:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №3 / 24.11.2011г.


ПРОТОКОЛ №3


Днес, 24.11.2011г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе третото редовно заседание на Общински Съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници, Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Преди началото на заседанието на Общински съвет Созопол, г-жа Германова поздрави всички присъстващи с добре дошли и отправи благопожелания и цветя към именниците, по случай празника на Св. Екатерина. Г-жа Германова даде думата и на кмета на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, който пожела Св. Екатерина да закриля всички жени и майки. Главният архитект на Община Созопол в качеството си на президент на „Ротари клуб” - Созопол поиска думата, за да покани всички общински съветници и кметове на населени места на ежегодния коледен, благотворителен бал с цел събиране на средства за реализиране на проекти в общината.
Г-жа Германова даде думата на общинските съветници за питания към кмета на общината.
Г-н Росен Деспов: „Г-н кмете, имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е свързан с проекта за петролопровода Бургас – Александруполис. Излязъл е докад за този проект, с който Правителството има готовност до 2015г. да го пусне в действие. Въпросът ми е свързан с това, ние като община ще предприемем ли някакви мерки? Както знаем след направеният Референдум, ясно изразихме позицията си, което доведе до известно затишие на проекта. Отскоро по него отново започна да се работи. Ние като община съгласували ли сме позицията си с тази на другите крайбрежни общини? Каква е ситуацията и имаме ли нещо предвид?
Вторият въпрос е към един проект наречен „Да изчистим България за един ден”. Община Созопол запозната ли е с този проект и има ли намерение да се включи към него?”
Г-н Панайот Рейзи: „ По втория въпрос, принципно сме запознати, но не сме взели конкретно решение дали ще участваме и как точно да участваме. На следващата сесия ще ви кажа какви са ни точно конкретните виждания по проекта ”Да изчистим България за един ден”.
По отношение на петролопровода, ОВОС не е минал още, не е даже гледaн. На този етап предстои неговото обявяване и публикуване, както и последващите процедури. Вие всички много добре знаете, че по отношение на този вид дейности нашата община е най-доказаната, защото един път вече успяхме да се преборим с подобен ОВОС, който се отнасяше за изхвърляне на дренажните материали на пристанище Бургас в залива Вромос. Започнали сме действия по организиране на всички кметове от бургаският регион. Кмета на Поморие, повлиян от положителния референдум в община Поморие, под негова егида се подготвят декларациите, които трябва да подпишем, за да можем всичките заедно да излезем като обединение срещу петролопровода. Целта е да се организираме и определим екип, съставен от хора специалисти, които са компетентни, които разбират, ще отстояват нашите позиции, когато дойде време да се гледа ОВОС. Проекта се наблюдава много отблизо и, ако се наложи да взимаме някакви решения от страна на Общинския съвет, ще се направят извънредни сесии. Благодаря на г-н Деспов за въпроса мисля, че проблема е от изключителна важност за нас, за нашата община и всички хора от района и наблюдавайки въпроса много отблизо, няма да пропуснем момента.
Г-н Тихомир Янакиев: Г-н Кмете, бих желал да разбера какво е приблизително състоянието на общинската хазна – наличности по сметки депозити, касова наличност?
Г-н Панайот Рейзи: В момента в сметката на общината има около 204 000лв. Нашата важна цел в период на криза е всеки месец да имаме възможност да плащаме на служителите заплати. Това, което ме удоволетворява е, че заложеното като бюджет за миналата година, по-точно като приходи, които събрахме, говори за една постоянна константа в общината по време на криза. Искам да благодаря на нашите данъкоплатци, хората от община Созопол, които си плащат данъците.
Г-н Тихомир Янакиев: Благодаря Ви г-н Кмет, значи трябва да бъдем по-пестиливи в тези тежки времена.
Г-н Панайот Рейзи: Да, задължително и ние работим усилено в тази насока. По отношение на представянето на новия бюджет, в него имаме сериозни намерения да направим икономии по някои пера. Предстои и съкращение на 15% от персонала, което ще доведе след себе си и сътресение – малко или много.
Г-н Тихомир Янакиев: В тази връзка пуснати ли са разпоредбите от Министерство на финансите и има ли някакъв класификатор по който да се определят тези 15%?
Г-н Панайот Рейзи: Няма класификатор който да определя тези проценти. От държавнта субсидия тези 15% вече са в сила. Ще направим преструктуриране в структурата, като някакъв процент от тези 15% ще бъдат отново преназначени през общинските средства. Това преназначаване ще е нужно за да не се загубят дългогодишни специалисти.
Кр. Германова: Колеги други въпроси има ли? Няма.
Г-жа Германова предложи на общинските съветници преди приемане на дневния ред да гласуват за директното излъчване на третото редовно заседание на Общински съвет – Созопол по ТВ „СКАТ”.
Поради липса на други предложения, г-жа Германова подложи на гласуване предложението и с резултат от гласуването
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№11
Третото редовно заседание на Общински съвет – Созопол да се излъчи директно по „СКАТ” ТВ.

Кр. Германова: Преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили поканата с така предложения дневния ред. Аз имам предложение за допълнение, а именно:
V. Докладна записка с вх.№ 588/ 18.11.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг
VI. Докладна записка с вх.№ 593/ 22.11.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение, а именно Докладна записка с вх.№ 588/ 18.11.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг да стане т.V от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.

Кр. Германова: Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение, а именно Докладна записка с вх.№ 593 от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) да стане т.VI от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 1 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа, предложението беше прието.

Кр. Германова: Ще отбележа техническа грешка в поканата, която сме Ви подали: Докладна записка с вх.№586/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Проектно предложение „Изминати/бъдещи пътища” на община Созопол по ОПРР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. – Вносител е Кмета на общината г-н Панайот Рейзи. Допусната е грешка при изписване името на вносителя. Ще Ви помоля да гласуваме така предложения дневен ред с допълненията и с поправката на тази техническа грешка.
С резултат от гласуването
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№12

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 524/07.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №456/17.12.2008 г. на Общински съвет – Созопол.
2. Докладна записка с вх.№ 526/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за измненение и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
3. Докладна записка с вх.№ 547/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№566/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на общински съвет – Созопол като членове на комисии по действащите наредби на Община Созопол.
5. Докладна записка с вх.№571/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на 6 декември – Никулден, за празник на гр. Черноморец.
6. Докладна записка с вх.№582/17.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на кметства Индже войвода и Габър – съставни административно-териториални единици в община Созопол.
7. Докладна записка с вх.№583/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол.
8. Докладна записка с вх.№584/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
9. Докладна записка с вх.№585/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
10. Докладна записка с вх.№507/03.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №02/226/00259 от 17.10.2011 г. по мярка 226 за Проект „Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
11. Докладна записка с вх.№543/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.
12. Докладна записка с вх.№546/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.
13. Докладна записка с вх.№565/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план-сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 г.
14. Докладна записка с вх.№574/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ-ри етап.
15. Докладна записка с вх.№575/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011 г. и числеността на персонала във функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация”.
16. Докладна записка с вх.№586/17.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Изминати/бъдещи пътища” на община Созопол по ОПРР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
17. Докладна записка с вх.№521/04.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ Х-13033 по плана на с. Равадиново.
18. Докладна записка с вх.№527/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителни обекти /проекти/, като общински от първостепенно значение.
19. Докладна записка с вх.№528/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местността „Буджака”, землище гр. Созопол.
20. Докладна записка с вх.№529/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482, в квартал 53, гр. Созопол.
21. Докладна записка с вх.№539/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Зидарово, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
22. Докладна записка с вх.№540/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Равадиново, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
23. Докладна записка с вх.№541/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Атия, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
24. Докладна записка с вх.№542/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от гр. Черноморец, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
25. Докладна записка с вх.№567/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-244, кв.27 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
26. Докладна записка с вх.№568/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ - Созопол за възстановяване правото на собственост.
27. Докладна записка с вх.№569/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ - Созопол за възстановяване правото на собственост.
28. Докладна записка с вх.№570/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ - Созопол за възстановяване правото на собственост.
29. Докладна записка с вх.№572/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №136, находящ се в зона по §4 в местност „Митков мост”,з-ще гр. Черноморец, общ. Созопол.
30. Докладна записка с вх.№573/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол на държавен терен, представляващ имот №.67800.504.287 по Кадастралната карта на землище Созопол, собственост на „ВиК” ЕАД Бургас.
31. Докладна записка с вх.№576/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХIV-18, кв.6 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх.№577/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на управлението на остров „Св. Иван”, недвижим имот с идентификатор 67800.55.1 – публична държавна собственост.
33. Докладна записка с вх.№578/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот ПИ 67800.501.157 – държавна собственост, на Община Созопол, с цел адаптирането му и създаване на църковно-исторически музей.
IV. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедание:
34. Докладна записка с вх.№525/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет, по реда на чл.92 от КСО.
V. Докладна записка с вх.№ 588/ 18.11.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг
VI. Докладна записка с вх.№ 593/ 22.11.2011г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет – Созопол в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Кр. Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.
Ст. Маринов : Уважами г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 22.11.2011г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов – Председател, Светлана Лулева, Гено Пухов;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол; Добри Добрев – Кмет на гр. Черноморец; Янчо Георгиев – Общински съветник;
Иван Хаджиев – Общински съветник; Тодор Чакъров – Общински съветник; Стойчо Неделчев – Общински съветник; Христо Бардуков – Общински съветник; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх.№ 524/07.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №456/17.12.2008 г. на Общински съвет – Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа Против: няма Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция в проекта за решение: „Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 456/17.12.2008 г. обективирано в Протокол № 20 от заседанието проведено на 17.12.2008г.”
Кр. Германова: Тази докладна касае едно решение, с което сме поели изцяло разходите за храна на една жена и нейните пет деца. Тъй като към този момент причините са отпаднали – семейството получава детски помощи и др., затова се предлага отмяната на старото ни решение. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
С резултат от гласуването
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№13

Общински съвет – Созопол отменя свое Решение № 456/17.12.2008 г. обективирано в Протокол №20 от заседанието проведено на 17.12.2008г.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 526/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за измненение и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа Против: няма Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова : Въпроси по докладната има ли? Няма.Трябва да се гласуват промените и в двете наредби по отделно. Ще Ви моля да гласуваме докладна записка с вх.№ 526/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за измененение и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17 За: 15 Против: 0 Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№14

На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следното допълнение и изменение в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги територията на Община Созопол, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.93/изм.с решение №14/24.11.2011 г./ /1/За производства при разпореждане с недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./, се заплащат административни такси, върху определената цена без ДДС, изчислени върху:
1.по високата стойност- данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител за:
1.1.имот или вещ, предмет на продажба
1.2.ограниченото възмездно вещно право;
1.3.по скъпият имот или вещ, при замяна;
1.4.реален дял с по-висока стойност при делба
2. На база данъчна оценка в случаите на безвъзмездни сделки.
/2/Административните такси са с минимум 50 /петдесет/лв и максимум 20 000/двадесет хиляди лева/ и изчислени както следва:
1. Такса 2%/два процента/ при стойност до 500 000 лв., включително, но не по-малко от 50лв;
2. Такса 1,8 %/едно цяло и осем процента/ за стойност от 500 000 лв. до 600 000 лв., включително;
3. Такса 1,6 %/едно цяло и шест процента/ за стойност от 600 000 лв. до 700 000 лв.,включително;
4. Такса 1,4 %/едно цяло и четири процента/ за стойност от 700 000 лв. до 800 000 лв.,включително;
5. Такса 1,2 %/едно цяло и две процента/ за стойност от 800 000 лв. до 900 000 лв.,включително;
6. Такса 1,0 %/едно цяло процента/ за стойност над 900 000 лв. до максималния размер от 20 000лв;
/3/Административните такси се дължат отделно от таксите, начислявани от ЗМДТ, и съответно се изчисляват на база стойност без включено ДДС.”

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме Докладна записка с вх. №526/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№15

На основание чл.22, ал.2, във вр.с чл.21, ал.1,т.7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, като текстове със следното съдържание:
В „Чл.40.(1).Разпореждане с общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.”
..............
(6)/ изм.с Решение 15/24.11.2011г./.За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ се събират и административни такси в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”
В „ Чл.44.(1).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.
(2)./изм., с решение №15/24.11.2011г/ В заповедта, освен данните по чл.43, се посочват и:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ административни такси , определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
2.Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.
В „ Чл.47. (1). Въз основа на предложението кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение за доброволна делба, което съдържа:
........................
(2).Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.
(3) /изм., с Решение №15/24.11.2011г/..В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:
1.Размерите на дължимите данъци и такси по ЗМДТ и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получава в дял.
2.Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта.
3.Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.”
В „Чл.54.(1).Въз основа на влязлата в сила заповед за определяна на правоимащото лице и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.
(2)/изм., с Решение №15/24.11.2011г/. Наред с дължимите данъци и такси за учредяването, приобретателят заплаща и административни такси, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС върху цената на правото в полза на общината.
.....................
(4). изм., с Решение №15/24.11.2011г/. В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 52, ал.2, наред с дължимите данъци и такси по ЗМДТ и административните такси върху тях в полза на общината, определени по реда на чл.93 от НОАМТЦУТОС.”

Ст. Маринов : Докладна записка с вх.№ 547/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа Против: няма Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме докладна записка с вх.№ 547/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№16

На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.9а , ал.5 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения :
- алинея 5 се изменя така :
„(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.
2. Добавя се нов чл.92 а, както следва:
„ чл.92 а За предоставяне на информация по искане на частни съдебни изпълнители от отдел „МДТ” се заплащат цени, както следва :
- За издаване на удостоверение за декларирани данни – 5.00 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, без приложения – 20.00 лв.
- За изготвяне на копие от данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи – 25.00 лв
- За издаване на данъчна оценка на имот – 25.00 лв.
Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№566/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на общински съвет – Созопол като членове на комисии по действащите наредби на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:3 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В предложението за решение т.5 – да се запише “Общинската комисия за БППМН …..” и предлага за представители на Общински съвет за членове на комисии по действащите наредби на Община Созопол, следните общински съветници:
- В комисията по чл.18 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища:
1. Пенка Щерионова
2. Светлана Лулева
3. Янчо Георгиев
Кр. Германова: Колеги предлагам да разгледаме комисиите една по една. Имате ли предложения за членове на тази комисия?
Г-н Стоян Маринов предложи за членове на комисията, Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Янчо Георгиев. Г-н Янакиев предложи Росен Деспов.
Г-жа Германова подложи на гласуване предложенията едно по едно.
За г-н Росен Деспов:
С резултат от гласуването „За” – 6 гласа , „Против” – 5 гласа, „Въздържали се” – 6 гласа, г-н Деспов не беше избран за член на комисията.
За г-жа Пенка Щерионова:
С резултат от гласуването За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 6 гласа, г-жа Щерионова беше избрана за избрана за член на комисията.
За г-ца Светлана Лулева:
С резултат от гласуването За” – 13 гласа , „Против” – 1 гласа , „Въздържали се” – 3 гласа, г-ца Лулева беше избрана за избрана за член на комисията.
За г-н Янчо Георгиев:
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа, „Против” – 3 гласа, „Въздържали се” – 3 гласа, г-н Георгиев беше избран за избран за член на комисията.
Ст. Маринов: В комисията по чл.41 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. Комисията предлага: Стойо Недин.
Кр. Германова: Колеги, други предложения имате ли? Нямате. Моля да гласувате за член в комисията по чл.41 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища да бъде Стойо Недин.
За г-н Стойо Недин:
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 1 гласа, г-н Недин беше избран за член на комисията.
Ст. Маринов: В комисията по чл.7 ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности на територията на Община Созопол, комисията предлага: Тодор Чакъров и Иван Хаджиев
Кр.Германова: Колеги, други предложения имате ли? Нямате. Моля да гласувате член на комисията:
За г-н Тодор Чакъров
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 3 гласа, г-н Чакъров беше избран за член на комисията
За г-н Иван Хаджиев
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 3 гласа, „Въздържали се” – 1 гласа, г-н Хаджиев беше избран за член на комисията
Ст. Маринов: В комисията по чл.70 ал.6 от Наредба относно реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Комисията предлага Гено Пухов и Светлана Лулева.
Кр.Германова: Колеги, други предложения имате ли? Нямате. Моля да гласувате член на комисията:
За г-н Гено Пухов
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 1 гласа, „Въздържали се” – 5 гласа, г-н Пухов беше избран за член на комисията
За г-ца Светлана Лулева
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 2 гласа, „Въздържали се” – 2 гласа, г-ца Лулева беше избрана за член на комисията
Ст.Маринов: В Общинската комисия за БППМН (борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни), комисията предлага за член Христо Бардуков.
Кр. Германова: Колеги, други предложения имате ли? Нямате. Моля да гласувате член на комисията:
За г-н Христо Бардуков
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 3 гласа, „Въздържали се” – 2 гласа, г-н Бардуков беше избран за член на комисията.
След всички гласувания за избор на представители на общински съвет Созопол като членове на комисиите по действащите Наредби на Община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№17

1. Избира като свои представители в комисията по чл.18 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища следните общински съветници :
1. Пенка Щерионова
2. Светлана Лулева
3. Янчо Георгиев

2. Избира като свой представител в комисията по чл.41 ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване под наем и продажба на общински жилища общинския съветник:
1. Стойо Недин

3. Избира като свои представители в комисията по чл.7 ал.1 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности на територията на Община Созопол следните общински съветници:
1. Тодор Чакъров
2. Иван Хаджиев

4. Избира като свои представители в комисията по чл.70 ал.6 от Наредба относно реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници:
1. Гено Пухов
2. Светлана Лулева

5. Избира като свой представител в Общинската комисия за БППМН общинския съветник:
1. Христо Бардуков

Ст.Маринов: Докладна записка с вх.№571/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на 6 декември – Никулден, за празник на гр. Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение по докладна записка с вх.№571/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на 6 декември – Никулден, за празник на гр. Черноморец.
С резултат от гласуването
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№18
Общински съвет – Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) обявява 6 декември - Никулден за празник на града и неприсъствен ден на територията на гр.Черноморец, община Созопол

Ст.Маринов: Докладна записка с вх.№582/17.11.2011г. от Панайот Рейзи –Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на кметства Индже войвода и Габър – съставни административно-териториални единици в община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви помоля да гласуваме така направеното предложение по докладна записка с вх.№582/17.11.2011г. от Панайот Рейзи –Кмет на Община Созопол, относно: Закриване на кметства Индже войвода и Габър – съставни административно-териториални единици в община Созопол.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Карта 19 За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№19

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА и чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ закрива кметства ИНДЖЕ ВОЙВОДА и ГАБЪР - съставни административно-териториални единици в Община Созопол.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх.№583/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и предлага за членове на Комисията следните общински съветници: Тодор Чакъров, Стойчо Неделчев, Иван Хаджиев.
Кр.Германова: Колеги имате ли преложения и коментари по докладната? Няма. Ще Ви помоля да гласуваме като цяло така направеното предложение по докладна записка с вх.№583/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол, с така предложените от комисията общински съветници : Тодор Чакъров, Стойчо Неделчев, Иван Хаджиев.
С резултат от гласуването
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 4

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№20

Общински съвет – Созопол приема Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол да бъде в състав от трима членове.
Общински съвет – Созопол избира за членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет:
1. Тодор Чакъров.
2. Стойчо Неделчев
3. Иван Хаджиев

Ст.Маринов: Докладна записка с вх.№584/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Даване на съгласие на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следното допълнение:
„т.2 Общински съвет – Созопол възлага на Председателя на Общински съвет да проучи възможността заседанията на съвета да се излъчват пряко и по интернет.”
Кр.Германова: Колеги имате ли преложения и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение с допълнението на комисията.
С резултат от гласуването
За: 16
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№21

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.32 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, дава съгласие и разрешава на ТВ „СКАТ” да излъчва директно откритите заседания на Общински съвет – Созопол, до края на календарната 2011 г.
2. Общински съвет – Созопол възлага на Председателя на Общински съвет да проучи възможността заседанията на съвета да се излъчват пряко и по интернет.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№585/17.11.2011г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа Против: няма Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и предлага за член на Областния съвет за развитие Общинския съветник Стойо Недин.
Кр. Германова: Колеги имате ли предложения и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение с допълнението на комисията за член на Областния съвет за развитие – Стойо Недин. Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№22

Общински съвет – Созопол, избира Общинския съветник Стойо Недин, за член на Областния съвет за развитие.

Кр. Германова: Благодаря на г-н Стоян Маринов. Продължаваме по следваща точка от дневния ред. Това е доклад на Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. Давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на Комисията по финанси.
П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмет, г-жо Председател, уважаеми колеги и гости. 22.11.2011г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол; Добри Добрев – Кмет на гр. Черноморец; Янчо Георгиев – Общински съветник; Иван Хаджиев – Общински съветник; Тодор Чакъров – Общински съветник; Стойчо Неделчев – Общински съветник; Христо Бардуков – Общински съветник; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
Докладна записка с вх.№507/03.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №02/226/00259 от 17.10.2011г. по мярка 226 за Проект „Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги има ли коментари и въпроси по докладната?
З. Хрусанова: Ако може повече информация да се даде за тези три изкуствени водоема, къде точно ще се изградят и какво представляват?
П. Рейзи: Това е проект, който е свързан и с кулите, които в момента се изграждат и с проучването което се осъществява в общината. Това беше един цялостен проект към датата на кандидатстване по него, който не бе oдобрен в своята цялост и по-скоро водоемите. Нашата идея за тях беше те да представляват един вид пластмасови бидони в земята. Изискването към тоз вид водоизточници бе да бъдат изградени от бетон. След получените консултации и забележки, ние преправихме проекта и отново кандидатстваме по него. Проекта на този етап е oдобрен, като става въпрос за три водоема, намиращи се високо в пряка близост до гората. Целта на тези водоизточници е в случай на евентуални пожари в района на тези землища да може да се реагира ефективно, от страна на пожарните коли. Заложена е идея и за създаване на пожарни екипи, оборудвани с преносими
водоноски, като всяка една от тях да има възможност да зарежда от този водоем по време на пожар.
З. Хрусанова: Каква е вместимостта на тези резервоари? Дали би имало смисъл и ефективност от тяхното изграждане?
П. Рейзи: Мисля, че са от около 10 кубика в един такъв резервоар от общо три, като сме предвидили и действия и мерки против условия на замръзване на самата вода в тях.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№507/03.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Созопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №02/226/00259 от 17.10.2011г. по мярка 226 за Проект „Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, Община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№23

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 11, ал. 5 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00259 от 17.10.2011 год. по мярка 226 за Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Порожанов, Общинският съвет – Созопол:
1. Упълномощава Кмета на община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 42 346,70 лв. (четиридесет и две хиляди триста четиридесет и шест лева и седемдесет ст.) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/226/00259 от 17.10.2011 год. по мярка 226 за Проект “Ефективни мерки за превенция в землищата на с. Равадиново, гр. Черноморец и гр. Созопол, община Созопол”, сключен между Община Созопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/226/00259 от 17.10.2011 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Дава пълномощие на Кмета на Община Созопол да предостави временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер до 38 497 лв. за обезпечаване дейностите по проекта до превеждане на окончателно искане за плащане.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№543/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В т.1 от проектът за решение на третия ред думата “краткосрочен” се заличава.
Кр.Германова: Колеги имате ли преложения и коментари по докладната? Няма. Само да уточня, че е допусната техническа грешка – в решението, а именно „Максимален размер на дълга – 668 321,18 (шестстотин шестдесет и осем хиляди триста двадесет и един лева и осемнадесет ст. словом).” Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение с корекция на комисията и поправка на техническта грешка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№24

Съгласно чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг Общински съвет Созопол реши:
1. Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на Община Созопол”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” ,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 668 321,18 (шестстотин шестдесет и осем хиляди триста двадесет и един лева и осемнадесет ст. словом);
• Валута на дълга – лева или евро
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 10 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/014 ;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол по Договор за безвъзмездна помощ № , сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
П. Щерионова: Докладна записка с вх.№546/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Има ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение по докладна записка с вх.№546/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№25
Общинският съвет утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2011 година на Функция „Образование”.


П. Щерионова: Докладна записка с вх.№565/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план-сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Г-н Кмет, тези 200 000 лв. в повече да разбираме ли, че са събрани повече от обектите за такса смет?
П. Рейзи: В бюджета имаме заложени 2 500 000 лв. за такса смет, до момента сме събрали 2 700 000 лв. До края на годината имаме повече от един месец, така че тези 100 000 лв. със сигурност ще бъдат събрани, дори тези 2 800 000 лв. със сигурност ще ги преизпълним.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви помоля да гласуваме по докладна записка с вх.№565/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на актуализация в план-сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№26

Общински съвет Созопол приема промени в план – сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл. разходите по чл.71а и 71е от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2011 година както следва :
1. Раздел І. ПРИХОДИ
Било: 2 500 000.00 лв. Да стане: 2 800 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.
т. 2 Такса битови отпадъци
Било: 2 500 000.00 лв. Да стане: 2 800 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.

2. Раздел ІІ. РАЗХОДИ :
Било: 2 500 000.00 лв Да стане: 2 800 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.
т.2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за обезвреждането им :
Било : 950 000.00 лв Да стане :1 150 000.00 лв Увеличение : 200 000.00 лв
2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до депата или др.инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
Било: 792 000.00 лв Да стане: 958 000.00 лв Увеличение : 166 000.00 лв.
2.2. Дължим ДДС по обърнато данъчно задължение, посочено в бюджета като приход със знак (-).
Било: 158 000.00 лв. Да стане: 192 000.00 лв. Увеличение: 34 000.00 лв.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци вкл.разходите по чл.71а и 71 е от ЗУО
Било : 985 000.00 лв. Да стане : 1 085 000.00 лв. Увеличение : 100 000.00 лв.
3.1. Управление на дейностите по отпадъците
Било: 650 000.00 лв. Да стане : 450 000.00 лв. Намаление : 200 000.00 лв.
3.1.1.Експлоатация на Регионално депо Созопол
Било: 570 000.00 лв. Да стане: 370 000.00 лв. Намаление: 200 000.00 лв.

3.2. Почистване и рекултивиране на замърсени терени и други.
Било: 335 000.00 лв. Да стане : 635 000.00 лв. Увеличение: 300 000.00 лв.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№574/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ-ри етап.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Има ли въпроси и коментари по докладната? Давам думата на г-н Кмета на Община Созопол.
П. Рейзи: Уважаеми колеги, в с.Крушевец предния мандат имахме отпуснати средства по ПУДООС, които в последствие бяха спрени. При разговор с директора на ПУДООС се оказа, че предприятието има реална възможност да финасира само водоопровода. До момента има изградена една част от водопроводната мрежа в с. Крушевец, която не е вкарана в експлоатация. Това даде основание да направим тази докладна с цел спазване на срокове и кандидатстване за средства за довършване на останалиата част от водопровода по започнатия проект и вкарването му в експлоатация за осигуряване на нуждите на жителите в с. Крушевец. Ако докладната получи Вашето одобрение, следваща стъпка е кандидатстване по безлихвен заем на Община Созопол от порядъка на 30 000 000 лв. за изграждане на водохранилище в същия район.
З. Хрусанова: Каква е сумата вложена в проекта за канализация до този първи етап?
П. Рейзи: Мисля, че е около 2 000 000 лв. Проекта за канализацията е 6 000 000лв., проекта за водата е около 2 000 000 лв. и малко. Целият проект е 8 000 000лв., от които ни дадоха 2 000 000лв.
Т. Янакиев: Тези 2 000 000 лв. Европейски средства ли са?
П.Рейзи: Тези пари са по ПУДООС. Започнат е по времето на Министър Джевджет Чакъров, като е предвидено през ПУДООС да минават и бюджетни пари. В него има един екологичен списък, който всяка година Министерството на екологията в лицето на Министъра изисква от Министерството на финансите и е заложен в бюджета.
Т. Янакиев: Кредит ли е това?
П.Рейзи: Не това е програма в която се събират всички такси за вода, там се събират и екологичните такси в държавата. Директорката на ПУДООС, с решение на Управителния съвет, с решение на Министъра на екологията, класират определени проекти. В момента ние искаме проекта за водата в с. Крушевец да се продължи. Направихме препроектиране, защото от него една част вече е изпълнена. Показваме реално какво не е изпълнено и колко пари са ни необходими за да го довършим. Сега на 15.12.11. ще го весем на сесията на ПУДООС и се надяваме да бъде одобрен, защото другото изискване, е 60% от проекта да е вече направен за да го дофинансират.
Кр.Геранова: Други въпроси и коментари колеги? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви помоля да гласуваме по докладна записка с вх.№574/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ-ри етап.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№27

1.Общински съвет Созопол определя екологичния обект “Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец с парцелни водопроводни отклонения – ІІ- ри етап ” за приоритетен
2.Общински съвет Созопол дава своето съгласие за Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект “Изграждане на улична водопроводна мрежа на село Крушевец –ІІ-ри ” за безвъзмездно финансиране на обекта.
3.Упълномощава кмета на Община Созопол да внесе необходимите
документи във връзка с изискванията на ПУДООС.

П. Щеронова: Докладна записка с вх.№575/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011 г. и числеността на персонала във функция „Общи държавни служби”, дейност 122 „Общинска администрация”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
„В Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 616 400лв.
§ 45-00 –субсидии на организации
с нестоп.цел 320 000лв. 24 000лв. 344 000лв.
в т.ч.
-спортен клуб по борба “Никола
Станчев” Община Созопол 30 000лв. 3 000лв. 33 000лв.
-спортен клуб карате “Шогун”
Созопол 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
-футболен клуб Созопол 150 000лв. 20 000лв. 170 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 823 000лв. 650 400лв. 172 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изгражд. на инфрастр.
обекти- реконструкция Градски
стадион гр.Созопол 810 000лв. 650 400лв. 159 600лв.”
Кр. Германова: Колеги искам само да направя кратко уточнение. Когато гласуваме бюджет, първо давам думата за коментари и разисквания. В момента в който влезем в гласуване прекратявам разискванията. Сега е момента, ако имате някакви въпроси и коментари да ги поставите.
Р. Деспов: Моите въпроси са няколко. Първият ми въпрос е свързан с докладната, внесена от секретаря на общината г-жа Спасова. Става въпрос за три суми: представителни на кмет, рекламни матриали, медийни услуги. Сумата за представителни ми е ясна, макар че един месец преди края на годината дали е нужно да увеличаваме сумата, която и без това беше доста голяма – 50 000лв. Предложението за увеличение с 20 000лв. не е ли прекалено голяма до края на годината, ще могат ли да се изразходват и за какво точно са необходими? Ако може и малко разяснение за това, какво означава точно медийни услуги, какво точно ще плащаме с тези 20 000лв., и какви рекламни материали ще правим в последния месец на годината за тези общо 60 000лв.?
П. Рейзи: По отношение на сумата 20 000лв., ние я предлагаме, имайки предвид предстоящите коледни и новогодишни празници в Община Созопол, Никулден. Разбира се не винаги една сума когато я предлагаме, тя трябва да бъде изхарчена. Второто, по отношение на рекламите, предстои да се направи новия годишен календар на Общината, за там залагаме средства. Трето, за медиите, обявите които правим в медиите по отношение на конкурсите и процедурите, които трябва да обявяваме.
Р. Деспов: Искате да кажете, че тези 20 000лв. ще бъдат пръснати за обяви само декември месец?
П. Рейзи: Това което не бъде изхарчено ще остане. Разяснявам и пред новите общински съветници, когато става дума за бюджет, това че приемаме един бюджет, нпр. Надписвайки на едно село, Общински съвет, кмет 200 000лв., това не означава, че тези пари ще се изхарчат. То затова е проектопредложение и в момента това правим.
Р. Деспов: В същата тази докладна имаме предложение за продажба на имот в с.Черноморец, на стойност от 40 000лв., и същите тези 40 000лв. се готвим да ги пръснем за празниците, при положение, че преди по малко от час казахте, че в момента е криза. Казахте, че по някакъв начин трябва да пестим и да се свием в разходите. Изглежда ми неразумно да продаваме земя, да имаме ДМА, които да продадем, и след това по празниците да пръснем тези пари. За мен това е нелогично. Моето предложение е по § 40-40 сумата която е 300 000лв., да я увеличим на 340 053лв., а останалите пари ще останат с преходен остатък да ги пръскате следващата година.
Кр. Германова: § 40-40 намаляме с 300 000 лв. и искате да го увеличим с 40 053 лв. Сумата 300 000 лв. ако я променим и я направим 340 053 лв., то ние ще намалим с тази сума § 40-40. Ако искате да направите увеличение на това намаление то тогава от 300 000 лв. трябва да извадите 40 053лв.
(дебати)
Р. Деспов: Г-жа Бученкова ми направи съответните разяснения и затова си оттеглям предложението за промяна.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други коментари и въпроси? Няма. Прекратявам разискването. Влизаме в процедура на гласуване. Първо гласуваме:

Общински съвет Созопол утвърждава промените по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г., както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

§ 13-03 – данък в/у превоз.средства 210 000лв. 35 000лв. 245 000лв.
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 230 000лв. 20 000лв. 250 000лв.
§ 27-01 – такси за ползв.на детски гр. 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
§ 27-02 – такси за ползв. на детски
ясли и др.по здравеопазване 0лв. 7 000лв. 7 000лв.
§ 27-07 – такси за битови отпадъци 2 500 000лв. 300 000лв. 2 800 000лв.
Общо увеличение : 365 000лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласувате за увеличението в приходната част на бюджета.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Следваща точка за гласуване е намалението в приходната част в следните параграфи:
било намаление става
§ 24-05 – приходи от наеми на имущ. 300 000лв. 25 000лв. 275 000лв.
§ 27-05 – за ползв.на пазари търж.и др.400 000лв. 5 000лв. 395 000лв.
§ 36-19 – други неданъчни приходи 35 000лв. 35 000лв. 0лв.
§ 40-40 –приходи от прод. на земя 5 603 375лв. 300 000лв. 5 303 375лв.
Общо намаление: 365 000лв.

Кр. Германова : Колеги, моля Ви да гласуваме намалението в приходната му част.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№28
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. по параграфи, както следва:

Наименование на параграфи било увеличение става

§ 13-03 – данък в/у превоз.средства 210 000лв. 35 000лв. 245 000лв.
§ 24-06 – приходи от наеми на земя 230 000лв. 20 000лв. 250 000лв.
§ 27-01 – такси за ползв.на детски гр. 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
§ 27-02 – такси за ползв. на детски
ясли и др.по здравеопазване 0лв. 7 000лв. 7 000лв.
§ 27-07 – такси за битови отпадъци 2 500 000лв. 300 000лв. 2 800 000лв.
Общо увеличение : 365 000лв.

било намаление става

§ 24-05 – приходи от наеми на имущ. 300 000лв. 25 000лв. 275 000лв.
§ 27-05 – за ползв.на пазари търж.и др.400 000лв. 5 000лв. 395 000лв.
§ 36-19 – други неданъчни приходи 35 000лв. 35 000лв. 0лв.
§ 40-40 – приходи от прод. на земя 5 603 375лв. 300 000лв. 5 303 375лв.
Общо намаление: 365 000лв.

Кр. Германова : Преминаваме към следваща точка.
2.Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН СМЕТКА на приходите, които ще постъпят по § 24-04- “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – от сечта на общинските гори на основание чл.53, ал.2 и чл.96е, ал.1 от Закона за горите и изразходването им за местни дейности, заложени в разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. /Приложение № 3 /. Колеги, ще Ви помоля да гласуваме т.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№29

2.Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН СМЕТКА на приходите, които ще постъпят по § 24-04- “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – от сечта на общинските гори на основание чл.53, ал.2 и чл.96е, ал.1 от Закона за горите и изразходването им за местни дейности, заложени в разходната част на бюджета на Община Созопол за 2011г. /Приложение № 3/

Кр. Германова: 3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Функция отбрана и сигурност
-Дейност 219 “Други дейности по отбраната” – намаление с 10 000лв.
било намаление става
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на персонала 32 423лв. 7 000лв. 25 423лв.
в т.ч.
§ 02-01 – за нещат.персонал 26 523лв. 4 000лв. 22 523лв.
§ 02-09 – др.плащания и възнаграж. 4 200лв. 3 000лв. 1 200лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Следващия параграф, който трябва да гласуваме е:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 13 030лв. 3 000лв. 10 030лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 8 000лв. 2 000лв. 6 000лв.

Кр. Германова : Колеги, моля Ви да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Следваща точка за гласуване е :

-Дейност 219 (по така гласуваните параграфи) “Други дейности по отбраната” – намаление с 10 000лв.

Кр.Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова : Следващият точка за гласуване е:

-Дейност 239 “Други дейности по вътрешна сигурност” – намаление с 10 000лв.
било намаление става
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на персонала 27 920лв. 10 000лв. 17 920лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнаграж. 27 920лв. 10 000лв. 17 920лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Сега моля да гласуваме като цяло
Функция “Отбрана и сигурност” – намаление с 20 000лв.,/ като средствата се пренасочват към функция “Здравеопазване” в размер на 6 000лв. и функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” в размер на 14 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За


Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следващата функция

3.2. Функция “Здравеопазване” – увеличение с 6 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” – увеличение с 6 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 255лв. 6 000лв. 18 255лв.
в т.ч.
§ 10-12 – медикаменти 2 000лв. 2 000лв. 4 000лв.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 764лв. 3 000лв. 5 764лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ХРИСТО БАРДУКОВ За
13 СТОЬО НЕДИН За
14 СТОЯН МАРИНОВ За
15 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следващата функция.
3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 14 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – увеличение с 14 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 24 803лв. 14 000лв. 38 803лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 1 000лв. 1 500лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 4 992лв. 3 000лв. 7 992лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 17 234лв. 10 000лв. 27 234лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр.Германова: Моля гласувайте като цяло
3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва: отбрана, здравеопазване и почивно дело.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Карта 19 За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№30
3.Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

3.1.Функция “Отбрана и сигурност” – намаление с 20 000лв.,/ като средствата се пренасочват към функция “Здравеопазване” в размер на 6 000лв. и функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” в размер на 14 000лв./ по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 219 “Други дейности по отбраната” – намаление с 10 000лв.

било намаление става
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на персонала 32 423лв. 7 000лв. 25 423лв.
в т.ч.
§ 02-01 – за нещат.персонал 26 523лв. 4 000лв. 22 523лв.
§ 02-09 – др.плащания и възнаграж. 4 200лв. 3 000лв. 1 200лв.

§ 10-00 – издръжка 13 030лв. 3 000лв. 10 030лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 1 000лв. 2 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 8 000лв. 2 000лв. 6 000лв.

-Дейност 239 “Други дейности по вътрешна сигурност” – намаление с 10 000лв.
било намаление става
§ 02-00 – възнагр.и плащ.на персонала 27 920лв. 10 000лв. 17 920лв.
в т.ч.
§ 02-09 – др.плащания и възнаграж. 27 920лв. 10 000лв. 17 920лв.

3.2. Функция “Здравеопазване” – увеличение с 6 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” – увеличение с 6 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 12 255лв. 6 000лв. 18 255лв.
в т.ч.
§ 10-12 – медикаменти 2 000лв. 2 000лв. 4 000лв.
§ 10-15 – материали 3 000лв. 1 000лв. 4 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 764лв. 3 000лв. 5 764лв.

3.3.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 14 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 739 “Музеи и художествени галерии с регионален характер” – увеличение с 14 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 24 803лв. 14 000лв. 38 803лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 500лв. 1 000лв. 1 500лв.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 4 992лв. 3 000лв. 7 992лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 17 234лв. 10 000лв. 27 234лв.

Кр.Германова: Преминаваме към следващата точка.
4.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 63 900лв. в следните функции
4.1. Функция “Общи държавни служби” – увеличение със 77 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:


било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 875 333лв. 172 500лв. 1 047 833лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 115 000лв 30 000лв. 145 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 382 000лв. 80 000лв. 462 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 22 500лв. 57 500лв.
§ 10-40 – платени данъци и такси 95 000лв. 20 000лв. 115 000лв.
§ 10-98 – др.некласиф.в др.параграф. 65 000лв. 20 000лв. 85 000лв.
в т.ч.- за представит. цели на Кмета 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помиля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 5
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 282 500лв. 95 000лв. 187 500лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-01 – придоб.на
компютри и хардуер – сървър
на Община Созопол 60 000лв. 55 000лв. 5 000лв.
-подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства в т.ч.
-пожарен автомобил 20 000лв. 20 000лв. 0лв.
-лек автомобил за ДСП с.Атия 20 000лв. 20 000лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ХРИСТО БАРДУКОВ За
13 СТОЬО НЕДИН За
14 СТОЯН МАРИНОВ За
15 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Преминаваме към следващата точка за гласуване:
-Дейност 122 “Общинска администрация” – увеличение със 77 500лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ИВАН ХАДЖИЕВ За
11 ХРИСТО БАРДУКОВ За
12 СТОЬО НЕДИН За
13 СТОЯН МАРИНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ГЕНО ПУХОВ За
16 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Продължаваме с гласуване на :
4.1. Функция “Общи държавни служби” – увеличение със 77 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ИВАН ХАДЖИЕВ За
11 ХРИСТО БАРДУКОВ За
12 СТОЬО НЕДИН За
13 СТОЯН МАРИНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ГЕНО ПУХОВ За
16 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Продължаваме със следващата точка.

4.2. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” - извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 59 000лв. 59 000лв.
в т.ч.
52-03 –придоб.на друго оборудв.
машини и съоръжения
било намаление става
-обръщателен тиган за ДСП с.Атия 9 000лв. 1 200лв. 7 800лв.

било увеличение става
-допълнителен чадър- аспиратор над
обръщателен тиган за ДСП гр.Созопол 0 1 200лв. 1 200лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване.
4.3.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – увеличение с 50 000лв. по параграфи и по населени места, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 130 903лв. 50 000лв. 180 903лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв.
-за гр.Созопол 10 000лв. 29 000лв. 39 000лв.
-за с.Атия 12 337лв. 4 200лв. 16 537лв.
-за с.Габър 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
-за с.Вършило 0лв. 2 100лв. 2 100лв.
-за с.Зидарово 0лв. 7 300лв. 7 300лв.
-за с.Индже-войвода 0лв. 2 400лв. 2 400лв.
-за с.Крушевец 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
-за с.Равна гора 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
-за с.Присад 0лв. 1 000лв. 1 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване.
- Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – извършва промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:
било става
§ 51-00 – основен ремонт 1 455 450лв. 1 455 450лв.
в т.ч.
било намаление става
-основен ремонт (тротоари и бордюри )
гр.Созопол ул.”Крайбрежна” 400 000лв. 304 100лв. 95 900лв.

било увеличение става

- основен ремонт “Провлака” 50 000лв. 100 000лв. 150 000лв.

- основен ремонт бордюри и тротоари-
път от гр.Созопол до к-г Златна рибка 0лв. 204 100лв. 204 100лв.

Кр. Германова: Ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване.
-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустр. и регионалното развитие” – увеличение с 50 000лв. по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 52 -00 – придобиване на ДМА 534 400лв. 50 000лв. 584 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изгражд.на инфрастр.
обекти – обект “Крепостна стена-укрепване
на зидове” да се преименува на “Аварийна
консервация и укрепване на разкрити архитектурни
структури на сегменти и зидове от крепостна
система АИР “Старинен Созопол” 200 000лв. 50 000лв. 250 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 1
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка.
-Дейност 623 “Чистота” - увеличение с 500 000лв., по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Първо ще гласуваме в частта издръжка

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 602 922лв. 300 000лв. 1 902 922лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 1 240 000лв. 300 000лв. 1 540 000лв.

Кр. Германова: Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 4

било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 60 000лв. 200 000лв. 260 000лв.
в т.ч.за обезщетение на собственици на
земеделски земи, включени в границите
на проект: “Закриване и рекултивация
на общинско депо за неопасни отпадъци
-Созопол” 60 000лв. 200 000лв. 260 000лв.


Кр. Германова: Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Моля да гласуваме като цяло:
-Дейност 623 “Чистота” - увеличение с 500 000лв., по параграфи, които току що гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 3
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Следваща точка.
- Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – намаление с 200 000лв./ било 650 000лв. става 450 000лв. / по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 373 252лв. 200 000лв. 173 252лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 148 000лв. 80 000лв. 68 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 188 430лв. 120 000лв. 68 430лв.

Кр. Германова: Ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Колеги ще Ви моля да гласуваме като цяло функцията:
4.3.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 400 000лв. по дейности и параграфи.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 5

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване, а именно:
4.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 –субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност в размер на 320 000лв. се прехвърлят в § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел и намаля бюджетните кредити с 596 400лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 616 400лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 123 402лв. 10 000лв. 133 402лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 16 000лв. 10 000лв. 26 000лв.
/вода за поливане на стадиона/

Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

било увеличение става
§ 45-00 –субсидии на организации
с нестоп.цел 320 000лв. 24 000лв. 344 000лв.
в т.ч.
-спортен клуб по борба “Никола
Станчев” Община Созопол 30 000лв. 3 000лв. 33 000лв.
-спортен клуб карате “Шогун”
Созопол 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
-футболен клуб Созопол 150 000лв. 20 000лв. 170 000лв.

Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Следваща точка за гласуване:

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 823 000лв. 650 400лв. 172 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изгражд. на инфрастр.
обекти- реконструкция Градски
стадион гр.Созопол 810 000лв. 650 400лв. 159 600лв.

Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Следваща дейност е:
-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 616 400лв.
Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Следваща дейност е:
-Дейност 759 “Други дейности по културата” – увеличение с 20 000лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 193 880лв. 20 000лв. 213 880лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 183 880лв. 15 000лв. 198 880лв.

Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ГЕНО ПУХОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 14
За: 9
Против: 2
Въздържали се: 3

Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме, като цяло: 4.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 –субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност в размер на 320 000лв. се прехвърлят в § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел и намаля бюджетните кредити с 596 400лв. по дейности и параграфи.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 3

Кр. Германова: Следваща тояка за гласуване, това е:

4.5.Функция “Икономически дейности и услуги”

-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, съгласно актуализираната план-сметка./Приложение № 3 /

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 336 843лв. 500лв. 336 343лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 800лв. 500лв. 5 300лв.

Кр. Германова: Колеги ще Ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Следваща точка за гласуване е в частта на същата дейност, а именно:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 20 000лв. 500лв. 20 500лв.
в т.ч.
било намаление става
-подпараграф 52-04 – придобиване на
транспортни средства- закупуване на
нов автомобил с висока проходимост
за горско стопанство 20 000лв. 14 900лв. 5 100лв.

било увеличение става
-подпараграф 52-06 – изграждане на инфрастр.
обекти –изграждане на три изкуствени
водоема в землищата на с.Равадиново,
гр.Черноморец и гр.Созопол за ДДС 0 лв. 15 400лв. 15 400лв

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Следваща точка за гласуване е като цяло, така направените промени, които в момента гласувахме.
Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, съгласно актуализираната план-сметка./Приложение № 3/

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Следваща точка за гласуване е:
-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” увеличение с 40 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 574 450лв. 40 000лв. 614 450лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 206 000лв. 40 000лв. 246 000лв.

Кр. Германова: Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 4

Кр. Германова: В частта придобиване на НДМА:

§ 53-00 – придобиване на НДМА 703 180лв. 0лв. 703 180лв.
в т.ч. вътрешна промяна
било увеличение става
-изработване на кадастрален план и цифров
модел на зона по § 4 м-ст “Меден рид”
землище с.Росен 3 540лв. 710лв. 4 250лв.
-изработване на цифров модел на
кадастрална карта на гр.Созопол,
гр.Черноморец и съответните землища 0лв. 2 200лв. 2 200лв.

било намаление става
-ПУП КПС Вромос 6 000лв. 710лв. 5 290лв.
-ПУП КПС 1 землище Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС 4 землище Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС 5 землище Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС к/г Черноморец 6 000лв. 700лв. 5 300лв.

Кр. Германова: Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр.Германова: Моля да гласуваме, като цяло:
Дейност 898 "Други дейности по икономиката" увеличение с 40 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Следваща точка за гласуване, това е функции, икономически дейности и услуги, както гласувахме до момента.
4.5.Функция "Икономически дейности и услуги" - средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 - субсидии за нефинансови предприятия в размер на 6 000лв. дейност 898 "Други дейности по икономиката" се прехвърлят в § 45-00 - субсидии на организации с нестопанска цел на същата дейност и увеличава с 40 000 лв. средствата за функцията и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Следваща точка за гласуване, е като цяло:
4.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 63 900лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи., както гласувахме към момента.
Кр. Германова: Моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№31

4.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. с 63 900лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
4.1. Функция “Общи държавни служби” – увеличение със 77 500лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 122 “Общинска администрация” – увеличение със 77 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 875 333лв. 172 500лв. 1 047 833лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 115 000лв 30 000лв. 145 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 382 000лв. 80 000лв. 462 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 35 000лв. 22 500лв. 57 500лв.
§ 10-40 – платени данъци и
такси 95 000лв. 20 000лв. 115 000лв.
§ 10-98 – др.некласиф.в
др.параграф. 65 000лв. 20 000лв. 85 000лв.

в т.ч.- за представит.
цели на Кмета 50 000лв. 20 000лв. 70 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 282 500лв. 95 000лв. 187 500лв.
в т.ч.
-подпараграф 52-01 – придоб.на
компютри и хардуер – сървър
на Община Созопол 60 000лв. 55 000лв. 5 000лв.
-подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства в т.ч.
-пожарен автомобил 20 000лв. 20 000лв. 0лв.
-лек автомобил за ДСП с.Атия 20 000лв. 20 000лв. 0лв.

4.2. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейност 524 “Домашен социален патронаж” - извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, по параграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на
ДМА 59 000лв. 59 000лв.
в т.ч.
52-03 –придоб.на друго оборудв.
машини и съоръжения
било намаление става
-обръщателен тиган за
ДСП с.Атия 9 000лв. 1 200лв. 7 800лв.

било увеличение става

-допълнителен чадър- аспиратор над
обръщателен тиган за ДСП
гр.Созопол 0 1 200лв. 1 200лв.

4.3.Функция “Жилищно строителство БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 604 “Осветление на улици и площади” – увеличение с 50 000лв. по параграфи и по населени места, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 130 903лв. 50 000лв. 180 903лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв.
-за гр.Созопол 10 000лв. 29 000лв. 39 000лв.
-за с.Атия 12 337лв. 4 200лв. 16 537лв.
-за с.Габър 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
-за с.Вършило 0лв. 2 100лв. 2 100лв.
-за с.Зидарово 0лв. 7 300лв. 7 300лв.
-за с.Индже-войвода 0лв. 2 400лв. 2 400лв.
-за с.Крушевец 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
-за с.Равна гора 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
-за с.Присад 0лв. 1 000лв. 1 000лв.

- Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – извършва промяна по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:
било става
§ 51-00 – основен ремонт 1 455 450лв. 1 455 450лв.
в т.ч.
било намаление става
-основен ремонт (тротоари и бордюри )
гр.Созопол ул.”Крайбрежна” 400 000лв. 304 100лв. 95 900лв.

било увеличение става

- основен ремонт “Провлака” 50 000лв. 100 000лв. 150 000лв.

- основен ремонт бордюри и тротоари-
път от гр.Созопол до
к-г Златна рибка 0лв. 204 100лв. 204 100лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустр. и регионалното развитие” – увеличение с 50 000лв. по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 52 -00 – придобиване
на ДМА 534 400лв. 50 000лв. 584 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изгражд.на инфрастр.
обекти – обект “Крепостна стена-укрепване
на зидове” да се преименува на “Аварийна
консервация и укрепване на разкрити архитектурни
структури на сегменти и зидове от крепостна
система АИР “Старинен
Созопол” 200 000лв. 50 000лв. 250 000лв.

-Дейност 623 “Чистота” - увеличение с 500 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 602 922лв. 300 000лв. 1 902 922лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 1 240 000лв. 300 000лв. 1 540 000лв.

§ 54-00 – придобиване
на земя 60 000лв. 200 00лв. 260 000лв.
в т.ч.за обезщетение на собственици на
земеделски земи, включени в границите
на проект: “Закриване и рекултивация
на общинско депо за неопасни отпадъци
-Созопол” 60 000лв. 200 000лв. 260 000лв.

- Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъците” – намаление с 200 000лв./ било 650 000лв. става 450 000лв. / по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 373 252лв. 200 000лв. 173 252лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,
енергия 148 000лв. 80 000лв. 68 000лв.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 188 430лв. 120 000лв. 68 430лв.

4.4.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 –субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност в размер на 320 000лв. се прехвърлят в § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел и намаля бюджетните кредити с 596 400лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 616 400лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 123 402лв. 10 000лв. 133 402лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива,
енергия 16 000лв. 10 000лв. 26 000лв.
/вода за поливане на стадиона/

§ 45-00 –субсидии на организации
с нестоп.цел 320 000лв. 24 000лв. 344 000лв.
в т.ч.
-спортен клуб по борба “Никола
Станчев” Община Созопол 30 000лв. 3 000лв. 33 000лв.
-спортен клуб карате “Шогун”
Созопол 20 000лв. 1 000лв. 21 000лв.
-футболен клуб Созопол 150 000лв. 20 000лв. 170 000лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 823 000лв. 650 400лв. 172 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изгражд. на инфрастр.
обекти- реконструкция Градски
стадион гр.Созопол 810 000лв. 650 400лв. 159 600лв.

-Дейност 759 “Други дейности по културата” – увеличение с 20 000лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 193 880лв. 20 000лв. 213 880лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 183 880лв. 15 000лв. 198 880лв.

4.5.Функция “Икономически дейности и услуги” – средствата заложени по бюджета на Община Созопол за 2011г. във § 43-00 – субсидии за нефинансови предприятия в размер на 6 000лв. дейност 898 “Други дейности по икономиката” се прехвърлят в § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел на същата дейност и увеличава с 40 000 лв. средствата за функцията и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 829 “Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” – извършва промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността, съгласно актуализираната план-сметка./Приложение № 3 /
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 336 843лв. 500лв. 336 343лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 5 800лв. 500лв. 5 300лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване
на ДМА 20 000лв. 500лв. 20 500лв.
в т.ч.
било намаление става
-подпараграф 52-04 – придобиване на
транспортни средства- закупуване на
нов автомобил с висока проходимост
за горско стопанство 20 000лв. 14 900лв. 5 100лв.

било увеличение става
-подпараграф 52-06 – изграждане на инфрастр.
обекти –изграждане на три изкуствени
водоема в землищата на с.Равадиново,
гр.Черноморец и гр.Созопол
за ДДС 0 лв. 15 400лв. 15 400лв


-Дейност 898 “Други дейности по икономиката” увеличение с 40 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 574 450лв. 40 000лв. 614 450лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за
вън.услуги 206 000лв. 40 000лв. 246 000лв.

§ 53-00 – придобиване на
НДМА 703 180лв. 0лв. 703 180лв.
в т.ч. вътрешна промяна
било увеличение става
-изработване на кадастрален план и цифров
модел на зона по § 4 м-ст “Меден рид”
землище с.Росен 3 540лв. 710лв. 4 250лв.
-изработване на цифров модел на
кадастрална карта на гр.Созопол,
гр.Черноморец и съответните
землища 0лв. 2 200лв. 2 200лв.

било намаление става
-ПУП КПС Вромос 6 000лв. 710лв. 5 290лв.
-ПУП КПС 1землище
Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС 4 землище
Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
ПУП КПС 5 землище
Черноморец 6 000лв. 500лв. 5 500лв.
-ПУП КПС к/г Черноморец 6 000лв. 700лв. 5 300лв.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
5.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 “Общинска администрация” - увеличение с 15 000лв.

било увеличение става
§ 02-00 – възнагр.и плащ. на персон. 32 140лв. 15 000лв. 47 140лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщет. с хар. на възнагр. 18 000лв. 15 000лв. 33 000лв.
Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№32

5. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 15 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 “Общинска администрация” - увеличение с 15 000лв.

било увеличение става
§ 02-00 – възнагр.и плащ. на персон. 32 140лв. 15 000лв. 47 140лв.
в т.ч.
§ 02-08 – обезщет. с хар. на възнагр. 18 000лв. 15 000лв. 33 000лв.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 38 400лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 318 “Други дейности по образованието” – увеличение с 12 000лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги –
превоз на ученици 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение с 26 400лв.
било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 241 026лв. 26 400лв. 214 626лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ «Хр.Ботев»
с.Зидарово-ремонт столова 47 000лв. 26 400лв. 20 600лв.

Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се:1


Кр. Германова: Преминаваме към следващо гласуване:

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 250 000лв. 52 800лв. 302 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-02 – придобиване на сгради
– проектиране и изграждане на котелно
помещение за ОУ “Христо Ботев”
с.Зидарово 0лв. 26 400лв. 26 400лв.
- проектиране и изграждане на котелно
помещение за ОУ «Христо Ботев»
с.Росен 0лв. 26 400лв. 26 400лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло.
-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение с 26 400лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Колеги, ще Ви помоля да гласуваме като цяло:
6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 38 400 лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както току що гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№33
6.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 38 400лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 318 “Други дейности по образованието” – увеличение с 12 000лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги –
превоз на ученици 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

-Дейност 322 “Общообразователни училища “– увеличение с 26 400лв.

било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 241 026лв. 26 400лв. 214 626лв.
в т.ч.
-основен ремонт ОУ «Хр.Ботев»
с.Зидарово-ремонт столова 47 000лв. 26 400лв. 20 600лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване
на ДМА 250 000лв. 52 800лв. 302 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-02 – придобиване
на сгради
– проектиране и изграждане на котелно
помещение за ОУ “Христо Ботев”
с.Зидарово 0лв. 26 400лв. 26 400лв.
- проектиране и изграждане на котелно
помещение за ОУ «Христо Ботев»
с.Росен 0лв. 26 400лв. 26 400лв.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
7.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за местни дейности с 25 500лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 25 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 407 829лв. 25 500лв. 433 329лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 103 340лв. 25 500лв. 128 840лв.

Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№34

7.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция “Образование” за 2011г. в частта за местни дейности с 25 500лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 25 500лв.
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 407 829лв. 25 500лв. 433 329лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 103 340лв. 25 500лв. 128 840лв.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
8. Въз основа на приетите решения по т.т.4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и т.6 Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: / Приложение №1/

било намаление става
Общо капиталови разходи: 8 948 164лв. 468 500лв. 8 479 664лв.

Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№35

8. Въз основа на приетите решения по т.т.4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и т.6 Общински съвет Созопол утвърждава следната промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2011г., както следва: / Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 8 948 164лв. 468 500лв. 8 479 664лв.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
9.На основание чл.26 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол намалява числеността на персонала в делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” считано от 31.10.2011г., както следва:

било намаление става
Численост на персонала: 59 щата 1 щат 58 щата

Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ Въздържал се
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№36

9.На основание чл.26 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол намалява числеността на персонала в делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” считано от 31.10.2011г., както следва:

било намаление става
Численост на персонала: 59 щата 1 щат 58 щата

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка за гласуване:
10.На основание чл.26 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол увеличава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” - дофинансиране с общински приходи считано от 31.10.2011г., както следва:

било увеличение става
Численост на персонала: 70,50 щата 1 щат 71,50 щата

Кр. Германова : Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№37

10.На основание чл.26 от Закона за Общинските бюджети Общински съвет Созопол увеличава числеността на персонала в делегираната от държавата дейност 122 “Общинска администрация” - дофинансиране с общински приходи считано от 31.10.2011г., както следва:

било увеличение става
Численост на персонала: 70,50 щата 1 щат 71,50 щата


Кр. Германова: С това колеги преключихме с бюджета.
П. Щерионова: Докладна записка с вх.№586/17.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение „Изминати/бъдещи пътища” на община Созопол по ОПРР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа Против: няма Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№38

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21 ал.2от ЗМСМА
Общински съвет Созопол дава съгласие за осигуряване на 62 839 лв за ремонт и оборудване на сцената на Народно Читалише «Отец Пайсий», гр. Созопол, като допълнителен собствен принос по проектно предложение с Референтен №:BG161РО001/1.1-10-0060 „Изминати/бъдещи пътища”, Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-10/2010; Приоритетна ос: 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция: „Социална инфраструктура”; Схема: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” към МРРБ.

Кр. Германова: Благодаря на Председателя. Преминаваме към следваща точка на дневния ред - Доклад на комисията по общинска собственост. Давам думата на председателката на тази комисия, г-ца Лулева.
Св. Лулева: Уважаеми колеги, на 22.11.2011г. от 15:00 часа, се проведе заседание на КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Светлана Лулева – Председател; Тодор Чакъров; Гено Пухов; Стойчо Неделчев;
В работата на заседанието взеха участие:
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№521/04.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в УПИ Х-13033 по плана на с. Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В т.1 от проектът за решение на седмия ред вместо думите “по плана на гр. Черноморец” да се запише и чете “по плана на с.Равадиново”.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме, ведно с корекцията на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№39

1. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост /БКТП/ със застроена площ от 6 (шест кв.м.), с едноетажен обем, сервитут на съоръжението от 15 кв.м., в УПИ Х-13033”За Трафопост”, в кв.38, по плана на с.Равадиново по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият от 68(шестдесет и осем кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –УПИ ХІІ-13033;улица; улица; ІХ-13033;.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за общата площ на обекта , възлизаща на 3 563 лв.(три хиляди петстотин шестдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №63 / 15.08.2011г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение .

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№527/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на допълнителни обекти /проекти/, като общински от първостепенно значение.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За:.4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№40

І. Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ обявява по долу изброените проекти свързани със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значние за обекти от първостепенно значение за Община Созопол като ги включва към списъка одобрен с Решение № 1067 от 23.12.2010г и годишна програма приета с Решение № 1107 от 18.02.2011, както следва:

ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР.СОЗОПОЛ
І. „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Созопол, включващ следните подобекти:
1.”КПСт Пристанище и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
2.”Колектор „Крайбрежен( от СРШ ОК8 на ул.”Морски скали” до КПСт”Пристанище и Колектор”Провлака”(от съществуващ канал ОК 205 на улХан Крум до КПСт”Пристанище”;
3.КПСт”Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта;
4. Довеждащ колектор”Созопол”(от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт Пристанище и КПСт”Хармани” до ПСОВ”Созопол”
5. Входна помпена станция на ПСОВ Созопол;
6.Дълбокоморско заустване ;

ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .КРУШЕВЕЦ
1.Водопроводна мрежа с.Крушвец- ІІ етап
2. Канализация с.Крушевец – ІІ етап

ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ВЪРШИЛО
1.Канализационна мрежа с.Вършило
2. Водопроводна мрежа с.Вършило
ЗА ЗЕМЛИЩЕ С .ГАБЪР
1. Канализационна мрежа с.Габър
2. Водопроводна мрежа с.Габър

ІІ. Така изброените обекти по т.І да се включат и в програмата по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2012г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№528/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местността „Буджака”, землище гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Против
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 5
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№41

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следния недвижим имот – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.8.159 в местност ”Буджака”, з-ще гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 1178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м, при граници по КККР: 67800.8.315, 67800.8.317, 67800.8.321, 67800.8.660, 67800.8.517 с начин на трайно ползване “Изоставено трайно насаждение”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1604/04.04.2011год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 110 347 /сто и десет хиляди триста четиридесет и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 70/02.11.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилият участник.
Св. Лулева: Докладна записка с вх.№529/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 67800.502.480, 67800.502.481, 67800.502.482, в квартал 53, гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Против
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 6
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№42

I. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг за следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.480 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 246 /двеста четиридесет и шест/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.481, 67800.502.411, 67800.502.330, 67800.502.329, 67800.502.415, 67800.502.375 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1649/30.06.2011год.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 53 525 /петдесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 60/11.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.481 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 253 /двеста петдесет и три/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.482, 67800.502.388, 67800.502.411, 67800.502.415, 67800.502.480 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1650/30.06.2011год.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 048 /петдесет и пет хиляди четиридесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 61/11.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Поземлен имот с идентификатор 67800.502.482 в кв.53, гр. Созопол, по одобрена КККР със Заповед № РД 18-12/24.04.2007г. на Изп.Директор на АК, целият с площ 273 /двеста седемдесет и три/ кв.м, при граници по КККР: 67800.502.483, 67800.502.440, 67800.502.388, 67800.502.415, 67800.502.481 с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, за който е съставен Акт за общинска собственост №1648/30.06.2011год.
3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 59 400 /петдесет и девет хиляди и четиристотин лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 62/11.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

II. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и сключване на договор със спечелилилите участници.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№539/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Зидарово, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№43

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№540/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Равадиново, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№44

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 26/двадесет и шест/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№541/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от с. Атия, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 17
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№45

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 9/девет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№542/14.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2011 г. на картотекирани граждани от гр. Черноморец, като жилищно нуждаещи се по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Г-н Рейзи, в списъка на гр. Черноморец има включени лица, които не живеят в страната, както и други които нямат наложаща жилищна нужда.
П. Рейзи: За да стигне списъка с нуждаещи се до тука има една много тежка и дълга процедура. Тя е спазена, като проверките и огледите са направени. Ще направим проверка и ако това което казвате е вярно, ще внеса докладна за корекция в списъка.
Кр. Германова: Ако лицето е постоянен жител на гр. Черноморец, то е в пълното си право да се възползва от правото си да бъде картотекиран. Закона е такъв и му дава тези права и възможности, които според мен не би трябвало да се дават. Друг е въпроса, кой е решил да се възползва.
П. Рейзи: Г-жо Председател, предложете го на гласуване. Ще извърша допълнителна проверка. Ако се окаже наистина, че нещо не е направено по процедурата, следващия път ще го предложа на Общинския съвет, имената които не отговарят да бъдат изкарани от списака.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 4

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№46

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2011 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 11/единадесет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№567/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІХ-244, кв.27 по плана на с. Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№47

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Женета Петрова Русинова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 23/710кв.м. ид.ч. от от УПИ ІХ-244, кв.27 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 710кв.м., при граници: север - УПИ ХХІІ-243, изток - улица, юг - УПИ Х-245 и УПИ ХІІІ-249, запад – ХІV-250 за сумата 290лв./двеста и деветдесет лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№568/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната?
С. Недин: В проекта за решение на Докладна записка с вх.№568, №569 и №570 мисля че не са изписани правилно декарите, по точно липсват точките в квадратурата на земята. Предполагам, че е техническа грешка и ако може да внесем корекциите.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли по тази докладна? Няма. Решението по докладна записка с вх.№568/15.11.2011г да стане: Поземлен имот с идентификатор 67800.7.141, с площ 1.097дка., Поземлен имот с идентификатор 67800.1.145, с площ 11.940дка., 67800.1.178, с площ 9.470дка., Ще ви моля да гласуваме докладната с корекциите в решението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№48

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 67800.7.141, с площ 1.097дка., с начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност “Буджака” по кадастрална карта на землище гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Апостолов Вузев.

2. Поземлен имот с идентификатор 67800.1.145, с площ 11.940дка., с начин на трайно ползване – нива и Поземлен имот с идентификатор 67800.1.178, с площ 9.470дка., с начин на трайно ползване – нива, находящи се в местност “Соленки”, по кадастрална карта на землище гр. Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Георгиев Малчев.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№569/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Решението по Докладна записка с вх.№569/15.11.2011г да бъде изписано в отделните точки: Поземлен имот с идентификатор 81178.10.698, с площ 3.441дка., Поземлен имот с идентификатор 81178.32.155, с площ 5.826дка. Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме докладната с корекциите в решението.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№49

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 10/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 81178.10.698, с площ 3.441дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност “Дарадани” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стамо Полименов Михалев.
2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.155, с площ 5.826дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местност “Чеирите” по кадастрална карта на землище гр.Черноморец, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Александров Ласкаров.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№570/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Решението по Докладна записка с вх.№570/15.11.2011г да бъде изписано в отделните точки: имот № 004294, да бъде с площ 1.892дка., имот № 012021, с площ 3.231дка., имот № 011019, с площ 2.317дка., имот № 009202, с площ 0.832дка. Въпроси и коментари по докладната? Няма.Ще ви моля да гласуваме докладната с корекциите в решението.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№50

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, както следва:
1. Имот № 004294, с площ 1.892дка., с начин на трайно ползване – нива, ІV категория в м.”Герен соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Паскал Димитров Чучулев.
2. Имот № 012021, с площ 3.231дка., с начин на трайно ползване – нива, V категория в м.”Халваджи дол” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Георгиев Палазов.
3. Имот № 011019, с площ 2.317дка., с начин на трайно ползване – изоставена нива, V категория в м.”Факуда” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Панайотов Мархолев.
4. Имот № 009202, с площ 0.832дка., с начин на трайно ползване – нива, ІV категория в м.”Герен соват” по КВС на землище с.Равадиново, общ.Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Ставраков.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№572/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ новообразуван поземлен имот №136, находящ се в зона по §4 в местност „Митков мост”, з-ще гр. Черноморец, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Г-н Кмете, в тази докладна пишете, че мотива Ви да предложите това място за продажба е да се развие вилната зона на гр. Черноморец. Имайки в предвид, че Общината в тази зона има само три общински места, не би ли било удачно тези места да останат за инфраструктура, паркинги, трафопост от който най-ветоятно би имало нужда, ако тази зона се развие?
П. Рейзи: Според мен, не е толкова стратегически този имот, и не е толкова важен за целите които коментира г-н Деспов.
З. Хрусанова: До мен стигна недоволство на хората и собственици, възстановили по много труден начин земите си по §4 в този район. Водят се и други, дълги и тромави дела за възстановяване на земи, което се отразява на тяхното търпение. Дали не е възможно да се обезщетят там изгубилите безвъзвратно правото на встъпване във владение в тази местност? Може ли да се изчака с продажбата на този имот, имайки в предвид, че не е от изключителна важност, съдейки по тръжната му цена?
П. Рейзи: Специална комисия ще реши и собствениците ще бъдат обезщетени, следим като влезе новия план за обезщетяване.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Против
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 11
Против: 6
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№51

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2011г.”, като включва Новообразуван поземлен имот № 136/сто тридесет и шести/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 734/седемстотин тридесет и четири/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1652/05.07.2011год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване Новообразуван поземлен имот № 136/сто тридесет и шести/, находящ се в зона по §4 в местност ”Митков мост”, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, целият с площ 734/седемстотин тридесет и четири/кв.м., при граници: североизток – кр. зона, югоизток – имот № 6, югозапад – път и северозапад – имот № 3, за който е съставен Акт за общинска собственост 1652/05.07.2011год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 40053/четиридесет хиляди петдесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 85/25.08.2011г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№573/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол на държавен терен, представляващ имот №.67800.504.287 по Кадастралната карта на землище Созопол, собственост на „ВиК” ЕАД Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№52

1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост , във връзка с чл. 21 , ал.1 , т.8 от ЗМСМА и чл.58 от Закона за държавната собственост одобрява предложението на Кмета на Община Созопол за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол върху държавен терен , представляващ имот №.67800. 504.287 , в управление на „ВиК” –ЕАД –Бургас ,както следва :
• За № 504.287.1 – 1 етаж с обща площ – едноетажен застроителен обем 53 м2/петдесет и три квадратни метра /
• За № 504.287.2 – 1 етаж с обща площ - едноетажен застроителен обем 86 м2/осемдесет и шест квадратни метра /
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез „ВиК” –ЕАД –Бургас за безвъзмездно предоставяне право на строеж на Община Созопол , съгласно параметрите, заложени в техническия инвестиционен проект в имот № 67800.504.287, находящ се в регулационните граници на гр.Созопол , с начин на трайно ползване сгради за Водоснабдяване и канализация ,целия с площ 1,405 дка , към настоящия момент в управление на „ВиК” ЕАД за реконструкция на „ Канална помпена станция –Хармани” с цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№576/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ХIV-18, кв.6 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№53

1.Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прекратява съсобственост с Рада Атанасова Вълканова, чрез продажба дела на Общината, представляващ 70/790кв.м. ид.ч. от от УПИ ХІV-18, кв.6 по плана на с.Крушевец, Община Созопол, целият с площ 790кв.м., при граници: север - УПИ ІV-17,18, изток - УПИ ХІІ-19 и УПИ ХІІІ-19, юг - улица, запад – УПИ ХV-17, за сумата 883лв./осемстотин осемдесет и три лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№577/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на управлението на остров „Св. Иван”, недвижим имот с идентификатор 67800.55.1 – публична държавна собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната?
П. Рейзи: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници. Искането ми за тази докладна бе подтикнато от това, което се случи преди една година в Бургас, а именно предоставянето за стопанисване и управление на остров Св. Анастасия от Община Бургас. При разговор с г-н Обласният управител на Община Бургас, стана ясно че можем да започнем тази процедура заедно. Взимайки едно такова решение, ние ще го препратим до Министъра на регионалното развитие и до Министерски съвет. Както знаете на о. Св. Иван, бяха открити мощите на Св. Йоан кръстител, много голям манастир, църква и др. археология. Ако острова бъде даден за управление и стопанисване на Община Созопол, ние ще можем да кандидатстваме по различни оперативни програми и да спечелим проекти, за средства които ще бъдат важни както за изграждане на кейове, където да могат да пристават пасажерските лодки, кораби с туристи. Мисля, че това ще е една атракция с изключителна важност, както за Созопол, така и за цялата Община.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще ви помоля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№54

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост и чл.6,ал.2 от ППЗДС, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно управлението върху имот остров”Св.Иван”–публична държавна собственост, с идентификатор по КККР № 67800.55.1 , с площ от 221.178 дка, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата ;
2. Предоставянето на управлението да е с цел Община Созопол да облагороди и развие територията на остров “Св. Иван ” като част от туристическия продукт на гр.Созопол и създаде добри условия за туристите и гостите на града.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация и финансовата обосновка до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения за предоставянето управлението на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№578/15.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижим имот ПИ 67800.501.157 – държавна собственост, на Община Созопол, с цел адаптирането му и създаване на църковно-исторически музей.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Въпроси и коментари по докладната?
П. Рейзи: Уважаеми общински съветници, за разяснение бих желал да кажа, че става въпрос за изгорялата сграда на старата данъчна служба.
Тя в момента е под патронажа на Минисъра на финансите – Министерството на финансите. Надявам се да гласувате за едно правилно решение с което министерството да предаде тази изгоряла сграда на общината, за да можем да изградим в последващите година на нашия мандат една прекрасна постройка, която да е многофункционална. Разбира се тя ще приюти в себе си и Църковно-исторически музей с една от най-добрите колекции на икони, според Божидар Димитров и други предмети с историческа важност за Созопол.
Т. Янакиев: Освен иконите, кои са другите предмети, които ще включва?
П. Рейзи: Основното е музея. Ще преценим дали двора, който е в момента можем да превърнем в паркинг. Иска ми се малко да се разшири и улицата, защото там завоя е много остър и неприятен, имайки в предвид еднопосочното движение. Тротоара отсреща искам да го прибера малко за да се създаде едно по-голямо площадно пространство, от което според мен старият град има нужда. Ако бъде възстановен този имот няма да се продава, защото все още общината страда от липсата на обществени сгради.
Кр.Германова: Други коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№55

1. Общински съвет Созопол,на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, одобрява приемането от Община Созопол от собствеността на сграда. и земя –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на Поземлен имот с идентификатор по КККР 67800.501.157, идентичен с УПИ УПИ ХІХ, ПИ №157,кв.16 -по план на гр.Созопол, представляващ двуетажна масивна сграда със застроена площ от 127 кв.м , за задоволяване на потребностите на населението на Община Созопол чрез адаптирането му и създаването на църковно – исторически музей.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на финансова обосновка с конкретна информация за финансовите средства, необходими за реализиране на проекта за имота, с цел адаптирането му за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Кр.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно доклад на комисията по спорт. Давам думата на председателя на комисията г-н Гено Пухов.
Гено Пухов: Уважаеми г-н Kмет, уважаеми колеги. На 22.11.2011г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания
На заседанието присъстваха членовете на комисията:
Гено Пухов– Председател; Стоян Маринов; Христо Бардуков; Стойчо Неделчев;
В работата на заседанието взеха участие:
Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№525/08.11.2011г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет, по реда на чл.92 от КСО.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№56

Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Милко Кръстев Стойков, с ЕГН 9506080440, като предложението бъде внесено в Министерски Съвет.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка. Точка V от дневния ред
V. Докладна записка с вх.№ 588/ 18.11.2011г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг
Кр. Германова: Тази докладна бе разгледана на 22.11.11г. в Комисията по финанси и бюджет, като извънредна. Въпреки това това тя бе разгледана,обсъдена и гласувана, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№57

На основание чл. 21, ал.1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг Общински съвет Созопол реши:

1. Дава съгласието си Община Созопол да поеме краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ при следните основни параметри:
• Максимален размер на кредита – до 800 000 (осемстотин хиляди) лв.;
• Валута на кредита – Български лева
• Вид на кредита – краткосрочен кредит /овърдрафт/;
• Цел на кредита – За оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на възложителя в рамките на бюджетната година;
• Срок на кредита – 5 /пет/ месеца;
• Условия за плащане на лихвата – ежемесечно;
• Обезпечение – бъдещи вземания на Община Созопол;
• Годишен лихвен процент – 4 /четири/ % годишно;
• Други такси – 0 /нула/ лв.
2. На основание чл. 17, ал.3 от Закона за общинския дълг Общински съвет Созопол възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да проведе процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочния кредит на Община Созопол при одобрените от Общински съвет параметри.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка VI от дневния ред.
VІ. Докладна записка с вх.№593/22.11.2011г. Красимира Германова - Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет - Созопол в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Тази докладна бе разгледана на 22.11.11г. в заседанието на Комисията по законност и обществен ред. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и предлага за представител в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) следните общински съветници:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет
Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от:
Пенка Щерионова – Общински съветник

Кр. Германова: Имате ли други предложения? Няма. Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение:
Делегат – Красимира Германова; Зам. делегат – Пенка Щерионова

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№58

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет:
Красимира Иванова Германова – Председател на Общински съвет

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от:
Пенка Богданова Щерионова – общински съветник

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам третото редовно заседание на Общински съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/


Протокола води:…………........…
/Кр. Богдева/

*Протоколът е публикуван на 30.11.2011г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...