:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

дата: 2008-10-06

ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА


НАРЕДБА
ЗА
ПУБЛИЧНО – ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА (ПЧП)

/Приета с Решение №312 от протокол №14/12.09.2008г. на Общински съвет Созопол, изм. с Решение №131 от протокол №7/06.04.2012г./

2008 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяване на различни форми на Публично-частни партньорства(ПЧП).
(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието на частния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални услуги.
(3) Участието на частния партньор в дейности от изключителна компетентност на Общината се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени европейски практики.
(4) (нова , приета с решение №131/06.04.2012г.) Правилата на тази наредба не се прилагат в случаите когато в специален закон е предвиден ред за разпореждане с имоти общинска собственост във връзка с осъществяване на специфични дейности предмет на регулиране от специалните закони. В тези случаи се прилагат правилата установени в специалните закони.
Чл.2. (1) ПЧП е дългосрочно договорно отношение и/или създаване на търговско дружество със смесено участие между юридическо/-и лице/-а от частния сектор от една страна и Общината – от друга, с цел финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на общинска собственост и инфраструктура, в изпълнение на одобрените от Общинския съвет стратегически планове за развитие на Общината.
(2) При ПЧП частният партньор поема риска за финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, докато поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното предоставяне – се поема от Общината.

Чл.3. (1) Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждат при условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от страните и при зачитане на законните им интереси.
(2) Отношения на ПЧП възникват чрез:
а) създаване на търговско дружество с общинско участие, при спазване правилата на Търговския закон, като се имат предвид регулациите за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, нормативната уредба на Закона за местното самоуправление и местната администрация и правомощията на общинския съвет по чл.17 от Наредбата;
б) включване на Общината като партньор за осъществяване на проект с обществени функции във вече съществуващо търговско дружество или неправителствена организация, при което се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на тази наредба;
в) сключване на договор след прилагане на процедурите, предвидени в Закона за концесиите, Закона за обществените поръчки или друг закон, ведно с подзаконовите актове за тяхното прилагането.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЧП
Материални обекти, предмет на ПЧП:
Чл.4. Материалните обекти влизащи в обхвата на ПЧП са:
4.1. Инфраструктура, свързана с третиране на питейни и отпадни води, в т. ч. водопроводи, довеждащи и вътрешноселищни, канализации, пречиствателни станции и услуги свързани с тази инфраструктура;
4.2. Съхранение и преработка на отпадъци;
4.3. Пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели и т.н., собственост на Общината;
4.4. Съоръжения и услуги, свързани с градският транспорт и предоставяните от тях услуги (включително метро);
4.5. Летища, пристанища; яхт клубове;
4.6. Обществени гаражи, места за паркиране;
4.7. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия от ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници);
4.8. Местата за отдих, спорт, култура и туризъм;
4.9. Зелените площи;
4.10 . Съдебни сгради;
4.11. Сгради на общината;
4.12. Райони на университети;
4.13. Училища; Детски градини; Библиотеки; Читалища;
4.14. Болници, Медицински центрове, Клиники; ДКЦ;
4.15. Звена за възстановяване;
4.16. Затвори;
4.17. Полиция, полицейски участъци;
4.18. Офис сгради;
4.19. Помощна инфраструктура;

Услуги, предмет на ПЧП:
Чл.5. Услуги, които могат да бъдат предлагани от Общината чрез създаване на ПЧП са:
5.1. Услуги с информационни технологии;
5.2. Услуги по преместване;
5.3. Благоустройство и социална помощ;
5.4. Развитие на недвижимата собственост на общината;
5.5. Услуги за работа в мрежи.

Чл.6. (1) ПЧП е приложимо по отношение на всички действия и дейности по реализацията на проекти с обществена значимост, осъществявани при взаимодействие на частният бизнес с Общината и свързани с дефинирането, планирането, предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора на източниците на финансиране оперативното управление, наблюдението и контрола на тези проекти.
(2) Във всички случаи, когато обект на ПЧП е дълготраен материален актив по баланса на Общината, който е публична общинска собственост, общината запазва правото си на собственост върху този актив, независимо от обстоятелството, че Общината се е включила като съдружник/акционер в търговско дружество с точно определена цел .

Форми на Публично-частно партньорство(ПЧП):
Чл. 7. С оглед на участието на частния партньор в проект, който се реализира по пътя на ПЧП, формите на ПЧП биват:
7.1. Операция до ключ - когато Общината предоставя възможност на частния партньор да изгражда и експлоатира материалния обект, предмет на ПЧП, а собствеността се запазва за Общината;
7.2. Лизинг – Разработване - Експлоатиране или Купуване – Разработване – Експлоатиране;
7.3. Изграждане – Експлоатиране – Прехвърляне;
7.4. Изграждане – Притежаване - Експлоатиране –Прехвърляне;
7.5. Изграждане – Придобиване - Експлоатиране

ГЛАВА ТРЕТА
ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЧП. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СТРАНИТЕ

Чл.8. (1) Единствено Общинският съвет има право да вземе решение за създаване на ПЧП. Решението се взима в открито заседание, по предложение на Кмета на Общината с мнозинство, съгласно чл.18.
(2) (нова , приета с решение №131/06.04.2012г.) Общински Съвет приема програма за ПЧП, в която се включват както проектите за ПЧП, за които се предвижда финансиране изцяло от частни партньори, така и проекти по които се предвижда финансова подкрепа от публични партньори, включително със средства от фондове на ЕС.
(3) (нова , приета с решение №131/06.04.2012г.) За подготовка на проекти на решения по ал.4 се разработва „Първоначална обосновка на проекта(ПОП), в която се дават препоръки с необходимите анализи и данни. Обосновка включва предварително остойностяване на проекта при ПЧП схема и обосновава продължаването на проекта във фазата на договаряне. Примерното съдържание на ПОП е съгласно Приложение 1.
(4) (Стара алинея (2), изменена с решение №131/06.04.2012г.) За да се вземе решение по ал.1, Общинският съвет следва да установи, че съществува обективна необходимост от създаването на ПЧП и да одобри финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта. Обективна необходимост е налице във всички случаи когато стратегическите планове на общината предвиждат извършването на определени дейности, за които общината не разполага с достатъчен ресурс да реализира дейността самостоятелно.
(5) (Стара алинея (3), изменена с решение №131/06.04.2012г.) Информация относно финансовите условия в частта инвестиционни разходи по проекта, както и информация по чл. 10, ал.2, се изготвя от Кмета на общината и се предоставя на общинските съветници заедно с дневния ред за заседанието, в което е предвидено обсъждането на създаване на ПЧП.

Чл.9. Общинският съвет е длъжен да съдейства за разработването и реализацията на ефективни проекти на база на ПЧП, адекватни на изискванията и подходящи за кандидатстване пред Оперативните програми, Европейските Структурни и Кохезионен фондове, както и за гъвкаво привличане на средства от стратегически инвеститори и финансирания по различни целеви програми.

Чл.10. (1) При постъпване на предложение от частния партньор за реализиране на проект по пътя на ПЧП, Кметът на Общината е длъжен да направи преценка по целесъобразност и законосъобразност на направеното предложение и с оглед на това да изготви мотивиран доклад, който да внесе в срок до 30 (Тридесет) дни от постъпване на предложението пред Общинския съвет за обсъждане и вземане на решение по чл.8. При констатиране на явна нецелесъобразност и незаконосъобразност на предложението Кметът изпраща на частния партньор отказ за партньорство.
(2) За обсъждането и вземане на решение по чл.8, Кметът е длъжен да предостави информация относно: идентификационни данни на частния партньор, организационно-правната форма за партньорство; собственост, управление и начин на финансиране; съотношението на собствеността върху активите; финансови или други имуществени задължения на общината; Включени ли са изискванията за поддръжка и функциониране по предназначение на активите и разпределени ли са рисковете и отговорностите; Предвидени ли са количествени, качествени параметри относно изпълнението на услугата и механизъм за редуциране на таксите при некачествено изпълнение.

Чл.11. Всеки проект за ПЧП хронологично съдържа следните етапи:
11.1. Пътна карта на ПЧП - Определяне на целите, необходимия капацитет и възможности; преценка доколко е необходима структурата и обществените услуги; оценка и разпределение на риска; преценка за оптимално използване на ресурсите; подходяща институционална структура, ръководство за управление; регулации и институционална структура за мониторинг; форми на доверие между партньорите; процес на предоставяне на услугата; индентификация на проекта; адекватност на нуждите; желан и постижим резултат; пречки; интерес на частния сектор; съответствие разходи и качество на услугите; анализ “ползи- разходи”; проект на решение за осъществяване на ПЧП; избор на формата на ПЧП; определяне на структурата на ПЧП; оценка на нуждите; фактическо разпределение на риска; структура на ПЧП – компоненти; финансиране; очаквания за ПЧП
11.2.Стартиране на проекта - Определяне на необходимостта от услуга; описание на проекта: цел и обхват на проекта; основни задачи; основни данни (рамка) за проекта; описание на вида и количеството на необходимите/желаните услуги.
11.3.Осъществяване на проекта:
11.3.1. Проектиране – предварителна фаза;
11.3.2. Разработване на методика за избор;
11.3.3. Разработване на тръжни процедури;
11.3.4.Споразумения с финансови институции;
11.3.5. Правна рамка и регулации;
11.3.6. Финансови условия;
11.3.7. Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие.
11.4. Проектиране – избор:
11.4.1. Търг.
11.4.2. Оценка
11.4.3.Споразумение – Създаване на дружество със специална цел.
11.5. Проектиране – изпълнение:
11.5.1. Строителство/изграждане;
11.5.2. Изпълнение;
11.5.3 .Мониторинг;
11.5.4. Експлоатация.
11.5.5. Оценка - Ефективност и ефикасност.
11.6.Управление на проекта - Мониторинг, управление на риска, управление на промяната, взаимодействие със заинтересовани лица и институции.
11.7. Общо управление - краен резултат, плащане, финансов отчет, застраховане, разрешаване на проблемите, социално-икономическа оценка, ОВОС.

Чл.12. Процесът на реализация на партньорство между публичния и частния сектор е публичен, като за всеки етап от реализацията на партньорството се обявяват методите и формите на финансиране, изграждане, управление и експлоатация на проектите и/или услугите, обект на ПЧП. С оглед на това, Общинският съвет създава механизми за пълноценно взаимодействие с частния партньор и за цялостното наблюдение и контрол при реализацията на ПЧП.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УЧАСТНИЦИ В ПЧП. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. В зависимост от формата на ПЧП по чл. 7 от Наредбата, собствеността на дълготрайните активи в него и отговорността за финансиране изграждането на новите обекти и съоръжения в обекта на ПЧП, страни, участници в ПЧП са както следва:
13.1. Публичен партньор - Общината;
13.2. Частен партньор – юридическо лице - инвеститор в материални обекти, предмет на ПЧП, по смисъла на чл. 4 от Наредбата;
13.3. Принципал, представляващ държавата в обекта за ПЧП при наличието на държавна собственост в него;
13.4. Юридически лица - консултанти и експерти участващи в разработването и управлението на проекта по ПЧП.

Чл. 14. (1) Публичният партньор – общината дава съгласието си да участва в ПЧП при спазването на следните условия кумулативно:
14.1.1.Схемите за ПЧП да функционират на принципа на добронамереност,
равнопоставеност и баланс на интересите между публичния и частния сектор, при което партньорите да поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план;
14.1.2.Партньорските взаимоотношения да целят постигане на по-голяма
ефективност и стойност на парите, скъсяване на сроковете и повишаване на качеството на услугата;
14.1.3.Приходите, постъпващи в структурата на ПЧП, които осигурява публичния партньор - Общината, зависят изцяло от качеството на
услугата, съответстващо на европейските стандарти;
14.1.4.Дружеството със специално предназначение, създадено по схемата на ПЧП, следва да предлага услугите с необходимото качество.

Чл.15 Страните, участници в ПЧП (по чл.13) са длъжни:
15.1.Да постигнат споразумение относно правните аспекти и бизнес измеренията на схемата за ПЧП;
15.2.Да осъществят практическите стъпки по реализиране на избрана от тях форма за ПЧП;
15.3.Да осигурят прозрачност на действията си, така че общината да извършва мониторинг и контрол на ефективността по изпълнението на проекта за ПЧП.

ГЛАВА ПЕТА
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНАТА В ПРОЕКТИ ЗА ПЧП

Чл.16. Публичният партньор - Общината се представлява в проектите за ПЧП от Общинския съвет и Кмета на Общината.

Чл.17. Общинският съвет:
17.1. Одобрява правната рамка на проекта по ПЧП – създаването на Дружество със специално предназначение по реда на Търговския закон;
17.2. По предложение на Кмета определя лицата, които ще представляват общината в съответния орган на управление на Дружеството със специално предназначение;
17.3. Дава задължителни насоки на представителите на общината в рамките на изпълнението на проектните дейности;
17.4. Одобрява терена, обекта, оценката и срока на апорта на общината в дружеството и срока за съществуването му;
17.5. Избира формата на ПЧП, по смисъла на чл. 7 от Наредбата.
17.6. Упълномощава Кмета на Общината да участва в подготовката на учредителния документ на Дружеството със специално предназначение и да подписва от името на Общината договорите за управление или определяне на обема от правомощия;
17.7. Упълномощава Кмета на Общината при изпълнението
на всеки конкретен проект за ПЧП да извърши необходимото оповестяване на мероприятието в средствата за масова информация и сред структурите на гражданското общество.

Чл.18. Необходимото мнозинство за приемането на решенията на общинския съвет е в зависимост от мнозинството за гласуване на съответния вид решение, определено в чл. 22 и следващите на Закона за местното самоуправление и местната администрация или в други специални закони, регламентиращи общинския бюджет или общинския дълг.

Чл. 19. Кметът на Общината:
19.1.Участва в подготовката на условията и документацията за реализиране на ПЧП на базата на професионална експертна подкрепа от комисия, назначена със заповед на Кмета;
19.2.Определя план-график и срокове за работа на комисията;
19.3.Носи отговорност за гарантирането на интересите на
Общината в ПЧП;
19.4.Внася за одобрение на общинския съвет
всички документи, които подлежат на одобрение от общинския съвет по
реда на тази Наредба и по реда на нормативни актове, изискващи
вземане на решение на общинския съвет;
19.5.Осигурява експертно и професионално участие на външни консултанти
(по необходимост) при разработването и управлението на проекта за ПЧП;
19.6.След вземане на решение от Общинския съвет чл.17.5. организира и провежда процедура за избор на частен партньор/и на общината. Не се провежда състезателна процедура за избор на частен партньор за
ПЧП проект в случаите, когато договора за публично - частно
партньорство се сключва с инвеститор, получил сертификат за инвестиция от
клас "А" или клас "Б" по смисъла на Закона за насърчаване на
инвестициите.
19.7.Определя начина за осигуряване на публичност и достъп до
информация.

ГЛАВА ШЕСТА
РЕГИСТЪР ЗА ПЧП

Чл. 20. (1) Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на общината (РПЧП), наричан за краткост Регистъра.
(2) В Регистъра се публикуват всички решения на общинският съвет по създаване на ПЧП и всички обстоятелства касаещи тази Наредба, представящи основните характеристики на съответния проект.

Преходни и заключителни разпоредби

&1. Тази Наредба се приема на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за регионалното развитие,чл. 10 и чл.11 от Закона за концесиите, чл.20 във връзка с чл. 17, чл. 21, т.7, 8, 9, т. 12, т. 15 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 и чл. 6 от Закона за общинските бюджети, чл. 34, ал. 5, 6 и 7 от Закона за общинската собственост, Ръководството по успешно ПЧП на Европейската
комисия, Дирекция Генерална регионална политика, февруари 2003, 4 версия 1.,
КОМ (2004) 327, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел,
30.4.2004, Зелената книга по ПЧП и общностното право на договорите по
обществени поръчки и концесиите, КОМ(2005) 569, финален на Комисията на Европейските Общности Брюксел, 15.11.2005, Комюнике от комисията към европейския парламент, съветът, европейският икономически и социален комитет и комитета на регионите за публично-частните партньорства и правото на общността върху обществените поръчки и концесии, Методическите указания за публично -частно партньорство на Министерство на финансите и Ръководство за процеса на реализация на ПЧП проект при публично - частното партньорство в инфраструктурните сектори, Министерство на финансите, Дирекция „Управление на средствата от ЕС" Отдел „Стратегически инвестиции", Сектор „Публично-частно партньорство".

&2. При реализирането на ПЧП, настоящата Наредба е специална по отношение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005. Допълнена (ал. 4 в чл. 57) с Решение № 685 по Протокол № 63 от 21.11.2005. Допълнена (чл. 17а) с Решение № 741 по Протокол № 64 от 24.11.2005. Допълнена (Раздел I А) с Решение № 279 по Протокол № 76 от 27.04.2006; Допълнена с Решение № 464 по Протокол № 82 от 22.06.2006; Допълнена с Решение № 576 по Протокол № 84 от 20.07.2006; Допълнена с Решение № 710 по Протокол № 88 от 28.09.2006г; Допълнена с Решение №131/06.04.2012г. по Протокол № 7 от 06.04.2012г.)

&3. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на Кмета на Общината.

&4. Настоящата Наредба влиза в сила след влизане в сила на решението на Общински съвет Созопол след приемането й на Заседание 14/12.09.2008г. и Решение № 312 на Общинският съвет
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...