:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 57/ 01.09.2011


ПРОТОКОЛ № 57

Днес, 01.09.2011г. от 9:30 часа, Общински съвет Созопол проведе петдесет и седмото си редовно заседание, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Веселина Спасова – Зам. кмет на Община Созопол, Калина Павлова – Директор д-я „ПМТД”, Катя Чачева – началник о-л „Бюджет и ЧР”, Златка Мусева – главен счетоводител на Община Созопол, Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”, Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол и други представители на общинска администрация, кметове на населени места и гости.
К.Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости на настоящото заседание. В залата присъстват дванадесет общински съветника имаме кворум, откривам петдесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги давам Ви думата за питания към Кмета на общината. Г-ца Сейменова.
Й.Сейменова: Поради така стеклите се събития през последните дни аз искам да направя едно предложение. Всички заведения покрай морето да сложат по един спасителен пояс, защото това е най-елементарното, което може да се направи, за да не се стига до такива трагични инциденти.
И другото което искам да кажа е, че трикольорите на входа на града са в много лошо състояние и трябва да се подменят или да бъдат свалени.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Бардуков.
Х.Бардуков: Аз имам един въпрос във връзка с един умрял делфин.
П.Рейзи: Да г-н Бардуков запознат съм със случая, разпоредил съм се, предполагам, че днес ще бъде изваден.
К.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Имам два въпроса към Кмета. Виждам, че има докладни записки за проекти и програми и искам да попитам през тези 4 години колко средства за разходвани за проекти, какъв е техния брой, колко от тях са одобрени и колко приходи са влязли в общинския бюджет от проекти?
Вторият ми въпрос е във връзка с пречиствателната станция, защото наскоро чух изявление на настоящата власт, че проблема не бил толкова в парите, защото могат да отделят средства, а проблемът бил в разминаването на цифрите. Ако можете направете някакво разяснение в какво се състои проблема. Защото те казват, че ние искаме да строим една огромна пречиствателна станция, а сме нямали нито толкова жители нито толкова туристи.
П.Рейзи: По отношение на първият ви въпрос ще се постаря да ви отговоря в писмен вид.
К.Германова: Много се извинявам г-н Деспов, но пълна информация има в сайта на общината.
П.Рейзи: По вторият въпрос всички знаете, че това е цел номер едно на действащия кмет и на общинския съвет. В момента в Созопол всичко друго може да изчака малко, но не и пречиствателната станция.
Според мен информацията, която е достигнала до министъра е грешна, коментираха се 2 хил. легла, а то става въпрос за 2хил. регистрирани обекта в общината. Само „Санта Марина” има 4 000, а „Дюни” имат 5 000 регистрирани легла.
Аз не съм съгласен, че ние искаме нещо за което нямаме документация. По новият ОУП, който върви към заключителна част е даден еквивалент жители около 145хил. за община Созопол и района. При многократните ми срещи в министерството, първоначално разглеждахме идеята да направим пречиствателната станция за около 70хил. еквивалент жители с хоризонт 2020-2030г. и след 2030г. да отидем на 125-130хил. еквивалент жители.
По докуметни в Министерството на екологията Созопол го дават 30 000 еквивалент жители, Черноморец – 15 000 еквивалент жители, ставаме 45 000. Районите Дюни, Санта Марина, Буджаха, Градина, Червенка, Хумата и т.н.ще станем около 50 000. Ако отчетем и уикенд туризма ставаме около 60 000. За това ние сме се спряли на този ваиант.
Скоро имах обаждане от ПУДООС и разбрах, че по искане на Премиера се е образувала работна група от Министерството на регионалното развитие и Министерството на екологията. И в момента се коментира варианта изграждането на пречиствателната станция да се раздели на два етапа. Първоначално с държавни пари да се направят дълбоководното заустване и двата колектора на Созопол и колектора на Черноморец, които да се вържат. През това време да се подготви плана и да се кандидатства по програмата към Министертсвото на екологията и паралелно от двете страни нещата да се случат.
Премиерът е казал, че крайно необходими са два центъра: Единият е Созопол другият е Свети Влас.
Не се знае, кой ще е следващия Кмет, но нека е ясно, че Ние – Вие, общинския съвет и общинска администрация в мое лице, не сме спряли да работим по проблем № 1 на Созопол, а именно пречиствателната станция. Имаме готови технически проекти за дълбоководното заустване, така и за двата големи колектора от Созопол, за колектора на Черноморец и за колектора на Равадиново.
Ние направихме едно предпроектно проучване, което показва новата идея. Когато е започната пречиствателната станция в миналия мандат се е разглеждала идеята за две пречиствателни на Созопол и Черноморец. На Созопол мястото се определи, но на Черноморец не можахме да определим. В моментът в който аз станах Кмет се застъпих по новата идея за една пречиствателна станция, водите на Черноморец да се обърнат към нашата пречиствателна, да мине главния колектор по цялата плажна ивица на Градина, Златна рибка и Червенка, за да може всичките хотели и къщи, които ще се застроят на тази актуална ивица водите им да влязат в колектора. В новото проучване е показано всичко, помпените станции на Созопол, на Черноморец дори и отпадните води на Атия. Идеята е всичко което е на морето да се включи в пречиствателната станция. Важно за отбелязване е и това, че станцията ще бъде на стъпала, за да може през зимата да работи на по-малък капацитет.
Надявам се докрая на 2012г. да имаме пречиствателна станция.
К.Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма. Всички Вие сте получили покана с проект за дневния ред. Аз имам предложение за допълнение към него, а именно:
V. Докладна записка с вх.№ 432/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
VI. Докладна записка с вх.№ 433/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
VII. Докладна записка с вх.№ 434/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на парцеларен план на трасе на «Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929» землище на с. Индже войвода.
VIII. Докладна записка с вх.№ 435/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
IX. Докладна записка с вх.№439/ 31,08,2011г. от панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Созопол, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Имате ли предложения за промяна или допълнения в дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0.

И като цяло Дневния ред ведно с гласуваното преди малко допълнение за т. V, VI, VII, VIII и IX. Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1226

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 429/ 24.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на община Созопол и Кметове на Кметства при условията на изборния кодекс и във връзка с насрочените на 23 октомври 2011г., с Указ № 146 от 20.06.2011г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на Общини и Кметства.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
2. Докладна записка с вх.№ 400/ 08.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землището на с.Равадиново, гр.Черноморец и гр.Созопол, Община Созопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
3. Докладна записка с вх.№ 418/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. и числеността на персонала във функция „Образование”.
4. Докладна записка с вх.№ 419/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. във функции „Общи държавни служби” и „ Здравеопазване”
5. Докладна записка с вх.№ 420/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
6. Докладна записка с вх.№ 421/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
7. Докладна записка с вх.№ 422/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издадена Запис на заповед по проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.
8. Докладна записка с вх.№ 423/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Интеграция на културно-исторически ценности и диверсификация на туристическия продукт на територията на Община Созопол по ОПРР, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/ 3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”
9. Докладна записка с вх.№ 424/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. на функция „Образование”.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
10. Докладна записка с вх.№ 411/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482 в кв. 53, гр. Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 413/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в м. Буджака, землище на гр. Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 416/ 19.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем без публичен търг на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза „Местна инициятивна група – Созопол”
IV. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание:
13. Докладна записка с вх.№ 412/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преобразуване на ОУ „Св Св Кирил и Методий” гр. Созопол в СОУ „ Св Св Кирил и Методий” гр.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 425/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2011/2012 на територията на Община Созопол.
15. Докладна записка с вх.№ 426/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2011/2012 година.
V. Докладна записка с вх.№ 432/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
VI. Докладна записка с вх.№ 433/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
VII. Докладна записка с вх.№ 434/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на парцеларен план на трасе на «Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929» землище на с. Индже войвода.
VIII. Докладна записка с вх.№ 435/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
IX. Докладна записка с вх.№439/ 31,08,2011г. от панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Созопол, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.

К.Германова: По първа точка от дневния ред аз ще ви зачета протокола на комисията по законност.
На 26.08.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. На заседанието присъстваха Стоян Маринов, Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Гено Пухов – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Богдан Йорданов – Адвокат на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол и Йорданка Сейменова и Ангел Гочев– общински съветници.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 429/ 24.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на община Созопол и Кметове на Кметства при условията на изборния кодекс и във връзка с насрочените на 23 октомври 2011г., с Указ № 146 от 20.06.2011г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на Общини и Кметства.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли някакви въпроси или коментари колеги? Г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: Тъй като съм в течение, че г-жа Бинчева има подадено заявление до ОИК за оставка, считано от 14.09.2011г. искам да напрява следното предложение за допълнение «за кметство Равна гора да се допише временно изпълняващ..., считано от 14.09.2011г.»
К.Германова: При положение, че нямаме отговор на ОИК можем ли да фиксираме дата, нека юристите да кажат?
Д.Дунев: В случая не следва да се фиксира дата, в крайна сметка решението на ОИК дали и кога ще прекрати пълномощията на кмет си е изцяло в нейните правомощия. Още повече, че прекратяването е обвързано с условия.
К.Германова: Въпреки това имаме направено предложение за гласуване, което трябва да се подложи на гласуване.
Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение от г-жа Пехливанова «в точката за кметство Равна гора да се допише временно изпълняващ..., считано от 14.09.2011г.»
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 4; Против: 0; Въздържали се: 10, не се приема.

Имате ли други предложения или въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване, ще гласуваме предложенията едно по едно така както са предложени.

Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол - г-жа Веселина Спасова - зам.кмет съгласно чл.42, ал.4 , изр.2 от ЗМСМА, за периода от регистрирането на кмета на Община Созопол за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия- г-жа Светлана Стефанова Чопаринова, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец- г-жа Хрусана Георгиева Щерионова ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново- г-жа Керанка Василева Георгиева ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Зидарово- г-жа Нанка Стоева Георгиева ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Росен - г-жа Радка Стоянова Петкова ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Временно изпълняващ длъжността на Кметство с.Равна гора, Община Созопол- г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Временно изпълняващ длъжността на Кметство гр.Черноморец -г-жа Зора Петрова Свиридова ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.


Като цяло решението по Докладна записка с вх.№ 429/ 24.08.2011г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на община Созопол и Кметове на Кметства при условията на изборния кодекс и във връзка с насрочените на 23 октомври 2011г., с Указ № 146 от 20.06.2011г на Президента на РБ избори за общински съветници и кметове на Общини и Кметства ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1227
І. Общински съвет – Созопол на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 104 от Изборния кодекс, избира за :
1. Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Созопол - г-жа Веселина Спасова , зам.кмет съгласно чл.42, ал.4 , изр.2 от ЗМСМА, за периода от регистрирането на кмета на Община Созопол за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
2. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Атия- г-жа Светлана Стефанова Чопаринова.
3. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Крушевец- г-жа Хрусана Георгиева Щерионова
4. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с.Равадиново- г-жа Керанка Василева Георгиева
5. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Зидарово- г-жа Нанка Стоева Георгиева
6. Временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Росен – г-жа Радка Стоянова Петкова
7. Временно изпълняващ длъжността на Кметство с.Равна гора, Община Созопол- г-жа Йълдъз Сабриева Шерифова
8. Временно изпълняващ длъжността на Кметство гр.Черноморец –г-жа Зора Петрова Свиридова
ІІ. Като гореизброените лица изпълняват длъжността със срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното кметство.

К.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Пехливанова – Председател на комисията по финанси.
Н.Пехливанова: На 26.08.2011г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова – Председател; Стоян Маринов и Станимир Петров – членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти на Община Созопол; Гено Пухов, Йорданка Сейменова, Ангел Гочев и Красимир Тодоров – общински съветници. Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”; Катя Чачева – н-к отдел „Бюджет и ЧР; Валя Бученкова – гл. Спец. бюджет; Невена Метинева – зам. Гл. Счетоводител на Община Созопол. Димитринка Щерионова – Директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 400/08.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Реализация на проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землището на с.Равадиново, гр.Черноморец и гр.Созопол, Община Созопол” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони.
След обсъждане и гласуване комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1228

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 68 380 / шестдесет и осем хиляди триста и осемдесет/ лева за реализиране дейностите на Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на с. Равадиново, с. Черноморец и град Созопол, община Созопол” по мярка 226 „ Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програмата за развитие на селските райони изпълняван по договор 02/226/00179 от 31.03.2011 год. сключен между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Созопол финансиран по мярка 226 на ПРСР 2007-2013.
2.Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши след подаване на Искане за окончателно плащане по дейностите на проекта и получаване на средства от Държавен фонд «Земеделие» -Разплащателна агенция.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 418/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. и числеността на персонала във функция „Образование”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Преминаваме към гласуване, давам думата на г-жа Пехливанова.
Н.Пехливанова: 1.1. Функция "Общи държавни служби" - намаление с 80 000лв., / като средствата се пренасочват към функция "Образование" и функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"/ по дейности и параграфи, както следва:-Дейност 122 "Общинска администрация" - намаление с 80 000лв.
§ 10-00 - издръжка 955 333лв. 80 000лв. 875 333лв.
в т.ч.§ 10-20 - разходи за външни услуги 450 000лв. 80 000лв. 370 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става§
10-00 - издръжка 63 402лв. 60 000лв. 123 402лв
в т.ч.§ 10-20 - разходи за външни услуги 3 000лв. 60 000лв. 63 000лв
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: § 52-00 - придобиване на ДМА 814 000лв. 9 000лв. 823 000лв.
в т.ч.било увеличение става
подпараграф 52-03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения-подвижна модулна ограда на градски стадион Созопол 0лв. 9 000лв. 9 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: -Дейност 740 "Спортни бази за спорт за всички" - увеличение със 69 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.2.Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"- увеличение със 69 000лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: § 51-00 - основен ремонт 187 000лв. 40 000лв. 147 000лв.в т.ч. -основен ремонт покрив общинскасграда-етнографски музей 40 000лв. 40 000лв. 0лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 53-00 - придобиване на нематериалнидълготрайни активи 688 980лв. 14 200лв. 703 180лв.
в т.ч.-изработване на плана на новообра-зуваните имоти на зона по § 4 м-ст"Старо селище" с.Атия 4 800лв. 14 200лв. 19 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: -Дейност 898 "Други дейности по икономиката" - намаление с 25 800лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 1.3.Функция "Икономически дейности и услуги" - намаление с 25 800лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета в рамките на приетия от Общински съвет бюджет на Община Созопол за 2011г., както следва:1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2011г. с 36 800лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1229

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета в рамките на приетия от Общински съвет бюджет на Община Созопол за 2011г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 36 800лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Функция “Общи държавни служби” – намаление с 80 000лв., / като средствата се пренасочват към функция “Образование” и функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”/ по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 “Общинска администрация” – намаление с 80 000лв.
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 955 333лв. 80 000лв. 875 333лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 450 000лв. 80 000лв. 370 000лв.
1.2.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- увеличение със 69 000лв. по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:
-Дейност 740 “Спортни бази за спорт за всички” – увеличение със 69 000лв.
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 63 402лв. 60 000лв. 123 402лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 3 000лв. 60 000лв. 63 000лв.

§ 52-00 – придобиване на ДМА 814 000лв. 9 000лв. 823 000лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03– придобиване на
друго оборудване, машини и съоръжения
-подвижна модулна ограда на градски
стадион Созопол 0лв. 9 000лв. 9 000лв.
1.3.Функция “Икономически дейности и услуги” – намаление с 25 800лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” – намаление с 25 800лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 187 000лв. 40 000лв. 147 000лв.
в т.ч.
-основен ремонт покрив общинска
сграда-етнографски музей 40 000лв. 40 000лв. 0лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на нематериални
дълготрайни активи 688 980лв. 14 200лв. 703 180лв.
в т.ч.
-изработване на плана на новообра-
зуваните имоти на зона по § 4 м-ст
“Старо селище” с.Атия 4 800лв. 14 200лв. 19 000лв.

Н.Пехливанова: Кметство с.Крушевец2.1.Намалява плана на разходите във функция "Общи държавни служби" дейност 122 "Общинска администрация" с 300лв. по параграфи, както следва: било намаление става§ 10-00 - издръжка 39 600лв. 300лв. 39 300лв.в т.ч.§ 10-51 - командировки в страната 1 500лв. 300лв. 1 200лв.2.2.Увеличава плана на разходите във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 759 "Други дейности по културата" с 300лв. по параграфи, както следва:било увеличение става§ 10-00 - издръжка 3 000лв. 300лв. 3 300лв.в.т.ч.§ 10-51 - командировки в страната 0 300лв. 300лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: Кметство с.Росен2.3.Увеличава плана на разходите във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" с 2 500лв. по параграфи, както следва:било увеличение става§ 10-00 - издръжка 4 200лв. 2 500лв. 6 700лв.в т.ч.§ 10-20 - разходи за външни услуги 2 000лв. 2 500лв. 4 500лв.2.4.Намалява плана на разходите във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" с 2 500лв. по параграфи, както следвабило намаление става § 10-00 - издръжка 4 000лв. 2 500лв. 1 500лв.в т.ч.§ 10-20 - разходи за външни услуги 3 500лв. 2 500лв. 1 000лв.
К.Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2011г. в частта за местни дейности.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1230

2.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на бюджетните кредити на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2011г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
2.1.Намалява плана на разходите във функция “Общи държавни служби” дейност 122 “Общинска администрация” с 300лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 39 600лв. 300лв. 39 300лв.
в т.ч.
§ 10-51 – командировки в страната 1 500лв. 300лв. 1 200лв.

2.2.Увеличава плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 759 “Други дейности по културата” с 300лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 300лв. 3 300лв.
в.т.ч.
§ 10-51 – командировки в страната 0 300лв. 300лв.
Кметство с.Росен
2.3.Увеличава плана на разходите във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 4 200лв. 2 500лв. 6 700лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 2 000лв. 2 500лв. 4 500лв.
2.4.Намалява плана на разходите във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 2 500лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 4 000лв. 2 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 3 500лв. 2 500лв. 1 000лв.

Н.Пехливанова: Общински съвет Созопол увеличава с една щатна бройка педагогически персонал и 1група с 18 броя деца в делегираната от държавата дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ" / ЦДГ в гр.Черноморец / във функция "Образование, считано от 01.01.2011г., както следва: било ставаЧисленост на персонала: 63 щата 64 щата
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1231

3.Общински съвет Созопол увеличава с една щатна бройка педагогически персонал и 1група с 18 броя деца в делегираната от държавата дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” / ЦДГ в гр.Черноморец / във функция “Образование, считано от 01.01.2011г., както следва:
било става
Численост на персонала: 63 щата 64 щата


Н.Пехливанова: 4.На основание чл.26 ал.1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол закрива местна дейност 314 "Полудневна детска градина" / ПДГ в гр.Черноморец/ във функция "Образование" и намалява една щатна бройка педагогически персонал и 1 група с 18 броя деца, считано от 01.01.2011г., както следва: било ставаЧисленост на персонала: 1 щат 0
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1232

4.На основание чл.26 ал.1 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол закрива местна дейност 314 “Полудневна детска градина” / ПДГ в гр.Черноморец/ във функция “Образование” и намалява една щатна бройка педагогически персонал и 1 група с 18 броя деца, считано от 01.01.2011г., както следва:
било става
Численост на персонала: 1 щат 0

Н.Пехливанова: -Дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ "- увеличение със 68 429лв. било увеличение става§10-00 - издръжка 339 400лв. 68 429лв. 407 829лв.в т.ч. § 10-11 - храна 95 600лв. 10 000лв. 105 600лв.§ 10-13 - постелен инв.и облекло 17 250лв. 300лв. 17 550лв.§ 10-16 - вода,горива,енергия 67 000лв. 40 000лв. 107 000лв.§ 10-20 - разходи за външни услуги 23 000лв. 10 000лв. 33 000лв.§ 10-98 - др.некласифицирани р-ди 4 000лв. 8 129лв. 12 129лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11;’ Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: било намаление става§ 01-00 - заплати на персонала 6 240лв. 6 240лв. 0лв.в т.ч.§ 01-01- запл.перс.по труд.прав. 6 000лв. 6 000лв. 0лв.§ 01-09 -ДМС и др.възнаграждения 240лв. 240лв. 0лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

Н.Пехливанова: § 02-00 - др.възнагр.и плащания 480лв. 480лв. 0лв.
в т.ч.§ 02-05 -изпл.суми СБКО 180лв. 180лв. 0лв.
§ 02-09-др.плащания и възнаграждения 300лв. 300лв. 0лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: § 05-00 - задължит.в/ки от работодат. 1 409лв. 1 409лв. 0лв.
в т.ч.§ 05-51- осиг.вн.от раб.за ДОО 696лв. 696лв. 0лв.
§ 05-52 - осиг.вн.от раб.за УПФ 257лв. 257лв. 0лв.
§ 05-60 - ЗОВ от работодател 288лв. 288лв. 0лв.
§ 05-80 - вн.доп.зад.осиг.от раб. 168лв. 168лв. 0лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: § 10-00 - издръжка 300лв. 300лв. 0лв.
в т.ч.§ 10-13-постелен инвентар и облекло 300лв. 300лв. 0лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: -Дейност 314 "Полудневни детски градини" - намаление с 8 429лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция "Образование" за 2011г.в частта за местни дейности със 60 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по дейности и параграфи.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11;За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1233

5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г.в частта за местни дейности със 60 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити, по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ “– увеличение със 68 429лв.
било увеличение става

§10-00 – издръжка 339 400лв. 68 429лв. 407 829лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 95 600лв. 10 000лв. 105 600лв.
§ 10-13 – постелен инв.и облекло 17 250лв. 300лв. 17 550лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 67 000лв. 40 000лв. 107 000лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 23 000лв. 10 000лв. 33 000лв.
§ 10-98 – др.некласифицирани р-ди 4 000лв. 8 129лв. 12 129лв.
-Дейност 314 “Полудневни детски градини” – намаление с 8 429лв.

било намаление става
§ 01-00 – заплати на персонала 6 240лв. 6 240лв. 0лв.
в т.ч.
§ 01-01- запл.перс.по труд.прав. 6 000лв. 6 000лв. 0лв.
§ 01-09 -ДМС и др.възнаграждения 240лв. 240лв. 0лв.
§ 02-00 – др.възнагр.и плащания 480лв. 480лв. 0лв.
в т.ч.
§ 02-05 –изпл.суми СБКО 180лв. 180лв. 0лв.
§ 02-09-др.плащания и възнаграждения 300лв. 300лв. 0лв.
§ 05-00 – задължит.в/ки от работодат. 1 409лв. 1 409лв. 0лв.
в т.ч.
§ 05-51- осиг.вн.от раб.за ДОО 696лв. 696лв. 0лв.
§ 05-52 - осиг.вн.от раб.за УПФ 257лв. 257лв. 0лв.
§ 05-60 - ЗОВ от работодател 288лв. 288лв. 0лв.
§ 05-80 - вн.доп.зад.осиг.от раб. 168лв. 168лв. 0лв.
§ 10-00 – издръжка 300лв. 300лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-13-постелен инвентар и облекло 300лв. 300лв. 0лв.

Н.Пехливанова: било увеличение става
§ 51-00 - основен ремонт 202 226лв. 38 800лв. 241 026лв.
в т.ч.-основен ремонт ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Созопол-подмяна на дограма 0лв. 38 800лв. 38 800лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова:било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 312 000лв. 62 000лв. 250 000лв.
в т.ч.подпараграф 52-06 - изграждане наинфрастр.обекти - изграждане на закритбасейн към училище Св.Св.Кирил и Методий гр.Созопол 300 000лв. 62 000лв. 238 000лв.
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: -Дейност 322 "Общообразователни училища "- намаление с 23 200 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Н.Пехливанова: 6.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на функция "Образование" за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с общински приходи с 23 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи
К.Германова: Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1234

6.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 23 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 “Общообразователни училища “– намаление с 23 200 лв.
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 202 226лв. 38 800лв. 241 026лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ «Св.Св.
Кирил и Методий» гр.Созопол-
подмяна на дограма 0лв. 38 800лв. 38 800лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 312 000лв. 62 000лв. 250 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфрастр.обекти – изграждане на закрит
басейн към училище Св.Св.Кирил и
Методий гр.Созопол 300 000лв. 62 000лв. 238 000лв.

Н.Пехливанова: 7.Въз основа на приетите решения по т.1.2., т.1.3., т.6 и заповед № 8-Z- 824 / 15.08.2011г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: / Приложение №1/ било увеличение ставаОбщо капиталови разходи: 8 751 866лв. 196 298лв. 8 948 164лв. От: било намаление става-собствени средства за местни дейности 5 406 449лв. 16 800лв. 5 389 649;2.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1235

7.Въз основа на приетите решения по т.1.2., т.1.3., т.6 и заповед № 8-Z- 824 / 15.08.2011г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: / Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 8 751 866лв. 196 298лв. 8 948 164лв.
От:
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 5 406 449лв. 16 800лв. 5 389 649лв.

било намаление става -собствени средства за делегир.от
държавата д-ти-дофинансиране 514 226лв. 23 200лв. 491 026лв.

било увеличение става

-други източници / ПУДООС / 2 598 191лв. 236 298лв. 2 834 489лв.
в.т.ч.
-“Местен път от км.0+000 до км.2+581,77
участък от ДЕПО за ТБО Созопол до
кръстовище път с.Равадиново –с.Веселие на
км 3+409,30” 1 942 702лв. 236 298лв. 2 179 000лв.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 419/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. във функции „Общи държавни служби” и „Здравеопазване”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме, първо предложението за Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. във функции „Общи държавни служби "
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

К.Германова: Промени в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. във функции „ Здравеопазване", ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 419/ 22.08.2011г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол като цяло предложението за решение, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1236

1.Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година, като допълва списъка във функция ”Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация” дирекция „УТСКЕ” - Венелина Атанасова Калова на длъжност ст.специалист „УТКРВП”, в дирекция „УТСКЕ” с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 01.08.2011г.и промяна на маршрута на Галина Кирова Ангелова на длъжност ст.специалист – районен техник в дирекция „УТСКЕ” – гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 01.09.2011 г., съгласно докладна записка от директор дирекция „УТСКЕ”.
2.Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка на маршрутите на пътуващите медицински специалисти в здравните кабинети в ЦДГ, ОДЗ и училища на територията на Община Созопол за обслужване на децата и учениците в тях,съгласно заповед № 8-Z-823/15.08.2011г.на Кмета на Община Созопол, както следва:
а) Андрей Швадчин – Созопол – Черноморец – с.Росен – с.Равна гора-Созопол;
б) Красимира Милева Милева – с.Извор – с.Маринка - с.Крушевец – с.Маринка с.Атия – с.Маринка – с.Извор.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 420/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Ако може някой да направи разяснение в какво се състои този проект.
П.Чапевова: Добър ден на всички, така както е описано и в докладната записка по това проектно предложение общинския съвет е дал вече своето съгласие, за това Община Созопол да е партньор на фондация «Созопол» за изграждане на етнографския музей и експониране на дворното пространство. Предходното проектно предложение не можа да събере максимален брой точки и сега се отваря нова покана и поради тази причина ни е нужно това решение.
Р.Деспов: Защо в трансгранично сътрудничество?
П.Чапевова: Това е програма, която дава възможност да се ремонтират обекти с културно значение както от наша страна така и от турска.
През тези четири години общинска администрация е търсила всички възможности източницина за финансиране, това е една такава възможност по оперативна програма Регионално развитие, трансгранично сътрудничество с Турция тъй като сме граничен район.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1237

На основание: чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. дава съгласие Община Созопол да бъде партньор по проект: „Културно наследство и културна идентичност на народите в югоизточна Европа”, по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, мярка 2.1: „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България – Управляващ орган.
2. декларира, че предназначението на сградата „Тракийски хан”, намираща се в УПИ XVII-227, кв. 18 по плана на гр. Созопол с АОС №108/1999г., определено с решение 162.1/01.06.2004г. за създаване на Етнографски музей, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 421/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, Мярка 2.1 „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1238

На основание: чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. дава съгласие Община Созопол да подаде проектно предложение: „Културата – универсален език за общуване”, по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, Приоритетна ос 2: „Повишаване на качеството на живота”, мярка 2.1: „Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на ОПРР.
2. дава пълномощия на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде всички необходими документи, изискуеми от Управляващия орган.
3. декларира, че предназначението на сградата „Художествена галерия”, намираща се в парцел XIII, кв. 3 по плана на гр. Созопол с АОС №210/2001г., няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 422/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издадена Запис на заповед по проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Созопол”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1239

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише нова Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на УО на ОПРР в размер на 359 865,25 лв, (триста петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лв. и двадесет и пет ст.) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/014, като срокът за предявяване за плащане се удължи до 13.08.2012г., а в останалата си част Запис на заповед остава непроменена.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 423/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Интеграция на културно-исторически ценности и диверсификация на туристическия продукт на територията на Община Созопол по ОПРР, схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Ако може г-жа Чапевова да разясни в какво се състои този проект.
П.Чапевова: Обектите за интервенция са Античния Християнски комплекс, Археологическия музей – вътрешен ремонт, експонация на разкопки в общински съвет и изграждане на сграда в Черноморец.
Получихме писмо от управляващия орган, че проекта е получил достатъчен брой точки и ще бъде класиран, но в резултат на финансов анализ и проверка на оценителната комисия има съответно и корекции по количествено-стойностните сметки по отделните обекти. От там съфинансирането на Общината, така както сте го гласували – 5% се оказва че се променя на 5,98%, т.е. първата точка от решението касае тези о,98%. Втората точка касае средствата, които са необходими да се вкара в експлоатация тази нова сграда в Черноморец. Тъй като става въпрос за две помещения, на които изграждането е недопустимо като дейност, но сградата не може да функционира без тях.
Р.Деспов: За къде става въпрос за тази сграда?
П.Чапевова: Културно анимационен център «Св. Никола» в Черноморец.
Р.Деспов: Благодаря ви.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1240

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол реши:
Допълва решение №1122/11.03.2011г от протокол №52/11.03.2011 г. като:
1. Променя т.4 от решението на Общински.съвет гр.Созопол като финансовия принос на Община Созопол се увеличава от 5% на 5,98%
2. Дава съгласие средствата в размер на 9 106 ,46лв. да бъдат осигурени като собствен принос на кандидата извън общо допустимите разходи по проекта.

Н.Пехливанова: Докладна записка с вх.№ 424/ 23.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011г. на функция „Образование”.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1241

Общинският съвет утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.

К.Германова: По трета точка от дневния ред, давам думата на Председателят на комисията – г-н Милко Димов.
М.Димов:На 26.08.2011г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
На заседанието присъстваха Николина Пехливанова, Ангел Гочев и Гено Пухов – членове;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева и Божана Чампарова – юрисконсулти Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Богдан Йорданов – адвокат на Община Созопол; Красимир Тодоров, Йорданка Сейменова и Стоян Маринов – общински съветници; Христо Христов – Директор д-я „ТСУ”; Петя Чапевова – Директор д-я „Евроинтеграция”; Димитринка Щерионова – Директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх.№ 411/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, преставляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482 в кв. 53, гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Кое налага продажбата на тези имоти два месеца преди изборите, не е ли по-добре новите кмет и общински съветници да си решават какво да продават и съответно да вземат тези решения.
П.Рейзи: Нашият мандат все още не е свършил, а и това, че сега вземете решението не означава, че ще се продава. Вие знаете, че докато се стигне до продажба има процедура, която е дълга и сложна и реално ако се стигне до разпореждане с имотите, това ще е след изборите. Тук идеята е да се вкара в ход процедурата, за да има възможност за влизане на свежи пари. Все пак има направен някакъв бюджет, който трябва да се изпълнява.
Р.Деспов: Аз си мисля, че следващият Кмет може да има различно виждане за разпореждане с общинската собственост. Казвате да влязат свежи пари, означава ли това, че бюджета ще е на нула за следващия кмет.
П.Рейзи: Нищо не означава, просто казвам, че са нужни средства за начало на следващата година. Аз казвам така, който и да е кмет това е едно от перата с което се пълни бюджета. А следващия Кмет ще прецени дали да завърши процедурата по продажба.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ Въздържал се
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА Въздържал се
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Против
Общо гласували: 10; За: 5; Против: 1; Въздържали се: 4
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1242

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с докладна записка с вх.№ 411/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, преставляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482 в кв. 53, гр. Созопол.

М.Димов: Докладна записка с вх.№ 413/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, преставляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в м. Буджака, землище на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ Въздържал се
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ Въздържал се
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ Против
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ Против
Общо гласували: 11; За: 7; Против: 2; Въздържали се: 2
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1243

Общински съвет Созопол не приема решението предложено с докладна записка с вх.№ 413/ 17.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, преставляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в м. Буджака, землище на гр. Созопол.

М.Димов:Докладна записка с вх.№ 416/ 19.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем без публичен търг на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ в обществена полза „Местна инициятивна група – Созопол”
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1244

На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и във връзка с чл.45, ал. 1 и ал.8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ и чл. 7 ал.3 т.1 на Наредба 23 от 18.12.2009г. на МЗХ, Общинският съвет реши:
1. Дава своето съгласие да се отдаде под наем без публичен търг за срок от пет години помещение – частна общинска собственост, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, за който е съставен Акт за ОС № 703 от 19.08.2005г. представляващо:
Самостоятелен обект в сграда – “Търговски комплекс”, находяща се в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 в УПИ ХI-общ, кв.49 по плана на гр.Созопол с идентификатор 67800.504.224.2 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри както следва:
- Самостоятелен обект в сграда № 2 с идентификатор 67800.504.224.2.1, с предназначение на обекта: За офис с площ от 28.00 кв.м. и прилежащи части от 5.46 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.2, под обекта – няма, над обекта - 67800.504.224.2.4, 67800.504.224.2.5– на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Созопол”, с рег.по ф.д.№ 127 по описа за 2010г.на БОС
2. На основание чл.14, ал.8 от Закона за общинска собственост, във връзка с Приложение №8 от Тарифа по ЗМДТ за базисни цени за предоставяне на клубни помещения за политически партии, сдружения и организации, месечният наем на предоставеното помещение е в размер на 1,20 лв.на кв.м., с корекционен коефициент от 1.2.
3. Възлага на Кмета на Община – Созопол след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем при условията, определени в т.1.

К.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по здравеопазване.
Г.Пухов: На 26.08.2011г. от 16:15 часа, се проведе заседание на комисията по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА.
На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател; Здравко Манолакиев и Ангел Гочев – членове;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова и Галина Георгиева – юрисконсулти на Община Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Николина Пехливанова, Красимир Тодоров и Стоян Маринов – общински съветници.; Димитринка Щерионова – Директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх.№ 412/ 17.08.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преобразуване на ОУ „Св Св Кирил и Методий” гр. Созопол в СОУ „ Св Св Кирил и Методий” гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
На втория ред от проекта за решение след думите „връзка с чл.12, ал.2”, „т.3” се заличава.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с корекцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1245

На основание чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.12, ал.2, от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, дава своето съгласие да бъде проведена процедура за преобразуване на основно училище “Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Созопол в средно общообразователно училище “Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Созопол с разкриване на 1 /една/ непрофилирана паралелка.

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№ 425/ 23.08.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане мрежата, числеността на персонала, средната посещаемост на децата и хранодена им в детските заведения за учебната 2011/2012г. на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1246

Общински съвет одобрява групите, числеността на педагогическия и помощен персонал, броя на сезонните групи и персонала към тях в детските заведения, определя средна посещаемост – 12 деца в група, храноден до 1,1 % от минималната работна заплата за страната на дете за учебната 2011/ 2012 година.

Г.Пухов: Докладна записка с вх.№ 426/ 23.08.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2011/2012 година.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
К.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
4 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1247

Общински съвет гр. Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на Община Созопол за учебната 2011/ 2012 година.

К.Германова: Следваща точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№ 432/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Имате ли въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Защо два месеца преди изборите се вкарва този списък, защо четири години не се е разглеждал и не решихме проблемите на тези хора?
(коментари)
К.Германова: Г-н Деспов всяка година се гласуват тези списъци с картотекирани граждани.
Други коментари или въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1248
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 26/двадесет и шест/ включително от приложения списък.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 433/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0.

Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1249

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 98/деветдесет и осем/ включително от приложения списък.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 434/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: одобряване на парцеларен план на трасе на «Изместване на съществуващ водопровод за УПИ III 929» землище на с. Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0.
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1250

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерна инфраструктура в с.Индже войвода, Община Созопол,
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : ”Проект за изместване на съществуващ водопровод за УПИ 929, с.Индже войвода, Община Созопол, обл.Бургас”, с дължина на трасе от 45.06 л.м. и сервитутна зона от 27.04кв., предвидено да премине в изцяло през поземлен имот № 900 по КВС, зона по §4, землище на с.Индже войвода, Община Созопол.
На основание чл.215, ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

К.Германова: Докладна записка с вх.№ 435/ 26.08.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19 за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1251

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), разрешава на кмета на община Созопол да предостави имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, за възстановяване правото на собственост както следва:
1. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Ралев Иванов на имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 10/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.16, с площ 2.789дка., находящ се в местност “Аклади” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол и
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.312, с площ 6.471дка., находящ се в местност “Чеирите” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Костов Неделчев за Поземлен имот с идентификатор 67800.12.141, с площ от 19.504дка., находящ се в местност ”Алепу” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас
3. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Димитров Куклитов за предоставяне на имот № 004224, с площ от 3.988дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
4. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Андонов Кюмурджиев за предоставяне на имот № 005027, с площ от 3.397дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас
5. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Иван Ралев Иванов за предоставяне на имот № 009132, с площ от 3.496дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас
6. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Илчев Стоянов за Поземлен имот с идентификатор 67800.1.103, с площ от 5.316дка., находящ се в местност ”Герени” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, включен в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас.
7. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мицо Костадинов Крушков на следните имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 11/16.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
7.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.54.19, с площ от 1.782дка., находящ се в местност ”Каваци” по кадастрална карта на землище гр.Созопол и
7.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.54.101, с площ от 0.694дка., находящ се в местност ”Каваци” по кадастрална карта на землище гр.Созопол
8. Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Великов Киряков на следните имоти включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
8.1. Имот № 008001, с площ от 14.607дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.2. Имот № 001241, с площ от 5.120дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.3. Имот № 001215, с площ от 1.709дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.4. Имот № 001214, с площ от 1.500дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
8.5. Имот № 001212, с площ от 1.087дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
8.6. Имот № 001207, с площ от 5.214дка., находящ се в местност ”Манастиря” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9. Предоставя за възстановяване правото на собственост на АРХ.НАМ. – ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО “СВЕТА БОГОРОДИЦА” на следните имоти, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
9.1. Имот № 008077, с площ от 15.691дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9.2. Имот № 015024, с площ от 24.723дка., находящ се в местност ”Добровица” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9.3. Имот № 008037, с площ от 7.073дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол,
9.4. Имот № 008039, с площ от 5.470дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол и
9.5. Имот № 008038, с площ от 4.645дка., находящ се в местност ”Герен Соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол.

Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по предоставяне на имотите за възстановяване правото на собственост.

К.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх.№439/ 31,08,2011г. от панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Созопол, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
Ще дам думата на кмета на Общината.
П.Рейзи: С промяната статута на земята за автогарата стана ясно, че трябва да имаме тарифа определяща цената на тази земя. В Закона за опазване на земеделските земи има изменение,което гласи, че в случай на промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд следва да се заплащат съответните местни такси определени от Общинския съвет. С настоящото решение Ви предлагаме точно това.
К.Германова: Колеги имате ли въпоси по докладната? Няма. Ще гласуваме първо разделите и след това като цяло решението.
РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА Въздържал се
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1, приема се.

РАЗДЕЛ II ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се.

Като цяло решението по Докладна записка с вх.№439/ 31,08,2011г. от панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Созопол, на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА За
4 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАРДУКОВ За
5 НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА За
6 АНГЕЛ СОТИРОВ ГОЧЕВ За
7 ГЕНО ТОДОРОВ ПУХОВ За
8 СТОЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ За
10 МИЛКО ВЕЛИКОВ ДИМОВ За
11 ЙОРДАНКА ПЕТКОВА СЕЙМЕНОВА За
12 КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ За
13 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ За
14 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ МАНОЛАКИЕВ За
16 КОСТАДИН ТОДОРОВ МАРХОЛЕВ За
17 ДИМИТЪР КОСТОВ ЖЕЛЕВ За
18 РОСЕН ГЕОРГИЕВ ДЕСПОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет взе
РЕШЕНИЕ
№ 1252

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет - Созопол реши:
ПРИЕМА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ / Приложение № 1/

К.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам петдесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:……………...........
/К. Германова/


Протокола води:…………........…
/Х.Михова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...