:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 55


ПРОТОКОЛ № 55

Днес, 06.06.2011г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе петдесет и петото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Адриана Попова – Началник о-л „МТД", Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Румен Александров – гл. архитект на Община Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват единадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам Ви думата за питания към Кмета на общината. Г-ца Сейменова.
Й.Сейменова: Имам два въпроса, единият е свързан с паркирането на автомобили в града. С настъпването на летният сезон това става един от основните проблеми, как ще бъде разрешен? И в тази връзка, не може ли отново да настоявате за ползването на паркинга пред поделението?
И другият ми въпрос е във връзка с един павилион за сладолед, поставен на ул. Републиканска, има ли разрешително за поставянето му?
П.Рейзи: Да наистина това е един от основните проблеми за лятото, мерки сме взели, както всяка година и тази ще има паяк. Обособили сме паркинги за по-голямо удобство на гостите на града. По отношение паркинга на поделението, отправил съм запитване до Министерството на Културата да ни предоставят възможност за ползване на отрязък от входа на поделението за паркинг. Предстои ми среща с Министъра на културата по въпроса.
Не съм запознат със случая за този павилион ще проверя нещата.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Три въпроса, първият е във връзка с издадената заповед за спиране на строителството в града, спазва ли се?
Вторият ми въпрос е относно спирката на автогарата, премахната е, а при лошо време хората няма къде да се скрият. И в тази връзка, възможно ли е да се изработи информационно табло с разписанието на всички автобуси?
Третият ми въпрос е във връзка със заведението, което се намира на магарешкия площад, с всяка изминала година обекта се увеличава, означава ли това, че заграбва от общински имот?
П.Рейзи: Заповедта е издадена и се спазва. От 15.05 – 30.09.2011г. е преустановен достъпа на всякаква тежка строителна механизация и всички видове строителни и монтажни работи.
По отношение на спирката, ще проуча въпроса и ще се вземат необходимите мерки. А за информационното табло наистина идеята е добра ще задействаме изработката на такова табло. Благодаря за въпроса.
По отношение на обекта на Магарешкия площад г-н Александров ще ви даде отговор.
Р.Александров: Имота си е частен не се заграбва нищо общинско. Кооперацията притежават около 300кв.м. парцел.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Желев.
Д.Желев: Аз имам въпрос във връзка с павилионите на площад Меркурий, те са в окаяно състояние и не отговарят на облика на града, какви мерки ще предприемете?
П.Рейзи: За тези павилиони виждането на общинската администрация е за тяхното събаряне. Имаше обществената поръчка за събарянето, появи се фирма и в последния момент се отказа. Предвид това, че влизаме в сезона преценихме, че е по-добре да ги отдадем под наем да се изкарат някакви средства и на есен да се съборят.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Трънков.
Д.Трънков: В двора на училището ни има самонастанили се хора. Възможно ли е от общинска администрация да ми бъде оказано съдействие за тяхното изгонване?
П.Рейзи: Запознат съм с проблема, мерки ще бъдат взети.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили покана с проект за дневния ред. Имате ли предложения за промяна или допълнения? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така предложения дневен ред.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1179

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 294/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2012г.
2. Докладна записка с вх.№ 295/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2011г.
3. Докладна записка с вх.№ 296/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на решение 1174 от 20.04.2011г. за одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Оптична кабелна линия „080-801”” с възложител МО, в землището на с.Равадиново.
4. Докладна записка с вх.№ 299/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение 1122/ 11.03.2011г. във връзка с кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и финанси:
5. Докладна записка с вх.№ 267/ 11.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
6. Докладна записка с вх.№ 287/ 17.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
7. Докладна записка с вх.№ 293/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Обшина Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 353 по плана на с.о. „Червенка”, землище на гр. Черноморец /идентичен с имот идентификатор № 81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Черноморец/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище гр. Черноморец, Община Созопол.
IV. Доклад на комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
8. Докладна записка с вх.№ 284/ 17.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Присад, Община Созопол.
9. Докладна записка с вх.№ 285/ 17.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Зидарово, Община Созопол.
10. Докладна записка с вх.№ 289/ 19.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за улична регулация за м.”Мапи”, землище на гр. Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 290/ 19.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 291/ 19.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.6.119 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за неземеделски нужди.

К.Германова: По първа точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по законност.
П.Щерионова: На 02.06.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ
На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Стоян Маринов, Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – членове.
В работата на заседанието взеха участие Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Ангел Гочев, Йорданка Сейменова, Станимир Петров и Милко Димов – общински съветници и Христина Георгиева – мл. експерт д-я „Евроинтеграция”
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 294/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2012г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1180

На основание чл.19 ал.2 от Закона за социално подпомагане:
1.Общински Съвет Созопол приема годишен план за 2012г. за действие по изпълнението на Общинската стратегия.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 295/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1181

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2011 година.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 296/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменение на решение 1174 от 20.04.2011г. за одобряване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Оптична кабелна линия „080-801”” с възложител МО, в землището на с.Равадиново.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1182

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ изменя Решение № 1174 от Протокол 54 от 20.04.2011г. в следната част:
„Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.
Като същото придобива следната нова редакция:
„На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

П.Щерионова: Докладна записка с вх.№ 299/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на решение № 1122/11.03.2011г. във връзка с кандидатстване на община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласиваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1183

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол допълва решение №1122/11.03.2011г. като добавя т.5 Обектите на интервенция по проект «ИНТЕГРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ» към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3: «Устойчиво развитие на туризма», Операция 3.1: «Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура», Схема за безвъзмездна помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 «Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции» няма за бъдат отдавани за стопанисване на други физически или юридически лица.

К.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 02.06.2011г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател, Стоян Маринов – член, Пенка Щерионова и Станимир Петров – членове.
В работата на заседанието взеха участие Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Милко Димов, Йорданка Сейменова, Ангел Гочев и Красимир Тодоров – общински съветници и Христина Георгиева – мл. експерт д-я „Евроинтеграция”
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 267/ 11.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Какви са тези домове и само деца от общината ли ще имат възможност да ги ползват?
П.Рейзи: Децата от цялата Бургаска област. Община Созопол е една от десетте общини в България, която може да кандидатства по този проект.
К.Стоянова: Този център за настаняване е от семеен тип, в него ще се настанят 12 деца, които деца са с проблеми и тежък живот.
К.Германова: Други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1184

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение: “С грижа към детето” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема за безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, с което декларира, че:
1. поема ангажимент да създаде съответната социална услуга;
2. до приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия проект да стартира със създаването на услугата;
3. услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й;
4. предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
5. сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.
6. децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга/и в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

К.Германова: По трета точка от дневния ред аз ще ви зачета проокола от комисията, поради отсъствие на Председателя.
На 02.06.2011г. от 15:20 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. На заседанието присъстваха Николина Пехливанова, Милко Димов – Председател; Гено Пухов и Ангел Гочев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол и Пенка Щерионова, Красимир Тодоров, Йорданка Сейменова и Стоян Маринов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 287/ 17.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на временни обекти – частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
„В предложението за решение в т. 1.1 от същото има допусната техническа грешка, като на втория ред Обект №7 трябва да се запише и чете « Хранителен магазин» и Обект №107 трябва да се запише и чете « павилион за промишлени стоки».
Колеги имате ли въпрои по докладната? Няма. Ще ви моля да глауваме решението ведно с предложението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1185

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем на Временни обекти – общинска частна собственост, представляващи:
- Обект №111 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол
- Обект №104 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №34 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №133 - павилион за обществено хранене, гр.Созопол
- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, гр.Созопол
- Обект №7 - хранителен магазин, гр.Созопол
- Обект №107 - павилион за промишлени стоки , гр.Созопол,
при следните условия - запазване предназначението на обектите, запазване или създаване на работни места, извършване на инвестиции и облагородяване на околното пространство
1.1. Общински съвет одобрява срока за отдаване под наем на обектите по т.1 да бъде четири месеца, като срока за Обект №7 - хранителен магазин Обект №107 - павилион за промишлени стоки да бъде за 1 /една/ година при горните условия.
1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертни оценки за обектите по т.1, изготвени от независим лицензиран оценител, които да се използват като начална конкурсна месечна наемна цена, без ДДС при провеждането на конкурса, както следва:
- за обект № 111 – 619 /шестотин и деветнадесет/ лв. без ДДС;
- за обект № 104 – 619 /шестотин и деветнадесет/ лв. без ДДС
- за обект № 34 – 712 /седемстотин и дванадесет/ лв. без ДДС
- за обект № 133 – 944 /деветстотин четиридесет и четири/ лв. без ДДС
- за обект № 109+22 – 712 /седемстотин и дванадесет/ лв. без ДДС
- за обект № 7 – 502 /петстотин и два/ лв. без ДДС
- за обект № 107– 80 /осемдесет/ лв. без ДДС
1.3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 293/ 20.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в новообразуван имот № 353 по плана на с.о. „Червенка”, землище на гр. Черноморец /идентичен с имот идентификатор № 81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Черноморец/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о.”Червенка”, землище гр. Черноморец, Община Созопол.
Оттеглена от вносителя на заседание на комисията.
По четвърта точка от дневния ред отново аз ще зачета протокола на комисията, поради отсъствие на Председателя на комисията.
На 02.06.2011г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха Ангел Гочев – Председател; Стоян Маринов, Милко Димов и Костадин Мархолев – членове.
В работата на заседанието взеха участие Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 284/ 17.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме по така направеното предложение за решение за именуване на улици в регулационните граници на с.Присад, Община Созопол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1186

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с.Присад, община Созопол както следва:
1. Ул."Свети Георги" - от осева точка 44 към осеви точки 45- 46 -54- 70-71- 26- 23- 24-25
2. ул. "Свети Георги " - осева точка 54 /площадно пространство/.
3. ул."Люляците" - от осева точка 49 към осеви точки 50 -29 -28.
4. ул."Орехите"- от осева точка 40 към осеви точки 39 -37 -33 -32 -31 -30 -76 -13 -14 -16-17
5. ул. "Детелина" - от осева точка 43 към осеви точки 42 -41.
6. ул ."Водоема " - от осева точка 1 към осеви точки 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 - 12.
7. ул. "Старата чешма" - от осева точка 45 към осеви точки 61 - 62 - 63 - 80 - 58 - 57 - 79 - 64 - 65 -71
8. ул."Света троица" - от осева точка 51 към осеви точки 52 -53.
9. ул."Кокиче" - от осева точка 20 към осеви точки 19 -18.
10. ул."Кедър" - от осева точка 16 към осева точка 19.
11. ул."Нарцис" - от осева точка 24 към осеви точки 20 -21 -14-15.
12. ул."Латинка" - от осева точка 23 към осеви точки 72 -22 -74 -75 -21.
13. ул."Хризантема" - от осева точка 17 към осеви точки 28 -13 -12.
14. ул."Незабравка" - от осева точка 53 към осеви точки 29 -30 -10.
15. ул."Странджа" - от осеви точка 46 към осеви точки 47 -49 -32 -33 -36 -6 -тупик-47 -48
16. ул."Алатлийска" - от осева точка 45 към осеви точки 47 – 2.
17. ул.”Преображенска” - от осева точка 58 към осеви точки 59 -60
18. ул."Божур" - от осева точка 54 към осеви точки 55 - 56 - 57.
19. ул."3еленика" - от осева точка 75 към осеви точки 63 -65-66.
20. ул."Пролет" - от осева точка 26 към осеви точки 78 -67-71.
21. ул,"Велека" - от осева точка 32 към осеви точки 35 -8.
22. ул. "Резвая" - от осева точка 37 към осева точка 38.
23. ул."Липа" - от осева точка 74 към осева точка 75.
24. ул."Минзухар" - от осева точка 76 към осеви точки 77 -78.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 285/ 17.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма.Ще ви моля да гласуваме по така направеното предложение за решение за именуване на улици в регулационните граници на с.Зидарово, Община Созопол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1187

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува влезли в сила с ПУП улици в регулационните граници на с.Зидарово, община Созопол както следва:
1. Улица "АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ - КОДЖАКАФАЛИЯТА" - о.т. № 57- 56- 54-55-53-51-52-50-49-48-152-148-149-151-186-185-232-231-230-229-256, включваща и плошадно пространство в центъра с о.т.49-86-85-87
2. Улица "ЧЕРНО МОРЕ" - о.т. № 54-260-261-58-59-69-68-67-74-77-76-102-103-107-108-109
3. Улица " ИВАН ВАЗОВ" - о.т.№ 61-62-63-86
4. Улица “АНТОН СТРАШИМИРОВ" - о.т.№ 63-64-65-66-67-68-70-71-72-73-262-265-264-263-104-103-112-113-111-110-115-116-112-128
5. Улица " ЛАЗУР" - о.т.№ 53-61-59-60
6. Улица " БОСНА" - о.т. № 65-81-79-80-100-99-114
7. Улица "СТРАНДЖА" - о.т. № 85-84-83-82-98-139-187-205-204-210-211
8. Улица "ОДРИН" - о.т. № 88-96-82-80-79-77-74-75
9. Улица "МУСАЛА" - о.т. № 97-96-95-94
10.Улица "ЦАР КАЛОЯН" - о.т. №87-88-89-90-91-92-144-143-145-190-191-194-195-196-197-198-199-214-216-218
11. Улица "ТРАКИЯ " - о.т. № 92-93-140
12. Улица "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ " - о.т. №98-129-130-131-128-127-126-125
13.Улица "СТРОИТЕЛНА" - о.т. № 128-117-118-119-120-121-122-123-124
14. Улица " КАЛЕТО " - о.т. № 137-136-135-132-127
15. Улица " ВИТОША" - о.т. №135-134
16. Улица " РАКОВСКА " - о.т. № 132-133-272
17. Улица " ВЪЗРАЖДАНЕ “ - о.т. № 143-142-273-274-207-206-205-208-209-231-226-197
18. Улица "ХАН АСПАРУХ" - о.т. № 198-200-201-211-212-213
19. Улица “ХАН КРУМ " - о.т. № 201-202-203-204
20. Улица "СТАРА ПЛАНИНА" - о.т. № 147-192-191 -190-189-188-187-225-226-227-228-229
21. Улица " ШЕЙНОВО" - о.т. № 186-187
22. Улица " ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" - о.т. № 178-179-180-161 -182-185-225
23. Улица " ДЮЛГЕРЛИЙСКА" -о.т. №214-215-224-213-222-221-220-217-218
24. Улица "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - о.т. № 3-4-5
25. Улица " ХРИСТО БОТЕВ " -о.т. № 6-8-9-17-18-19-41-40-47-48
26. Улица "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - о.т.№ 38-155-156-158-159-160-184-183-182-233-239-238-251-259-258
27. Улица "ФАКИЙСКА" -о.т. № 2-6-7
28. Улица "ЗЕЛЕНИКА" - о.т. № 1 -2-3-1110-12-14-15-16
29. Улица "ЦАР АСЕН " - о.т. №9-10-11-13
30. Улица " БОЖУРА "- о.т. № 8-23-22-27-33-32-31-170-171-172
31. Улица " ЦАР БОРИС " -о.т. № 22-21-20-36-37
32. Улица " САКАР"-о.т. № 40-39-38
33. Улица "ПЕТРОВА НИВА" -о.т. № 37-166-167-174-173
34. Улица "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ " - о.т. № 34-169-168-167
35. Улица " ВЕЛЕКА" - о.т. № 149-150-161 -162-163-178-171 -270-271 -176-175
36. Улица " АЛЕСКАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ " - о.т. № 166-164-162
37. Улица " ХАДЖИ ДИМИТЪР "- о.т. № 152-153-156-157
38. Улица " СВ. ГЕОРГИ "- о.т. № 39-154-153
39. Улица " БАТАК" - о.т. № 44-43-42-41
40. Улица " РАЙНА КНЯГИНЯ" - о.т. № 45-46-47
41. Улица “ ПРЕОБРАЖЕНСКА " - о.т. № 30-31 -34-35-36
42. Улица " БУЗЛУДЖА "- о.т. № 27-28-29
43. Улица " КИРИЛ И МЕТОДИЙ "- о.т. № 28-30-172-173-176-268-269-246-247-248-250-251-252-253-254-255-256
44. Улица " ЛИЛИЯ " -о.т. № 26-24-23-25-275
45. Улица " БРЕЗА " - о.т. № 232-233
46. Улица " МАРИЦА "- о.т. № 181-243-245-241-244-249
47. Улица " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ "- о.т. № 249-238-237-239
48. Улица “ СЪЕДИНЕНИЕ " - о.т. № 233-234
49. Улица " ОБОРИЩЕ " - о.т. № 230-234-235-239
50. Улица -" ТУНДЖА "- о.т. № 244-245-246
51. Улица " РЕЗВАЯ "- о.т. № 254-257-258

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 289/ 19.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за улична регулация за м.”Мапи”, землище на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната, със следната корекция: В проектът за Решение в последното изречение “Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ, вместо думите “в 14 – дневен срок от обнародването ….” да се запише и чете “в 30-дневен срок от обнародването…”
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1188

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.7 , чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.2 от Закон за устройство на територията, при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура за осигуреност на достъп до поземлени имоти;
2. Настъпването на съществени промени в обществено икономическите и устройствени условия и възникването на нови общински нужди за обекти – собственост на общината;
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план – план за улична регулация на елемент на техническа инфраструктура, публична общинска собственост, извън строителните граници и с която се обособява нова улична регулация с трасе, както следва: улица о.т. улица о.т.465-464-459-457 с 8 м/5.00 метра ширина на уличното платно и тротоар 1.50 м.двустранно, и улица с о.т.579-580-581-582-583, с ширина 7 м /5.50метра при ширина на уличното платно и тротоар 1.50 м.едностранно, в м.”Мапи”, землище на гр.Созопол , като плана засяга неурегулирани поземлени имоти с №44047, 44097; 44048;44034;44033;10301; 10605; 10297 и 44090, по КВС на змлище на грСозопол, ЕКАТТЕ 67800;
Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 290/ 19.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Скица № 30/ 17.05.2011г., имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Скица № 29/ 17.05.2011г., имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица № 31/ 17.05.2011г., имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

И сега като цяло предложението за решение ведно с гласуваните скици. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1189

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Черноморец за 2011г., както следва:
1. Скица №30 /17.05.2011 година
2. Скица №29 /17.05.2011 година
3. Скица №31 /17.0.2011 година

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 291/ 19.05.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 67800.6.119 общинска частна собственост, м.Буджака, с цел преотреждане на земя за неземеделски нужди.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
9 ПЕНКА БОГДАНОВА ЩЕРИОНОВА За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1190

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие по изработването на Подробен устройствен план за регулация и застрояване за общински имот с идентификатор 67800.6.119(стар номер 6119 по КВС),м.Буджака, з-ще на грСозопол, целият с площ от 2162кв.м. , с който да се обособи нов УПИ -6119, с площ от 117 кв.м. и с предназначение за Комплексно обществено обслужване и трафопост при градоустройствени параметри Плътност 20%, мин.озелплощ 50%, К инт 0.8


К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/
Протокола води:…………........…
/Х.Михова/
* Публикуван на 13,06,2011г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...