:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №2/07.11.2011 Г.


ПРОТОКОЛ №2Днес, 07.11.2011 г., от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе второто заседание на Общински Съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници, Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Г-жа Германова представи на присъстващите полученото в Общински съвет – Созопол Решение №231/31.10.2011 г. на ОИК – Созопол, относно прекратяване на пълномощията на Общинския съветник Катя Стоянова, както и Решение №232 МИ/31.10.11 г., съгласно което на основание чл. 33, ал.1, т.18, във връзка с чл.277, ал.1 от ИК и чл.30, ал.6 от ЗМСМА, е обявявен за избран Общинският съветник Стойчо Трендафилов Неделчев от квотата на ПП „ГЕРБ”.
Г-жа Германова помоли г-н Неделчев да се изправи и да повтаря след нея следната клетва:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”

Г-жа Германова предложи на Обшинските съветници преди приемане на дневния ред да гласуват за прякото излъчване на второто заседание на Общински съвет – Созопол по ТВ „СКАТ”.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването
За: 12
Против: 3
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№7
Второто заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Г-жа Германова предложи за обсъждане дневния ред на Заседанието. Поради липса на други предложения, Председателят на Общински съвет подложи на гласуване дневния ред. С резултат от гласуването
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№8
Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
І. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ІІ. Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.

По първа точка от дневния ред, г-жа Германова даде думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на временната комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, да докладва решенията на комисията.
Г-жа Щерионова зачете протокола.
„Днес, 03.11.2011г. от 10:00 часа, се проведе заседание на временна комисията за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
На заседанието присъстваха членовете на комисията:
1. Стоян Маринов;
2. Пенка Щерионова;
3. Светлана Лулева;
4. Гено Пухов;
5. Христо Бардуков;
6. Тодор Чакъров;
7. Стойо Недин.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол;
2. Янчо Георгиев – общински съветник;
3. Иван Хаджиев – общински съветник.
4. Диан Дунев – адвокат на Общински съвет;
В началото на заседанието, по предложение на Гено Пухов, след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма
временната комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, избира за свой председател г-жа Пенка Щерионова.
Г-жа Щерионова предложи за разглеждане проекта за «Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, който да съдържа тринадесет глави, а именно:

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ВТОРА: КОНСТИТУИРАНЕ И СЪСТАВ
ГЛАВА ТРЕТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ
ГЛАВА ПЕТА: КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ
ГЛАВА ШЕСТА: ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГЛАВА СЕДМА: ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ.
ГЛАВА ОСМА: ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
ГЛАВА ДЕВЕТА: КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА
ГЛАВА ДЕСЕТА: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА: МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА: СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

След разглеждане и обсъждане, с резултат от гласуването:
За: 7 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет – Созопол да приеме така предложения Правилник.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава първа. Поради липса на такива, г-жа Германова я подложи на гласуване.
С резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ПЪРВА.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава втора. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава втора.
С резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ВТОРА.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава трета. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава трета.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ТРЕТА.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава четвърта. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи глава четвърта на гласуване.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

Г-жа Германова даде думата на присъстващите за коментари и предложения по глава пета. Поради липса на предложения, г-жа Германова подложи глава пета на гласуване.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ПЕТА.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава шеста. Поради липса на предложения, Председателят на общински съвет подложи глава шеста на гласуване.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ШЕСТА.
Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава седма. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава седма.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА СЕДМА.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава осма. Поради липса на предложения, г-жа Германова подложи на гласуване глава осма.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ОСМА.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за коментари и предложения по глава девета. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава девета.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ДЕВЕТА.

Г-жа Германова даде думата за коментари и предложения по глава десета. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава десета.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ДЕСЕТА.

Г-жа Германова даде думата за коментари и предложения по глава единадесета. Поради липса на такива, г-жа Германова я подложи на гласуване.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.

Г-жа Германова даде думата за коментари и предложения по глава дванадесета. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава дванадесета.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА.

Г-жа Германова даде думата за на Общинските съветници за коментари и предложения по глава тринадесета. Поради липса на такива, г-жа Германова подложи на гласуване глава тринадесета.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА.

Г-жа Германова подложи на гласуване като цяло приемането на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.
С резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№9
Общински съвет – Созопол приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.

След приемане на Правилника, г-жа Германова премина към втора точка от дневния ред: „Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет Созопол”.

Г-н Рейзи поздрави г-н Стойчо Трендафилов Неделчев за избирането му за Общински съветник и полагането на клетва, както и всички Общински съветници с приемането на Правилника и пожела успех и ползотворна работа на Общинския съвет.
Г-жа Германова даде думата за предложения за членове на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Г-н Хаджиев предложи за членове на комисията Стоян Маринов, Светлана Лулева, Гено Пухов, Стойо Недин, Пенка Щерионова. Г-н Янакиев предложи Росен Деспов.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложенията едно по едно.
За г-н Росен Деспов:
С резултат от гласуването „За” – 6 гласа , „Против” – 9 гласа , „Въздържали се” – 2 гласа, г-н Деспов не беше избран за член на комисията.
За г-н Стойо Недин:
С резултат от гласуването За” – 11 гласа , „Против” – 2 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа, г-н Недин беше избран за член на комисията.
За г-н Стоян Маринов:
С резултат от гласуването За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа, г-н Маринов беше избран за член на комисията.
За г-н Гено Пухов:
С резултат от гласуването За” – 11 гласа , „Против” – 2 гласа , „Въздържали се” – 3 гласа, г-н Пухов беше избран за член на комисията.
За г-ца Светлана Лулева:
С резултат от гласуването За” – 11 гласа , „Против” – 1 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа, г-ца Лулева беше избрана за член на комисията.
За г-жа Пенка Щерионова:
С резултат от гласуването За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 3 гласа, г-жа Щерионова беше избрана за член на комисията.
След гласуването, бяха избрани членовете на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за предложения за Председател на комисията по законност.
Г-ца Лулева предложи за Председател г-н Стоян Маринов.
Г-н Стефанов предложи за Председател г-жа Пенка Щерионова.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложенията за избор на Председател на комисията.
За г-жа Пенка Щерионова:
С резултат от гласуването За” – 3 гласа , „Против” – 4 гласа , „Въздържали се” – 9 гласа, г-жа Щерионова не беше избрана за Председател на комисията.
За г-н Стоян Маринов:
С резултат от гласуването За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа, г-н Маринов беше избран за Председател на комисията.

Г-жа Германова премина към следващата „Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми” и даде думата на Общинските съветници за предложения за членове.
Г-н Йордан Петков предложи за член на комисията Тихомир Янакиев. Г-н Христо Бардуков предложи за членове на комисията Пенка Щерионова, Янчо Георгиев, Иван Хаджиев, Тодор Чакъров, Стоян Маринов. Г-жа Германова подложи на гласуване предложенията едно по едно.
За г-н Стоян Маринов:
С резултат от гласуването „За” – 10 гласа , „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 7 гласа, г-н Маринов беше избран за член на комисията.
За г-н Тодор Чакъров:
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 5 гласа, г-н Чакъров беше избран за член на комисията.
За г-н Иван Хаджиев:
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 3 гласа, „Въздържали се” – 3 гласа, г-н Хаджиев беше избран за член на комисията.
За г-н Янчо Георгиев:
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 2 гласа, „Въздържали се” – 2 гласа, г-н Георгиев беше избран за член на комисията.
За г-жа Пенка Щерионова:
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 5 гласа, г-жа Щерионова беше избрана за член на комисията.
За г-н Тихомир Янакиев:
С резултат от гласуването „За” – 7 гласа , „Против” – 4 гласа, „Въздържали се” – 6 гласа, г-н Янакиев не беше избран за член на комисията.
След избиране на членовете на комисията, г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за предложения за Председател на същата комисия.
Стоян Маринов предложи за Председател г-жа Пенка Щерионова.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 4 гласа, г-жа Щерионова беше избрана за Председател на комисията.

Г-жа Германова премина към следващата „Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост” и даде думата на Общинските съветници за предложения за членове.
Г-н Янчо Георгиев предложи за членове на комисията Светлана Лулева, Тодор Чакъров, Гено Пухов, Стойо Недин и Стойчо Неделчев. Илиян Стефанов предложи Зафира Хрусанова, която си даде отвод.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване всички имена заедно.
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 2 гласа, „Въздържали се” – 3 гласа, Общински съвет избра за членове на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост” Светлана Лулева, Тодор Чакъров, Гено Пухов, Стойо Недин и Стойчо Неделчев.
Г-жа Германова даде думата за предложения за Председател на комисията. Гено Пухов предложи Светлана Лулева.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 6 гласа, г-ца Лулева беше избрана за Председател на комисията.
Г-жа Германова премина към следващата „Комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” и даде думата на Общинските съветници за предложения за членове.
Г-н Гено Пухов предложи за членове на комисията Стойо Недин, Светлана Лулена, Христо Бардуков, Иван Хаджиев, Янчо Георгиев. Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване всички имена заедно.
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 6 гласа, Общински съвет избра за членове на Комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” Стойо Недин, Светлана Лулева, Христо Бардуков, Иван Хаджиев, Янчо Георгиев.
Г-жа Германова даде думата за предложения за Председател на комисията. Христо Бардуков предложи Стойо Недин.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 2 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа, г-н Недин беше избран за Председател на комисията.
Г-жа Германова премина към следващата „Комисия по здравеопазване, образование, култура спорт, социална политика и вероизповедания” и даде думата на Общинските съветници за предложения за членове.
Г-ца Светлана Лулева предложи за членове на комисията Гено Пухов, Стойчо Неделчев, Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Христо Бардуков. Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване всички имена заедно.
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 2 гласа, „Въздържали се” – 4 гласа, Общински съвет избра за членове на Комисията по здравеопазване, образование, култура спорт, социална политика и вероизповедания” Гено Пухов, Стойчо Неделчев, Пенка Щерионова, Стоян Маринов, Христо Бардуков.
Г-жа Германова даде думата за предложения за Председател на комисията. Христо Бардуков предложи Гено Пухов.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 2 гласа , „Въздържали се” – 3 гласа, г-н Пухов беше избран за Председател на комисията.
След всички гласувания за избор на членове и председатели на постоянните комисии

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№10
Общински съвет Созопол избира постоянно действащите комисии към Общински съвет Созопол в състав:
1.Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Маринов
ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Лулева
Гено Пухов
Пенка Щерионова
Стойо Недин

2.Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Щерионова
ЧЛЕНОВЕ:
Янчо Георгиев
Иван Хаджиев
Тодор Чакъров
Стоян Маринов

3.Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Лулева
ЧЛЕНОВЕ:
Тодор Чакъров
Гено Пухов
Стойо Недин
Стойчо Неделчев4. Комисията за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойо Недин
ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Лулева
Христо Бардуков
Иван Хаджиев
Янчо Георгиев

5. Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гено Пухов
ЧЛЕНОВЕ:
Стойчо Неделчев
Пенка Щерионова
Стоян Маринов
Христо Бардуков

След изчерпване на дневния ред, г-жа Красимира Германова закри второто заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/
Протокола води:………………….
/П. Пазвантова/
*Протоколът е публикуван на 11.11.2011г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...