:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

П Р О Т О К О Л № 10/22.06.2012г.


ПРОТОКОЛ № 10

Днес, 22.06.2012г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кметът на община Созопол – г-жа Катя Стоянова, кметове на кметства, Диан Дунев – aдвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Красимира Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам десетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Колеги, както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Преди да Ви дам думата колеги, искам аз да задам един въпрос. Г-н Кмете, доста наши съграждани питат открит ли е басейна, може ли да се ползва вече и какво е работното му време?
П. Рейзи: Басейна вече работи. Който има желание може да го ползва, като на място се продават билети. Работното му време е от 8:00ч. до 20:00ч. Съоръжението е прекрасно, като мога да обява за всички заинтересовани, че има възможност да се ползва и групово самият басейн. Базата разполага с медицински екип и отговаря на всички изисквания за неговото функциониране.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси към кмета?
Р. Деспов: Г-н Кмете, как стои въпроса тази година с централния плаж на гр. Черноморец? Има ли концесионер?
П. Рейзи: Преминала е процедурата. Надявам се следващата седмица на градския плаж в гр. Черноморец да има концесионер, който да го стопанисва.
Р. Димитров: Г-н Кмете, имам въпрос свързан със стария път Черноморец – Атия. Той е в окаяно състояние и силно обрасъл от храсти. Възнамерява ли общината да предприеме някакви действия по неговото оправяне. Другият занемарен път е между в.с. Дюни и езеро Алепу. Кой го стопанисва него?
П. Рейзи: Пътят до в.с. Дюни е все още на държавата. Аз се надявам с направата на околовръстния път, държавата да ни го даде и ние да предприемем мерки по неговото ремонтиране. Идеята ми е тази пресечка да се затвори и стане една вело-алея и пешеходна зона, но на този етап е невъзможно, защото пътя принадлежи на държавата. Пътят Атия е на община Созопол, вътрешен път. В момента започват ремонтни дейности по отсечката от к-г „ Златна рибка” до Черноморец, ще огледаме стария път за Атия и ще направим частични ремонтни дейности по него.
З. Хрусанова: Предходните въпроси бяха свързани с предстоящият сезон в гр. Черноморец. Базата става все по-голяма и в тази връзка сме притеснени от плажовете и местата за плажуване, строителството, което се допусна съвсем близо до плажа, нерешените въпроси с канализацията. Ако можете да помогнете на кмета на гр. Черноморец за подобряване визията около Вромос, за да могат частните квартири в тази част на града да използват този плаж. Искам също така и да изразя едно положително мнение за плажа на к-г „Черноморец”. Най-после се сдобихме с едно прекрасно място, което не отстъпва по красота на западните курорти, изградено от инвеститори в този район. Мисля, че летвата е вдигната доста високо.
П. Рейзи: По отношение на плажовете ще говоря отново с областният управител, за да потвърди информацията за концесионера. По отношение на залива Вромос, ще поканим пак независима лаборатория, за да направи изследвания на Вромос, за да се определи какво е степента на радиоактивността в района. Това ще бъде направено за наше спокойствие, както и спокойствието на летуващите. Ние не можем да спрем достъпа до плажа или да го заградим с телени мрежи. Всеки сам решава къде да се къпе. Ще бъдат поставени табели, които да указват, че плажа е неохраняем.
П. Щерионова: Г-н Кмете, искам да изкажа благодарността на живущите на ул. „Родопи”, на блокове: 7, 9, 10 за цялостната подмяна на пътната настилка и тротоарите.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси към кмета на Община Созопол? Няма. Преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;
VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието – „Почетен гражданин на град Созопол”.
Колеги, имате ли други предложения за промяна и допълнение към дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение като цяло – общо заедно т. VI. и т. VII., да станат част от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълненията т. VІ и т.VІІ,
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа, „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№216


Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 340/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010
2. Докладна записка с вх.№ 342/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
3. Докладна записка с вх.№ 335/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
4. Докладна записка с вх.№ 350/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол , приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г ;
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх.№ 341/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки във връзка с реализация на проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
6. Докладна записка с вх.№ 353/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
7. Докладна записка с вх.№ 321/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 25 кв.м., включен в ПИ 67800.501.504, идентичен с УПИ VІ-278, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.31 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1172 от 20.04.2011г;
8. Докладна записка с вх.№ 337/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
9. Докладна записка с вх.№ 338/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх.№ 343/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол.
11. Докладна записка с вх.№ 344/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-4, кв.1 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.501.4 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
12. Докладна записка с вх.№ 345/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIІ-230, кв.22 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.
13. Докладна записка с вх.№ 346/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх.№ 352/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
15. Докладна записка с вх.№ 320/01.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-План за улична регулация за общински поземлен имот с идентификатор 67800.501.527 по кадастрална карта и регистри и представляващ част от улица с о.т.172-171-170 и о.т.162-171 по регулационен план на гр.Созопол цел преотреждане в площадно пространство -ПИ 67800.501.114;
16. Докладна записка с вх.№ 322/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и ПУП-парцеларен план за улична регулация за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отреждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол ;
17. Докладна записка с вх.№ 330/05.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.31 по план на гр.Созопол цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
18. Докладна записка с вх.№ 333/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
19. Докладна записка с вх.№ 334/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63, местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол, изработен с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№ 347/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за общински урегулиран поземлен имот ІІ, идентичен с ПИ 67800.504.286 и ПИ 67800.504.285, частна собственост, (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) в кв.86 по план на гр.Созопол, цел обособяване на УПИ с нов номер ХХІІІ-285 и отреждането на част от бившия ПИ 67800.504.285 за улица;
21. Докладна записка с вх.№ 348/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот - урегулиран поземлен имот Х “За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
22. Докладна записка с вх.№ 349/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330 , кв.30 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За детска градина”;
23. Докладна записка с вх.№ 351/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински УПИ VІ, в кв.42, по план на с.Крушевец, Община Созопол;
24. Докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
25. Докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх.№ 367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;
VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр. Созопол със званието – „Почетен гражданин на град Созопол”.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка по дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.
Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 18.06.2012г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стоян Маринов – Председател, Гено Пухов; Стойо Недин; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 340/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 340/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№217

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните изменения в Наредбата за организация на дейността на Детска млечна кухня в Община Созопол приета с Решение на Общински съвет Созопол № 1007/ 46/ 02.11.2010 като текстове със следното съдържание:
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 3. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ „Детска, млечна кухня” е организационно обособена структура, към функция „Здравеопазване”, в която специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 /десет/ месечна до навършване на 3 /тригодишна/ възраст.
ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ НА ДМК СОЗОПОЛ
Чл. 8. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Персоналът на „Детска, млечна кухня” по длъжности се състои от 6 /шест/ щатни бройки:
1. Технолог по хранене.
2. Касиер.
3. Готвач.
4. Помощник готвач.
5. Помощник готвач
6. Домакин
ГЛАВА ТРЕТА
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 11. ./изм. с Решение/изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ В ДМК се предоставя храна на деца на възраст от 10/десет/ месеца до 3 /три/ години, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.
Чл.17. /изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Таксата се заплаща при закупуване купон за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.”
Чл. 18. /1/ ./изм. с Решение № 217/22.06.2012г./ Продажбата на купони се извършва на административен адрес ул.”Иван Вазов”№2 / пункт на ул.” Каваците”/ от 10.00 часа до 12.30 часа всеки работен ден.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 342/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №342/07.06.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№218

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Общински съвет Созопол

1. дава своето съгласие за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Созопол.
2. Структурата и числеността на персонала ще бъдат определени след одобряване на проектното предложение и подписване на договор с Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 335/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 335/06.06.2012г., ведно с Приложение № 1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№219

Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси цени на услугите на територията на община Созопол както следва:
В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, заведения за социални грижи и други общински услуги се създава нов член 34б, със следния текст:
Чл.34б (1)„Лицата ползващи комплексна услуга „Помощ в дома” заплащат месечна такса съгласно Тарифа за ползване на социална услуга „Помощ в дома”, приложение № 1.
(2) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.
(3) Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход и над определените в горната граница лимити, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1.70 лв./час.
(4) Таксата се начислява и събира от длъжностните лица в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при Общинска администрация Созопол и се внасят в извънбюджетна сметка по проекта на Общината до 15 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

Приложение № 1 към чл.34б

Т А Р И Ф А

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА”ПОМОЩ В ДОМА”
Потребители, чийто доход е равен или по нисък от: ДОХОД
Диференцирана
ставка за
потребителска
такса
1.Гарантирани минимален доход ГМД 65.00-129,99 лева. 0,17лв./час
2.Двукратния размер на ГМД 130,00-194,99 лева 0,19 лв./час
3.Трикратния размер на ГМД 195,00-259,99 лева 0,22 лв./час
4.Четирикратния размер на ГМД 260,00-324,99 лева 0,26 лв./час
5.Петкратния размер на ГМД 325,00-389,99 лева 0,31 лв./час
6.Шесткратния размер на ГМД 390,00 лв. 0,34 лв./час

Заключителни разпоредби:
§1 Не се считат за доход помощите, отпуснати на основание чл.6,7,8,8д и 10а от Закона за семейните помощи за деца.
§2 При лицата до 18 г., които нямат лични доходи такса не се дължи.
§3 Актуалният към момента ГМД е определен с ПМС №6 от 15.01.2009 г и е в размер на 65 лв. В случаите, когато е променен ГМД, при които е бил определен размерът на таксата, същият се актуализира.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх.№ 350/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 350/07.06.2012г.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№220

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г. Раздел пети „ Ветеринарно –санитарни и зоохигиени изисквания при отглеждане на животни и птици” като текстове със следното съдържание:
Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №220/ 22.06.2012г./ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл.23. /изм. , приета с решение №220/ 22.06.2012г./ Отглеждането на селскостопански животни и птици в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол , гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7/25.05.92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

В Преходни и заключителни разпоредби (изм. , приета с решение №220/22.06.2012г.)
§ 8. Приетите изменения в чл.19, ал.1 и чл.23 от Раздел V„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” влизат в сила от 01 ноември 2012г. В същия период собствениците на селскостопански животни и птици в регулационните граници на с.Равадиново следва да приведат личните си стопанства в съответствие с наредбата.
§.9 Навсякъде в Наредбата думата „ село Черноморец” се заменя с „град Черноморец”


Кр. Германова: Благодаря на г-н Стоян Маринов. Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателя на комисията – г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 18.06.2012г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Пенка Щерионова – Председател; Стоян Маринов, Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 341/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки във връзка с реализация на проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 341/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№221

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Предоставя временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметки в размер на 7 101,67 лв. /седем хиляди сто и един лв. и 67 ст./ за реализиране дейностите на Проект «Подкрепа за достоен живот» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
2. Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем ще се извърши в едномесечен срок от датата на месеца на възстановяване на средствата от страна на УО.

П. Щерионова: Докладна записка с вх.№ 353/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2012г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение:
Намаление на § 52-00 – придобиване на ДМА с 11 000 лв. в дейност 898 „Други дейности по икономиката” в обект -конструкция за покриване на Аламана гр.Созопол и увеличение на § 53-00 – придобивани на НДМА с 11 000 лв. в проект обвързан с обекта - проект за напрегната мембрана над обект „Изработване на Аламана” гр.Созопол, същата дейност, 1.4 Функция „Икономически дейности и услуги” .
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 217 885лв. 32 600лв. 250 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-подвижен механизъм
за сцена Дом на рибаря 63 000лв. 12 600лв. 75 600лв.

-конструкция за покриване на
Аламана гр.Созопол 0лв. 20 000лв. 20 000лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобивани на НДМА 590 239лв. 111 000лв. 701 239лв.
в т.ч.
било увеличение става
-технически проект, геоложки
доклад,вертикална планировка и
ПУП за обект: ЛПСОВ с.Габър 17 862лв. 30лв. 17 892лв.
-изготвяне на работен проект за
ул.”Бузлуджа” ул.проф.Иван
Венедиков гр.Созопол 0лв. 10 000лв. 10 000лв.
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол 0лв. 90 000лв. 90 000лв.
-проект за напрегната мембрана над
обект „Изработване наАламана”гр.Созопол 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

било намаление става
-ПУП КПС Буджака 6 000лв. 30лв. 5 970лв.


Кр. Германова: Всички Вие имате допълненията към материалите си за сесията. Давам думата на кмета – г-н П. Рейзи, да коментира с няколко думи бюджета. След това ще дам думата за въпроси и коментари по актуализацията на разходната част на бюджета. Както всяко едно гласуване на бюджет и сега ще дам думата за питания преди влизането в процедура по гласуването му.
П.Рейзи: Промените, които изложи председателката на комисията по финанси са свързани с промени, които в процеса на работа се случиха и се наложи да бъдат заложени като средства. Визирам съоръжението, което ще бъде монтирано над Аламаната. В самото начало на проекта ние мислихме аламаната да бъде на открито, но тя е толкова красива и с цел да запазим нейната красота и живот, искаме да я съхраним по някакъв начин по-дълго време. Конструкцията за покриването на аламаната ще я запази и тя ще се обособи като по-сериозна туристическа атракция в нашия град.
По отношение на средствата, които се залагат за подземния паркинг и футболното игрище – там в момента правим проектирането. Говорим за този терен, който се пада зад игрището и в момента там са съблекалните. Идеята е всичко това да се събори и да се направи един голям паркинг под земята, да се положи бетона отгоре и върху бетона да се направи едно голямо игрище, което ще бъде с размери 80м2 на 40м2. Реално ще може да бъде разделено и на малки игрища, където ще могат да играят и нашите деца и всички хора, които искат да спортуват. Бързаме да направим сега проектите, за да може на есен съобразявайки се с приходната част на бюджета да видим дали ще можем да заложим пари за изграждането на този обект, или ако не стане сега, ще заложим средства в следващия бюджет за неговото изпълнение.
По отношение на средствата за ремонта на сцената в културния дом, не беше заложено ДДС-то, затова правим тази актуализация там с 12 000лв.
Залагаме средства, които мислим, че ще бъдат по-добре и по-икономично ще се отразят и на нас. Искаме да закупим техниката, която обработва стадиона сега и тя да стане общинска. Преценили сме, че по този начин ще бъде по-изгодно за общината и ще спестим средствата, които в момента плащаме на фирмата, за да поддържа стадиона.
За мене това са важни неща и затова преминахме към актуализация на разходната част на бюджета на Община Созопол. Ако сте обърнали внимание средствата, които бяхме заложили за закупуване на лека кола съм ги премахнал, макар че необходимостта я има, но за мен са важни все пак тези проекти преди всичко да се случат. Приходната част на този етап върви добре, долу-горе както миналата година, което беше и нашата прогноза. След сезона ще преценим дали ще има нужда от нова актуализация по бюджета. Благодаря за вниманието.
Кр. Германова: Колеги имате думата за коментари.
Р. Деспов: Имам два въпроса като единият е свързан с Дейност 606, там където има увеличение приблизително с половин милион – 491 400 лв. Въпросът ми е къде ще се правят тези ремонти на уличната мрежа, кога ще се правят – сега по време на сезона или след сезона, или вече сме ги направили? Вторият ми въпрос е свързан с изграждането на игрищата в базата „ Спорт за всички” – намаление с 350 000 лв. Кои игрища в кои населени райони остават, т.е къде ще бъдат изградени? Намаля се, защото нямаме парите за да ги изградим или преценя се, че няма да успеем да ги усвоим тази година?
П. Рейзи: След сезона. В момента вървят обществените поръчки, вкл. в тази сума влиза и гр. Черноморец, в гр. Созопол има няколко улици, с. Равадиново, отсечката от разклона долу с. Габър, с. Зидарово, в посока с. Вършило. Основно ремонт на ул. „Мусала” в Созопол, а другите са по селата. Обществените поръчки тази година са малко по-тромави, затова се забавихме. Гледахме да ги изчистим и да не се обжалват, защото едно обжалване спира всичко. До края на месеца трябва да излезе обществената поръчка, ако всичко е нормално по селата лятото ще се правят ремонтите, а след сезона и в Черноморец.
По втория въпрос, игрищата в гр. Черноморец остават. Режа Созопол, правейки преструктуриране на приоритетите. Нямахме намерение да правим паркинг в Созопол до стадиона, но знаете, че градът е определен за града през 2015г. в който ще се играе европейското за юноши до 17г. Опитваме се да правим нормален порядък по строителството на стадиона в Созопол, по осигуряването на 3000 места, които ги изисква УЕФА за провеждането на турнира. Това, че парите са отрязани не значи, че не искаме и нямаме намерение да го направим, напротив – няма да успеем през годината да ги изхарчим, и по-добре да ги пренасочим сега някъде другаде, а догодина да ги заложим пак. По- добре да направим проектите за да бъдем реално готови. На есен ще започнем изграждането на футболни игрища и спортни площадки в Черноморец.
Т. Янакиев: Първо искам да Ви поздравя за решението да преразпределите средствата за закупуване на колата другаде. Въпросът ми е свързан с това, в какъв времеви диапазон ще бъде изготвен този паркинг и игрищата около него?
П. Рейзи: За следващото лято ще е готово. Проектантите работят усилено и до 15 юли трябва да са готови. Идеята е, когато сме готови да видим каква ще е сумата за неговото изграждане, да я внесем като актуализация в бюджета и до края на годината да проведем обществената поръчка, и да мине като преходен обект за догодина.
Т. Янакиев: Колко места ще е паркинга?
П. Рейзи: Паркингът го коментираме около 200 места. Паралелно с този паркинг като имаме заложена идея да направим още един паркинг от другата страна на стадиона откъм автомивката. Като начален етап, този паркинг ще го направим само чакъл, за да може догодина да се ползва. Понеже там текат процедури по уточняване на собствеността, след тяхното приключване предполагаме, че за общината ще има малко в повече терен и след това можем да направим и реалния проект за там. Идеята ни е да се реализира паркинг на два етажа, което ще доведе до осигуряването на повече паркоместа. Визията за стадиона вече е нова. Предвиждаме доста подобрения на инфраструктурата около него. Паркинга до пожарната се предвижда да бъде изградена площадка за сядане, като откъм улицата кухината отдолу под площадката ще бъдат магазини, които ще бъдат продадени, ако се появи и някои сериозен инвеститор може и да построи мол, защото около 500 м2 ще са площите които ще са отдолу. Средствата разбира се ще влязат в общинската хазна. Може би във времето ще се появи проблем в премахването на старата сграда, в която има настанени социално слаби хора, но в най–скоро време трябва да седнем и да помислим тяхното пренасочване - къде ще бъде, но това ще е един коментар, може би на следващите сесии.
Само искам да добавя нещо. Желанието за закупуване на нов автомобил не е отпаднало, напротив. Необходимостта от закупуването му всеки един изминал ден е много по-крещяща. Но аз когато Ви предлагахме в началото на годината бюджета и тогава Ви казах, че нещата ги степенуваме по важност. За мен по-важни са нещата, които в момента ги предлагаме да се случат, затова е нужно да изчакаме. Имайте в предвид, че пътуваме много често до София. И след едно пътуване до там веднага влизат в сервиза за ремонт. Не могат да издържат на пътуването.
К. Стоянова: Уважаеми общински съветници, Всички тези неща, които се случват в Созопол са благодарение на Вашата работа и работата на Общинска администрация. Все пак, кмета като такъв и като работодател, трябва да осигури и безопасни условия на труд. Вие много добре знаете, че пътуванията до столицата са по повод европроекти и т.н. Паркът на общината е изключително остарял, не се пътува безопасно. Колегите постоянно пътуват до София. Закупуването на автомобил не е приумица, а необходимост.
П. Рейзи: Мисля, че това не е тема, която в момента трябва да коментираме. Когато дойде време ще я коментираме.Благодаря.
Т. Янакиев: Аз мисля че сте прав за приоритетните неща. Благодаря.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по актуализацията на бюджета? Няма. Прекратявам разискванията по актуализация на бюджета и влизаме в процедура на гласуване. Председателят на комисията по финанси ще зачита отделните пера и ще подлагам на гласуване.
П. Щерионова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 286 600лв. 120 000лв. 166 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 прид.на
транспортни средства-лек
автомобил за Общината 120 000лв. 120 000лв. 0лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 226 300лв. 166 136лв. 60 164лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 170 000лв. 126 136лв. 43 864лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 40 000лв. 40 000лв. 0лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 833 471лв. 14 376лв. 847 847лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на нов трансформатор
за „Помпена станция” с.Присад 0лв. 14 376лв. 14 376лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 151 760лв. по параграфи и обекти, както гласувахме:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 310 000лв. 221 200лв. 88 800лв.
/които се прехвърлят към §10-30/
в т.ч.
-основен ремонт ул.”Хан Аспарух”
гр.Созопол 150 000лв. 150 000лв. 0лв.
-основен ремонт пл.”Хан Крум” 50 000лв. 50 000лв. 0лв.
-основен ремонт „Провлака” 110 000лв. 21 200лв. 88 800лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 270 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както гласувахме:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 125 200лв. 1 252лв. 126 452лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 10 000лв. 70 000лв.
/пренасочени от §52-06/
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 60 000лв. 8 748лв. 51 252лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 782 270лв. 1 252лв. 781 018лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 –Археологически
разкопки в обсега на входното
пространство на АИР Созопол
пл. „Хан Крум” 10 000лв. 10 000лв. 0лв.

било увеличение става

-изграждане на открити фитнес
площадки гр.Созопол-прех.обект 0лв. 8 748лв. 8 748лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.


П. Щерионова: -Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както гласувахме:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 2 233 937лв. 160 000лв. 2 073 937лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 104 237лв. 160 000лв. 1 944 237лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени в
границите на проект:”Закриване
и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци” гр.Созопол 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 623 „Чистота” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както гласувахме:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение със 118 440лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както гласувахме:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§10-00 – издръжка 194 574лв. 104 000лв. 298 574лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 94 152лв. 104 000лв. 198 152лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 845 250лв. 281 440лв. 1 563 810лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-03 –придоб.на др.
оборудв.машини и съоръжения –
за градски стадион гр.Созопол 0лв. 17 740лв. 17 740лв.
-Пръскачка 0лв. 3 053лв. 3 053лв.
-Торачка 0лв. 1 196лв. 1 196лв.
-Косачка +кардан с хидравличен
механизъм за директно разтоварване
в контейнерите 0лв. 10 882лв. 10 882лв.
-Моторна косачка за оформяне
на контурите на тревния терен 0лв. 1 181лв. 1 181лв.
-Машина за разчертаване 0лв. 1 428лв. 1 428лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства
-Трактор John Deere 3520 оборудван
с балонни гуми за градски стадион
гр.Созопол 0лв. 50 820лв. 50 820лв.
било намаление става
52-06 –изгр.на инфрастр.обекти
-Изграждане на футболни игрища
и спортни площадки 600 000лв. 350 000лв. 250 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 177 440 лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ Въздържал се

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 177 440лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 600лв. 12 600лв. 348 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 218 600лв. 12 600лв. 206 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 217 885лв. 32 600лв. 250 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-подвижен механизъм
за сцена Дом на рибаря 63 000лв. 12 600лв. 75 600лв.
-конструкция за покриване на
Аламана гр.Созопол 0лв. 20 000лв. 20 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова:
било увеличение става

§ 53-00 – придобивани на НДМА 590 239лв. 111 000лв. 701 239лв.
в т.ч.
било увеличение става
-технически проект, геоложки
доклад,вертикална планировка и
ПУП за обект: ЛПСОВ с.Габър 17 862лв. 30лв. 17 892лв.
-изготвяне на работен проект за
ул.”Бузлуджа” ул.проф.Иван
Венедиков гр.Созопол 0лв. 10 000лв. 10 000лв.
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол 0лв. 90 000лв. 90 000лв.
-проект за напрегната мембрана над
обект „Изработване наАламана”гр.Созопол 0лв. 11 000лв. 11 000лв.
било намаление става
-ПУП КПС Буджака 6 000лв. 30лв. 5 970лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 131 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен с 48 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№222


Общински съвет Созопол извършва промени по плана на разходната част на бюджета за 2012г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намалява плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол – собствен с 48 000лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – намаление със 120 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 286 600лв. 120 000лв. 166 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 прид.на
транспортни средства-лек
автомобил за Общината 120 000лв. 120 000лв. 0лв.
1.2.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение със 118 440лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” – намаление със 151 760лв. по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 226 300лв. 166 136лв. 60 164лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 170 000лв. 126 136лв. 43 864лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 40 000лв. 40 000лв. 0лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 833 471лв. 14 376лв. 847 847лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на нов трансформатор
за „Помпена станция” с.Присад 0лв. 14 376лв. 14 376лв.

-Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 270 200лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 560 000лв. 491 400лв. 1 051 400лв.
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 310 000лв. 221 200лв. 88 800лв.
/които се прехвърлят към §10-30/
в т.ч.
-основен ремонт ул.”Хан Аспарух”
гр.Созопол 150 000лв. 150 000лв. 0лв.
-основен ремонт пл.”Хан Крум” 50 000лв. 50 000лв. 0лв.
-основен ремонт „Провлака” 110 000лв. 21 200лв. 88 800лв.

-Дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи и обекти, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 125 200лв. 1 252лв. 126 452лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 10 000лв. 70 000лв.
/пренасочени от §52-06/
било намаление става
§ 10-30 – текущ ремонт 60 000лв. 8 748лв. 51 252лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 782 270лв. 1 252лв. 781 018лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-06 –Археологически
разкопки в обсега на входното
пространство на АИР Созопол
пл. „Хан Крум” 10 000лв. 10 000лв. 0лв.

било увеличение става

-изграждане на открити фитнес
площадки гр.Созопол-прех.обект 0лв. 8 748лв. 8 748лв.

-Дейност 623 „Чистота” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 2 233 937лв. 160 000лв. 2 073 937лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 104 237лв. 160 000лв. 1 944 237лв.

било увеличение става
§ 54-00 – придобиване на земя 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците
на земеделски земи, включени в
границите на проект:”Закриване
и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци” гр.Созопол 160 000лв. 160 000лв. 320 000лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 177 440лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 177 440 лв.
било увеличение става
§10-00 – издръжка 194 574лв. 104 000лв. 298 574лв.
в.т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 94 152лв. 104 000лв. 198 152лв.

било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 845 250лв. 281 440лв. 1 563 810лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-03 –придоб.на др.
оборудв.машини и съоръжения –
за градски стадион гр.Созопол 0лв. 17 740лв. 17 740лв.
-Пръскачка 0лв. 3 053лв. 3 053лв.
-Торачка 0лв. 1 196лв. 1 196лв.
-Косачка +кардан с хидравличен
механизъм за директно разтоварване
в контейнерите 0лв. 10 882лв. 10 882лв.
-Моторна косачка за оформяне
на контурите на тревния терен 0лв. 1 181лв. 1 181лв.
-Машина за разчертаване 0лв. 1 428лв. 1 428лв.
било увеличение става
подпараграф 52-04 – придобиване
на транспортни средства
-Трактор John Deere 3520 оборудван
с балонни гуми за градски стадион
гр.Созопол 0лв. 50 820лв. 50 820лв.
било намаление става
52-06 –изгр.на инфрастр.обекти
-Изграждане на футболни игрища
и спортни площадки 600 000лв. 350 000лв. 250 000лв.
1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” дейност 898 „Други дейности по икономиката” - увеличение със 131 000лв. и извършва промени по плана на бюджетните кредити по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 360 600лв. 12 600лв. 348 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 218 600лв. 12 600лв. 206 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 217 885лв. 32 600лв. 250 485лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване
на друго оборудване,машини и
съоръжения
-подвижен механизъм
за сцена Дом на рибаря 63 000лв. 12 600лв. 75 600лв.

-конструкция за покриване на
Аламана гр.Созопол 0лв. 20 000лв. 20 000лв.
било увеличение става
§ 53-00 – придобивани на НДМА 590 239лв. 111 000лв. 701 239лв.
в т.ч.
било увеличение става
-технически проект, геоложки
доклад,вертикална планировка и
ПУП за обект: ЛПСОВ с.Габър 17 862лв. 30лв. 17 892лв.
-изготвяне на работен проект за
ул.”Бузлуджа” ул.проф.Иван
Венедиков гр.Созопол 0лв. 10 000лв. 10 000лв.
-проектиране на подземен паркинг
и тренировъчно футболно игрище
гр.Созопол 0лв. 90 000лв. 90 000лв.
-проект за напрегната мембрана над
обект „Изработване наАламана”гр.Созопол 0лв. 11 000лв. 11 000лв.

било намаление става
-ПУП КПС Буджака 6 000лв. 30лв. 5 970лв.П. Щерионова:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 378 222лв. 18 000лв. 396 222лв.
вт.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 18 000лв. 78 000лв.
/за стр.и автор.надзор –ремонт
ЦДГ с.Атия/
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова:
било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 112 500лв. 13 100лв. 99 400лв.
в т.ч.
- ОДЗ”Здравец”-съфинансиране
по проект „Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 8 100лв. 27 400лв.
-Основен ремонт на кухненски
блок и санитарни възли ЦДГ
„Моряче” с. Атия 77 000лв. 5 000лв. 72 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова:
било увеличение става

§ 52 -00 – придобиване на ДМА 21 200лв. 35 000лв. 56 200лв.
в т.ч.
подпараграф52-05 – придоб.на ст.инвентар
-оборудване на кухненски блок
ЦДГ „Моряче” с. Атия 0лв. 35 000лв. 35 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 39 900 лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности с 39 900лв. по дейности и параграфи, както гласувахме:
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№223

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за местни дейности с 39 900лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – увеличение с 39 900 лв.

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 378 222лв. 18 000лв. 396 222лв.
вт.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 60 000лв. 18 000лв. 78 000лв.
/за стр.и автор.надзор –ремонт
ЦДГ с.Атия/ било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 112 500лв. 13 100лв. 99 400лв.
в т.ч.
- ОДЗ”Здравец”-съфинансиране
по проект „Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 8 100лв. 27 400лв.
-Основен ремонт на кухненски
блок и санитарни възли ЦДГ
„Моряче” с. Атия 77 000лв. 5 000лв. 72 000лв.

било увеличение става

§ 52 -00 – придобиване на ДМА 21 200лв. 35 000лв. 56 200лв.
в т.ч.
подпараграф52-05 – придоб.на ст.инвентар
-оборудване на кухненски блок
ЦДГ „Моряче” с. Атия 0лв. 35 000лв. 35 000лв.П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 100 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 100 лв.

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 149 000лв. 8 100лв. 157 100лв.
в т.ч.
-ОУ” Св.св.Кирил и Методий” Созопол-
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 50 000лв. 7 000лв. 57 000лв.

-ОУ ”Христо Ботев” с.Росен -
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 1 100лв. 36 600лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№224

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на функция „Образование” за 2012г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 8 100 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 8 100 лв.
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 149 000лв. 8 100лв. 157 100лв.
в т.ч.
-ОУ” Св.св.Кирил и Методий” Созопол-
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 50 000лв. 7 000лв. 57 000лв.

-ОУ ”Христо Ботев” с.Росен -
съфинансиране по проект „Внедряване”
на мерки за енергийна ефективност в
образователна инфраструктура на
територията на Община Созопол 35 500лв. 1 100лв. 36 600лв.П. Щерионова: 4.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; т.1.3; т.1.4; т.2 и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/

било намаление става
Общо капиталови разходи: 6 974 847лв. 275 916лв. 6 698 931лв.
От:
било увеличение става
-делегирани от държавата дейности –
дофинансиране с общински приходи 201 800лв. 8 100лв. 209 900лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 550 247лв. 284 016лв. 6 266 231лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№225

4.Въз основа на приетите решения по т.1.1; т.1,2; т.1.3; т.1.4; т.2 и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НДМА и основен ремонт на Община Созопол за 2012г., както следва: / Приложение №1/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 974 847лв. 275 916лв. 6 698 931лв.
От:
било увеличение става
-делегирани от държавата дейности –
дофинансиране с общински приходи 201 800лв. 8 100лв. 209 900лв.
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 6 550 247лв. 284 016лв. 6 266 231лв.


Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията по финанси – г-жа Щерионова. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на председателя на комисията – г-ца Светлана Лулева.
Св. Лулева: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 18.06.2012г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Гено Пухов; Тодор Чакъров; Стойо Недин; Стойчо Неделчев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 321/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на част от недвижим имот общинска собственост, с площ от 25 кв.м., включен в ПИ 67800.501.504, идентичен с УПИ VІ-278, индивидуализиран съгласно ПУП, процедиран по реда на Глава VІІ, Раздел ІІІ и ІV от ЗУТ от ОЕС, в кв.31 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол, за частна общинска собственост ; 2.Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот-частна общинска собственост, описан по т.1, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС с № 1172 от 20.04.2011г;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Г-н Кмете, не мога да разбера, взели сме вече решение за продажба на този имот или сме взели решение за промяна на статута на тези 25 квадрата? Защото това, което пише в докладната е свързано с предишно наше решение.
П. Рейзи: Взето е решение за изменение на регулацията, сега приключваме с процедурите и преди продажбата трябва да го обявим за чатна общинска собственост.
Кр. Германова: Имаме взето решение за частично изменение. Процедурата е в няколко етапа.
Г. Георгиева: Процедурата е от предходно решение на Общински съвет, с което се дава съгласие тези 25 кв.м. да се предадат по регулация към УПИ 278. Това се намира в стария град, на ул. Крайбрежна”, един скат. Там имаше доста изменения, просто в някои части ската се изправя, както е в случая – видно е от схемите, графичната част. В случая тогава допуснахме изменението, предаваемост от 25кв.м. В момента цялото обявяване е приключило, няма възражения, съгласувано е с паметниците на културата. С цел да се извърши продажбата трябва да се обявят тези 25 кв.м. за частна общинска собственост.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 321/04.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№226

І.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот –общинска собственост с площ от 25(двадесет и пет)кв.м.ид.части от 273(двеста седемдесет и три) кв.м. площ на целият, представляващ ПИ 67800.501.240, идентичен с УПИ VІ-278 в кв.31 (образуван от ПИ 67800.501.240 и 67800.501.504) при граници на имота по КККР , по скица проект № 9968/23.03.12: ПИ 67800.501.515, 67800.501.239, 67800.501.240 и конкретно индивидуализиран чрез проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане на УПИ VІ-278 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.

ІІ. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 ЗОС и Решение № 1172/20.04.2011г. на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-207/27.05.2011г. одобрява пазарна оценка, за 25(двадесет и пет) кв.м.ид.ч. възлизаща на 5 704/пет хиляди седемстотин и четири лева/ без вкл.ДДС, и съгласно оценителен доклад № 141/02.05.12 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
ІІІ. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 337/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 337/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№227

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 9 054 /девет хиляди петдесет и четири лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 293/783 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №318 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Руско Георгиев Хънков и Яни Иванов Ковчезлиев да придобият право на собственост върху 293/двеста деветдесет и три/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №318 /целият имот с площ от 783 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.318 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 338/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас, /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас//земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ - продажба на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 338/07.06.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№228

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, определя пазарна цена на обезщетение на правоимащите – Община Созопол на стойност 7 942 /седем хиляди деветстотин четиридесет и два лева/ лв. без ДДС, или при цена на 1 /един/ дка – 30 900 /тридесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС, с квоти общо от 257/857 кв.м.ид.ч., участващи в новообразуван имот №144 по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицата Калинка Пеева Сарова и Димитър Янчев Саров да придобият право на собственост върху 257/двеста петдесет и седем/ кв.м. ид.ч. от новообразуван поземлен имот №144 /целият имот с площ от 857 кв.м./ по плана на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол /идентичен с имот идентификатор №67800.50.144 по кадастрална карта на м.”Куку баир”, землище гр.Созопол, област Бургас/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 343/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 343/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 1Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№229

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377кв.м.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 961кв.м.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.223, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 377/триста седемдесет и седем/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1780/10.04.2012год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8094/осем хиляди деветдесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 161/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.50.222, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Куку баир”, з-ще гр.Созопол, общ.Созопол, с площ 961/деветстотин шестдесет и един/кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1787/19.04.2012год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 20632/двадесет хиляди шестотин тридесет и два лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 160/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 344/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІV-4, кв.1 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.501.4 по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №344/07.06.2012г

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№230

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане прекратява съсобственост със Султана Енчева Бишкова и Енчо Теодосиев Червенков, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 46/четиридесет и шест/кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот ІV-4/четири римско, планоснимачен номер четири/, кв.1/първи/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор 67800.501.4/ЕКАТТЕ-шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот четири/, целият с площ 154/сто петдесет и четири/кв.м., ЗА СУМАТА от 10 796лв./десет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева/, без ДДС
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 345/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIІ-230, кв.22 по плана на с.Равна Гора, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №345/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№231

Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и Артюн Петрович Тограмаджян в УПИ VІI-230, кв.22 по плана на с.Равна гора, Община Созопол, целия с площ 1030кв.м., чрез продажба на 7/седем/кв.м. ид.ч. – частна Общинска собственост, актувани с АОС № 1793 от 08.05.2012г.
2. Одобрява експертна оценка № 156/29.05.2012г.на независим лицензиран оценител в размер на 87лв./осемдесет и седем лева/, без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 346/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Г-н Кмете, последните няколко сесии ни предлагате имоти които не са включени в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост” .Продали ли сме някои имот от тази програма или въобще не сме ги улучили като инвеститорки интерес?
П. Рейзи: Разбира се, че имаме продажби. Знаете че програмата е отворена и когато някои има интерес към определен имот , пуска молба за него и ние започваме да процедираме.
Г. Георгиева: Когато се изработваше програмата беше на база предходни решения на Общински съвет и заявени желания до края на миналата година. Така че в момента когато се прецени, че някой иска имот, който не е включен в програмата, няма пречки да включим имота в тази програма. Съответно, заявените в програмата имоти – продажбите почти вече са се случили.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №346/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№232

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост , допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва Поземлен имот № 119, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, с площ 379кв.м.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване - Поземлен имот № 119/сто и деветнадесет/, находящ се в зона по §4 от ЗСПЗЗ в местност ”Росенец”, з-ще с.Росен, общ.Созопол, целият с площ 379/триста седемдесет и девет/кв.м., при граници: север – имот № 117 и имот № 118, изток - имот № 122, юг – имот № 120 и запад – им.№ 115, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1795/08.05.2012год.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5150/пет хиляди сто и петдесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 159/29.05.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключването на договор със спечелилия участник.


Св. Лулева: Докладна записка с вх.№ 352/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решения от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №352/08.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№233


Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие имоти от остатъчния общински фонд, предадени на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христофор Николов Хрисоскулов на следните проектни имоти:
- Имот № 017005, с площ 1.999дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;
- Имот № 017011, с площ 1.990дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;
- Имот № 017021, с площ 1.910дка., с начин на трайно ползване – лозе, ІVкатегория находящ се в местността “Манастиря”, землище с.Равадиново, общ.Созопол;

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-ца Лулева. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на председателя на комисията – г-н Стойо Недин.
Ст. Недин: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 18.06.2012г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по комисията по УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Стойо Недин– Председател; Христо Бардуков; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 320/01.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ПУП-План за улична регулация за общински поземлен имот с идентификатор 67800.501.527 по кадастрална карта и регистри и представляващ част от улица с о.т.172-171-170 и о.т.162-171 по регулационен план на гр.Созопол цел преотреждане в площадно пространство -ПИ 67800.501.114;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
П. Рейзи: Става въпрос за улицата около крепостната стена. Все пак трябва да я покажем като промяна в кадастралния план на града и в частичното изменение на градоустройственото решение затова предлагаме изменението за решение от Ваша страна.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма.Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №320/01.06.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№234

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП-ПУР за поземлени имоти с номера 67800.501.527(част от улица с о.т.172-171-170) и 67800.501.114(площадно пространство) по влязла в сила ККР, съгласно предложената графична част за изменение.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 322/04.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и ПУП-парцеларен план за улична регулация за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отреждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Мисля, че това е първия общински имот на който поне аз присъствам за преодреждане, намиращ се в близост до плажа. В района на горския фонд ли е това? Къде се намира по-точно?
П. Рейзи: Това е зоната, като се тръгне от „Златна рибка” по вътрешния път, до големия завой. Този район целият ние сме го преотредили за атракциони. Понеже, някой на времето го е писал пасище, а когато е пасище трябва да мине през Общинския съвет. Ние искаме да му промениме статута и затова сега искаме Вашето решение.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването.Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 322/04.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№235

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.25, ал.5 и във връзка с чл.25, ал3,т3 от ЗСПЗЗ, дава предварителното съгласие за промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ , на ПИ 67800.32.56, с начин на трайно ползване за пасище, с площ на имота от 15 353 кв.м. като срока на валидност на решението е 2(две)години, считано от датата на влизането му в сила.

ІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – за регулация и застрояване за неурегулиран ПИ 67800.32.56, с отредждане за „За спорт и атракции”, в м.”Герени”, землище на гр.Созопол при показатели максимална плътност -30%, Кинт 1.0. и минимално озеленяване -20% при обща площ на имота от 15 353 кв.м

ІІІ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.7 от ЗУТ , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, допуска изработването на парцеларен план за транспортна връзка –улична регулация от о.т.78 до 79 за ПИ 67800.32.56 , землище на гр. Созопол.
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, изработеният проект да се обяви на заинтересуваните лица за предложения, възражения и искания.


Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 330/05.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І “За озеленяване”, кв.31 по план на гр.Созопол цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Й. Петков: Не трябва ли да има решение от МРРБ, за да се трансформира от озеленяване в обществено обслужване.
П. Рейзи: Не, не е нужно, защото ние нямаме там реализирано никакво мероприятие. В докладната става дума за рибарския фургон, зад гърба на който в момента е сметище. Имаме виждане там да се направи марина, някакво помещение за рибарите и т.н. С ваше гласуване могат нещата да вървят напред. През МРРБ нищо не минава. За мене, ако беше градина, има смисъл да се коментира, но в този случай - не. Искаме да подготвим този терен за да може догодина да вземем едно кардинално решение за една по сериозна инвестиция. Надяваме се да кандидатстваме и по някоя от оперативните програми за да имаме реална готовност за усвояването на тези пари.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията.Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №330/05.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№236

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134,ал.1 и ал.2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.501.490 по ККР на гр.Созопол, идентичен с урегулиран поземлен имот І ”За озеленяване”, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За обществено обслужване”.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 333/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади - чеири”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи: Бих искал ориентировачно да кажа, че тази докладна е във връзка с Колектора и помпената станция на Черноморец.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Има техническа грешка във вторият абзац от проекта за решение, а именно: на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, а не ЗСПЗЗ както е записано. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №333/06.06.2012г.
в едно с поправката на тази техническа грешка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№237

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктурав гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-03/01.03.2012г. точка 4, утвърждава пощадка за проектиране, с която се засяга 526 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Канална помпена станция” в поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади-чеири”, землище гр.Черноморец.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №81178.58.25, местност „Аклади-чеири”, землище гр.Черноморец, извън граници на населени места за изграждане на Канална помпена станция. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I58.25, с площ 526м2, местност „Аклади – чеири”, землище гр.Черноморец, за изграждане на КПС /Канална помпена станция/ при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00метра, Кинт.=0.5, мин. озеленена площ 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, в това число Помпена станция за отпадъчни води /КПС II-ри подем/ с довеждащ колектор.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 334/06.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63, местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол, изработен с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №334/06.06.2012г.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№238

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инфраструктура в землището на гр.Созопол и с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места: Второстепенна улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62 с ширина 9.00метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1.5.метра/ и улица с осови точки 62-63 с ширина 7.50метра /6.00метра ширина на уличното платно и тротоар едностранно от 1.50метра/, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, обл.Бургас. Същата осигурява достъп до поземлени имоти №67800.54.33 /стар идентификатор №010056/ и №67800.54.44 /стар идентификатор №010138/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол. От габаритите на второстепенната улица са засегнати поземлени имоти в местност „Каваци” /”Мапи”/, землище гр.Созопол с номера по КК №67800.54.30, №67800.54.4, №67800.54.33, №67800.54.31, №67800.54.133, №67800.54.41, №67800.54.44 и №67800.54.96.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 347/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за общински урегулиран поземлен имот ІІ, идентичен с ПИ 67800.504.286 и ПИ 67800.504.285, частна собственост, (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) в кв.86 по план на гр.Созопол, цел обособяване на УПИ с нов номер ХХІІІ-285 и отреждането на част от бившия ПИ 67800.504.285 за улица;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №347/07.06.2012г.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№239

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и основание чл.21 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.110, ал.1,т.2, чл.118, ал.1 и ал.2, чл.134,ал.1,т.1 и т.2, чл.205 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ на неурегулиран поземлен имот ПИ 67800.504.285 (попадащ в УПИ І –за турист.бюро) и общински УПИ ІІ-за парк,спортни площадки, съблекални и сладкарница” по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, и отреждане за нов УПИ ХХІІІ-285(частна собственост) и публична общинска собственост- нова улична регулация с о.т. 940-941-942-943-944.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 348/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за общински имот - урегулиран поземлен имот Х “За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За обществено обслужване”;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Г-н Кмете, ако може само с няколко думи да кажете какви обекти ще се реализират там, защото видях, че искането не идва от жители или кмета на с. Росен, а от общинска администрация?
П. Рейзи: На този етап нищо конкретно не сме замислили, относно какъв търговски обект ще се реализира. Идеята е да се огледат нещата и след това да водим разговори с кмета на селото и ще решаваме какво да се прави там. Но нека да имаме реална възможност да мислим за реализацията на обект за търговски нужди, предвид че мястото не се ползва и пустее.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №348/07.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№240


На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.118, ал.1, чл.134,ал.1 и ал.2, т.6 и чл.62а ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на урегулиран поземлен имот Х ”За озеленяване и детска площадка”, кв.21 по регулационен и застроителен план на с.Росен, съгласно предложената графична част за изменение, като се обособи нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За обществено обслужване”.


Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 349/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане и съгласуване на изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ на основание чл.21 от ЗОС и чл.205, т.4 от ЗУТ за урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330 , кв.30 по план на с.Росен, цел обособяване на нов УПИ и отреждането му за „За детска градина”;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
П. Рейзи: Знаете, че имаме интерес да направим в с.Росен нова детска градина. В момента водим преговори със собствениците на тези имоти, една част да закупим, друга част да заменим. Искаме да направим един голям имот на който да изградим детската градина. В момента ДГ в Росен не е на добро место, коментираме с кмета на селото и търсим варианти. Надявам се догодина да има нова градина там.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №349/07.06.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№241

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и основание чл.21 от Закон за общинската собственост, във връзка с чл.118, ал.1 и ал.2, чл.134,ал.1,т.1 и т.2, чл.205 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ПУП-ПРЗ на урегулирани поземлени имоти ІV-328, V-329 и VІ-330, кв.30 по регулационен и застроителен план на с.Росен за нов УПИ и същият се запише с отреждане „ За детска градина”.


Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 351/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временен преместваем обект за обслужващи дейности в общински УПИ VІ, в кв.42, по план на с.Крушевец, Община Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
П. Рейзи: В нашия имот в ДГ в Крушевец, трябва да направим навес за дървата, който за да се изгради трябва да има вашето одобрение.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №351/07.06.2012г.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№242

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията и чл.8 от Закон за общинската собстветост съгласува представената схема –скица №55 от 29.05.2012 за разполагане на преместваем обект за обслужващи дейности върху общински имот – УПИ VІ”За здравна служба”, кв.42 по план с.Крушевец, Община Созопол.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Предлагам да зачитам номера на скицата и някой, ако има конкретни въпроси или коментари по нея, ще помоля господин кмета да отговаря и разяснява. Преминаваме към:
1. Скица №88 /07.06.2012 година . Имате ли въпроси? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: 2 Скица №89 /07.06.2012 година. Имате ли въпроси? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх.№ 354/08.06.2012г.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№243

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2012г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №88 /07.06.2012 година
2 Скица №89 /07.06.2012 година

Кр. Германова: Благодаря на председателя на комисията – г-н Недин. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. Давам думата на председателя на комисията – г-н Гено Пухов.
Г. Пухов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. На 18.06.2012г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
На заседанието присъстваха членовете на комисията: Гено Пухов– Председател; Стоян Маринов; Христо Бардуков; Стойчо Неделчев;
Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната?
Т. Янакиев: Лично тези хора не ги познавам, но за да са описани тука трябва да има някаква причина. Лично аз ще гласувам „За” отпускането на средства за тях, но искам да кажа нещо на кмета и общинска администрация, когато се входират такива искания да се гледат критериите за отпускане на средствата. Да не се допускат хора, които лично са се наранили – визирам Стоян Николов Стоянов от с. Росен –за извършени разходи по лечение на множество наранявания при експлозия на самоделна бомба. Не мисля че е правилно да се обезщетяват с общински средства, хора които се самонараняват със самоделни взривни устройства.
П.Рейзи: Коментара ти сам за себе си си прав. И аз съм съгласен с тебе. Но в крайна сметка той е потърпевш. Има критерии по които се отпускат помощи. Той е рядък случай. В крайна сметка ако искате промяна на критериите, коментирайте ги и ги заложете.
Кр. Германова: Бих искала да допълня. Когато се входират в общината, кмета няма право да отказва да даде помощи. Нашите критерии са такива, че нямаме конкретизирано точно тази злопулука, и да може би за един следващ път трябва да помислим. Защото това са критерии, които са създадени от предходен мандат и тези критерии са на база на случаи. Ограничили сме много неща за да не стават злоупотреби.
Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната като цяло? Няма. Прекратявам разискванията. Ще гласуваме един по един лицата на които ще се отпускат помощи.
1. Йълдъз ********** Митева за сина и Халил ********** Митев –1000 / хиляда / лв. Колеги, ще Ви моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Г.Пухов: 2. Стоян ********** Стоянов 2000 / две хиляди / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1Г.Пухов: 3.Гюлбие ********** Осман от гр. за извършена сърдечна операция на дъщеря и Ая ********** Осман 300 / триста / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Г.Пухов: 4.Марияна **********Димитрова от гр. Созопол –извършени разходи по лечение и в размер на 300 / триста / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Г.Пухов: 5.Кръстан ********** Кръстанов от гр. Созопол –100% инвалидност с чужда помощ , за извършени транспортни разходи по лечение в размер на 220 / двеста и двадесет / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Г.Пухов: 6. Стамо ********** Кангалов от гр. Созопол за проведено лечение след транспортна злополука в размер на 300 / триста / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Г.Пухов:7. Баласа **********Байчева от с. Зидарово – ЕГН: ********** , за извършени разходи по лечение и смяна на дясна колянна става в размер на 600 / шестотин / лв.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх.№339/07.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№244

1.Об.С – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

Йълдъз ********** Митева от с . Крушевец – ЕГН: ********** , за извършени рехабилитационни процедури на сина и Халил ********** Митев – ЕГН:**********, страдащ от детска церебрална парализа – 100 % инвалидност в размер на 1000 / хиляда / лв.

Стоян ********** Стоянов от с. Росен – ЕГН: ********** , за извършени разходи по лечение на множество наранявания при експлозия на самоделна бомба в размер на 2000 / две хиляди / лв.

Гюлбие ********** Осман от гр. Созопол – ЕГН: ********** , за извършена сърдечна операция на дъщеря и Ая ********** Осман – ЕГН:********** в размер на 300 / триста / лв.

Марияна ********** Димитрова от гр. Созопол – ЕГН:**********, за извършени разходи по лечение и в размер на 300 / триста / лв.

Кръстан ********** Кръстанов от гр. Созопол – ЕГН:********** , 100% инвалидност с чужда помощ , за извършени транспортни разходи по лечение в размер на 220 / двеста и двадесет / лв.

Стамо ********** Кангалов от гр. Созопол – ЕГН: **********, за проведено лечение след транспортна злополука в размер на 300 / триста / лв.

Баласа ********** Байчева от с. Зидарово – ЕГН: ********** , за извършени разходи по лечение и смяна на дясна колянна става в размер на 600 / шестотин / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .


Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
VI. Докладна записка с вх.№367/18.06.2012г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 - държавна собственост в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център;
Това е извънредна докладна, която в началото на заседанието на комисията по Общинска собственост влезе в дневния ред като извънредна докладна. Въпреки това тя бе разгледана на заседание на комисията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета за коментар по докладната:
П.Рейзи: Става дума за Дома на морския флот. За да се развива конгресен туризъм в Созопол ние имаме нужда от точно такава сграда, в която да се направи един сериозен ремонт. Водих резговори с вицепремиерите, които бяха миналата седмица в Созопол. Така или иначе, моето виждане е на харманския бурун терена, който ползваме сега за паркинг, ако не успеем да вземем тази сграда да тръгнем да проектираме там паркинг на два етажа, над който да се направи една конгресна зала. За да можем да обявим Созопол за конгресен център, трябва да обявим, че сме готови за посрещането на дейностите свързани с конгресите. Понеже направата на една такава сграда ще струва минимум от порядъка на 4-5 милиона лв., ако успеем да вземем тази на морския флот се надявам, че с 1-милион ще успеем да я ремонтираме и реконструираме сами. Това ще е мотива пред Министерски съвет от нас. В противен случай, ще се наложи да искаме пари от държавата.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№367/18.06.2012г.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№245

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построената в него сграда с идентификатор 67800.502.280.1, с площ от 1491 кв.м., Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г. , с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Предоставянето на безвъзмездно да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на общината.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до Областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Кр. Германова: VII. Докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”
Давам думата на Кмета за коментар по докладната:
П.Рейзи: Дами и господа, знаете, че всяка година предлагаме един или двама почетни граждани на гр. Созопол. Тази година съм се спрял на вицепремиера на държавата – г-н Симеон Дянков. За мен лично той през тези 3 години сериозно помага на нашия град, заедно с нашия съгражданин Божидар Димитров. Вие знаете много добре, че средствата които се дадоха за църквата, за реконструкции и археологии, крепостни стени, вкл. И тази година се дадоха 270 000лв. През последните години особено помага за популяризирането на града ни и аз мисля, че като човек и като българин доприняся много за града. По този начин ние можем да привлечем един приятел към града ни, затова предложението ми е той да бъде тази година нашата номинация.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Г-н Рейзи, аз Ви разбирам и няма да коментирам казаното от вас. В докладната прочетох, че са осигурени средства от Министерството на финансите и за неразработени археологически обекти като нос Акин и нос Червенка. Дали са предвижени тези средства и в какъв размер са те?
П.Рейзи: Те са при нас парите. За Акин около 70 000лв., а Червенка около 80 000лв. 270 000лв беше отпусната само за археология, 120 000лв останаха в Созопол, 150 000лв са за там. Договорите са сключени, парите са преведени.
Р. Деспов: Мисля, че когато предлагаме някой за почетен гражданин на Созопол, би трябвало тези хора да имат заслуга за града и общината като личности. Г-н Дянков със сигурност е направил всички тези неща, които описвате в докладната и това е чудесно, но аз мисля че всички тези неща той ги е извършил като министър на финансите и като заместник министър председател, т.е. не като личност, а като човек който заема определено обществено положение. Мисля, че не само той, а и предишни министри на финансите са направили доста за Созопол, ако сравняваме средствата, които са влезли в общината. Затова си мисля, че не е много подходящо за човек от позицията на поста, който заема и си върши работата, ние да обявяваме това, като личностни заслуги. Затова, ще гласувам „против”.
П.Рейзи: Всеки има право да гласува както си иска. Аз мисля, че присъствието на г-н Дянков в Созопол не е в качеството му на министър на финансите, а в качеството му на гражданин на България. Това, че има възможност да помага на Созопол от поста който заема е така, но такова сериозно присъствие до сега на министър в града ни не е имало. В негово лице аз виждам един приятел на Созопол, който помага за историята и археологическите разкопки в целия район. В крайна сметка мисията на почетния гражданин е и занапред да помага на Созопол. Благодаря Ви.


(дебати)


Кр. Германова: Един почетен гражданин на нашия град има ли някакви облаги? Няма. Обаче има отговорности и мисля, че той ще продължава в същия дух да се грижи за града и да го популяризира.
Имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискването. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 369/20.06.2012г

С РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16
За: 12
Против: 3
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№246Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” Г-н Симеон Дянков – Заместник министър – председател и Министър на финансите на Република България.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам десетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/Протокола води:………...…….
/Кр. Богдева/

*Протоколът е публикуван на 27.06.2012г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...