:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 56/ 22.07.2011


ПРОТОКОЛ № 56

Днес, 22.07.2011г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе петдесет и шестото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Катя Чачева – началник о-л „Бюджет и ЧР”, Златка Мусева – главен счетоводител на Община Созопол, Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват десет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам Ви думата за питания към Кмета на общината. Г-н Пухов.
Г.Пухов: Имахме взето решение за ползване на Детска млечна кухня от лица неграждани на община Созопол, разбира се на съответна цена. Решението се спря, а хората имат нужда от тази услуга. Има ли някакво развитие по този въпрос?
П.Рейзи: Решението е спряно от Областния управител с мотив за дискриминация и нарушение на ЗМДТ. Аз имам пред мен една подписка от хора, които наистина имат нужда от тази услуга, но на този етап няма как да я изпълняваме. Идеята ми е да мине един месец от както кухнята работи, за да може да се направи отчет на всички разходи и да се калкулира цена. Тогава ще напишем една нова докладна записка с ново предложение. От тази услуга общината няма право да реализира печалба, именно затова ще изчакаме да отчетем един месец, за да видим какъв е разхода на храноден за дете.
(Коментари)
Н.Пехливанова: Това, че Oбластният управител ни е спрял решението и го отнесъл в съда означава, че не може да го изпълняваме ли?
К.Германова: За да изпълняваме решение то трябва да е влязло в сила, а в конкретния случай то не е влязло в сила защото е оспорено.
Н.Пехливанова: Аз смятам, че 1,50лв. за всички не е редно.
К.Германова: Други въпроси? Г-жа Сейменова.
Й.Сейменова: Единият ми въпрос е във връзка с къщата, която се намира до местоживеенето на г-н Гребеноров, взето ли е някакво решение? Всички туристи я снимат.
И следващият ми въпрос е във връзка с търговския пазар, града има нужда от изграждането на нов такъв през следващия мандат.
П.Рейзи: По отношение на търговския пазар, администрацията предвижда изцяло нов облик на това площадно пространство. Сега и с откриването на църквата нещата отиват в друга посока. Имахме амбиците да се направи търговския пазар, бяхме заложили и средства, но времето не стигна.
По отношение на къщата, имаме договорка вече с държавата, както и договор с фондация „Аполоноя”. Надявам се на есен да започне ремонт на сградата в противен случай ще изискаме от собствениците да направят ремонт.
Тази къща освен, че е неугледна е и опасна.
К.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: И аз имам въпроси относно крепостната стена. Има ли още работа по нея и ако не, има поставена една дъска която според мен трябва да се махне от там. И може ли тази стена да се освети?
П.Рейзи: По стената има още работа, трябва да се доизгради кулата, ще се освети и т.н., а тази дъска е оставена, за да прикрива някакви недовършени работи.
К.Германова: Други въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Аз имам въпрос относно спортния календар, в сайта на общината е качен до юни месец. Вече сме края на юли, би било добре хората да се запознават с мероприятията.
П.Рейзи: Илиян Стефанов – отговарящ спортната дейност в община Сзопол беше дълго време в болничен и предполагам, че разминаването е в тази връзка. Този въпрос сме го коментирали и друг път незнам защо не е качен целият. Ще го коригираме. Благодаря.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили покана с проект за дневния ред. Аз имам предложение за допълнение към него, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 379/ 15.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созопол.
Имате ли предложения за промяна или допълнения? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0.

И като цяло Дневния ред ведно с гласуваното преди малко допълнение. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1191

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01. – 30.06.2011г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 329/ 16.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на Решение 1152 от 20.04.2011г.
2. Докладна записка с вх.№ 372/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини/ на територията на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и финанси:
3. Докладна записка с вх.№ 345/ 28.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: промени в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция „Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация”
4. Докладна записка с вх.№ 346/ 30.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на община Созопол по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
5. Докладна записка с вх.№ 350/ 01.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфрстсруктура на територията на Община Созопол”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Европейския фонд за регионално развитие.
6. Докладна записка с вх.№ 366/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 325/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-73, кв.8 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
8. Докладна записка с вх.№ 326/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
9. Докладна записка с вх.№ 338/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане управлението на рибни ресурси във водни обекти – общинска собственост
10. Докладна записка с вх.№ 340/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти вклщчени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост
11. Докладна записка с вх.№ 354/ 05.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на част от новообразуван имот № 353, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. Червенка, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас (идентичен с имот 81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец), представляващ частна общинска собственост.
12. Докладна записка с вх.№ 358/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-172, кв.14 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 359/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV, кв.1 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол с идентификатор 81178.502.85 по кадастрална карт на гр. Черноморец.
14. Докладна записка с вх.№ 360/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-186, кв.23 по плана на с.Габър, община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 361/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-382, кв.40 по плана на с.Равна гора, община Созопол.
16. Докладна записка с вх.№ 362/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
17. Докладна записка с вх.№ 363/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVI-415, кв.45 по плана на с. Вършило, община Созопол.
18. Докладна записка с вх.№ 365/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с №142 находящ се в зоната по §4 в местност „Митков мост” з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
19. Докладна записка с вх.№ 369/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XI-535, кв. 32 по плана на с. Росен, Община Созопол
20. Докладна записка с вх.№ 370/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XVI-252, кв.25 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол
V. Доклад на комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
21. Докладна записка с вх.№ 332/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
22. Докладна записка с вх.№ 333/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП-ПР за общински урегулиран поземлен имот V, кв. 4 по плана на с.Атия, идентичен с ПИ 6301,503,52.
23. Докладна записка с вх.№ 334/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ” в землището на с.Росен.
24. Докладна записка с вх.№ 335/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационната граница на ПИ 67800.502.331 идентичен с УПИ XLVII-132. кв.53, ПИ 67800.502.440 – общ. и ПИ 67800.502.404 – общ по плана на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се склщчи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
25. Докладна записка с вх.№ 336/ 21.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на изработването на ЧИ на ПУП – ПЗ за общински урегулиран поземлен имот XII, кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.393
26. Докладна записка с вх.№ 339/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот XI, кв.17 по плана на с.Присад.
27. Докладна записка с вх.№ 364/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на Община Созопол.
28. Докладна записка с вх.№ 373/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на с. Атия, Община Созопол.
VI. Докладна записка с вх.№ 379/ 15.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созопол.

К.Германова: Първа точка от дневния ред е отчета за дейността на Общински съвет и неговите комисии.
Уважаеми колеги съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА ви внасям Отчет за първото шестмесечие, предполагам всички сте се запознали. Имате ли някакви коментари или въпроси по отчета? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Не съм правил справка, но сумата изразходвана за еднократни помощи за здравеопазване 2000лв. ли е?
К.Германова: Да това са данни взети от изпълнението на бюджета, тук не са включени средствата, които се дават за новородено.
Има ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1192

Общински съвет Созопол приема Отчета за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2011 – 30.06.2011г.

К.Германова: Втора точка от дневния ред е доклада на комисията по законност, аз ще ви зачета протокола от комисията, тъй като г-жа Щерионова отсъства поради уважителни причини.
На 19.07.2011г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха Стоян Маринов, Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – членове. В работата на заседанието взеха участие Диан Дунев – адвокат на Общински съвет, Богдан Йорданов – Адвокат на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Йорданка Сейменова, Станимир Петров и Милко Димов – общински съветници; Росица Димова – н-к отдел Образование и Гинка Червенкова – д-р ОДЗ „Здравец”
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 329/ 16.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за отмяна на Решение 1152 от 20.04.2011г.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Имам два мотива за предложение за отмяна на решението. Единият е прекратяването на делото в съда. А другият, че ако решим да предлагаме ново решение, Областния управител може да ни атакува пак, предвид че първото решение вече е в съда.
К.Германова: Все пак трябва да оставим следващия Общински съвет без нерешени проблеми. Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1193

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД – 09-29 от 27.05.11г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, Общински съвет отменя свое решение № 1152, обективирано в Протокол № 54 от заседание проведено на 20.04.11г.
2.Препис от решението да се изпрати в Областна управа гр.Бургас и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяване производство в случай, че по същото е насрочено административно дело.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 372/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини/ на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага да се направят изменение и допълнение в Наредбата и по – конкретно в VІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, а именно:
Чл. 7.5 да придобие следната редакция
“7.5. На основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, родителите или настойниците, които са с постоянно местожителство на територията на Община Созопол се освобождават изцяло от заплащането на такси за отглеждане, възпитание, хранене и обучение в общинските детски заведения (ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ). “
Създава се нов чл.7.6. със следната редакция:
“7.6.Настоящата Наредба е приета с Решение № ……година и влиза в сила от датата на приемането му.”

Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще гласуваме глава по глава, както всеки път.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

СРОКОВЕ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

ПРЕДИМСТВА. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

КРИТЕРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМА. КЛАСИРАНЕ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ така както са предложени, ведно с направените допълнения от комисията “7.5. На основание чл.8, ал.6 от ЗМДТ, родителите или настойниците, които са с постоянно местожителство на територията на Община Созопол се освобождават изцяло от заплащането на такси за отглеждане, възпитание, хранене и обучение в общинските детски заведения (ЯСЛИ,ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ). “ и
“7.6.Настоящата Наредба е приета с Решение № ……година и влиза в сила от датата на приемането му.”
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО, Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Като цяло, Общински съвет приема Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини/ на територията на Община Созопол. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1194

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Наредба за приемане на деца в общинските детски заведения /ясли,обединени детски заведения и целодневни детски градини / на територията на Община Созопол.

К.Германова: По трета точка от дневния ред давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 19.07.2011г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател; Стоян Маринов и Станимир Петров – членове.
В работата на заседанието взеха участие: Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол;Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Милко Димов, Гено Пухов, Йорданка Сейменова и Красимир Тодоров – общински съветници; Христина Георгиева – мл. експерт д-я „Евроинтеграция”, Катя Чачева – н-к отдел „Бюджет и ЧР”; Златка Мусева – Гл. Счетоводител на Община Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 345/ 28.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: промени в утвърдения списък на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година във функция „Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви мола да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0’ Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1195

Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година, като актуализира списъка за пътуващите във функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация”, както следва: Ваня Митрова Панделиева на длъжност гл.специалист „Инвеститорски контрол” в дирекция „УТСКЕ” ; Златка Димова Иванова на длъжност ст.специалист районен техник в дирекция „УТСКЕ” по маршрут Бургас – Созопол - Бургас и Ирина Гочева Кунева на длъжност младши специалист в кметство с.Габър, Община Созопол по маршрут с.Зидарово – с.Габър – с.Зидарово, считано от датата на назначаването им.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 346/ 30.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Участие на община Созопол по програма „Глоб@лни библиотеки - България”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1196

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие Община Созопол да участва като партньор на местно ниво по Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, като оказва дългосрочна подкрепа на гореизброената целева библиотека, включена по Етап 2011 на програмата.
2. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на община Созопол да подпише от името на Общината Споразумението за сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и читалищна библиотека при НЧ „Ангел Величков 1902” – село Росен.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на Програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по настоящото решение на Постоянната комисия по Финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми към Общински съвет Созопол.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 350/ 01.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфрстсруктура на територията на Община Созопол”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Европейския фонд за регионално развитие.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Ако може малко повече яснота да внесете.
П.Рейзи: Както всеки спечелен проект вървим към определяне на изпълнителя и съответното Министерство иска да се издаде запис на заповед.
Самият проект е за обновяване на трите училища в с.Росен, с.Зидарово и Созопол и детската градина в Созопол. Ще включва обновяване на фасади, покриви, в училищата ще се поставят котели и т.н.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1197

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 359 865,25 лв, (триста петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лв. и двадесет и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/014.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/014. и да ги представи пред РО.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 366/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г.
По предложение на вносителя се добавя нова точка
„4, Общински съвет созопол дава своето съгласие средствата събрани от такса битови отпадъци да се ползват взаемоообразно при възникнала необходимост за други бюджетни дейности в рамките на бюджетната година”
Точка 4 става точка 5”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно с направеното предложение за допълнение.
К.Германова: Освен това колеги, бяха ви раздадени листи на които е описано и още едно допълнение. Ще дам думата на Кмета да разясни.
П.Рейзи: Аз искам да се извиня, че така в последния момент ви предлагам тази промяна. Става въпрос за един класиран проект по програмата към Министерството на регионалното развитие, Подкрепа, създаване и промотиране на иновативни културни събития, по Програмата „Изминати Бъдещи пътища”. Това е проект на стойност около 440хил.лв, от които бяха одобрени 377 290лв. Проекта е свързан с едни традиции, които искаме да бъдат наложени във времето и да ги обосновем във фестивал. Паралелно с това има и ремонт на читалището.
Когато документите се оформят, сумите могат да се изписват с ДДС и без ДДС. Този път не сме включили ДДС и за това сега се налага тази промяна – 75хил. лв..
От проекта е изписан ремонта на сцената на читалището и ние с наши средства ще го направим. Това е другата промяна – 40хил.лв.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Кое налага увеличението на сумата за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения? Кое налага увеличението с 10хил. лв. на проектирането на трибуна, спортна зала и два паркинга? Тези постъпление, които идват по ПУДООС по някакъв проект ли са?
П.Рейзи: Във връзка с окончателното приключване на съдебните спорове с Дюни АД по отношение на предварителен договор за Търговския център, това налага увеличението в параграф 10-92. Изчаквахме да излязат съдебните решение и тогава да преминем към окончателно плащане.
В предишното ни предложение имахме заложени 45хил. лв. Само за трибумната. Трибуната я направихме за 36хил.лв., спестихме 9 хил. лв. Сега залагаме още 9 хил.лв. да направим двата паркинга.
По отношение на ПУДООС парите са от проекта за пътя за сметището на стойност 2,5млн.лв. в момента се изплащат. Пътят вече е почти готов.
К.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Давам думата на г-жа Пехливанова да зачита предложенията за решения.
Н.Пехливанова: Функция "Общи държавни служби" - намаление с 30 000лв., в т.ч.-Дейност 122 "Общинска администрация" - намаление с 30 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 172 330лв. 101 000лв. 273 330лв.
в т.ч.§ 10-30 - текущ ремонт
кухня ДСП-Созопол 9 000лв. 101 000лв. 110 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 109 000лв. 50 000лв. 59 000лв.
в т.ч. подпараграф 52-03
- оборудване кухненски блок ДСП - Созопол 50 000лв. 50 000лв. 0

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: -Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - увеличение с 51 000лв. по параграфи и обекти.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - увеличение с 51 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Н.Пехливанова: -Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация" - намаление със 62 400лв. било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 1 159 669лв. 62 400лв.1 097 269лв.
в т.ч.подпараграф 52-06
-изгражд. на инфрастр.обекти -било увеличение става
-улична водопроводна и канализационна
мрежа с.Крушевец истр.надзор-собствени средства 240 000лв. 7 200лв. 247 200лв. -канализация с.Равадиново стр.надзор 5 500лв. 5 500лв. 0 - канализацияквартал
"Буджака" гр.Созополстроит.+ авторски надзор 19 000лв. 19 000лв. 0
-ВиК с.Равна гора
-съфинансиранепо проекта 24 000лв. 14 000лв. 10 000лв.-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиранепо проекта 41 100лв. 31 100лв. 10 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 604 "Осветление на улици и площади" - намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 245 000лв. 50 000лв. 195 000лв. в т.ч. подпараграф 52-06
уличноосветление стар и нов град Созопол 70 000лв. 50 000лв. 20 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 79 511лв. 90 000лв. 169 511лв.
в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 70 000лв. 90 000лв. 160 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 599 400лв. 65 000лв. 534 400лв.
в т.ч. било намаление става
подпараграф 52-06
-изграждане на алеи в парк "Света Марина" 200 000лв. 200 000лв. 0
било увеличение става
-изграждане на паркинг и алеи в парк "Света Марина" 0 200 000лв. 200 000лв.
било намаление става
-реконструкция и разширение
на детска площадка стар град 30 000лв. 10 000лв. 20 000лв.
било увеличение става
-изграждане на фитнес площадки
два броя гр.Созопол 50 000лв. 10 000лв. 60 000лв.
било намаление става
-изграждане на пазар
за плодовеи зеленчуци в района на Провлака 65 000лв 65 000лв. 0

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" - увеличение с 25 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи и обекти.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 622 "Озеленяване" - намаление със 103 450лв. и ги пренасочва към дейност 898 "Други дейности по икономиката"
- § 10-92, намаление по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 360 000лв. 103 450лв. 256 550лв.
в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 360 000лв. 103 450лв. 256 550лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - намаление със 190 850лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" - намаление с 53 020лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 759 "Други дейности по културата" - намаление с 56 120лв.
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 250 000лв. 56 120лв. 193 880лв.
в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 240 000лв. 56 120лв. 183 880лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Н.Пехливанова: Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" - увеличение с 36 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 26 000лв. 36 000лв. 62 000лв.
в т.ч.подпараграф 52-06
- местен път от км.0+000 до км.2+581,77
-участък от депо за ТБОСозопол
до кръстовище път с.Равадиново-с.Веселие на км.3+409,30 14 000лв. 36 000лв. 50 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 10-00 - издръжка 511 000лв. 63 450лв. 574 450лв
.в т.ч.§ 10-20 разходи
за външни услуги в т.ч. 75 000 ДДС
било намаление става
246 000 40 000 206 000
§ 10-92 - глоби, неустойки,
наказателни лихви и съдебни обезщетения
260 000лв. 103 450лв. 363 450лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: § 51-00 основен ремонт нов обект
- основен ремонт на сцена "Дом на Рибаря"
било увеличение става
293 300лв. 40 000лв. 333 300лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 53-00 - придобиване на
нематериални дълготрайни активи 627 960лв. 61 020лв. 688 980лв.
в т.ч. било намаление става
-проектиране на трибуна, спортни зали и два паркинга 45 000лв. 45 000лв. 0
било увеличение става
-1.проектиране на спортен центърс
трибуни на градски стадионгр.Созопол 0 36 000лв. 36 000лв
2.проектиране на паркинги два броя към
спортен център на градски стадион гр.Созопол 0 18 000лв. 18 000лв.
-нов-проектиране на Център
за настаняванеот семеен тип в с.Атия 0 19 000лв. 19 000лв.
-нов-изготвяне на проект
за обект "Уличнамрежа" - "Провлака" 0 13 020лв. 13 020лв.
-нов-изготвяне на проект за изграждане напазар
за плодове и зеленчуци врайона на Провлака 0 20 000лв. 20 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 898 "Други дейности по икономиката" - увеличение със 164 470лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0;Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.5.Функция "Икономически дейности и услуги" - увеличение с 200 470лв. по дейности и параграфи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.
Н.Пехливанова: 1.6.Намалява плана на разходите във функция "Разходи некласифицирани в други функции" с 30 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 910 "Разходи за лихви" - намаление с 30 000 лв.
било намаление става
§ 22-00 - разходи за лихви позаеми от страната 50 000лв. 30 000лв. 20 000лв.
в т.ч.§ 22-21 - разходи за лихви по заеми
от други банки в страната 50 000лв. 30 000лв. 20 000лв

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2011г. с 55 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1198

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета в рамките на приетия от Общински съвет бюджет на Община Созопол за 2011г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 55 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция “Общи държавни служби” - намаление с 30 000лв., в т.ч.
-Дейност 122 “Общинска администрация” – намаление с 30 000лв. по параграфи,
било намаление става
§ 52-00-придобиване на ДМА 312 500лв. 30 000лв. 282 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
статуя на Аполон 30 000лв. 30 000лв. 0

1.2.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение с 51 000лв. в т.ч.
-Дейност 524 ”Домашен социален патронаж” – увеличение с 51 000лв. по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 172 330лв. 101 000лв. 273 330лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт
кухня ДСП-Созопол 9 000лв. 101 000лв. 110 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 109 000лв. 50 000лв. 59 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – оборудване
кухненски блок ДСП – Созопол 50 000лв. 50 000лв. 0

1.3.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление със 190 850лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 62 400лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 159 669лв. 62 400лв.1 097 269лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изгражд. на
инфрастр.обекти –
било увеличение става
-улична водопроводна и
канализационна мрежа с.Крушевец и
стр.надзор-собствени средства 240 000лв. 7 200лв. 247 200лв.

било намаление става
-канализация
с.Равадиново стр.надзор 5 500лв. 5 500лв. 0
- канализация
квартал “Буджака” гр.Созопол
строит.+ авторски надзор 19 000лв. 19 000лв. 0
-ВиК с.Равна гора-съфинансиране
по проекта 24 000лв. 14 000лв. 10 000лв.
-ПСОВ с.Равна гора-съфинансиране
по проекта 41 100лв. 31 100лв. 10 000лв.

-Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – намаление с 50 000лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 245 000лв. 50 000лв. 195 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – улично
осветление стар и нов
град Созопол 70 000лв. 50 000лв. 20 000лв.

- Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение с 25 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 79 511лв. 90 000лв. 169 511лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 70 000лв. 90 000лв. 160 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 599 400лв. 65 000лв. 534 400лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 – било-
изграждане на алеи в парк
“Света Марина” 200 000лв. 200 000лв. 0
било увеличение става
става-изграждане на паркинг и алеи
в парк “Света Марина” 0 200 000лв. 200 000лв.

било намаление става
-реконструкция и разширение
на детска площадка стар град 30 000лв. 10 000лв. 20 000лв.

било увеличение става
-изграждане на фитнес площадки
два броя гр.Созопол 50 000лв. 10 000лв. 60 000лв.

било намаление става
-изграждане на пазар за плодове
и зеленчуци в района на Провлака 65 000лв 65 000лв. 0

-Дейност 622 “Озеленяване” – намаление със 103 450лв. и ги пренасочва към дейност 898 “Други дейности по икономиката” - § 10-92, намаление по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 000лв. 103 450лв. 256 550лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 360 000лв. 103 450лв. 256 550лв.

1.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление с 53 020лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 759 “Други дейности по културата” – намаление с 56 120лв.
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 250 000лв. 56 120лв. 193 880лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 240 000лв. 56 120лв. 183 880лв.

1.5.Функция “Икономически дейности и услуги” – увеличение с 200 470лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 36 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 26 000лв. 36 000лв. 62 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – местен път от км.
0+000 до км.2+581,77 -участък от депо за ТБО
Созопол до кръстовище път с.Равадиново-
с.Веселие на км.3+409,30 14 000лв. 36 000лв. 50 000лв.
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – увеличение със 164 470лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 511 000лв. 63 450лв. 574 450лв.
в т.ч.
било намаление става

§ 10-20 – р-ди за външ.усл. 246000лв. 40 000лв. 206 000лв.
в т.ч. 75000 лв.за ДДС
било увеличение става
§ 10-92 – глоби, неустойки,наказателни
лихви и съдебни обезщетения 260 000лв. 103 450лв. 363 450лв.

било увеличение става
§ 51-00 основен ремонт 293300лв. 40 000лв 333300лв.
Нов обект:
- основен ремонт на сцена
„Дом на рибаря” 0 лв. 40 000лв. 40 000лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на нематериални
дълготрайни активи 627 960лв. 61 020лв. 688 980лв.

в т.ч. било намаление става
- било -проектиране на трибуна,
спортни зали и два паркинга 45 000лв. 45 000лв. 0

било увеличение става
- става-1.проектиране на спортен център
с трибуни на градски стадион
гр.Созопол 0 36 000лв. 36 000лв.

-става-2.проектиране на паркинги два броя
към спортен център на градски
стадион гр.Созопол 0 18 000лв. 18 000лв.

-нов-проектиране на Център за настаняване
от семеен тип в с.Атия 0 19 000лв. 19 000лв.

-нов-изготвяне на проект за обект “Улична
мрежа” – “Провлака” 0 13 020лв. 13 020лв.
.
-нов-изготвяне на проект за изграждане на
пазар за плодове и зеленчуци в
района на Провлака 0 20 000лв. 20 000лв.

1.6.Намалява плана на разходите във функция “Разходи некласифицирани в други функции” с 30 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 910 “Разходи за лихви” – намаление с 30 000 лв.
било намаление става
§ 22-00 – разходи за лихви по
заеми от страната 50 000лв. 30 000лв. 20 000лв.
в т.ч.
§ 22-21 – разходи за лихви по заеми
от други банки в страната 50 000лв. 30 000лв. 20 000лв.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§10-00 - издръжка 279 400лв. 60 000лв. 339 400лв.
в т.ч. § 10-30 - текущ ремонт 48 000лв. 60 000лв. 108 000лв.
-за филиал с.Равадиново 0 60 000лв. 60 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 51-00 - основен ремонт 114 419лв. 12 000лв. 126 419лв.
в т.ч.-основен ремонт ЦДГ с.Атия 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
-основен ремонт ЦДГс.Равна гора 64 200лв. 10 000лв. 74 200лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 72 920лв. 19 500лв. 53 420лв.
в т.ч.подпараграф 52-06
- изграждане на детска градина с.Зидарово 55 400лв. 19 500лв. 35 900лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ "- увеличение с 52 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция "Образование" за 2011г. в частта за местни дейности с 52 500лв. по функции, дейности и параграфи.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1199

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за местни дейности с 52 500лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ “– увеличение с 52 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, както следва:
било увеличение става

§10-00 – издръжка 279 400лв. 60 000лв. 339 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 48 000лв. 60 000лв. 108 000лв.
-за филиал с.Равадиново 0 60 000лв. 60 000лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 114 419лв. 12 000лв. 126 419лв.
в т.ч.
-основен ремонт ЦДГ с.Атия 15 000лв. 2 000лв. 17 000лв.
-основен ремонт ЦДГ
с.Равна гора 64 200лв. 10 000лв. 74 200лв.

било намаление става

§ 52-00 - придобиване на ДМА 72 920лв. 19 500лв. 53 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
детска градина с.Зидарово 55 400лв. 19 500лв. 35 900лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция "Образование" за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи с 3 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 "Общообразователни училища "- увеличение с 3 000лв.
било увеличение става
§ 51-00 - основен ремонт 199 226лв. 3 000лв. 202 226лв.
в т.ч.-основен ремонт ОУ "Хр.Ботев"с.Зидарово
- ремонт столова 44 000лв. 3 000лв. 47 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1200

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 3 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение с 3 000лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 199 226лв. 3 000лв. 202 226лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ “Хр.Ботев”
с.Зидарово – ремонт столова 44 000лв. 3 000лв. 47 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол дава своето съгласие средствата събрани от такса битови отпадъци да се ползват взаемообразно при възникнала необходимост за други бюджетни дейности в рамките на бюджетната година.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1201

4,Общински съвет Созопол дава своето съгласие средствата събрани от такса битови отпадъци да се ползват взаемообразно при възникнала необходимост за други бюджетни дейности в рамките на бюджетната година.

Н.Пехливанова: Въз основа на приетите решения по т.1.1;т.1,2; т. 1.3; т.1,5; т. 2 ; т.3 и заповеди №8-Z-23 /12.01.2011г., №8-Z-154 /31.01.2011г., №8-Z-215 /15.02.2011г., №8-Z-326 /15.03.2011г., №8-Z-473 /29.04.2011г., №8-Z-714 /30.06.2011г. №8-Z-419 /11.07.2011г на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 272 755лв. 2 479 111лв. 8 751 866лв.
От:
-целева субсидия 225 500лв. 0 225 500лв.
било намаление става
-собствени средства за местни

било увеличение става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 511 226лв. 3 000лв. 514 226лв.
-преходен остатък –образование 7 500лв. 0 7 500лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 0 2 598 191лв. 2 598 191лв.
в т.ч.
-за канализация с.Крушевец 0 283 583лв. 283 583лв.

-за водопровод с.Крушевец 0 371 906лв. 371 906лв.
-за “Местен път от км.0+000 до км 2
+581,77 участък от Депо за ТБО Созопол
до кръстовище път с.Равадиново –
с.Веселие на км. 3+409,30” 0 1 942 702лв. 1 942 702лв.
К.Германова:Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1202

5, Въз основа на приетите решения по т.1.1;т.1,2; т. 1.3; т.1,5; т. 2 ; т.3 и заповеди №8-Z-23 /12.01.2011г., №8-Z-154 /31.01.2011г., №8-Z-215 /15.02.2011г., №8-Z-326 /15.03.2011г., №8-Z-473 /29.04.2011г., №8-Z-714 /30.06.2011г. №8-Z-419 /11.07.2011г на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва:
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 6 272 755лв. 2 479 111лв. 8 751 866лв.
От:
-целева субсидия 225 500лв. 0 225 500лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 528 529лв. 122 080лв. 5 406 449лв.

било увеличение става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 511 226лв. 3 000лв. 514 226лв.

-преходен остатък –образование 7 500лв. 0 7 500лв.
било увеличение става
-други източници /ПУДООС/ 0 2 598 191лв. 2 598 191лв.
в т.ч.
-за канализация с.Крушевец 0 283 583лв. 283 583лв.

-за водопровод с.Крушевец 0 371 906лв. 371 906лв.
-за “Местен път от км.0+000 до км 2
+581,77 участък от Депо за ТБО Созопол
до кръстовище път с.Равадиново –
с.Веселие на км. 3+409,30” 0 1 942 702лв. 1 942 702лв.

К.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Димов – Председател на комисията по общинска собственост.
М.Димов: На 19.07.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова и Гено Пухов – членове; Милко Димов – Председател. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол;Галина Георгиева – юрисконсулт Община Созопол;Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Красимир Тодоров, Йорданка Сейменова и Стоян Маринов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 325/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VII-73, кв.8 по плана на с.Индже войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1203

1, Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Радка Христова Батлева, чрез продажба на 183/сто осемдесет и три/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот VІІ-73, кв.8 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 388/триста осемдесет и осем/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 40/03.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 462/хиляда четиристотин шестдесет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 326/ 14.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1204

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Попов Панайотов на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.180, с площ от 0.313дка., находящ се в местност ”Буджака” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, и
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.181, с площ от 0.156дка., находящ се в местност ”Буджака” по кадастрална карта на землище гр.Созопол.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 338/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Възлагане управлението на рибни ресурси във водни обекти – общинска собственост
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция
В т.2 от проектът за решение думите “общо годишно възнаграждение” се заменят с “обща годишна цена за управление на …………..”
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Въздържал се
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1205

1.На основание чл.15а, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите възлага на Сдружение на ловците и риболовците “Лебед” гр.Бургас управлението на рибните ресурси за осъществяване на общественополезна дейност в следните водни обекти – общинска собственост, а именно:
1.1. Язовир “Голяма круша – 1” с площ от 187.370 дка, землище на гр.Черноморец, представляващ имот № 000382, притежаващ АОС № 115/13.07.1999г.;
1.2. Язовир “Голяма круша – 2” с площ от 62.253 дка, землище на гр.Черноморец, представляващ имот № 000398, притежаващ АОС № 110/13.07.1999г.;
2.Определя срок за управление от 10 /десет/години и обща годишна цена за управление на имота по т.1.1. в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.и за имота по т.1.2. в размер на 50 /петдесет / лв.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да сключи договор за управление на рибните ресурси със Сдружението на ловците и риболовците “Лебед” гр.Бургас.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 340/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1206

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Пандели Иванов Панделиев имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Имот № 012023, с площ от 1.606дка., находящ се в местност ”Халваджи Дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
1.2. Проектни имоти № 008259, с площ от 2.495дка., № 008260, с площ от 2.011дка.и № 008261, с площ от 0.670дка., образувани съгл. Проект за делба № Ф05385/10.03.2011г. от делбата на имот № 008085, целия с площ от 6,336дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследницитеТодор Стаматов Малчев, проектен имот № 009234, с площ от 3,998дка., образуван съгл. Проект за делба № Ф05253/08.12.2009г. от делбата на имот № 009076, с площ от 6.497дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Богданка Янакиева Димитрова имот № 004070, проектен имот № 016047, с площ от 4,000дка., образуван съгл. Проект за делба на имот № 016001, с площ от 7.612дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Марионка Янакиева Костова проектен имот № 016048, с площ от 3,000дка., образуван съгл. Проект за делба на имот № 016001, с площ от 7.612дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 354/ 05.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ на част от новообразуван имот № 353, съгласно одобрен план на новообразуваните имоти за с.о. Червенка, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас (идентичен с имот 81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец), представляващ частна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция
На вторият ред от проекта за решение в скобите след (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., да се добави „изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.”)
Тоест правилното изписване е следното – чл.36, ал. 3/Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ ........
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с допълнението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1207

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3/ Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г./ ЗСПЗЗ и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 ал. 7 изр. трето от ППЗСПЗЗ, §31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност на стойност 3 432/три хиляди четиристотин тридесет и два лева/лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 127 111 /сто двадесет и седем хиляди сто и единадесет лева/ без ДДС, с квоти общо от 27/327 кв.м.ид.ч., участващ в новообразуван имот №353, с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец /идентичен с имот идентификатор №81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост , и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Ралица Веселинова Койчева и Димитър Пенчев Димов да придобият право на собственост върху 27/двадесет и седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №353 /целият имот с площ от 327 кв.м./ по плана на с.о.”Червенка”, землище с.Черноморец, Община Созопол /идентичен с имот идентификатор №81178.41.353 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 358/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-172, кв.14 по плана на с. Равна гора, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1208

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Исмаил Али Дерели в УПИ ІХ-172, кв.14 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 880/осемстотин и осемдесет/кв.м., чрез продажба на 18/осемнадесет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1639 от 20.06.2011г.
2. Одобрява експертна оценка № 43/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 203/двеста и три/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 359/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-683, кв.1 по плана на гр.Черноморец, Община Созопол с идентификатор 81178.502.85 по кадастрална карт на гр. Черноморец.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1209

Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Иринка Тодорова Янкова в Поземлен имот с идентификатор № 81178.502.85 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Черноморец, целия с площ 606кв.м., а по действащ регулационен план на гр.Черноморец, Община Созопол – Урегулиран поземлен имот ІV-683 , кв.1., чрез продажба на 29/двадесет и девет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1612 от 27.04.2011г.
2. Одобрява експертна оценка № 46/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 3101/три хиляди сто и един/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 360/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-186, кв.23 по плана на с.Габър, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1210

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Ангел Стоянов Андреев, чрез продажба на 22 /двадесет и два/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ І-186, кв.23 по плана на с.Габър, общ.Созопол, целият с площ 882/осемстотин осемдесет и два/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 44/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 187/сто осемдесет и седем/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 361/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-382, кв.40 по плана на с.Равна гора, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1211

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Джевдет Еминалиев Османов в УПИ ІІІ-382, кв.40 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 960кв.м., чрез продажба на 55/петдесет и пет/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1647 от 29.06.2011г.
2. Одобрява експертна оценка № 42/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 622/шестотин двадсет и два/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 362/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XXIX-1221, кв.3 по плана на с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1212

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Костадин Хараламбов Иванов, чрез продажба на 85/осемдесет и пет/ кв.м.ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ХХІХ-1221, кв.3, по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 685кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 47/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 961/деветстотин шестдесет и един/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 363/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XVI-415, кв.45 по плана на с. Вършило, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1213

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Георги Стоянов Белитков, чрез продажба на 95/деветдесет и пет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХVІ-415, кв.45, по плана на с.Вършило, общ.Созопол, целият с площ 520/петстотин и двадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 45/27.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 806/осемстотин и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 365/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот с №142 находящ се в зоната по §4 в местност „Митков мост” з-ще на гр.Черноморец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Против
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 1;Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1214

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Новообразуван поземлен имот № 142/сто четиридесет и две/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, по одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. план на новообразуваните имоти, целият с площ 695 /шестотин деветдесет и пет/кв.м, при граници: север – имот № 8, изток – път, юг – имот № 137 и запад – имот № 12 и 16, за който е съставен Акт за общинска собственост 1530/18.08.2010год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 37 925 /тридесет и седем хиляди деветстотин двадесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 58/29.06.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 369/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XI-535, кв. 32 по плана на с. Росен, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1215

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и наследниците на Станю Великов Димитров, чрез продажба на 35/тридесет и пет/кв.м. ид.ч.– Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХІ-535, кв.32 по плана на с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 720/седемстотин и двадесет/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 55/29.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 396/триста деветдесет и шест/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 370/ 07.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в УПИ XVI-252, кв.25 по плана на с. Индже войвода, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1216

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Петя Благоева Маврова и Светлин Иванов Мавров, чрез продажба на 86/осемдесет и шест/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот ХVІ-252, кв.25 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 706/седемстотин и шест/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 54/29.06.2011г. на независим лицензиран оценител в размер на 729/седемстотин двадесет и девет/лв., без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г/ ., по която да се изкупи общинската част от имота.

К.Германова: По пета точка от дневния ред аз ще ви зачета протокола от комисията по устройство на територията.
На 19.07.2011г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. На заседанието присъстваха Стоян Маринов, Милко Димов и Костадин Мархолев – членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрисконсулт на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 332/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схеми за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1217

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.5 от ЗУТ , чл.5 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласува представената схема за монтаж на временни преместваеми обекти в УПИ ХХІХ-1221,кв.3 по план на с.Крушевец и за УПИ ХІ-517,кв.55 по план на гр.Черноморец .

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 333/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на ПУП-ПР за общински урегулиран поземлен имот V, кв. 2 по плана на с.Атия, идентичен с ПИ 6301.503.52.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1218

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията и чл.5, ал.4 от НРПУРОС, Общински Съвет – Созопол, одобрява ЧИ на ПУП-План за регулация за урегулиран поземлен имот V ,кв.2 по план с.Атия, идентичен с ПИ 63015.503.52 по влязла в сила кадастрална карта и регистри и ново отреждане „За Център за настаняване от семеен тип(ЦНСТ).

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 334/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на трасе на „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ” в землището на с.Росен.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната със следната корекция
В т.I от проектът за решение на петия ред ПИ 025025 да се запише и чете “ПИ 025022”. В т.II от проектът за решение на четвъртия ред ПИ 025025 да се запише и чете “ПИ 025022”
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1219

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за трасе на „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”.
ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.25, ал.5 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ дава предварително съгласие за промяна на предназначението на мерите и пасищата попадащи в обхвата на трасе на проект „Главен канализационен колектор за ПИ 025022, отреден за ПСОВ”, в землище на с.Росен”, като срока на валидност на настоящето съгласие е две години.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 335/ 20.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на регулационната граница на ПИ 67800.502.331 идентичен с УПИ XLVII-132. кв.53, ПИ 67800.502.440 – общ. и ПИ 67800.502.404 – общ по плана на гр.Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ и одобряване на пазарната цена при която да се склщчи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
15 СТАНИМИР ТОДОРОВ ПЕТРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1220

І. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на северозападната и североизточната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.502.331 идентичен с УПИ ХLVІІ-132 по план на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 72,36 кв.м.ид.части от 465 кв.м площ на целия имот, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
Одобрява представената пазарна оценка в размер на 9 412 /девет хиляди четиристотин и дванадесет /лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.502.331 по ККР, идентичен с УПИ ХLVІІ-132 по план на гр.Созопол ;
ІІ. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПР, изразяващ се в промяна на югоизточната регулационна граница на ПИ с идентификатор 67800.502.404 по план на гр.Созопол, с увеличение с проектна площ на изменението от 72,36 кв.м.ид.части от 10 086 кв.м площ на целия имот и изменение на югозападната граница на ПИ 67800.502.440 чрез намаляне с 72,36 кв.м.ид.части , съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
Одобрява представената пазарна оценка в размер на 9 729 /девет хиляди седемстотин двадесет и девет/лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатор 67800.502.331 по ККР, идентичен с УПИ ХLVІІ-132 по план на гр.Созопол ;
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 336/ 21.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на изработването на ЧИ на ПУП – ПЗ за общински урегулиран поземлен имот XII, кв.53 по плана на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.502.393
След обсъждане и гласуване,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1221

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.110, ал.1,т.3 от ЗУТ, и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ЧИ на ПУП-План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХІІобщ ,кв.53 по план гр.Созопол идентичен с ПИ 67800.502.393 по влязла в сила кадастрална карта и регистри.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 339/ 22.06.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на ЧИ на ПУП – ПРЗ за общински урегулиран поземлен имот XI, кв.17 по плана на с.Присад.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Искам да попитам тази школа в самата сграда ли ще е, отделно ли ще е? Изобщо бихте ли направили разяснение.
П.Рейзи: Училището в с.Присад е паднало, там ще изградим съвсем нова сграда в която ще се направи тази лятна школа. Искаме да разделим имотите, защото така имота е блокиран.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1222

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот ХІ”За училище и детска градина” ,кв.17 по план с.Присад, съгласно предложената графична част за изменение и като бъде урегулирани и отредени нови УПИ ХІ „За школа за обучение на деца” и УПИ ХVІ „За спортни дейности”.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 364/ 06.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на с.Равна гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Колеги ще гласуваме скиците една по една.
Скица №12/26.01.2011 година, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №11/26.01.2011 година, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Сега като цяло докладната записка ведно с гласуваните скици. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1223

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Равна гора, Община Созопол за 2011г, както следва:
1. Скица №12/26.01.2011 година;
2. Скица №11/26.01.2011 година.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 373/ 08.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на с. Атия, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната. Отново ще разглеждаме и гласуваме скица по скица.
Скица №81/05.07.2011 година, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №82/05.07.2011 година, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №83/05.07.2011 година, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №84/05.07.2011 година, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Скица №85/05.07.2011 година, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

И сега като цяло предложението за решение ведно с гласуваните скици, ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1224

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на с.Атия, Община Созопол за 2011г; както следва:
1. Скица №81/05.07.2011 година;
2. Скица №82/05.07.2011 година;
3. Скица №83/05.07.2011 година;
4. Скица №84/05.07.2011 година;
5. Скица №85/05.07.2011 година;

К.Германова: Последна точка от дневния ред това е Докладна записка с вх.№ 379/ 15.07.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредба за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созопол.
Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби е разгледала и тази извънредно постъпила докладна записка, като след обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Ще дам думата на Кмета.
П.Рейзи: Необходимостта от тази промяна възникна в процеса на работа. Установи се, че в тези дни понеделник и вторник е по-добрия вариант да се заявява храната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1225

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол извършва следната промяна в Наредбата за организация на дейността на детска млечна кухня в Община Созпол, както следва:
-Чл. 18 /1/ се променя и придобива следната редакция „ Продажбата на купони се извършва на административен адрес ул.”Иван Вазов” № 2 /пункт ул. „Каваците”/ от 10:00 часа до 12:30 часа всеки понеделник и вторник.

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/


Протокола води:…………........…
/Х.Михова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...