:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 21/20.01.2009г.


ПРОТОКОЛ № 21

Днес, 20.01.2009г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе двадесет и първото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Румен Александров – Гл. Архитект на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор „Евроинтеграция”, Виржиния Хайк – консултант на Община Созопол, кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват петнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол. По една вече създадена традиция искам да поздравя един наш колега – г-н Петров, днес той има рожден ден. От иметона целия Общински съвет – Честито с пожелания за многоздраве и успех.
Преди да започнем искам да направя едно уточнение, имаме наше решение с което даваме съгласие заседанията ни да бъдат излъчвани пряко по СКАТ ТВ, но същото е със срок до 31.12.2008г. До този момент нямаме пуснато искане от медията и затова не съм внесла докладна. И сега на основание чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, който е съгласен заседанието на Общински съвет дасе излъчи пряко по СКАТ ТВ, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 458

Настоящото заседание на Общински съвет Созопол да се излъчи директно по СКАТ ТВ.

К.Германова: Както на всяко заседание започваме с питания към Кмета на Общината. Колеги давам ви думата, имате ли въпроси?
Д.Желев: В момента ЕВН извършват изкопни действия на територията на гр.Созопол, предполагам окабеляват, но имат ли разрешение за тези действия, както и график за изпълнението им? Другият ми въпрос е свързан с автомобилите, които са извън движение, а са паркирани пред домовете. Особено в стария град това представлява сериозен проблем, предприели ли сте някакви действия?
П.Рейзи: По отношение на ЕВН, имат издадено разрешение за строеж. След като приемем бюджета ние се заемаме с отремонтирването на засегнатите места.
По отношение на вторият ви въпрос, благодаря за напомнянето, надявам се всеки от вас от Общинските съветници да сигнализират за неща, които сме пропуснали, не само на сесия. Ще предприемем действия.

К.Германова: Други въпроси колеги? Няма. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: С някои от вас не съм се виждал, искам да ви пожелая Честита Нова Година. Успешна година на всички, много здраве и късмет.
К.Германова: Колеги всички сте получили покана с дневния ред, освен така предложените докладни имам предложение за промяна. Преди заседанието ви бяха раздадени допълнителни материали. Като т.7 в дневния ред предлагам да влезе Докладна записка с вх.№32/14.01.2009г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Създаване на комисия за “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” към Общински съвет Созопол, т.8 да стане Докладна записка с вх.№ 09/08.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „ Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/2.1.-02./2007”, проект „ Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”., т.9 да стане Докладна записка с вх.№ 40/19.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Канализация на с.Крушевец, Община Созопол”., като т.10 – Докладна записка с вх.№ 41/19.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на с.Крушевец, Община Созопол”.
Имате ли някакви други предложения за промяна по дневния ред колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за допълнение към дневния ред, а именно точките 7, 8, 9 и 10, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с преди малко гласуваните допълнения, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 459

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 30.06.2008г. - 31.12.2008г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 18/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 16/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по туризъм при Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 12/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, във връзка с изменения на ЗМДТ / изм.ДВ.бр.105 от 9 декември 2008г./
4. Докладна записка с вх.№ 13/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общински План за управление при кризи вследствие на терористична дейност.
5. Докладна записка с вх.№ 27/ 12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на Общинската администрация.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№ 17/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет , събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2008г.
7. Докладна записка с вх.№ 15/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност 311 “ Целодневни детски градини и ОДЗ” – държавна дейност във функция “ Образование”.
8. Докладна записка с вх.№ 08/ 08.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за капиталови разходи.
9. Докладна записка с вх.№ 20/ 10.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет , събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2009г.
10. Докладна записка с вх.№ 21/ 10.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на размера на таксите за битови отпадъци на територията на Община Созопол за 2009г.
11. Докладна записка с вх.№ 22/ 10.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси.
12. Докладна записка с вх.№ 26/ 12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към МДААР по Оперативна програма “ Административен капацитет”.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
13. Докладна записка с вх.№ 28/ 12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – общинска собственост.
14. Докладна записка с вх.№ 19/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот № 32, по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 03/ 06.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.” Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 04/ 06.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.” Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 05/ 06.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землище с. Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
18. Докладна записка с вх.№ 14/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Созопол.
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
19. Докладна записка с вх.№ 24/ 12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на изплащане на еднократни помощи.
VII. Докладна записка с вх.№32/14.01.2009г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Създаване на комисия за “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” към Общински съвет Созопол
VIII. Докладна записка с вх.№ 09/08.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „ Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/2.1.-02./2007”, проект „ Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”.
IX. Докладна записка с вх.№ 40/19.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Канализация на с.Крушевец, Община Созопол”.
X. Докладна записка с вх.№ 41/19.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на с.Крушевец, Община Созопол.
К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 30.06.2008г. - 31.12.2008г. Колеги всички сте се запознали, ако имате въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложения Отчет за дейността на Общински съвет за периода 30.06.2008г. - 31.12.2008г., моля да гласува”ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 460

Общински съвет Созопол приема Отчета за дейността на Общински съвет Созопол за периода 30.06.2008г. - 31.12.2008г.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно доклада на комисията по законност. Давам думата на Председателя на комисията – г-жа Щерионова, да ви зачете протокола от заседанието на комисията.
П.Щерионова: На 15.01.2009г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха: Гено Пухов, Константин Гребенаров, Николина Пехливанова и Стоян Маринов – членове;Пенка Щерионова – Председател. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Диан Дунев – юрист на Общински съвет – Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт Община Созопол; Божана Чампарова – юрист Община Созопол; Надежда Савова – юрист Община Созопол; Виржиния Хайк - гост; Йорданка Сейменова, Ангел Гочев и Милко Димов – общински съветници; Богдан Йорданов – адвокат Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№18/09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги въпроси по докладната имате ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 461

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самооуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол одобрява размера на данъка върху недвижимите имоти записан в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол , а именно:
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№16/09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по туризъм при Община Созопол. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция в решението: “На основание чл.21., ал. 2 от ЗМСМА.”
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с направената корекция от комисията,моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 462

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по туризъм при Община Созопол, изразяващи се в следното:
- в чл.6, ал.7 от Правилника, в края на изречение първо се добавят думите “подписани без забележки и възражение за това от всички свои членове в срок от 24 часа от взеване на решението”. Изречение второ отпада и текста придобива следния вид: “При възникване на проблеми, които изискват спешни решения, по изключение ОбКСТ може да обсъди и вземе решения неприсъствено, подписани без забележки и възражение за това от всички свои членове в срок от 24 часа от вземане на решението.”

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 12/09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, във връзка с изменения на ЗМДТ /изм.ДВ.бр.105 от 9 декември 2008г./. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Аз мисля, че тази такса от 200лв., която определяме е много висока. Тя трябва да се определя на база направените разходи от Общината, а не като приходи за Общината. Според мен трябва таксата да е 100лв.
К.Германова: Г-н Желев цитирайте ми точно члена в който искате да бъде извършена промяната.
Д.Желев: Не го намирам в момента.
К.Германова: Ами разбира се, промяната която желаете да предложите се отнася за друга докладна записка.
Д.Желев: Ами отнесете я към подходящата докладна записка.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№12, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Росен Деспов – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Константин Гребенаров – ЗА
11. Тодор Чакъров – ЗА
12. Димитър Желев – ЗА
13. Станимир Петров – ЗА
14. Здравко Манолакиев – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 463

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.113 от ЗМДТ, чл.30 от ЗТТИ и чл.32 от ППЗТТИ, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, Раздел VІІ , текстове със следното съдържание:
Чл.32, ал.4 /изм, приета с Решение №463/20.01.2009г./ За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия – регистрационна/ първоначална такса.
Чл.33 /изм, приета с Решение №463/20.01.2009г./ За размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите по спазване на изискванията за предоставяне на разрешението.
Чл.34. /изм, приета с Решение №463/20.01.2009г./ Тютюневи изделия от местно производство и от внос могат да продават търговци, регистрирани по ЗДДС.
Чл.35. (1) /изм, приета с Решение №463/20.01.2009г./ Таксите се заплащат преди издаване на разрешението от лицата, при предявяване на заявление.
(2) Лицата, които желаят да извършват търговия с тютюневи изделия, подават заявление до кмета на общината по местонахождението на обекта.
(3) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ, който съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверява търговската регистрация на заявителя;
2. копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ и картата за идентификация по регистър по ЗДДС;
3. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или еквивалентен документ, издаден от компетентните органи в държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 и 79 от 2007 г.);
6. справка за местонахождението и описание на обекта;
7. копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадени от съответните компетентни органи;
8. документ за платена такса.
(4) Документите на чужд език се представят придружени с легализиран превод на български език.
(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на финансови задължения към общината.
Чл. 36. (1) /изм, приета с Решение №463/20.01.2009г./ Търговските обекти, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, се вписват в специален регистър, който се води в общината от длъжностно лице, определено със заповед на кмета.
Чл.37. (1) /изм, приета с Решение №463/20.01.2009г./ Действието на разрешението се прекратява по молба на лицето в случаите на закриване или преместване на обекта при следните условия:
1. в обекта няма налични количества тютюневи изделия;
2. наличните в закрития обект количества тютюневи изделия могат да бъдат преместени в друг обект, за който е получил разрешение;
3. има сключен договор за продажба на тютюневи изделия с лице, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия.
4. При дерегистрация на търговеца по смисъла на ЗДДС , липса на такава или с отказ за регистрация;
(2) Действието на разрешението се прекратява със заповед на кмета на общината, издадена в седемдневен срок след настъпване на обстоятелствата по ал. 1.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 13/09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на общински План за управление при кризи вследствие на терористична дейност. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№13, моля дагласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 464

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол приема План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 27/12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на Общинската администрация. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната?Г-н Деспов.
Р.Деспов: Въпросът ми е, как е сметната тази цифра 137 – общата численост на общинска администрация?
К.Германова: Давам думаат на Кмета.
П.Рейзи: Г-жо Хайк
Виржиния Хайк – консултант на Община Созопол: Съгласно ЗМСМА Общински съвет приема общата структура и общата численост на персонала на Общинска администрация. Това е причината в докладната на Кмета на Общината да не са опоменати щатовете и бройките по отдели. Когато и ако структурата се приеме в зависимост от Закона за администрацията и Наредбата за единния класификатор, администрацията ще бъде задължена да изпълни структурата.
Предвидената численост невинаги съответства на действителната такава. Това е така защото за съжаление има текучество или има бройки които не са заети. Така например в новата структура има създадени нови отдели в които все още няма назначени бройки, защото затяхтрябва да бъдат проведени конкурси.
Р.Деспов: Благодаря на г-жа Хайк, но не мога да разбера, тази информация конфиденциална ли е? Виждайки тези бройки ние ще видим къде Администрацията по отдели е наблегнала на качество. И какво ще каже Кмета за работата на третия зам. Кмет виждам, че отново е в структурата. Аз незнам кой е той.
П.Рейзи: Ако слушахте внимателно г-жа Хайк, щяхте да си отговорите сам. Трети зам.Кмет все още няма назначен, не сме намерили подходящ човек. В структурата има много постове на които няма назначени хора. Структурата е изцяло съобразена с изискванията на Закона и проверяващите като дойдат гледат именно това.
К.Германова: Други въпроси има ли? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: С така представената органиграма не става ясно какви са функциите на зам. Кметовете и Секретаря на Общината. От тази схема става ясно че Кмета ръководи всичко, то няма лошо, ама за какво са Секретаря и зам.кметовете?
П.Рейзи: Техните функции се определят от ЗМСМА. В структурата функциите им не се описват, с нея показваме, че сме се съобразили със Закона.
К.Германова: Други въпроси по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване, обикновено, точка по точка. Който е съгласен с т.1 римско – Ръководство на Общината, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Който е съгласен с т.2 римско – Обща администрация, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Който е съгласен с т.3 римско – Специализирана администрация, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Който е съгласен с т.4 римско – На пряко подчинение на Кмета, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Който е съгласен с така предложените т.2 и 3 от решението,моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Като цяло който е съгласен с така приетите предложения за решение за структура и обща численост на Общинска администрация, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 465

1. ОДОБРЯВА структура на Общинска администрация на Община Созопол съобразно приложената органиграма и както следва:
I. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1. Кмет
2. Заместник кметове – 3
3. Секретар
4. Кметове на кметства – 10
5. Кметски наместници – 2
II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и управление на собствеността”, включваща:
1.1. Отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване” със следните звена:
1.1.1. ГРАО
1.1.2. Фронт Офис и информационно обслужване
1.1.3. Звено за обслужване на Общинския съвет
1.1.4. Техническо звено
1.2. Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността”, включващо и звено “Общински концесии и обществени поръчки”
2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”, включваща:
2.1. Отдел „Финансово-счетоводни дейности”
2.2. Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
3. Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”
3.1. Отдел „Местни данъци и такси”
III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция „Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”, включваща
1.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”
1.2. Отдел „Инвестиционна политика, строителство и екология”
2. Дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, туризъм, култура, образование, икономически и хуманитарни дейности”
2.1. Отдел „Туризъм, култура, образование, икономически и хуманитарни дейности”
IV. НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
1. Главен архитект
2. Звено вътрешен одит
3. Финансов контрольор

2. Отменя действащите до момента решения на Общински съвет – Созопол за одобряване структурата на Общинската администрация.
3. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация, както следва: 137 (сто тридесет и седем) щата, от които 66 щата със средства, осигурени от държавния бюджет и 71 щата със средства, осигурени от общински приходи.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно доклада на комисията по финанси. Давам думата на Председателката на комисията – г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 16.01.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха: Николина Пехливанова – Председател; Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Станимир Петров и Стойо Недин – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Валя Бученкова – Гл. специалист Бюджет; Златка Мусева – Гл. счетоводител на Община Созопол; Калина Павлова – Директор дирекция „ПМТД”; Петя Чапевова – Директор дирекция „Евроинтеграция”; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юристи Община Созопол; Димитър Желев и Йорданка Сейменова – общински съветници;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 17/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет , събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2008г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Искам да попитам в т.4, какво налага увеличението?
П.Рейзи: Всички знаете, че имаме изградено ново депо за отпадъци. Идва време то да започне да функционира. Същевременно трябва да закрием старото, като от Министерството на екологията има спусната програма за това. Вече проектантите са определени, сега трябва да изберем и изпълнител. Трябва да имаме фнансова готовност за откриване на новото и за закриване на старото. Средствата които събираме от такса смет, се харчат само и единствено за чистота и за поддръжка на депата.
К.Германова: Имате ли други въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 466

Общински съвет Созопол приема промени в план – сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2008 година, както следва :
В раздел ІІ. РАЗХОДИ :
т.2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за обезвреждането им :
Било : 700 000.00 лв Да стане : 560 000.00 лв Намаление : 140 000.00 лв.

т.4. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци в т.ч. дейност 629
Било : 570 000.00 лв Да стане : 710 000.00 лв Увеличение : 140 000.00 лв.
т.4.2. Поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци .
Било: 100 000.00 лв Да стане : 240 000.00 лв Увеличение : 140 000.00 лв

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 15/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на дейност 311 “ Целодневни детски градини и ОДЗ” – държавна дейност във функция “ Образование”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:” На първи ред вместо гр. Созопол да се запише и чете „с. Крушевец, Община Созопол.”
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Ще дам думата на кмета да разясни мотивите.
П.Рейзи: Става въпрос за детската градина, която реконструирахме. Градината е готова, предстои откриването и. И в тази насока трябва да заложим бройките, които ще назначим на работа.
К.Германова: Колеги въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№15, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 467

Общински съвет Созопол открива в с.Крушевец, Община Созопол държавна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” с численост на персонала 4 щатни бройки педагогически персонал, считано от 01.01.2009г.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 08/ 08.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2008г. в частта за капиталови разходи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Желев.
Д.Желев: Ще помоля юристите да направят разяснение на чл.18 от Закона за Общинските бюджети и дали има противоречие с така внесената докладна.
П.Рейзи: Ако имате нещо в предвид кажете г-н Желев кажете, ако сме допуснали грешка да я поправим.
Д.Желев: За да направите разходи, те трябва да са утвърдени от Общински съвет.
П.Рейзи: Ние не сме правили такива. Всичко това е гласувано от вас.
К.Германова: Г-н Деспов.
Р.Деспов: Тук пише – градоустройствени и инвестиционни проучвателни работи за обект “Изменения на проекта за ОУП на Община Созопол”, какво ще променяме там? Нали мина общественно обсъждане, плана се разгледа.
П.Рейзи: Как какво? Имаме пуснати жалби по ОУП-а, трябва да се събере комисия да разгледа жалбите, да излезе със становище и след това ад се правят корекции по плана. Това са разходи.
На въпроса на г-н Желев, ние все още нямаме нов бюджет, ние разплащаме стария и все още сме си в бюджетната година, а именно 2008г. Сега ви предлагаме да приключим разходната част за да можем да приключим и да внесем новия бюджет.
К.Германова: Г-н Деспов.
Р.Деспов: Тези средства заложени за промяна на ОУП-а, не трябва ли да залегнат в бюджета за 2009г. При условие че самите промени ще се правят през Новата година.
П.Рейзи: Те се правят нещата в момента, ние сме наели фирма, сключили сме договор, разплатили сме се.
К.Германова: За да приключи капиталовата си сруктура Общината тя трябва да ни внесе такава докладна. Последната ни сесия беше на 17.декември, от тогава до края на годината са извършвали плащания – Общината работи. Това е окончателното приключване на капиталовата структура. Тези промени се правят с цел да се приключи с отчета за 2008г.
П.Рейзи: Нямам нарушение на финансовата дисциплина. Тези средства вие сте ги гласували. Ние един път правихме актуализация на ОУП, ако ли не нямаше да има летище, голф игрища, вилни зони, игрища и т.н. Тези промени ги направих аз в момента в който станах Кмет, тези пари още тогава ни ги поискаха. Това са пари които са вече платени, не ги залагаме сега в момента. Парите са гласувани предварително.
П.Деспов: Тези изменения са направени по ваше осмутрение, за тях няма решение на Общински съвет и тези средства са изхарчени за това. Може би вие трябваше да ни внесете предложение с промените, които ние да приемем. Въпросът ми е за ролята на Общински съвет, пак постфактум трябва да приемем нещо.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен към 31.12.2008г. в частта за местни дейности по функции дейности и параграфи, както следва: Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 568 823лв. 85 940лв. 482 883лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 479 823лв. 85 940лв. 393 883лв.
К.Германова: Който е съгласен с промяната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 440 177лв. 85 940лв. 1 526 117лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 440 177лв. 85 940лв. 1 526 117лв.
по обекти, както са описани в докладната записка.
К.Германова: Който е съгласен с промяната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги”; Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен към 31.12.2008г. в частта за местни дейности по функции дейности и параграфи, както ги гласувахме преди малко.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 468

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол към 31.12.2008г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен към 31.12.2008г. в частта за местни дейности по функции дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Икономически дейности и услуги”
- Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 568 823лв. 85 940лв. 482 883лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 479 823лв. 85 940лв. 393 883лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 440 177лв. 85 940лв. 1 526 117лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 440 177лв.85 940лв. 1 526 117лв.
по обекти, както следва:
-градоустройствени и инвестиционни
проучвателни работи за обект “Изменения
на проекта за ОУП на Община Созопол” 0 12 000лв. 12 000лв.
-изработване на тех.проект на обект
“Външен водопровод за ПИ №028101
з-ще на с.Извор-технически проект,
геодезия и ПБЗ 0 3 180лв. 3 180лв.
-изработване на тех.проект на обект
“Външен водопровод за ПИ №00192
з-ще на с.Равна гора-технически проект,
геодезия и ПБЗ 0 3 720лв. 3 720лв.
-изработване на тех.проект на обект
“Външен водопровод за ПИ №164001
з-ще на с.Зидарово-технически проект,
геодезия и ПБЗ 0 3 360лв. 3 360лв.
-цифров модел формат * .dwg по одобрени
проекти за ПУП –ПРЗ и улична регулация
за ПИ №013033 з-ще с.Равадиново –І етап
и за ПИ №000072 в м.Борсушки дупки
в з-ще с.Равна гора-ІІ етап 0 4 800лв. 4 800лв.
-цифров модел формат * .cad4 по одобрен
проект за ПУП –ПРЗ с.Атия 0 13 800лв. 13 800лв.
-проект за водопровод по ул.
Девети май гр.Созопол 0 12 910лв. 12 910лв.
-проект за канален тръбопровод
по ул.Девети май гр.Созопол 0 14 170лв. 14 170лв.
-препроектиране на канализационна
помпена станция с.Атия-суха камера
с повдигателен механизъм 0 18 000лв. 18 000лв.


Н.Пехливанова: Въз основа на приетото решение по т.1.1. и заповеди №Z-1771 и 1772 от 19.12.2008г., №Z-1792, 1793 и 1794 от 22.12.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт към 31.12.2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 13 195 767лв. 3 000 380лв.16 196 147лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 005 077лв. 85 940лв. 6 091 017лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници 6 556 590лв. 2 914 440лв. 9 471 030лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 5 192 190лв. 2 914 440лв. 8 106 630лв.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 599 101лв. 1 299 436лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 491 855лв. 137 353лв. 629 208лв.
-ПСОВ гр.Созопол 4 000 000лв. 2 177 986лв. 6 177 986лв.
от МРРБ-София за: 1 364 400лв. 0 1 364 400лв.
-напорен резервоар Созопол 1 364 400лв. 0 1 364 400лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложената т.2 от решението, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 469

2. Въз основа на приетото решение по т.1.1. и заповеди №Z-1771 и 1772 от 19.12.2008г., №Z-1792, 1793 и 1794 от 22.12.2008г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт към 31.12.2008г. на Община Созопол, както следва: /приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 13 195 767лв. 3 000 380лв.16 196 147лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 344 100лв. 0 344 100лв.
-собствени средства 6 005 077лв. 85 940лв. 6 091 017лв.
-собствени средства за деле-
гираните от държавата д-ти 290 000лв. 0 290 000лв.
-други източници 6 556 590лв. 2 914 440лв. 9 471 030лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 5 192 190лв. 2 914 440лв. 8 106 630лв.
-канализация с.Равадиново 700 335лв. 599 101лв. 1 299 436лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 491 855лв. 137 353лв. 629 208лв.
-ПСОВ гр.Созопол 4 000 000лв. 2 177 986лв. 6 177 986лв.
от МРРБ-София за: 1 364 400лв. 0 1 364 400лв.
-напорен резервоар Созопол 1 364 400лв. 0 1 364 400лв.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 20/10.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2009г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги?Г-н Желев.
Д.Желев: Какъв е отчета на приходите от миналата година. Никой не ни го съобщава. На нас трябва да ни се обясни от къде идват тези цифри. Според мен доста фриволно те се покачват. Ние тези такси като ги определим сега не можем да ги променяме.
К.Павлова: Отчетените приходи за миналата година са на стойност 1 509 000лв.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така предложената план сметка по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 470

Общински съвет Созопол одобрява план –сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет, събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и почистване на териториите предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2009 година
П Л А Н С М Е Т К А
на приходите и разходите по осигуряване на съдове за смет,
събиране, транспортиране, депониране на твърди битови отпадъци и
почистване на териториите предназначени за обществено ползване
на територията на община Созопол за 2009 година

I.ПРИХОДИ 2 214 680
1. Такса за битови отпадъци 2 000 000
2. Други приходи, които са преходен остатък от 2008 г 214 680

II.РАЗХОДИ 2 214 680
1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови
отпадъци – контейнери, кофи и др. 5 000
2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до депата или др.инсталации и съоръжения за
обезвреждането им. 800 000
3. Дължим ДДС по обърнато данъчно задължение,
посочено в бюджета като приход по§37-01 със
знак (-). 160 000
4. Проучване, проектиране, изграждане. Поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци
в т.ч. дейност 629 850 000
4.1.Проучване, проектиране и изграждане 100 000
4.2.Поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации и
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци 200 000
4.3.Дейност 629 поддържане и експлоатация на
„Регионално депо” ТО Созопол 550 000
5. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. 399 680
5.1.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от населените места,
предназначени за обществено ползване. 249 680
5.2.Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на
щатен персонал и материали по населени места на
Общината за почистване на територията за обществено
ползване. 150 000

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 21/ 10.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на размера на таксите за битови отпадъци на територията на Община Созопол за 2009г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№21, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ПРОТИВ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 471

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.66 от Закона за местните данъци и такси и чл.13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, Общински съвет Созопол приема следните размери на годишни такси за битови отпадъци за 2009 година:
1.За физически лица –граждани:
1.1 За жилищни и вилни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота (Приложение 1).
1.2 За нежилищни имоти на граждани в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху данъчната оценка на имота (Приложение 1).
1.3 За имоти на граждани – жилищни , нежилищни и вилни,намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци,за населените места от Община Созопол- 1 промил върху данъчната му оценка за услугата ползване,поддържане и експлоатация на депата,за обезвреждане на битови отпадъци в депата или други съоръжения и за почистване на териториите за обществено ползване.
1.4 За имоти,собственост на граждани,жилищни и нежилищни,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8 т.1 от ЗУТ,се ползва
промила съответно по 1.1 и 1.2.
2.За юридически лица – фирми:
2.1 За жилищни имоти имоти на фирми, в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил от данъчната оценка на имота.(Приложение 1).
2.2 За нежилищни имоти на фирми в строителните граници на населените места от Община Созопол – в промил върху отчетната стойност на имота (Приложение 1)
2.3 За имоти на фирми,намиращи се извън районите,в които общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци,за населените места за Община Созопол,жилищни – 1 промил върху данъчната оценка,за нежилищни -3 промила върху отчетната стойност,за услугата по ползване ,поддържане и експлоатация на депата,за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за почистване на територията за обществено ползване.
2.4 За имоти собственост на фирми, жилищни или нежилищни,които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8т.1 от ЗУТ, се ползва
промила съответно по 2.1 и 2.2.
2.5 За нежилищните имоти на фирми и граждани,когато таксата се определя съобразно количеството на битовите отпадъци, вида и броя на използваните съдове и честотата на извозване, годишния размер се изчислява в лева (приложение 2),за услугата подържане чистотата на територията за обществено ползване-2.5 промила върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота за имотите в гр.Созопол и с.Черноморец, 0 промила за с.о. Червенка, 0,5 промила за останалите населени места на Общината.
3. За “Дюни” АД – за поддържане и експлоатация на депата и обезвреждане на битови отпадъци – 1,00 промил;
4. За “ Делта Индъстри” АД - за поддържане и експлоатация на депата и обезвреждане на битови отпадъци – 3,00 промила;
5. За “EVN България” – за трансформаторни постове и възлови станции, за поддържане и експлоатация на депата и обезвреждане на битови отпадъци – 0.00 промила.

Д.Желев: Размера на таксата за мен е необосновано висок. За много граждани това ще се отрази на семейния бюджет.
Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 22/ 10.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: В т.1 и т.2 да се чете „На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА”.
К.Германова: Давам думата на Кмета по повод питането на г-н Желев в началото на заседанието.
П.Рейзи: Тази такса сме я определили на база разхода, който се прави за издаване на разрешителното. Остават около 30-40лв. за Общината, аз смятам че е редно да има отчетен някакъв приход за Общината от тази дейност. Закона не ни позволява да правим разделение на големи от малки магазини, за всички таксата е една. Освен това таксата е еднократна.
К.Германова: Давам думата на г-н Димов.
М.Димов: Въпреки, че попадам под удара на таксата ще се изкажа в нейна подкрепа. Първо, таксата е еднократна. Ние търпим всички задължение и тежести на Законите, малките магазинчета няма да минат по ДДС, ще назначат продавача наминимална работна заплата зада скриват пари от осигуровки и т.н. В случая ставаме неравноправни. Мисля че таксата е правилна, а и отпаднаха лицензите за алкохол.
К.Германова: Г-н Деспов искахте думата.
Р.Деспов: Аз предлагам таксата да стане 160лв. Преди малко Кмета направи нещо като разбивка за определянето и, и според Наредбата за администрирането и определянето на местните цени и такси на услугите предлагам таксата да е 160лв.
Д.Желев: Моето предложение е за 100лв.
К.Германова: Имаме предложения за промяна. Ще гласуваме от най-близко направеното предложение за промяна. Такса за издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия в размер на 100,00 лв. за гр.Созопол и с.Черноморец. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ПРОТИВ
2. Стоян Маринов – ПРОТИВ
3. Милко Димов – ПРОТИВ
4. Гено Пухов – ПРОТИВ
5. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Николина Пехливанова – ПРОТИВ
7. Ангел Гочев – ПРОТИВ
8. Йорданка Сейменова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ПРОТИВ
11. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Тодор Чакъров – ПРОТИВ
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Христо Бардуков – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, не се приема.
Р.Деспов: Аз искам да оттегля моето предложение, тъй като ми разясниха как се определя таксата, Общината не е длъжна да включва всички разходи и определянето има и социален елемент.
К.Германова: Който е съгласен с т.1 от така направеното предложение за решение в едно с направената корекция от комисията, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ПРОТИВ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ПРОТИВ
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Който е съгласен с т.2 от предложението за решение в едно с корекцията на комисията, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
К.Германова: Като цяло, който е съгласен с така направеното предложение по точките по докладна записка с вх.№22, както ги гласувахме преди малко, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ПРОТИВ
10. Стойо Недин – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ПРОТИВ
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 472

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните промени в Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси, както следва:
- Раздела “Такси за разрешение и лицензи” се отменя.
- Създава се нова “такса за издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия” както следва:
а/ за гр.Созопол – в размер на 200,00 лв.;
б/ за с. Черноморец - в размер на 200,00 лв.;
в/ за останалите селища на територията на Общината - в размер на 50,00 лв.;
2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните промени в приложение 8 към Тарифата за местните такси по Закона за местните данъци и такси, както следва:
Видове общински имоти 2005г.
/в лева/ 2009г.
/в лева/
А. Жилищни имоти собственост на Общината
1. Жилищни имоти, обитавани от служители на Общинска администрация и звената към нея

0,55

0,55
2. Жилищни имоти, обитавани от наематели, непопадащи в горната точка

0,55

1,10

При запазване на корекционния коефициент, съответстващ на местонахождението, както следва:
Първа зона – Созопол – 1,2
Втора зона – Черноморец – 1,0
Трета зона – всички останали селища на общината – 0,5
В зависимост от физическото състояние на обектите, базисните цени се коригират с корекционен коефициент от 0,7 до 1,4.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№26/12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към МДААР по Оперативна програма “ Административен капацитет”.
Същата бе конкретизирана от вносителя, че една от общините, а именно Община Царево е отказала да сътрудничи в проекта.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната със следните корекции:
„На трети ред от решението да отпадне Община Царево”, и предлага коригираното Споразумение за сътрудничество при изпълнението на проект „Модерно и качествено е- административно обслужване в общините.”
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с корекцията, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 473

На основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.59 ал.2 и сл. от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за участие на Община Созопол в партньорство с Община Малко Търново и одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между тях по проект “Модерно и качествено е- административно обслужване в общините” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление”.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на г-н Димов – Председател на комисията.
М.Димов: На 15.01.2009г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха: М. Димов – Председател; Г.Пухов, Н.Пехливанова, С.Недин и А.Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова – Юрист на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; К.Гребенаров и С.Маринов – Общински съветнициПанайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Йорданка Сейменова – общински съветник; Надежда Савова – юрист Община Созопол; Богдан Йорданов – адвокат Община Созопол; Петър Чапевов – гражданска защита;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№28/12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продължаване срок на договор за наем на имот – общинска собственост.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Йорданка Сейменова – ЗА
7. Росен Деспов – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Константин Гребенаров – ЗА
10. Тодор Чакъров – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 474

1. На основание § 78, ал.2 от ПЗР на Закона за Общинската собственост Общински съвет дава своето съгласие да бъде удължен срока на Договора за отдаване под наем на следните части от недвижим имот - общинска собственост - помещение с площ 62/шестдесет и два/кв.м., ведно със складово помещение и WC с площ 12/дванадесет/кв.м, съгласно раздел І от сключен на 30.07.02г. Договор за наем, находящи се на партерния етаж в сградата на „Битов комбинат”, ул.”Аполония”, в УПИ V, кв.29, по плана на гр.Созопол, за срок от 3 /три/ години
2. Възлага на Кмета на общ.Созопол да сключи анекс с досегашния наемател - „БАНКА ДСК” ЕАД.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 19/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и собственик на имот №32, по плана на местността “Росенец”, землище с. Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следната корекция : в т.2 от решението да се добави “ без ДДС”/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с направеното допълнение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Йорданка Сейменова – ЗА
6. Росен Деспов – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 475
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 123/сто двадесет и три/кв.м., съсобствеността между Община Созопол и собствениците в поземлен имот №32 в местността “Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №237/08.12.08г на независим лицензиран оценител в размер на 1857/хиляда осемстотин петдесет и седем лв./ без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 03/ 06.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.” Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№03/06.01.2009г., моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Йорданка Сейменова – ЗА
6. Росен Деспов – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Константин Гребенаров – ЗА
9. Тодор Чакъров – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 476

1. Общински съвет – Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 5 261/ пет хиляди двеста шестдесет и един лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 10 002 /десет хиляди и два лева/, с квоти общо от 526 кв.м. представляващи имот №68, м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Николай Недялков Андреев и Гергана Купенова Андреева да заплатят в полза на Община Созопол имот №68 с площ от 526 /петстотин двадесет и шест/ кв.м. по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи, сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 04/ 06.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.” Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Стойо Недин – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 477

1. Общински съвет – Созопол, на основание §29 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на стойност 9 800/ девет хиляди и осемстотин лв./лв., или при цена на 1 /един/ дка – 19 600 /деветнадесет хиляди и шестстотин лева/, с квоти общо от 500 кв.м. представляващи имот №132, м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицата Събка Танева Иванова и Йордан Драганов Костадинов да заплатят в полза на Община Созопол имот №132 с площ от 500 /петстотин / кв.м. по плана на м.”Росенец”, землище с.Росен, Община Созопол
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да приключи, сделките за разпореждане.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 05/ 06.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землище с. Черноморец, община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с таканаправеното предложние за решение по докладна записка с вх.№ 05/ 06.01.2009г., моля дагласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Стойо Недин – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 478

1. Общински съвет – Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36 ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите - Община Созопол на стойност на стойност 37 499 /тридесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и девет лева/лв., или при цена на 1 /един/ дка – 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ лв. за 500 кв.м., представляващ новообразуван имот №160, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, одобрява лицето Веселин Костов Кралев да придобие право на собственост върху новоообразуван поземлен имот №160 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол с площ от 500 /петстотин/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Гочев – Председател на комисията.
А.Гочев: На 15.01.2009 г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха: Константин Гребенаров, Милко Димов Стоян Маринов и Стойо Недин – членове и Ангел Гочев – Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Пенка Щерионова – общински съветник; Гено Пухов – Общински съветници; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Йорданка Сейменова – общински съветник; Надежда Савова – юрист Община Созопол; Петър Чапевов – Гражданска защита.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 14/ 09.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги ще гласуваме скиците една по една. Скица№695/15.12.08г. – павилион за вестници и каса за билети, горе на Черно море, имате ли въпроси колеги? Скица№164/05.12.08г. – с.Крушевец, антена за интернет, въпроси имате ли? Г-н Деспов.
Р.Деспов: На сграда ли е?
П.Рейзи: Да има една необитаема сграда.
К.Германова: Следваща Скица№1/05.01.2009г. – павилион за промишлени стоки, тук в Созопол. Долу срещу хотел Флагман се намира, настоящия магазин щего изтеглят навътре между блоковете. Въпроси? Няма. Скица№694/15.12.08г., автосервиз, Герман. Имате ли въпроси? Няма. И последната Скица№4/07.01.2009г., тя е допълнителна, всички я получихте преди заседанието. Това е фризьорския салон, който на миналата сесия не гласувахме. Сега са му намерили подходящо място. Иматели въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен със Скица№695/15.12.08г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен със Скица№164/05.12.08г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен със Скица№1/05.01.2009г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен със Скица№694/15.12.08г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен със Скица№4/07.01.2009г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло, койтое съгласен с така направеното предложение за решение за скиците, които гласувахме преди малко, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 479
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на населените места на Община Созопол, както следва:
Скица№695/15.12.2008г.
Скица№164/05.12.2008г.
Скица№1/05.01.2009г.
Скица№694/15.12.2008г.
Скица№4/07.01.2009г.

К.Германова: Следваща точка в дневния ред е доклада на комисията по здравеопазване. Давам думата на председателя на комисията – г-н Г.Пухов.
Г.Пухов: На 15.01.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание. На заседанието присъстваха: Гено Пухов – Председател; Милко Димов, Пенка Щерионова и Ангел Гочев – членове;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Стоян Маринов – общински съветник; Галина Георгиева – юрист Община Созопол; Петър Чапевов – Гражданска защита; Стойо Недин – Общински съветник; Надежда Савова – юрист община Созопол; Божана Чампарова – юрист на Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с .№24/ 12.01.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на изплащане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ние сме гласували средствата, но докато протокола излезе и решението ни да влезе в сила срока е изтекъл. За това се налага да удължим срока, за да можем да им се изплатят средствата. Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№24/ 12.01.2009г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 480

Общински съвет Созопол дава съгласие сумите по Решение №447, 448 да бъдат изплатени до 28.02.2009г., след представяне на документи оправдаващи разходите.

К.Германова: Преминаваме на татък, следваща точка е докладна записка с вх.№32/14.01.2009г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Създаване на комисия за “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” към Общински съвет Созопол. Докладната е от мен, става въпрос за следното: Във влязлия в сила Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, общинския съвет е длъжен да избере комисия, която да се занимава с декларациите от всеки общински съветник. Декларацията е по образец. Към докладната съм ви приложила и Закона. Давайте предложения за членове на комисията. Комисията ще е постоянна. Освен на Общинските съветници и Кметовете ще попълнят декларации.
Т.Чакъров: Г-н Гребенаров.
А.Гочев: Г-жа Пехливанова.
Г.Пухов: Г-жа Сейменова.
М.Димов: Г-н Недин.
З.Манолакиев: Д.Желев.
Х.Бардуков: Г-н Мархолев.
К.Германова: Той отсъства. Въпрос към юристите, в този случай можем ли дагласуваме?
Д.Дунев: Не е проблем, стига той да е съгласен. Тъй като г-н Мархолев може да депозира отказ.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване – обикновено. Започваме от най-близко направеното предложение.Който е съгласен К.Мархолев да стане член на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт наинтереси, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, не се приема.
Който е съгласен Д.Желев да стане член на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт наинтереси, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, не се приема.
Който е съгласен С.Недин да стане член на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт наинтереси, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, приема се.
Който е съгласен Й.Сейменова да стане член на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт наинтереси, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, приема се.
Който е съгласен Н.Пехливанова да стане член на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт наинтереси, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с гласуваните членове на комисията, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 481

Общински съвет Созопол на основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси създава Комисия за “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” към Общински съвет Созопол в състав от трима членове.
Общински съвет Созопол избира за членове на Комисията за “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”:
1. Стойо Недин
2. Йорданка Сейменова
3. Николина Пехливанова

К.Германова: По осма точка от дневния ред – Докладна записка с вх.№ 09/08.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „ Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/2.1.-02./2007”, проект „Ремонт на общински път IV – 98004, в участък разклон с.Присад – с. Зидарово”.
ЕС има едно такова изискване, за да се отпуснат средства по проект, трябва да има предварително разплащане или доказателствен документ за разплатени средства, не само фактура за извършена услуга. Срока в който се разглеждат тези документи е около три месеца. Прави се разплащане с изпълнителя по проекта, от там се подготвят документите и се подава искане за разплащане от ЕС. Това искане преминава през регионалния отдел на Министерството (около 10 дни), след това през Министерството (около 10-15 дни), след това в управляващия орган и ако там има одобрение се нарежда разплащане. В срок от 45 дни средствата се изплащат на Общината. Оказва се, че за едно плащане срока е около два месеца. Ако ние задържим 5млн.лв. за два месеца ще е много тежко за Общинския бюджет. За това е създаден Фонд ФЛАГ, който стартира от 15.01.2009г. и идеята е точно такава, кредитиране единственно на Общини по европейски фондове. Ние имаме голям шанс да вземем този кредит, защото имаме много висок кредитен рейтинг. Кредита ще е с възможно минимален лихвен процент. Имате ли въпроси колеги? Докладната е разгледана и на комисия и искам да направя едно допълнение към решението – Лихвен процент възможно най-нисък и при условията на фонд ФЛАГ и Други такси и разноски - възможно най-ниски и при условията на фонд ФЛАГ.
Р.Деспов: Ние взимаме този кредит за да се разплатим за неща за които не е миноло одобрението на комисията, ако съм разбрал правилно? Защо ще правим разплащания към фирми за които не е минала ревизията за одобряване на работата им? Какво значи възможно най-нисък лихвен процент?
К.Германова: Лихвения процент е от 5,705 до 8,025 и самия фонд ФЛАГ го определя за конкретната Община. Никъде няма конкретно определен лихвен процент.
П.Рейзи: Риск има – минимален, след като сме извършили плащането към изпълнителя и всички документи за пътя вече са при нас, идва комисията и казва този разход няма да ви го признаем, например трябвало е да боядисаме моста син, а ние сме го боядисали светло син. Ние ще направим всичко възможно да ни одобрят всички средства, защото изпълняваме техните предписания точно. От тяхна страна има чести проверки. А основната цел на кредита е да извършиме плащането на едно, за да можем да направим отчетите и да завършим проекта. Ако поискаме безлихвен кредит от Общинския бюджет, какво правим ако те наистина се забавят.
Р.Деспов: Кое налага да извършим плащането преди да са приети обектите?
К.Германова: Европейския съюз.
П.Рейзи: До сега Общината никога не е работила по Европейски проекти. Това е първият. ЕС иска да види платежния документ, а не фактурата.
Х.Бардуков: Има ли критерии по които се оценява пътя от приемателната комисия. Да се запознаем с тях, ние често минаваме по този път. Да можем да си вържим гащите.
(разговори)
К.Германова: Риска за който Кмета говори не е обвързан с кредита. Ние трябва да изплатим тези 4,5млн.лв. разберете. Ние трябва ад вземем решение от къде да вземем тези пари, да ги платим, зада можем да искаме от ЕС.
П.Рейзи: Първоначално мислехме, че средствата ще се изплащат на база разходни документи. Правилата се сменят непрекъснато. Тук няма виновни. Това е реда, като мине един проект всички ще се научат. До момента има 16 проекта за България, ние сме в това число. Всички се учим.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с промените – Лихвен процент възможно най-нисък и при условията на фонд ФЛАГ и Други такси и разноски - възможно най-ниски и при условията на фонд ФЛАГ.
, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Стойо Недин – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 482

1. Общински Съвет Созопол , на основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА , чл.17 от Закона за общинския дълг, одобрява поемане на общински дълг за финансиране и раплащания на реално извършени разходи към доставчици за обект “Ремонт на общински път ІV-98004, в участъка разклон с.Присад – с.Зидарово” по ОП “Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02./2007, и определя следните условия за поемането му:
Максимален размер на дълга – 4 500 000 лв.
Валута – български лева или равностойност в евро;
Вид на дълга - пряк кредит.
Начин на обезпечаване – залог за бъдещи приходи по общинския бюджет;
Условия и срокове за погасяване – 1/една/година считано от 01.02.2009г. и съгласно погасителен план.
Лихвен процент- възможно най нисък и при условията на фонд ФЛАГ;
Други такси и разноски – възможно най ниски и при условията на фонд ФЛАГ;
2. Общински Съвет делегира права на кмета на Община Созопол по подготовка, внасяне и подписване на необходимата документация по изпълнение на решението по т.1, в качеството му бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/2.1.-02./2007”,

К.Германова: Следваща точка е докладна записка с вх.№ 40/19.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Канализация на с.Крушевец, Община Созопол”. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Едно от изискванията на ПУДООС е когато се подават документите там да има решение на Общински съвет. Имаме отпуснати средства. Следващата докладна е на същия принцип. Това са решения от предходния мандат.
К.Германова: колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Стойо Недин – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 483

1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие за Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект за изграждане на “Канализация на село Крушевец,община Созопол” за безвъзмездно финансиране на проекта възлизащо на 7 823 903,лв. без включено ДДС.
2. Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 41/19.01.2009г., от от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на с.Крушевец, Община Созопол.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Стойо Недин – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 484

1. Общински съвет Созопол дава своето съгласие за Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект за изграждане на ““Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец” за безвъзмездно финансиране.
2. Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи във връзка с изискванията на ПУДООС.
К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/
Протокола води:……………
/Х.Михова/
*Протокола е публикуван на 27.01.09


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...