:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 25/24.04.2009г.


ПРОТОКОЛ № 25

Днес, 24.04.2009г., от 9:30 часа, Общински съвет – Созопол проведе двадесет и петото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Калина Павлова – Директор Дирекция “ПМТД”, Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Валя Бученкова – Главен специалист „Бюджет”, Катя Чачева – Директор Дирекция „Бюджет и човешки ресурси”; Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Росица Димова – специалист „Образование”, Кметове на кметства, други представители на общинска администрация, граждани и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, Представители на Общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват единадесет Общински съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
По така създадена вече традиция искам да честитя рождения ден на един наш колега г-н Росен Деспов, от мое и името на целия Общински съвет с пожелания за здраве, късмет и ползотворна работа.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета на общината, колеги давам ви думата. Г-н Пухов.
Г.Пухов: Г-н Кмете гражданите са притеснени относно допълнителната група в Детската градина в стария град, между тях се коментира, че Вие сте я отменил. Благодаря Ви!
П.Рейзи: Този въпрос ми е задаван многократно и миналата седмица аз направих среща с двете Директорки на Детски градини в Созопол, на която присъстваше и г-жа Р.Димова – гл. спец. „Образование”.
Лятна група се организира тогава, когато редовната група е запълнена. Тази група се създава за да е от помощ на родителите, защото лятото всеки гледа да работи повече. След извършена проверка и разговора с двете Директорки се установи, че има свободни места за редовната група.
Моята молба към гражданите, които имат намерения да пускат децата си през лятната ваканция на градина, да пуснат Молби без значение в коя от Детските градини.
Искам да дам отговор за задачата, която ми бе поставена от г-н Т.Чакъров, гледам че и двамата Общински съветника от ГЕРБ ги няма, става въпрос за указателните табели пред паметниците. Табелите са поръчани до 15.юни., на 20 места ще бъдат поставени.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-жа Сейменова.
Й.Сейменова: Г-н Кмете ул. Републиканска в частта си от аптеката до общината е в ужасно състояние, ще се предприеме ли нещо? Фасадата на сградата на Общината ще бъде ли оправена? Таверна „Аполония”, същият ли ще е собственика и пак ли ще бъде таверна със жива музика? Благодаря Ви!
П.Рейзи: Улиците в града – в момента се правят ремонти в целия град, предстои и асвалтиране, ако тази улица не сме я предвидили ще я включим. Таверната, същият ще е собственика, за живата музика ще видим как стои въпроса. За сградата на общината сме предвидили за сега само смяна на дограмата, на един последващ етап ще оправим и фасадата, сега ще оправим дупките по стените и оградата, която е след Общината.
В момента се работи спълна пара, защото до 24.май. градът трябва да е готов да посреща гости.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Пухов.
Г.Пухов: Г-н Кмете, приветстваме табелите които се монтираха за указание на улиците в града. Въпросът ми е, как гражданите могат да си закупят табелки с улицата и номера на къщата в същия стил?
П.Рейзи: Г-н Пухов, няма нужда те да си поръчват и да плащат за тях, ние вече сме ги направили. Табелките са готови изцяло за сметка на Общината, както и поставянето им. Градът ще придобие съвсем различен вид.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Димов.
М.Димов: Стария път Златна рибка-Черноморец е в ужасно състояние, а там е основен потока през сезона, поне частичен кърпеж предвиден ли е?
П.Рейзи: Да ще има, заложени са средства, Кмета на с.Черноморец също е заложил средства. Изчакваме да приключим Созопол, да издадем Заповедта за прекратяване на строителството и започваме с.Черноморец.
Другите села в Общината, след 30.май. За селата в които ще има панаири, ще изтеглим помощта за да създадем нужния облик. За сега събираемостта на бюджета върви добре, надявам се да успеем да изпълним заложеното по капиталовата структура.
Парите отпуснати с Министерско постановление, общината ни се класира за три проекта – изграждане на детска градина с.Зидарово; Реконструкця на читалище с.Росен; и Продължаване на пречиствателната станция. Всичко това е на стойност 2млн. 300хил. лв., това са средства които допълнително ще се включат към нашия бюджет. Около 24.май. Ще направим откриване на пътя с.Присад-с.Зидарово. Средата на май, ще гледаме да открием и детската градина в с.Крушевец. Подготвяме се и до края на май да открием спортната зала в с.Равна гора. Изобщо това което сме го започнали миналата година сега един по един обектите ги отваряме(откриваме).
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте получили покани, имате ли предложения за промяна или допълнение? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 547

Общински съвет – Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№255/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на териториата на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№264/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
3. Докладна записка с вх.№267/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ПДГ към ОУ „П.К.Яворов”. с.Крушевец, Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№268/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа за 2009/2010г. в Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№269/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Формиране на доброволно формирование за защита при бедствия и аварии.
6. Докладна записка с вх.№278/10.04.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет, относно: Искане за промяна на границите на Община Созопол, поради отделяне на с.Извор и присъединяване на населеното място към Община Бургас.
7. Докладна записка с вх.№279/10.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване в заданието на проект за международен архитектурен конкурс за застрояване на остров „Св.Св. Кирик и Юлита” с цел развитието му като културен и туристически център.
8. Докладна записка с вх.№281/14.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на приетата с Решение №522/26.03.09г. Наредба за определането и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
9. Докладна записка с вх.№229/19.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
10. Докладна записка с вх.№259/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за капиталовите разходи.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
11. Докладна записка с вх.№221/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение№I-275/27.12.2004г. по адм. Дело №464/2004г. на БОС и решение №8476/30.09.2005г. по адм. Дело №1914/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас.
12. Докладна записка с вх.№222/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община созопол и съсобственик в УПИ VI-631, кв.83 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№235/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-286, кв.31 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.248 по влязла в сила КК на гр.Созопол/
14. Докладна записка с вх.№256/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XXI-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№257/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-123, кв.4 по плана на с.Росен, Община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№258/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-330, кв.44 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№263/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения „Търговски център” Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
18. Докладна записка с вх.№236/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол, с.Атия, с.Росен и с.Равна гора, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№239/01.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ II-общ, кв.43 с идентификационен номер 67800.504.301 /по влязла в сила КК на гр.Созопол, респективно северната граница на УПИ VI-564, 565, 566, 567 в кв.43 по плана на гр.Созопол/ нови идентификационни номера 67800.504.380 в посока север, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
20. Докладна записка с вх.№262/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на обект „Гробищен парк на гр,Созопол, обл.Бургас.
21. Докладна записка с вх.№270/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Битова канализация на с.Извор” Община Созопол, област Бургас.

К.Германова: Първа точка в дневния ред е доклада на комисията по законност, давам думата на председателката на комисията – г-жа Щерионова.
П.Щерионова: На 15.04.2009г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Гено Пухов, Николина Пехливанова, Стоян Маринов и Константин Гребенаров – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – Юрист на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Божана Чампарова – юрисконсулт на Община Созопол, Калина Павлова – директор Дирекция „ПМТД”, Петър Чапевов – Спец. „Гражданска защита”, Росица Димова – спец. „Образование”, Григор Пеев – Кмет на с.Извор, Христо Христов – Началник „ТСУ”, Йорданка Сейменова, Ангел Гочев, Стойо Недин – Общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№255/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнение в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на териториата на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№255/06.04.09г.,моля да гласува „ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 548

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самооуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол:
В чл.26, към ал. 1, се създава нова точка 4, а именно:
4. За ползване на Общински терени за монтиране на обекти по чл.56 от ЗУТ, за извършване на металообработващи и авторемонтни услуги – 3.50 лв на кв.м. на месец.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№264/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Тук се цитира, на основание чл.8. Въпросът ми е към юристите, изтълкувайте чл.8, ал.1, защото според мен това което правим противоречи на ЗОС, но може и аз да не разбирам.
Д.Дунев: Не влизаме в противоречие със Закона с така направеното предложение за промяна по т.1 от проекта за решение, ако това ви е въпроса. Разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС установява, че продажбата на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Законът дава възможност на Общинския съвет да определи автономно реда и начина за продажбата на тази земя частна общинска собственост. Целта на промяната в наредбата е да се облекчи работата на Общинския съвет. Обръщам внимание, че цитираната разпоредба на чл.8, ал.1 от ЗОС е обща. Настоящият случай касае специална хипотеза визирана в чл.35, ал.3 от ЗОС, която дава възможност на Общинския съвет да определи автономно реда и начина за продажбата в своята наредба. С оглед на това считам така направеното предложение за законосъобразно. За отбелязване е фактът, че така предложената промяна с т.1 от проекта за решение кореспондира и с установената в тази насока практика на много други общини.
(дебати)
П.Рейзи: Става въпрос за случаите в които на наши граждани преди 20г. им е дадено отстъпено право на строеж и сега иска да си плаят земята. В момента процедурата е следната, идва гражданина и подава Молба, на основание същата аз трябва да вкарам докладна записка и вие Общински съвет да гласувате, след което се оформят следващите документи и пристъпваме към сделка. Идеята е облекчаване на процедурата.
К.Германова: Имате ли други въпроси по докладаната колеги? Няма. Преминаваме към гласуване.
В чл.40, ал.7 думите „след решение на Общинския съвет” се заличават, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
В чл.40, ал.8 думите „четиринадесет дневен“ се заменят с „едномесечен”, а след думите „заплаща цената на земята“ се добавя „по пазарни цени определени от независим лицензиран оценител”, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Чл.40, ал.10, се отменя, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
В чл.40, ал.11, след думите „като данъчна оценка се увеличава с 20 на сто” се добавя „само в случаите предвидени в §42 ПРЗ към ЗИД на ЗОС.”, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
В чл.42, ал.2 т.1 се заличава и придобива следното съдържание – „е единствен способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица.”, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Чл.42, ал.2,т.2 се заличава и придобива следното съдържание – „е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор”, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Чл.42,ал.2, т.3 се заличава и придобива следното съдържание – „имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл.37е и 37з от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи”, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Чл.42,ал.2 т.4 се отменя, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
И сега като цяло, който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с точките които приехме по докладна записка с вх.№264/08.04.09г., моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 549

Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, а именно:
1. В чл.40, ал.7 думите след „решение на Общинския съвет” се заличават
2. В чл.40, ал.8 думите „четиринадесет дневен“ се заменят с „едномесечен”, а след думите „заплаща цената на земята“ се добавя „по пазарни цени определени от независим лицензиран оценител”
3. Чл.40, ал.10, се отменя
4. В чл.40, ал.11, след думите „като данъчна оценка се увеличава с 20 на сто” се добавя „само в случаите предвидени в §42 ПРЗ към ЗИД на ЗОС.”
5. В чл.42, ал.2 т.1 се заличава и придобива следното съдържание – „е единствен способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица.”
6. Чл.42, ал.2,т.2 се заличава и придобива следното съдържание – „е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор”
7.Чл.42,ал.2, т.3 се заличава и придобива следното съдържание – „имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл.37е и 37з от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи”
8. Чл.42,ал.2 т.4 се отменя.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№267/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване ПДГ към ОУ „П.К.Яворов”. с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги иматели въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 550

1. Да се закрие ПДГ /местна дейност/ към ОУ «П.К.Яворов» с. Крушевец, считано от 01.06.2009г.
2. Децата от закритата ПДГ да бъдат пренасочени към ЦДГ с.Крушевец.
3. Трудовите правоотношения с учителката на закритата ПДГ да се уредят съгласно трудовото законодателство.
4. Задължителната документация на ПДГ с.Крушевец да се приеме и съхранява в ОУ «П.К.Яворов» с.Крушевец.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№268/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Програма за оптимизация на училищната мрежа за 2009/2010г. в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 551

Общински съвет приема Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища – 2009/2010г. на Община Созопол, област Бургас.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№269/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Формиране на доброволно формирование за защита при бедствия и аварии.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги иматели въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 552
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.41 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет Созопол дава своето съгласие за формиране на доброволно формирование от 10 /десет/ човека за защита при бедствия и аварии на територията на Община Созопол.
Възлага на Кмета на Община Созопол на основание чл.42 и чл.44 от Закона за защита при бедствия да предприеме действия по създаване на формированието.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№278/10.04.09г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет, относно: Искане за промяна на границите на Община Созопол, поради отделяне на с.Извор и присъединяване на населеното място към Община Бургас.
Комисията предлага на Общинския съвет да вземе решението така както е по докладната със следната редакция :
“1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.17 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.28, ал.1, т.2 от ЗАТУРБ /Закон за административно-териториалното устройство на Република България/, дава съгласие да се започне процедура за отделяне на кметство с.Извор от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас, с която има обща граница.
2. Решението да се изпрати на Областен управител на област с административен център гр.Бургас. “
Основанията за предлагане на цитираното по-горе решение са следните: През годините Община Созопол е полагала и полага усилия за осигуряването на благоприятна среда за задоволяване на ежедневните потребности на населението на с.Извор от здравни, социални, културни, търговски, транспортни, финансови, съдебни и други услуги. За задоволяване на здравните потребности на населението на Общината, в това число и на населението на с.Извор през 2008г. след решение на Общинския съвет бе отреден парцел за изграждането на лечебно заведение – болница. Вярно е, че с.Извор няма пряка транспортна връзка с гр.Созопол, но също така е вярно, че Общината е осигурила транспорт по утвърдените автобусни линии за извършване на превоз на пътници от административния си център до с.Извор. За отбелязване е и фактът, че Община Созопол към настоящият момент е предприела многобройни действия за изграждането на „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в с.Извор. По отношение на съдебни услуги, трябва да се обърне внимание, че и други общини в Бургаска Област (Община Камено и Община Приморско) също попада в съдебния район на гр.Бургас и тези услуги също се извършват от съда в гр.Бургас. Анализът на мотивите, с които жителите на с.Извор настояват за провеждане на референдум за отделянето от Община Созопол и премиването към Община Бургас съпоставен с реалната фактическа обстановка по задоволяването на ежедневните потребности на населението от здравни, социални, културни, търговски, транспортни, финансови, съдебни и други услуги води до извода, че съществува сравнително добра организация за решаването на тези проблеми в конкретното населено място. Въпреки това е необходимо да се предприемат и извършат още много действия за оптималното задоволяване на нуждите на населението. Приложената към докладната подписка, с която жителите на с.Извор изразяват желанието си да бъде проведен референдум за отделянето на населеното място от Община Созопол и то да премине към Община Бургас и с оглед на всеобщото становище на населението на селото, че с тази промяна ще бъдат задоволени голяма част от нуждите им, е мотивирало Комисията да предложи цитирания по – горе проект за решение.
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Нямам нищо против желанието на Кмета на с.Извор, но аз като Кмет на Общината си направих труда да извърша някои проверки. В подписката предтсвена в докладната на кмета на с.Извор има някои нередности: подписката е стара, няколко лица от подписката са починали, има няколко имена срещу които няма подписи, има празни номера и има няколко лица които твърдят че не са се подписвали. Това ви го казвам чисто информативно. Това е една изключително дълга и тромава процедура.
С.Извор е едно добро село със стратегическо местоположение, то е връзката на двете парчета от нащата Община, то ни е връзката със селата Присад, Габър и Зидарово. Мотивът, който Кмета на селото изтъква – за транспорта е крайно несериозен.
Моето становище е за стартиране на процедурата.
К.Германова: Бих искала да дам и думата на Кмета на с.Извор, след изказването на г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Аз ще гласувам против защото, както стана ясно подписката е непълна и няма правилно наименование. Аз като бивш Председател на Общински съвет съм преминала през няколко такива процедури и мога да кажа, че всички документи подлежат на щателни проверки и най-малка нередност да има ще бъде потушена инициативата. И тъй като за мен има нередности около комплектоването на подписката аз ще гласувам против.
К.Германова: Съгласна съм с неизрядността на подписката, аз ще гласувам за, не защото искам с.Извор да не е към нашата Община, а защото искам да дам възможност на хората да изкажат мнението си на референдума, ако се стигне до него.
Давам думата на Кмета на с.Извор.
Г.Пеев – кмет на с.Извор: Подписката е от миналата година, на комисията в Общински съвет аз ви казах че съм я задържал. Ако има човек, който са го подписали залагам собственото се име. Има извършена проверка от София и резултатите са следните: от 320 подписа 247 са валидни подписи. Има докладна в която аз съм изказал мотивите си, аз ви умолявам дайте ни шанс.
К.Германова: Колеги имате ли въпрооси към Кмета на с.Извор? Няма. По докладната имате ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване, който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с редакцията на комисията, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ПРОТИВ
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 553

1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.17 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.28, ал.1, т.2 от ЗАТУРБ /Закон за административно-териториалното устройство на Република България/, дава съгласие да се започне процедура за отделяне на кметство с.Извор от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас, с която има обща граница.
2. Решението да се изпрати на Областен управител на област с административен център гр.Бургас.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№279/10.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване в заданието на проект за международен архитектурен конкурс за застрояване на остров „Св.Св. Кирик и Юлита” с цел развитието му като културен и туристически център.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
„На първи ред от решението да се добави чл.21, преди ал.1”
К.Германова: Давам думата на Кмета за да направи допълнение към решението по докладната.
П.Рейзи: Да добавим „Административната сграда (бивше морско училище) да бъде запазена като паметник на културата и да бъде включена в последващи проекти” ще ви кажа каква ми е идеята. Тази сграда е символ на Созопол, няма снимка картичка и картина, която да не показва сградата и тя да не говори за града. Каквото и да се изгради на този остров е хубаво сградата да остане, като архитектурен паметник. Където искате там го включете в решението или като втора точка или като допълнение.
(разговори)
К.Германова: Аз ви предлагам предложеното решение по докладната да остане като първа точка, а за втора точка да запишем следното: Административната сграда (бивше морско училище)на острова да бъде запазена като паметник на културата и да бъде включена в последващи проекти.
Други предложения и коментари има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с направеното предложение за т.2 от решението от Кмета, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 554

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлага в предстоящия международен конкурс за застрояване на остров “Св.СВ.Кирик и Юлита” да бъдат включени към заданието и проекти за зали за кино, театър, концерти, художествена галерия, телевизионно студио, артистична и административна част с цел създаване на целогодишен културен и туристически център и провеждане на фестивални прояви.
2. Административната сграда (бивше морско училище) на острова да бъде запазена като паметник на културата и да бъде включена в последващи проекти.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№281/14.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Ново обсъждане на приетата с Решение №522/26.03.09г. Наредба за определането и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Недин.
С.Недин: Нека да се обърне внимание на така формулираното предложение за решение „приема повторно върнатата за ново обсъжане…и се изреждат членовете”. Не трябва ли думите в началото да отпаднат и решението да е конкретно „приема повторно членовете 58, 104, 105 и т.н.” от изложението става ясно че има Заповед на Областния управител и Наредбата в частта на цитираните членове е върната за преразглеждане.
К.Германова: Зачитам, На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема повторно чл.58, чл.104, чл.105, чл.106, чл.107, чл.108, чл.109, чл.111, чл.137 и чл.143 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол приетата с Решение №522/26.03.09г. Има ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с корекцията от колегата Общински съвветник, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 555

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема повторно чл.58, чл.104, чл.105, чл.106, чл.107, чл.108, чл.109, чл.111, чл.137 и чл.143 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол приетата с Решение №522/26.03.09г.

К.Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред, доклада на комисията по финанси. Давам думата на г-жа Пехливанова, Председател на комисията.
Н.Пехливанова: На 15.04.2009г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Станимир Петров, Стойо Недин, Пенка Щерионова – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол, Катя Чачева – Директор дирекция „Бюджет и човешки ресурси”, Валя Бученкова – Гл. Спец. Бюджет, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Божана Чампарова – Юрист Общинска собственост.
Докладна записка с вх.№229/19.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната съ следната корекция:
„На основание чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.63, ал.1 от Закона за задълженията и договорите Общински съвет Созопол одобрява общата сума на вложените средства по извършените СМР от страна на „Дюни” АД в размер на 1 248 064, 17лв. и по изпълнението...”
К.Германова: Колеги има ли въпроси по докладната? Г-н Димов.
М.Димов: Ще поискам тази докладна да се оттегли от вносителя по две причини. Първо няма го Кмета на с.Черноморец и нямаме неговото мнение, той трябва да ни направи едно информиране дали е плащан наем през тези години и второ дали всичко е изпълнено, не само по документи а и какво качество.
К.Германова: Г-н Кмете има предложение да оттеглите докладна записка, имате думата.
П.Рейзи: Аз лично не съм разговарял с Кмета на с.Черноморец за тази докладна, но като се имат предвид цитираните от г-н Димов обстоятелства, считам същите за съществени и предлагам оттегляне на тази докладна записка.
К.Германова: Колеги има предложение за оттегляне на докладна записка с вх.№229/19.03.09г , който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 556

Общински съвет Созопол приема Докладна записка с вх.№229/19.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на вложените суми и извършеното СМР от страна на „Дюни”АД по изпълнението на предварителен договор за прехвърляне право на собственост на имот – частна общинска собственост, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№259/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за капиталовите разходи.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Първо ще дам думата на Кмета да обясни кое налага актуализация.
П.Рейзи: Кандидатствахме с проект за изграждане на детска градина в с.Зидарово по СИФ, да обаче успяхме да привлечем средства от държавния бюджет и сега тази програма остава без предложение от наша страна, за това се наложи в най-кратки срокове да подготвим нов проект, а именно за с.Равадиново. Другата промяна е за средствата по ПУДООС.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Давам думата на Председателката да зачита решенията.
Н.Пехливанова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 568 724лв. 17 040лв. 551 684лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 288 538 лв. 17 040лв. 271 498лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложената промяна в §10-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 220 142лв. 17 040лв. 1 237 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 220 142лв. 17 040лв. 1 237 182лв.
по обекти, както следва:
-изработване на технически проект
за обект “ЦДГ “ с.Равадиново 0 17 040лв. 17 040лв.
К.Германова: Който е съгласен с така предложената промяна в §53-00, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Функция “Икономически дейности и услуги” – Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, така както ги гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2009г. в частта за капиталови разходи - местни дейности по функции дейности и параграфи, така както гласувахме.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Здравко Манолакиев – ЗА
12. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 557

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2009г. в частта за капиталови разходи - местни дейности по функции дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” - извършва вътрешна промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и подпараграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 568 724лв. 17 040лв. 551 684лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 288 538 лв. 17 040лв. 271 498лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМА 1 220 142лв. 17 040лв. 1 237 182лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 1 220 142лв. 17 040лв. 1 237 182лв.
по обекти, както следва:
-изработване на технически проект
за обект “ЦДГ “ с.Равадиново 0 17 040лв. 17 040лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетото решение по т.1.1. и заповед №Z-480 от 25.03.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 783 105лв. 79 369лв. 9 862 474лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 2 585 070лв. 0 2 585 070лв.

-собствени средства 7 198 035лв. 17 040лв. 7 215 075лв.
-други източници 0 62 329лв. 62 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 0 62 329лв. 62 329лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 0 62 329лв. 62 329лв.
К.Германова: Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 558

2. Въз основа на приетото решение по т.1.1. и заповед №Z-480 от 25.03.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 9 783 105лв. 79 369лв. 9 862 474лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 2 585 070лв. 0 2 585 070лв.

-собствени средства 7 198 035лв. 17 040лв. 7 215 075лв.
-други източници 0 62 329лв. 62 329лв.
в т.ч.
от ПУДООС за: 0 62 329лв. 62 329лв.
-реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Равадиново 0 62 329лв. 62 329лв.

К.Германова: Следваща точка в дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на г-н Димов. Преди това давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Уважаеми съветници искам да ви съобщя две неща, които току що научих. Първата е, че лихвите по кредита който изтеглихме ще са за сметка на държавата, около 90%. Втората и по-добра за мен е, че пристанището на с.Черноморец е вписано към Община Созопол, освен съоръженията и прилежащите му 7дка. Честито! Основно трябва да благодарим на Директора на Пристанището и на Министерски съвет за решението им, мисля че трябва да благодарим и на себе си, защото се потрудихме доста.
М.Димов: Искам от името на общинските съветници от с.Черноморец, жителите на с.Черноморец и най-вече рибарите да благодаря на всички, които са положили усилия това да бъде факт, не само за съоръженията най-вече за прилежащите декари, защото там са лодките. Благодаря!
На 15.04.2009г.от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха Гено Пухов, Николина Пехливанова, Стойо Недин и Ангел Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол, Божана Чампарова – юрисконсулт на Община Созопол, Надежда Савова – юрист Общинска собственост, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Стоян Маринов, Пенка Щерионова и Константин Гребенаров – общински съветници.
Докладна записка с вх.№221/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно решение№I-275/27.12.2004г. по адм. Дело №464/2004г. на БОС и решение №8476/30.09.2005г. по адм. Дело №1914/2005г. на ВАС, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на Област Бургас.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Аз искам да попитам задължително ли е решението на ВАС за Общински съвет? Защото ние сме критикувани от нашите съграждани.
Б.Йорданов: Да задължително е. И искам да направя още едно пояснение – Общината направи пазарни оценки за да помогне на хората, като не могат да си вземат имотите, да могат да вземат пари за тях. Общината се явява посредник, парите влизат по сметка от ползвателите на имотите и отиватза собствениците. Сега в съда излезе практика, която казва че имотите трябва да се оценяват не по пазарни цени, а по една базисни цени на Наредба действала към онзи момент. И сега ние защото сме по пазарни цени, като отидем в съда и решенията ни падат, хората се сърдят на нас, а трябва да се жалят в съда.Това е ситуацията за съжаление.
М.Димов: За това зададох въпроса за да получа това разяснение, защото ние като съветници от с.Черноморец сме атакувани, че не браним интереса на нашите съграждани. Има пазарни оценки добри, да обаче в съда Заповедта на Кмета се оборва и от 30-40 евро става 30-40 стотинки, самата процедура по пазарната оценка излиза по-скъпа от самия имот.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Ние имаме няколко гласувани такива докладни за същата местност, какво е развитието по тях, въпросът ми е към Кмета?
П.Рейзи: Там където е Общинско парите са постъпили при нас в Общината, а за частното парите са препратени на хората. Което е Общинско мога да кажа, че почти на 100% е платено.
Д.Желев: Трябва да се промени тази практика, незнам дали това правителство ще успее да вземе решение. Според мен да спрем да ги разглеждаме.
П.Рейзи: Аз мисля, че ще влезем в противоречие със собствениците и ползвателите на имотите, ако спрем сега пак ще има недоволни.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 559

1. Общински съвет Созопол, на основание §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31 ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност – 41 849 /четиридесет и една хиляди осемстотин четиридесет и девет лева/ лв.. или при цена на 1/един/ дка. – 74 998 /седемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ лв. за 558 кв.м.ид.ч., представляващ част от новообразуван имот №25, м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол.
2. Общински съвет Созопол, на основание §4а, ал.5 и §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, одобрява лицата Златка Стоянова Николова, Диана Георгиева Николова и Илина Георгиева Желева да придобие право на собственост върху новообразуван поземлен имот №25 по плана на м.”Митков мост”, землище с.Черноморец, Община Созопол целият с площ 558 /петстотин петдесет и осем/ кв.м., като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1

М.Димов: Докладна записка с вх.№222/17.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VI-631, кв.83 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 560

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 147/сто четиридесет и седем/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-631, кв.83 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №1/27.01.09г на независим лицензиран оценител в размер на 2288,33 /две хиляди двеста осемдесет и осем лв. и тридесет и три ст./лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№235/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XIV-286, кв.31 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.248 по влязла в сила КК на гр.Созопол/
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г -н Мархолев.
К.Мархолев: Някой да разясни за къде става въпрос.
Н.Савова: Става въпрос за прекратяване на съсобственост, квадратите които предлагаОбщината са малко повече, но няма как да се обособят два отделни парцела. Общинската част е една тясна ивица пред УПИ-то на собствениците, ако се отдели им се забранява достъпа до улицата.
К.Германова: Има ли други въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 561

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и “Славянка”АД, като продаде на съсобственикът “Славянка”АД, ЕИК 102046570, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Индустриална” №3, представлявано от Петя Петкова Георгиева ЕГН 58121307545, в качеството и на Изп.Директор недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 267/462кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-286, кв.31, по плана на гр. Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.248 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/, целият с площ 462кв.м., при граници по кадастрална скица: 67800.501.515, 67800.501.504, 67800.501.247.
2. Одобрява експертна оценка № 25/14.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 130 008/сто и тридесет хиляди и осем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№256/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XXI-207, кв.29 по плана на с.Извор, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 562

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Петко Христов Василев, като продаде на съсобствениците недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 30кв.м. ид.ч. от УПИ ХХІ-207, кв.29, по плана на с.Извор, целият с площ 505кв.м., при граници: изток-УПИ ХХ-207, запад-УПИ ХХІІ-204, север-УПИ ІІ-206 и юг-улица.
2. Одобрява експертна оценка № 29/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 513/петстотин и тринадесет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/, по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№257/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-123, кв.4 по плана на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.


Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 563

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Никола Стоянов Николов, като продаде на съсобственикът недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 75кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-123, кв.4, по плана на с.Росен, целият с площ 1560кв.м., при граници: изток-улица, запад-УПИ VІ-122, УПИ V-124, север-УПИ ІІІ-120 и юг-улица.
2. Одобрява експертна оценка № 28/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 2567/две хиляди петстотин шестдесет и седем/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№258/06.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване не Общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-330, кв.44 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Пенка Щерионова – ЗА
5. Николина Пехливанова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Стойо Недин – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Росен Деспов – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Станимир Петров – ЗА
12. Здравко Манолакиев – ЗА
13. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 564

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба съсобствеността между Община Созопол и Деспина Иванова Вълкова, Станка Иванова Иванова и Верка Иванова Дишкова, като продаде на съсобствениците недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 35кв.м. ид.ч. от УПИ VІ-330, кв.44, по плана на с.Крушевец, целият с площ 1425кв.м., при граници: североизток-УПИ V-331, югозапад-улица, северозапад-УПИ ІV-332 и югоизток-улица.
2. Одобрява експертна оценка № 27/17.03.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 599/петстотин деветдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.


М.Димов: Докладна записка с вх.№263/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи помещения „Търговски център” Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13. Здравко Манолакиев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 565

1. На основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Закон за общинска собственост, във връзка с чл.21 ал.1 Наредбата на Общински Съвет, за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, да бъдат отдадени чрез търг или конкурс помещенията , в сграда № 2 и сграда № 3, в “Търговски комплекс”, находящ се в УПИ ХІ-общ, кв.49,план на гр.Созопол , с обща разгъната застроена площ на сградите 1175кв.м., по план на гр.Созопол, с АЧОС № 703/19.08.05г. и със съответно предназначение както следва:
1.1. Помещение за офис/ за банков или друга финансова институция/ , цялото с полезна площ от 99,90 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 2, и представляващо самостоятелна зала от 48,40 кв.м, санитарни възли, и складови помещения .
1.1.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.1.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .1. имот в размер на 2 080 лв. без вкл.ДДС.
1.2. Помещение за офис , цялото с полезна площ от 26,60 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 3, и представляващо самостоятелна зала от 15,30 кв.м, санитарни възли, и складови помещения .
1.2.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.2.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .2. имот в размер на 550 лв. без вкл.ДДС.
1.3. Помещение за офис , цялото с полезна площ от 23,40 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 3, и представляващо самостоятелна зала от 12,80 кв.м, санитарни възли, и складови помещения .
1.3.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.3.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .3. имот в размер на 484 лв. без вкл.ДДС.
1.4. Помещение за кафе клуб, разположено на втори етаж в сграда 2, и представляващо самостоятелна зала от 12,80 кв.м, санитарни възли, и складови помещения и тераса .
1.4.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.4.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .4. имот в размер на 702 лв. без вкл.ДДС.
1.5. Помещение за офис със самостоятелен вход , цялото с полезна площ от 22,60 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 3, и представляващо самостоятелна зала от 20,00 кв.м, и санитарни възли .
1.5.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.5.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .5. имот в размер на 439 лв. без вкл.ДДС.
1.6. Помещение за офис , цялото с полезна площ от 31,00 кв.м., разположено на първи етаж в сграда 2/под обект- кафе клуб/, и представляващо самостоятелна зала и санитарни възли .
1.6.1. Общински Съвет одобрява срока за отдаване под наем на помещенията да бъде не повече от 5/пет / години.
1.6.2. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински Съвет, одобрява и определя първоначална месечна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем за описания по т.1 .6. имот в размер на 376 лв. без вкл.ДДС.

К.Германова: Последна точка в дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Гочев – Председател на комисията.
А.Гочев: На 15.04.2009 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател, Константин Гребенаров, Стойо Недин и Стоян Маринов – членове.
В работата на заседанието взеха участие Божана Чампарова – юрисконсулт на Община Созопол, Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Николина Пехливанова, Йорданка Сейменова и Пенка Щерионова – общински съветници, Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол и Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол.
Докладна записка с вх.№236/30.03.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на гр. Созопол, с.Атия, с.Росен и с.Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова:
За гр.Созопол:
Скица№117/27.03.09г., за сладолед, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица№90/25.03.08г., кафе, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
За с.Атия:
Скица № 13/27.01.09г., гараж, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №18/04.02.08, заверена на 17.03.2009г., за монтаж на фургон, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 15/04.02.08, заверена на 17.03.2009г., фризьорски салон и промишлени стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 18/28.01.09г., кафе-еспресо и хранителни стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №14/04.02.08, заверена на 17.03.2009г., хранителни стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №16/28.01.09г.. кафе-еспресо, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №17/04.02.08, заверена на 17.03.2009г., хранителни стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №16/04.02.08, заверена на 17.03.2009г., промишлени стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №20/04.02.08, заверена на 17.03.2009г., хранителни стоки и кафе-еспресо, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №21/04.01.08, заверена на 17.03.2009г., промишлени стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №19/04.01.08, заверена на 17.03.2009г., реклама, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №21/03.02.09г., кафе-еспресо, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №17/28.01.09г., хранителни стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
За с.Росен:
Скица№14/27.01.09г., железария и пакетирани стоки, закуски, вестници, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 24/04.02.08, заверена на 17.03.09г., промишлени стоки, който е съгласен моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 22/04.02.08, заверена на 17.03.09г., железария и строителни материали.
Н.Пехливанова: Тази скица се дублира с предходната Скица№14/27.01.09г., ако може тази да се оттегли.
П.Костадинова – Кмет на с.Росен: Да скиците се дублират.
П.Рейзи: След като се дублират и Кметицата на селото удостоверява това, искам да отегля тази скица.
К.Германова: Който е съгласен Скица № 22/04.02.08, заверена на 17.03.09г., железария и строителни материали, да бъде оттеглена, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 566

Общински съвет Созопол приема Скица № 22/04.02.08, заверена на 17.03.09г., железария и строителни материали, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

К.Германова: Продължаваме със скиците за с.Равна гора.
Скица №28/04.02.08, заверена на 17.03.09г., промишлени стоки.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 27/04.02.08, заверена на 17.03.09г., промишлени стоки.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица № 26/04.02.08, заверена на 17.03.09г., строителни материали.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Скица №25/04.02.08, заверена на 17.03.09г., промишлени стоки.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Като цяло който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с гласуваните скици, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 567

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол, с.Атия, с.Росен и с.Равна Гора, Община Созопол, както следва:
За гр.Созопол:
1. Скица № 90/25.03.08г., заверена на 23.03.09г.
2. Скица № 117/27.03.2009г.
За с.Атия:
1. Скица № 18/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
2. Скица № 15/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
3. Скица № 18/28.01.2009г.
4. Скица № 14/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
5. Скица № 16/28.01.2009г.
6. Скица № 17/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
7. Скица № 16/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
8. Скица № 20/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
9. Скица № 21/04.01.2008, заверена на 17.03.2009г.
10. Скица № 19/04.01.2008, заверена на 17.03.2009г.
11. Скица № 21/03.02.2009г.
12. Скица № 17/28.01.2009г.
13. Скица № 13/27.01.2009г.
За с.Росен:
1. Скица № 24/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
2. Скица № 14/27.01.2009г.
За с.Равна гора:
1. Скица № 28/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
2. Скица № 27/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
3. Скица № 26/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.
4. Скица № 25/04.02.2008, заверена на 17.03.2009г.

А.Гочев: Докладна записка с вх.№239/01.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на южната регулационна граница на УПИ II-общ, кв.43 с идентификационен номер 67800.504.301 /по влязла в сила КК на гр.Созопол, респективно северната граница на УПИ VI-564, 565, 566, 567 в кв.43 по плана на гр.Созопол/ нови идентификационни номера 67800.504.380 в посока север, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Малко разяснения.
П.Рейзи: Имота е същия, но сега процедурата ще е различна.
(разговори)
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№239/01.04.09г., моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 568

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР,състоящо се в промяна на южна регулационна граница на УПИ ІІ общ , в кв.43 , с идентификационен номер 67800.504.301 по влязла в сила КК на гр.Созопол , респективно северната регулационна граница на УПИ VІ-564,565,566,567 , в кв.43 по плана на гр.Созопол , идентификационен номер 67800.504.380 по КК, в посока север, съгласно графичната част на проекта за ЧИ;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 172 740 /сто седемдесет и две хиляди седемстотин и четиридесет /лв без вкл.ДДС, респективно при цена за 1 кв.м. от 440,66 лв , при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43 по регулационен план на гр.Созопол , идентификационен номер 67800.504.380 по Кадастрална карта;
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

А.Гочев: Докладна записка с вх.№262/07.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване на обект „Гробищен парк на гр,Созопол, обл.Бургас.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение зарешение по докладна записка с вх.№262/07.04.09г., моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Николина Пехливанова – ЗА
7. Ангел Гочев – ЗА
8. Стойо Недин – ЗА
9. Йорданка Сейменова – ЗА
10. Росен Деспов – ЗА
11. Димитър Желев – ЗА
12. Станимир Петров – ЗА
13. Здравко Манолакиев – ЗА
14. Костадин Мархолев – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 569

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134 ал.2 във вр. с ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1 т.1 от ЗУТ, Разрешение за изработване от 26.04.07г на Кмета на Община Созопол, Решение на ОЕС по т.24 от Протокол 22/19.11.2008г., и поради засягане на собствеността върху земеделски имоти в частта от местност ”Синетудис ” попадаща в предвиждания на проекта и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи предвижданията и установяващи необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане и развитие на града и свързаната с него зона на влияние;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.
3.Настъпили изменения в устройствените условия.

О Д О Б Р Я В А:

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на “Гробищен парк Созопол”, част от местността “Синетудис”, попадаща в извън регулационните граници на гр.Созопол, и включващ имоти с номера 67800.9.100; 67800.9.101; 67800.9.102; 67800.9.103; 67800.9.104; 67800.9.105; 67800.9.106, 67800.9.107, пътна връзка и уширение за паркинг, като с проекта се обособява нов УПИ І-100,101,102,103,104,105,106,107, със следните градоустройствени параметри: Кинт 0.2; Пзастрояване 10%; Мин озел.пл.60%, и схеми за водоснабдяване и електроснабдяване , инженерногеоложко проучване;

А.Гочев: Докладна записка с вх.№270/08.04.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Битова канализация на с.Извор” Община Созопол, област Бургас.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 570

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в с.Извор , Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Битова канализация на с.Извор, Община Созопол, обл.Бургас”, и с трасе и сервитути предвидено да премине в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС и такива за нуждите на транспорта на землище на с.Извор както следва : с №№ 123, 131, 153, 155, 162, 179, 181, 293, 27031, 27067, 27033, 27035, 27036, 27037, 27038, 7039, 27040, 27041, 28001, 28002, 28003, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008,28010,28096,29013,28078;
Като подробното описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид към настоящето предложение.
ІІ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/

Протокола води:……………
/Х.Михова/


*протокола е публикуван на 01.05.2009


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...