:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 44/ 20.08.2010


ПРОТОКОЛ № 44

Днес, 20.08.2010г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе четиридесет и четвъртото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Адриана Попова – Началник отдел „МТД”, Катя Чачева – Началник отдел „Бюджет иЧР”, Невена Метинева – Зам. Гл. счетоводител на Община Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”, Румен Александров – главен архитект на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам ви думата за питания към Кмета. Г-жа Сейменова.
Й.Сейменова: Въпрос относно паркирането на автомобили пред новооткритата кула и крепостна стена, вечер това място се превръща в паркинг. Въпрос относно рибарското пристанище, средствата обещани от Министъра ще бъдат ли „наляти” до края на годината в Созопол? До колкото съм информирана до 2013г., средствата по рибарство и аква култури са спряни. Трябва един път завинаги да се разбере, пристанището рибарско ли ще е или ще остане за пристанище за обществен транспорт както и до сега е било. Аз винаги съм казвала, че рибарското пристанище няма място в града.
П.Рейзи: По повод паркирането – мерки бяха взети, поставихме знаци. Явно това не е помогнало, ще информирам полицията и ще се вземат нужните мерки.
По отношение на пристанището, това наистина е един огромен проблем. Аз виждам този проблем във времето да ескалира и най-вероятно общинския съвет ще бъде многократно занимаван с него. Многократно съм коментирал по този казус. Мястото на рибарското пристанище не е там, трябва да е на стената на новата марина. Срещу пристанището стои един кей, празен и неизползваем, ще станат вече шест години откакто държавата не може да реши какво да става с него. Всичко се унищожава и заграбва.
По отношение на програмата за рибарство и аква култури не мога да дам отговор. Пристанището вече има статут на рибарско.
Аз винаги съм казвал, че пристанището трябва да е на общината. След всичко което се случи до момента Созопол става една добра туристическа дестинация. Созопол трябва да е включен в линиите на големите морски превозвачи. Необходимоста от пасажерско пристанище е голяма.
Нямам нищо против основния поминък – рибарството. Единствено в Созопол остана този бизнес и не малко семейства се изхранват от него.
К.Германова: Г-н Пухов.
Г.Пухов: Въпрос относно фирмата занимаваща се със сметоизвозването – до колкото съм запознат имат задължение контейнерите да се премиват от време на време. Аз това лято не съм видял такова нещо, трябва да ви кажа, че покрай контейнерите не се минава.
П.Рейзи: Ще проверя въпроса и ще вземем мерки.
К.Германова: Г-н Димов.
М.Димов: Аз няма да задавам въпроси, а искам да насоча вниманието ви към един много сериозен проблем – радиация на залива Вромос. Искам да благодаря на всички общински съветници, обществения съвет, гражданските сдружения на гр.Черноморец и Кмета на гр.Черноморец.
За незапознатите искам да кажа, че преди няколко седмици Областния управител на област Бургас издаде Заповед с която нанесе на гр.Черноморец много голям ущърб – икономически и морален.
Тук в общинския съвет ще оставя технически данни от оторизирана фирма от Софийски университет на която платихме да се направят замервания за радиация. Никой никъде не каза какви са границите и до каква степен са допустимите норми.
Искам да ви зачета проект на декларация, която ще внесем по в последствие, сега само искам да ви запозная с нея:
„Протестираме срещу прибързаното решение на областен управител на гр.Бургас, забрана за ползване на плажната ивица в залива Вромос и поставяне на табели в разгара на летния сезон от 02.08.2010 със Заповед РД10155/ 29.07.2010г. Считаме, че данните за издаване на такава забрана са неоснователни и подлежат на ревизиране. Спекулира се с естествения радиационен фонд на залива Вромос, който е леко завишен но е в границите на нормалното и не представлява опастност за живота и здравето на хората. Доказателство за това са данните от доклада на МЕОСВ 1998г., когато плажа Вромос е почистен и официално обявен за чист от Министър Евдокия Манева. Провеждания мониторинг от РИОСВ в продължение на 12 г. не показва промяна на данните. Кметство Черноморец възложи експресно изследване на радиационната обстановка на залива Вромос от Три Сигма ООД гр.София. Измерването е проведено в 600 точки и показва радиационен фонд от 0.20 до 0.28 микросилвърта в час, което далеч не надвишава допустимия за страната радиационен фонд от 0.40 микросилвърта в час.
На проведената на 05.08.10г среща с участието на зам. председателя на министерски съвет, г-н Симеон Дянков и Областния управител, г-н Гребенаров, след аргументираната експертна защита за безопасността на залива Вромос беше поето задължението в Министерски съвет да се проведе среща с компетентните органи за цялостно изясняване на истината. Ние настояваме ангажимента поет лично от Министър Дянков да бъде изпълнен без отлагане, защото за очевидни пълните противоречия между институциите – Заповедта от 98г. на Министър Манева за откриване на плажа, Препоръки на г-н Тенчо Тенев – главен държавен здравен инспектор от 2010г., Заповедта на Областен управител за отдаване под наем на плажа и Заповедта на областния управител с която закрива плажа.
За това настояваме тази заповед да бъде отменена и да престанат периодичните атаки срещу залива вромос, тъй като той е не само част от големия Бургаски залив, но и европейски плаж. С подобни недомислени или целенасочени атаки се злепоставя България като туристическа дестинация пред цяла Европа и света....”
Този въпрос трябва да се доведе до край.
П.Рейзи: Аз благодаря на Кмета на гр.Черноморец и Общинските съветници от Черноморец, за това че така активно участват в живота на техния град.
Според мен този проблем не е случаен, след всичко което се случва пред нас отново ще застане проблема с петролопровода Бургас – Александруполис. Имайте предвид, че по неуточнени данни натиска над правителството от Русия и Гърция е много голям и нищо чудно след лятото да се блъснем отново с този проблем.
Молбата ми е към всички общински съветмници и цялата общественост по този въпрос да няма две мнения, да бъдем активни и единни, да се абстрахираме от всички политически пристрастия, защото проблема не е на гр.Черноморец, а на цялото Черноморие от Шабла до Синеморец.
К.Германова: Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Смятам, че по отношение на петролопровода на месно ниво няма проблем и ние изцяло подкрепяме неизграждането на петролопровода.
На нашата улица Яни Попов има сергия за плод и зеленчук, няма спомен да сме гласували такава.
П.Рейзи: Ще проверя.
К.Германова: Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Въпрос относно Празниците Аполония – Какви приходи влизат в общината?
П.Рейзи: От това мероприятие не влизат никакви приходи в Общината, точно обратното ние им помагаме и отпускаме средства.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили поканата с дневния ред. Имате ли предложения за промяна или допълнения? Няма. Ще ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 966
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010Г. – 30.06.2010Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
1. Докладна записка с вх.№ 356/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в юридическо лице снестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група – Созопол” и определяне на представители.
2. Докладна записка с вх.№ 366/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение , отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 383/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 387/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на общинската администрация.
5. Докладна записка с вх.№ 388/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на процедура за избор на изпълнител и осигуряване на средства за изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на община Созопол за 2010-2012г., включваща: Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи» и изграждане на «Новопроектирана улична мрежа» за новоурегулираната територия на кв.Месари, гр.Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
6. Докладна записка с вх.№ 353/ 16.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
7. Докладна записка с вх.№ 357/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект 431-2-03-11/ 03.09.2009 «Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Община Созопол» под-Мярка 431-2, Ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
8. Докладна записка с вх.№ 368/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г. във функция „Икономически дейности и услуги”.
9. Докладна записка с вх.№ 386/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиран бюджет на Община Созопол за 2010г.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
10. Докладна записка с вх.№ 320/ 22.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-626, кв.66 по плана на с.Росен, Община Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 358/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1. Промяна на статута на имот-публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2.Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел на Общинска бюджетна издръжка.
12. Докладна записка с вх.№ 361/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Прекратяване нна съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 134 по плана на с.о. Червенка, землище на гр.Черноморец – 81178.41.134, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх.№ 362/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в неурегулиран поземлен имот № 7 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ м. «Край село», землище с.Равна гора, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен кадастрален план със Заповед № РД-02-14-712/ 07.12.1995г. на Министъра на МРРБ.
14. Докладна записка с вх.№ 363/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх.№ 367/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на «Космо България Мобайл» ЕАД в имот ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение «Базова станция GSM/UMTS 5087 Бакърлъка, тип СМ42м”.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
16. Докладна записка с вх.№ 323/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 324/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 325/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 352/ 15.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 63015.505.330, Община Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 364/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП – ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560, идентичен с част от УПИ I, кв. 68, гр.Черноморец.
21. Докладна записка с вх.№ 365/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 81, УПИ I с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.
22. Докладна записка с вх.№ 369/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх.№ 392/ 12.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 31, гр.Созопол, във връзка с решение на Обс с № 781/ 24.11.2009г.

К.Германова: По първа точка от дневния ред, съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Ви представям отчета за дейността на Общинския съвет. Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме за приемането на отчета за дейността на Общинския съвет.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 967

Общински съвет Созопол приема Отчета за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2010г – 30.06.2010г.

К.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Пенка Шерионова – председател на комисията по законност.
П.Щерионова: На 16.08.2010г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Гено Пухов, Красимир Тодоров и Николина Пехливанова – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол, Катя Чачева – Началник о-л „Бюджет и ЧР”, Невена Метинева – зам. гл. счетоводител на Община Созопол, Йорданка Сейменова, Ангел Гочев, Стойо Недин и Милко Димов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 356/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „Местна инициативна група – Созопол” и определяне на представители.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната или предложения? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13 За: 13 Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 968

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Община Созопол да участва в юридическо лице с нестопанска цел Сдружение „ Местна инициативна група –Созопол”.
2. Определя Панайот Василев Рейзи – Кмет на община Созопол за представител на Община Созопол в учредителното и общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Созопол” .
3. Определя за представители на Община Созопол в колективния орган за управление на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Созопол следните лица:
- Красимира Иванова Германова – общински съветник.
- Петя Спирова Чапевова – директор дирекция „ЕМСТОИХД”.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 366/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение , отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
„В проекта за решение на първия ред вместо „На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА” да се запише и чете „На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ..”.”
К.Германова: Колеги въпроси по Наредбата? Няма. Преминаваме към гласуване ще гласуваме раздел по раздел.
Раздел 1, Общи положения, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 2, Финансова политика на общината, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 3, Съставяне на проект на общинския бюджет, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 4 Обсъждане и приемане на проекта за общинския бюджет, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 5 Изпълнение на общинския бюджет, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 6 Извънбюджетни средства на общината, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 7 Отчитане и контрол на общинския бюджет, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Раздел 8 Общински дълг, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Преходни и заключителни разпоредби, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Като цяло решението по Докладна записка с вх.№ 366/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнениe, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол, така както я гласувахме, ведно с предложената корекция на комисията в правното основание. Ще Ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 969

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети и посочените мотиви за приемане на новата Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на Община Созопол, Общински съвет:
1. Отменя решение № 153/ 11.06.2004г. на Общински съвет Созопол с което е приета Наредбата.
2. Приема нова Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Созопол.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 383/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Ще направя една корекция, на стр.21 сме поставили срок за откриване на Център за обществена подкрепа – 2011г. Тъй като вече сме закъсняли и не сме готови с помещения, предлагам срока да стане 2012г.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Желев.
Д.Желев: Подкрепям изцяло идеята, но имам няколко забележки. Здравеопазване – в SWOT анализа като силна страна е отбелязано добро обезпечаване на населението с лекарски практики за първична медицинска помощ. Това е така, но не за всички селища, не трябва ли в слабите страни да запишем, че в отдалечените и малки населени места са не добре обезпечени с лекарска практика за извършване на лекарска помощ.
Смятам че трябва да се ускори изграждането на тези домове.
П.Щерионова: И ние така искаме г-н Желев, но ние не сме готови със сграда и решение на Общинския съвет да представим пред Министерството.
К.Германова: Този срок е поставен като краен. Която и общинска сграда да се избере, тя трябва да претърпи ремонт според изискванията на РИОКОЗ и останалите институции, а и самата сграда трябва да се приведе в подходящ вид за дейността.
Бихте ли дали конкретно предложение за промяна.
Р.Деспов: Ако може аз да взема думата. Предлагам в Здравеопазване – „Силни страни и възможности” да се запише т.1 „Добро обезпечаване на населението с лекарски практики за първична медицинска помощ в общинския център и големите селища”. В „Слаби страни и заплахи” да се добави нова т.6 „Отдалечените и малки населени места не са добре обезпечени с лекарска практика за извършване на първична медицинска помощ”. Идеята е да се разграничат Созопол и големите селища от малките населени места в Общината.
К.Германова: Други предложения или коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме решението така както е предложено в едно с направените две предложения за допълнения, а именно: В SWOT - ANALIZ на Здравеопазването така както беше предложено от г-н Деспов и предложението на г-жа Щерионова по отношение на срока за откриване на Център за обществена подкрепа записан на стр.21 от доклад-анализа, който да стане 2012г. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 970

Общински съвет Созопол приема доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Созопол, като:
1. На страница 10 от доклад – анализа в „SWOT – ANALIZ на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” в Раздел ”Силни страни и възможности” т.1 придобива следната редакция ” Добро обезпечаване на населението с лекарски практики за първична медицинска помощ в общинския център и големите селища” , а в Раздел „Слаби страни и заплахи” се добавя нова т.6 със следния текст ” Отдалечените и малки населени места не са добре обезпечени с лекарска практика за извършване на първична медицинска помощ.”
2. На страница 21 от доклад – анализа, срокът за откриване на Център за обществена подкрепа да бъде 2012г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 387/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на общинската администрация.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Същата докладна записка бе разгледана за становище и от комисията по финанси и бюджет. След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Давам думата на Кмета на Общината.
П.Рейзи: Тази докладна записка се внася във връка с промяната на бюджета, която ще разгледате по-късно в дневния ред. Предлагам тези бройки, които до момента не са заемани като длъжности да бъдат съкратени от структурата на администрацията. По този начин смятам, че ще можем да се вместим в бюджета, който орязаха от държавата.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Виждам, че имаме трима зам. кметове, а до момента са заети само две от местата, а говорите за съкращаване? И другият ми въпрос е по отношение на схемата, всички стрелки тръгват от вас, не виждам какви са правомощията на секретарите и кметовете? Не трябва ли финансовия контрол и одита да са самостоятелни?
П.Рейзи: За Одита, така е по закон, те не съществуват за това да ме проверяват и да санкционират, а за това да правят одит и да ни напътстват по време на работата.
Третия зам. кмет е без значение дали ще е съкратен или не, неговото възнаграждение идва от местните данъци. На есен като се направи актуализация отново ще направим някои съкращения и намаления.
К.Германова: Други въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, отново точка по точка и после като цяло решението.
I Ръководство на общината, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

II Обща администрация, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

III Специализирана администрация, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

IV на пряко подчинение на Кмета, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Точка две арабско. 2. Отменя действащите до момента решения на Общински съвет Созопол, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Точка три арабско. 3.Определяне обща численост, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло решението по Докладна записка с вх.№ 387/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова структура и обща численост на общинската администрация, така както гласувахме. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 971

1. ОДОБРЯВА структура на Общинска администрация Община Созопол съобразно приложената органиграма и както следва:
І. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1. Кмет
2. Заместник кметове – 3
3. Секретар
4. Кметове на кметства – 10
5. Кметски наместници – 2
ІІ. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и управление на собствеността”, включваща:
1.1. Отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване” със следните звена:
ГРАО
Фронт Офис и информационно обслужване
Звено за обслужване на Общинския съвет
Техническо звено
1.2. Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността”, включващо и звено “Общински концесии и обществени поръчки”

2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси”, включваща:
2.1.Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
2.2. Звено „Счетоводство” на пряко подчинение на Директора на дирекция ФСДБ и ЧР – изпълняващ длъжността и „главен счетоводител”/отговорник на звеното-определен със заповед на кмета/
3. Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”
3.1. Отдел „Местни данъци и такси”
ІІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Дирекция „Устройство на територията, строителство, кадастър и екология”, включваща
1.1. Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”
1.2. Звено „Инвестиционна политика, строителство и екология” на пряко подчинение на Директора на дирекция УТСКЕ/отговорник на звеното-определен със заповед на кмета/
2. Дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, туризъм, култура, образование, икономически и хуманитарни дейности”
2.1. Отдел „Туризъм, култура, образование, икономически и хуманитарни дейности”
ІV. НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА
1. Главен архитект
2. Звено вътрешен одит
3. Финансов контрольор
2. ОТМЕНЯ действащите до момента решения на Общински съвет – Созопол за одобряване структурата на Общинската администрация.
3. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинската администрация, както следва: 131,5 (сто тридесет и едно и половина) щата, от които 70,5 щата със средства, осигурени от държавния бюджет и 61 щата със средства, осигурени от общински приходи.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 388/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на процедура за избор на изпълнител и осигуряване на средства за изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на община Созопол за 2010-2012г., включваща: Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи» и изграждане на «Новопроектирана улична мрежа» за новоурегулираната територия на кв.Месари, гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Докладната записка бе разгледана за становище и от комисията по финанси, като Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
т.2 от решението да придобие следната редакция, а именно:
Текста „да се предвиждат и начисляват лихви или други допълнителни финансови начисления на вложените средства” да отпадне.
К.Германова: Давам думата на кмета.
П.Рейзи: Аз искам да коментирам корекцията във т.2 от решение, в текста от решението е изпусната думата „Без”, като по този начин предлагам точката да придобие следната редакция т.2 „Общински Съвет дава своето съгласие финансирането и разплащания на реално извършените разходи към изпълнителя на инфраструктурните обекти по т.1 да се включват ежегодно в бюджета за периода за 2011-2017г. (вкл.) без да се предвиждат и начисляват лихви или други допълнителни финансови начисления на вложените средства.”
По отношение на докладна тя е за изграждане на инфраструктурата на новия квартал Месари над стадиона. Идеята е преди да започне строителството да изградим комуникациите, водата, канала и пътищата, като се инвестират между петнадесет и седемнадесет милиона лв. Нашият критерий в предложението ни за обществена поръчка към фирмата изпълнител ще е тя да инвестира парите за собствена сметка, а в период от седем години общината да изплаща по два милиона лева на година от бюджета на общината. Средствата които ще се изплащат ще си дойдат от района. В един по следващ етап ще се гласуват и съответните такси. Имотите са около 680. Следващите средства ще са от издаване на строителни разрешителни и на последващ етап от такса сгради. Реализацията на проекта може да се извърши за период от около две години.
К.Германова: Значи по решението е допусната техническа грешка. Колеги имате ли въпроси? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: От това което казахте разбирам, че от таксите които ще се събират е възможно общината да излезе на печалба.
П.Рейзи: Времето ще покаже, не мога да коментирам. За нас е важно да се събират такси, за да може да се изплаща евентуалното задължение на общината. Пари и да останат си остават в бюджета и ще се използват за инфраструктура.
Нашата идея е да не се получава ситуация като тази на Буджака.
Т.Чакъров: А парко места?
Р.Александров: Плана е изработен преди десетина години и предвижда не малко парко места извън имотите. Аз съм предприел политика, всички строителни разрешителни за нови сгради да изграждат подземни гаражи.
П.Рейзи: В момента администрациятра работим по предложение, което ще направим на една следваща сесия. Предложение за излизане от проблема с паркирането в стария и новия град. Ще се опитаме за следващата година да има изградени нови паркинги.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Първо ще гласуваме предложението за промяна направено от вносителят, а именно т.2 от решението да придобие следната редакция. „Общински съвет дава своето съгласие финансирането и разплащания на реално извършените разходи към изпълнителя на инфраструктурните обекти по т.1 да се включват ежегодно в бюджета за периода за 2011 -2017г. (вкл.). без да се предвиждат и начисляват лихви или други допълнителни финансови начисления на вложените средства.”
Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Сега решението по Докладна записка с вх.№ 388/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на процедура за избор на изпълнител и осигуряване на средства за изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на община Созопол за 2010-2012г., включваща: Изграждане на водопроводна и канализационна мрежи» и изграждане на «Новопроектирана улична мрежа» за новоурегулираната територия на кв.Месари, гр.Созопол, в едно с гласуваната корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 972
1. Общински Съвет Созопол, на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА , дава своето съгласие за провеждане на процедура по Закон за обществени поръчки за изграждане на обект„ Изграждане на „Водопроводни и канализационни мрежи„ и изграждане на „Новопроектирана улична мрежа” за новоурегулираната територия в кв.”Месари”, гр.Созопол” , който да се включи в капиталовата програма на Община Созопол за периода 2010 -2012г.
2. Общински Съвет дава своето съгласие финансирането и разплащания на реално извършените разходи към изпълнителя на инфраструктурните обекти по т.1 да се включват ежегодно в бюджета за периода за 2011 -2017г(вкл.). без да се предвиждат и начисляват лихви или други допълнителни финансови начисления на вложените средства.
3. Общински Съвет делегира права на кмета на Община Созопол по подготовка, провеждане и подписване на необходимата документация по изпълнение на решенията .

К.Германова: По трета точка от дневния ред давам думата на г-жа Николина Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 17.08.2010г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов, Стойо Недин и Пенка Щерионова – член. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Валя Бученкова – Главен специалист Бюджет, Катя Чачева – Началник о-л „Бюджет и ЧР” и Невена Метинева – зам. гл. счетоводител на Община Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 353/ 16.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 973

1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение «Превенция от наводнения на територията на Община Созопол» към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.
2. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по предложения проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.
3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде необходимите документи по т.1 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
4. Дава съгласие за обезпечаване на 5% собствено съфинансиране съгласно изискванията на схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 357/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект 431-2-03-11/ 03.09.2009 «Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на Община Созопол» под-Мярка 431-2, Ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 974

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет – Созопол:

1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за реализиране дейностите на проект № 431-2-03-11/03.09.2009г. „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Созопол”, изпълняван по договор № РД 50-373/28.12.2009г. между МЗХ, ДФЗ-РА и Община Созопол, финансиран по мярка 431-2 на ПРСР 2007-2013.
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем следва да бъде направено от бюджета на проекта, след отчитане и получаване на средствата от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”, необходими за извършване на междинните плащания по проекта .

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 368/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010г. във функция „Икономически дейности и услуги”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 975

Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2010 година, като допълва списъка във функция «Икономически дейности и услуги» за пътуващия ст.специалист – лесничей в Общината Стела Стоянова Миткова по маршрут Бургас –Созопол – Бургас, считано от датата на назначаване.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 386/ 09.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиран бюджет на Община Созопол за 2010г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Ще дам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Средствата които общинска администрация получава за изплащане на възнаграждения на държавни служители са намалени с 58 856 лв., което намаляне го компенсираме с съкращаване на бройки, които гласувахте в структурата. В Култура намалят с 19 437лв. Намаление има и в Общообразователни училища с 16 505лв. Ще имаме проблем в дофинансирането на училищата и читалищата. Тази актуализация е във връзка с актуализацията на държавния бюджет. На девет месечието ще актуализираме и общинския бюджет.
К.Германова: Колеги давам ви думата за въпроси и обсъждане на така предложената актуализация. Имате ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. Давам думата на г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: 1. Приема актуализирания бюджет за 2010г. както следва:1.1. По прихода в размер на 23 406 296 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 324 023 лв., в т.ч.: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 874 342 лв. утвърдена §5 по чл.10,ал.1 от Закона За изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010г. 1.1.1.2. Други целеви трансфери в размер на 62 732 лв. 1.1.1.3. Получени трансфери от МТСП в размер на 9 670 лв. 1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 377 279 лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 2 496 000 лв. 1.1.3.. Приходи за местни дейности в размер на 17 586 273 лв., в т.ч.; 1.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 4 589 000 лв./ Приложение №1/; 1.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 9 109 984лв./ Приложение №1/;1.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 158 300 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 37 200 лв./ 1.1.3.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 830 300 лв., в т.ч.: - за екологични обекти - 2 605 000 лв.; - за основен ремонт и придобиване на ДМА - 79 000 лв.;- за основен ремонт на общински пътища - 146 300 лв. 1.1.3.5. Получени трансфери от ПУДООС в размер на 670 028 лв.1.1.3.6. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 228 661 лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.1. По прихода в размер на 23 406 296 лв., така както гласувахме по-горе.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 СТОЬО МИНЧЕВ НЕДИН За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 324 023 лв., от тях: 1.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 2 874 342 лв. 1.2.1.2. Получени трансфери в размер на 62 732 лв. 1.2.1.3. Получени трансфери от МТСП в размер на 9 670 лв. 1.2.1.4. От преходен остатък - 377 279 лв., разпределени както следва:• За Функция „Образование" - 247 749 лв. / за общообразов. училища - 189 945 лв., за ППП - 6 годишни деца - 8 763 лв., за ЦДГ и ОДЗ - 36 406 лв., за извън училищни дейности - 12 635 лв./;• За Функция "Общи държавни служби" дейност "Общинска администрация" - 82 162 лв.• За Функция "Отбрана и сигурност" дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" - 21 458 лв.• За Функция "Здравеопазване" - 13 836 лв., в т.ч. за детски ясли - 9 962лв. и за здравни кабинети - 3 874лв.• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности" - 8 085 лв./ за Арх.музей - Созопол - 8 085 лв./ ;.За Функция " Икономически дейности и услуги " - 3 989 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация/.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.2.За делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 2 496 000 лв., разпределени както следва: за Функция "Общи държавни служби" - 750 000 лв./Приложение № 3.2 /За Функция "Образование" - 1 695 000 лв./ Приложение № 5.5./За Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" група "Култура" - 51 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.3. За местни дейности в размер на 17 586 273 лв. от тях: 1.2.3.1.От собствени средства - 13 698 984 лв. 1.2.3.2.От целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 2 830 300 лв. 1.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности - 158 300 лв. 1.2.3.4. Получени трансфери от ПУДООС в размер на - 670 028 лв. 1.2.3.5.От преходен остатък - 228 661 лв., разпределени, както следва: За Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - 181 148 лв., по дейности, както следва:- дейност "Чистота" - 181 148 лв.За Функция "Икономически дейности и услуги" дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата " - 47 513 лв.- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Н.Пехливанова: 1.2. По разходите в размер на 23 406 296 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11Приложение № 3 Общи държавни служби - 3 591 526лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Приложение № 4 Отбрана и сигурност - 276 690лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Приложение № 5 Образование - 5 012 175лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Приложение № 6 Здравеопазване - 111 894лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Приложение № 7 Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 953 559лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.Н.Пехливанова: Приложение № 8 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда - 6 920 809лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Н.Пехливанова: Приложение № 9 Почивно дело, култура... - 2 152 813лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Приложение № 10 Икономически дейности - 4 336 830лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Приложение № 11 Разходи - 50 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Н.Пехливанова: Приложение № 2 Обща рекапитулация - 23 406 296лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2. По разходите в размер на 23 406 296 лв, така както са гласувани по горе.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ Против
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 1; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.3. Инвестиционна програма в размер на 11 408 058 лв., финансирана с 2 830 300 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва :За функция "Образование" дейност "Целодневни детски градини и ОДЗ" - 79 000 лв. в т.ч.:-за изграждане на детска градина с.Зидарово - 79 000 лв. За функция "Икономически дейности и услуги" дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" - 2 751 300 лв.в т.ч.- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - ремонт път с.Зидарово -разклон с.Габър - път с.Вършило - 146 300 лв.- за екологични обекти - 2 605 000 лв., разпределени както следва:-рехабилитация на път с.Равадиново - с.Веселие - участък от с.Равадиново до край на Община Созопол от км 0+000 до км 3+600,05 - 1 405 000 лв.;-местен път от км 0+000 до км 2+581,0 - участък от депо за ТБО - Созопол, до кръстовище път с.Равадиново - с.Веселие на км 3+600,05 - 1 200 000 лв., 7 907 730 лв. от собствени бюджетни средства и 670 028 от ПУДООС. / Приложение № 25 /
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: в т.ч. обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови активи", съгласно Приложение № 10/29
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24. с.Атия - 127 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: с. Вършило - 79 450лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: с.Габър - 100 500лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: с.Зидарово - 174 150лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Въздържал се
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: с.Извор - 12 775лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12;За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.Н.Пехливанова: с.И.Войвода - 63 538лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА Въздържал се
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: с.Крушевец - 186 600лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: с.Присад - 82 713лв
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: с.Росен - 163 500лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: с.Равна гора - 64 226лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Н.Пехливанова: с Равадиново - 169 775лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: гр. Черноморец - 928 581лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1. Приема актуализирания бюджет за 2010г.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 976


На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 и 30 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010 г.и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ / приета с Решение № 153 /11.06.2004г./ от Общински съвет Созопол:

1. Приема актуализирания бюджет за 2010г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 23 406 296 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 324 023 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2 874 342 лв. утвърдена §5 по чл.10,ал.1 от Закона За изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010г.
1.1.1.2. Други целеви трансфери в размер на 62 732 лв.
1.1.1.3. Получени трансфери от МТСП в размер на 9 670 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 377 279 лв.

1.1.2. Приходи за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи в размер на 2 496 000 лв.

1.1.3. Приходи за местни дейности в размер на 17 586 273 лв.,
в т.ч.;
1.1.3.1.Имуществени данъци в размер на 4 589 000 лв./ Приложение №1/;
1.1.3.2.Неданъчни приходи в размер на 9 109 984лв./ Приложение №1/;
1.1.3.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 158 300 лв./в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 37 200 лв./
1.1.3.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 830 300 лв., в т.ч.:
- за екологични обекти – 2 605 000 лв.;
- за основен ремонт и придобиване на ДМА – 79 000 лв.;
- за основен ремонт на общински пътища – 146 300 лв.
1.1.3.5. Получени трансфери от ПУДООС в размер на 670 028 лв.
1.1.3.6. Преходен остатък от 2009 г. в размер на 228 661 лв.

1.2. По разходите в размер на 23 406 296 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 324 023 лв., от тях:
1.2.1.1. От обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 2 874 342 лв.
1.2.1.2. Получени трансфери в размер на 62 732 лв.
1.2.1.3. Получени трансфери от МТСП в размер на 9 670 лв.
1.2.1.4. От преходен остатък – 377 279 лв., разпределени както следва:

• За Функция „Образование” – 247 749 лв. / за общообразов. училища - 189 945 лв., за ППП – 6 годишни деца – 8 763 лв., за ЦДГ и ОДЗ – 36 406 лв., за извън училищни дейности – 12 635 лв./;
• За Функция “Общи държавни служби” дейност “Общинска администрация” – 82 162 лв.
• За Функция “Отбрана и сигурност” дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 21 458 лв.
• За Функция “Здравеопазване” - 13 836 лв., в т.ч. за детски ясли – 9 962лв. и за здравни кабинети - 3 874лв.
• За Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности” – 8 085 лв.
/ за Арх.музей – Созопол – 8 085 лв./ ;.
За Функция “ Икономически дейности и услуги “ – 3 989 лв./ за специализирано обучение на служителите в общинската администрация/.

1.2.2.За делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи в размер на 2 496 000 лв., разпределени както следва:
за Функция “Общи държавни служби” – 750 000 лв./Приложение № 3.2 /
За Функция “Образование” – 1 695 000 лв./ Приложение № 5.5./
За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” група “Култура” – 51 000 лв./ Приложение № 9.2.1. /

1.2.3. За местни дейности в размер на 17 586 273 лв. от тях:

1.2.3.1.От собствени средства - 13 698 984 лв.
1.2.3.2.От целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 2 830 300 лв.
1.2.3.3.От изравнителна субсидия за местни дейности – 158 300 лв.
1.2.3.4. Получени трансфери от ПУДООС в размер на - 670 028 лв.
1.2.3.5.От преходен остатък – 228 661 лв., разпределени, както следва:
За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 181 148 лв., по дейности, както следва:
- дейност “Чистота” – 181 148 лв.
За Функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата ” – 47 513 лв.- за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

1.3. Инвестиционна програма в размер на 11 408 058 лв., финансирана с
2 830 300 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности, по обекти, както следва :

За функция “Образование” дейност “Целодневни детски градини и ОДЗ” - 79 000 лв. в т.ч.:
-за изграждане на детска градина с.Зидарово – 79 000 лв.

За функция “Икономически дейности и услуги” дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – 2 751 300 лв.
в т.ч.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – ремонт път с.Зидарово –разклон с.Габър – път с.Вършило – 146 300 лв.
- за екологични обекти – 2 605 000 лв., разпределени както следва:
-рехабилитация на път с.Равадиново – с.Веселие – участък от с.Равадиново до край на Община Созопол от км 0+000 до км 3+600,05 – 1 405 000 лв.;
-местен път от км 0+000 до км 2+581,0 – участък от депо за ТБО – Созопол, до кръстовище път с.Равадиново – с.Веселие на км 3+600,05 – 1 200 000 лв., 7 907 730 лв. от собствени бюджетни средства и 670 028 от ПУДООС. / Приложение № 25 /
в т.ч. обекти, които ще се финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”, съгласно Приложение № 10/29
1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения №№ от 12 до 24.

Н.Пехливанова: Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 115 506 лв. и дофинансиране - 25 000лв. в т.ч.: - за читалище - гр.Созопол - 51 978 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо - 66 978 лв.; - за читалище - с.Атия - 5 775 лв. - за читалище - с.Зидарово - 5 775 лв., - за читалище - с.Извор - 5 775 лв., - за читалище - с.Индже войвода - 2 888 лв., - за читалище - с.Крушевец - 5 775 лв., - за читалище - с.Присад - 2 888 лв., - за читалище - с.Росен - 5 775 лв., - за читалище - с.Равна гора - 11 551 лв., - за читалище - с.Равадиново - 5 775 лв., - за читалище - гр.Черноморец - 11 551 лв., дофинансиане - 10 000 лв., общо - 21 551 лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 977

2. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:
2.1. Утвърждава субсидии за читалищата в Община Созопол в размер на 115 506 лв. и дофинансиране - 25 000лв. в т.ч.:
- за читалище – гр.Созопол – 51 978 лв., дофинансиране - 15 000 лв., общо – 66 978 лв.;
- за читалище – с.Атия – 5 775 лв.
- за читалище – с.Зидарово – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Извор – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Индже войвода – 2 888 лв.,
- за читалище – с.Крушевец – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Присад – 2 888 лв.,
- за читалище – с.Росен – 5 775 лв.,
- за читалище – с.Равна гора – 11 551 лв.,
- за читалище – с.Равадиново – 5 775 лв.,
- за читалище – гр.Черноморец – 11 551 лв., дофинансиане - 10 000 лв., общо – 21 551 лв.

Н.Пехливанова: Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол, разпределени по месеци и численост на персонала за делегираните от държавата дейности без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Приложение№26/.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 978

3. Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол, разпределени по месеци и численост на персонала за делегираните от държавата дейности без звената от системата на Народната просвета, които прилагат делегираните бюджети, съгласно приложената справка./Приложение№26/.

Н.Пехливанова: Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи, численост на персонала и средствата за работна заплата за местни дейности разпределени по месеци, съгласно приложената справка / Приложение № 27/
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 979

4. Утвърждава средствата за работна заплата за 2010г. на Община Созопол за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи, численост на персонала и средствата за работна заплата за местни дейности разпределени по месеци, съгласно приложената справка / Приложение № 27/

К.Германова: По четвърта точка от девния ред давам думата на г-н Милко Димов – Председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 16.08.2010г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха Милко Димов – Председател, Гено Пухов, Николина Пехливанова, Стойо Недин и Ангел Гочев – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Румен Александров – гл. архитект на Община Созопол и Стоян Маринов, Красимир Тодоров и Йорданка Сейменова – общински съветници;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 320/ 22.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-626, кв.66 по плана на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА Въздържал се
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 980

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати чрез продажба на 155/сто петдесет и пет/ кв.м., съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците в урегулиран поземлен имот УПИ І-626, кв.66 по плана на с.Росен, Община Созопол .
2. Одобрява експертна оценка №24/11.05.2010г на независим лицензиран оценител в размер на 3789/три хиляди седемстотин осемдесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ , по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 358/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1. Промяна на статута на имот-публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2.Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел на Общинска бюджетна издръжка.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
„В т.1.3.от проекта за решение на третия ред вместо „договор за наем” да се запише и чете „договора за безвъзмездно право на ползване.”
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Въздържал се
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 981

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 358/ 22.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Промяна на статута на имот-публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и 2.Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел на Общинска бюджетна издръжка.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 361/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот №134 по плана на с.о. Червенка, землище на гр.Черноморец – 81178.41.134, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 982

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 1 615/хиляда шестстотин и петнадесет лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 107 692 /сто и седем хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ без ДДС, с квоти общо от 15/586 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №134, с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.134 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Надежда Стоянова Великова, Венко Фотев Великов и „ХАРИСЪН И ДОУС” ООД, представлявано от Деймиън Марк Харисън да придобият право на собственост върху 15/петнадесет/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №134 по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол /идентичен с имот идентификатор №81178.41.134 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 362/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в неурегулиран поземлен имот № 7 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ м. «Край село», землище с.Равна гора, продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен кадастрален план със Заповед № РД-02-14-712/ 07.12.1995г. на Министъра на МРРБ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 983

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3/нова-Дв, бр.13 от 2007г./ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28, ал. 7, изр. трето от ППЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ одобрява пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 3 014/ три хиляди и четиринадесет лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 13 700 /тринадесет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 220/720 кв.м.ид.ч., участващ в поземлен имот №7 по кадастралния план на зоната по § 4 ЗСПЗЗ, местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Петя Димитрова Димитрова да придобие право на собственост върху 220/двеста и двадесет/ кв.м. ид.ч. от поземлен имот №7 по кадастралния план на зоната по § 4 ЗСПЗЗ, местност ”Край село”, землище с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 363/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Предлагам цената за закупуване на имота да се завиши на 12 406лв. или 19.60лв. на кв.м.
К.Германова: Г-н Кмете ще коментирате ли предложението?
П.Рейзи: Аз нямам нищо против предложението на общинската съветничка. Сигурен съм, обаче че ще бъде обжалвано, защото в крайна сметка има законоустановен ред по които се извършва оценката.
Г.Георгиева: Аз искам да поясня, че цената се изплаща изцяло на общината. Ценообразуването е различно, защото за тези 300кв.м. се ползва като ползвател и се ценообразува по тази Наредба за земеделските земи. А другите 300 кв.м са на пазарна цена. Малко е рисковано, защото ние по този начин пренебрегваме правата му като ползвател да ползва една специална разпоредба.
К.Германова: Имате ли други предложения или коментари? Няма. Имаме направено предложение за промяна, ще ви моля да гласуваме.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ ЗА
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ ЗА
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА ЗА
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ЗА
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ ЗА
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА ЗА
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ ЗА
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Общо гласували: 11; За: 7; Против: 0; Въздържали се: 4, не се приема.
Преминаваме към гласуване на решението така както е предложено по докладната.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА ЗА
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ ЗА
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА ПРОТИВ
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ ЗА
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА ЗА
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА ЗА
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ ЗА
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ ЗА
Общо гласували: 12; За: 7; Против: 1; Въздържали се: 4
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 984

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 363/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с продажба на имот № 209 по кадастралния план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, м.Отманли, землище с Росен, Община Созопол, Област Бургас на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 367/ 26.07.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на ползване на «Космо България Мобайл» ЕАД в имот ОГФ, частна общинска собственост за монтиране на мобилно телекомуникационно съоръжение «Базова станция GSM/UMTS 5087 Бакърлъка, тип СМ42м”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
«В т.1 от проекта за решение на третия ред вместо „чл.281, ал.1, т.2 от Закона за електроните съобщения” да се запише и чете „чл.281, ал.2, т.2 от Закона за електроните съобщения ….”.»
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме в едно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 985

1. На основание чл.39, ал.3 от Закон за общинската собственост и чл.16, ал 7 от Закон за горите, и във връзка с чл.16, ал.5 , т.4 и чл.81, ал.6 от Закон за горите, и чл.281, ал.2, т.2 от Закон за електронните съобщения Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху имот 000433, с площ от 0.571/петстотин седемдесет и един / кв.м , при гратици и съседи –ПИ 000430 и 000428 , за монтиране на телекомуникационно съоръжение обект „Базова станция GSM/UMTS 5087 Бакърлъка,тип СМ42м” съгласно приложена скица –за имот 000433, образуван от общински имоти- ОГФ – кад.№ 000428, в землището на с.Росен, местност “Каракачански колиби”,
Правото се учредява за срок от 10(десет) години в полза на „Космо България Мобайл”ЕАД,ЕИК 130460283 , гр.София,представлявано от пълномощник –Веселин Нейковски(рег.№ 3287 от 09.06.2010, нот.рег.№ 199,Р.С.София).
2. На основание чл.19 , ал.3 от Закона за горите за учреденото право, Общински съвет одобрява цена в размер на 1 100(хиляда и сто ) лв. за имота по т.1, при определената за периода в размер на 264(двеста шестдесет и четири лева) съгласно заключение в оценителен доклад, изготвен по чл.22,ал.2 от Наредба за определяне на базисни цени,цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху Гори и земи от ГФ.
3. Възлага на Кмет на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

К.Германова: По пета точка от дневния ред ще взема думата аз, тъй като председателя на комисията отсъства.На 16.08.2010г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател, Стоян Маринов, Милко Димов и Стойо Недин – членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Румен Александров – гл.архитект на Община Созопол и Николина Пехливанова, Красимир Тодоров, Йорданка Сейменова и Гено Пухов – общински съветници
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 323/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 986

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 620, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 324/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 987
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 134.058, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 325/ 25.06.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 988

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 623, м.”Овощна градина” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 352/ 15.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 63015.505.330, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 989

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот № 63015.505.330(имот № 259 зона по §4 от ЗСПЗЗ) местност „Старо селище”, с..Атия.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 364/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП – ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560, идентичен с част от УПИ I, кв. 68, гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 990

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 81178.501.560, по влязла в сила ККР на гр. Созопол, идентичен с част от УПИ І, в квартал 68 по регулационен план и като бъде урегулиран и отреден нов общински УПИ с отреждане „За КПС”.


К.Германова: Докладна записка с вх.№ 365/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 81, УПИ I с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ливъпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Какви са промените в предложения план?
Р.Александров: Улицата, която беше предвидена до детския парк е премахната.
П.Рейзи: Сега и двата имота ще се обслужват през Републиканска. Това което ни притесняваше е изчистено.
К.Германова: Други въпроси има ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 5; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 991

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с Докладна записка с вх.№ 365/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на проект за ЧИ на ПРЗ, състоящо се в изменение на регулационна граница в обхват на квартал 81, УПИ I с идентификационни номера 67800.502.414 и 67800.502.413 по влязла в сила КК на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 369/ 27.07.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект «Кабели НН» в зоната по §4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 992

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект “Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 629, м.”Карна баир” в зоната по & 4, землище на с.Крушевец, Община Созопол.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 392/ 12.08.2010г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 31, гр.Созопол, във връзка с решение на Обс с № 781/ 24.11.2009г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следната корекция:
„В проекта за решение на втория ред след думите „във връзка с чл.41, ал.2” да се добави „от ЗОС”. „
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, в едно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
3 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 993

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №781/24.11.2009г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 67/18.01.2010г. одобрява пазарна оценка, за 31(тридесет и един) кв.м.ид.ч. възлизаща на 8 215/осем хиляди двеста и петнадесет лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 42/09.08.10 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/Протокола води:…………........…
/Х.Михова/
*ПРОТОКОЛА Е ПУБЛИКУВАН НА 26.08.10Г


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...