:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол № 30/ 27.01.2014г.


ПРОТОКОЛ № 30

Днес, 27.01.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе тридесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Зам. кмета на Община Созопол г-жа Катя Стоянова, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват десет общински съветника имаме кворум, откривам тридесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Колеги, имате ли въпроси? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, сградата на бившата поликлиника, първо само да отворя една скоба, да кажа, че незнам какъв е статута й, дали е общинска или държавна, но според мен трябва да се вземат мерки за укрепване на сградата, тъй като е опасна. С оглед на времето, има реална опасност, затова апелирам да се вземат мерки.
П. Рейзи: Смесена е собствеността. Три вида собстбеност има в тази сграда – частна, държавна и общинска. Имаме го в предвид, ще вземем мерки и ще я обезопасим.
Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, два въпроса имам, на които ми се иска да обърнем внимание. Първият въпрос е свързан с часовника на Общината, незнам как се сверява, но е хубаво да показва точен час. Все пак това е нещо, което се забелязва и от туристите и от гражданите. Вторият ми въпрос е относно сайта на Созопол, прави ми впечатление, че от доста време под рубриката актуално стоят едни интервюта от преди година и половина, мисля, че трябва да се осъвременяват тези новини. Благодаря Ви.
П. Рейзи: По отношение на часовника, няколко пъти вече го ремонтирахме, не става, мислим да купим нов механизъм, за да може да работи. Защото ремонтите до тук са по-скъпи от един нов механизъм.
Що се отнася до сайта, имаме човек, който има грижата да актуализира новините, но ще проверя случая.

Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Няма. В такъв случай преминаваме към заседанието. Колеги, всички Вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение, а именно:
VI. Докладна записка с вх.№ 54/ 24.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.
Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред : т. VI
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направеното допълнение към него.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа,

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№748
I.Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г.

II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 19/08.01.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Докладна записка с вх. № 28/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура при Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. № 32/09.01.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет – Созопол.
4. Докладна записка с вх. № 40/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 31/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2014 година .
6. Докладна записка с вх. № 38/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно“, чрез отчуждаване на част от поземлен имот 67800.1.266, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
7. Докладна записка с вх. № 42/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2014 година.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
8. Докладна записка с вх. № 22/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 270 по кадастралния план на зоната по § 4 от ЗСПЗЗ на местност „Ц.Д.Г.“ , землище с. Росен, общ. Созопол.
9. Докладна записка с вх. № 33/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ- Созопол за възстановяване правото на собственост.
10. Докладна записка с вх. № 34/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ- Созопол за възстановяване правото на собственост.
11. Докладна записка с вх. № 39/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
12. Докладна записка с вх. № 851/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.080 в зона по §4.
13. Докладна записка с вх. № 852/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.206 в зона по §4.
14. Докладна записка с вх. № 853/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.168 в зона по §4.
15. Докладна записка с вх. № 854/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади-чеири“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности“.
16. Докладна записка с вх. № 5/03.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ IV 10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр. Созопол / и УПИ IV 10277/ пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр. Созопол/в м. „Мапи“, з-ще на гр. Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 36/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП –ЧИ на ПРЗ за част от ПИ 81178.502.265 по КК на гр. Черноморец, представляваща озеленителен пояс по застроителния план на гр. Черноморец.
18.Докладна записка с вх.№45/14.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот № 67800.1.178., местност „Соленки“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион , къща за гости и семеен хотел“.
19. Докладна записка с вх.№47/15.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира :„Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол.
20. Докладна записка с вх.№49/16.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект : „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.
21. Докладна записка с вх.№50/16.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол /.

VI. Докладна записка с вх.№ 54/ 24.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г.
Кр. Германова: Всички вие сте го получили, както знаете всяка година съгласно чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, сме длъжни да представим такъв отчет за нашата дейност.
Колеги, имате ли коментари по отчета? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№749
1. Общински съвет – Созопол, приема отчета за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2013г. – 31.12.2013г.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесетото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 22.01.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха:Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Светлана Лулева; Пенка Щерионова; Стойо Недин;

В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 19/08.01.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 19/08.01.2014г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№750
Общински съвет – Созопол приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като променя текстове със следното съдържание:
1. В чл.79, ал.2 т. 1 цифрата 80 се заменя с цифрата 180
2. В чл.79, ал.2 т. 2 цифрата 30 се заменя с цифрата 100
3. В чл.79, ал.2 т. 3 цифрата 30 се заменя с цифрата 70, а думите „от предходно тримесечие“ се заличават.
В останалите си части Правилника остава непроменен.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 28/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура при Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай влизаме в процедура на гласуване. Ще гласуваме глава по глава.

Кр. Германова: Глава I :ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ . Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Глава II :ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Глава III :СТРУКТУРА. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Глава IV :ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Преходни и заключителни разпоредби. Ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх. № 28/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура при Община Созопол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№751
1.Общинският съвет Созопол на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 17, ал. 1 от Закона за културното наследство приема Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура при Община Созопол.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 32/09.01.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет – Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага в постоянните комисии да влязат следните членове: В комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми: г-н Тихомир Янакиев; В комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: г-н Йордан Петков и г-н Румен Димитров; В комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: г-жа Зафира Хрусанова; В комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания: г-н Росен Деспов и г-н Илиян Стефанов.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси, коментари и предложения по тази докладна? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме като цяло решението, ведно с предложенията, направени от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№752

Общински съвет – Созопол освобождава Пенка Богданова Щерионова, като член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
Общински съвет – Созопол избира Росен Георгиев Деспов за член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.

Общински съвет – Созопол освобождава Стоян Тодоров Маринов, като член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
Общински съвет – Созопол избира Илиян Стефанов Стефанов за член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.

Общински съвет – Созопол освобождава Светлана Янкова Лулева, като член на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
Общински съвет – Созопол избира Зафира Ганчева Хрусанова за член на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.

Общински съвет – Созопол освобождава Гено Тодоров Пухов, като член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Общински съвет – Созопол избира Йордан Георгиев Петков за член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.


Общински съвет – Созопол освобождава Иван Господинов Хаджиев, като член на постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
Общински съвет – Созопол избира Тихомир Йорданов Янакиев за член на постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.


Общински съвет – Созопол освобождава Стоьо Минчев Недин, като член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
Общински съвет – Созопол избира Румен Георгиев Димитров за член на постоянната комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 40/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, аз имам едно предложение. При изготвянето на тази годишна програма, няма ли как да се посочват адресите на имотите, които са в границите на града? Ще бъде по-ясно и по-точно ако се записват.
П. Рейзи: Разбира се, че е възможно, но само там, където имаме адрес. Вие виждате, че има имоти, например в „Мапи“, там няма как да се посочи адрес. Но в границите на града, няма проблем, ще сложим и адресите. Например в кв. 52 още нямаме имена на улиците, но там където има, не е никакъв проблема да се запишат.

Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 40/13.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№753

Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „ Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г.“


Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към трета точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесетото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 22.01. 2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Иван Хаджиев; Пенка Щерионова- Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници;Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 31/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2014 година .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, виждам, че преходния остатък по дейност „Чистота“ вече е 590 000 лв. Миналата година точно това обсъждахме, преходния остатък ако не ме лъже паметта беше около 300 000лв., т.е. това са пари, които реално не сме успяли да изхарчим за дейност „Чистота“. Може би в тази връзка трябва да помислим и да се направи едно намаляне на такса смет за фирми и за граждани на Общината. Защото ние взимаме пари, които не харчим.
П. Рейзи: Тази година ще бъдат изхарчени парите, дори няма да стигнат. Предстои ни много сериозен ремонт на пречиствателната станция на депото.
Т. Янакиев: Но Вие сте заложили пари за ремонта на пречиствателната станция в бюджета. Искате да кажете, че парите от дейност „Чистота“, от преходния остатък ще отидат за ремонт на пречиствателната станция?
П. Рейзи: Да, точно така. Ние сме заложили 3 300 000лв.от такса битови отпадъци, за които предполагаме, че ще бъдат събрани. Но ако не бъдат събрани, това означава, че ще изхарчим това, което имаме до момента. Т.е. следващата година ако се осъществи този ремонт, тези 500 000лв. няма да са остатък. Защото всички пари, които са събрани от такса смет, се изразходват само по тази дейност и тук говорим за ремонт на пречиствателната по самото депо.
Т. Янакиев: Колко време ще продължи ремонта и ще се вмести ли в бюджетната година 2014, и това ли ще бъдат средствата, предвидени за този ремонт?
П. Рейзи: На този етап всичко върви нормално и трябва да се вместим в бюджетната година.
Т. Янакиев: Добре, в такъв случай този разговор ще го оставим за следващия бюджет, защото тогава няма да има ремонти на пречиствателната станция и наистина ще трябва да помислите за намаляне на таксата.
П. Рейзи: Аз се надявам до следващия бюджет да има промени, защото средствата в един общински бюджет не бива да се харчат само за дейността, от която са събрани. Защото ако в Община Созопол имаме допълнителни приходи и стигат за другите дейности, които имаме разпределени като капиталова, социална и т.н., а парите от такса смет остават и не ги харчим за друго, то има общини, на които това им е основния приход. Затова се надявам съответните институции да разберат, че в един общински бюджет е нормално средствата да се харчат за това, което е наложащо и необходимо, разбира се след като бъде взето решение от Общинския съвет.
Кр. Германова: Искам и аз да направя една вметка, относно това какви ще бъдат таксите смет за следващата година, ще стане ясно по-късно, когато държавата излезе с решение как да ги събира.
П. Рейзи: Ако погледнем реално на нещата, човекът който има интерес да намали таксата смет на Общината съм аз. Защото е нормално да искам жителите да плащат по-малко. Но аз оставам на варианта да не я намалям, защото вие виждате града се увеличава, след определено време ще започнат да имат претенции и от „Червенка“, тогава съм сигурен, че таксата дори няма да стига и ще трябва да обясняваме, защо я увеличаваме. Въпросът е уместен, но според мен е по-правилно да се помисли над това, което ви казах, че не бива средствата, които влизат в бюджета да се ограничават по отношение на тяхното харчене. Благодаря ви.

Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Г-н Бардуков.
Хр. Бардуков: Искам да поясня, че министър- председателя обяви, че от другата година ще дава повече правомощия на общините.

Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Колеги, ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 31/09.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№754
Общински съвет Созопол одобрява план –сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци ,събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им ,проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци , почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2014 година.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 38/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно“, чрез отчуждаване на част от поземлен имот 67800.1.266, частна собственост, попадащ в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 38/09.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№755
І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно”, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвена оценка, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. 164 /сто шестдесет и четири/ кв.м. от ПИ № 67800.1.266 по ККР на гр.Созопол, собственост на „Петрол” АД с ЕИК 831496285, целият с площ от 2,601 дка, вид територия: на транспорта, НТП – друг поземлен имот за движение и транспорт, за обект „Изграждане на ПСОВ Созопол, част Пътна връзка за ПСОВ Созопол на път II-99, Бургас-Созопол-Приморско, км.20+300 дясно”, публична общинска собственост.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3 530,00 лв.(три хиляди петстотин и тридесет)лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от 09.01.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Кр. Германова: Преминаваме към следващата докладна, а именно Проекто – бюджет на Община Созопол за 2014 година. Процедурата е следната, Председателната на комисията зачита становището на комисията за проведените срещи, разговори и промените, направени на комисиите, след това ви давам думата за въпроси, коментари и предложения и влизаме в процедура на гласуване. Давам Ви думата г-жо Председател.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 42/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2014 година.
Във връзка с внесения проект за бюджет на Община Созопол за 2014г., бяха свикани заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, а именно:
На 14.01.2014г. от 14:00 часа, Кмета на Общината представи проекта за бюджет - 2014г. на общинските съветници. Също така той представи вижданията на общинската администрация за приоритетите по него, как ще се разходва и какви приходи се очакват.
Г-жа Катя Чачева запозна аудиторията с последните указания за изготвяне на проекта за бюджет, структурата му и неговото съставяне.

На 20.01.2014г. от 14:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол.
На заседанието бяха изслушани поотделно присъстващите кметове на кметства в Община Созопол. Всички благодариха на Кмета на Общината за отпуснатите средства и бяха единодушни, че в момент на криза ще се радват предвидените за тях средствата да бъдат усвоени. Основните проблеми засягаха ремонт на улици и осветление, както и ремонт на някои сгради.
Всички Кметове по населени места направиха кратко резюме на разходваните средства през изминалата година. На заседанието стана ясно още, че средствата от приложенията по кметства не са единствените, предвидени за отделните населени места. Освен тях в бюджета на Общината са предвидени средства в размер на 473 000лв. за асфалтиране и ремонт на улици в цялата община, а също така и в капиталовата програма са заложени много средства за основни, текущи ремонти, придобиване на ДМА И НДМА за всяко едно от кметствата.
На 21.01.2014г от 14:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с директори на детски градини в Община Созопол.
Г-жа Вяра Милчева запозна всички с проекта за бюджет – 2014г. и направи кратка равносметка за изпълнението на бюджета през изминалата 2013г. Кметът на Общината информира, че почти всички детски градини са ремонтирани по различни оперативни програми и че се предвижда и през 2014 г. ремонтите да продължат, където е необходимо. Той допълни още, че през 2014г. ще кандидатства по проект за изграждане на нова детска градина в с. Равадиново.
Всички директори на детски градини благодариха за средствата, заложени в проекта за бюджет – 2014 и изразиха радостта си от факта, че в Общината се наблюдава положителен прираст.

На 21.01.2014г от 14:30 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към общински съвет, съвместно с управители на спортните клубове в община Созопол. Всеки от тях информира присъстващите за постиженията и наградите на спортистите през изминалата година, направиха кратка равносметка за изпълнението на бюджета през 2013г. и благодариха за средствата, заложени в проекта за бюджет за 2014г.
На заседанието бе взето решение да бъдат увеличени средствата на два от спортните клубове: На „Общински яхт клуб“ – Созопол било 20 000 лв., става 25 000 лв. – увеличение с 5 000 лв. и на плувен клуб „Бриз“ Созопол – било 10 000лв. става 15 000лв. – увеличение с 5 000лв.
Така направените предложения на срещата със спортните клубове, бяха разгледани на 22.01.2014г. и вследствие на тях бяха направени следните предложения за промяна от името на вносителя:

1.Проект на решение
По т.1.1.1.3.Финансиране- преходен остатък от 2013г. в размер
на 385 585 лв. /Приложения №1, допълнение и №6/

По т.1.1.2.5.Финансиране (+) 7 587 924 лв., Приложение №1 в т.ч.преходен остатък от 2013г. в размер на 5 487 924 лв., съгласно Приложения №1, допълнение и №6 с ново разпределение на преходен остатък в частта за местни дейности/
По т.4.3.2.Субсидии за спортните клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината – увеличение с 10 000лв. било 495 000 лв.става 505 000лв. в т.ч. увеличение с 5 000лв.на СНЦ „Общински яхт клуб” Созопол било – 20 000лв., става 25 000лв. и увеличение с 5 000лв. на плувен клуб „Бриз” Созопол- било-10 000лв., става -15 000лв.
По т.5.9.Утвърждава средства в размер – било -50 000лв.,намаление с 10 000лв. става – 40 000лв.за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
По точка 12.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени, включена нова подточка :
12.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.3.
2. Разходи
Функция „Образование”
Приложение № 5.4. Дейност 318 „Подготвителна група в училище” – държавна дейност- увеличение на § 10-00-издръжка с 1 224лв.-било 37 124лв., става-38 348лв. и общо издръжка –било-50 092лв., става-51 316лв.
В т.ч.увеличение на § 10-11 храна с 1 224лв.,било-6 867лв., става-8 091лв. и общо за § 10-11- било-11 856лв., става-13 080лв.Общо за делегираната дейност- било -88 844лв., става-90 068лв.и заедно с преходен остатък става-105 031лв.
Приложение № 5.5.Дейност 322 „Общообразователни училища”-държавна дейност- намаление на § 10-00 –издръжка с 1 224лв., било-220 608лв.,става-219 384лв.
В т.ч.намаление на § 10-11 – храна с 1 224лв.,било-73 064лв., става-71 840лв. и общо § 10-11.било-91 950лв., става -90 726лв.
Общо за делегираната от държавата дейност ОУ –било-1 557 710лв., става- 1 556 486лв. и заедно с преходен остатък и дофинансиране с общински приходи става-1 784 976лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Приложение №9.1.2. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”-компенсирани промени в местна дейност, намаление с 10 000лв. §10-00 – издръжка, било – 264 675лв., става – 254 675лв., в т.ч. § 10-98 – намаление с 10 000лв., било- 50 000лв., става- 40 000лв. Увеличение на § 45-00 – субсидии на организации с нестопанска цел – 10 000лв., било 495 000лв., става- 505 000лв.
Приложение №9-рекапитулация на функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”-компенсирани промени – намаление на издръжка в частта за местни дейности с 10 000лв., било – 976 675лв., става – 966 675лв., в т.ч. § 10-98 – намаление с 10 000лв., било – 50 000лв., става – 40 000лв.Увеличение на § 45-00 - субсидии на организации с нестопанска цел с 10 000лв., било 495 000лв., става- 505 000лв. Общо за функцията : намаление на §10-00 – издръжка с 10 000лв., било – 1 009 436лв., става – 999 436лв., в т.ч. § 10-98 – намаление с 10 000лв., било – 51 523лв., става – 41 523лв. и увеличение на § 45-00- субсидии на организации с нестопанска цел- с 10 000лв, било – 660 662лв., става – 670 662лв.
Приложение №2 – Обща рекапитулация в частта за местни дейности,
Промяна на § 10-00 – издръжка – намаление с 10 000лв., било – 10 148 550лв., става – 10 138 550лв., в т.ч. § 10-98 – намаление с 10 000лв., било – 197 079лв., става – 187 079лв. Увеличение на § 45-00- субсидии на организации с нестопанска цел- с 10 000лв, било – 507 000лв., става –517 000лв. Общо проекто –бюджет за 2014г.- промяна на § 10-00 – издръжка намаление с 10 000лв., било – 10 902 684лв., става – 10 892 584лв., в т.ч. §10-98 –намаление с 10 000лв., било-247 477лв., става – 237 477лв. Увеличение на § 45-00- субсидии на организации с нестопанска цел с 10 000лв., било – 672 662лв., става – 682 662лв.
3.Обяснителна записка
На страница 6 в частта за дейност 318 „Подготвителна група в училище”- държавна дейност, посочените средства в размер на 103 807лв., стават – 105 031лв.,а средствата - 88 844лв. формирани по ЕРС стават – 90 068лв.
В частта за дейност 322 „Общообразователни училища”- държавна дейност, посочените средства в размер на 1 786 200лв., стават- 1 784 976лв., а средствата формирани по ЕРС – 1 557 710лв., стават – 1 556 486лв.
На страница 8 в частта за дейност „Спортни бази за спорт за всички” – местна дейност -компенсирани промени- средства заложени за издръжка – било – 264 675лв., стават – 254 675лв., в т.ч. – 50 000лв. заложени за масов спорт, стават – 40 000лв.
4. Допълнение на списъка на заложените обекти под черта в капиталовата програма за 2014г.
След обект –УПИ І-1017 кв.87 Покрит паркинг СЕВЕР, строителство, авторски и строителен надзор е включен нов обект –Изграждане на подпорна стена на „Провлака” /ТП „Улична мрежа в „Провлака” гр.Созопол на стойност – 300 000лв.
5.Промени в приложение №6 – преходен остатък за местни дейности.
5.1.Функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – било – 5 076 000лв., става – 2 524 823лв.
Добавени две нови дейности, както следва:
-Дейност 603 „В и К” – преходен остатък – 623 000лв.
-Дейност 623 „Чистота” – преходен остатък – 585 150лв.
5.2.Функция „Икономически дейности и услуги”
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката”- преходен остатък – 1 343 027лв.

Комисията е съгласна с така направените предложения и предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с промените, направени от вносителя.

Кр. Германова: Колеги, вие получихте промените, които Председателката сега прочете, в началото на заседанието. Г-жа Катя Чачева иска от името на вносителя, да поправи една допусната аритметична грешка. Давам ви думата г-жо Чачева.
К. Чачева: От името на вносителя, в проекта за решение в т. 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 655 744. Да се запише и чете в размер на 3 632 093лв. Допусната е аритметична грешка.

Кр. Германова: Колеги, имате думата за въпроси и коментари по бюджета. Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е свързан с няколко компютърни конфигурации, възможно е да става въпрос за различни бройки, незнам, но не е ясно как една конфигурация примерно за Равадиново струва 1 200лв., за Зидарово 2 000лв., за ОУ в Росен – 7 000лв., т.е. питам защо има такова разминаване в цените? Втория ми въпрос е свързан с една интерактивна дъска за ОУ в Зидарово, това е много хубаво, аз миналата година забелязах, че имаше заложени пари за такива дъски във всички училища, после на актуализациите някои от тях отпаднаха, въпросът ми е имаме ли навсякъде интерактивни дъски и използват ли се те? Третият ми въпрос е относно средствата, които отделяме за канализацията в Равна гора – втори етап. Въпросът ми е в какво се състои този втори етап, какво точно се прави там? Следващият ми въпрос е свързан с уличното осветление на Буджака, там също в няколко бюджета залагаме пари, виждам, че това е втори и трети етап, ако може да разясните какво се случва там? Няколко пъти също в бюджета срещаме и изграждане на пешеходна и велоалея, детска, спортна и изгледна площадка, тези неща до сега все отпадат, сега дали ще се случат или пак всичко зависи от това, което ще съберем? Имаме заложени и 4 000лв. за паркинга на Санта Марина, те за проектиране ли са или за надзор и документация? И ако е така, колко ще ни струва после разширението?
П. Рейзи: Да, за надзор и документация са. Там нямаме разширение на паркинга, имаме спечелен проект. По отношение на Равна гора, там реализирахме проект за около 6 млн. лв., в този проект влезе пречиствателната станция, цялата водопроводна мрежа и втори клон на канализационната система. Сега трябва да се направи първия клон. Сега кандидатстваме по селската програма, този клон е около 4 млн., надявам се в някоя от програмите да го класираме и да го завършим. А тези 45 000лв., които залагаме са за надзор на този проект, за да можем ако го класираме да имаме парите заложени.
Що се отнася до компютрите, разликата се явява в бройките. В Росен например казахте 7 000лв., има заявени 7 компютъра. За интерактивните дъски искам да кажа, че имаме във всички училища, единствено в Зидарово няма, затова сме заложили пари да купим и за там. Дъските се използват, отзивите са положителни, благодарим на г-н Деспов, че тогава предложи да ги закупим.
За Буджака, понеже сме разделили на различни етапи цялото улично осветление, в момента влизаме в крайния етап от къщата на г-жа Карабаджакова до далян „Чайка“. Само този участък не е осветен, затова залагаме пари да го осветим.

Р. Деспов: Да, благодаря Ви. Имам още два въпроса. За депото виждам, че сте заложили 120 000лв. за изграждане на технологични пътища в клетка 1 и 2, въпросът ми е какво представляват, нямало ли ги е тези пътища?

П. Рейзи: Това са пътища, които минават вече върху самия боклук. За да може да стигаме до точките вътре в клетката, да я пълним последователно, трябва да се изградят тези технологични пътища.

Р. Деспов: А вторият ми въпрос, Вие преди малко отговорихте на част от него, казахте, че предстои ремонт на пречиствателната станция на депото, не е ли твърде скоро този ремонт?

П. Рейзи: От първия ден тази пречиствателна станция не работи. Така са я направили, тя не е изпълнена както трябва. До момента ги отлагах нещата, вече няма как, трябва да се направи. Парите са много, но нямаме избор.

Р. Деспов: И последният ми въпрос е свързан с 990 000лв., които са отделени до колкото разбрах за ремонт на тревното покритие на стадиона. Въпросът ми е не са ли много пари за тревното покритие?

П. Рейзи: Не става въпрос за тревно покритие, става въпрос за благоустрояване на терена на спортния център. За изграждане на бюфети, тоалетни, подпорни стени и огради, осветителни тела и т.н.

Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-жо Хрусанова.
З. Хрусанова: Има ли изработен план за благоустрояването или вие ги залагате просто така, по какъв начин определяте сумата за благоустрояване? Както и има ли проект за подпорната стена на „Провлака“?
П. Рейзи: Проекта го имаме. По принцип там, където не са готови проектите, искаме от проектантите поне да ни представят количествена сметка, ние си правим стойността и по този начин я залагаме в бюджета.

Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, за втора година ми прави впечатление, че разходите за външни услуги са близо 5 млн. и половина, много ми се иска да разбера как са се харчили тези пари за външни услуги да кажем за миналата година, аз не успях да се добера до тази информация. Тъй като примерно в дейността за пречистването на отпадни води сте заложили 125 000 лв, за култура - 607 000лв., за селско и горско стопанство – 410 000лв. тези средства не са ли много за външни услуги. Малко повече разяснение ако може да дадете, нормално ли е на този бюджет да харчим толкова много пари за външни услуги? Не може ли по някакъв начин да се ограничим и нещата да се вършат от вашата администрация, тъй като капацитета й е голям? Задавам Ви тези въпроси с оглед на това, че нямаме отчет за 2013г. и за първа година гледаме бюджета без отчет.

Кр. Германова: Понеже споменахте отчета, искам да кажа, че изискванията са такива и той ще се гласува по-късно, може би април или май месец.
П. Рейзи: Искам само да дам един пример, тези 410 000лв., които споменахте за селско и горско стопанство, става въпрос за сечта в нашите гори. Казвате, че капацитета на администрацията е голям, в такъв случай да изпратя някой от администрацията да сече горите ли? Това е несериозно.
Т. Янакиев: Имате горско дружество.
П. Рейзи: Именно, за това става въпрос. Това горско дружество е второстепенен разпоредител, сметката е наша и всичко, което постъпи от продажби идва при нас. Ние пък от друга страна му даваме пари, за да се разплаща, това е. Друго нещо, 125 000лв., казахте за пречистване, да в момента депота на пречиствателната станция не работи, къде да отидат тези води? Това са пари за такива разходи. Казахте още, че сме заложили 607 000лв. за култура. Всички мероприятия, които през годината минават през нас, фестивалите, вие виждате, че няма празник през годината, който да не сме чествали. Нормално е да заложим средства. Смятам, че културният календар на Общината е много богат, вярно е, че средствата не са малко, но съгласете се, че по този начин допринасяме и за развитието на туризма в нашия град. Също така към тази сума влиза и новия второстепенен разпоредител – археологическите музеи.

Т. Янакиев: Благодаря Ви за отговора. Следващият ми въпрос е свързан с реконструкцията на градския стадион в Созопол, строителство и авторски надзор. Сумата е близо половин милион лева, това искам да знам, ние направили ли сме го, обяснете малко повече.

П. Рейзи: Сега, в момента го правим. Нали строим трибуната с магазините отдолу. В момента там имаме авторски надзор.

Т. Янакиев: Това подобект ли е?

П. Рейзи: Нов обект е, стадионът ще бъде разделен на четири обекта: трибуната, която направихме, от другата страна другата трибуна- това, което правим в момента, от северната страна ще бъде изграден паркинг с футболното изгрище и от южна страна – само паркинг. Това са четирите обекта, които ние постепенно ги вкарваме в бюджета. Тази година единия сме го заложили, той е на стойност 2 200 000 лв. и под черта сме заложили игрището с паркинга. И ако всичко върви нормално, се надявам септември месец, да го внесем и него в бюджета. По отношение на надзора, г-н Христов ще Ви обясни по-точно.
Хр. Христов: По отношение на надзора, за всеки един подобект се провежда отделна обществена поръчка, има и авторски надзор към всеки обект, който е процент от строителството, така че сбора от СМР, строителния и авторски надзор, образува комплексната цена, която залагаме в бюджета.

Т. Янакиев: По-просто казано на 2 млн. плащаме 500 000лв. надзор, така ли?
Хр. Христов: Не, няма такова нещо.
Т. Янакиев: Става въпрос за реконструкция на градски стадион, строителен и авторски надзор към игрално поле.
Хр. Христов: Към игралното поле има отделни подобекти, това не е строителен надзор, а са строително монтажни работи. Към тях влиза и надзора към монтажните работи и авторския надзор. Там влиза и таблото.
Т. Янакиев: Благодаря Ви, г-н Христов, запазвам си правото да дойда при Вас, за да ми обясните по-подробно нещата.
Хр. Христов: Да, заповядайте.
Т. Янакиев: Следващият ми въпрос е следния. СМР се предвижда 50 000лв. за пристанището в Черноморец, може ли да ми обясните, нали имаме спечелен проект, за какво са тези пари?
П. Рейзи: За надзора.
Т. Янакиев: Ясно. Имам и още един въпрос. Под черта сте заложили 80 000лв. за ремонт на тоалетните в училището в Созопол. Молбата ми е този обект да влезе над черта, защото наистина е наложащо да се ремонтират.
П. Рейзи: Водили сме разговори с директорката, ще видим каква част ще поеме тя, тогава ще процедираме.
Т. Янакиев: Т. е. тази година ще можем да направим ремонта?
П. Рейзи: Да.

Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Г-н Петков.

Й. Петков: Има заложени в бюджета за 2013г. пари за придобиване на собственост в Крушевец, втори етаж от сграда. В този бюджет също има заложени 185 000 лв. за първия етаж.
П. Рейзи: Не можахме да направим сделката, защото за първия етаж нямаха документи. Сега всичко е готово и тази година ще направим сделката.

Й. Петков: Вторият ми въпрос е каква реконструкция на ул. „Рибарска“ ще се извършва, защото имаше ВиК и канализация?

П. Рейзи: Това е, тя в момента се извършва, но понеже беше края на годината я минахме като преходен обект и сега я залагаме да я платим.

Й. Петков: И последният ми въпрос е във връзка с тренировките на „Левски“, граждани се интересуват каква сума е получила Общината от тренировките на отбора?

П. Рейзи: 2 000лв. ще постъпят в Общината от тренировките на „Левски“.

Кр. Германова: Други въпроси? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, във връзка с въпроса, на който отговорихте преди малко, не можах да разбера тази година и двата етажа от сградата в Крушевец ли ще купите?
П. Рейзи: Да и двата етажа, до сега не сме закупили нито един.
Р. Деспов: Благодаря.

Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Няма. Прекратявам разискването. Влизаме в процедура на гласуване, ще дам думата на Председателя на комисията по финанси – г-жа П. Щерионова, да зачита едно по едно отделните пера за гласуване.

П. Щерионова: 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 246 508 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова: 1.1.1.2.Собствени приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 220 491 лв./Приложение № 1/

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.1.3.Финансиране-преходен остатък от 2013 г. в размер на 385 585 лв./Приложение №1/ и № 6.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 632 093 лв., в т.ч.:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 239 509 лв./ Приложение № 1 /
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
17 РОСЕН ДЕСПОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 11 092 983 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 110 300 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 50 400 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 160 700 лв., в т.ч:
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 206 600 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи в размер на 159 700лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 366 300 лв., вт.ч.:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.5.Финансиране (+) 7 587 924 лв., Приложение №1 в т.ч.преходен остатък от 2013г. в размер на 5 487 924 лв., съгласно Приложение №1 и №6;

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 24 447 416 лв., в т.ч:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1.По приходите в размер на 29 300 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 632 093 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 220 491 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 1.2.3. За местни дейности в размер на 24 447 416 лв. в т.ч. 26 350 лв.резерв за непредвидени и неотложни разходи -5% от сумата 527 000 лв.- държавен трансфер за местни дейности, съгласно Приложение №24а и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 12 до 22.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 1.2.По разходите в размер на 29 300 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 3
П. Щерионова: 1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 7 973 509 лв., съгласно Приложение №1.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 1.Приема бюджета на Община Созопол за 2014г. както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 3
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 2.Приема инвестиционната програма за 2014г. в размер на 11 895 952лв.в т.ч.:
2.1.Одобрява инвестиционната програма по обекти за държавни и местни дейности в размер на 11 877 637 лв. – 95% от общата инвестиционна програма за 2014г., съгласно Приложение №24.
2.2.Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 18 315 лв.-5% от общата инвестиционна програма, съгласно Приложение №24а.
2.3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл.и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 347 985 лв.- финансирана 95% с държавен трансфер за местни дейности, съгласно Приложение №24.
2.4.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2014г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.
3.1.Одобрява, считано от 01.01.2014г. численост на персонала по дейности, както следва:
3.1.2.Дейност 122 „Общинска администрация" - увеличение с 1 щат .
Било 126 щата Става 127 щата
В т.ч. 49 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 78 щата осигурени от общински приходи.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ГЕНО ПУХОВ За
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 4.1.Членски внос 12 000 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1000 лв. общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2014г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 4.3.1.Читалища в размер на 165 662 лв.в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 77 600 лв. в т.ч. 20 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 6 400 лв.;
-за читалище - с.Зидарово - 6 400 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода – 3 462 лв., в т.ч.от преходен остатък – 262 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 7 400 лв. в т.ч 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Присад – 3 200 лв.;
-за читалище-с.Росен - 12 800 ;
-за читалище -с.Равна гора- 12 800 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 9 600 лв.;
-за читалище - гр.Черноморец -26 000 лв.в т.ч. 10 000 лв. – дофинансиране.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.3.2.За спортните клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 505 000 лв., в т.ч.:

-за футболен клуб - гр.Созопол - 300 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 35 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 30 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 10 000 лв.;
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 10 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 20 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 35 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 15 000 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.3.3.Организации с нестопанска цел – 12 000 лв.,в т.ч.
- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 000 лв.
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас, в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
- на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
- на „ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 3 000 лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.3Субсидии за:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование".
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 143 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000 лв. – за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, луксозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;
-за Кмета на гр.Черноморец-10 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,
с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на всички останали населени места - по 1 000 лв.
5.4.Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на 513 300 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 422 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната
програма- 50 000 лв.
- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;
- за останалите села в общината – 41 300 лв.
5.5.Утвърждава разходи за участия в Туристически изложения
10 000 лв., за изработване на рекламни материали за представяне на туристическите изложения и рекламни материали за изпълнение на туристическата програма на Община Созопол за 2014г.-30 000 лв.
5.6. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.7.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.8.Утвърждава издръжка - стандарт ( лева ) на 1 дете в местна дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ" на територията на Община Созопол в размер на 1 000 лв., средна посещаемост 10 деца в група и храноден на 1 дете 2,50 лв.
5.9. Утвърждава средства в размер на 40 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните разходи. /Приложение № 8 /
6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 63 081 333 лв., съгласно Приложение №3.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 - 2016г., съгласно Приложение №4.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2014г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище "Св.Св. К. и Методий" гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Общообразователно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище '"Отец Паисий" с Равна гора.
9.9.Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен център Созопол.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 10.Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014г. в размер на 2 100 000 лв.
10.2.Общински гаранции в т.ч. Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2014г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2014г.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014г.в размер на 108 000 лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 12.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
12.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т. 1.2.3.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 13.Възлага на Кмета на общината:
13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.
13.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
13.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
13.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
13.6..Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1


П. Щерионова: 14.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
14.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2014г.
14.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
14.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 15.Упълномощава Кмета:
15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
15.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 16.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно Приложение №24а

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 17.Приема за сведение Протокол от 27.11.2013г. за публичното обсъждане на бюджета за 2014г., съгласно Приложение№9.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№756

1.Приема бюджета на Община Созопол за 2014г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 29 300 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 632 093 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 246 508 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 220 491 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3. Финансиране-преходен остатък от 2013 г. в размер на 385 585 лв./Приложение №1/ и № 6.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 24 447 416 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 239 509 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 11 092 983 лв.
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 160 700 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 110 300 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 50 400 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 366 300 лв., вт.ч.:
1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 206 600 лв.
1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи в размер на 159 700лв.
1.1.2.5.Финансиране (+) 7 587 924 лв., Приложение №1 в т.ч.преходен остатък от 2013г. в размер на 5 487 924 лв., съгласно Приложение №1 и №6;
1.2.По разходите в размер на 29 300 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 632 093 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 220 491 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 24 447 416 лв. в т.ч. 26 350 лв.резерв за непредвидени и неотложни разходи -5% от сумата 527 000 лв.- държавен трансфер за местни дейности, съгласно Приложение №24а и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 12 до 22.
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 7 973 509 лв., съгласно Приложение №1.

2.Приема инвестиционната програма за 2014г. в размер на 11 895 952лв.в т.ч.:
2.1.Одобрява инвестиционната програма по обекти за държавни и местни дейности в размер на 11 877 637 лв. – 95% от общата инвестиционна програма за 2014г., съгласно Приложение №24.
2.2.Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 18 315 лв.-5% от общата инвестиционна програма, съгласно Приложение №24а.
2.3.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл.и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 347 985 лв.- финансирана 95% с държавен трансфер за местни дейности, съгласно Приложение №24.
2.4.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2014г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №7.
3.1.Одобрява, считано от 01.01.2014г. численост на персонала по дейности, както следва:
3.1.2.Дейност 122 „Общинска администрация" - увеличение с 1 щат .
Било 126 щата Става 127 щата
В т.ч. 49 щата със средства осигурени от държавния бюджет и 78 щата осигурени от общински приходи.
4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос 12 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1000 лв. общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2014г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3 Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 165 662 лв.в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 77 600 лв. в т.ч. 20 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 6 400 лв.;
-за читалище - с.Зидарово - 6 400 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода – 3 462 лв., в т.ч.от преходен остатък – 262 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 7 400 лв. в т.ч 1 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Присад – 3 200 лв.;
-за читалище-с.Росен - 12 800 ;
-за читалище -с.Равна гора- 12 800 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 9 600 лв.;
-за читалище - гр.Черноморец -26 000 лв.в т.ч. 10 000 лв. – дофинансиране.

4.3.2.За спортните клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 505 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 300 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 35 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 30 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 10 000 лв.;
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 10 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 20 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 35 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 15 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 12 000 лв.,в т.ч.
- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 000 лв.
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
- на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 2 000лв.
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 000 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
- на „ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 3 000 лв.

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование".
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 143 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000 лв. – за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, луксозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;
-за Кмета на гр.Черноморец-10 000 лв.;
- за кметствата - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,
с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на всички останали населени места -
по 1 000 лв.

5.4.Утвърждава разходи за прояви от общоградски характер в размер на
513 300 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 422 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната
програма- 50 000 лв.
- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;
- за останалите села в общината – 41 300 лв.
5.5.Утвърждава разходи за участия в Туристически изложения
10 000 лв., за изработване на рекламни материали за представяне на туристическите изложения и рекламни материали за изпълнение на туристическата програма на Община Созопол за 2014г.-30 000 лв.
5.6. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.7.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.8.Утвърждава издръжка - стандарт ( лева ) на 1 дете в местна дейност 311 "Целодневни детски градини и ОДЗ" на територията на Община Созопол в размер на 1 000 лв., средна посещаемост 10 деца в група и храноден на 1 дете 2,50 лв.
5.9. Утвърждава средства в размер на 40 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, конто
имат право на транспортни разходи в размер до 90 % от действителните
разходи. /Приложение № 8 /
6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 63 081 333 лв., съгласно Приложение №3
8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014 - 2016г., съгласно Приложение №4
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2014г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище "Св.Св. К. и Методий" гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Общообразователно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище '"Отец Паисий" с Равна гора.
9.9.Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен център Созопол.

10.Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014г. в размер на 2 100 000 лв.
10.2.Общински гаранции в т.ч.
Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2014г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2014г.

11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014г.в размер на 108 000 лв.

12.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
12.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т. 1.2.3.
13.Възлага на Кмета на общината:
13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджет.
13.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
13.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
13.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
13.6..Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
14.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2014г.
14.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
14.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

15.Упълномощава Кмета:
15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
15.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно Приложение №24а

17.Приема за сведение Протокол от 27.11.2013г. за публичното обсъждане на бюджета за 2014г., съгласно Приложение№9

Кр. Германова: Давам Ви думата, г-н Кмете.
П. Рейзи: Искам да благодаря на Общинския съвет, че почти единодушно бе приет бюджета за 2014г. Надявам се всичко, което сме заложили да можем да го осъществим през годината. Благодаря ви.
Кр. Германова: Колеги, давам десет минути почивка.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват шестнадесет общински съветника, имаме кворум, продължаваме тридесетото редовно заседание. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на Председателката на комисията – г-ца Лулева.

Св. Лулева: Добър ден на всички, становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесетото заседание на Общински съвет – Созопол.

На 22.01.2014г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

На заседанието присъстваха: Светлана Лулева - Председател; Тодор Чакъров; Стойчо Неделчев; Гено Пухов; Стойо Недин;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 22/08.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в поземлен имот № 270 по кадастралния план на зоната по § 4 от ЗСПЗЗ на местност „Ц.Д.Г.“ , землище с. Росен, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 22/08.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№757
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Вихра Великова Великовска, Величка Асенова Петрова и Михаил Асенов Петров, чрез продажба на 389/триста осемдесет и девет/кв.м. ид.ч. – Общинска собственост от Поземлен имот № 270/двеста и седемдесет/, целият с площ от 989/деветстотин осемдесет и девет/кв.м. по неодобрен кадастрален план за местност “Ц.Д.Г”, землище с.Росен, Община Созопол, при граници на имота: изток – имот № 271, запад – път, север – имот № 268 и юг – имот № 272
2. Одобрява експертна оценка № 20130177/13.12.2013г. на независим лицензиран оценител в размер на 4 640/четири хиляди шестотин и четиридесет/лв., по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 33/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ- Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка на допусната техническа грешка: Последното тире от проекта за решение на ред втори думите „проектен номер 015274 с проектна площ 7, 499 дка” да се запишат и четат с „проектен номер 015274 с проектна площ 7, 490 дка”.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 33/09.01.2014г., ведно с предложението на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№758
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев следните имоти, находящи се в землище с.Равадиново, общ.Созопол предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас:
- Проектен имот № 005177, с проектна площ 2,086дка., проектен имот № 005178, с проектна площ 2,000дка. и проектен имот № 005179, с проектна площ 1,775дка., образувани от делбата на имот № 005054, с площ 5.861дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Герен соват“.
- Проектен имот № 011119, с проектна площ 1,586дка., проектен имот № 011120, с проектна площ 1,767дка. и проектен имот № 011121, с проектна площ 1,616дка., образувани от делбата на имот № 011051, с площ 4,969дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“.
- Проектен имот № 010137, с проектна площ 2,000дка., проектен имот № 010138, с проектна площ 2,000дка., и проектен имот № 010139, с проектна площ 3,655дка., образувани от делбата на имот № 010104, с площ 7,655дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“.
- Проектен имот № 014056, с проектна площ 3,710дка., образуван от делбата на имот № 014029, с площ 7,771дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Халваджи дол“.
- Имот № 015263, с площ 8,407дка., с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Добровица“.
- Проектен имот № 015272, с проектна площ 2,711дка., проектен имот № 015273, с проектна площ 9,230дка. и проектен имот № 015274, с проектна площ 7,490дка. образуван от делбата на имот № 015089, с площ 19,440дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Добровица“.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 34/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на земеделски земи, включени в регистъра на имотите по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за постановяване на решение от ОСЗ- Созопол за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 34/09.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№759
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Кюмурджиев предадени на общината с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, следнте имоти находящи се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол:
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2458, с проектна площ 2,800дка.;
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2459, с проектна площ 4,800дка,
- Поземлен имот с проектен идентификатор 67800.12.2460, с проектна площ 2,500дка,
образувани от Поземлен имот с идентификатор 67800.12.76, с площ 20,048дка, с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в местност „Алепу”, землище гр.Созопол

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 39/13.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 39/13.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№760
І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.


Кр. Германова: Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на Председателя на комисията – г-н Недин.

Ст. Недин: Уважаеми колеги, гости, становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесетото заседание на Общински съвет – Созопол.

На 22.01. 2014г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Светлана Лулева; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Стойо Недин – Председател; Христо Бардуков;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 851/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.080 в зона по §4.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 851/19.12.2013г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№761

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.080 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец

О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.080 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 852/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.206 в зона по §4.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 852/19.12.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№762
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.206 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.206 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец преминаващо през УПИ І част от 134.63 от плана, преминава в ПИ 143.28 /второстепенна улица/, ПИ 134.205 /второстепенна улица/ до КРШ и табло мерене.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 853/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще с. Крушевец, общ. Созопол, област Бургас за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в ПИ 134.168 в зона по §4.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 853/19.12.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№763
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129 ал.1 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ, чл.28 ППЗОЗЗ и при следните мотиви:
Решение на проблемите свързани с изграждане на техническа инфраструктура - „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.168 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда” в ПИ 134.168 в зона по §4 от ЗСПЗЗ в з-ще с. Крушевец преминаващо през имот 79

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 854/19.12.2013г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади-чеири“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-жа Хрусанова.

З. Хрусанова: До колкото ми е известно този имот изцяло попада в зона А. Съгласно нормативите, какво застрояване според Вас може да се предвиди там?

П. Рейзи: В докладната са записани параметрите. Не е проблем да Ви кажа, плътност на застрояване 20%, К инт. мак. 0,5 и кота корниз – 7,00 метра. Това са параметрите.

З. Хрусанова: Да, благодаря. Понеже сега наскоро влезе в закона някаква поправка, дали е съобразено с тази 10% застройка или е по-старото положение?

П. Рейзи: Това влиза от 2016 година в сила.

З. Хрусанова: Благодаря за отговора.

Кр. Германова: Други въпроси, колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 854/19.12.2013г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№764
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,7,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-809/2/17.12.2013г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за урегулиране на ПИ 81178.8.193 по КК, местност „Аклади чеири”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „изграждане на сгради за отдих и курорт и допълващи дейности”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 5/03.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ IV 10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр. Созопол / и УПИ IV 10277/ пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр. Созопол/в м. „Мапи“, з-ще на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 5/03.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№765
1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на на УПИ ІV10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр.Созопол / и УПИ ІV10277 / пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр.Созопол / в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол,

1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на на УПИ ІV10276 / пи с идентификатор 67800.10.276 по КК на гр.Созопол / и УПИ ІV10277 / пи с идентификатор 67800.10.277 по КК на гр.Созопол / в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол,

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 36/09.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработване на ПУП –ЧИ на ПРЗ за част от ПИ 81178.502.265 по КК на гр. Черноморец, представляваща озеленителен пояс по застроителния план на гр. Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 36/09.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№766
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ съгласува изработването на ПУП-ЧИ на ПРЗ за имот представляващ част от ПИ 81178.502.265 по КК на гр.Черноморец, представляваща озеленителен пояс по застроителния план на гр.Черноморец .


Ст. Недин: Докладна записка с вх.№45/14.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот № 67800.1.178., местност „Соленки“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион , къща за гости и семеен хотел“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 45/14.01.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№767
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №67800.1.178, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион, къща за гости и семеен хотел”. При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение”. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 8%,
• К инт. мак. =0,25
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-М-170/2/13.01.2014г., за изработване на:
- ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот №67800.1.178, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „винен павилион, къща за гости и семеен хотел”.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх.№47/15.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира :„Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 47/15.01.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№768
1.1 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира : „Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол, в обхват на урегулирани поземлени имоти: 67800.35.106 и 67800.35.110 в местност „Света Марина”, землище гр.Созопол по КК на гр.Созопол.
1.2 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация в обхват на урегулирани поземлени имоти с идентификатори 67800.35.110 и 67800.35.106, като се проектира : „Второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 138” осигуряваща достъп до поземлен имот № 67800.35.32, местност „Света Марина”, землище гр.Созопол, общ.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Ст. Недин: Докладна записка с вх.№49/16.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект : „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 49/16.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№769
1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.

1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№ 5-26-00-970(1)/13.01.2014 година, за проектиране за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон ІІ от водоем „Каваци”” за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ ІV-10416,10525,10552 в м.”Ачмалъци”, землище на гр.Созопол, общ.Созопол / ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК на гр.Созопол /.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх.№50/16.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол /.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 50/16.01.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№770
1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП – ЧИ на ПЗ за имот представляващ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол/, като се променят показателите на застрояване в съответствие с предвижданията за изменение на Общият устройствен план на Община Созопол в УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол, съгласно представената скица предложение.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП – план за застрояване в обхват на УПИ ІІІ10269,10270,10271,10272 в м.”Мапи”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.10.610 по КК на гр.Созопол.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Кр. Германова: Благодарим на Председателя на комисията. Преминаваме към последна точка от дневния ред: т. VI. Докладна записка с вх.№ 54/ 24.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.

Кр. Германова: Колеги, това е извънредната докладна, която получихте в началото на заседанието. Става въпрос за намаляне на цената на дървесината. Имате ли въпроси? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Защо намаляме цената?
Кр. Германова: Ще дам думата на г-н Илиев – Директор на Общинско горско предприятие, за да обясни кое налага коригирането на цената.
Р. Илиев: Уважаеми общински съветници, знаете че предприятието беше структурирано в средата на миналата година и започна да изпълнява плана, който беше заложен за цялата година. Бяха добити около 13 хил. кубика плътна дървесина, голяма част от нея беше продадена през 2013година. Получи се остатък от около 5 хил. кубика, за които няма пазар към настоящия момент. Опитахме се да търсим вариант, но цената, която е приета от Общинския съвет се оказа висока. Всички останали производители наоколо, продават на значително по-ниска цена и това е основната причина, която налага коригирането на цената. Въпреки нашите усилия дървесината е подложена на кражби, похабява се и поради тази причина трябва максимално бързо да реализираме продажба.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси? Г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Благодаря Ви за отговора. Искам да попитам, понеже казахте, че сме добили около 13 хил. кубика дървесина, а колко сме засадили? Засаждаме ли изобщо?

Р. Илиев: В момента в България голата сеч е забранена. Ние разреждаме.
Т. Янакиев: Ясно. Благодаря Ви.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси? Г-н Димитров.

Р. Димитров: Искам да попитам, за местното население ще се намали ли цената на дървата или говорите само за цената на едро?

П. Рейзи: В момента прогресията на дървата в цялата държава е обратна – падат цените, съответно и ние ще се съобразим с положението, когато дойде време за определяне на цените за дърва за населението, но по-всяка вероятност и те ще бъдат намалени, на там вървят нещата.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси? Г-н Недин.

Ст. Недин: Каква е предложената цена?
П. Рейзи: 39 лева с ДДС.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх.№ 54/ 24.01.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№771
1. На основание чл.66, ал.2, т.3, чл.68, ал.2 и чл.71, ал.1, т.4, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Общински съвет – Созопол определя:
1.1. Продажбата на добитата дървесина от Горски охранителен участък „Ропотамо” и охранителен участък Индже войвода в подотдели 1414а, 1414б, 412г, 434б, 434ж, 434и, 434а, 416к, 416л, 430е, 413в, 1413д, 366а 4700м.куб. - общинска собственост да се извърши на цена за един куб.м. от 44,00 лв.с ДДС да бъде намалена на 39,00лв. с ДДС за един куб.м.
1.2. Количество за продажба - 4700 (четири хиляди и седемстотин) кубически метра.
1.3. Утвърждава цена за един куб.м. за продажба на добитата дървесина от Горски охранителен участък „Ропотамо” и охранителен участък Индже войвода в подотдели 1414а, 1414б, 412г, 434б, 434ж, 434и, 434а, 416к, 416л, 430е, 413в, 1413д, 366а 4700м.куб. - общинска собственост в размер на 32,50лв. без ДДС или 39.00 лв.с ДДС2. Възлага на директора на Общинско горско предприятие Созопол да организира и извърши продажбата на добитите количества дървесина от територии - общинска собственост по утвърдената цена.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/Протокола води:………...……............
/В. Пазвантова/


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...