:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

П Р О Т О К О Л № 11/20.07.2012г.


ПРОТОКОЛ № 11

Днес, 20.07.2012г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе единадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кметът на Община Созопол – г-жа Петя Чепевова, кметове на кметства, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет, служители на общинска администрация и гости.
Преди началото на заседанието кмета на Община Созопол – г-н П. Рейзи поздрави всички именници с празника Илинден, като им пожела здраве и късмет. Той покани всички общински съветници, жители и гости на Созопол да присъстват на водосвета на параклиса Св. Илия намиращ се в с. Крушевец, след края на заседание на Общински съвет – Созопол.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват дванадесет общински съветника имаме кворум, откривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги, както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, искам да попитам преминаващите автобуси през Созопол заплащат ли някаква такса стоянка?
П. Рейзи: Не, те не заплащат нищо, защото нямаме регистрирана автогара. В процес сме на изготвяне на проекта за Автогарата и след неговото реализиране ще може да събираме такси.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси към кмета? Няма. Прекратявам разискванията. Преминаваме към самото заседание. Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
V. Докладна записка с вх.№ 420/16.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на обект „Канализационен колектор ІІІ”, елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, землище на с.Равна гора.
VI. Докладна записка с вх.№ 426/19.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.5.297, местност „Таласакра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
VII. Докладна записка с вх.№ 427/19.07.2012г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект"Изминати/бъдещи пътища", финансиран от ЕФРР по ОПРР.
Колеги, имате ли други предложения за промяна и допълнение към дневния ред? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение като цяло – общо заедно т. V, т. VI. и т. VII., да станат част от дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа, „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Ще Ви моля да гласуваме дневния ред така както е предложен в едно с допълненията т. V, т.VI. и т.VII.
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа, „Против” – 0 гласа, „Въздържали се” – 0 гласа;

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№247

Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх.№ 390/04.07.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 2. Докладна записка с вх.№ 391/04.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Наредба за управление на горските територии на Община Созопол;
3. Докладна записка с вх.№ 406/10.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение №96/06.02.2012г.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
4. Докладна записка с вх.№ 407/10.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол за отпускане на безлихвен заем в размер до 4 128 666 лв. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( ПУДООС) и упълномощаване на Кмета за подписване на Запис на заповед.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
5. Докладна записка с вх.№ 395/05.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
6. Докладна записка с вх.№ 396/05.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
7. Докладна записка с вх.№ 387/28.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на граници на землище на с.Атия , Община Созопол по смисъла на §1,т.8 от ЗАТУРБ, като съвкупност от поземлени имоти , принадлежащи към населеното място.
8. Докладна записка с вх.№ 392/04.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за изработване на транспортна връзка –улица за ПИ 67800.5.751 землище на Созопол през имот 67800.7.728
9. Докладна записка с вх.№ 397/05.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на алея в местност”Аклади”;
10. Докладна записка с вх.№ 400/09.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;
V. Докладна записка с вх.№ 420/16.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на обект „Канализационен колектор ІІІ”, елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, землище на с.Равна гора.
VI. Докладна записка с вх.№ 426/19.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.5.297, местност „Таласакра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
VII. Докладна записка с вх.№ 427/19.07.2012г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект"Изминати/бъдещи пътища", финансиран от ЕФРР по ОПРР.
Кр. Германова: За днешното заседание на Общински съвет бе проведено общо заседание на сборна комисия от постоянните комисии към Общинския съвет, които разглеждаха отделните докладни записки. Протоколът е един и ще Ви го зачета аз, като Ви представям докладните една по една.
Днес, 10.07.2012г. от 15:00 часа, се проведе общо заседание на сборна комисия съставена от постоянно действащите комисии към Общински съвет: Kомисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби; Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми; Kомисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост; Комисия по по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха общинските съветници членове на комисии: Стоян Маринов –Председател на комисията по законност; Пенка Щерионова – Председател на комисията по финанси; Светлана Лулева – Председател на комисията по общинска собственост; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Янчо Георгиев; Гено Пухов; Стойчо Неделчев;
В работата на заседанието взеха участие:
1. Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол;
2. Катя Стоянова – Зам. Кмет на община Созопол;
3. Диан Дунав – адвокат на Общински съвет;
4. Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх.№ 390/04.07.2012г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, тази докладна е във връзка с приетият Закона за изменение и допълнение на закона за държавния служител и направените с него промени в ЗМСМА, промени за които ние приехме една декларация на деветото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. Макар и в разрез с тази декларация ние сме длъжни според закона да гласуваме и преведем в ред правилника на ОБС в частта му касаеща заплащането на общинските съветници.
Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №390/04.07.2012г.
С РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№248

Общински съвет – Созопол приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като текстове със следното съдържание:
Чл.10, ал.2 /изм. с Решение № 248/20.07.2012г./ Длъжността Председател на Общинския съвет е платена. Възнаграждението на Председателя се определя в размер на 90 % от основното месечно възнаграждение на Кмета на общината и се заплаща от средствата по общинския бюджет.
Чл.79, ал.2 /изм. с Решение № 248/20.07.2012г./ Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии в размер до тридесет на сто от средната брутна работна заплата определена в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, както следва:
т.1.Общински съветник, който е член на три комисии, съгл.чл. 17 от този правилник, получава месечно възнаграждение в размер на тридесет на сто от средната брутна работна заплата определена в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. При отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение се удържат 10% за всяко отсъствие, но не повече от 60% от цялото месечно възнаграждение. При отсъствие от заседание на Общински съвет от месечното възнаграждение се удържат 40 %.
В останалите си части Правилника остава непроменен.


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№ 391/04.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Наредба за управление на горските територии на Община Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната с допълнение в Преходните и заключителните разпоредби, а именно:§3 Тази наредбата влиза в сила от датата на приемането й, с Протокол № ........../............. Решение №...../..................на Общински съвет Созопол.
Ще помоля г-н Кмета за няколко думи по докладната.
П.Рейзи: Вие знаете, че от две години Община Созопол си стопанисва сама горският фонд и чрез тази докладна ние предлагаме Наредба с която да се осъществява законово цялата дейност по това стопанисване. Разбира се при съставянето на наредбата сме се консултирали с други общини имащи горски стопанства и сме я направили максимално близо до нашата дейност и нашата работа.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Наредбата като цяло? Няма. Преминаваме към разглеждане глава по глава.
Глава първа – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Колеги имате ли въпроси и коментари по тази глава? Няма. Ще ви моля да гласуваме така предложената глава първа – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел І-СОБСТВЕНОСТ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Въздържал се
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел ІІ - РАЗПОРЕЖДАНЕ С ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел ІІІ-СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел ІV-ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА И НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел V-ПАША В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Въздържал се
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел VІ - ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел VІІ-ДОСТЪП ДО ГОРИТЕ НА ОБЩИНАТА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел VІІІ-СТРОИТЕЛСТВО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА, БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Кр. Германова: Преминаваме към Раздел ІХ-ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНАТА. Колеги, имате ли въпроси и коментари по този раздел? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр.Германова:Преминаваме към ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. Колеги, имате ли въпроси и коментари ? Няма. Ще Ви моля да гласуваме, ведно с допълнението на комисията за добавянето на §3, така както беше зачетено по – горе.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ГЕНО ПУХОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло приемането на решение по докладна записка с вх. № 391/04.07.2012г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Наредба за управление на горските територии на Община Созопол;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№249

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, и чл.181, ал.6 от Закон за горите Общински Съвет –Созопол приема Наредба за управление на горските територии на Община Созопол.


Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 406/10.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на Решение №96/06.02.2012г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги, става въпрос за средствата, които ПУДООС ни отпуска като кредит и за целта ние сме взели решение, с което сме подписали една Запис на заповед в размер на 3 239 902 лв. ПУДООС ни отпуска завишен кредит от 4 128 666 лв. Поради това Кмета ни предлага на нашето внимание да отменим старото решение и да вземем едно ново решение с новата сума в една последваща докладна.
Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №406/10.07.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№250

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
Общински съвет Созопол отменя свое Решение №96/06.02.2012г.


Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 407/10.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол за отпускане на безлихвен заем в размер до 4 128 666 лв. от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и упълномощаване на Кмета за подписване на Запис на заповед.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги, това е въпросната докладна вече с промяната в сумата. Към докладната имате и приложено писмото на ПУДООС. Имате ли въпроси и коментари по докладната?
З. Хрусанова: Уважаема г-жо Председател, искам да попитам г-н Рейзи, това дълбоководно заустване се предвиждаше преди началото на сезона и означава ли това, че ще се отложи? До къде стигна този въпрос?
П. Рейзи: Ако всичко върви нормално октомври месец трябва да започнем да работим по дълбоководно заустване, по двата колектора на Созопол и стъпалото на входната помпена станция в пречиствателната станция. Това са първите нещата, които ще започнат да се правят, като паралелно през това време се подготвят обществените поръчки за Пречиствателната станция извън това входно стъпало, плюс колектора на Черноморец с неговите помпени станции. Колектора на Черноморец с неговите помпени станции и Пречиствателната станция ще бъдат на пълен инженеринг, там нещата ще вървят малко по-бавно, защото първо ще се проектират и след това ще се изпълняват. Но за първите три обекта, които Ви споменах - там работим директно по проекти. Ако всичко върви нормално, аз се надявам, че на първи октомври ще направим първата копка за колекторите и след това ще проведем и обществената поръчка по дълбоководното заустване. Надявам се много до края на юли тази година да подпишем заедно с Министъра на екологията договора за Пречиствателната станция, за колекторите.
З. Хрусанова: Благодаря Ви за отговора.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 407/10.07.2012 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№251

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Правилата за отпускане на заеми от ПУДООС
Общински съвет Созопол:
1. Дава съгласие на Кмета на Община Созопол да кандидатства за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда, с цел финансиране на „Интегриран проект за водния цикъл – Созопол - I-ви етап”, подобект: „Входна помпена станция на ПСОВ – Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване”.
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, обезпечаваща пълния размер на заемната сума за подобект: „Входна помпена станция на ПСОВ Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване”, в размер на 4 128 666 лв./четири милиона сто двадесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и шест лв. /, утвърдена в Решение на Управителния съвет на ПУДООС .


Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 395/05.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ-Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната?
Ст. Недин: Бих искал да предложа на администрацията да изписва в проекта на решенията по докладните и местността, в която се намират имотите, които се възстановяват. В самата преписка местността е посочена, но според мен е добре да я има и в решенията.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Прекратявам разискванията. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 395/05.07.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№252

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие части от Поземлен имот с идентификатор 67800.12.2423, целият с площ 10.874дка. предаден на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Мигдальо Георгиева Гарова, както следва:

- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2444, с проектна площ 1.500дка., при съседи: 67800.12.43, 67800.12.2442, 67800.12.2423, 67800.12.2443;

- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2443, с проектна площ 2.000дка., при съседи: 67800.12.43, 67800.12.2444, 67800.12.2423;

- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2442, с проектна площ 1.200дка., при съседи: 67800.12.43, 67800.12.2424, 67800.12.2423, 67800.12.2444


Кр. Германова: Докладна записка с вх. №396/05.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме като цяло така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №396/05.07.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 3
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№253

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2012г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.496, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 453кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ III-общ., кв.53А.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.498, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 410кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ IV-общ., кв.53А.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.499, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 386кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ V-общ., кв.53

1.4. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.490, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 459кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LII-общ., кв.53.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.489, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 407кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LIII-общ., кв.53.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.488, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 367кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LIV-общ., кв.53.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.487, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 366кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LV-общ., кв.53.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.486, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 549кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LVI-общ., кв.53.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.496, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 453кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ III-общ., кв.53А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1663/21.07.2011год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 103 366/сто и три хиляди триста шестдесет и шест лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 165/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.498, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 410кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ IV-общ., кв.53А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1655/05.07.2011год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 93 554/деветдесет и три хиляди петстотин петдесет и четири лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 166/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.499, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 386кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ V-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1656/20.07.2011год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 88 078/осемдесет и осем хиляди седемдесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 167/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.490, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 459кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LII-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1660/21.07.2011год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 117 827/сто и седемнадесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 169/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.489, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 407кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LIIIобщ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1665/25.07.2011год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 104 478/сто и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 170/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.488, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 367кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LIVобщ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1667/20.07.2011год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 94 210/деветдесет и четири хиляди двеста и десет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 171/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.487, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 366кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LVобщ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1662/21.07.2011год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 93 953/деветдесет и три хиляди деветстотин петдесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 172/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.486, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 549кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ LVI-общ., кв.53, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1664/21.07.2011год.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 140 930/сто и четиридесет хиляди деветстотин и тридесет лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 173/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 67800.502.500, по КК на гр.Созопол, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 570кв.м., по действащ ПРЗ на гр.Созопол - УПИ VI-общ., кв.53А, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1653/30.06.2011год.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 130 063/сто и тридесет хиляди и шестдесет и три лева/, без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 168/26.06.2012г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Кр. Германова:Докладна записка с вх.№ 387/28.06.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на граници на землище на с.Атия, Община Созопол по смисъла на §1,т.8 от ЗАТУРБ, като съвкупност от поземлени имоти, принадлежащи към населеното място.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 6 гласа
Против: 1глас
Въздържали се: 1 глас
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, с корекция на допусната техническа грешка в проекта за решение, като на 3 ред трябва да се запише и чете ЗАТУРБ, вместо ЗАТРБ;
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
Р. Деспов: Кое налага това решение – териториално?
П. Рейзи: Давам думата на г-жа Ваня Хльостарова, за да разясни кое налага да предложим за гласуване решението по тази докладна и после ще влезем в детайли по нея.
В. Хльостарова: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници. Като предисловие на докладната може да се изтъкне, че навремето при създаването на с. Атия като село не са определени неговите землищни граници като населено място. Към момента ние тръгнахме към тази процедура във връзка с писмо на Министерството на регионалното развитие, в което ни се указва да предприемем действия. През 2007г. е одобрен подробен устройствен план на с. Атия, като са определени строителните граници. Част от имотите, които са определени с този ПУП, се водят в с. Атия по ПУП, но като землище на гр. Черноморец, които сами по себе си са две абсолютно противоречиви неща. Също така там имаме зона по §4, говорим за зоната в кв.“ Миньор“, която се води старо селище и по данни на Поземлена комисия няма стари собственици, и е изцяло общинска земя. Навремето над 50% от земята е продадена по Закона за стопанисване на земеделските земи. Права също имат и останалите ползватели, които имат желание да придобият собствеността, разбира се, ако отговарят на определените изисквания. Тази територия също се води със землище Черноморец, но е към с.Атия, което също обуславя процедурата от общината за определяне на землищни граници. Това, което общината предлага за землищни граници е точно тази територия вкл. с частта от имотите определени с ПУП на с. Атия да преминат към с. Атия, а да не се водят като землище на Черноморец.
Р. Деспов: Има ли нормативен акт, или законова разпоредба, с която да се налага тази промяна? Защото членовете на закона и параграфите посочени в писмото към докладната не изискват тази промяна.
В. Хльостарова: Ние като община сме възложили изработването на план на новообразуваните имоти. За да можем да си приключим процедурата с този план, който Общината го финансира. Той би следвало да бъде финансиран от държавата, в лицето на Областна управа, но към настоящия момент държавата няма средства. Общината е предприела тези действия, за да можем да приключим процедурите по тези параграфски зони – по обявяване, продажби и т.н. Има достатъчно желаещи в тази зона и всичко това е свързано с документация.
П. Рейзи: Много отдавна виси проблема с параграфската зона – 20 г. Проекта за новообразуваните имоти трябва да го направи държавата, но държавата не прави нищо и ние преценихме, че е по-добре да направим този проект с общински пари. Като го приключим и имаме реална възможността да продадем земята на хората, които в момента я ползват - средствата, които ще съберем ще покрият проекта, в който сме инвестирали и една част от тях ще останат в полза на общината. Този проект го финансирахме, изготвихме и занесохме в областна управа, но от там ни казаха, че няма землище с.Атия и не може да бъде землището гр. Черноморец, а селото да е с.Атия. В тази насока започнахме да определяме землището на с. Атия. Отделно имаме случаи, в които хората имат земя в с. Атия, тя се води обаче землище на гр.Черноморец, съответно плащат данъци много по-високи от съселяните си. Всичко това накуп ни накара да стигнем до тази докладна. Другият момент, който е много важен е, че никъде не се засягат частните интереси. Това, че дадена земя ще влезе в землището на с.Атия, тя не променя своя собственик, напротив според мен лично има няколко преимущества: в момента в който влязат земите в землището на с. Атия техните данъчни оценки ще бъдат по-ниски и за тях ще се плащат по-ниски данъци. И ако утре се приеме закона за земеделските земи всеки един собственик, трябва да плаща данък за земята си, а водейки се към с. Атия ще плаща по-малко. За мене няма никакъв ущърб от тази гледна точка. Няма никаква предпоставка за напрежение в гр. Черноморец. Ние не пипаме частната собственост, пипаме само и единствено общинската собственост. Единствения минус, който сме коментирали с кмета и г-н Стоян Маринов е намаляване на ловното поле и респективно на ловната дружинка с един човек.
Беше ми зададен въпроса: „Защо не дойдохте в гр. Черноморец да ни разясните?“. Не сме направили общоградско събрание да разясним въпроса и докладната, защото никъде не засягаме интересите на частниците. Ако имаше обществено засягане интересите на гражданите бих направил такова събиране, и бихме обсъдили нещата, но няма такова.
Р. Деспов: Благодаря на г-н Кмета за отговора, но аз не чух отговор на въпроса си – кой нормативен акт налага това? Второ, странно ми е, че Вие правите така, че постъпленията в бюджета да са по малко. Трето, независимо че не се засягат лични интереси, когато става въпрос за разместване в територията на определени селища, мисля, че хората трябва да знаят, да си кажат мнението, неформалните организации да се изкажат, а не решенията да се вземат в някакви кабинети на тъмно.
П. Рейзи: Първо няма нищо на тъмно. Второ – разместваме общинска земя, а не частна и аз не виждам защо общинската земя се коментира тук на тази сесия; последно, което ще кажа е, че Областна управа и Министерството на регионалното развитие ни казват, че селото няма землище. Благодаря Ви.
(Дебати)
Кр. Германова: Други въпроси и коментари?
З. Хрусанова: Аз също съм против тази докладна, независимо че ние сме избирани като общински съветници от всички съставни селища на общината и дано не бъда неправилно разбрана от жителите на с. Атия, но аз смятам, че и юристите трябва да вземат отношение. Ние сме на ясно, че собствеността и землищните граници нямат нищо общо. Тъй като самото село е гранично с Община Бургас, вие не се ли опасявате, че то може да излезе от състава на Община Созопол и да ощетите общината в един момент. Аз съм против тази докладна и апелирам да я оттеглите и да помислите над нея отново.
П. Рейзи: Ако имаше проблем по докладната, гарантирам Ви че бих я изтеглил. Внасям тази докладна, за да можем да приключим една повече от 20 годишна епопея. При изготвянето на докладната ние сме се съобразили с изцяло с нашите жители – както на Черноморец, така и на Атия.
(Дебати)
Кр. Германова: Давам думата на кмета на с. Атия.
Ренета Стоева: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници. Аз като кмет на с. Атия вече трети мандат мога да Ви кажа, че този проблем е много наболял. В нашето село повечето хора живеят в параграфската зона. Половината са си купили местата другата половина – не. Имат общи водомери, което води до разправии свързани с води и инфраструктури проблеми и т.н. Но за да се развива наистина това село, хората трябва да си закупят земята. И нека тя да си остане в землище на с.Атия. Част от жителите на селото плащат по-високи данъци, защото се водят с ЕКАТЕ – Черноморец. Получава се разногласия и недоволство между самите жители, които не са третирани еднакво. Ние не засягаме частни интереси и не искаме да бъдем в конфронтация с гр. Черноморец, но желаем проблема на с. Атия да се реши. Искам да благодаря на Община Созопол и общинските съветници за гробищния парк в с. Атия, който стана реалност благодарение на работата им.
Кр. Германова: Давам думата на кмета на гр. Черноморец по искане на общински съветник.
Добри Добрев: Смятам, че до сега след като никой не е купил тази земя и да я направим по 5 лв. пак няма да я купят – това е мое лично мнение. Относно докладната, не възразявам за 41 дка, които са вътре в УПИ, не възразявам и за гробищния парк, който е 15 дка, но за тези 350 дка поземлени земеделски имоти не мога да кажа –да. Искам да отбележа, е че ако с. Атия иска да се развива да заповяда като квартал на гр. Черноморец.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Прекратявам разискванията. И за да спазим правилника, ще дадем думата на лицата, които желаят да се включат в дебата, да коментират и да се изказват, отправят питания по разискваната тема.
Г-жа Германова зачете правилника в частта му касаещи изказването на лицата, които не са общински съветници и имат отношение по докладната.
Кр. Германова: Давам думата на г-н Милан Жеков Миланов.
Милан Миланов: Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници. Изказвам се в качеството си на Председател на сдружението за защита на собствениците на земеделски земи в землището на гр. Черноморец. Землището не е само съвкупност от поземлени имоти, а то е историческа даденост с 250г. давност, то е традиция, то е памет. Ние не можем да останем безразлични, когато се предприема един такъв акт. Опасяваме се, че тези 350 дка. ще бъдат разграбени от Черноморец. Аз направих справка за основанието на тази докладна – чл.3, ал.2 и установих, че може да съществува населено място в строителните си граници или в строителни граници и землище. Ние нямаме нищо против нашите съселяни да имат землище, но не можем да си обясним на кого е необходимо да се вземат 350 дка от землището на Черноморец, за да се дадат на Атия? Ние сме против точно тези 350 дка.
Кр. Германова: Благодаря Ви г-н Миланов. Колеги, ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №387/28.06.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Против
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 9
Против: 2
Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№254

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.17 от ЗМСМА, чл.32,ал.3, чл.20, т.2 от Закона за административно –териториалното устройство на Република България и във връзка с §1 ,т.8 от ДР на ЗАТУРБ одобрява предложението за създаване на землищни граници на с.Атия, Община Созопол, съгласно приложената графична част – схема на землищна територия в мащаб 1:7000 и приложен координатен регистър.
Решението да бъде изпратено на Областен управител на Област Бургас за внасяне на мотивирано предложение в Министерски Съвет.

П. Рейзи: Говорим за неща, които са в полза на нашите жители и по никакъв начин гр. Черноморец не се ощетява, напротив с влизането на този план ще се решат и някои проблеми на Черноморец, които също висят от 20 г. Благодаря на Общински съвет за правилното решение.


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№ 392/04.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предварително съгласие за изработване на транспортна връзка –улица за ПИ 67800.5.751 землище на Созопол през имот 67800.7.728
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №392/04.07.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№255

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.16, ал.7 от ЗУТ , и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на парцеларен план за транспортна връзка(улична регулация) , второстепенна улица от о.т.856 -857-858-859 за ПИ 67800.5.728 (предходен идентификатор 960), м.Буджака, землище на гр. Созопол с цел осигуряване достъп за ПИ 67800.5.751 .
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, изработеният проект да се обяви на заинтересуваните лица за предложения, възражения и искания.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 397/05.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на трасе на алея в местност ”Аклади”;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №397/05.07.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№256

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - крайбрежна алея за достъп и обслужване на територии на морски плаж.
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обособяване на алея с о.т. 49-53-54-55-56-57-58-59-757-758-60-61-62-63-748-749-750-751-752-753-754-755 с ширина 4,00 м., местност Аклади», землище на гр.Черноморец , Област Бургас , засягаща поземлени имоти с идентификатори 81178.8.45, 81178.8.121, 81178.8.122, 81178.8.151, 81178.8.51, 81178.8.52, 81178.8.55, 81178.8.56, 81178.8.85, 81178.8.66, 81178.8.65, 81178.8.28, 81178.8.26, 81178.8.25, 81178.8.91, 81178.8.90, 81178.8.89, 81178.8.21, 81178.8.127, 81178.8.12, 81178.8.24, 81178.8.11, 81178.8.10, 81178.8.27.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


Кр. Германова: Докладна записка с вх.№ 400/09.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 8 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Предлагам да зачитам номера на скицата и някой, ако има конкретни въпроси или коментари по нея, ще помоля господин Кмета да отговаря и разяснява. Преминаваме към:
1. Скица №77 /12.03.2009 година (презаверена на 29.06.2012г). Имате ли въпроси? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 2. Скица №94 /12.03.2009 година (презаверена на 29.06.2012г). Имате ли въпроси? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 3. Скица №102 /17.03.2009 година (презаверена на 05.06.2012г) Имате ли въпроси? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 9
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: 4. Скица №67 /02.05.2012. Имате ли въпроси? Няма. Ще Ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло докладна записка с вх. № 400/09.07.2012 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 11
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№257

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2012г., както следва:

1. Скица №77 /12.03.2009 година (презаверена на 29.06.2012г)
2. Скица №94 /12.03.2009 година (презаверена на 29.06.2012г)
3. Скица №102 /17.03.2009 година (презаверена на 05.06.2012г)
4. Скица №67 /02.05.2012 г.

Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
V. Докладна записка с вх.№ 420/16.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план на обект „Канализационен колектор ІІІ”, елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, землище на с.Равна гора.
П. Рейзи: Тази докладна е във връзка с колектора, който ще започне да се прави в с. Равна гора. Приключваме ПУП-а и затова се налага да мине през сесия на Общински съвет
Кр. Германова: Колеги, има допусната техническа грешка в проекта за решение, изписаното Решение № 1067/23.12.2012г да се запише и чете: № 1067/23.12.2010г. Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 420/16.07.2012г. в едно с поправката на тази техническа грешка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№258

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.59, ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура-канализационен колектор

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за трасе на „Канализационен колектор ІІІ , землище на с.Равна гора, Община Созопол, Област Бургас , засягащ поземлени имоти с 000074, 000075, 10199, 000076, 10200, 10190, 10191, 40005, 40006, 000078, 10193, 000080.
С Решение № 1067/23.12.2010г. проекта е определен от първостепенно значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Кр. Германова:VI. Докладна записка с вх.№ 426/19.07.2012г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №81178.5.297, местност „Таласакра”, землище гр.Черноморец, изработен с цел промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на Канална помпена станция.
П. Рейзи: Тази докладна е във връзка с проекта на Черноморец, една от каналнопомпените станции ще бъде в този имот и в тази насока ПУП-а, който правим трябва да мине през Общински съвет.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 426/19.07.2012г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№259

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 , чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и при следните мотиви:
1. Решение на проблемите свързани с подобряване на местната инженерно-техническа инфраструктура в гр.Черноморец, общ.Созопол.
2. Решение №КЗЗ-03/01.03.2012г. точка 5, утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 1059 м2 земеделска земя, за изграждане на обект: „Канална помпена станция” в от поземлен имот №81178.5.297, местност „Таласакра”, землище гр.Черноморец.

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот №81178.5.297, местност „Таласакра”, землище гр.Черноморец, извън граници на населени места за изграждане на Канална помпена станция. С внесения проект за ПУП се обособява един нов урегулиран поземлен имот с номер I5.297, с площ 974м2, местност „Таласакра”, землище гр.Черноморец, за изграждане на КПС /Канална помпена станция/ при плътност на застрояване 20%, Н мак.=7.00метра, Кинт.=0.5, мин. Озеленена площ 70%, като ½ да е осигурена за дървесна растителност.
С Решение №1067 от Протокол №48/23.12.2010година, Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ, обявява проекти за обекти от първостепенно значение за Община Созопол, в това число Помпена станция за отпадъчни води /КПС II-ри подем/ с довеждащ колектор.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от обнародването му в Държавен вестник, чрез Община Созопол до Административен съд – гр.Бургас.


Кр. Германова: VII. Докладна записка с вх. № 427/19.07.2012г. от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол за изпълнение на Проект"Изминати/бъдещи пътища", финансиран от ЕФРР по ОПРР.
П. Рейзи: По този проект бяха заложени 80 хил.лв., което беше нашия дял в проекта. В момента ние искаме да се възползваме от тези средства, за да не опираме до вариант теглене на кредити от ФЛАГ. Мисля, че можем да ги дадем от общинския бюджет и се надявам до края на годината да бъдат възстановени.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 427/19.07.2012г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№260

На основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА
Общински съвет Созопол дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетна към извънбюджетна сметка на Община Созопол в размер на 85 000 лв. /осемдесет и пет хиляди лв./ за изпълнение на Проект„Изминати/бъдещи пътища”, по Договор BG161РО001/1.1-10/2010/027, финансиран от ЕФРР по ОПРР.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/Протокола води:………...…….
/Кр. Богдева/


Протоколът е публикуван на 25.07.2012г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...