:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 36/ 22.12.2009г.


ПРОТОКОЛ № 36

Днес, 22.12.2009г. от 09:30 часа, Общински съвет Созопол проведе тридесет и шестото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.
На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол; Христо Христов – директор д-я „ТСУ”; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Надежда Савова – юрист Общинска собственост; Божана Чампарова – юрисконсулт на Община Созопол; Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”; Адриана Попова – Началник отдел „МТД”; Катя Чачева – Директор д-я „Бюджет и човешки ресурси”; Валя Бученкова – гл. специалист бюджет; Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, други представители на общинска администрация.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам. Кмет, Кметове на Кметства, служители от общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват четиринадесет общински съветника, имаме кворум. Откривам тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета, колеги давам ви думата. Г-н Петров.
С.Петров: Аз имам по-скоро препоръка към Кмета, относно стълбищните клетки свързващи ул.”Рибарска” и ул.”Крайбрежна”, никъде не са изградени улеи за детски колички.
И един въпрос относно така наречените гастролиращи търговци – плащат ли някакви данъци и такси за наем?
П.Рейзи: По повод търговците, да таксуваме ги на ден на база таксите предвидени в Наредбата.
Относно ремонта на стълбищните клетки и изграждането на улеи за колички, ще бъдат заложени в новият бюджет. Все пак това са изискванията и на ЕС.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Предлагам ви да преминем към дневния ред. Всички сте получили покана, аз имам предложение за промяна и допълнение към дневния ред.
Предложението ми за промяна по първоначално обявения проект за дневен ред е следното: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, да стане като т. I. на дневния ред на заседанието и след това като т. II. от дневния ред на заседанието да стане ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ, като т. III. от дневния ред на заседанието да стане ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, като т. IV от дневния ред на заседанието да стане ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, като т. V. от дневния ред на заседанието да стане ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
Освен това имам и предложение за допълнение, а именно:
т. VI да стане докладна записка с вх.№852/ 16.12.09г., Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на търговско дружество „Созопол” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
т. VII да стане докладна записка с вх.№ 853/ 16.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
т. VIII да стане докладна записка с вх.№ 857/ 21.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
Имате ли други предложения колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така предложените допълнения и промяната към дневния ред.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.
И сега като цяло дневния ред в едно с промяната и допълненията към него, които гласувахме преди малко. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 790

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Докладна записка с вх.№ 775/ 26.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот № 096001 находящ се в м.”Церова локва”, землището на с.Габър, Община Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 782/ 30.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 67800.504.230 по КК на гр.Созопол, във връзка с Решение № 688/ 02.10.2009г. на Общински съвет Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 787/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска собственост.
4. Докладна записка с вх.№ 788/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на местните ръководства на политическите партии и юридически лица с нестопанска цел.
5. Докладна записка с вх.№ 789/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизточен район” и определяне на двама представители, по един от Общинска администрация и Общински съвет Созопол.
6. Докладна записка с вх.№ 801/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-812, кв.55 по плана на с.Росен, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 802/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-392, кв.12 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 803/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-185, кв.24 по плана на с.Габър, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 804/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разпределение на реално ползване на съсобствен имот № 000409 в землището на с.Росен, м.”Бакърлъшки път”, община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 805/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нови оценки по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти- частна общинска собственост, находящи се в кв.49, регулация на с.равадиново във връзка с Решение № 634/ 31.07.2009г.
11. Докладна записка с вх.№ 806/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVIII-351, кв.33 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.313. по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
12. Докладна записка с вх.№ 807/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публиен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Хаджиали дере”, с кадастрален номер 67800.3.55 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 808/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиранепредмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ XXVI, с.Равна гора Община Созопол.
14. Докладна записка с вх.№809/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ 67800.3.338, местност „Мисаря”, община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 812/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
16. Докладна записка с вх.№ 818/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в предназначение на помещения, собственост на Община Созопол, в сграда 1 „Търговски комплекс”
17. Докладна записка с вх.№ 819/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за започване на преговори за евентуално прехвърляне на притежаваните от Община Созопол дялове в „Бургасинвест” ООД.
18. Докладна записка с вх.№ 827/11.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите на клуб на пенсионери и инвалиди – гр.Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
19. Докладна записка с вх.№794/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№800/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
21. Докладна записка с вх.№ 798/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
22. Докладна записка с вх.№ 799/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. във функция „Здравеопазване”.
23. Докладна записка с вх.№ 814/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
24. Докладна записка с вх.№ 815/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в Координационен съвет за ПЧП по Проект „Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие”
25. Докладна записка с вх.№ 817/ 08.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
26. Докладна записка с вх.№ 832/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
27. Докладна записка с вх.№ 833/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
28. Докладна записка с вх.№ 834/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
29. Докладна записка с вх.№ 835/ 15.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.4.-03./2008”, проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км. 2+800”.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
30. Докладна записка с вх.№ 810/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура за изработване на ПУП за ПИ №81178.58.25; 81178.55.19 и 81178.5.297 и с отреждане за терени за канали на помпени станции в землище на гр.Черноморец, Община Созопол, чрез изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на имотите.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ.
31. Докладна записка с вх.№ 793/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
32. Докладна записка с вх.№ 797/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№852/ 16.12.09г., Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на търговско дружество „Созопол” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
VII. Докладна записка с вх.№ 853/ 16.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
VIII. Докладна записка с вх.№ 857/ 21.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.

К.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, давам думата на Председателя на комисията по общинска собственост – г-н Милко Димов.
М.Димов: На 16.12.2009г. от 15:45 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Гено Пухов, Николина Пехливанова и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Стоян Маринов, Пенка Щерионова, Здравко Манолакиев и Красимир Тодоров – общински съветници и Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 775/ 26.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот № 096001 находящ се в м.”Церова локва”, землището на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 791

1. На основание чл. 14, ал.2 от ЗОС и чл. 21, ал.1 във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , Общински Съвет Созопол одобрява отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг, на земеделски имот в землището на с.Габър, м.”Церова локва” с № 096001, трета категория, с площ 106.696дка., с начин на трайно ползване: нива; при граници: им.№000020- полски път, им.№000023-полски път, им.№096004-нива и им.№ 096002-нива.
2. Срок на наемното правоотношение 1/една/ год.
3. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС и във връзка с Решение № 512/ 05.03.09г., от ХХІІІ заседание на Общински Съвет, определя първоначална годишна цена без вкл.ДДС, за отдаването под наем чрез провеждане на публичен търг за описания по т.1 имот в размер на 8.50лв. на декар .

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 782/ 30.11.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка за продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 67800.504.230 по КК на гр.Созопол, във връзка с Решение № 688/ 02.10.2009г. на Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение в правното основание:
„...във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС...”
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Това е един имот, който бяхме обявили, но не се явиха кандидати на търга. Имаше интерес преди това. Сега предлагаме нова цена.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 792
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №688/02.10.2009г. на Общински Съвет Созопол с което се разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг имот – частна общинска собственост ПИ 67800.504.230, по кадастрална карта на гр.Созопол, като одобрява пазарна оценка № 31/25.11.2009г. изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 52 152/петдесет и две хиляди лева/, без вкл.ДДС и я определя за начална тръжна цена въз основа на която да се извърши разпореждането.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 787/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на земи – общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Когато са възстановявали картата на нашето землище, за тези земи за които не са имали информация са ги записвали като пасища и мери. През 2008г. са направени промени в закона за собствеността и пасищата и мерите са публична общинска собственост. Предвид предназначението им като пасища и мери ние не можем да правим нищо с тези земи. Именно за това моето предложение е за промяна на предназначението.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Желев.
Д.Желев: Влизат ли в Натура 2000, тези имоти в м.Алепу?
П.Рейзи: Не тези имоти не попадат към Натура 2000.
К.Германова: Колеги има ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 793

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрява изменението на начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 67800.49.16, местност “Алепу”, землище гр.Созопол, целия с площ от 30.162 дка и Поземлен имот с идентификатор 67800.32.56, местност “Герени”, землище гр.Созопол, целия с площ от 21272 кв.м. от “пасище, мера” в “изоставени трайни насаждения”.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отрази същата в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас и одобри Актовете за общинска собственост на двата имота с приетата промяна.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 788/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – частна общинска собственост за нуждите на местните ръководства на политическите партии и юридически лица с нестопанска цел.
Оттеглена е от вносителя.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Оттеглих докладната записка поради това, че по закон и съгласно разпоредбите на нашата Наредба мога да подпиша договорите с местните ръководства на политическите партии и без решението на Общински съвет.
М.Димов: Докладна записка с вх.№ 789/ 01.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизточен район” и определяне на двама представители, по един от Общинска администрация и Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като по втора точка предлага за член Председателя на общински съвет Созопол.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната или други предложения за представител на общинския съвет? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение в едно с предложението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 794

I. Приема покана за членство в „Алианс на туризма в Югоизтоен регион” с месечен членски внос – една минимална работна заплата и встъпителен членски внос – две минимални работни заплати.
II. Определя следните представители на община Созопол в „Алианс на туризма в Югоизтоен регион”:
1. Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол или упълномощено от него лице.
2. Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 801/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-812, кв.55 по плана на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 795

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 40/четиридесет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-812, кв.55 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №34/27.11.09г на независим лицензиран оценител в размер на 1369/хиляда триста шестдесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 802/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-392, кв.12 по плана на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 796
1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 25/двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ Х-392, кв.13 по плана на с.Зидарово, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №33/27.11.09г на независим лицензиран оценител в размер на 428/четиристотин двадесет и осем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 803/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на Общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-185, кв.24 по плана на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: В предпоследния ред от решението вместо съсобственика да се запише и чете „съсобствениците”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 797

1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 125/сто двадесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ ІV-185, кв.24 по плана на с.Габър, Община Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 32/27.11.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 1069/хиляда и шестдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 804/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разпределение на реално ползване на съсобствен имот № 000409 в землището на с.Росен, м.”Бакърлъшки път”, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги мате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 798

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр.с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.30, ал.1 и чл.32, ал.1 от Закона за собствеността, дава своето съгласие да бъде извършено разпределение на реалното ползване в имот № 000409 в землището на с.Росен, м.Бакърлъшки път, ЕКАТТЕ 63029, общ.Созопол, целия с площ от 72, 723 дка, като “БТК” АД, ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, бул.”Тотлебен” № 8 реално ще ползва площ от 300 кв.м.ид.ч.и заключена между проектни координати 376.25, 357.10, 374.73, 374.62, 374.90, 374.95 и 375.63, а Община Созопол ще ползва останалата част от имота възлизаща на 72 423 кв.м.ид.ч.
II. Възлага на кмета на Община Созопол да предприеме действия по изпълнение на горното решение и сключване на договор за разпределение на реалното ползване.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 805/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нови оценки по предложение за продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.49, регулация на с.Равадиново във връзка с Решение № 634/ 31.07.2009г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение в правното основание:
„...във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС...”
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Това е един квартал, който вкарахме в регулацията и тъй като имаше интерес направихме няколко парцела за продаване. Първоначалните оценки явно са високи за кандидатите и никои не се яви на търга. Сега ви предлагаме да гласувате нови оценки.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Желев.
Д.Желев: Доста се доближаваме до цената която определихме за ОПС, която е много висока. Имам информация, че има хора които не могат да си ги платят.
П.Рейзи: При ОПС се залагат за построяване 100кв., при закупуването на имотите параметрите са 60% застрояване, 10м. височина. Съобразили сме се с всички крайнонуждаещи се, дали сме им имоти и сега преминаваме към продажба. Трябва да имате предвид, че тази цена е първоначална за търга и подлежи на покачване.
И.Пазвантов – Кмет на с.Равадиново: Като Кмет на селото искам да ви кажа, че много от желаещите се отказаха заради високата цена, нека сега да пробваме с тази новата. Село Равадиново има нужда да се засели с нови хора. Едно ОПС излиза около 4 000лв., а тук говорим за цена от около 30 000лв. Аз мисля, че тази цена, която сега се предлага от Кмета на общината е добра.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? няма. Ще ви моля да гласуваме, така както е по докладната в едно с допълнението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 799

І. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №634/31.07.2009г. на Общински Съвет Созопол с което се разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг имоти – частна общинска собственост УПИ с номера от І до ХІV вкл. , в кв.49 по план на с.Равадиново, като одобрява пазарни оценки, както следва :
1. За Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 540 кв.м, с акт за ОС № 1302 от 11.06.2009г. цената от 19 750/деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 49/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. За Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 515 кв.м, с акт за ОС № 1301 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 18 836/осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева/ без вкл.ДДС,и съгласно изготвена пазарна оценка № 48 / 02.12.09г. от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. За Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1300 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 847/двадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС,и съгласно изготвена пазарна оценка № 47/ 02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
4. За Урегулиран поземлен имот с номер ІХ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1303 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка№ 50/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
5. За Урегулиран поземлен имот с номер V-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1299 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 847/двадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка№ 46/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
6. За Урегулиран поземлен имот с номер Х-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1304 от 11.06.2009г; одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС,и съгласно изготвена пазарна оценка № 50/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
7. За Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1298 от 11.06.2009г одобрява пазарната стойност от 20 847/двадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 45/ 02.12.2008 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
8. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1305 от 11.06.2009г одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 51/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
9. За Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 575 кв.м., с акт за ОС № 1297 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 21 030/двадесет и една хиляди и тридесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 44/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
10. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 570 кв.м., с акт за ОС № 1306 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 847 /двадесет хиляди осемстотин чтиридесет и седем лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка№ 53/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
11. За Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 568 кв.м., с акт за ОС № 1296 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 774/двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 43/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
12. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 565 кв.м., с акт за ОС № 1307 от 11.06.2009г одобрява пазарната стойност от 20 664/двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценк№ 54 от 02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
13. За Урегулиран поземлен имот с номер І-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 555 кв.м.,с акт за ОС № 1295 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 299/двадесет хиляди двеста деветдесет и двет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 42/02.12.2009 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
14. За Урегулиран поземлен имот с номер ХІV-13033,в кв.49 по плана на с.Равадиново, целият с площ от 568 кв.м., с акт за ОС № 1308 от 11.06.2009г. одобрява пазарната стойност от 20 774/двадесет хиляди седемстотин седемдесет и чтири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно изготвена пазарна оценка № 55/02.12.09 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със спечелилите участници.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 806/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVIII-351, кв.33 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер 67800.501.313. по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 800

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 5/пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът в урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-351, кв.33 по плана на гр.Созопол /нов идентификационен номер №67800.501.313 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол/.
2. Одобрява експертна оценка № 35/02.12.2009г. на независим лицензиран оценител в размер на 579/петстотин седемдесет и девет/лв. без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 807/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: По предложение за продажба чрез публиен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в м.”Хаджиали дере”, с кадастрален номер 67800.3.55 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Желев.
Д.Желев: Има хора, които трябва да се обезщетяват, някой мисли ли по въпроса?
П.Рейзи: Терени за обезщетение са тези, които се върнаха на Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, има много хора в града, които са обезщетени именно с такива имоти.
К.Германова: Други въпроси колеги имате ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 801

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 , чл.35,ал.1 от Закон за общинската собственост, и чл.38 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява и разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг, недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.3.355,(идентичен със стар идентификатор № 000069), в местност “Хаджиали дере”, целият с площ от 4209 кв.м., с НТП –земеделеска земя, при граници и съседи: 67800.3.354, 67800.3.335; 67800.3.261; 67800.3.289; 67800.3.290; 67800.3.334; 67800.3.329; за който е съставен акт за ОС № 430 от 12.11.2003г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и на база изготвена пазарна оценка № 36 /02.12.2009 , от лицензирани оценители, приложена към това предложение, Общински Съвет одобрява за стойност на имота сумата от 419 861 лв/четиристотин и деветнадесет осемстотин шестдесет и един лева/ за начална тръжна цена , въз основа на която да се извърши разпореждането с имота;
3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга , както и сключване на договор със спечелилият участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 808/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ XXVI, с.Равна гора Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Тук има техническа грешка в решението, вместо Община Созопол да се запише Общински съвет Созопол. Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с поправката.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 802

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6/шест /кв.м. и сервитутна зона от 25 /двадесет и пет кв.м./, в УПИ ХХVІ, кв.2, по плана на с.Равна гора, Община Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , целият имот с площ от 1035 / хиляда тридесет и пет /кв.м. и при граници и съседи от всички страни –север УПИ ХV-92, изток –УПИ ХІІІ-90 и ХІV-91, запад – улици, юг-улица.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 244 лв. /четири хиляди двеста четиридесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №39 / 02.12.2009г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

М.Димов: Докладна записка с вх.№809/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ 67800.3.338, местност „Мисаря”, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Това е имота, който е отреден за новата автогара на Созопол. Тук се сблъскахме със същия проблем, трябва да променим предназначението на имота.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 803

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрява изменението на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67800.3.338, местност “Мисаря”, землище гр.Созопол, целия с площ от 11536 кв.м. от “пасище” в “изоставена нива”.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отрази същата в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас и одобри Актовете за общинска собственост на двата имота с приетата промяна.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 812/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Недин.
С.Недин: Според мен така предложения проект за решение не е правилно структуриран, трябва да се обърне внимание на текста.
К.Германова: Ще дам 10 мин. почивка, поради технически причини и съответно юристите да огледат решението и да се предложи точния текст.
...
К.Германова: В залата присъстват тринадесет Общински съветника имаме кворум. Продължаваме с докладна записка с вх.№ 812/ 04.12.09г. Давам думата на юрисконсулта на Община Созопол да зачете новия проект за решение.
Б.Чампарова: 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето собствеността върху имот – държавна собственост ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, с площ от 1491 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г.; 2. Предоставянето на имота по т.1 да е с цел запазване на така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на община Созопол и с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение; 3.Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на отбраната, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6, ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
К.Германова: Г-н Недин удовлетворява ли ви промяната?
С.Недин: Да така звучи много по-добре.
П.Рейзи: И аз смятам, че предложението е изчистено от страна на администрацията и така предложено е по-точно.
К.Германова: Колеги имате ли други предложение? Няма. Ще ви моля да гласуваме коригираното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 804

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето собствеността върху имот – държавна собственост ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, с площ от 1491 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г.;
2. Предоставянето на имота по т.1 да е с цел запазване на така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на община Созопол и с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да изготви предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на отбраната, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6, ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 818/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в предназначение на помещения, собственост на Община Созопол, в сграда 1 „Търговски комплекс”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Идеята тук е да освободим сградата на общинска администрация в частта, която се ползва от лекарите, като ги преместим горе в сграда 1. Идеята е да направим една образцова администрация.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ Въздържал се
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 805

На основание чл.21 ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл. 5, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява преустройство и промяна на функционално предназначение от „Магазини и офиси” за „Лекарски кабинети и клинична лаборатория” , представляващи помещения в имот с идентификатор 67800.504.224.3, Сграда № 1 “Търговски комплекс”, находяща се в УПИ ХІ-общ, кв.49, план на гр.Созопол с АЧОС № 703/19.08.05г.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 819/ 09.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за започване на преговори за евентуално прехвърляне на притежаваните от Община Созопол дялове в „Бургасинвест” ООД.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Това е едно дружество създадено през 1997-98г. с идеята всички общини да сме съдружници в него и всички оценки да се правят там, като по този начин се заделят дивиденти за общините. От създаването на дружеството до момента за нашата община дивидент не е влязъл. На общото събрание всяка община има 1 глас, а Бургас държи 70% от акциите на дружеството, което е и големият парадокс. Това е причината Община Бургас да изяви желание дружеството да стане общинско и останалите общини да си продадем дяловете.
Много от общините си търсим други оценители, а и след като направихме една равносметка преценихме, че нямаме интерес да сме членове в това дружество.
Тук ще се вземе решение за започване на преговори и ако решението е положително на един по следващ етап ще ви внесе докладна записка с предложената цена.
К.Германова: Имате ли коментари или въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 806

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129-132 от Търговския закон, дава своето съгласие да бъдат проведени преговори за евентуално прехвърляне на притежаваните от Община Созопол дялове в “Бургасинвест” ООД.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждане на преговори със съдружника Община Бургас.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 827/11.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на помещение – общинска собственост за нуждите на клуб на пенсионери и инвалиди – гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Става въпрос за пенсионерски клуб в новата част на града. В старият град както знаете има такъв клуб и хората слизат пеша, което не е удобно. Смятам, че решението е добро и ще удовлетворим желанието на една част от нашите съграждани. Ще назначим там човек на който ще плащаме заплата, но в крайна сметка смятам, че клуб трябва да има.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 807

На основание чл.12 от Правилника за социално обслужване на лица и семейства, Общински Съвет Созопол дава своето съгласие да се предостави на Клуб на пенсионера помещение, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.4 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 1 с идентификатор 67800.504.224.1.2, с площ от 35.00 кв.м. и прилежащи части от 11.35 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.1.3, под обекта – няма, над обекта - 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.6, 67800.504.224.1.5.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред – доклада на комисията по законност. Давам думата на г-жа Щерионова.
П.Щерионова: На 16.12.2009г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха Гено Пухов, Стоян Маринов, Красимир Тодоров и Николина Пехливанова – членове, Пенка Щерионова – Председател.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Божана Чампарова и Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Адриана Попова – наалник отдел „МТД”, Калинка Казанджиева – ликвидатор „Созопол” ЕООД, Стойо Недин и Станимир Петров – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№794/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната със следните корекции:
1. Да отпаднат параграфите пред точките от 1 до 8 вкл.
2. В нова ал.3 от чл.32 се добавя „при” след „Данък при безвъзмездно придобиване на имущество се дължи и”
3. Към т.8 в новосъздадения параграф 7 се допълва текста „с изключение на промените по чл.15, ал.1 приети с решение № 766/24.11.2009г.”
К.Германова: Давам думата на г-жа Павлова, след което на вас за въпроси и когато преминем към гласуване, ще гласуваме член по член.
К.Павлова: Предложението за решение, което сме направили е изцяло съобразено и базирано с промените в Закона за местните данъци и такси. Няма никакви промени в ставките на данъците, които се плащат в Общината или по ясно казано – данъците за 2010г. остават същите, които бяха през 2009г.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме, като започнем с първото предложение.
В чл.7, ал.4, числото " 2 520 " се заменя с "1 680" лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В чл.17, ал.1, думите " отчетната им стойност " се заменят с "по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 към Закона за местните данъци и такси". Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В чл.32 се правят следните изменения и допълнения :1.създават се нови ал.3 :"(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.2. Досегашните ал.3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В чл.37, се правят следните изменения и допълнения :1. ал.2 , се изменя така :"(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл.32 , ал.3 - при издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване."2.създава се нова ал. 3 :"(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2 , лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му." Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В чл.51 се правят следните изменения и допълнения :1.Създава се нова ал.7 :"(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение №4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси".2. Досегашната ал.7 става ал.8. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В чл.53, ал.3 се създава изречение второ :"При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето."
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В чл.54 се създава ал.3:"(3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка." Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени : 1. създава се нов §7 със следното съдържание: "За 2010 г се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009г., с изключение на промените по чл.15, ал.1 приети с решение №766/ 24.11.2009г. 2. създава се нов §8 със следното съдържание:" За 2010 г. първата вноска на данъка по чл.11, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто." 3.създава се нов §9 със следното съдържание: "За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010 г. 4. Досегашният §7, става §10, като накрая се поставя запетая и се добавя" а промените приети с Решение №......./.......12.2009 г на Общински съвет Созопол, влизат в сила от 01.01.2010 г. 5.Досегашният §8 става §11.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: Като цяло, Общински съвет Созопол приема промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 808

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол:
I. В чл.7, ал.4, числото “ 2 520 “ се заменя с “1 680” лв.
II. В чл.17, ал.1, думите “отчетната им стойност“ се заменят с “по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 към Закона за местните данъци и такси”
III. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:
1. създават се нови ал.3:
“(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
2. Досегашните ал.3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6.
IV. В чл.37, се правят следните изменения и допълнения :
1. ал.2 , се изменя така :
“(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите на чл.32 , ал.3 – при издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”
2. създава се нова ал. 3 :
“(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2 , лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”
V. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения :
1. Създава се нова ал.7 :
“(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение №4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.”
2. Досегашната ал.7 става ал.8.
VI. В чл.53, ал.3 се създава изречение второ :
“При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”
VII. В чл.54 се създава ал.3:
“(3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.”
VIII. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени :
1. създава се нов §7 със следното съдържание: “За 2010 г се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009г., с изключение на промените по чл.15, ал.1 приети с решение №766/ 24.11.2009г.
2. създава се нов §8 със със следното съдържание :” За 2010 г. първата вноска на данъка по чл.11, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.”
3. създава се нов §9 със следното съдържание: “За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл.14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010 г.
4. Досегашният §7, става §10, като накрая се поставя запетая и се добавя “ а промените приети с Решение № 808/22.12.2009г. на Общински съвет Созопол, влизат в сила от 01.01.2010 г.
5. Досегашният §8 става §11.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№800/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната със следната корекция:
Да отпаднат параграфите пред точките от 1 до 3 вкл.
К.Германова: Давам думата на г-жа Калина Павлова.
К.Павлова: В т.1 промените са свързани с освобождаването на някои фирми – „Дюни” АД, ЕВН, „Хелио турс” и „Делта индъстри” от елементите на такса битови отпадъци, като и миналата година са подали искане за освобождаване и фигурират в Наредбата за местните такси и цени на услуги в Община Созопол. за тази година също са внесли искане и правим тази промяна в годината.
Следващите промени са свързани с ползванията на Общинския горски фонд. Чл.96е ал.1 от Закона за горите задължава Общинския съвет да вземе решение за размера на тези такси. Изцяло сме се съобразили с тарифата от Държавния горски фонд.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуването. В Глава втора, Раздел І, чл.18,ал.4, в т.1, 2, 3 и 4 "2009 г" се заменя с "2010 г". Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В Глава втора , Раздел VІ се създава нов чл.62а :"Чл.62аНа основание чл.96е ал.1 от Закона за горите се събират такси за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
К.Германова: В Глава трета, Раздел ІІ се създава нов чл. 129а. "Чл.129а(1) За техническите услуги, съгласно чл.80 от Закона за горите и във връзка с чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имещество, извършвани от служители на Община Созопол, определени със заповед на Кмета на Общината, свързани с маркиране на дървесина, добита от имоти, частна собственост се заплащат такси. Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
К.Германова: И като цяло Общински съвет Созопол приема промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 809

На основание чл.21, ал 2 от ЗМСМА приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги:
1. В Глава втора,Раздел І, чл.18,ал.4, в т.1, 2, 3 и 4 “2009 г” се заменя с “2010 г”.
2. В Глава втора , Раздел VІ се създава нов чл.62а :
“Чл.62а На основание чл.96е ал.1 от Закона за горите се събират такси за ползванията от горите и земите от общинския горски фонд, както следва :
№ по Наименование Мярка Такса на корен (в лв.)
ред
1 2 3 4
1. Иглолистен объл дървен материал:
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75
I клас на сортимента куб. м 50
II клас на сортимента куб. м 40
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 25
IV и V клас на сортимента куб. м 15
в) дребен: куб. м 8
2. Широколистен объл дървен бук, дъб, цер, акация, орех, явор,
материал: габър и други липа, бреза и ясен, бряст и
твърди широ- меки широ- горско-
колистни колистни плодни
а) едър: куб. м
Iа клас на сортимента куб. м 75 40 130
I клас на сортимента куб. м 50 35 85
II клас на сортимента куб. м 40 30 60
б) среден: куб. м
III клас на сортимента куб. м 20 20 20
IV и V клас на сортимента куб. м 12 12 12
в) дребен: куб. м 8 8 8
3. Дърва за горене и вършина:
а) дърва от иглолистни дървесни пр. куб. м 4
видове
б) дърва от широколистни меки пр. куб. м 4
дървесни видове
в) дърва от широколистни твърди пр. куб. м 10
дървесни видове
г) вършина пр. куб. м 1
(1)За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат следните такси на корен:

(2) За дървен материал от бяла мура се заплаща съответната такса по ал.1, т. 1, букви "а" и "б", увеличена с 50 на сто.
(3) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в годината на сечта, не се заплаща такса.
(4) Ал.1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури.
(5) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни и санитарни сечи във високостеблени смърчови и букови насаждения от 20- до 40-годишна възраст в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1.
(6) Алинеи 3 и 5 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от пожарища.
(7) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1.
(8) Таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд, се заплащат преди издаване на позволителното за извоз.
(9) За страничните ползвания и страничните горски продукти се заплащат следните такси:
№ по ред Наименование Мярка Такса (в лв.)
1 2 3 4
I. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения
по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и животни
1. Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,
коприва, троскот) кг 0,04
2. Листа (с изключение на листа от коприва):
- орех кг 0,02
- други кг 0,04
3. Стръкове (с изключение на стръкове от маточина) кг 0,04
4. Цветове (с изключение на цветове от лайка) кг 0,04
5. Плодове:
- хвойна синя кг 0,12
- шипка кг 0,06
- орех, обикновен кестен кг 0,18
- други кг 0,04
6. Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от иглолистни видове кг 1,20
- необработени изходни материали (шушулки, плодове, съплодия,
шишарчици, куполки и др.) от широколистни видове:
пълни (със семена) кг 0,12
празни (без семена) кг 0,05
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и други кг 0,18
- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване бр. 0,04
7. Пъпки кг 0,10
8. Кори:
- корков дъб (женски корк) кг 0,12
- обикновен кестен кг 0,05
- други кг 0,05
9. Лишеи, мъхове:
- боров, дъбов кг 0,04
- други кг 0,07
- мъхове кг 0,10
10. Гъби:
- смръчкула кг 0,48
- пачи крак кг 0,34
- манатарка кг 0,26
- сиво-жълт пачи крак кг 0,12
- рижийка, челядинка кг 0,07
- масловка кг 0,04
- златист пачи крак кг 0,12
- тръбенка кг 0,12
- други кг 0,07
11. Събиране на охлюви кг 0,12
12. Събиране на раци кг 0,36
13. Улов на жаби кг 0,24
II. Сено - сухо (без сеното за подхранване на дивеча) кг 0,04
III. Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча) пр. куб. м 0,12
IV. Зеленина иглолистна и широколистна (за украса) пр.куб. м 3,60
V. Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели) т 2,40
VI. Паша в горите и горските пасища на (за една година):
- едър рогат добитък за 1 бр. 1,50
- коне, катъри, магарета и мулета за 1 бр. 0,80
- овце за 1 бр. 0,30
- свине за 1 бр. 2
- кози или ярета до 3 бр. за 1 бр. 2
- кози или ярета до 5 бр. за 1 бр. 2,50
- кози или ярета над 5 бр. за 1 бр. 6

(10) Таксите по ал.9 се заплащат преди издаване на позволителното.
3. В Глава трета, Раздел ІІ се създава нов чл. 129а.
“Чл.129а(1) За техническите услуги, съгласно чл.80 от Закона за горите и във връзка с чл.32, ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имещество, извършвани от служители на Община Созопол, определени със заповед на Кмета на Общината, свързани с маркиране на дървесина, добита от имоти, частна собственост се заплащат такси, както следва:
№ по Наименование на таксата Мярка Такса (в лв.)
ред
1 2 3 4
1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
а) едра куб. м 1,20
б) средна куб. м 1,40
в) дребна куб. м 1,70
г) дърва пр. куб. м 1,70
2. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра куб. м 0,65
б) средна куб. м 0,75
в) дребна куб. м 0,85
г) дърва пр. куб. м 0,50
3. За извадки или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и
ловоустройствен проект за 1 бр. 5
4. За изготвяне на технологични планове на залесяване за 1 бр. 10
5. За изготвяне на технологични планове за дърводобив за 1 бр. 10
6. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра куб. м 0,40
б) средна куб. м 0,50
в) дребна куб. м 0,60
г) дърва пр. куб. м 0,50
(2) Таксите по ал.1 се заплащат преди издаване на разрешителното за сеч.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка – доклад на комисията по финанси. Давам думата на г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: На 16.12.2009г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Пенка Щерионова, Стойо Недин и Станимир Петров – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол, Катя Чачева – директор д-я „Бюджет и човешки ресурси”, Валя Бученкова – главен специалист Бюджет, Петя Чапевова – директор д-я „Евроинтеграция”, Гено Пухов, Красимир Тодоров и Здравко Манолакиев – Общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 798/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на г-жа Бученкова.
В.Бученкова: С тази докладна записка предлагаме да се направи вътрешна промяна по бюджетните кредити за 2009г. В т.1 намаляваме бюджета на Созопол с 102 400лв., като увеличаваме бюджета за изплащане на еднократната помощ за новородено и взимаме средствата от средства за текущ ремонт. Следваща промяна е увеличаване на бюджета на функция „Образование”, като взимаме средствата от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. В т.1.3 отново се прехвърлят средства за детската градина в с.Зидарово и средства за ДСП – Атия.
В т.2 намаляваме средствата на с.Извор, които не са усвоени до момента и ги прехвърляме за читалищата в с.Росен и гр.Черноморец.
В т.3 прехвърляме средствата за изграждането на детската градина в с.Зидарово и в т.4 и т.5 за читалищата да бъдат дофинансирани. В т.6 така както ви е предложена ще цитирам една промяна въз основа на получени средства от ПУДООС на 18.12.2009г. за канализацията на с.Крушевец.
К.Германова: Колеги давам ви думата за въпроси и коментари. Г-н Желев.
Д.Желев: Бюджета на с.Извор, правим му около 50% намаление. Съгласно закона те са жители на нашата Община. Аз мисля, че по този начин ние наказваме живеещите в с.Извор. А когато се прави новият бюджет и те не са преминали към Община Бургас няма да им дадем бюджет ли? Аз няма да подкрепя това нещо. Трябва да се вслушваме в желанията на Кметовете.
К.Германова: Ние правим разходи толкова колкото да поддържаме нуждите на селото. Заседанието на Общинския съвет не случайно се прави възможно най-късно, за да може до последно да се оперира със средствата в бюджетните кредити. Средствата, които гласуваме сега са останали и неусвоени от с.Извор по-добре е те да бъдат прехвърлени към други дейности.
Кмета на с.Извор не ни е уважил на нито едно заседание как да се вслушаме в исканията му, той не е изказал такива. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: С.Извор има решение от проведен референдум, с което преминава към Община Бургас.
С настоящото решение балансираме бюджета. Мнението на хората от селото го знаем, референдума го показа. В момента правим сметоизвозване и снегопочистване на селото, правим и разход за пенсионерското дружество. Кмета на с.Извор, който получава заплата от тази община не е дошъл на едно ваше заседание, не е дошъл в администрацията, все пак трябва да даде отчет за разходваните средства.
Всички хора от селото дошли до администрацията са обслужвани.
Х.Бардуков: Във вечерта след референдума хората от с.Извор изказаха мнение, че е постигната една 30 годишна мечта.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
Н.Пехливанова: § 10-00 – издръжка
било намаление става
1 396 000лв. 20 000лв. 1 376 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2
Н.Пехливанова: § 42-00 - тек.трансфери,помощи
било увеличение става
250 000лв. 20 000лв. 270 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Н.Пехливанова: Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция "Общи държавни служби" дейност 122 "Общинска администрация" в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Н.Пехливанова: § 52-00-придобиване на ДМА
било намаление става
1 200 000лв. 100 000лв. 1 100 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" със 100 000лв. и ги прехвърля към функция "Образование" за ЦДГ с.Зидарово по дейности и параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Н.Пехливанова: § 53-00 - придобиване на НДМА
било намаление става
978 582лв. 2 400лв. 976 182лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция "Икономически дейности и услуги" дейност 898 "Други дейности по икономиката" с 2 400лв. и извършва промени по обекти, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол - собствен за 2009г. със 102 400 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 810

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2009г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходите по бюджета на гр.Созопол – собствен за 2009г. със 102 400 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Извършва промени по плана на бюджетните кредити във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 396 000лв. 20 000лв. 1 376 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 152 000лв. 20 000лв. 132 000лв.
било увеличение става
§ 42-00 – тек.трансфери,помощи 250 000лв. 20 000лв. 270 000лв.
в т.ч.
§ 42-14 – помощи по решение
на общински съвет 250 000лв. 20 000лв. 270 000лв.
1.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” със 100 000лв. и ги прехвърля към функция “Образование” за ЦДГ с.Зидарово по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 “Пречистване на отпадъчни води от населени места” – намаление със 100 000лв.
било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 1 200 000лв.100 000лв. 1 100 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –ПСОВ
Созопол 1 200 000лв. 100 000лв. 1 100 000лв.
1.3.Намалява плана на разходите във функция “Икономически дейности и услуги” дейност 898 “Други дейности по икономиката” с 2 400лв. и извършва промени по обекти, както следва:
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НДМА 978 582лв. 2 400лв. 976 182лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 53-09-градоустр.
разработки стар и нов гр.Созопол 150 00 лв. 24 000лв. 126 000лв.
било увеличение става
-проект за изготвяне на вертикална
планировка, ограда, външни ВиК
и ел.връзки –ЦДГ с.Зидарово 0 9 600лв. 9 600лв.
-проект за изготвяне на вертикална
планировка на двора- ДСП с.
Атия 0 12 000лв. 12 000лв.


Н.Пехливанова: § 10-00 - издръжка
било намаление става
19 100лв. 10 000лв. 9 100лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 1
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция "Общи държавни служби", дейност 122 "Общинска администрация" с 10 000 лв. по параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 1
Н.Пехливанова: § 10-00 - издръжка
било намаление става
10 000лв. 1 500лв. 8 500лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Н.Пехливанова: Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" - намаление с 1 500лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Н.Пехливанова: § 10-00 - издръжка
било намаление става
20 000лв. 2 775лв. 17 225лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
1 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА Въздържал се
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 11; Против: 1; Въздържали се: 3
Н.Пехливанова: Дейност 604 "Осветление на улици и площади" - намаление с 2 775лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ Въздържал се
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 2
Н.Пехливанова: § 10-00 - издръжка
било намаление става
8 350лв. 6 075лв. 2 275лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2
Н.Пехливанова: Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - намаление с 6 075лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
1 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 3
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" с 10 350лв. по дейности и параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2
Н.Пехливанова: § 10-00 – издръжка
било намаление става
3 000лв. 2 650лв. 350лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2
Н.Пехливанова: Намалява плана на разходите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 525 "Клубове на пенсионера" с 2 650лв. по параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор с 23 000 лв. в частта за местни дейности и ги прехвърля към функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" за читалище с.Росен и гр.Черноморец, по дейности и параграфи, както са гласувани по горе.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 811

2. Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на кметство с.Извор с 23 000 лв. в частта за местни дейности и ги прехвърля към функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” за читалище с.Росен и гр.Черноморец, по дейности и параграфи, както следва:
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби”, дейност 122 “Общинска администрация” с 10 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 19 100лв. 10 000лв. 9 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 500лв. 3 000лв. 1 500лв.
§ 10-16 – вода, горива,енергия 5 000лв. 3 500лв. 1 500лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 500лв. 2 500лв.
§ 10-51 – командировки 3 000лв. 1 500лв. 1 500лв.
§ 10-98 – други разходи 1 700лв. 500лв. 1 200лв.

2.2.Намалява плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 10 350лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление с 1 500лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 10 000лв. 1 500лв. 8 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 1 500лв. 3 500лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 2 775лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 20 000лв. 2 775лв. 17 225лв.
в т.ч.
§ 10-20 – материали 10 000лв. 2 775лв. 7 225лв.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 6 075лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 350лв. 6 075лв. 2 275лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 675лв. 2 675лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 5 000лв. 3 400лв. 1 600лв.

2.3.Намалява плана на разходите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 525 “Клубове на пенсионера” с 2 650лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 2 650лв. 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 925лв. 800лв. 125лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 1 000лв. 1 000лв. 0
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 850лв. 850лв. 0

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция "Образование" за местна дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ" със 102 400лв. по параграфи
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 812

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за местна дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” със 102 400лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00- придобиване на ДМА 1 378 443лв.102 400лв. 1 480 843лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на детска градина с.Зидарово
и авторски надзор 900 000лв. 102 400лв. 1 002 400лв.Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство гр.Черноморец за 2009г. за делегираната от държавата дейност 738 "Читалище" - дофинансиране с общински приходи с 2 000лв. по параграфи.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 813

4.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство гр.Черноморец за 2009г. за делегираната от държавата дейност 738 “Читалище” – дофинансиране с общински приходи с 2 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2009г. за делегираната от държавата дейност 738 «Читалище» - дофинансиране с общински приходи с 21 000лв. по параграфи.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 814

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на кметство с.Росен за 2009г. за делегираната от държавата дейност 738 «Читалище» – дофинансиране с общински приходи с 21 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 1 000лв. 21 000лв. 22 000лв.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т. 1.2, т.1.3. и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите в едно с предложеното от общинска администрация допълнение.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 815

6. Въз основа на приетите решения по т. 1.2, т.1.3. и т.3. и Заповед №Z -1819 от 18.12.2009г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт за 2009г. на Община Созопол съгласно приложение №1.
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 12 137 184лв. 200 000лв. 12 337 184лв.
от:
-други източници – ПУДООС 579 356лв. 200 000лв. 779 356лв.
-канализация с.Крушевец 176 235лв. 200 000лв. 376 235лв.


Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 799/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009г. във функция „Здравеопазване”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 816

Общинският съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2009 година във функция «Здравеопазване» на пътуващия мед.служител от здравните кабинети в ОУ-Зидарово и ЦДГ Зидарово - Галина Колева Плачкова – мед.сестра по маршрут-Бургас – Зидарово - Бургас, считано от датата на назначаване.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 814/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 817

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общински съвет Созопол :
1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Подобряване на градската среда в Старинен Созопол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерство на регионалното развитие и брагоустройството.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 815/ 07.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в Координационен съвет за ПЧП по Проект „Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно развитие”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 818

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол :
1. Дава съгласие Община Созопол да участва в Координационен съвет за публично-частно партньорство и местно развитие.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Координациония съвет за публично-частно партньорство и местно развитие.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 817/ 08.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на фондация „Созопол” към проект „Културното наследство на два народа....”
2. Tекста „Общински съвет Созопол декларира че предназначението на обект на интервенция, улица „Южна панорамна алея” и прилежащите й площи няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.” да се запише като т.2.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: В този проект предвидено ли е възстановяване на стената, която беше разрушена в страни от стария общински съвет?
П.Чапевова: Да.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 819

1. На основание на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Фондация „Созопол” към проект : „Културното наследство на два народа – отворена врата през хилядолетията” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.
2. Общински съвет Созопол декларира, че предназначението на обект на интервенция, улица „Южна панорамна алея” и прилежащите й площи няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 832/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Бургаска търговско-промишлена палата към проект „Общите туристически пътеки...”..
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 820

На основание на чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Бургаска търговско-промишлена палата по Проект: „Общите туристически пътеки водят към устойчиво икономическо развитие” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие; Мярка 1.2 Повишаване на конкурентноспособността на икономиката.
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 833/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение от вносителя:
Наименованието на проекта да се изпише: „Насърчаване на публично – частни инициативи”
К.Германова: Въпроси по докладната имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 821

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде водеща организация по Проект : „Насърчаване на съвместни публично-частни инициативи” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие; Мярка 1.2 Повишаване на конкурентноспособността на икономиката.
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 834/ 14.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 822

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Закона за общинската собственост
1. Одобрява участието и кандидатстването на Община Созопол като партньор на водещия кандидат Сдружение „Деметра” – гр. Бургас и партньора от турска страна Община Алпуллу – Турция, по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП), покана за подаване на проектни предложения № 2007СВ16IPO008 – 2009 – 1 с горепосочения проект. Проектът предвижда създаването на Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания – с. Черноморец, Община Созопол и изграждането на Център за възрастни в Община Алпуллу.
2. Дава съгласие Община Созопол да осигури оборотни средства от свои собствени източници или от източници от трета страна, докато същите не бъдат възстановени от програмата;
3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект.
4. Дава съгласие предназначението на обекта на интервенция по предложения проект да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на изпълнението на дейностите по проекта.
5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от пакета за кандидатстване, което се сключва между Община Созопол, Сдружение „Деметра” – гр. Бургас и Община Алпуллу - Турция.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 835/ 15.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване временен недостиг на средства на Община Созопол, в качество и бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.4.-03./2008”, проект „Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км. 2+800”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция към т.1: „ ... по дълга към ФЛАГ ЕАД за 2010г....”
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 823

Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Укрепване на свлачище на път с. Маринка – с. Зидарово – с. Вършило, км 2+800” финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие», приоритетна ос 1.4 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, схема BG161PO001/1.4-03/2008 при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 500 000 лв. ( Петстотин хиляди лева);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – Дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-03/2008/004;
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в обслужване на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с два пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви.
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-03/2008/004, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, от Закона за общинския дълг;
1. Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на част/изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД за 2010 г. по реда и условията на Постановление на МС № 189 от 24 юли 2009 г. и при спазване на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по устройство на територията. Председателя на комисията отсъства по уважителни причини и за това аз ще ви зачета протокола от комисията.
На 16.12..2009г. от 16:15 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На заседанието присъстваха Стоян Маринов и Стойо Недин – членове, Ангел Гочев – Председател. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – общински съветници
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 810/ 04.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Откриване на процедура за изработване на ПУП за ПИ №81178.58.25; 81178.55.19 и 81178.5.297 и с отреждане за терени за канали на помпени станции в землище на гр.Черноморец, Община Созопол, чрез изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на имотите.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 824

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.59,ал.1,чл.64,ал.1,т.4 , чл.109,ал.2 и чл.110 ал.1 т.1 , чл.124, ал.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в град Черноморец, Община Созопол.
2. Проведено общо събрание на населението по реда на Глава ІV от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление;
Дава предварителното си съгласие за промяна предназначението на ПИ 81178.55.19, целият с площ от 5.247дка, с НТП –пасище ,мера , ПИ 81178.5.297, целият с площ от 1.059 дка, с НТП –пасище ,мера и ПИ 81178.58.25, с площ 526 кв.м., по влязла в сила Кадастрална карта на Черноморец, и с цел изработване и процедиране на ПУП- ПРЗ за терени с предназначение за изграждане на канално помпени станции.

К.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по здравеопазване. Давам думата на г-н Пухов – председател на комисията.
Г.Пухов: На 16.12.2009г. от 16:30часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание.
На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател, Пенка Щерионова и Здравко Манолакиев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Йорданка Димитрова – гл. Специалист Соц. Дейности, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Николина Пехливанова, Стоян Маринов и Красимир Тодоров – Общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по докладна записка с вх.№ 793/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решение така както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
Резултати от гласуването
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 825

Общински съвет Созопол дава съгласие лицето Борис Димитров Гаров, ЕГН: 4804100489 от гр. Созопол да се храни безплатно за сметка на бюджета на Община Созопол, дейност Домашен социален патронаж § 10-11 храна.

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№ 797/ 03.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Панайот Николов Панайотов от с. Атия – ЕГН: 5503011243, с диагноза – илеостома след некротичен панкреатит, с 80 % инвалидност за закупени консумативи за оперативна интервенция
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ предложена по докладната.
Стайко Райков Веселинов от с. Равна гора – ЕГН: 6006220600, с наранявания и фрактура на десен крак след претърпяно пътно транспортно произшествие за закупени лекарствени средства
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ предложена по докладната.
Ивана Георгиева Иванова от с. Зидарово – ЕГН: 3601060491, страдаща от катаракта на очите, за закупени консумативи за операция
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 100лв.
По предложение на вносителя се разгледаха и молбите на :
Христина Маркова Борисова от гр.Созопол – ЕГН: 4311115355, за лекарства ....
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 293, 36лв.
Мария Тодорова Генева от с.Вършило
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 1 167.65лв.
По предложение на вносителя да се промени срока на изплащане на сумите до 31.03.2010г.
К.Германова: Колеги и тази молба, която имате пред вас на Коста Тодоров Танчев от с.Крушевец с ЕГН 3507090566, сумата от 500лв.
Колеги имате ли въпроси? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Относно Ивана Иванова добре съм запознат със случая, самата операция струваше 600лв. но тъй като и съпругът и е пълен инвалид много трудно събраха нужните документи. Кмета на Общината също съдейства на хората за втора операция дори. Аз предлагам да се отпусне еднократна помощ предложена по докладната. Нямат никаква подкрепа от никой тези хора и двамата са неподвижни.
К.Германова: Колеги имате ли други предложения по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване, ще гласуваме първо предложението за промяна. Ще ви моля да гласуваме.

Ивана Иванова по предложение на Христо Бардуков еднократна парична помощ предложена в докладната записка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Панайот Николов Панайотов от с. Атия - Комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ предложена по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Стайко Райков Веселинов от с. Равна гора - Комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ предложена по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Христина Маркова Борисова от гр.Созопол - Комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 293, 36лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Мария Тодорова Генева от с.Вършило - Комисията предлага на Общински съвет да гласува еднократна парична помощ в размер на 1 167.65лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Коста Тодоров Тончев от с.Крушевец – 500лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Удължаване на срока за изплащане на сумите до 31.03.2010г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло, Общински съвет Созопол Отпуска еднократни помощи на лицата гласувани преди малко.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 826

Общински съвет Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Панайот Николов Панайотов от с. Атия – ЕГН: 5503011243, с диагноза – илеостома след некротичен панкреатит, с 80 % инвалидност за закупени консумативи за оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Стайко Райков Веселинов от с. Равна гора – ЕГН: 6006220600, с наранявания и фрактура на десен крак след претърпяно пътно транспортно произшествие за закупени лекарствени средства в размер на 251 / двеста петдесет и един/ лв. и 28 ст.

Ивана Георгиева Иванова от с. Зидарово – ЕГН : 3601060491, страдаща от катаракта на очите, за закупени консумативи за операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Христина Маркова Борисова от гр.Созопол – ЕГН: 4311115355, за закупени лекарства, в размер на 293, 36 / двеста деведесет и три и тридесет и шест ст./ лв.

Мария Тодорова Генева от с.Вършило – ЕГН: 2208080791, за операция на крайник в размер на 1 167.65 / хиляда сто шестдесет и седем и шестдесет и пет ст./ лв.

Коста Тодоров Тончев от Крушевец – ЕГН: 3507090566 за покриване на разходи по лечение в размер на 500 / петстотин / лв.

Средствата да се изплащат само след представяне на разходооправдателни документи до 31.03.2010г.

К.Германова: Докладна записка с вх.№852/ 16.12.09г., Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол, относно: Вземане на решение за удължаване срока на ликвидацията на търговско дружество „Созопол” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854 и удължаване срока на договора на ликвидатора.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Докладната съм я внесла, защото срока на договора на ликвидатора и срока на ликвидацията е до края на тази година.
Имате ли въпроси по докладната? Г-н Петров.
С.Петров: Какво ще е нейното заплащане, ако може Кмета да посочи дори и минимално.
П.Рейзи: С продажбата на дърводелския цех ще стане ясно, в противен случай ще и възстановим средства.
К.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 827

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.266, ал.2 от Търговския закон удължава срока на ликвидация на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 до 31.12.2010г.
2. Общински съвет Созопол удължава срока на договора на ликвидатора – Калинка Борисова Казанджиева до 31.12.2010г.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 853/ 16.12.09г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Тук имаме промяна в предложението за решение от вносителя, ще дам думата на г-жа Чапевова.
П.Чапевова: Тук партньора ни Община Инеада е подготвила три проекта и е преценила, че приоритетен и е този за който сега ви предлагам резюме и съответно нов проект за решение. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол 1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Община Инеада, провинция Кърклалери по Проект: "Опазване на околната среда и Пречиствателна станция за отпадни води" по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота, Мярка 2.1.Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство. 2.Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.”.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме новият проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 828

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да бъде партньор на Община Инеада, провинция Кърклалери по Проект: "Опазване на околната среда и Пречиствателна станция за отпадни води" по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живота, Мярка 2.1.Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подпише необходимите документи по т.1.

К.Германова: Докладна записка с вх. № 857/ 21.12.09, от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Настаняване под наем в помещения – ЧОС за нуждите на юридически лица с нестопанска цел.
Имате ли въпроси колеги? Няма. ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 829

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри , и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. както следва:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 2 с идентификатор 67800.504.224.2.4, с предназначение на обекта: За офис с площ от 33.00 кв.м. и прилежащи части от 6.3 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.5, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма – на Независимо женски сдружение “Света Марена”-Созопол, с рег.по ф.д.№ 71по описа за 2009г.на БОС
II. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост, във връзка с Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии, сдружения и организации, месечният наем на предоставеното помещение е в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.2.


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………..
/К. Германова/Протокола води:……………
/Х.Михова/*протокола е публикуван на 29.12.09


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...