:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Мандат 2019-2023


Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Мандат 2019-2023

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет - Созопол и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с Кмета на Общината и общинската администрация, статута на общинските съветници и условията на сдружаване с органите на самоуправление на други общини.
(2) Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно разпоредбите на този правилник.
Чл. 2. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите в Общината при условия и ред, определен от закона.
Чл. 3. (1). Общинският съвет упражнява правомощията по чл.21 ал.1 ЗМСМА, както и решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.
(2) В изпълнение на своите функции и за решаване на въпроси от местно значение Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
(3) Приетите от Общинския съвет актове по ал.2 се изпращат в седмодневен срок от приемането им от Председателя на съвета на Областния управител и на Кмета на Общината.
(4) Актовете на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението на Общината от Председателя на съвета, Кмета на общината и кметовете на кметства, чрез средствата за масово осведомяване, интернет и чрез поставянето на препис от протокола от заседанията на съвета на видно място в сградата на общинската администрация и кметствата.
(5) За довеждане до знанието на населението в общината на актовете на Общинския съвет и за отразяване на неговата работа, Кмета на общината, по предложение на Председателят на Общинския съвет, сключва договори със средства за масово осведомяване, разходите за които се поемат от общинския бюджет.
(6) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласяват по същия начин.
Чл. 4. (1) Общинският съвет избира обществен посредник. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред Общински съвет – Созопол и администрацията на Община Созопол.
(2) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от Общински съвет-Созопол.
Чл. 5. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:
- законност;
- самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
- гарантиране и закрила интересите на жителите на община Созопол;
- публичност.

ГЛАВА ВТОРА: КОНСТИТУИРАНЕ И СЪСТАВ
Чл. 6. (1) В състава на съвета се включват всички лица, които Общинската избирателна комисия е обявила за избрани и на които по реда на Изборния кодекс е връчила удостоверение за избор.
(2) Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагането на клетва по реда на ЗМСМА и този правилник.
(3) В състава на Общинския съвет не могат да участват лица, за които е настъпило някое от обстоятелствата по чл.30 ал.4 от ЗМСМА. Пълномощията на тези общински съветници се прекратяват по реда, установен в чл.30 от ЗМСМА.
Чл. 7. (1) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвените листове. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на Общинския съвет.
(2) Първото заседание на Общинския съвет се свиква от Областния управител в срока на чл.23, ал.1 от ЗМСМА и се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници. На първото заседание на Общинския съвет се избира председател на съвета.
Чл. 8. (1) Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избор на Председател на Общинския съвет.
(2) Общинският съвет избира от своя състав председател с тайно гласуване, с мнозинство по чл.24 ал.1 от ЗМСМА.
(3) За провеждането на тайно гласуване се избира комисия.
(4) Всеки общински съветник може да издига кандидатура за Председател на Общинския съвет.
Чл. 9. (1) Изборът на Председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати.
(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликовете с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от общия брой съветници.

ГЛАВА ТРЕТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Председателят на Общинския съвет упражнява правомощията по чл.25 от ЗМСМА.
(2) Освен горните правомощия Председателят на Общинския съвет:
1. съобщава и разпределя проектите за решения и нормативни актове в Общинския съвет между неговите комисии според тяхната компетентност;
2. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;
3. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на Общинския съвет и подписва всички други документи, ангажиращи Общинския съвет;
4. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите със съвещателен глас, гостите и гражданите;
5. следи за спазването на този правилник;
6. организира съхраняването на архива и документацията на Общинския съвет;
7. упражнява непосредствено ръководство върху специализираното звено по чл.29а ал.2 от ЗМСМА за подпомагане работата на Общинския съвет, като предлага на Кмета на общината назначаването и освобождаването от длъжност на лица от състава на звеното.
8. свиква на консултации по дневния ред и изпълнението на решенията на Общинския съвет председателите на комисиите, както и при необходимост ръководителите на политически представените в Общинския съвет партии, коалиции и групи.
9. обявява учредените от съветниците политически представителни групи и промените в техните състави и ръководство.
10. изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението по реда на чл.3, ал.5 от този Правилник.
Чл. 11. (1) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
(2) Длъжността Председател на Общинския съвет е платена. Възнаграждението на Председателя се определя в размер на 90 % от основното месечно възнаграждение на Кмета на общината и се заплаща от средствата по общинския бюджет.
(3) При упражняване на своята дейност Председателят на Общинския съвет има право на командировъчни и представителни разходи за сметка на бюджета на общината, в размер определен от Общинския съвет. На всеки три месеца Председателят на Общинския съвет прави отчет пред Общинския съвет за изразходените за периода средства за командировъчни и представителни разходи.
Чл. 12. (1) Председателят на Общинския съвет определя един работен ден от седмицата за свободен прием на граждани. Определеният от него приемен ден се съобщава на заседание на Общинския съвет и на видно място в сградата на общинската администрация.
(2) Председателят оказва съдействие на общинските съветници при упражняване на функциите им.
Чл. 13. (1) Правомощията на Председателя се прекратяват предсрочно по реда и условията на чл. 24 ал.3 от ЗМСМА.
(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, заседанието на съвета се председателства от избран съветник.
(3) Нов избор на Председател на Общинския съвет се провежда не по късно от 14 дни от прекратяването на правомощията на председателя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ
Чл. 14. (1) Общинските съветници могат да образуват политически представителни групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.
(2) Не могат да се образуват групи от общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
(3) Минималният брой общински съветници за образуване на политическа група е двама души.
(4) Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуване на отделна група, могат да се присъединят към вече образувани такива групи и да създадат политически съюз. Той има правата на една представителна група.
(5) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл. 15. (1) Всяка група общински съветници представя на Председателя на Общинския съвет решение за образуването си, избор на ръководство и списък на членовете си, подписано от всички общински съветници от състава на групата. С решението се определя и наименованието на групата, което може да съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
(2) Председателят на Общинския съвет обявява образуваните групи общински съветници и техните ръководства на същото или следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при прекратяване съществуването на групата.
Чл. 16. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една група общински съветници.
(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(3) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми Председателя на Общинския съвет.

ГЛАВА ПЕТА: КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ
Чл. 17. (1) Общинският съвет избира от състава на съветниците с явно гласуване постоянни и временни комисии.
(2) Комисиите са органи на Общинския съвет, изпълняващи съвещателни, инициативни, контролни, както и други възложени им от Общинския съвет функции.
Чл. 18. (1) Общинският съвет образува следните постоянни комисии:
1. комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби;
2. комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми;
3. комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост;
4. комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология, инфраструктура и телекомуникации.
5. комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания.
6. комисия по установяване на конфликт на интереси.
(2) Брой членове на постоянни комисии и правомощия на комисиите:
1. Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби е в състав от 5 члена и разглежда проблеми, свързани с: разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на Общинския съвет, контрола върху изпълнение решенията на Общинския съвет, изготвянето на становища и предложения по регионалната политика, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национални и международни сдружения и други сродни организации; приемането на молби и жалби от гражданите и ги отнася до съответната постоянна комисия към Общински съвет за разглеждане; осъществяване на контакти и взаимодействие с РПУ, Гранична полиция и други органи по опазване на обществения ред.
2. Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми е в състав от 5 члена и разглеждат проблеми, свързани с: годишния бюджет на Общината; контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на Общинската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации; привличане на средства от международни фондове и други донорски програми;
3. Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост е в състав от 5 члена и разглежда проблеми, свързани с: ефективното управление на общинското имущество, дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество; реституцията; изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие; създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие в избирането на представители на Общината в тях; инвестиционните предложения на наши и чужди фирми за Общината; стопанските инициативи; трудовата заетост; търговията и услугите; туризма; транспорта и съобщенията;
4. Комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации е в състав от 5 члена и разглежда проблеми, свързани с: устройството, развитието, благоустрояването и комуналните дейности на територията на Общината, създаването и одобряването на общи и подробни устройствени планове и техните изменения; оборотния жилищен фонд; строителството; административно-териториалните промени, засягащи територията на Общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от устройството на територията; предложенията на Кметовете на Кметствата и гражданите за устройството на територията; дейността на Общинската Комисия по земеделие и гори; състоянието и развитието на околната среда и водите; рационалното използване на природните ресурси с общинско значение; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на околната среда; състоянието на паркове, алеи и градини; третирането на битовите отпадъци и сметища; участието на Общината в национални и международни инициативи по екология и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на общината, състоянието и развитието на материално техническата и социалната инфраструктура и проблемите на телекомуникациите.
5. Комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания е в състав от 5 члена и разглежда въпроси, свързани със: състоянието и развитието на здравеопазването; санитарно-хигиенните условия; социалните дейности в Общината; амбулаторно-поликлиничното и болнично обслужване на населението; здравната профилактика; медико-социалните дейности; поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването и социалните дейности; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите;
разглежда проблеми, свързани със: състоянието на науката, образованието и научните заведения и институции; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на науката и образованието в Общината; поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи науката и образованието; ресурсното обезпечаване на образованието; разглежда проблеми, свързани с: културните институции, културния живот; традициите, църковните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността; състоянието на културно-историческите обекти, музеи, музейни сбирки, галерии, движими и недвижими паметници; връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно предприемачество и развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, ансамблите, съставите; изготвянето на прогнози, програми и планове за реставрация и консервация на историческите обекти и развитието на културния туризъм; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на Общината, произтичащи от културно-историческите особености; именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение; предложенията на кметовете на кметства в тази област; обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация; предлага цялостна програма за опазване паметниците на културата; подпомага развитието на читалищното дело в общината; разглежда проблеми, свързани с: детските и младежките сдружения и организации; развитието на спорта, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта и спортната база, спортните дружества и клубове; участието на Общината в спортни мероприятия и инициативи;
6. Комисия по установяване на конфликт на интереси е в състав от 3 члена и провежда производства за установяване на конфликт на интереси за кметове на кметства в община Созопол по реда на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и приема решения за установяване или неустановяване на конфликт на интереси или за прекратяване на тези производства; осъществява и други функции, възложени й от действащите нормативните актове.
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, съставите и ръководствата на постоянните комисии.
(3) Промени в състава на комисиите могат да се правят по предложение на председателят на Общинският съвет и от общинските съветници.
Чл. 19. (1) В работата на постоянните комисии могат да се привличат експерти, консултанти и други специалисти, които участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.
(2) В заседанията на комисиите участва и Председателя на Общинския съвет с право на съвещателен глас. Председателят на Общинския съвет организира воденето на протокол от заседанията на комисиите.
Чл. 20. Дейността на комисиите се ръководи от председател, който се избира от Общинския съвет с явно гласуване.
Чл. 21. (1) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА постоянните и временните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.
Чл.22. (1) Постоянните комисии се свикват на заседание от Председателя на Общинския съвет или от председателя на комисията, както и по искане на повече от половината от членовете на комисията.
(2) Председателят на Общинския съвет обявява график на заседанията на комисиите в интернет страницата на Общинския съвет и на таблото на Общинския съвет, не по – късно от три дни преди заседанието на съответната комисия, като в същият срок писмено или по телефона се уведомяват членовете на комисията.
(3) Проекта за дневен ред и материалите за заседание на постоянните комисии се предоставят на членовете на съответната комисия, на електронен носител, в канцеларията на Общинския съвет или по електронен път, при условия и ред, определени от този Правилник. В дневният ред на постоянните комисии, се включват и всички материали постъпили до деня на заседанието.
(4) Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от шест пъти в годината.
Чл. 23. (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват и Кмета, заместник-кметовете и секретарят на общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници,както и общинските съветници, които не са членове на комисията.”
(2) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията, във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл. 24. (1) Заседанията на постоянните комисии са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете им.
(2) Комисиите вземат решение с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на комисията.
(3) За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват предложенията, разискванията и приетите решения. Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола, като след приключване на заседанието, копие от него, се съхранява от Председателя на Общинския съвет. Представените по разискваните въпроси, материали, документи, експертни оценки, проучвания и други се описват в протокола и се считат за неразделна част от него.
Чл. 25. (1) Постоянните комисии предоставят приетите от тях решения, предложения, препоръки, становища и други на Председателя на Общинския съвет, който ги внася за разглеждане на предстоящите заседания на Общинския съвет.
(2) При предоставянето на тези предложения и препоръки задължително се отразява и становището на тези членове на постоянната комисия, които не са били съгласни с тях.
Чл. 26. Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят от председателя на Общинският съвет или от един от председателите на постоянните комисии, избран с обикновено мнозинство от присъстващите общински съветници.
(2) При съвместни заседания се приема общ проект за решение с обикновено мнозинство.
(3) При различни становища и/ или при неприемане на решение по ал.2, всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което се представя на Общинския съвет.
Чл. 27. (1) Временни комисии се образуват с решение на Общински съвет по конкретен повод - за проучване на отделни въпроси, за провеждане на анкети и др., като приемането им става с обикновено мнозинство.
(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Общинският съвет.
(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общински съвет, след отпадане на необходимостта от съществуването им.
Чл. 28. (1) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.
(2) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.

ГЛАВА ШЕСТА: ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 29. (1) Общинският съвет заседава в сградата на Общински съвет или на друго място, определено от неговия председател.
(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите на общината;
4. по искане на Областния управител.
(3) В случаите по т. 2,3 и 4 на предходната алинея исканията се правят до Председателя на Общинския съвет и следва да бъдат мотивирани, както и да се предложи проект за конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание не по-късно от 7 дни след постъпване на искането.
(4) След изтичане на седмодневния срок по горната алинея и ако Председателят не свика заседание по неуважителни причини, заседанието се свиква от вносителя на искането и се провежда в седем дневен срок от свикването.
(5) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с покана, по телефона, или на заявен адрес на електронна поща, изрично посочен от общинският съветник, 7 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на заседанието. Поканата се връчва лично срещу подпис на всеки общински съветник, или се изпраща по пощата с обратна разписка, а когато е изпратена на електронна поща срещу потвърждение за получаване. За изпращането на поканата отговорност носи Председателят на Общинския съвет и определеното от него длъжностно лице от специализираното звено за подпомагане и осигуряване дейността на Общинския съвет. Поканата се публикува и на интернет страницата на Общински съвет Созопол. Всички постъпили и включени материали по дневния ред на заседанието се предоставят на общинските съветници на електронен носител, в канцеларията на Общинския съвет или по електронен път на електронна поща, посочена от общинския съветник при условия и ред, определени от този Правилник.
(6) На заседание на Общинския съвет се разглеждат проекти за решения, постъпили до Председателя на Общински съвет до 15-то число на съответния месец.
(7) По изключение заседанията на Общинския съвет могат да бъдат свикани от Председателя и с покана, включително изпратена на адрес на електронна поща, посочена от общинския съветник, или по телефона 3 дни преди заседанието.
(8) При промяна на адрес, телефон или адрес на електронна поща общинския съветник е длъжен незабавно да уведоми писмено председателя на общинския съвет за така извършената промяна. В противен случай съобщенията до него се считат за редовно връчени на заявените до този момент адрес, телефон и елекронна поща.
Чл. 30. (1) Редовните заседания на Общинския съвет се провеждат не по-малко от шест пъти в годината.
(2) Общинският съвет може да промени срока за провеждане на редовни заседания. В този случай заседанията на Общинския съвет не могат да бъдат по малко от шест пъти годишно. Общинският съвет може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал.1.
(3) При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, Председателя на Общинския съвет насрочва извънредно заседание. Уведомяването на съветниците за извънредно заседание става по реда на чл.29 ал.7 от правилника.
Чл. 31. (1) Заседанията на Общинският съвет и на неговите комисии са открити.
(2) Лица, които не са общински съветници могат да присъстват на заседанията по реда, определен от настоящият правилник, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
(3) Присъстващите, по реда на горната алинея, лица могат да се изказват, да отправят питания и да изразяват становища по разискваната тема. Гражданите се изказват на заседанията след приключване на изказванията на съветниците, в рамките общо на 5 минути, след предварително записване за изказване при секретаря на Общинския съвет.
(4) При нарушаване реда на заседанието Председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
(5) На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица /с изключение на охраната/, лица в явно нетрезво състояние, под въздействието на наркотични вещества, с психични отклонения и неприличен външен вид. Не се допуска ползването на мобилни устройства с включен звуков режим, както и провеждане на разговори по време на заседание. При неспазване на тези забрани председателят на Общинския съвет отстранява лицата от залата.
(6) Общинската администрация осигурява при нужда технически лица при провеждане на заседанията, включително и преброители.
(7) Охраната и сигурността по време на заседания на Общинския съвет, вътре и пред залата се обезпечава от кмета на общината. Служителите по охраната и сигурността отговарят за изпълнението на ал. 3 и ал. 4.
(8) На заседанията на Общинския съвет могат да присъстват Кмета на общината, неговите заместници, както и директорите на съответните дирекции или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, в чиято компетентност са обсъжданите въпроси и приемани решения.
Чл. 32. (1) Общинският съвет може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати.
(2) Предложение за закрито заседание могат да направят Председателя на Общинския съвет или отделни общински съветници.
(3) След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Решенията, взети на закрито заседание се обявяват публично по общия ред.
Чл. 33. (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане, отправено до Председателя на Общинския съвет или по покана на Председателя.
(2) Пряко предаване на заседания се излъчва с решение на Общинския съвет по предложение на Председателя.
(3) Средствата за масово осведомяване могат да отразяват с репортажи заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет по преценка на самите комисии или по предложение на Председателя на Общинския съвет.
Чл. 34. (1) Председателят открива заседанието в обявените в поканата час, дата и място, ако присъстват повече от половината от общинските съветници. При липса на кворум Председателят може да отсрочи началото на заседанието за същия ден с един час по- късно. При повторна липса на кворум, Председателят отлага заседанието за друг ден и час при същия дневен ред. В този случай не се изпращат нови покани.
(2) Проверка на кворум може да се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и преди гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група общински съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум за обсъждане.
(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
Чл. 35. (1) Общинският съвет, по предложение на Председателя, приема програма за работа на Общинския съвет и неговите комисии за предстоящия шестмесечен период. При изготвяне на програмата и до свързаните с това въпроси Председателят на Общинския съвет се консултира с председателите на комисии и председателите на политическите представителни групи.
(2) До 12 часа на деня, предшестващ заседанието, Кметът на Общината и председателите на постоянните комисии могат да внасят при Председателя неотложни, особено важни предложения, относно дневния ред на предстоящото заседание. Постъпилите предложения се раздават в началото на заседанието.
(3) При откриване на заседанието Председателят обявява проекта за дневен ред, който се обсъжда и гласува.
(4) По изключение, в дневния ред на текущото заседание, могат да се включват неотложни, особено важни въпроси. Такова предложение се гласува.
(5) Неотложни, особено важни въпроси по ал.2 и ал.3 са:
а/ Публикувана в средствата за масово осведомяване информация, изискваща или провокираща становище или решение на Общинския съвет;
б/ По искане на висшестоящ орган със срок, не позволяващ спазването на установената процедура;
в/ Поради пропуск на длъжностно лице навреме да внесе материалите по установения ред и сериозни неблагоприятни последици за Общината при забавяне на исканото решение;
г/ При непредвидими обстоятелства и природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети и други подобни, които изискват спешно вземане на решение.
(6) Всяко заседание започва с отговори на Кмета на общината или други длъжностни лица от състава на общинската администрация, относно изпълнение на приети решения на Общинския съвет или по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси.
(7) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред при гласуването му или не са разгледани в съответната постоянна комисия.
Чл. 36. (1) Председателят на Общинския съвет ръководи заседанието и дава думата на изказващите се.
(2) Общинският съветник се изказва след като Председателя му предостави думата.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.
(4) По особено важни въпроси, когато времето за изказване на отделни представителни политически групи е определено, Председателят дава думата в зависимост от поредността, представена от ръководствата на групите за общинските съветници, които ще говорят от тяхно име.
(5) Председателят на Общинския съвет дава думата на председателите на политическите представителни групи, а при тяхното отсъствие на заместниците им или на упълномощени от тях общински съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите представителни групи.
(6) Веднъж на заседание Председателят на Общинския съвет дава думата на председателите на групи или на техните заместници по въпроси извън обсъждания дневен ред, ако я поискат. Техните изказвания са до 5 минути.
Чл. 37. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за :
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването;
6. проверка на кворума.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути без да се засяга същността на обсъждания въпрос.
Чл. 38. Общинските съветници говорят само от трибуната или от поставени в залата микрофони в рамките на не повече от 5 минути, ако Общинския съвет не е приел друг регламент.
Чл. 39. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос Председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от два пъти по един и същи въпрос.
(3) По изключение Председателят на Общински съвет дава допълнително време за разискване на определен въпрос.
Чл. 40. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване и по един и същи въпрос от дневния ред могат да бъдат направени най-много до 3 реплики от различни съветници.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 41. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване, по време на заседанието, е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави до края на обсъждането.
Чл. 42. След изчерпване на изискванията Председателят обявява разискванията за приключени.
Чл. 43. (1) Когато е постъпило процедурно предложение думата се дава на общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя на гласуване без да се обсъжда.
(2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само на по един представител на политическа група, която не е съгласна с него.
Чл. 44. Когато има предложение за отлагане на разискванията се прилагат правилата на предходния член. При предложение за прекратяване на разискванията или за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.
Чл. 45. Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на Председателя или на политическа представителна група.
Чл. 46. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, когато важни причини налагат, Председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка политическа представителна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага, след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.
Чл. 47. (1) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" или "въздържал се". Гласуването се извършва явно или тайно.
(2) Явното гласуване се извършва:
1. чрез системата за електронно гласуване, а при възникване на технически проблем с нея - чрез вдигане на ръка;
2. чрез саморъчно подписване;
3. чрез поименно гласуване, което се извършва чрез електронната система за гласуване, а при възникване на технически проблем с нея - като Председателят прочита имената на общинските съветници, които отговарят „за", „против" или „въздържал се".
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
(4) Резултатите от явното гласуване се обявяват от Председателя. Резултатите от тайното гласуване се обявяват от специално избрана за провеждане на гласуването комисия в състав от трима съветника. Комисията за провеждане на тайно гласуване се избира преди началото на тайното гласуване.
Чл. 48. Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от една политическа представителна група. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл. 49. (1) Гласуването започва след обявяването му от Председателя.
(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
Чл. 50. Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложение за отхвърляне;
2. предложение за отлагане за следващо заседание;
3. предложение за поправки;
4. направени в хода на разискванията предложения за изменение или допълнение на предложението на вносителя;
5. основното предложение на вносителя.
Чл. 51. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници. Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за” общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници, освен в случаите по чл.27 ал.4 от ЗМСМА, когато решението се приема с мнозинство повече от половината от гласовете на общия брой съветници, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници.
(2) Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
Чл. 52. (1) Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага.
(2) При мотивирано предложение от страна на вносителя, Председателя на общинския съвет може да пристъпи към процедура по прегласуване. Прегласуване се допуска преди преминаване към следваща точка от дневния ред.
Чл. 53. (1) За заседанията на Общинския съвет се води аудио запис, който се използва за изготвянето на разширен протокол. Протоколът се води от определено от Председателя длъжностно лице от състава на специализираното звено за подпомагане дейността на Общинския съвет. Текстът на протокола се удостоверява с подписа на Председателя и на водещият протокола.
(2) Неразделна част от протокола са предложенията за решения, мотивите, становищата на съответните комисии, текста на проектите зачетени в заседание, както и протоколите за произведеното тайно, саморъчно или поименно гласуване.
(3) Председателят на Общинския съвет в седем дневен срок от провеждане на заседанието изпраща официално заверен препис от протокола и приложенията към него на Областния управител за упражняване на контрола по чл.32 ал.2 от Закона за администрацията, както и на Кмета на Общината за изпълнение.
(4) Актовете на Общинският съвет се довеждат до знанието на населението в срока по ал.1, чрез средствата за масово осведомяване и/ или чрез Интернет, същите се изнасят на определено в Общината табло.
Чл. 54. Общинските съветници, както и вносителите на проекторешения, могат да преглеждат протокола от заседанието и да искат поправки в него в 7 дневен срок от деня на заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет в следващото негово заседание. Постъпилите искания за поправки се докладват от Председателя на Общинския съвет в началото на дневния ред на следващото заседание
Чл. 55. Поправки на фактически грешки в протокола и приетите от Общинския съвет актове се извършват от Председателя на Общинския съвет. Извършените поправки на фактически грешки се обявяват по реда на обявяване на самия протокол и приети решения.

ГЛАВА СЕДМА: ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ
Чл. 56. (1) Проектите за правилници, наредби, инструкции и решения, могат да внасят Кметът на Общината, заместник – кметовете на общината и отделните общински съветници. Предложенията се правят до Председателя на Общинския съвет и следва да бъдат мотивирани.
(2) Проекти на нови наредби, правилници, инструкции, както и за изменение и допълнение на действащи такива, се внасят за разглеждане в Общинския съвет при условията и реда на Закона за нормативните актове и този правилник, доколкото не противоречи на закона.
(3) В случаите, в които вносител на акта по ал.2 е Кмета на общината, след публикуването на проекта на нормативния акт на интернет страницата на общественият портал, вносителят уведомява общинските съветници, чрез председателя на Общинския съвет за изготвения проект и сроковете за изразяване на писмени становища и предложения по него.
(4) В случаите, в които вносител на акта по ал.2 е общински съветник, проектът се публикува на интернет страницата на Общински съвет, вносителят уведомява кмета на общината и общинските съветници, чрез председателя на Общинския съвет, за изготвения проект и сроковете за изразяване на писмени становища и предложения по него.
(5) Преди внасянето на проект по ал.2 за разглеждане на заседание на общински съвет, вносителят е длъжен да проведе обществена консултация и да публикува справка за постъпилите предложения по време на същата, заедно с обосновка за неприетите предложения, на съответната интернет страница.
(6) При обсъждане на внесен проект на нормативен акт на заседание на Общинския съвет, не могат да се правят нови предложения по същество, а само редакционни изменения.
(7) Не се допускат до разглеждане и приемане Проекти на Правилници, Наредби, Инструкции и решения, които не са били разпределени и разгледани от постоянни или временни комисии, с изключение на проекти за решения по важни и не търпящи отлагане въпроси, свързани с обществени интереси, чието незабавно не решаване би довело до тежки последици. В този случай вносителят на проекта за решение следва да изложи пред Общинския съвет обстоятелствата, налагащи незабавното решение. Включването на такъв проект за решение в дневния ред, става след гласуване.
(8) Проектите за нови Наредби и други нормативни актове и измененията им, се приемат от общински съвет на едно четене, в рамките на едно заседание.
(9) Проектите за решения се внасят в Общинския съвет на хартиен и електронен носител.
Чл. 57. (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в срок до 7 дни от постъпването им.
(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект, когато се налага обсъждане в повече комисии.
(3) Възражение по разпределението на проектите за решения за приемане на други актове, могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии, пред Председателя в 2 дневен срок от уведомяването по ал.1, който се произнася по тях веднага.
Чл. 58. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения и за приемане на други актове не по-рано от три дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия.
(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията не се докладва от вносителя или негов представител, комисията може и да не вземе становище по нея.
(4) Водещата комисия се произнася с доклад до Председателя на Общинския съвет, с който предлага приемане, допълване, изменение или мотивирано отхвърляне на предложения проект.
(5) В случай, че водещата комисия приеме по принцип предложения проект, тя може да извърши редакционни поправки в него, както и да измени отделни текстове или да го допълни, ако тези поправки, изменения и допълнение не противоречат на принципите на проекта.
Чл. 59. Проектът се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша доклада на водещата комисия, становището на вносителя и доклади на други комисии, на които той е бил разпределен. Становището на вносителя и докладите на комисиите, които не са водещи могат да бъдат устни или писмени.
Чл. 60. Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект до деня, в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му. Предложенията се отправят чрез Председателя на Общинския съвет до водещата комисия.
Чл. 61. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на гласуването във водещата комисия, след това само с нейно решение или с решение на Общинския съвет, когато водещата комисия вече се е произнесла по същество.
Чл. 62. (1) Върнат от Кмета на общината акт за ново обсъждане, заедно с мотивите за връщането му, се изпраща на Председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(2) Върнатият за ново обсъждане акт от Кмета на общината, съответно от областния управител, не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(3) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(4) Ако Общинският съвет не се произнесе в срока по ал.2, Кметът на общината, съответно Областният управител, могат да оспорят върнатия за ново обсъждане акт пред съответния административен съд.

ГЛАВА ОСМА: ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Чл. 63. (1) Проектът на общинският бюджет се внася от Кмета на Общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми;
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от състава на Общинския съвет. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 15 дни от разпределянето му.
(3) След изтичане на срока по предходната алинея, проектът се внася за обсъждане и приемане, независимо от броя на представените становища.
(4) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушват доклада на Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми и становищата на останалите постоянни комисии.
(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи, мероприятия и кметства.
Чл. 64. (1) Предложения по проекта за годишен бюджет, който предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат когато се посочи източника на финансиране.
(2) Предложения за изменение в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи, могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за публичните финанси.
Чл. 65. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане, задължително от Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми и Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Чл. 66. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране се съпровождат с предложения за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.
Чл. 67. При необходимост, с решение на Общинския съвет, Кметът на Общината прави отчет за хода на текущото изпълнение на бюджета за съответната година. По отчета могат да се проведат разисквания.
Чл. 68. По неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно правилата на предходната глава и разпоредбите на Закона за публичните финанси.


ГЛАВА ДЕВЕТА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 69. (1) При изпълнение на своите правомощия, общинският съветник има правата по чл. 33 от ЗМСМА, а именно:
1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на Общинския съвет;
2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет и разглеждането на въпроси от компетенциите на съвета и да внася проекти за решения;
3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. Да отправя питания към кмета и кметовете на кметства;
(2) Общинският съветник има и следните права:
1. да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината /по реда на правилника на общинската администрация/;
2. във връзка с чл.33 ал.2 от ЗМСМА, кметовете и другите длъжностни лица на територията на Общината са длъжни да приемат общинските съветници, да отговарят на интересуващите ги въпроси и да им предоставят необходимата информация. На писмено поставените въпроси посочените лица са длъжни да отговарят най-късно в седмодневен срок.
3. във връзка с чл.34, ал.4 от ЗМСМА, да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване на дейността си като съветник
4. да получава необходимата за неговата дейност информация от всички общински служби, под формата на копия от документи, извлечения, обобщени справки и други.
(3) Всеки общински съветник получава служебна карта, с която се легитимира при осъществяване на дейността си.
Чл. 70. (1) Дейността на общинските съветници е платена. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.
(2) Общинският съветник получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, както следва:
т.1. За участие в заседание на Общински съвет – 180 лева за всяко едно заседание през месеца.
т.2. За участие в заседание на комисии към Общински съвет – 100 лева за всяко едно заседание през месеца.
т.3. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по т.1 и т.2 за месеца не може да надвишава 70 % от средна брутна заплата в Общинска администрация за последния месец.
т.4. Възнаграждението на общинските съветници се заплаща всеки месец след представена справка за участие в заседанията от Председателят на Общинския съвет.
(3) Председателят на Общинския съвет не получава отделно от възнаграждението си по чл.11 ал.2 от този правилник други възнаграждения по този член.
Чл.71. (1) Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие; да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз; да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.
(2) Общинският съветник, като такъв, няма право да дава съгласие или да използва общественото си положение и името си за рекламна дейност.
(3) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
(4) В случаите на ал.3 общинските съветници са длъжни да информират за това председателя на общинския съвет, съответно председателя на комисията, и да не участват в обсъждането и в приемането на решението. Уведомяването се извършва предварително, писмено или устно, на самото заседание, което се отбелязва в протокола
(5) Съгласно изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинският съветник е длъжен да си направи отвод и да не участва в подготовката, обсъждането и приемането на решения, по отношение на които има частен интерес, както на съответна постоянна или временна комисия на общинския съвет, така и на заседание на общинския съвет.
Чл.72. (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, в които са избрани.
(2) При отсъствие по уважителни причини, общинските съветници са длъжни най-късно до началото на заседанието, да уведомят Председателя на Общинския съвет за причините за отсъствието.
(3) При неуведомяване по реда на горната алинея, отсъствието се счита за такова по неуважителни причини. В началото на всяко заседание Председателят на Общинския съвет уведомява съветниците за броя на отсъствията им, както и за причините за отсъствието.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал.1, общинския съветник не получава възнаграждение.
(5) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието преди да е завършило или да закъснее за заседание уведомява Председателя на Общинския съвет.
Чл.73. Общинският съветник няма право:
1. Да прекъсва изказващите се на заседания на Общинския съвет и комисиите.
2. Да отправя лични нападки, отнасящи се до личния живот или увреждане на доброто име на гражданите, както и нападки, уронващи престижа на Общинския съвети Общинската администрация.
3. „ Нарушителят по т. 2 се наказва съгласно чл. 74, ал. 1, т. от 1 до т. 4”.
Чл.74. (1) Председателят на Общинския съвет може да приложи спрямо общински съветник една от следните дисциплинарни мерки:
1. Напомняне
2. Забележка
3. Отнемане на думата
4. Отстраняване от заседание
(2) Напомняне се прави на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или нарушава реда на заседанието, по какъвто и да е друг начин.
(3) Забележка се прави на Общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание и който продължава да нарушава реда.
Чл. 75. Председателят отнема думата на общински съветник, който:
1. По време на изказване има наложени две забележки.
2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да завърши.
Чл. 76. (1) Председателят на Общинския съвет може да предложи на съвета отстраняването до следващо гласуване, до следващо заседание, до следваща точка от дневния ред или до следващо заседание, Общински съветник който:
1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. Създава безредие в залата;
3. Призовава към насилие;
4. Оскърбява Общинския съвет.
Чл. 77. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие, извън територията на общината, във връзка с изпълнението на техните функции.
(2) Командироването по ал.1 може да бъде в страната или чужбина и се извършва от кмета на общината.
(3) При командироване, по реда на горната алинея, общинският съветник има право на командировъчни разходи в нормативно установения размер.
Чл. 78. (1) Общинските съветници ползват неплатен служебен отпуск за времето, през което са заети, във връзка със своята дейност на съветници, който се признава за трудов стаж.
(2) Искането за неплатен служебен отпуск се извършва с акта за свикване на Общинския съвет на заседание, съответно на комисията на която е член.
(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от Председателя на Общинския съвет.

ГЛАВА ДЕСЕТА: ФОРМИ НА КОНТРОЛ
Чл. 79. (1) Общинските съветници имат право да отправят писмени и устни питания до Кмета на Общината, неговите заместници, кметовете на кметства и кметските наместници по актуални проблеми които представляват обществен интерес.
(2) На отправените писмени питания по чл. 70, ал.1 отговор следва да се даде на предстоящото заседание.
(3) На устните питания се отговаря веднага, а при невъзможност – на следващото заседание.
Чл. 80. (1) Питанията в писмена форма се отправят най-късно 3 дни преди началото на заседанието на което следва да се даде отговор.
(2) Отговорът е устен. Той е писмен, когато общинския съветник е изразил желание за това.
(3) Председателят на Общинския съвет уведомява незабавно Кмета на Общината и другите заинтересовани лица за постъпилите питания.
(4) Кметът може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от следващото заседание на Общински съвет.
(5) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено, до започване на заседанието, или устно, в самото заседание. Председателят на Общинския съвет уведомява Кмета за това.
Чл. 81. (1) Общинският съветник не може да бъде ограничаван в броя на питанията.
(2) Времето за изложение на питанията е до 3 минути.
(3) Отговорът на питането се обсъжда и може да бъде репликиран. Общинският съветник, задал въпроса, има право да заяви дали е доволен от отговора или не е.
Чл. 82. Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях в началото на всяко заседание, освен ако реши друго.
Чл. 83. Общинският съвет или избраните от него комисии, могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на жителите.
Чл.84. Контролът по изпълнение решенията на Общинския съвет се извършват, чрез отчет на Кмета на Общината, пред Общинския съвет на първото заседание, след изтичане срока за изпълнението им.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА: МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА
Чл. 85. (1) Отношенията на Общинския съвет с органи на местно самоуправление на други общини, както и международните връзки на Общинския съвет се организират и осъществяват от неговия Председател.
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации се обсъждат и решават от Общинския съвет.
Чл. 86. (1) Проектът на договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на Общинския съвет, съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от Председателя срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и Кмета на Общината, когато предложението не е направено от него.
Чл. 87. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Общината с общини в други страни и влизането и в международни сдружения на местни власти.
Чл. 88. Всички договори на Общината, сключени с териториални единици или общности в страната и чужбина, влизат в сила след ратифицирането им от Общинския съвет.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА: ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 89. (1) Общинския съвет има свой бюджет за издръжка и организационни разходи, който е част от общинския бюджет.
(2) Приемането и изпълнението на бюджета на Общинския съвет се извършва по реда и начина, определен със Закона за публичните финанси.
Чл. 90. (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно- техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на Председателя на Общинския съвет.
(2) Щатният състав на звеното се определя на три бройки, както следва:
- Секретар- деловодител;
- Технически сътрудник на Председателя на Общинския съвет и завеждащ архив;
- Специалист Общински съвет и връзки с обществеността;
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на Председателя на Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.
(5) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината, по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители, за които не е направено писмено предложение от Председателя на общинския съвет.
Чл. 91. (1) Възнаграждението на лицата от състава на звеното се определя с утвърждаването на щата и структурата на общинската администрация, по предложение на Председателя на Общинския съвет.
(2) Към административното звено могат да бъдат привличани и други експерти и консултанти на граждански договори, които да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
Чл. 92. Всички разходи по материално техническото осигуряване на дейността на Общинския съвет се поемат от общинския бюджет. При изготвяне на проекта за бюджет за съответната финансова година, Председателят на Общинския съвет прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за необходимата сума за осигуряване дейността на Общинския съвет, включително и разходи за възнаграждения.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА: ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 93. Този Правилник се приема на основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и се съобщава и разгласява по реда на чл.3, ал.5 от Председателя на Общинския съвет.
Чл. 94. При противоречия между разпоредбите на този правилник и разпоредбите на ЗМСМА и други закони, се прилагат законите, като акт с по- висша юридическа сила.
Чл. 95. Всички изменения и допълнения на този правилник се извършват по реда на неговото приемане.
Чл. 96. Контролът за изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общинския съвет.
Чл. 97. Този Правилник отменя заварения Правилник за организация и дейността на Общински съвет- Созопол, приет на заседание на Общински съвет на 30.11.2015г., изменен с Решение №630/ 28.02.2017г., Решение №1137/31.05.2018г. и Решение №1237/ 31.10.2018г. и влиза в сила от ДЕНЯ НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: ......................................
/Г.Пинелов/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...