:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 23/05.03.09г.


ПРОТОКОЛ № 23


Днес, 05.03.2009г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе двадесет и третото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Валя Бученкова – главен бюджетар, Златка Мусева – гл.счетоводител на Община Созопол; Катя Чачева – Директор Бюджет и човешки ресурси; Роси Димова – главен специалист Образование; Кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, г-н Зам. Кмет, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват седемнадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди да започнем трябва да вземем решение с което да дадем съгласие заседанието да бъде излъчено пряко по СКАТ ТВ, днес ми бе връчено искане от медията и на следващо заседание ще подготвя докладна.
И сега на основание чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, който е съгласен заседанието на Общински съвет да се излъчи пряко по СКАТ ТВ, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 494

Настоящото заседание на Общински съвет Созопол да се излъчи директно по СКАТ ТВ.

К.Германова: Както всяко заседание, така и това ще продължи с питания към Кмета. Колеги имате думата. Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Има общински земи предназначени за пътища в нивите по селата, които се експлоатират от арендаторите като обработваема земя. Интересува ме Общината взима ли някаква рента за това? Следващия ми въпрос е дали се извършва контрол върху работата на полските?
П.Рейзи: Обръщам се към всички Кметове на населени места, подгответе по един писмен отговор за това какво се случва в околностите на вашите села. В момента се подготвя регистъра на общинските земи и поземлена комисия ни дава така наречените земи за ползване от Общината. Благодаря ви за въпроса г-н Бардуков.
Хората, които контролират работата на полските това са Кметовете на селата. Скоро Кметицата на с.Росен написа възражение, освободихме го полския и назначаваме нов.
К.Германова: Други въпроси към Кмета?Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Искам да питам отново за този имот долу до р-т Кирик, все още материалите стоят там.
П.Рейзи: Още на миналото заседание, когато ме попитахте изпратихме хора там, направен е акт. Ще продължим докато има ефект.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-жа Сейменова.
Й.Сейменова: Зад пощата в стария град, так където се плаща тока стълбите са в окаяно състояние, не може ли да им се направи някакъв ремонт? И зад магазинчето тъй като няма кошчета е пълно с боклуци.
П.Рейзи: Благодаря г-жо Сейменова, ще го проверим.
К.Германова: Други въпроси към Кмета? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Тук където слагат колчетата през лятото за да затворят площада, бурдюрите са много разбити. Предвиждате ли нещо за тях?
П.Рейзи: След приемане на бюджета започваме с ремонтние действия в града.
К.Германова: Други въпроси към Кмета? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Ще има ли достъп до Параклиса на пристанището? След построяването му ни дадоха информация, че ще бъде предоставен ключ при Отец Иван. Такъв няма.
П.Рейзи: На този етап има разговор между Отец Иван и дарителите на параклиса, да се финансира една бройка и да е отворен през цялото време. Но щом ключовете не са предадени, ще разговарям с дарителите.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички имате покана с предложен дневен ред, аз имам предложение за промяна, да прибавим още три точки. Като т.4 да влезе Докладна записка с вх.№167/27.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект на договор за управление на земи и гори – общински горски фонд, като т.5 Докладна записка с вх.№159/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани и определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009-2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от Общината и като т.6 Докладна записка с вх.№158/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване върху земеделски имот в землището на с.Равадиново, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства.
Последните две докладни ги внасям по молба на гражданин, защото срока му за да се регистрира като пчелар е 25.03.09 и ако сега не вземем решение, за следваща сесия се обезмисля.
Имате ли други предложения за промяна колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за промяна по дневния ред, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Който е съгласен с така предложения дневен ред в едно с гласуваните допълнения за т.4, 5 и 6, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 495

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. Докладна записка с вх.№140/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчет за 2008 година и Проекто-бюджет на Община созопол за 2009 година.
II. Докладна записка с вх.№141/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oдобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на Общината, Kметове на Кметства и Kметските Наместници.
III. Докладна записка с вх.№131/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на начално училище „Св.Св. Кирил и Методий” с. Равадиново.
IV. Докладна записка с вх.№167/27.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект на договор за управление на земи и гори – общински горски фонд.
V. Докладна записка с вх.№159/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани и определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009-2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от Общината.
VI. Докладна записка с вх.№158/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване върху земеделски имот в землището на с.Равадиново, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред. Ще ви зачета обобщения протокол от проведените комисии.
По повод разглеждането и приемането на проекто-бюджета за 2009г. на Община Созопол, постоянно действащите комисии на Общински съвет направиха няколко общи заседание на които бяха поканени Кмета на Общината, представители на Общинска администрация и гости.
Заседанията протекоха в следния ред:
На 23.02.2009г. от 14:00 часа – Общо заседание на Комисията по финанси и бюджет, Комисията по общинска собственост и Комисията по устройство на територията.
На 24.02.2009г. от 14:00 часа – Общо заседание на Комисията по финанси и бюджет и Комисията по здравеопазване, образование и вероизповедание. Освен общинска администрация и Кмета на Общината, гости на заседанието бяха Директорите на детските градини и училищата и представители на спортните клубове на територията на Общината.
На 25.02.2009г. от 14:00 часа – Общо заседание на Комисията по финанси и бюджет, Комисията по общинска собственост и Комисията по устройство на територията. На заседанието гости бяха Кметовете на населени места.
На 26.02.2009г. от 14:00 часа – Заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
По време на заседанията щателно се обсъди както проекто-бюджета за 2009г., така и отчета на бюджета за 2008г.
На заседанието проведено на 23.02.09г. проекто-бюджета бе разгледан в часта „Разчет на капиталовите разходи по обекти за 2009г.(приложение №25)”. Заседанието бе открито от г-жа Красимира Германова – Председател ан Общински съвет с кворум осем от девет Общински съветника, членове на комисиите, но продължи под ръководството на г-жа Николина Пехливанова – Председател на комисията по финанси и бюджет. Думата бе дадена на Общинските съветници за въпроси към Кмета на Общината и членовете на общинска администрация.
Н.Пехливанова и М.Димов зададоха въпроси относно ДСП – обурудване и персонал. Конкретното им предложение беше, да се направи справка за патронираните лица и да се обурудват три центъра, които да захранват цялата Община и храната да се извозва с автомобили
На въпроса за персонала, г-жа К.Чачева отговори, че са се провели курсове на които са обучени хора и на които са им издадени сертификати за готвачи.
К.Гребенаров, относно Проект за обновяване, реконструкция и ремонт на обект „Културен дом” Созопол и Технически проект за „Културен дом” Созопол. Относно ремонта на амфитеатъра, какво печели общината от провеждането на „Аполония”. С ремонта стадиона, да не стане недостъпен за гражданите, ако е възможно да се възтанови спортната площадка тук в стария град.
Х.Христов отговори, че първият е останал от предходната година и е в идейна фаза и като се довърши предстои техническия проект.
По отношение на амфитеатъра Кмета обясни, че участието на Община Созопол в „Аполония” е единствено материалната база няма печалба, като пари. За стадиона, след като се направи игрището му се гарантира дванадесет часова експлоатация и стадиона ще е още по-отворен за гражданите, но за спортна дейност без да се съобразяваме с метериологичните условия. За площадката в стария град – последваща фаза.
Н.Пехливанова и А.Гочев направиха конкретно предложение за промяна по капиталовата структура, а именно: Ремонт път с.Извор-с.Равна гора(чакълиране) да отпадне. Средствата да се прехвърлят за с.Росен – Ремонт на читалището 100хил.лв.; издръжка и ремонт на футболен клуб – 70хил.лв. и чакълиране на улица – 50хил.лв. за с.Равна гора – чакълиране на улица – 50хил.лв. и изграждане и затапване на втори етаж на кметството – 80хил.лв.
Предложението се приветства от Общинските съветници, а Кмета отговори, че ще обмисли промяната.
Д.Желев коментира, че средствата заложени за дограма на Общината, за технически проект за водния цикъл на с.Черноморец не са належащи. Също така коментира средствата за търговския център, фургон за РДНО, водоем Созопол-напортен резервоар. Конкретно попита Кмета, защо не са взети под внимание писмените предложения към проекта за бюджет от общинските съветници от БСП, какво се прави с паркингите, подходите на Буджака и какво се прави с канализацията на Южна алея. Коментира и спирката в с.Извор, защо не се направи с кафе, за да могат децата да са на топло. Коментира се и бюджета на отделните села.
На всичките въпроси на г-н Желев, Кмета отговори по отделно. Относно канала на южна алея Кмета отговори, че според него на този етап не е много належащо, защото там трябва да се направи само подмяна на стари тръби, защото там си има канализация. Но за с.Черноморец, след като се изготви технически проект може да се кандидатства за по-големи средства – европейски.
Относно паркингите, главния архитект обясни, че от тук нататък няма да се издават строителни разрешителни без проекти за подземен паркинг. За алеята на Буджака архитекта обясни, че там всичко е приключило, защото всички имоти на първа линия са застроили на максимума. Кмета се намеси и обясни, че за да ги направят трябва да е незаконно, да се вземе от държавната собственост.
За търговския център – миналата година бяхме заложили средства но тогава когато можехме да платим г-н Стойков размисли, а когато пожела да платим ние вече бяхме пред сезон и средства нямаше. Тази година обаче нещата не стоят така, търговския център е приоритет, там ще настаним социална служба, поземлена комисия и бюрото по труда на този етап. Не се ли извършат тези промени търговския център е за сабаряне.
Относно писменото предложение, Кмета зачете предложенията едно по едно, изкументираха се и се установи, че всичките са в ход и се работи по тях.
По повод бюджетите на селата Кмета разясни, че Кметовете на селата сами си изготвят бюджетите и сами си разпределят средствата по приоритети.
На заседанието проведено на 24.02.2009г., Общински съвет направи среща с Директорите на училищата и детските градини на територията на Общината, както и с представители на спортните клубове. Като цяло Директорите нямаха претенции по разпределянето на средствата. Това което се взе под внимание от Общинските съветници бяха детските легълца в с.Зидарово и асфалтиране в двора на училището в с.Равна гора. Кмета е предвидил тези средства в текущите ремонти. Спортните клубове също изказаха удовлетвореност от отпуснатата им субсидия.
На заседанието проведено на 25.02.2009г., Общински съвет направи среща Кметовете и Кметските наместници на населени места. На тази среща също нямаше недоволни. Единствено Кмета на с.Извор изказа недоволство от разпределението на средствата, но не направи конкретно предложение за нужда на селото.
На заседанието проведено на 26.02.2009г., заседава комисията по финанси и бюджет на която Кмета представи направените промени по бюджета, това което получихте преди сесията.
Идеята на тези заседания беше по-широкото обсъждане на различните искания, питания и предложения от заинтересовани страни.
Ще поканя председателката на комисията по финанси да дойде тук при мен и ще дам думата на Кмета да представи проекто-бюджет 2009.
П.Рейзи: Няма да навлизам в подробности, както каза и Председателката бюджета бе разгледам детайлно по функции, параграфи и т.н. Взехме под внимание вашите искания, намерихме средства. Наистина получихме добри предложения за промяна от вас за с.Росен и с.Равна гора, за клуба на инвалидите и за читалищата. Направили сме една промяна, ремонта на ул.9май се увеличава с 40хил.лв, защото не сме предвидили ДДС, средствата ги взехме от проектиране на културния дом. Имаше и други предложения, но сме ги оставили на шестмесечие не съм се отказал от предложението на г-н Желев.
В проекто-бюджета на приходите за 2009 г. на Община Созопол предвиждаме общ размер на приходите – 26 300 000 лв. при план за 2008г. 21 106 000 лв. или увеличение 24,61%.
Постъпленията в приход на бюджета за 2009 г.ще бъдат от – субсидия от Републиканския бюджет – 6 020 391 лв.; преходен остатък – 4 657 546 лв. и собствени приходи – 15 622 063 лв.
Това завишение с 24,61% спрямо предходната година е напълно реално и изпълнимо според мен, въпреки коментираната криза. За един бюджет заете най-важно е разпределението на средствата по капиталовата структура.
В проекто – бюджета за 2009 г. са предвидени средства за капиталови разходи в размер на 9 783 105 лв., или 50,02% в повече спрямо първоначално приетия план за 2008г., от които 2 585 070 лв. целеви субсидии от РБ /в т.ч. 154 980 лв. за изграждане, основен ремонт на местни и общински пътищаи/, 6 899 042 лв. от собствени средства и 298 993 лв. от преходен остатът от 2008 г. и са разпределени по параграфи, функции и обекти. Приоритетите ни тук са Търговски център Созопол – 1 260 000 лв. Сумата е необходима за придобиване на собственост за „Търговски център Созопол” и Реконструкция Градски стадион гр.Созопол – 1 100 000 лв. Сумата е необходима за реконструкция Градски стадион гр.Созопол. Това са двете ни най-големи пера и инвестицията е добра.
Залагаме средства за реконструкция на пътища и асфалтиране, тротоари и настилки, средства за проектиране, средства за канализация и вода. Разчитаме и на програмите към европейския съюз и ПУДООС.
К.Германова: Благодарим на Кмета, колеги имате думата ако все още имате неизяснени въпроси по бюджета да дебатираме, защото като влезем в гласуване няма право да коментираме. Г-н Петров.
С.Петров: Предвидени разходи за лихви, във връзка с кредита ли са и какъв е лихвения процент?
К.Германова: Да във връзка с кредита, а лихвения процент е 6%.
П.Рейзи: Извинявам се г-да Общински съветници трябваше да ви дам тази информация в началото на заседанието. Договора ни с фонд ФЛАГ е готов и до 09.03.09 трябва да ни отпуснат кредита – за девет месеца, 4млн.и 400хил.лв., 6% год.лихва. Няма глоба при предварително погасяване. Около 400лв. такса за усвояване.
С.Петров: Обезпечаването на кредита ще бъдат бъдещите приходи на Общината?
П.Рейзи: Да.
С.Петров: Има разминаване в сумата с около 20хил. при разходи за облекло на персонала.
В.Бученкова: Освен 450лв. на служител, залагаме облекло на детските градини. Не гледайте брой служители, за това се получава това разминаване.
С.Петров: Приходи от лихви, заложените сега спрямо предходната са почти на 50%. Това е от разплащателната сметка на Общината, без депозити и други сметки?
П.Рейзи: Ако дойдат повече добре дошли. Миналата банка ни ги изплащаха веднъж годишно, сега сме се разбрали с тази банка да ни ги изплаща всеки месец.
Да това са приходите само от разплащателна сметка.
К.Германова: Други въпроси колеги?Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Включва ли се в Дейност „Чистота” средствата, които даваме на концесионра?
П.Рейзи: Разбира се, но не всички. Част от тях отиват за депото, транспорт, поддръжка и т.н.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги?Г-н Желев.
Д.Желев: И миналата година и тази бюджета ни е силно амбициозен за което поздравявам Кмета. Искам да кажа също, че бюджета не осигурява устойчивост в развитието на Общината и трето, бюджета е открит.
Искам да поздравя Кмета и за това, че е много активен към европейските проекти и програми, но и да не забравя приноса на предходния Общински съвет за реализирането на някои проекти.
Защо не е устойчив – защото ние залагаме продажба на активи, без да плануваме бъдещи години.
До ден днешен не е взимано решение за обезщетяване на граждани, чиито земеделски имоти се използват за обществени нужди – пътища, за язовири и т.н.
Защо е отворен – залагаме 6млн., но дали ще ги усвоим тези средства. Намираме се в световна криза. Какво правим при неизпълнение, трябвада имаме ясна политика.
Какво се прави по време на криза? Ами трябва да се реагира адекватно, а ние не правим това. Продажбите трябва да се сведат до минимум. Аз имам предложение да намалим някои разходи, за да осигурим устойчиво развитие на Общината. Разходи за прояви с общоградски характер да се намалят с 20%, Разходи за реклама да се намалят, Представителни разходи да се намалят с 20%, Разходи за Общински съвет да се намалят също.
Нека да дадем пример как се реагира в една тежка ситуация. Получават се някъде около 150хил.лв. тези средства могат да отидат за масов спорт и за стария град.
П.Рейзи: Г-н Желев, това не е намаление вие правите прехвърляне. Нека да се разберем какво предлагате. За да ги намалим, нека средствата да ги вкараме в резерв за бюджета именно за кризата която коментирате. Нека да не заблуждаваме аудиторията.
Д.Желев: Аз мисля, че се пренебрегва стария град. Ние трябва ад направим нашето лице. Трябва да заделим средства за църквата „Св.Георги”, в Бургас гласуваха такива средства. От името на БСП искам да кажа, че ще подкрепяме всяко едно начинание, но има ли неща които не са достатъчно открити ние няма да ги подкрепяме.
Няма да коментирам бюджетите на селата, но смятам че за местни дейности бяха ощетени и неможе всички да са под един кюп.
К.Германова: Г-н Желев за да може промяната, която предлагате да се подложи на гласуване трябва да ми кажете конкретни параграфи. Вие присъствахте на комисиите, но не направихте никакви предложения. Ще ви помоля сега докато тече обсъждането да подготвите конкретните намаления на параграфи и съответно конкретни увеличения в други.
М.Димов: Приветствам практиката за предварително обсъждане на бюджета, в продължение на една седмица всеки заинтересован имаше възможност да присъства, заседанията бяха открити, разисквахме, коментирахме направиха се предложения и т.н.
Като председател на комисията по Общинска собственост искам да отговоря на г-н Желев по повод съмненията му относно продажбата на общинска собственост. До сега не е продавана такава земя с която би могло да се обезщети собственик. Продаденото е завещано от предходната администрация – застроената площ на Хумата и договора с акционерното дружество. С тази общинска собственост не може да се обезщетяват граждани. Дори по-добре че се осъществиха тези сделки, защото им взехме реални цени. Едва ли някой от колегите е на мнение да продаваме общинска земя. Тя сега тепърва поземлена комисия ще определя коя земеделска земя ще се превърне в общинска и тогава ще се пристъпи към обезщетение на собственици.
Бюджета е наистина амбициозен, но щом една година го изпълнихме и тази ще успеем.
Продажбата се гласува от Общински съвет, Кмета само предлага.
П.Рейзи: В момента тече процедура по прехвърляне на земя по чл.19 – Земя за ползване от Общината. И това ще е земята с която ще обезщетяваме гражданите ни. До момента това не е правено от Общината. До момента не сме прибягвали до продажба на земя, но тази година е възможно. Общината не притежава някакви атрактивни сгради и имоти в регулация.
Г.Георгиева: През периода 2001-2004 общински съвет е предоставил на поземлена комисия Созопол много земя за обезщетение. Общинска земя за обезщетение на бивши собственици на които им е отказано възстановяване. Тази земя никога не е предлагана за продажба. Друг е въпроса защо поземлена комисия не е готова с плана за обезщетение, който не се прави от Общината а от съвсем друга институция.
П.Рейзи: Никаква процедура по продажба не може да има без решение на Общински съвет, както и без изготвена пазарна оценка. Вие сте хората, които казвате добра ли е цената не е ли.
Д.Желев: Как ще ги постигнем тези 6млн., тези 20 апартамента няма как да струват толкова. От това следва, че ние ще продаваме апетитни земи тук в Созопол.
П.Рейзи: Напротив има интерес за покупка по селата.
К.Гребенаров: Продължение на въпроса на г-н Чакъров, на предходно заседание гласувахме план-сметка за приходи и разходи за сметоизвозване и т.н. Сумата тогава и сумата сега се различават много. Бихте ли обяснили?
В.Бученкова: План-сметка се гласува за две дейности, едната чистота и другата е дейност Депо. Като ги съберете двете дейности ще получите сумата от план сметката.
К.Гребенаров: Да да всичко е ясно. Сега ще кажа няколко думи за бюджета. И аз като г-н Димов приветствам предварителното обсъждане с една единствена забележка, ако всички участваха в комисиите.
К.Германова: Абсолютно всички колеги Общински съветници бяха уведомени за провеждането на комисиите, това че определени колеги не желаят да присъстват е отделна тема. Продължете.
К.Гребенаров: В сравнение с миналата година, този бюджет е по-добър според нашата група. Няма заложени излишни средства. На пръв поглед гледайки бюджет 2009 ни става ясно, че целта е подобряване на инфраструктурата на селищната система на Община Созопол. Това е страхотно, но се надявам през следващите две години акцента да падне върху гр.Созопол, защото основните ни приходи са от там. Чухме мнението на Кметовете, всички бяха доволни единствено Кмета на с.Извор изказа отрицателно мнение. Аз обаче имам една приятелска забележка към него, трябва да се борите сам, ще постигнете по-добри резултати.
А за следващата година когато се правят проектите за бюджет на селата, хубаво е и Общинските съветници да присъстват.
Изключително подкрепяме реконструкцията на стадиона, защото е крайно време общината ни да има някакви дялови участия от които да печели дивиденти.
Хубаво е да знаем какви са намеренията ви относно продажбата на Общинска собственост, какво планувате не може да нямате някакви идеи.
П.Рейзи: Наистина селата ни са в окаяно състоние и ние не можем да разчитаме на Общински бюджет да ги оправим. Затова кандидатстваме по оперативните програми и ако постигнем успех и класираме проектите разбира се гр.Созопол.
К.Германова: Колеги други въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: 25% от постъпления в бюджета са от продажби, каква е визията на Кмета. Най вероятно тези средтва ще се разпределят по капиталовата структура, но как? Първо ще изчакаме да се осъществи продажба, след което ще се пристъпва към обектите или ще се започнат, как ще се подхожда?
П.Рейзи: Първо започваме процедура по продажбата на двадесетте апартамента, може би на априлска сесия ще има докладна. Имаме интерес за продажбата на имоти в селата Извор и Равна гора. Стадиона трябва да го започнем през май, за да може за футболния сезон да сме готови. До април трябва да се осъществи сделката и със търговския център. Тези средства ще се вземат от преходния остатък и остават около 2млн.лв. с които трябва да се справим с предсезонните дейности. Надявам се и събираемоста на данъците да върви добре.
Р.Деспов: Децата които пътуват от с.Извор до с.Маринка, заложени ли са средства в бюджета.
П.Рейзи: Няма, защото по Закон нямаме право.
Р.Деспов: Чл.26 от Закона за Народната просвета гласи друго, точно обратното и допуска средствата да не са от общинския, я от държавния бюджет.
П.Рейзи: Закона за бюджета ни забранява обаче, а и при мен няма постъпило нито писмо, жалба или искане с което да започнем процедура. Ние няма как да ги заявим тези неща при положение, че на нас никой не ни ги иска тези средства.
Р.Димова: Когато закрихме училището в с.Извор ние пренасочихме децата към с.Зидарово при този случай ние поемаме разноските по транспорта, по точно държавата ги поема. Децата по свое собствено желание отидоха в с.Маринка, което е Бургаска община, в този случай нашата община няма как да осигури транспорт.
П.Рейзи: В случая питането не касае нашия бюджет.
Р.Деспов:Да извинявам се, може би трябваше да задам този въпрос в часта питания към Кмета, според мен въпроса е съществен.
12 000лв. за промяна на ОУП, тези средства не ги ли гласувахме?
П.Рейзи: Това са преходни обекти, платили сме аванс и сега се доиздължаваме.
Р.Деспов: 100 000лв. за амфитеатъра, какво ще се прави?
П.Рейзи: Това са средства за сцената. До сега са изразходени много средства за нея, но не е направена както трябва. Сцената е подложена на метериологични явления, тези дъски са заминали. Сега имам идея да се направи една специална настилка, разливна, която не попада под тези метериологични явления и също поема тропането на краката. Тази настилка обаче не се излива на дърво, а на бетон. Това ни е идеята.
Р.Деспов: 4 000лв. за преносими компютри, за коя служба са тези скъпи машини, защото най-отдолу на капиталовата структура има записани едни 200лв. за компютърна конфигурарация за музея. Каква е тази фрапантна разлика?
П.Рейзи: Това е резерв за непредвидени и неотложни разходи.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Колко деца се родиха в Общината?Интересува ме работи ли системата с подпомагането на новородени.
П.Рейзи: Мисля, че са около 105 за цялата Община. Работи г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Имам предложение да се гласува 5мин почивка, за да подготвим предложенията си за промяна по бюджета. За да можем да уточним параграфите.
К.Германова: Който е съгласен да се направи 5мин. Почивка за да се уточнят предложенията за промяна към бюджета, моля да гласува „ЗА”
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10 „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№496

Разглеждането и обсъждането на докладните включени в дневния ред да продължи в 12:00 часа, на същия ден (05.03.2009г.)

К.Германова: В залата присъстват седемнадесет общински съветника, имаме кворум продължава двадесет и третото редовно заседание на общински съвет.
Колеги почивката ви бе дадена да се подготвят конкретни предложения за промяна, ако има такива дайте ги. Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: От параграф 10-20 Реклама на Созопол да се прехвърлят 30хил.лв. в бюджета на с.Извор за Спортни бази за спорт за всички, параграф 52-00.
К.Германова: Тук засягате и разчета на капиталовите разходи г-н Бардуков, кои пера там да променим. Вие коментирахте ли предложението си с г-жа Бученкова, нали за това бе дадена почивката, която вие поискахте.
За да се подложи предложението ви за гласуване, трябва да ми представите точни параграфи и приложения от кое в кое. За да бъдат направени промени, ако не са представени конкретно перата има опасност бюджета да не е балансиран, респективно да бъде върнат.
Х.Бардуков: Аз казвам точно, средствата да се прехвърлят в параграф 52-00.
К.Германова: Да, това обаче изисква и промяна в капиталовата структура, кое перо да променим?
В.Бученкова: За да извърша такава промяна е нужно време, за да разпределя средствата по функции, дейности и параграфи. Трябва да се промени и бюджета на селото и на дейността.
П.Рейзи: Г-н Бардуков аз ви предлагам, предложението ви да остане така както предложението на г-н Желев за канализацията. На шестмесечие да видим как се развиват нещата и ако има възможност да отпуснем средствата.
Х.Бардуков: Предвид изпълнението на обещаното от вас до момента, добре отеглям си предложението. Отново разчитам на вашата дума.
К.Германова: Г-н Желев вашето предложение, вие или г-жа Бученкова ще го направи.
В.Бученкова: Дейност „Други дейности по културата”, параграф 10-20 намаление с 26хил.лв. Дейност „Други дейности по икономиката”, реклама намаление с 36хил.лв. Общинска администрация, гости Кмет намаление с 10хил.лв.; Общински съвет намаление с 4хил.лв. Общо намаление 76хил.лв., прехвърляме сумата в параграф 97-00 фонд резервен.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Това означава, че преминаваме към гласуване. Имаме предложение за промяна от г-н Желев, ще гласуваме първо него. Дейност „Други дейности по културата”, параграф 10-20 намаление с 26хил.лв. Дейност „Други дейности по икономиката”, реклама намаление с 36хил.лв. Общинска администрация, гости Кмет намаление с 10хил.лв.; Общински съвет намаление с 4хил.лв. Общо намаление 76хил.лв., прехвърляме сумата в увеличение на параграф 97-00 фонд резервен. Който е съгласен с така направеното предложение от г-н Желев, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
2. Стоян Маринов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3. Милко Димов – ПРОТИВ
4. Гено Пухов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
5. Пенка Щерионова – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
6. Николина Пехливанова – ПРОТИВ
7. Ангел Гочев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
8. Йорданка Сейменова – ПРОТИВ
9. Стойо Недин – ПРОТИВ
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5, не се приема.
Давам думата на председателката на комисията по финанси да зачита решенията по докладната, за да преминем в процедура на гласуване.
Н.Пехливанова: Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва – По прихода - 32 117 855 лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/ и По разхода – 27 460 309 лв. /разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№497

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:
1.1 По прихода - 32 117 855 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1/;
1.2 По разхода – 27 460 309 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11/

Н.Пехливанова: Приема бюджета за 2009 г. както следва. По прихода в размер на 26 300 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч. – Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 165 522 лв., в т.ч. – Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 968 491 лв. утвърдена по чл.10,ал.1от ЗДБРБ за 2009г. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 2 000 лв. и преходен остатък от 2008 г. в размер на 195 031 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Приходи за местни дейности в размер на 23 134 478 лв., в т.ч. – Данъчни приходи в размер на 4 992 063 лв./ Приложение №1/; Неданъчни приходи в размер на 10 630 000лв./ Приложение №1/; Обща изравнителна субсидия в размер на 179 600 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –37 100 лв./; Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 870 300 лв., в т.ч. - за екологични обекти – 2 491 000 лв.; за основен ремонт и придобиване на ДМА – 207 100 лв. и за основен ремонт на общински пътища – 172 200 лв.; Преходен остатък от 2008 г. в размер на 4 462 515 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се.
Н.Пехливанова: Приема бюджета за 2009 г. По прихода в размер на 26 300 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се.
Н.Пехливанова: По разходите в размер на 26 300 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11. Приложение №3: Функция Общи Държавни служби.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Димитър Желев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №4: Функция Отбрана и сигурност.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №5: Функция Образование
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №6: Функция Здравеопазване.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №7: Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №8: Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №9: Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №10: Функция Икономически дейности и услуги
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приложение №11: Функция Разходи.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Йорданка Сейменова – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: За делегирани държавни дейности в размер на 3 165 522 лв., от тях - От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 671 642 лв.; От целевата субсидия за делегираните от държавата дейности – 1 800 лв.; От преходен остатък – 195 031лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 124 131 лв. / за общообразов. училища – 98 410 лв., за ППП – 6 годишни деца – 12 545 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 13 176 лв./;
• За Функция “Общи държавни служби” дейност “Общинска администрация” – 20 262 лв.
• За Функция “Отбрана и сигурност” дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 21 458 лв.
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 9 355 лв.
/ за Арх.музей – Созопол – 9 355 лв./ ;.
• За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 19 825 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация- 17 687 лв. и субсидии за вътрешноградски междуселищни пътнически превози – 2 138 лв./
Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 297 049 лв. в т.ч. – 10 на сто от обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 296 849 лв.; 10 на сто от целевата субсидия за делегираните от държавата дейности – 200 лв.по функции и дейности както следва:
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 200 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
10. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се.
Н.Пехливанова: За делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи в размер на 907 000 лв., разпределени както следва:
• За Функция “Общи държавни служби” – 711 557 лв./Приложение № 3.2 /
• За Функция “Образование” – 140 443 лв./ Приложение № 5.5./
• За Функция “Здравеопазване” – 10 000 лв./ Приложение № 6.3 /
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 45 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: За местни дейности в размер на 22 227 478 лв. от тях – От собствени средства - 14 715 063 лв.; От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 2 583 270 лв.; От изравнителна субсидия за местни дейности - 161 640 лв.; От преходен остатък – 4 462 515 лв., разпределени, както следва: За Функция” Общи държавни служби “ дейност “Общинска администрация” – 340 000 лв.; За Функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини” – 280 000 лв.; За Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност “Домашен социален патронаж” – 250 000 лв. и За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 3 012 515 лв., по дейности, както следва:
- дейност “Водоснабдяване и канализация” – 590 000 лв.
- дейност “Осветление на улици и площади” – 130 000 лв.
- дейност “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 130 000 лв.
- дейност “Озеленяване “ – 100 000 лв.
- дейност “Пречистване на отпадъчните води от населени места – 200 000 лв.
- дейност “Управление на дейностите по отпадъците” – 168 000 лв.
- дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа “ – 1 644 515 лв.
- дейност “Управление, контрол и ООС” – 50 000 лв.
За Функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Други дейности по икономиката” – 580 000 лв.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности в размер на 304 990 лв., в т.ч.: -10 на сто резерв за текущи разходи, финансирани с трансфера за зимно поддържане и снегопочистване – 3 710 лв.; 10 на сто резерв за разходи, финансирани с обща изравнителна субсидия в местни дейности - 14 250 лв.; 10 на сто резерв за капиталови разходи, финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи – 287 030 лв. в т.ч. – за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 17 220 лв.; за екологични обекти – 249 100лв.; останалата част от целевата субсидия за местни дейности – 20 710 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: По разходите в размер на 26 300 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, така както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, приема се.
Н.Пехливанова: Инвестиционна програма в размер на 9 783 105 лв., финансирана с 2 585 070 лв. – 90 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва /Приложение №25/: в т.ч. за екологични обекти – 2 241 900 лв., от тях:
• За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност “Водоснабдяване и канализация” – 2 241 900 лв.,в т.ч.
-за канализация с.Равадиново – 674 100 лв.
-за канализация с.Крушевец – 667 800лв.
- за улична водопроводна мрежа с.Крушевец – 900 000 лв.
• За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 154 980 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Росен – с.Равна гора.
• За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” – 186 390 лв. в т.ч.:
-за обзавеждане кухненски блок ЦДГ с.Черноморец – 53 460 лв.
-за изграждане ІІ етап ЦДГ с.Черноморец – 132 930 лв.
• За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 1 800 лв.- за компютърни конфигурации – 1 800 лв.;
6 899 042 лв. от собствени бюджетни средства и 298 993 лв. – преходен остатък от ПУДООС.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: Резерв – 10 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности в размер на 287 230 лв. по обекти, както следва : т.ч. за екологични обекти – 249 100 лв.,от тях:
• За функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда” дейност “Водоснабдяване и канализация” – 249 100 лв.,в т.ч.
-за канализация с.Равадиново – 74 900 лв.
-за канализация с.Крушевец – 74 200 лв.
- за улична водопроводна мрежа с.Крушевец – 100 000 лв.
• За функция “Икономически дейности и услуги”дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 17 220 лв.за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Росен – с.Равна гора.
• За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” – 20 710 лв. в т.ч.
-за обзавеждане кухненски блок ЦДГ с.Черноморец – 5 940 лв.
-за изграждане ІІ етап ЦДГ с.Черноморец – 14 770 лв.
• За функция “Почивно дело ,култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 200 лв.- за компютърна конфигурация.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24, както следва – с.Атия
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Вършило – 129 580лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Габър – 115 075лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Зидарово – 207 135лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Извор – 133 980лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ПРОТИВ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: с.Индже войвода – 111 515лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Крушевец – 222 105лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Присад – 132 140лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, приема се.
Н.Пехливанова: с.Росен – 286 130лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Равна гора – 264 035лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Равадиново – 203 605лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: с.Чероморец – 1 238 150лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Приема бюджета за 2009 г. така както гласувахме до сега.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№498

2. Приема бюджета за 2009 г. както следва:
2.1. По прихода в размер на 26 300 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 165 522 лв., в т.ч.:
2.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 968 491 лв. утвърдена по чл.10,ал.1от ЗДБРБ за 2009г.
2.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на ДД в размер на 2 000 лв.
2.1.1.3. Преходен остатък от 2008 г. в размер на 195 031 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 134 478 лв.,
в т.ч.;
2.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 4 992 063 лв./ Приложение №1/;
2.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 630 000лв./ Приложение №1/;
2.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 179 600 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища –37 100 лв./
2.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 870 300 лв., в т.ч.:
- за екологични обекти – 2 491 000 лв.;
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 207 100 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 172 200 лв.
2.1.2.5. Преходен остатък от 2008 г. в размер на 4 462 515 лв.
2.2. По разходите в размер на 26 300 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
2.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 165 522 лв., от тях:
2.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 671 642 лв.
2.2.1.2. От целевата субсидия за делегираните от държавата дейности – 1 800 лв.
2.2.1.3. От преходен остатък – 195 031лв., разпределени както следва:
• За Функция „Образование” – 124 131 лв. / за общообразов. училища – 98 410 лв., за ППП – 6 годишни деца – 12 545 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 13 176 лв./;
• За Функция “Общи държавни служби” дейност “Общинска администрация” – 20 262 лв.
• За Функция “Отбрана и сигурност” дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 21 458 лв.
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 9 355 лв. /за Арх.музей – Созопол – 9 355 лв./ ;
• За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 19 825 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация- 17 687 лв. и субсидии за вътрешноградски междуселищни пътнически превози – 2 138 лв./
2.2.1.4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 297 049 лв. в т.ч.
- 10 на сто от обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 296 849 лв.,
- 10 на сто от целевата субсидия за делегираните от държавата дейности – 200 лв.по функции и дейности както следва:
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 200 лв.
2.2.2.За делегирани от държавата дейности дофинансирани с общински приходи в размер на 907 000 лв., разпределени както следва:
• За Функция “Общи държавни служби” – 711 557 лв./Приложение № 3.2 /
• За Функция “Образование” – 140 443 лв./ Приложение № 5.5./
• За Функция “Здравеопазване” – 10 000 лв./ Приложение № 6.3 /
• За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 45 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /
2.2.3. За местни дейности в размер на 22 227 478 лв. от тях:
2.2.3.1.От собствени средства - 14 715 063 лв.
2.2.3.2.От целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 2 583 270 лв.
2.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности - 161 640 лв.
2.2.3.4.От преходен остатък – 4 462 515 лв., разпределени, както следва:
• За Функция” Общи държавни служби “ дейност “Общинска администрация” – 340 000 лв.;
• За Функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини” – 280 000 лв.
• За Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност “Домашен социален патронаж” – 250 000 лв.
• За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 3 012 515 лв., по дейности, както следва:
- дейност “Водоснабдяване и канализация” – 590 000 лв.
- дейност “Осветление на улици и площади” – 130 000 лв.
- дейност “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 130 000 лв.
- дейност “Озеленяване “ – 100 000 лв.
- дейност “Пречистване на отпадъчните води от населени места – 200 000 лв.
- дейност “Управление на дейностите по отпадъците” – 168 000 лв.
- дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа “ – 1 644 515 лв.
- дейност “Управление, контрол и ООС” – 50 000 лв.
• За Функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Други дейности по икономиката” – 580 000 лв.
2.2.3.5.Резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности в размер на 304 990 лв., в т.ч.:
-10 на сто резерв за текущи разходи, финансирани с трансфера за зимно поддържане и снегопочистване – 3 710 лв.
- 10 на сто резерв за разходи, финансирани с обща изравнителна субсидия в местни дейности - 14 250 лв.
- 10 на сто резерв за капиталови разходи, финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи – 287 030 лв. в т.ч.:
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 17 220 лв.
- за екологични обекти – 249 100лв.
- останалата част от целевата субсидия за местни дейности – 20 710 лв.
2.3 Инвестиционна програма в размер на 9 783 105 лв., финансирана с 2 585 070 лв. – 90 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва /Приложение №25/: в т.ч. за екологични обекти – 2 241 900 лв., от тях:
• За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност “Водоснабдяване и канализация” – 2 241 900 лв.,в т.ч.
-за канализация с.Равадиново – 674 100 лв.
-за канализация с.Крушевец – 667 800лв.
- за улична водопроводна мрежа с.Крушевец – 900 000 лв.
• За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 154 980 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Росен – с.Равна гора.
• За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” – 186 390 лв. в т.ч.:
-за обзавеждане кухненски блок ЦДГ с.Черноморец – 53 460 лв.
-за изграждане ІІ етап ЦДГ с.Черноморец – 132 930 лв.
• За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 1 800 лв.- за компютърни конфигурации – 1 800 лв.;
6 899 042 лв. от собствени бюджетни средства и 298 993 лв. – преходен остатък от ПУДООС.
2.4.Резерв – 10 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности в размер на 287 230 лв. по обекти, както следва: т.ч. за екологични обекти – 249 100 лв.,от тях:
• За функция “Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда” дейност “Водоснабдяване и канализация” – 249 100 лв.,в т.ч.
-за канализация с.Равадиново – 74 900 лв.
-за канализация с.Крушевец – 74 200 лв.
- за улична водопроводна мрежа с.Крушевец – 100 000 лв.
• За функция “Икономически дейности и услуги”дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 17 220 лв.за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Росен – с.Равна гора.
• За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” – 20 710 лв. в т.ч.
-за обзавеждане кухненски блок ЦДГ с.Черноморец – 5 940 лв.
-за изграждане ІІ етап ЦДГ с.Черноморец – 14 770 лв.
• За функция “Почивно дело ,култура, религиозни дейности” дейност “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – 200 лв.- за компютърна конфигурация.

2.5. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.

Н.Пехливанова: Приема разчета за някои целеви разходи както следва: Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината; Утвърждава сумата от 38 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани , като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2009 г. ветерани до размера по т.3.1.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол; Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2009г. 210 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент; Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 365 000 лв., в т.ч.: за гр.Созопол – 260 000 лв.; за с.Черноморец – 60 000 лв.; за останалите села в общината – 45 000 лв.; Утвърждава разходи за реклама в размер на 200 000 лв., в.т.: за гр.Созопол – 180 000 лв. и за с.Черноморец – 20 000 лв.; Утвърждава 300 броя обслужвани лица в ДСП.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№499

3. Приема разчета за някои целеви разходи както следва:
3.1. Утвърждава за всеки отделен случай сума до 100 лв. за разходи за погребални услуги за самотни, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане жители на общината;
3.2. Утвърждава сумата от 38 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане, в т.ч. и за разходи за погребални услуги за ветерани , като дава правомощия на Кмета на общината да отпуска еднократни помощи на семействата на починалите през 2009 г. ветерани до размера по т.3.1.
3.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1 500 лв. на ветераните от войните жители на Община Созопол.
3.4.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2009г. 210 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
3.5. Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
365 000 лв., в т.ч.:
- за гр.Созопол – 260 000 лв.;
- за с.Черноморец – 60 000 лв.;
- за останалите села в общината – 45 000 лв.
3.6. Утвърждава разходи за реклама в размер на 200 000 лв., в.т.:
- за гр.Созопол – 180 000 лв.;
- за с.Черноморец – 20 000 лв.
3.7. Утвърждава 300 броя обслужвани лица в ДСП;

Н.Пехливанова: Приема следните лимити за разходи: Безплатно работно облекло – в размер до 450 лв. на работник/служител. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; Представителни разходи в размер на 88 500лв., в т.ч.: за Кмета на Общината – 50 000 лв.; за Председателя на Общ.съвет – 20 000 лв.; за Кмета на с.Черноморец –4 000 лв.; за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1 500 лв., на всички останали села – по 1 000 лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№500

4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Безплатно работно облекло – в размер до 450 лв. на работник/служител.
4.2.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4.3. Представителни разходи в размер на 88 500лв., в т.ч.:
- за Кмета на Общината – 50 000 лв.;
- за Председателя на Общ.съвет – 20 000 лв.;
- за Кмета на с.Черноморец –4 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Извор, с.Крушевец, с.Равна гора, с.Равадиново, с.Росен по 1 500 лв., на всички останали села – по 1 000 лв.

Н.Пехливанова: Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи /Приложение № 27/
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№501
5. Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи /Приложение № 27/

Н.Пехливанова: Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва: Утвърждава 90% от разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 128 340 лв., останалите 10 % или 14 260лв. е резерв плануван съгласно чл.17,ал.2 от ЗДБРБ за 2009г. и дофинансиране - 45 000лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 57 753 лв., резерв - 6 417 лв. и дофинансиране - 30 000 лв., общо – 94 170 лв.;
- за читалище – с.Атия – 6 417 лв., резерв-713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 6 417 лв., резерв-713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Извор – 6 417 лв., резерв -713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 3 208 лв., резерв-357 лв., общо – 3 565 лв.
- за читалище – с.Крушевец – 6 417 лв., резерв -713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Присад – 3 209 лв., резерв – 356 лв., общо – 3 565 лв.;
- за читалище – с.Росен – 6 417 лв., резерв – 713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 12 834 лв., резерв – 1 426 лв., общо – 14 260 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 6 417лв., резерв – 713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 12 834 лв., резерв -1 426 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо – 29 260 лв.
Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината –265 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 35 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 30 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 5 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 5 000 лв.;
-за спортен клуб “Карате Ронин” гр.Созопол – 10 000 лв.;
-за футболен клуб “Росен” с.Росен - 20 000 лв.
Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масови спортни състезания в Общината; Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 5 000 лв.; Утвърждава субсидия на Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.; Утвърждава субсидия на “Сдружение за българо – гръцко приятелство” гр.Созопол в размер на 1 500лв.; Утвърждава субсидия на Сдружение с нестопанска цел “Доверие и закрила” – гр.Бургас в размер на 50 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на ОДП гр.Бургас за закупуване на техника за ДНК лаборатория за нуждите на Бургаския регион, която лаборатория ще обслужва и Община Созопол.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№502

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
6.1. Утвърждава 90% от разчета за субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 128 340 лв., останалите 10 % или 14 260лв. е резерв плануван съгласно чл.17,ал.2 от ЗДБРБ за 2009г. и дофинансиране - 45 000лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 57 753 лв., резерв - 6 417 лв. и дофинансиране - 30 000 лв., общо – 94 170 лв.;
- за читалище – с.Атия – 6 417 лв., резерв-713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Зидарово – 6 417 лв., резерв-713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Извор – 6 417 лв., резерв -713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Индже войвода – 3 208 лв., резерв-357 лв., общо – 3 565 лв.
- за читалище – с.Крушевец – 6 417 лв., резерв -713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Присад – 3 209 лв., резерв – 356 лв., общо – 3 565 лв.;
- за читалище – с.Росен – 6 417 лв., резерв – 713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Равна гора – 12 834 лв., резерв – 1 426 лв., общо – 14 260 лв.;
- за читалище – с.Равадиново – 6 417лв., резерв – 713 лв., общо – 7 130 лв.;
- за читалище – с.Черноморец – 12 834 лв., резерв -1 426 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо – 29 260 лв.
6.2. Утвърждава разчета за субсидии за спортно-състезателна дейност и ремонт на материалната база на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на общината –265 000 лв., в т.ч.:
- за футболен клуб – гр.Созопол – 150 000 лв.;
- за гребен клуб – гр.Созопол – 35 000 лв.;
- за клуб “БУШИ-ДО” – с.Черноморец – 30 000 лв.;
- за спортен клуб “ Киборг” – гр.Созопол – 10 000 лв.;
- за спортен клуб „Олимп” – гр.Созопол – 5 000 лв.;
- за клуб по кик- бокс “ Аполон “ гр.Созопол” – 5 000 лв.;
-за спортен клуб “Карате Ронин” гр.Созопол – 10 000 лв.;
-за футболен клуб “Росен” с.Росен - 20 000 лв.
6.3. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масови спортни състезания в Общината.
6.4. Утвърждава субсидия на Сдружение на инвалидите – Созопол в размер на 5 000 лв.
6.5.Утвърждава субсидия на Сдружение “СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
6.6.Утвърждава субсидия на “Сдружение за българо – гръцко приятелство” гр.Созопол в размер на 1 500лв.
6.7.Утвърждава субсидия на Сдружение с нестопанска цел “Доверие и закрила” – гр.Бургас в размер на 50 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на ОДП гр.Бургас за закупуване на техника за ДНК лаборатория за нуждите на Бургаския регион, която лаборатория ще обслужва и Община Созопол.

Н.Пехливанова: Утвърждава средствата за работна заплата за 2009г.на Община Созопол за делегираните от държавата дейности, делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи и средствата за работна заплата и численост на персонала за местни дейности, съгласно приложената справка. /Приложение№26/.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Константин Гребенаров – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№503

7. Утвърждава средствата за работна заплата за 2009г.на Община Созопол за делегираните от държавата дейности, делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи и средствата за работна заплата и численост на персонала за местни дейности, съгласно приложената справка. /Приложение№26/.

Н.Пехливанова: Дава съгласие за откриване на дейност 745 “Обредни домове и зали” към функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, която да извършва погребални услуги на територията на гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец с численост на персонала – 5/пет/ щатни бройки с осигурени средства за заплати, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски и издръжка.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№504

8. Дава съгласие за откриване на дейност 745 “Обредни домове и зали” към функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”, която да извършва погребални услуги на територията на гр.Созопол, с.Равадиново и с.Черноморец с численост на персонала – 5/пет/ щатни бройки с осигурени средства за заплати, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски и издръжка.

Н.Пехливанова: Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№505

9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия.

Н.Пехливанова: Възлага на кмета на общината: Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити; Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора; Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране; Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№506

10. Възлага на кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;
10.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
10.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания в размер над 5% и да предложи мерки за тяхното намаление и ликвидиране.
10.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

Н.Пехливанова: При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/; Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности; Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие; Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№507
11. При спазване на общия размер по бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, предоставя следните правомощия на Кмета /чл.27 от ЗОБ/:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.
11.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
11.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Благодаря Ви г-да Общински съветници, аз и цялата общинска администрация, и тази година вие ми гласувахте доверие за бюджета. Искам да Благодаря на г-жа Валентина Бученкова, не само аз и от името на Общински съвет, за нея това е приемането на тридесети бюджет за Община Созопол. Бъди жива и здрава!
К.Германова: Благодаря на Кмета, преминаваме към следваща точка от дневния ред. Докладна записка с вх.№141/16.02.2009г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oдобряване конкретния размер на индивидуалните месечни основни работни заплати на Кмета на Общината, Kметове на Кметства и Kметските Наместници, разгледана е от комисия с предложение решението по докладната с една корекция – На последния ред от решението, срещу името Пенка Петкова Соянова да се изпише и чете кметски наместник с.Присад.
Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с корекцията от комисия, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№508

Общински съвет – Созопол одобрява конкретните индивидуални месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.01.2009г. както следва:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ Основна мес. раб.зап./лв./
било става
Панайот Василев Рейзи Кмет 1100,00лв. 1260,00лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 558,00лв. 643,00лв.
Григор Костадинов Пеев
Кмет с.Извор 558,00лв. 643,00лв.
Димитър Николов Трънков
Кмет с.Габър 558,00лв. 580,00лв.
Стойчо Илиев Петков
Кмет с.Зидарово 558,00лв. 707,00лв.
Атанас Спасов Димитров
Кмет с.Индже войвода 558,00лв. 580,00лв.
Руси Петров Петров
Кмет с.Крушевец 558,00лв. 643,00лв.
Иван Николов Пазвантов
Кмет с.Равадиново 558,00лв. 643,00лв.
Иванка Недялкова Бинчева
Кмет с.Равна гора 558,00лв. 707,00лв.
Паунка Вълчева Костадинова
Кмет с.Росен 558,00лв. 707,00лв.
Добри Стоянов Добрев
Кмет с.Черноморец 730,00лв. 770,00лв.
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Неделя Стоянова Добрева
кметски наместник с.Вършило 450,00лв. 450,00лв.

Пенка Петкова Стоянова
кметски наместник с.Присад
450,00лв.

450,00лв.


Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи.

К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№131/13.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за закриване на начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Равадиново, също е разглеждана на комисия с предложение, решението по докладната.
Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с таканаправеното предложение за решение по докладна записка с вх.№131, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№509

Общински съвет гр.Созопол предлага на Министъра на Образованието и науката да закрие Начално училище “Св.Св.Кирил и Методий” с.Равадиново, Община Созопол, считано от 15.09.2009г.

К.Германова: Преминаваме към докладна записка с вх.№167/27.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект на договор за управление на земи и гори – общински горски фонд. Ще дам думата на Кмета.
П.Рейзи: По принцип всяка година сключваме тези договори с Горски стопанства Ропотамо и Бургас за стопанисване на горите на Общината и по точно за сеч на дърва за огрев. Тези средства които постъпват от сеч отиват директно за възстановяване на гората. Договора се прави година за година, ако за напред решим да правим нещо друго, да можем да реагираме. На този етам няма как да си стопанисваме горите сами. Трудно можем да направим Горско стопанство, проверил съм нещата.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: При визитата ни в Чепеларе, колегите общински съветници ни запознаха с това те как са си решили проблема по този въпрос. Трябва да ви кажа, че печелятдоста добре от Общинските гори. Не разбирам защо търговете за сеч не си ги прави общината, така сумите ще са по-големи.
М.Димов: Аз имам едно предложение само, при пласмента Общинатада осигурява един човек, който да извършва контрол. Истината е, че Горското си лъже както си иска. Така ще се контролира колко дървена маса излиза и къде отива.
Г.Пухов: И аз имам предложение, никъде не съм видял възстановена гора.Това някой контролира ли го.
Д.Желев: Някой следи ли какви приходи влизат в Горското от дейноста им. Те продаоха една скална маса на Бургаски мини, защото местото било в гората.
К.Мархолев: Да допълня колегите Пухов и Димов, този контрол да се налага от Кметовете по селата, както за пласмента така и за залесяването.
(дебатиране на проблема)
К.Германова: Имате ли конкретни предложения по докладната? Няма. Тъй като не е предложен срок, г-н Кмете какъв е срока?
П.Рейзи: Една година.
К.Германова: Преминаваме към гласуване на решенията едно по едно, поименно. Който е съгласен с първа точка от предложението за решение с допълнение срок от една година, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№510

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.53, ал.4, и във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за горите и чл.32 от Правилник за приложение за Закона за горите, Общински съвет Созопол одобрява така представения проект на договор за управление на земи и гори – ОГФ, който да бъде сключен с Държавно лесничейство – гр. Бургас съгласно чл.22,ал.1 от ЗГ за период от 1/една/ година / Приложение № 1/

К.Германова: Който е съгласен с втора точка от предложението за решение с допълнение срок от една година, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№511

2. Общински съвет Созопол, на основоние чл.8, ал.1 от Закон за общинска собственост, чл.53, ал.4, и във връзка с чл.26, ал. 2 от Закона за горите и чл.32 от Правилник за приложение за Закона за горите, Общински съвет Созопол одобрява така представения проект на договор за управление на земи и гори – ОГФ, който да бъде сключен с Държавно ловно стопанство ” Ропотамо” - м. Аркутино съгласно чл.22, ал.1 от ЗГ за срок от 1/една/година /Приложение №1/

К.Германова: Докладна записка с вх.№159/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на наемна цена за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани и определяне първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009-2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от Общината. В началото на ссесията ви обясних защо съм вкарала тези докладни, по желание на гражданин на Община Созопол.
Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с точка първа от предложението за решение по докладната,моля да гласува „ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№512

І. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, определя размера на първоначалната наемна цена за отдаване под наем чрез търг или конкурс за стопанската 2009 – 2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината,както следва:
1. За отглеждане на едногодишни полски култури:
І категория 12.00 лв./дка
ІІ категория 11.00 лв./дка
ІІІ категория 8.50 лв./дка
ІV категория 8.00 лв./дка
V категория 6.00 лв./дка
VІ категория 5.00 лв./дка
VІІ категория 4.00 лв./дка
VІІІ категория 3.00 лв./дка
ІХ категория 2.50 лв./дка
Х категория 2.00 лв./дка
2. За създаване и отглеждане на лозови насаждения
За периода на плододаване -25.00 лв./дка
3. За ползване на ливади и пасища съгласно чл.25, ал.1 изречение трето от ЗСПЗЗ:
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
4. В случай,че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината,са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност-1.5.
К.Германова: Втора точка от предложението за решение, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№513
¬
ІІ. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост определя размера за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2009 – 2010 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и такива за стопанисване от общината, както следва:
1. Ниви
І категория 6.00 лв./дка
ІІ категория 5,50 лв./дка
ІІІ категория 4,30 лв./дка
ІV категория 4,00 лв./дка
V категория 3,30 лв./дка
VІ категория 2,50 лв./дка
VІІ категория 2,00 лв./дка
VІІІ категория 1,50 лв./дка
ІХ категория 1,20 лв./дка
Х категория 0,90 лв./дка
2. Ливади
І категория 2.40 лв./дка
ІІ категория 2.20 лв./дка
ІІІ категория 1.70 лв./дка
ІV категория 1.60 лв./дка
V категория 1.30 лв./дка
VІ категория 1.00 лв./дка
VІІ категория 0.80 лв./дка
VІІІ категория 0.60 лв./дка
ІХ категория 0.50 лв./дка
Х категория 0.40 лв./дка
3. В случай, че земите от ОПФ и тези за стопанисване от общината,са поливни, наемната вноска се коригира с коефициент за поливност-1.5.

К.Германова: Докладна записка с вх.№158/20.02.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване върху земеделски имот в землището на с.Равадиново, Община Созопол за настаняване на пчелни семейства.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Константин Гребенаров – ЗА
13. Тодор Чакъров – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
15. Станимир Петров – ЗА
16. Здравко Манолакиев – ЗА
17. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 17 „ПРОТИВ” – няма, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№514

1.На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11 от Закона за пчеларството и чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет Созопол учредява в полза на ЕТ”Риган-М-Тодор Милков”, ЕИК 102123586, със седелище и адрес на управление – гр.Созопол, ул.”Вихрен” № 11, представлявано от управителя Тодор Борисов Милков, ЕГН 5802180907, право на ползване върху общински имот – стопанисван от общината – залесена нива, пета категория, представляваща имот № 006074, находящ се в местността „Плаки” в землището на с.Равадиново, Община Созопол, за устройване на постоянен пчелин за срок до 4/четири/ г.
2. На основание чл.106, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с Решение №513/05.03.09г. на Общински съвет – Созопол, определя цена на правото на ползване в годишен размер от 3,30лв. за един декар, без вкл. ДДС. Същата подлежи на промяна при условие на промяна на базисните наемни цени на Земеделски имоти от общинския поземлен фонд и такива, за стопанисване от Общината


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/Протокола води:……………
/Х.Михова/
*протокола е публикуван на 12.03.09


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...