:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 18/28.11.2008г.


ПРОТОКОЛ № 18

Днес, 28.11.2008г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе осемнадесетото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Симеон Симеонов – Зам. Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Божана Чампарова – юрист Общинска собственост, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Вaля Бучeнкова – Гл. специалист бюджет, Златка Мусева – Гл.Счетоводител на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор дирекция ”Евроинтеграция”, Христо Христов – Директор дирекция „ТСУ”, Йорданка Димитрова- Гл.специалист „Социални дейности”, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро, колеги Общински съветници, г-н Кмете, г-н зам. Кмет, Кметове на кметства и гости на настоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет. В залата присъстват седемнадесет общински съветника, имаме кворум откривам осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди да преминем към дневния ред искам да ви кажа, че имаме едно оспорено решение от областния управител. За повече информация ще дам думата на юриста.
Д.Дунев: Става въпрос за решението за разпореждане с общинска собственост в полза на ЕТ „Маню Бинков”. Мотивите на областния управител за спиране на решението са: Първо, че в решението не е конкретизиран субекта на разпореждане. Второ, че за такъв вид земя следва да се изготви пазарна оценка. Трето, че за сградата липсват документи за законност. Аз искам да ви уверя, че по представените документи решението на Общински съвет е изцяло законосъобразно, с оглед на което ние ще защитим активно позицията си в съда, защото решението не е върнато за преразглеждане, а е сезиран Административен съд-Бургас.
К.Германова: Започваме с питания към Кмета на Общината. Давам ви думата колеги.
К.Мархолев: Аз нямам конкретен въпрос, а по скоро предложение. Става въпрос за това, каква е възможността да се даде право на кметовете на населени места да проверяват дървата, които се изсичат на територията на нашата община. Тези, които отдаваме под наем.
П.Рейзи: Кметовете имат правомощия, като видят кола да я спрат и да проверяват ако има нещо което ги притеснява. Ще ги проверя пак нещата.
М.Димов: Въпросът ми е за една от големите църкви на територията на Общината, тази тук на площада. Тя се саморазрушава от няколко години. Спомням си, че имаше спор с църковното настоятелство в който общината прекрати претенциите си към имота. До колкото е в компетенцията на Кмета бих искал да се направи едно разяснение по темата. Защото във хората остава впечатлението, че Общината спира ремонта на църквата.
П.Рейзи: На мен също не ми е приятно да виждам църквата в този и вид. Факт е, че църквата не е общинска собственост и на този етап пари от общинския бюджет няма как да бъдат заделени. Имам желание да подпомогнем църквата, провел съм няколко разговора с компетентни органи.
Проблемът на църквата се състои в това, че от църковното настоятелство искат отпред да направят камбанария. НиПК обаче им връща проекта и не позволява. Отец Иван се е нагърбил с идеята да намери стари снимки на църквата за да им покаже, че е съществувала камбанария и отново ще подаде проекта.
К.Гребенаров: Г-н Кмете, жители на с.Габър дойдоха при мен и се оплакаха, че Кмета на селото целенасочено провежда кампания против тях. Молбата ми е г-н Кмете, не подписвайте наказателни постановления веднага след като сте получили наказателната преписка. Изпратете преди това комисия, която да удостовери нарушенията.
П.Рейзи: Тези преписки седят при мен не по-малко от два месеца, комисия е изпратена, нарушенията са констатирани след което са подписани постановленията. А актовете са минималните. Това е една дългогодишна история, още от предходния мандат, за съжаление са успели и вас да ви подведат.
Д.Трънков – Кмет на с.Габър: В действията ми няма никакви политически пристрастия. Г-н Гребенаров искам да ви кажа да не взимате страна, същия този човек който ви занимава има актове от РДНСК и Пожарната. Елате един ден до селото и заедно ще отидем да видим как стоят нещата.
К.Германова: Прекратяваме темата. Г-н Желев.
Д.Желев: Моят въпрос е свързан с развитието на „Провлака”, какви са инвестиционните намерения на Общинска администрация? И по точно за 4дка. Общинска собственост, какво се предвижда за тях?
П.Рейзи: Незнам за кои 4дка. Говорите, целия провлак е общински. Там където има актове за общинска собственост, никой не моженищо да каже. Там се предвижда да има един голям булевард. Има един проект, който е от предходния мандат, заповядайте в Общината да го разгледате. Там всичко е показано много ясно. Във времето разбира се ще го променим малко. Моя идея беше да започнем с промените от тази година, но сме изцяло зависими от копането за колектора на стария град.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Преминаваме към гласуване на дневния ред. Всички сте получили покана както и са ви представени няколко допълнителни докладни записки. Имам предложение за промяна. Като т.6 да влезе Докладна записка с вх.№843/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора, като т.7 да влзе Докладна записка с вх.№844/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност “Махалата”, землище с.Крушевец, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец, като т.8 да влезе Докладна записка с вх.№845/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 025225 от КВС в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен, т.9 да е Докладна записка с вх.№846/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор и т.10 Докладна записка с вх.№852/27.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол. Имате ли предложения за промени или допълнения колеги? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с направените допълнения за точки – 6, 7, 8, 9 и 10, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 402

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 748/29.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общински план за управление при кризи в следствие на терористична дейност.
2. Докладна записка с вх.№ 761/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
3. Докладна записка с вх.№826/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на дейност 314”Полудневна детска градина” – местна дейност към ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Созопол и откриване на дейност 318”Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” – държавна дейност във функция “Образование”.
4. Докладна записка с вх.№827/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г.
5. Докладна записка с вх.№833/18.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект на Укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2 + 800” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
6. Докладна записка с вх.№ 666/04.09.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в сградата на Културен дом – гр.Созопол, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 741/23.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-35, кв.6 по плана на с.Росен, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 746/27.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ І общ в кв.8, целия с площ от 375кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 759/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ търговски обект “Вятърна мелница”, Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 762/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно прехвърляне нс помещение, собственост на Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 768/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 769/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
13. Докладна записка с вх.№803/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от Община Созопол акции в “Градина” АД.
14. Докладна записка с вх.№ 807/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-81, кв.8 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.81 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
15. Докладна записка с вх.№ 808/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 838/20.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ нежилищен обект в ПИ 67800.502.134, кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
17. Докладна записка с вх.№ 760/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Черноморец, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 799/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, за УПИ XVIII-351, в кв.33 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта.
19. Докладна записка с вх.№ 800/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация на УПИ XVIII-1349, кв.44 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.504.237 по влязла в сила кадастрална карта.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
20. Докладна записка с вх.№809/14.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№843/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора.
VII. Докладна записка с вх.№844/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност “Махалата”, землище с.Крушевец, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец.
VIII. Докладна записка с вх.№845/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 025225 от КВС в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен.
IX. Докладна записка с вх.№846/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор.
X. Докладна записка с вх.№852/27.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.


К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневнияред – доклад на комисията по законност. Давам думата на председателката на комисията да ви запознае с протокола от заседанието.
П.Щерионова: На 24.11.2008г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Гено Пухов, Константин Гребенаров, Николина Пехливанова и Стоян Маринов – членове и Пенка Щерионова – Председател.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт Община Созопол; Божана Чампарова – юрист Община Созопол и Надежда Савова – юрист Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 748/29.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общински план за управление при кризи в следствие на терористична дейност. Същата бе оттеглена от вносителя.
Следваща Докладна записка с вх.№ 761/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, с конкретно предложение за представител на община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест”ООД, а именно: Божана Чампарова – юрист на Община Созопол.
К.Германова: Колеги това е предложение от Кмета на Общината на самата комисия, тъй като е редно да бъде човек от общинска администрация и юрист. Имате ли някакви други предложения за представител или въпроси по докладната? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с предложението на комисията за представител – Божана Бълкова-Чампарова, моля да гласува”ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 403

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя за представител в Общото събрание на „Бургасинвест” ООД – Божана Вълкова-Чампарова с ЕГН 7206280573

К.Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред – доклад на комисията по финанси, давам думата на председателката на комисията г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 24.11.2008г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова – Председател, Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Станимир Петров – член и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Директор Дирекция “Евроинтеграция”; Валя Бученкова – Гл. специалист Бюджет; Златка Мусева – Гл. счетоводител на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол и Божана Чампарова – юрист на Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесоха по Докладна записка с вх.№826/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на дейност 314”Полудневна детска градина” – местна дейност към ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Созопол и откриване на дейност 318”Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” – държавна дейност във функция “Образование”. След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета да направи разяснение по докладната след което на вас ако имате въпроси колеги.
П.Рейзи: До момента нашата Община не се е възползвала от това, да усвоява средства предоставени от държавата за предучилищната подготовка на децата. Това което правим е да закрием дейността, която е на общинска издръжка и да открием такава, която ще бъде на държавна издръжка. Другата ми идея е тази, че децата ще свикват с каките и батковците изобщо с режима в училище. Направили сме срещи с родителите, единствения проблем беше, че това се случва в последния момент.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: По този начин ще засегнем двадесет и седем семейства. Детската градина е в помощ на родителите, а в нашия случай ще накараме майките да напуснат работа.
Н.Пехливанова: Във всяко едно от населените места в Общината тези предучилищни паралелки са към училищата и са на полудневен режим на занимания. Не виждам защо това буди притеснения у вас.
К.Германова: Имате ли други коментари или въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ПРОТИВ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 404

1.Общински съвет Созопол закрива в гр.Созопол местна дейност 314 “Полудневна детска градина” към ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с численост на персонала 1 щатна бройка педагогически персонал, считано към 01.01.2009година.
2.Общински съвет Созопол открива в гр.Созопол държавна дейност 318 “Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца” с численост на персонала 1 щатна бройка педагогически персонал, считано от 01.01.2009г.

Н.Пехливанова: Следваща Докладна записка с вх.№827/17.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги давам ви думата, за въпроси по докладната. Г-н Желев.
Д.Желев: Привествам увеличението на средствата за селата. Незнам обаче ще могат ли да ги усвоят. Защо когато се прави бюджета на селата им се поставя рамка? Подпорната стена на града, кога станахме съинвеститори по проекта? Намалени са приходите от наеми и не изпълняваме приходите от продажба на земи.
П.Рейзи: Аз мисля че вие трябва да се радвате, че Кмета на Общината намира други източници на приходи, от продажбата на Общинска собственост на този етап. Парите на селата – никой не им поставя рамки, Кметовете сами си правят бюджета.
Проекта за стената – проект към Министерството на културата за археологически разкопки. При мен дойдоха хората които се занимават с проекта да ме информират, че това което излиза отдолу е нещо уникално. Идеята е да се възстанови крепостната стена на стария град. Средствата които залагаме са за проектирането на подпорната стена и изграждането и, като до началото на сезона предвиждаме стената да бъде възстановена а след сезона да се прехвърлим от другата страна. Отдолу на алеята също се извършват ремонтни действия и стената се разкрива. Според мен това начинание ще придаде изцяло нов облик на града.
Р.Деспов: Първо тези три информационни табла, какво се има в предвид? Второ, увеличение за озеленяване 100хил.лв., какво се има в предвид? Детски комплект за градската градина в Созопол, изчезва, защо?
П.Рейзи: Информационните табла са монтирани, това е едно от нещата за които вие общинските съветници препирахте, а не ни гласувахте средства.
За озеленяването, това са средствата необходими да приключим с есенната подготовка на растенията за пролет.
Детския комплект за грацката градина беше предвиден за да подменим старите игрушки. Ние обаче отремонтирахме старите и на този етап няма нужда от този комлект. За градината подготвяме доста мащабен проект към Министерството на регионалното развитие, залагаме реконструкция на цялата градска градина, което включва и подмяна на игрушките.
Х.Бардуков: Когато приемахме бюджет 2008 ни обяснихте, че ако бюджета на едно село е 150хил.лв в капиталовите разходи има заложени още 500хил.лв. и ще се правят градини, соц. патронажи и т.н. Много добра идея, но нещата не са така както сме ги предвидили. Молбата ми е, бюджетите на селата да се изготвят по предвидимо, защото е факт – средствата заложени в капиталовите разходи ги няма.
П.Рейзи: Говорите за с.Зидарово, само на него сме дали 460хил.лв. допълнително. Така е за повечето села. Да, тази година наблегнахме на проектиране и на подготовка до година се надявам да започнем реализацията.
(дебати)
К.Германова: Давам 10мин. почивка.


К.Германова: В залата присъстват седемнадесет Общински съветника имаме кворум, продължаваме осемнадесетото заседание на Общински съвет Созопол. Искам да кажа няколко думи във връзка с бюджета и спора, който се заформи преди малко. Има бюджетни пера или средства, които не могат да бъдат заложени в бюджетите на самите села, те се залагат в бюджета на Общината. Именно от там идват и разликите.
Имате ли други въпроси по докладната колеги? Няма. Преминаваме към гласуване. Давам думата на председателката на комисията по финанси да зачита параграф по параграф.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става
§ 13-03 – данък в/у превоз.средства 100 000лв. 30 000лв. 130 000лв.
§ 24-04 – приходи от продажби на
услуги,стоки 80 000лв. 40 000лв. 120 000лв.
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 3 000лв. 166 000лв. 169 000лв.
§ 27-11 – такси за полз.на дет.градини 0 11 000лв. 11 000лв.
§ 27-02 – такси за полз.на дет.ясли 0 5 040лв. 5 040лв.
§ 27-29 – други общински такси 170 000лв. 114 000лв. 284 000лв.
§ 41-00 – приходи от концесии 1 000лв. 94 000лв. 95 000лв.
§ 70-10 – постъпл. от продажби на дялове,
акции и ликвидац. дялове 0 4 720 960лв. 4 720 960лв.
Общо увеличение: 5 181 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложеното увеличение в приходната част на бюджета, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 24-05 – прих.от наеми на имущ. 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.
§ 40-22 –постъпления от продажба
на сгради 7 000 000лв. 5 000 000лв.2 000 000лв.
§ 40-40 – постъпления от продажба
на земя 600 000лв. 131 000лв. 469 000лв.
Общо намаление: 5 181 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложеното намаление в приходната част на бюджета, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. по параграфи така както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 405

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става
§ 13-03 – данък в/у превоз.средства 100 000лв. 30 000лв. 130 000лв.
§ 24-04 – приходи от продажби на
услуги,стоки 80 000лв. 40 000лв. 120 000лв.
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 3 000лв. 166 000лв. 169 000лв.
§ 27-11 – такси за полз.на дет.градини 0 11 000лв. 11 000лв.
§ 27-02 – такси за полз.на дет.ясли 0 5 040лв. 5 040лв.
§ 27-29 – други общински такси 170 000лв. 114 000лв. 284 000лв.
§ 41-00 – приходи от концесии 1 000лв. 94 000лв. 95 000лв.
§ 70-10 – постъпл. от продажби на дялове,
акции и ликвидац.дялове 0 4 720 960лв. 4 720 960лв.
Общо увеличение: 5 181 000лв.
било намаление става
§ 24-05 – прих.от наеми на имущ. 150 000лв. 50 000лв. 100 000лв.
§ 40-22 –постъпления от продажба
на сгради 7 000 000лв. 5 000 000лв.2 000 000лв.
§ 40-40 – постъпления от продажба
на земя 600 000лв. 131 000лв. 469 000лв.
Общо намаление: 5 181 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 321 900лв. и извършва промени на плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция “Общи държавни служби” намаление с 361 900лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 321 900лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 258 695лв. 41 220лв. 1 217 475лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500 000лв. 41 220лв. 458 780лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 42-00 – тек.трансф.и обезщетения
и помощи 340 000лв. 160 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по решение
на Общински съвет 340 000лв. 160 000лв. 180 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 605 450лв. 5 680лв. 599 770лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – климатици
киносалон 4бр.Созопол 10 000лв. 10 000лв. 0
подпараграф 52-05 – информационно
едностранно табло с размери
200см./200см. 0 1 440лв. 1 440лв.
-информац.двустранно табло с
размери 200см./200см. 0 1 740лв. 1 740лв.

-информац. едностранно табло с
размери 120см./200см. 0 1 140лв. 1 140лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМА 409 380лв. 115 000лв. 294 380лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09
-проект реконструкция на път BGS
1210/ІІ-99/Созопол-к/г Каваци 35 000лв. 35 000лв. 0
-проект реконструкция на пътBGS
1211/ІІ-99 Черноморец-
Созопол/-Равадиново 25 000лв. 25 000лв. 0
-проект на път ВGS 1212/ІІ-99
Крайморие-Черноморец/ Атия-
Росен-Равна гора 30 000лв. 30 000лв. 0
-проект на път BGS 1215/І-9,Маринка-
Крушевец/, Извор-Зидарово фаза работно
проектиране Извор-Зидарово 25 000лв 25 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 321 900лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 123 “Общински съвет” намаление с 40 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт
Общински съвет Созопол 40 000лв. 40 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен с така направената промяна по параграф 51-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 123 “Общински съвет” намаление с 40 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Общи държавни служби” намаление с 361 900лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция ”Отбрана и сигурност” намаление със 100 000лв., в т.ч.
-Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 185 000лв. 50 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 180 000лв. 50 000лв. 130 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” намаление с 50 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” намаление с 50 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция „Отбрана и сигурност” намаление със 100 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” намаление с 70 000лв. и извършва вътрешна промяна на плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 242 575лв. 84 400лв. 158 175лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
§ 10-15 – материали 70 000лв. 44 400лв. 25 600лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 35 450лв. 14 400лв. 49 850лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – електрически
тиган с вместимост на ваната до 99л.
за ДСП гр.Созопол 0 8 300лв. 8 300лв.
-планетарен миксер –вместимост на
басана 50л.за ДСП гр.Созопол 0 6 100лв. 6 100лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” намаление с 70 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 190 000лв., в т.ч.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 2 854 855лв. 30 000лв. 2 824 855лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
Буджака 30 000лв. 30 000лв. 0
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграфа, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 30 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 355 959лв. 100 000лв. 455 959лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 350 000лв. 100 000лв. 450 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 120 000лв. и извършва вътрешна промяна на плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 114 221лв. 30 000лв. 144 221лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 30 000лв. 36 500лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 10-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 292 000лв. 90 000лв. 382 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – детски комплект
градска градина Созопол 30 000лв. 30 000лв. 0
подпараграф 52-06 – конструктивно
укрепване и консервация на крепостни
зидове в обхвата на УПИ 405,УПИ 406,
УПИ 440,УПИ 441 и ул.Кулата 0 120 000лв. 120 000лв
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 52-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 120 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 25 000лв. 25 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03
по обекти, както следва:
било намаление става
-фургон за РДНО 5 000лв. 5 000лв. 0
-косачка за РДНО 2 000лв. 2 000лв. 0
-пералня за РДНО 1 000лв. 1 000лв. 0
било увеличение става
-поливна система за РДНО 0 8 000лв. 8 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 190 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение със 20 000лв., в т.ч.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 100 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 708 370лв. 100 000лв. 1 808 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 650 740лв. 100 000лв. 1 750 740лв
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 10-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 100 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 989 “Други дейности по икономиката” намаление с 80 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 089 000лв. 80 000лв. 2 009 000лв.
в т.ч.
§10-98 – други некласиф. 100 000лв. 80 000лв. 20 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 10-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Дейност 989 “Други дейности по икономиката” намаление с 80 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение със 20 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 321 900лв. и извършва промени на плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както гласувахме до сега.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор за 2008г. със 70 000лв. в частта за местни дейности, както следва: / Приложение №3/
2.2.1.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” със 70 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 65 000лв. 70 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 65 000лв. 70 000лв. 135 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Извор, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Зидарово за 2008г. с 18 500лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №4/
2.3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 18 650лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 32 550лв. 150лв. 32 700лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 3 000 150лв. 3 150лв.

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0 18 500лв. 18 500лв.
/за дограма на двата етажа на общ.
сграда над соц.патронаж/ 0 18 500лв. 18 500лв.

2.3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 880лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 9 480лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 16 500лв. 9 480лв. 7 020лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 1 000лв. 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 6 480лв. 3 520лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 3 000лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 18 000лв. 3 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 8 000лв. 3 000лв. 5 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 10 567лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 19 450лв. 10 567лв. 30 017лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 7 000лв. 9 567лв. 16 567лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 11 300лв. 1 000лв. 12 300лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” намаление с 967лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 150лв. 967лв. 183лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 967лв. 33лв.
2.3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности с 2 730лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление със 150лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 150лв. 850лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 150лв. 850лв.
- Дейност 759 “Други дейности по културата” увеличение с 2 880лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 880лв. 6 880лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 2 880лв. 6 880лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Зидарово, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2008г. с 45 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №5/
2.4.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 21 100лв. 1 000лв. 22 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 000лв. 1 000лв. 7 000лв.
2.4.2.Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 350лв. 1 000лв. 2 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 500лв. 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 500лв. 500лв.
2.4.3.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 45 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100лв. 45 000лв. 45 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 45 000лв. 45 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Росен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора за 2008г. с 50 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №6/
2.5.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 9 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 100лв. 1 000лв. 17 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – рзходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
било намаление става
§53-00 – придобиване на НМА 22 000лв. 10 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект спортна зала с.Равна гора 10 000лв. 10 000лв. 0
2.5.2. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 30 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 200лв. 30 000лв. 42 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 800лв. 30 000лв. 32 800лв.
2.5.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 29 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 29 000лв. 129 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 29 000лв. 129 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Равна гора, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Присад за 2008г. с 25 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №7/
2.6.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 300лв. 2 000лв. 24 300лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.
2.6.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 7 600лв. 1 000лв. 8 600лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 800лв. 3 000лв. 7 800лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 2 000лв. 2 000лв. 0
2.6.3.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 3 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 3 000лв. 0
2.6.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 25 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 700лв. 25 000лв. 45 700лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 700лв. 25 000лв. 45 700лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Присад, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №8/
2.7.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 6 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 21 650лв. 6 500лв. 28 150лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 7 500лв. 6 500лв. 14 000лв.
2.7.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 37 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 30 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 150лв. 1 000лв. 150лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500лв. 500лв. 0
§ 52-00 – придобиване на ДМА 60 000лв. 31 500лв. 91 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
с.Равадиново-изграждане на домовите
отклонения 60 000лв. 31 500лв. 91 500лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 6 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 11 400лв. 2 500лв. 8 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 2 500лв. 4 500лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 9 000лв. 9 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03
-детски комплект парк с.Равадиново 0 9 000лв. 9 000лв.
2.7.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 11 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 51 500лв. 11 500лв. 40 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 51 500лв. 11 500лв. 40 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Равадиново, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 15 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №9/
2.8.1. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 40 000лв. 15 000лв. 55 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 вода,горива,енергия 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 30 000лв. 13 000лв. 43 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Атия, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2008г. с 60 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №10/
2.9.1. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 10 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 10 000лв. 13 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 10 000лв. 10 000лв.
2.9.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 50 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 35 000лв. 50 000лв. 85 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 50 000лв. 85 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Крушевец, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Вършило за 2008г. с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №11/
2.10.1. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 20 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 54 900лв. 20 000лв. 74 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 54 900лв. 20 000лв. 74 900лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Вършило, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Костадин Мархолев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Габър за 2008г. с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №16/
2.11.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 17 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 450лв. 17 000лв. 33 450лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 17 000лв. 20 000лв.
2.11.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 3 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 500лв. 3 000лв. 4 500лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Габър, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Димитър Желев – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Индже войвода за 2008г. с 35 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №12/
2.12.1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 9 450лв. 200лв. 9 650лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 1 000лв. 200лв. 1 200лв.
2.12.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 35 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 35 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 35 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 35 000лв. 35 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 1 200лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 000лв. 1 200лв. 12 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 200лв. 1 200лв. 2 400лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” намаление с 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 500лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 500лв. 0
- Дейност 622 “Озеленяване” намаление с 200лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 500лв. 200лв. 300лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 150лв. 150лв. 0
§ 10-15 – материали 350лв. 50лв. 300лв.

2.12.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 700лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 54 700лв. 700лв. 54 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 54 700лв. 700лв. 54 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Индже войвода, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Димитър Желев – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. с 11 400лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №13/
2.13.1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 11 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 115 955лв. 11 400лв. 127 355лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 20 000лв. 5 000лв. 25 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 43 000лв. 6 400лв. 49 400лв.
2.13.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 10 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 6 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 100 000лв. 100 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
тласкател с.Черноморец 100 000лв. 100 000лв. 0

-канализация ул.”Оборище” 0 30 000лв. 30 000лв.
-за довърш.работи за Водоем 0 64 000лв. 64 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 16 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 120 000лв. 10 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 40 000лв. 4 000лв. 44 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 80 000лв. 6 000лв. 86 000лв.
§ 52-00 – придобиване на ДМА 70 000лв. 6 000лв. 76 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06
-осветление до гробищен парк 40 000лв. 40 000лв. 0

-изграждане на улично осветление
на ул.”Лилия” 0 3 000лв. 3 000лв.
-изграждане на улично осветление
на ул.”Родопи” и ул.”Акра” 0 37 000лв. 37 000лв.
-осветление с.о.Червенка 30 000лв. 6 000лв. 36 000лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 155лв. 10 000лв. 35 155лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.
- Дейност 626 “Пречистване на отпадъчните води от населените места” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 30 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06
-ПСОВ-Черноморец 30 000лв. 30 000лв. 0
2.13.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” с 9 000лв. параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 43 260лв. 9 000лв. 55 260лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 43 260лв. 9 000лв. 55 260лв.
2.13.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 866 “Други дейности по икономиката” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложениете промени в бюджета на с.Черноморец, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета за 2008г. във функция “Образование” дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в частта за местни дейности със 80 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 445 000лв. 80 000лв. 365 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06
- ЦДГ с.Зидарово 180 000лв. 180 000лв. 0
било увеличение става

-кухненски блок
ЦДГ с.Черноморец 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както ги гласувахме преди малко.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 406


2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за местни дейности, както следва:
2.1.Намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2008г. с 321 900лв. и извършва промени на плана на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.1. Функция “Общи държавни служби” намаление с 361 900лв., в т.ч.
- Дейност 122 “Общинска администрация” намаление с 321 900лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 258 695лв. 41 220лв. 1 217 475лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500 000лв. 41 220лв. 458 780лв.
било намаление става
§ 42-00 – тек.трансф.и обезщетения
и помощи 340 000лв. 160 000лв. 180 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по решение
на Общински съвет 340 000лв. 160 000лв. 180 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 605 450лв. 5 680лв. 599 770лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 – климатици
киносалон 4бр.Созопол 10 000лв. 10 000лв. 0
било увеличение става
подпараграф 52-05 – информационно
едностранно табло с размери
200см./200см. 0 1 440лв. 1 440лв.
-информац.двустранно табло с
размери 200см./200см. 0 1 740лв. 1 740лв.

-информац. едностранно табло с
размери 120см./200см. 0 1 140лв. 1 140лв.
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМА 409 380лв. 115 000лв. 294 380лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09
-проект реконструкция на път BGS
1210/ІІ-99/Созопол-к/г Каваци 35 000лв. 35 000лв. 0
-проект реконструкция на пътBGS
1211/ІІ-99 Черноморец-
Созопол/-Равадиново 25 000лв. 25 000лв. 0
-проект на път ВGS 1212/ІІ-99
Крайморие-Черноморец/ Атия-
Росен-Равна гора 30 000лв. 30 000лв. 0
-проект на път BGS 1215/І-9,Маринка-
Крушевец/, Извор-Зидарово фаза работно
проектиране Извор-Зидарово 25 000лв 25 000лв. 0
-Дейност 123 “Общински съвет” намаление с 40 000лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт
Общински съвет Созопол 40 000лв. 40 000лв. 0

2.1.2.Функция ”Отбрана и сигурност” намаление със 100 000лв., в т.ч.
-Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 185 000лв. 50 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 180 000лв. 50 000лв. 130 000лв.
- Дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 100 000лв. 50 000лв. 50 000лв.
2.1.3.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” намаление с 70 000лв. и извършва вътрешна промяна на плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 242 575лв. 84 400лв. 158 175лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 100 000лв. 30 000лв. 70 000лв.
§ 10-15 – материали 70 000лв. 44 400лв. 25 600лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 10 000лв. 10 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 35 450лв. 14 400лв. 49 850лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – електрически
тиган с вместимост на ваната до 99л.
за ДСП гр.Созопол 0 8 300лв. 8 300лв.
-планетарен миксер –вместимост на
басана 50л.за ДСП гр.Созопол 0 6 100лв. 6 100лв.
2.1.4. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличение със 190 000лв., в т.ч.
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 2 854 855лв. 30 000лв. 2 824 855лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
Буджака 30 000лв. 30 000лв. 0

-Дейност 622 “Озеленяване” увеличение със 100 000 лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 355 959лв. 100 000лв. 455 959лв.
в т.ч
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 350 000лв. 100 000лв. 450 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 120 000лв. и извършва вътрешна промяна на плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 114 221лв. 30 000лв. 144 221лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 30 000лв. 36 500лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 292 000лв. 90 000лв. 382 000лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 – детски комплект
градска градина Созопол 30 000лв. 30 000лв. 0
било увеличение става
подпараграф 52-06 – конструктивно
укрепване и консервация на крепостни
зидове в обхвата на УПИ 405,УПИ 406,
УПИ 440,УПИ 441 и ул.Кулата 0 120 000лв. 120 000лв.
- Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците”-извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва: / Приложение №2/
било - става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 25 000лв. 25 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03
по обекти, както следва:
било намаление става
-фургон за РДНО 5 000лв. 5 000лв. 0
-косачка за РДНО 2 000лв. 2 000лв. 0
-пералня за РДНО 1 000лв. 1 000лв. 0
било увеличение става
-поливна система за РДНО 0 8 000лв. 8 000лв.
2.1.5.Функция “Икономически дейности и услуги” увеличение със 20 000лв., в т.ч.
- Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” увеличение с 100 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 708 370лв. 100 000лв. 1 808 370лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 650 740лв. 100 000лв. 1 750 740лв.
-Дейност 989 “Други дейности по икономиката” намаление с 80 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 089 000лв. 80 000лв. 2 009 000лв.
в т.ч.
§10-98 – други некласиф. 100 000лв. 80 000лв. 20 000лв.
2.2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор за 2008г. със 70 000лв. в частта за местни дейности, както следва: / Приложение №3/
2.2.1.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” със 70 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 65 000лв. 70 000лв. 135 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 65 000лв. 70 000лв. 135 000лв.

2.3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Зидарово за 2008г. с 18 500лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №4/
2.3.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 18 650лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 32 550лв. 150лв. 32 700лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 3 000 150лв. 3 150лв.

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0 18 500лв. 18 500лв.
/за дограма на двата етажа на общ.
сграда над соц.патронаж/ 0 18 500лв. 18 500лв.
2.3.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 880лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 9 480лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 16 500лв. 9 480лв. 7 020лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 500лв. 1 000лв. 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 000лв. 2 000лв. 0
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 6 480лв. 3 520лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” намаление с 3 000лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 18 000лв. 3 000лв. 15 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 8 000лв. 3 000лв. 5 000лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 10 567лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 19 450лв. 10 567лв. 30 017лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 7 000лв. 9 567лв. 16 567лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 11 300лв. 1 000лв. 12 300лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” намаление с 967лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 150лв. 967лв. 183лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 967лв. 33лв.
2.3.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности с 2 730лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” намаление със 150лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 150лв. 850лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 150лв. 850лв.
- Дейност 759 “Други дейности по културата” увеличение с 2 880лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 880лв. 6 880лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 2 880лв. 6 880лв.
2.4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2008г. с 45 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №5/
2.4.1.Увеличава плана на разходите на дейност 122 “Общинска администрация” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 21 100лв. 1 000лв. 22 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 000лв. 1 000лв. 7 000лв.
2.4.2.Намалява плана на разходите на дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и др.” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 350лв. 1 000лв. 2 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 500лв. 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 000лв. 500лв. 500лв.
2.4.3.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 45 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100лв. 45 000лв. 45 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 45 000лв. 45 000лв.
2.5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равна гора за 2008г. с 50 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №6/
2.5.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 9 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 100лв. 1 000лв. 17 100лв.
в т.ч.
§ 10-20 – рзходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 5 000лв.
било намаление става
§53-00 – придобиване на НМА 22 000лв. 10 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
-проект спортна зала с.Равна гора 10 000лв. 10 000лв. 0
2.5.2. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 30 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 200лв. 30 000лв. 42 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 800лв. 30 000лв. 32 800лв.
2.5.3.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 29 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 100 000лв. 29 000лв. 129 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 29 000лв. 129 000лв.
2.6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Присад за 2008г. с 25 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №7/
2.6.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 300лв. 2 000лв. 24 300лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.
2.6.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 7 600лв. 1 000лв. 8 600лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 800лв. 3 000лв. 7 800лв.
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 2 000лв. 2 000лв. 0

2.6.3.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 3 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 0
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 3 000лв. 0
2.6.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” 25 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 700лв. 25 000лв. 45 700лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 20 700лв. 25 000лв. 45 700лв.
2.7.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Равадиново за 2008г. с 32 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №8/
2.7.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 6 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 21 650лв. 6 500лв. 28 150лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 7 500лв. 6 500лв. 14 000лв.
2.7.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 37 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 30 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 150лв. 1 000лв. 150лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 500лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 500лв. 500лв. 0
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 60 000лв. 31 500лв. 91 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – канализация
с.Равадиново-изграждане на домовите
отклонения 60 000лв. 31 500лв. 91 500лв.
- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” увеличение с 6 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 11 400лв. 2 500лв. 8 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 500лв. 2 500лв. 4 500лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 9 000лв. 9 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03
-детски комплект парк с.Равадиново 0 9 000лв. 9 000лв.
2.7.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 11 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 51 500лв. 11 500лв. 40 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 51 500лв. 11 500лв. 40 000лв.
2.8.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Атия за 2008г. с 15 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №9/
2.8.1. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 604 “Осветление на улици и площади” с 15 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 40 000лв. 15 000лв. 55 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 вода,горива,енергия 10 000лв. 2 000лв. 12 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 30 000лв. 13 000лв. 43 000лв.
2.9.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Крушевец за 2008г. с 60 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №10/
2.9.1. Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 10 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 10 000лв. 13 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 0 10 000лв. 10 000лв.
2.9.2.Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 50 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 35 000лв. 50 000лв. 85 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 50 000лв. 85 000лв.
2.10.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Вършило за 2008г. с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №11/
2.10.1. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 20 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 54 900лв. 20 000лв. 74 900лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 54 900лв. 20 000лв. 74 900лв.
2.11.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Габър за 2008г. с 20 000лв. в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №16/
2.11.1.Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 17 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 16 450лв. 17 000лв. 33 450лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 3 000лв. 17 000лв. 20 000лв.
2.11.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” с 3 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 3 000лв. 6 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 500лв. 3 000лв. 4 500лв.
2.12.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Индже войвода за 2008г. с 35 000лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №12/
2.12.1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 9 450лв. 200лв. 9 650лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки 1 000лв. 200лв. 1 200лв.
2.12.2.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 35 500лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” увеличение с 35 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0 35 000лв. 35 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 0 35 000лв. 35 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 1 200лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 11 000лв. 1 200лв. 12 200лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 200лв. 1 200лв. 2 400лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” намаление с 500лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 500лв. 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 500лв. 0
- Дейност 622 “Озеленяване” намаление с 200лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 500лв. 200лв. 300лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 150лв. 150лв. 0
§ 10-15 – материали 350лв. 50лв. 300лв.
2.12.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 700лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 54 700лв. 700лв. 54 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 54 700лв. 700лв. 54 000лв.
2.13.Общински съвет Созопол увеличава разходната част на бюджета на кметство с.Черноморец за 2008г. с 11 400лв. и извършва промени на бюджетните кредити в частта за местни дейности, както следва: /Приложение №13/
2.13.1. Увеличава плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 11 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 115 955лв. 11 400лв. 127 355лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 20 000лв. 5 000лв. 25 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 43 000лв. 6 400лв. 49 400лв.
2.13.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 10 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” намаление с 6 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 100 000лв. 100 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06 – реконструкция
тласкател с.Черноморец 100 000лв. 100 000лв. 0
било увеличение става
-канализация ул.”Оборище” 0 30 000лв. 30 000лв.

-за довърш.работи за Водоем 0 64 000лв. 64 000лв.
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” увеличение с 16 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 120 000лв. 10 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 40 000лв. 4 000лв. 44 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 80 000лв. 6 000лв. 86 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 70 000лв. 6 000лв. 76 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06
било намаление става
-осветление до гробищен парк 40 000лв. 40 000лв. 0
било увеличение става
-изграждане на улично осветление
на ул.”Лилия” 0 3 000лв. 3 000лв.
-изграждане на улично осветление
на ул.”Родопи” и ул.”Акра” 0 37 000лв. 37 000лв.
-осветление с.о.Червенка 30 000лв. 6 000лв. 36 000лв.
- Дейност 622 “Озеленяване” увеличение с 10 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 155лв. 10 000лв. 35 155лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 10 000лв. 30 000лв.
- Дейност 626 “Пречистване на отпадъчните води от населените места” намаление с 30 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 30 000лв. 30 000лв. 0
в т.ч.
подпараграф 52-06
-ПСОВ-Черноморец 30 000лв. 30 000лв. 0
2.13.3.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура,религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” с 9 000лв. параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 43 260лв. 9 000лв. 55 260лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 43 260лв. 9 000лв. 55 260лв.

2.13.4. Увеличава плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 866 “Други дейности по икономиката” с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
2.14.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета за 2008г. във функция “Образование” дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” в частта за местни дейности със 80 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 445 000лв. 80 000лв. 365 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06
- ЦДГ с.Зидарово 180 000лв. 180 000лв. 0
било увеличение става
-кухненски блок
ЦДГ с.Черноморец 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.2.1.1., т.2.1.3., т.2.1.4., т.2.3.1., т.2.5.1., т.2.7.2., т.2.13.3., т.2.14. и заповед №Z-1533 от 13.11.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 176 135лв. 1 852 720лв. 9 028 855лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
било намаление става
-собствени средства 4 750 180лв. 147 280лв. 4 602 900лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 700 335лв. 2 000 000лв. 2 700 335лв.
в т.ч.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 0 700 335лв.
-ПСОВ гр.Созопол 0 2 000 000лв. 2 000 000лв.

-МРРБ-София 1 091 520лв. 0 1 091 520лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 407

3. Въз основа на приетите решения по т.2.1.1., т.2.1.3., т.2.1.4., т.2.3.1., т.2.5.1., т.2.7.2., т.2.13.3., т.2.14. и заповед №Z-1533 от 13.11.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт за 2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 7 176 135лв. 1 852 720лв. 9 028 855лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
било намаление става
-собствени средства 4 750 180лв. 147 280лв. 4 602 900лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 700 335лв. 2 000 000лв. 2 700 335лв.
в т.ч.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 0 700 335лв.
-ПСОВ гр.Созопол 0 2 000 000лв. 2 000 000лв.

-МРРБ-София 1 091 520лв. 0 1 091 520лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. с 5 300лв. в делегиранате от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 5 300лв.
- Дейност 738 “Читалища” – дофинансирани с общински приходи с 5 300лв.
било увеличение става
§ 45-00 – суб.за орг.с нестоп.цел 48 000лв. 5 300лв. 53 300лв.
в т.ч. за:
-Читалище “Димо Николов”
с.Черноморец 10 000лв. 2 300лв. 12 300лв.
-Читалище “Наука” с.Индже войвода 0 3 000лв. 3 000лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната в параграф 45-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 5 300лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. с 5 300лв. в делегиранате от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 408

4. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. с 5 300лв. в делегиранате от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 5 300лв.
- Дейност 738 “Читалища” – дофинансирани с общински приходи с 5 300лв.
било увеличение става
§ 45-00 – суб.за орг.с нестоп.цел 48 000лв. 5 300лв. 53 300лв.
в т.ч. за:
-Читалище “Димо Николов”
с.Черноморец 10 000лв. 2 300лв. 12 300лв.
-Читалище “Наука” с.Индже войвода 0 3 000лв. 3 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” 5 300лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 5 300лв. 5 300лв. 0
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 409

5. Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта “Резерв за непредвидени и неотложни разходи” 5 300лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 97-00 – резерв за непредвидени
и неотложни разходи 5 300лв. 5 300лв. 0


Н.Пехливанова: Следваща Докладна записка с вх.№833/18.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с “Проект на Укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2 + 800” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№833, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 410

1. Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Проект за Укрепване на свлачища на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

К.Германова: Следваща точка в дневния ред е доклад на комисията по общинска собственост, давам думата на председателя на комисията.
М.Димов: На 25.11.2008г.от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха: М. Димов – Председател, Г.Пухов,Н.Пехливанова, С.Недин и А.Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова и Надежда Савова – Юристи на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Здравко Манолакиев – Общински съветник; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Пенка Щерионова – Общински съветник.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 666/04.09.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в сградата на Културен дом – гр.Созопол, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ливъпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 411
1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис с площ от 13/тринадесет/кв.м., находящ се на партерен етаж в общинска сграда – Културен дом, разположена в рамките на ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/ за който е съставен акт за частна Общинска собственост 464/01.03.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 122 /24.06.2008г. в размер на 314.17/ триста и четирнадесет лева и 0.17ст./лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл8 ал.1 и чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ офис с площ 12/дванадесет/кв.м. /обособена част от коридорно пространство/, находящ се на партерен етаж в общинска сграда – Културен дом, разположена в рамките на ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/ за който е съставен акт за частна Общинска собственост 464/01.03.2004год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 123/24.06.2008г. в размер на 290/двеста и деветдесет/лв. месечна наемна цена, изготвена от независим лицензиран оценител, която да се използва като начална тръжна цена, без ДДС при провеждането на търга.
1.2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.


М.Димов: Докладна записка с вх.№ 741/23.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-35, кв.6 по плана на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение към правното основание:
“Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА….”
К.Германова: Има техническа грешка. Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№741 в едно с предложението на комисията, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 412

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 45/четиридесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-35, кв.6 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №199/15.09.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1540,22 /хиляда петстотин и четиридесет лв. и двадесет и две ст./лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 746/27.10.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ І общ в кв.8, целия с площ от 375кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№746, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 413

1. На основание чл.49а от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява в полза на лицето Адиле Адемова Мехмедова, ЕГН 7503250534 от с.Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ сграда - 100кв.м., предвидена за изграждане върху имот частна общинска собственост, съставляващ УПИ Іобщ, в кв.8, целият с площ от 375 кв.м., по плана на с.Крушевец, Община Созопол, при граници – североизток – УПИ ІІ-49, югоизток – УПИ ХІІ-53, югозапад – улица и северозапад – улица, за който е съставен АЧОС №897/02.03.2007г.
2. На основание чл.41, ал. 2 от Закона за Общинската собственост утвърждава експертна оценка № 216/20.10.2008г. на независим лицензиран оценител и определя цена на право на строеж за 1/един/кв.м. в размер на 30.12/тридесет лв. и дванадесет ст./лв., без ДДС, въз основа на която да бъде извършено разпореждането с ограниченото вещно право върху недвижимия имот, частна общинска собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 759/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем по предназначение на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ търговски обект “Вятърна мелница”, Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: имате ли въпроси по докладната колеги?
К.Мархолев: Нема целогодишен ли е или само за сезона? И ако е не може ли да го вмъкнем в решението?
К.Германова: Да целогодишен е. Взима се за три год. и се плаща за цялата година. Други въпроси има ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№759, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 414

1. На основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата на Общински Съвет, за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, да бъде отдадена чрез провеждане на публичен конкурс сграда- търговски обект “Вятърна мелница”, при граници изток:сграда БЧК, юг, запад и север: общинско място, и находяща се в кв.42, по план на гр.Созопол , със застроена площ 20 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 40 кв.м., с АЧОС № 3/20.01.1997г. и със съответно предназначение за търговия и ОХ.
2. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 3/три/ години.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен конкурс за описания по т.1 имот в размер на 662,50 лв. без вкл.ДДС.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 762/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Безвъзмездно прехвърляне на помещение, собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имахме старо такова решение, което Областния управител ни беше спрял. Не беше излязло съдебното решение с което г-н Пухов да докаже представителната си власт. Сега всички документи са окомлектовани и за това кмета внася докладната. Въпроси?
Д.Желев: Безспорен факт е, че трябва да им се даде помещение на тракийското дружество. По този начин формулирано създаваме предпоставка то да бъде продадено. Нямам предвид сега, но след години.
К.Германова: Г-н Желев, вижте т.2 от решението.
Д.Желев: Аз съм се консултирал с юристи, които ми казаха, че тези тежести не могат да повлияят. Не може ли да се даде с право на ползване.
К.Германова: По този начин, при друга конфигурация на Общински съвет може да им бъдеотнето. Няма как да се спазят и двете неща. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Дадем ли помещението и тракийското дружество придобие собственост, те ще си носят кръста. Продадат ли го техен си е проблема, ние го правим за добро. Няма организация в града, която да имасобственост, те ще са първите. Идеята ми е да постъпим така със всички останали – Рибарското, Гръцкото и т.н.
Х.Бардуков: Едно от най-трудните неща в днещно време е да изгониш наемател, няма ли Закон чрез който да го отдадем за 50 год. например.
К.Германова: Има ЗОС, който не позволява такова дълосрочно отдаване.
Х.Бардуков: Въпрос към юристите – неможе ли да се поставят клаузи с които да се забрани всякакъв начин за разпореждане с общинската собственност, различен от дейността на сдружението?
К.Германова: Тази докладна е направена от юристи все пак и мисля, че е достатъчно е съобразена да бъдат защитени и едната и другата страна. В решението изрично трябва да се запише, че прехвърлянето се извършва от Общината.
Има ли други въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№762 в едно направеното допълнение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 415

1. На основание чл.35, ал.5 от Закона за общинска собственост община Созопол прехвърля безвъзмездно право на собственост на „Тракийско сдружение Яни Попов” – гр.Созопол, рег. с решение № 1 по ф.д.№ 3218 по описа за 1999г. на БОС върху следния недвижим имот частна общинска собственост – помещение с площ от 85 кв.м. със самостоятелен вход в сграда, представляваща секция 2, бл.12, ул.”Стара планина”, находящ се в УПИ II, КВ.71 по плана на гр. Созопол.
2. Предоставянето на помещението да се извърши при следните условия:
а/ имота да се ползва само по предназначение: като клуб „ Тракийско сдружение Яни Попов „- гр. Созопол.
б/ имота да се ползва само за осъществяване целите на сдружението, съгласно устава му.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 768/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№768, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 416

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 12/дванадесет/ включително от приложения списък.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 769/05.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2008г. на картотекирани граждани като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№769, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 417

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2008 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол, като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 47/четиридесет и седем/ включително от приложения списък.


М.Димов: Докладна записка с вх.№803/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за продажба на притежаваните от Община Созопол акции в “Градина” АД.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: т.10 от ЗМСМА в правното основание да се заличи.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№803 в едно с предложението на комисията, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ПРОТИВ
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 418

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр.с чл.35 ал.4, т.2, от Закон за общинската собственост, чл.185 ал.2 от ТЗ, във вр. с чл. 14 ал.3 от Устава на “Градина” АД, Общински Съвет приема преложението на акционера „Дюни“ АД за закупуване на притежаваните от Община Созопол акции, представляващи 25 % от капитала на „Градина“ АД при пазарна цена, съгласно оценка извършена от независим лицензиран оценител в размер на 2 394 000 лева.
Възлага на КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ да извърши необходимите правни действия за прехвърлянето на притежаваните от Община Созопол акции от капитала на “Градина” АД на „Дюни“ АД срещу цена от 2 394 000 лева, съгласно разпоредбите на ТЗ.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 807/13.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-81, кв.8 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен №67800.501.81 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№807, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 419

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 11/единадесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-81, кв.8, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.81 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 212/17.10.2008г. на независим лицензиран оценител в размер на 2384/две хиляди триста осемдесет и четири/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 808/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№808, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 420

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМ, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 80/осемдесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-99, кв.16 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №213/17.10.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1369 /хиляда триста шестдесет и девет /лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: И последна Докладна записка с вх.№ 838/20.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на собственик на сграда, за изграждане на стълби към съществуващ нежилищен обект в ПИ 67800.502.134, кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№838, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 421

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.52,ал.3 от НРПУРОС , учредява на “Лето “ЕООД,представлявано от Кирил Гузгунов, в качеството управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 115848727, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на масивни стълби със застроена площ от 4, 05/четири цяло и пет кв.м. /кв.м. при едноетажен застроителен обем, в ПИ 67800.502.134, по кадастрална карта на гр.Созопол , идентичен с УПИ І, в кв.73 по регулационен план гр.Созопол , и по технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 559 / петстотин петдесет и девет/кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север и североизток ПИ 67800.502.422-улица, запад – ПИ 67800.502.412/, юг- ПИ 67800.502.430/улица/.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за обекта за застроена площ от 4,05 кв.м. , възлизаща на 428 лв. /четиристотин двадесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 227 / 11.11.2008г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение за обекта по т.1.

К.Германова: Преминаваме към четвърта точка от дневния ред, давам думата на председателя на комисията по устройство на територията – г-н Гочев.
А.Гочев: На 25.11.2008 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.На заседанието присъстваха: Константин Гребенаров – член; Ангел Гочев – Председател; Милко Димов, Стоян Маринов и Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Катя Стоянова – Зам. кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Надежда Савова – Юрист общинска собственост; Божана Чампарова – Юрист на Община Созопол и Добри Добрев – Кмет на с.Черноморец.
Комисията разгледа и се произнесоха по Докладна записка с вх.№ 760/03.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Черноморец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№760, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 422
На основание чл.21, ал.1,т.18 от Закона зо местното самоуправление и местната администрация именува новосъздадени улици в регулационни граници на с. Черноморец, община Созопол както следва:

1. ул.” Вромос” – о.т. 197,198,199,200.
2. ул.” Еделвайс” – о.т. 202,201.
3. ул.” Иглика” – о.т. 200, 201.
4. ул.” Зеленика” – о.т.198,202,204
5. ул.” Незабравка” – о. т.53,56,52,216,2.
6. ул.”Акра” – о.т. 250,251,257,259,260.
7. ул.”Черно море” – о.т. 256,255,254,253,252,251,262,263,264,266.
8. ул.” Ропотамо” – о.т. 256,264.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 799/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/, за УПИ XVIII-351, в кв.33 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№799, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 423

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за промяна на ПУП – ПРЗ и РУП на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-351, в кв.33 по плана на гр.Созопол със нов идентификационен номер 67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№ 800/12.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване промяна на плана за регулация на УПИ XVIII-1349, кв.44 по плана на гр.Созопол с нов идентификационен номер 67800.504.237 по влязла в сила кадастрална карта.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№800, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 424

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.128 ал.6 и чл.121 ал.2, чл.134 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Созопол съгласува проекта за промяна на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-1349, кв.44 по плана на гр.Созопол и със нов идентификационен номер 67800.504.237 по влязла в сила кадастрална карта.

К.Германова: Следваща точка, доклад на комисията по здравеопазване. Давам думата на председателя на комисията – г-н Пухов.
Г.Пухов: На 25.11.2008г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
На заседанието присъстваха: Гено Пухов – Председател; Милко Димов, Пенка Щерионова – член, Ангел Гочев и Здравко Манолакиев – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Йорданка Димитрова – Специалист “Социални дейности”; Стойо Недин – Общински съветник; Николина Пехливанова – Общински съветник; Надежда Савова – юрист община Созопол; Божана Чампарова – юрист на Община Созопол.

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с .№809/14.11.08г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократна помощ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли коментари по докладната колеги? Няма. Ще ги гласуваме по отделно молбите. Който е съгласен да бъде отпуснатаеднократна парична помощ на Желязко Вълчев Стефанов – 543,44лв., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен да бъде отпуснатаеднократна парична помощ на Апостол Ангелов Маров – 329,92лв., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен да бъде отпуснатаеднократна парична помощ на Димо Янев Милчаков – 525,42лв.., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен да бъде отпуснатаеднократна парична помощ на Ганка Христова Илиева - 145лв., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на лицата които гласувахме току що, който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 425

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
1. Желязко Вълчев Стефанов от с.Росен ЕГН: 6010060522 – с диагноза„злокачествено новообразувание на десния горно дялов бронх” за изследвания, закупени лекарства и транспорт до гр.София в размер на 543 / петстотин четиридесет и три / лв. и 44 стотинки.
2. Апостол Ангелов Маров от гр. Созопол ЕГН: 3701310568 – инвалид първа група с минало заболяване „ чернодробна цироза – асцитен стадий” и диагноза „пневмония синистра „ за закупени лекарства в размер на 329 / триста двадесет и девет/ лв. и 92 стотинки.
3. Димо Янев Милчаков от гр. Созопол ЕГН: 5707290605 – претърпял исхемичен инсулт, трудно подвижен - за закупени лекарства и транспорт в размер на 525 / петстотин двадесет и пет / лв. и 42 стотинки.
4. Ганка Христова Илиева от с. Черноморец ЕГН: 4210105934 с диагноза „ злокачествено образувание на бъбрека” , 80 % инвалидност, претърпяла оперативно лечение по повод вентрална херния – в размер на 145 / сто четирдесет и пет / лв.

К.Германова: Точка шеста от дневния ред е Докладна записка с вх.№843/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора.
Докладните, тази и следващите три бяха разгледани и на комисия ЗУТ. Давам думата на Кмета да направи разяснение.
П.Рейзи: На предната сесия взехме решение кои да бъде изготвен ПУП, на селата. Сега вече еготов и вие трябва да го приемете.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№843, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 426

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Равна гора
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Равна гора.
С проекта за ПУП се оформя план за улична регулация на улица с о.т.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 с ширина 5,00 м.
С ПУП се обособява един нов УПИ І 000192 в местност “Край село”, землище с.Равна гора, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

К.Германова: Докладна записка с вх.№844/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност “Махалата”, землище с.Крушевец, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№844, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 427

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Крушевец
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 001093 в местност „Махалата” землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Крушевец
С ПУП се обособява един нов УПИ І 001093 в местност „Махалата” землище с.Крушевец, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

К.Германова: Следваща Докладна записка с вх.№845/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 025225 от КВС в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№845, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 428

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Росен
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ №025225 в местност „Край село ” землище с.Росен,община Созопол с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Росен.
С ПУП се обособява един нов УПИ І 025225 в местност “Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , минимално озеленена площ 40% .Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

К.Германова: Докладна записка с вх.№846/25.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор, общ.Созопол с цел изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№846, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 429

На основание чл.21,ал1,т11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ чл.59 ал.1, чл.60, чл.109, ал.1 т.3 и ал.2, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и при следните мотиви :
• Възникнали общински нужди за отреждане на терен за изграждане на ЛПСОВ за пречистване на отпадъчните води от канализацията на с.Извор
• Предвид изискванията на екологичното законодателство и постигане на устойчиво развитие на населеното място
ОДОБРЯВАМ:
Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхвата на ПИ 028101 в землище с.Извор , общ.Созопол,, с цел изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ с.Извор
С ПУП се обособява един нов УПИ І 028101 в землище с.Извор , общ.Созопол, като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води при плътност на застрояване 50%, Н мак.= 10,00 м. Кинт=0,5 , мин.озеленена площ 40% . Предвидени са места за паркиране съгласно чл.43 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник , чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас .

К.Германова: И последна десета точка в дневния ред, Докладна записка с вх.№852/27.11.2008г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни и информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол.
Първата скица е за Кметство с.Зидарово, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен Скица № 207/23.10.2008г, да бъде одобрена от Общински съвет Созопол, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Втората скица е за Кметство с.Атия, имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен Скица № 272/11.11.2008г, да бъде одобрена от Общински съвет Созопол, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложеното решение по докладна записка с вх.№852/27.11.2008г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 429

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Созопол както следва:
1. Схема за с.Зидарово, общ.Созопол - Скица № 207/23.10.2008г.
2. Схема за с.Атия, общ.Созопол - Скица № 272 /11.11.2008г.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
Протокола води:……………
/Х.Михова/


*05.12.08


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...