за дейностите по обезвреждане / депониране/ на битовите отпадъци стопанисването на съоръжението/ депото/ по време на неговата експлоатация и след това е операторът на съоръжението за обезвреждане / депото /.
(2). От оператора на депото задължително се изисква Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗУО.
(3). Операторът на съоръжението за обезвреждане / депото/ води отчет на постъпилите количества отпадъци .Изготвя годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително .
РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ
Чл.22. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси / ЗМ / и строителни отпадъци (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.
Чл.23.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и / или обекти, от които общото количество на СО и ЗМ надвишава 1м3, отговорните по чл.21. лица подават заявление до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите, въз основа на които Община Созопол издава
(2).”Удостоверение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ “
(3) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ и номерът на издаденото му удостоверение.
(4). Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец №16 независимо от продължителността на строителството.
Чл.24. Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице в случая на чл.21, ал.1 е длъжно да:
1. Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура /;
2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали и отпадъци;
3. Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;
4. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
5. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара , уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от Дирекция „Устройство на територията, строителство, кадастър и екология „ за да бъде възстановен предварително внесения депозит.В случай на некачествено възстановяване на тротоарната и асфалтова настилка внесения депозит остава в полза на общината
Чл.25. Отговорното за събирането, съхранението и транспортирането на СО лице, в случаите на чл.22, ал.1. е длъжно:
1. Разделно да събира и съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо по направление от община Созопол;
2. Да ползва /срещу заплащане/ специализиран контейнер, предоставен му от фирма имаща разрешение за извършване на такава дейност;
Чл.26. (1). За депонирането / обработката/ на СО и ЗМ, формирани от обекти в случаите на чл.21,ал.1, се заплащат такси, приети с Решение на ОбС.
(2). Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, в съответствие с количествата, посочени в него.
(3). В случай, че с количествата СО и ЗМ се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества преди същите да бъдат извозени на депото.
Чл.27. Депонирането / обработката / на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на Общината места.
Чл.28.(1).Отговорност за дейностите по депонирането / обработката / на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи операторът на депото.
(2). Операторът на съоръжението за обезвреждане води отчет на постъпилите количества СО и ЗМ.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 29.(1). Производствените отпадъци, такива от търговски обекти в това число и от заведения за обществено хранене, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:
1. От причинителя, в собствени съоръжения съгласно утвърден проект на производствената дейност и при условията на чл.4,ал.3 на ЗУО;
2. От лицата, на които е дадено разрешение по чл.37от ЗУО за съответната дейност.
(2). Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.
(3). Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа може да се извършва след разрешение от кмета на общината, въз основа на молба от притежателя на отпадъците.
(4). За депонирането / обезвреждането/ на отпадъците притежателите им заплащат такса на оператора на депото.
Чл.30. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.
РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Чл.31.(1). Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по Чл. 37. от ЗУО.
(2). Лицата по ал. 1.са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за производството и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ. Бр. 61 от 2000г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.
Чл. 32. (1). Общините определят места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.
(2). Места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на територията на общината, където се предлагат батерии.
(3). Лицата,които стопанисват обектите по ал. 2 са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.
Чл. 33.(1). Дейности по събиране, съхраняване,транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО.
(2). Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ.бр. 101 от 2000г. / и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.
Чл.34.(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/ или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.
(2). Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /ДВ. бр. 59/2000г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. бр. 29/1999г./
Чл. 35. Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на излезли от употреба лампи от домакинства и от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители на територията и.
Чл. 36. (1). Дейности по събиране, съхраняване,транспортиране, преработване и/ или обезвреждане на пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО .
(2). Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е задължение на лицата, получили разрешение по чл. 37 от ЗУО за съответната дейност.
(3). Местата за събирателните пунктове се съгласуват с общината.
Чл. 36. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определени събирателни пунктове.
Чл. 37. (1). Дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/ или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /МПС / имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО .
(2). Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с разпоредбите на Наредбата за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС / ДВ.бр. 98/16.11.01г./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ. Бр. 29/ 1999г. /.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 38 (1) Кметът на Община Созопол , съгласувано с РУ – Созопол, назначава комисия в състав: служители на РУ-Созопол , сектор “КАТ – Пътна полиция”; експерти от общинската администрация „ ТРАНСПОРТ „
(2) Комисията:
1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в т.ч и лодки , паркирани /изоставени/ в имоти общинска собственост /тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др./;
2. Издирва техните собственици;
3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС в т.ч и лодки , паркирани /изоставени/ в имоти общинска собственост, съгласно образец – Приложение 1;
4. Съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС в т.ч и лодки , съгласно образец – Приложение 2
5. Съставя констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съгласно образец – Приложение № 3;
(3) Собствениците на ИУМПС в т.ч и лодки се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.
(4) В случай, че собственикът на ИУМПС в т.ч и лодка не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.
(5) Едновременно с връчването на предписанието /респективно залепването на стикера/ се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС в т.ч и лодки по образец – Приложение 2.
(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.
(7) В 3-дневен срок от получаването на предписанието /респективно залепянето на стикера/ собственикът на ИУМПС в т.ч и лодка е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение.
(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в т.ч и лодка в 3-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчване /респективно залепването на стикера/. Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието /стикера/ дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.
(9) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол съгласно образец 3, съставен от комисията по чл. 38 /1/ кмета на общината издава заповед за преместване на ИУМПС и лодка на площадка за временно съхранение. След изтичане на законните срокове за обжалване по ЗАП, Заповедта се изпълнява от икономически оператор, притежаващ разрешение по чл. 37 от ЗУО и сключен договор с община Созопол.
Чл. 39 (1) При преместването на ИУМПС в т.ч и лодки на площадката за временно съхраняване, икономическият оператор издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства / ДВ, бр. 104/2004 г/.
(2) ИУМПС и лодки се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.
(3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на икономическия оператор направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
КОНТРОЛ
Чл.40. Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, кметовете и кметските наместници по кметства и длъжностни лица, определени от кмета на общината.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.41. За нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба виновните лица се наказват с глоба както следва:
1. за нарушения по чл. 7 и чл. 9 до 500 лв.
2. за нарушения по чл. 26 и чл. 28 — до 100 лв.
3. за нарушения по чл. 27 и чл. 31 — до 500 лв.
Чл. 42.За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба на едноличните търговци и юридически лица се налагат имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а на физическите лица глоби в размер до 5000 лв.
Чл.43.За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се налагат санкциите предвидени в него.
Чл. 43. (1). Нарушенията по чл.41 се установяват с акт на длъжностни лица, определени от кмета на общината.
(2). Наказателните постановления се издават от кмета на общината .
(3). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба се приема с Решение № 665/ 02.10.2009г от заседание на Общински свет Созопол, Протокол № 20……………………..г., на основание чл.19 от ЗУО и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила 7 дни след публикуването й в средствата за масово осведомяване.
________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...