:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №31/28.08.09г,


ПРОТОКОЛ № 31

Днес, 28.08.2009г. от 10:00 часа, Общински съвет Созопол проведе тридесет и първото си извънредно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Божана Чампарова и Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; Христо Христов – Директор Дирекция „ТСУ”, Валя Бученкова – Главен специалист бюджет, Катя Чачева – Директор дирекция „Бюджет и човешки ресурси”, Димитринка Щерионова – Директор ОУ гр.Созопол, Мичка Козарова – Директор ОУ с.Зидарово, други представители на общинска администрация и гости.
К.Германова: Добро утро колеги, г-н Кмете и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет Общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и първото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.
Давам ви думата за питания към Кмета на Общината.
Т.Чакъров: Колите за смет са в много лошо състояние, текат постоянно. Какво може да се направи по въпроса? Другият ми въпрос е за веселата улица, кога ще се премахнат тези обекти?
П.Рейзи: Знам за проблема многократно пъти съм го коментирал с фирмата. Поеха ангажимента да купят нови коли и тогава проблема ще отпадне.
За веселата уличка – от дясната страна това са частни имоти. На частните собственици аз не мога да им бутам обектите, въпреки това ще видим каква е ситуацията и какво може да се направи.
К.Германова: Други въпроси има ли? Г-н Димов.
М.Димов: Поставянето на антени на мобилните оператори – не може ли да се вземе решение с което да ги ограничим?
П.Рейзи: Мобилните оператори си водят преговори със собствениците на имотите, след което предложението минава на експертния съвет. В случаи на жалба реагираме, но когато няма претенции при поставяне на съоръжението не. Ние не можем да ограничим поставянето на такива съоръжения.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Недин.
С.Недин: До къде стигнаха ПУП-овете в м.Месарите ?
П.Рейзи: По отношение на тези ПУП-ове, се водят дела които още не са приключили. След приключване на делата, ПУП-овете ще влязат в сила.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Мархолев.
К.Мархолев: Аз нямам въпрос просто искам да предложа, когато се приема Наредбата за опазване на обществения ред много прецизно да огледаме нещата.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Има едно предложение от група граждани, на св.Марина да се обособи един терен, който да се засади с тополи, чинари или други, за да може да се засенчи. Много хора от града ходят там, не само на празника. Другото ми предложение е на алеята да се изградят няколко легнали полицаи, там влизат коли постоянно, а в крайна сметка е алея в която играят деца.
П.Рейзи: За алеята мерките които съм предприел, са там да се постави знак. Що се касае до легналите полицаи поставянето им се съгласуват с КАТ.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте се запознали с него, аз имам предложения за допълнение, като т.7 да влезе Докладна записка с вх.№ 551/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000986 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Индже войвода, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
Като т.8 да влезе Докладна записка с вх.№ 552/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000397 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Вършило, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
И като т.9 Докладна записка с вх.№ 553/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000785 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Габър, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
Имате ли други предложения за промяна или допълнение колеги? Няма. Който е съгласен с така предложените т.7, 8 и 9, да влязат към дневния ред моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
И сега, който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред ведно с гласуваното преди малко допълнение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 650

I. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМСМА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК.
II. Докладна записка с вх.№526/17.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за развитие на селските ройонни 2007 – 2013г. /ПРСР/.
III. Докладна записка с вх.№534/21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.
IV. Докладна записка с вх.№ 539/24.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за капиталови разходи
V. Докладна записка с вх.№ 540/25.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнителни мерки за ограничаване и оптимизиране на разходите по бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи.
VI. Докладна записка с вх.№ 541/25.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Включването на ОУ ”Кирил и Методий” – гр.Созопол в списъка на средищните училища в Република България.
VII. Докладна записка с вх.№ 551/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000986 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Индже войвода, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
VIII. Докладна записка с вх.№ 552/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000397 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Вършило, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
IX. Докладна записка с вх.№ 553/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000785 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Габър, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.

К.Германова: Първа точка от дневния ред е полагане на клетва на новия общински съветник г-н Красимир Тодоров. Ще ви помоля да се изправите и да повтаряте след мен:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска Община и да работя за тяхното благоденствие.”
К.Тодоров: Заклех се.
К.Германова: Честито на колегата, ще ви помоля да разпишете и клетвения лист.
Започваме по дневния ред, всички докладни записки бяха разгледани на сборна комисия, ще ви зачета протокола.
На 27.08..2009г. от 16:00 часа, се проведе заседание на Комисията по Финанси, Комисията по Законност и Комисията по Устройство на територията. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател на комисията по финанси и член на комисията по законност; Стоян Маринов – член на комисиите по законност, финанси и устройство на територията; Пенка Щерионова – Председател на момисията по законност и член в комисията по финанси; Гено Пухов – член на комисията по законност; Милко Димов – член на комисията по устройство на територията; Стойо Недин – член на комисиите по финанси и устройство на територията и Станимир Петров – член на комисията по финанси.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – юрист на Общински съвет Созопол; В. Бученкова – главен специалист Бюджет; К.Чачева – директор Дирекция „Бюджет и човешки ресурси” Г.Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Хр.Христов – директор Дирекция ТСУ и В. Хайк – консултант.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№526/17.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за развитие на селските ройонни 2007 – 2013г. /ПРСР/.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В началото на проекта за решение думата „Съгласно” да бъде заменена с думите „На основание” чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: По изискване на програмата следва да има решение на Общински съвет. В момента подготвяме проекта. Става въпрос за залесяване на общинска гора, площадки за хеликоптери, пожарни коли, зачистване на терените през които минават електропроводи и водопроводи. Една много добра програма.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по докладната в едно с корекцията, моля да гласува „ЗА”
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Красимир Тодоров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 651

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол:
I . Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината.
II. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение: “Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с.Черноморец и град Созопол, община Созопол”, по Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
III. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

К.Германова: Докладна записка с вх.№534/21.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
От проекта за решение да отпадне – относно; Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007-2013/.
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Отново едно от изискванията е да има решение на общински съвет, за да можем да кандидатстваме по програмата.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с предложението на комисията, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Красимир Тодоров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 652

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Одобрява участието на Община Созопол в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на местна инициативна група на цялата територия на община Созопол.
2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на 21.08.2009г. приема като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:
За стопанския сектор :
“Амон-РаТурс”ЕООД, със седалище гр.Созопол, община Созопол, адрес на управление ул. Рила №13, ЕИК 147105781, представлявана от Димитър Жеков Жеков – управител.
За нестопанския сектор:
Фондация “Созопол” – клон Созопол със седалище гр. Созопол, община Созопол, адрес на управление ул. “Милет” № 50, ЕИК 1310108440012, представлявана от Кирил Борисов Арнаудски – председател.
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде Община Созопол, област Бургас, адрес гр. Созопол, пл. “Хан Крум” № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 000057236, представлявана от Панайот Василев Рейзи – Кмет.
4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация: Панайот Василев Рейзи – Кмет на община Созопол.
5. Община Созопол се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.
6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, Общината осигурява: помещение за офис на проекта; офис техника – компютър с връзка към интернет, принтер, телефон; оборотни финансови средства в размер на 10 000 лв. /Десет хиляди лева/, които ще бъдат възстановени от бюджета на проекта и необходимото транспортно обслужване в рамките на територията на общината.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 539/24.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за капиталови разходи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Тук правим една промяна в капиталовата структура, на няколко пъти тези средства ги местим от един в друг параграф, но в крайна сметка търсим най-оптималния и правилен вариант за разходването им. Средствата които ги гласувахме за изграждане на басейна ги разделяме на две части – 600 000 лв. отиват за стадиона, а останалите остават за басейна. Предходната оферта за стадиона беше с доста висока цена, а за тази получаваме всичко терена, напоителната система, дренажите и осветление. Видял съм един готов стадион правен от същата фирма, в момента се прави още един и в Благоевград и там ще отида. Терена ще е с естествена трева.
Басейна така или иначе няма да можем да го завършим тази година, той ще остане като преходен обект. Пуснем ли обществената поръчка ще се разплатим със средствата с които разполагаме, а на следващата година ще заложим други.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Преминаваме към процедура на гласуване.
Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2009г. с 600 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва: Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение с 600 000лв., в т.ч.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 600 000лв. 600 000лв.
в т.ч.
подпарагряф 52-06- изграждане на
инфрастр. обекти- реконструкция
градски стадион гр.Созопол 0 600 000лв. 600 000лв.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Красимир Тодоров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 653

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходите по бюджета на гр.Созопол-собствен за 2009г. с 600 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” увеличение с 600 000лв., в т.ч.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0 600 000лв. 600 000лв.
в т.ч.
подпарагряф 52-06- изграждане на
инфрастр. обекти- реконструкция
градски стадион гр.Созопол 0 600 000лв. 600 000лв.

К.Германова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” дейност 322 “Общообразователни училища” делегираната от държавата дейност – дофинансиране с общински приходи с 600 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 600 000лв. 500 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на покрит басейн към училище
“Св.Св.Кирил и Методий”
гр.Созопол 1 100 000лв. 600 000лв. 500 000лв.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Красимир Тодоров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 654

2.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” дейност 322 “Общообразователни училища” делегираната от държавата дейност – дофинансиране с общински приходи с 600 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 100 000лв. 600 000лв. 500 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на покрит басейн към училище
“Св.Св.Кирил и Методий”
гр.Созопол 1 100 000лв. 600 000лв. 500 000лв.

К.Германова: Въз основа на приетите решения по т.1.1. и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи 11 994 227лв. 0 11 994 227лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 4 655 070лв. 0 4 655 070лв.
било увеличение става
-собствени средства 5 961 828лв. 600 000лв. 6 561 828лв.
било намаление става
-държавни дейности-дофинансиране

било става
-други източници 262 329лв. 262 329лв.
Който е съгласен, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ЗА
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Красимир Тодоров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 655

3.Въз основа на приетите решения по т.1.1. и т.2 Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМА и основен ремонт на Община Созопол, както следва: /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи 11 994 227лв. 0 11 994 227лв.
От:
-целева субсидия от ЦБ 4 655 070лв. 0 4 655 070лв.
било увеличение става
-собствени средства 5 961 828лв. 600 000лв. 6 561 828лв.
било намаление става
-държавни дейности-дофинансиране

било става
-други източници 262 329лв. 262 329лв.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 540/25.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнителни мерки за ограничаване и оптимизиране на разходите по бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: С разпоредбата на чл.4. ал.2 от Постановление на Министерски съвет №196/ 11.08.2009г. се препоръчва на общините да предприемат мерки за ограничаване и оптимизиране на разходите по бюджетите си. С оглед на това и предвид ограничения финансов ресурс на Община Созопол в частта за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи и както всички знаете, за проведения референдум в с.Извор с който се взе решение за преминаването му към Община Бургас, допълнителните бройки които бяхме отпуснали предлагам да ги намалим. По този начин ще икономисаме средства.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува „ЗА”.
1. Красимира Германова – ЗА
2. Стоян Маринов – ЗА
3. Милко Димов – ЗА
4. Гено Пухов – ЗА
5. Пенка Щерионова – ЗА
6. Ангел Гочев – ЗА
7. Николина Пехливанова – ЗА
8. Йорданка Сейменова – ЗА
9. Стойо Недин – ЗА
10. Димитър Желев – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
11. Костадин Мархолев – ЗА
12. Тодор Чакъров – ЗА
13. Красимир Тодоров – ЗА
14. Станимир Петров – ЗА
15. Здравко Манолакиев – ЗА
16. Христо Бардуков – ЗА
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 656

1. УТВЪРЖДАВА промени в числеността на персонала по бюджета на Община Созопол за 2009г. в частта за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи, считано от 01.09.2009г. както следва:
1.1.НАМАЛЯВА плана на числеността на персонала по функции и дейности както следва:
1.1.1. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, дейност 619 – “Други дейности по жилищното строителство, БКС и регионалното развитие” - 1,5 бр., дейност 623 – “Чистота” - 2 бр.;
1.1.2. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 625 – “Клубове на пенсионера” 0,5 бр.;
1.1.3. Функция “Икономически дейности и услуги”, дейност 829 – “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” - 1бр.;
1.2. НАМАЛЯВА общата численост на дейност 122 – “Общинска администрация” от 137 на 136,5 бр. чрез намаляване на щатовете, финансирани с общински приходи от 71 на 70,5 бр. и запазване на 66 броя на щатове, финансирани със средства, осигурени от държавния бюджет.
2. Средствата, получени в резултат на оптимизацията по т. 1 и 2, да бъдат насочени към Фонд „Резервен” на Община Созопол и да бъдат разходвани за местни дейности по допълнително решение на Общинския съвет.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 541/25.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Включването на ОУ ”Кирил и Методий” – гр.Созопол в списъка на средищните училища в Република България.
Колеги тази докладна се разгледа от Комисията и в същата са направени някои промени в проекта за решение, ще ви зачета част от протокола на Комисията касаещ докладната.
По предложение на вносителя: същият предлага към решението да се добави и ОУ „Христо Ботев” с.Зидарово, предвид че същото отговаря на изискванията установени в Постановление №84/ 06.04.2009г. на Министерски съвет за приемане на списък на средищните училища на Република България и предложението за решение да приеме следната редакция:
„ 1. На основаниечл.21. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7 от Постановление №84/ 06.04.2009г. на Министерски съвет за приемане на списък на средищните училища на Република България, Общински съвет Созопол дава своето съгласие ОУ „Кирил и Методий” – гр.Созопол и ОУ „Христо Ботев” – с.Зидарово да бъдат включени в списъка на средищните училища в Република България.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви мотивирано предложение и предприеме действия по изпълнение на горното решение.”
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Когато едно училище стане средищно, Държавата отпуска допълнително средства за ученик освен първоначалните. За да стане средищно училището трябва да отговаря на три критерия – да има столово хранене, да има целодневна ангажираност на учениците, както и над 10 деца да пътуват от съседно населено място. Училището в Созопол отговаря и на трите и в процеса на обсъждане докладната записка на комисия установихме, че и училището в с.Зидарово отговаря на тези три критерия. Именно за това е и предложението на комисията за промяна.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Средно образование ще има ли?
П.Рейзи: Вървим в тази насока, желанието от наша страна го има.
Димитринка Щерионова – Директор ОУ гр.Созопол: Чакаме изменението на Закона, в момента в който се приеме това ще е първата ни задача с Кмета.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение от комисията, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 657

1. На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.7 от Постановление №84/ 06.04.2009г. на Министерски съвет за приемане на списък на средищните училища на Република България, Общински съвет Созопол дава своето съгласие ОУ „Кирил и Методий” – гр.Созопол и ОУ „Христо Ботев” – с.Зидарово да бъдат включени в списъка на средищните училища в Република България.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви мотивирано предложение и предприеме действия по изпълнение на горното решение.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 551/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000986 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Индже войвода, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Тази и следващите две докладни записки са идентични, процедурите трябва да вървят и за това сме ги внесли като извънредни. Там има срокове, които не бива да ги изтърваме. Програмата е до 6 млн.лв. и за това тук сме подготвили малките села от общината.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Ако може в т.2 от проекта за решение след абревиатурата на закона да се изпише в скоби цялото му наименование.
К.Германова: Колеги имаме предложение за допълнение, който е съгласен с направеното от г-жа Пехливанова предложение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Други предложения имате ли колеги? Няма, Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с допълнението гласувано преди малко, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 658

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4 , чл.109,ал.2 и чл.110 ал.1 т.1 ,чл.124,ал.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в с.Индже войвода, Община Созопол.
2. Проведено общо събрание на населението по реда на Глава ІV от ЗПУГДВМС (Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление)
Дава предварителното си съгласие за промяна предназначението на имот с № 000986, целият с площ от 26.031дка, с НТП –пасище с храсти, в землище на с.Индже войвода, с цел изработване и процедиране на ПУП- ПРЗ за изграждане на ПСОВ.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 552/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000397 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Вършило, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
Във т.2 от предложението за решение да се изпише „ по реда на Глава IV от ЗПУГДВМС”
Имате ли въпроси колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Пак в т.2 от проекта за решение след абревиатурата на закона да се изпише в скоби цялото му наименование.
К.Германова: Колеги имаме предложение за допълнение, който е съгласен с направеното от г-жа Пехливанова предложение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Други предложения имате ли колеги? Няма, Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с корекцията на комисията и допълнението гласувано преди малко, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 659

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4 , чл.109,ал.2 и чл.110 ал.1 т.1, чл.124, ал.1 от ЗУТ , чл.25,ал.1,изр.1 от ЗСПЗЗ и при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в с.Вършило, Община Созопол.
2. Проведено общо събрание на населението по реда на Глава ІV от ЗПУГДВМС(Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление)
Дава предварителното си съгласие за изработване и процедиране на ПУП- ПРЗ за изграждане на ПСОВ, с цел промяна предназначението на имот с № 000397, целият с площ от 6.612 дка, с НТП – друга селищна територия, в землище на с.Вършило.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 553/26.08.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура и изработване на ПУП за ПИ 000785 и с отреждане за ПСОВ, в землище на с.Габър, община Созопол чрез изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имота.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
Във т.2 от предложението за решение да се изпише „по реда на Глава IV от ЗПУГДВМС”
Имате ли въпроси колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Отново в т.2 от проекта за решение след абревиатурата на Закона да се изпише в скоби цялото му наименование.
К.Германова: Колеги имаме предложение за допълнение, който е съгласен с направеното от г-жа Пехливанова предложение, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 15 „ПРОТИВ” – 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма, приема се.
Други предложения имате ли колеги? Няма, Който е съгласен с така направеното предложение за решение в едно с корекцията на комисията и допълнението гласувано преди малко, моля да гласува „ЗА”.
С резултат от гласуването, „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 660

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4 , чл.109,ал.2 и чл.110 ал.1 т.1 , чл.124, ал.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1.Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в с.Габър, Община Созопол.
2.Проведено общо събрание на населението по реда на Глава ІV от ЗПУГДВМС (Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление)
Дава предварителното си съгласие за промяна предназначението на имот с № 000785, целият с площ от 1.810дка, с НТП –пасище ,мера , в землище на с.Габър, с цел изработване и процедиране на ПУП- ПРЗ за изграждане на ПСОВ.К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и първото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/Протокола води:……………
/Х.Михова/*протокола е публикуван на 07.09.2009


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...