:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол №35/27.06.2014г.


ПРОТОКОЛ № 35

Днес, 27.06.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Но преди да ви дам думата, искам аз да задам един въпрос към Кмета. При мен пристигна молба - жалба от сдружението на таксиметровите шофьори „Аполония“, с която жалба те задават въпроси относно пътуването на атракционното влакче в града. Аз съм я препратила към Вас и доколкото знам сте запознат, исках да ни бъде предоставена информация относно маршрута на влакчето, но използвам случая, че днес имаме заседание, за да може да запознаете общинските съветници, а и обществеността като цяло с този случай. Ако може да кажете няколко думи в отговор на тази молба - жалба.
П. Рейзи: Първо искам да кажа, че дейността на влакчето е изцяло съобразена със закона. До сега винаги съм помагал с каквото мога на таксиметровите превозвачи, увеличихме бройката им, не разбирам какъв е проблема. Все пак всички вие знаете, че града се разраства, нормално е да има и друг вид транспорт. Също така искам да отбележа, че скоростта, с която влакчето може да се движи е 40 км/ч, аз не смятам, че с тази скорост би попречило на движението. Пак казвам, не мога да разбера какъв е проблема на таксиметровите превозвачи.

Кр. Германова: Благодаря. Колеги, имате думата за въпроси към Кмета. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, всички сме свидетели, че фирмата, която отговаря за асфалтирането на града, буквално си прави гавра със жителите на Созопол. Защо Ви го казвам, на миналата сесия след като говорихме, Вие веднага взехте мерки и те започнаха да асфалтират. Сега този същия асфалт вече е разбит. Не мога да разбера има ли човек, който да отговаря за това нещо, който да следи параметрите на асфалтирането? Моля Ви, вземете мерки. Второто нещо, на което всички бяхме свидетели, е как в следствие на дъждовете шахтите започнаха да избиват. Шахтите не са направени както трябва, аз съм се консултирал със специалисти и съм сигурен, че дори когато се завършат нещата, пак ще имаме проблеми. Трябва да се вземат мерки и контролът да е по-сериозен. Благодаря.
П. Рейзи: Ще започна отзад напред, в момента избива само една шахта, тази която е пред Общината. Това, което се случи пред Общината, т. нар. „калник“ и понеже първо стана колектора, а не се знае кога ще стане пречиствателната станция, кога ще стане дълбоководното заустване, всичко това ни принуди да направим с наши средства едно временно разклонение пред Общината, а именно: отпадните води на Хармани да влизат отново долу до яхтеното пристанище. Понеже тръбата от Общината до морето е 300, а новите тръби и новите помпи, с които тласкаме са два пъти по-големи, няма как тръба от 500 да се излива в тръба 300. Това е най-просто казано. Когато го направихме, не предполагахме, че може да има толкова силни дъждове. В момента, в който направим пречиствателната станция и се затвори този „калник“, всичко ще върви по колекторите към станцията и няма къде да избива. Това е проблема за момента.
Що се отнася до асфалтирането, всичко което се прави от фирмата е за тяхна сметка, ние не сме платили за тези ремонти. Наистина проблемите са много сериозни, след дъждовете се отвориха и нови дупки, но каквото можем правим. По отношение на отсечката Созопол – Бургас, лично моето виждане е, че когато са се подписвали проектите не е трябвало да се предвиждат пари за асфалтиране само на местата, където ще се копае. Защото съгласете се, че ние в момента полагаме тръбата в средата на пътя, след като асфалтираме само там, няма как да не пропадне в страни. Другият проблем, е че проектантът е заложил само 8 см. асфалт и в момента така се изпълнява. Докато не се направи цялостно асфалтиране и на двете платна, няма как да се реши проблема.
Т. Янакиев: Благодаря, г-н Кмете, надявам се че не съм прав за шахтите. А за асфалтирането съгласен съм, че трябва да се направи цялостно, но не може в летния сезон да тече асфалтиране в началото на града.
П. Рейзи: Така е, и аз не го искам, но какво да направя, да оставя хората да си чупят колите ли? Трябва да се направи, нямам как.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, имам два въпроса, първият е свързан с пътя между къмпинг „Градина“ и „Златна рибка“, старият път. През цялото лято ли ще бъде затворен? И второ, искам да попитам нещо, което не касае Вас, но все пак дали е възможно да напомните на държавата да погледне републиканския път, защото например в отсечката Атия – Черноморец на места има почти двуметрови храсти, банкета на пътя го няма и туристите, които минават от тук не знаят, че това е републикански път.
П. Рейзи: Благодаря Ви, г-н Деспов за напомнянето. Аз ще напиша максимално бързо писмо до пътно управление – гр. Бургас, ще се обадя и на директорът, за да вземат мерки.
По отношение на първият Ви въпрос за стария път, тази година влизането в участъка ще става само от Черноморец. От Созопол, който иска може да рискува да влезе, на този етап не е разкопано, някъде до бара се влиза. Ще се опитам сега участъка от хотел „ Аполония“ към „Градина“ или да го чакълираме или да се асфалтира, защото е много разбит и ще трябва да го приведем в по-добър вид, все пак доста хора минават от там.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай преминаваме към заседанието. Колеги, всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение, а именно:
VI. Докладна записка с вх. № 446/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот №67800.6.97 (УПИ XII-6097) м.”Буджака” землище гр.Созопол;

VII. Докладна записка с вх. № 447/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма по изпълнение на проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническтата инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“

VIII. Докладна записка с вх. № 451/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на извънбюджетни сметки в левове за предоставяне на общините на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, както и на средсвата на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“

IX. Докладна записка с вх. № 458/24.06.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел.

Кр. Германова: Имате ли някакви други предложения относно промяна или допълнения към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направените предложения за допълнение към дневния ред : т. VI., VII., VIII., IX.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа, предложението беше прието.
Кр. Германова: Колеги, ще Ви моля да гласуваме като цяло дневния ред , с така направените допълнения към него.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, предложението беше прието.

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№905

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 384/29.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на граждани за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”.
2. Докладна записка с вх. № 436/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
3. Докладна записка с вх. № 392/03.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ“Земеделие“ – РА по Проект „ Общински лесопарк Света Марина“.
4. Докладна записка с вх. № 406/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от датата на назначаване по трудов договор.
5. Докладна записка с вх. № 432/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 година.
6. Докладна записка с вх. № 433/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД .
7. Докладна записка с вх. № 439/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ“Земеделие“ – РА по Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“
8. Докладна записка с вх. № 440/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх. № 370/21.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем обект от техническата инфраструктура на Община Созопол представляващ – стълб от уличното осветление, за нуждите на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД.
10. Докладна записка с вх. № 375/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
11. Докладна записка с вх. № 376/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
12. Докладна записка с вх. № 377/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
13. Докладна записка с вх. № 378/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
14. Докладна записка с вх. № 379/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
15. Докладна записка с вх. № 380/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
16. Докладна записка с вх. № 381/27.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
17. Докладна записка с вх. № 382/27.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-114, кв. 5 по плана на с. Индже Войвода, общ. Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 383/28.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с. Равадиново, общ. Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 385/30.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 386/30.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
21. Докладна записка с вх. № 387/02.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №131 по плана на м-ст „Росенец“, з-ще с. Росен.
22. Докладна записка с вх. № 393/03.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
23. Докладна записка с вх. № 408/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-287, кв. 30 по плана на с. Индже Войвода, с площ 264кв. м. , ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с ЗП-26кв.м.
24. Докладна записка с вх. № 411/11.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с. Равадиново, общ. Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 422/12.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир“ з-ще гр. Созопол.
26. Докладна записка с вх. № 423/12.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец“ з-ще с. Росен, общ. Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
27. Докладна записка с вх. № 397/06.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническата инфраструктура „Улица с осови точки 189-188-187-570-572-573, местност Буджака, з-ще гр. Созопол“, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 67800.5.161, 67800.5.160, 67800.5.159, 67800.5.194, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
28. Докладна записка с вх. № 401/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
29. Докладна записка с вх. № 402/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIIІ-общ кв.53 (нов идентификатор по КК 67800.502.338) и част от улица с идентификатор по КК 67800.502.416, заключена между УПИ XIIІ-общ кв.53 и УПИ ХХХI-общ в кв.53 по плана на гр. Созопол.
30. Докладна записка с вх. № 403/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за улична регулация и изменение на план за регулация за УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 ( ПИ 67800.505.114; 67800.505.123 и 67800.505.131 по КК) по плана на гр.Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 407/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол.
32. Докладна записка с вх. № 426/13.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на взето Решение № 643 от Протокол 26/30.09.2013 година на Общински съвет – Созопол за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ I 11050 в м. „Св. Агалина“, з-ще на гр. Созопол / пи с идентификатор 67800.11.50 по КК на гр. Созопол/.
33. Докладна записка с вх. № 437/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411 за образуване на нови УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570, УПИ ІІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІ всички в кв.43 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията; 2. Съгласуване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.504.410 за обособяване на УПИ ІІІ „За трафопост” в кв.43а, по план на гр.Созопол
34. Докладна записка с вх. № 438/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
35. Докладна записка с вх. № 431/13.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
VI. Докладна записка с вх. № 446/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот №67800.6.97 (УПИ XII-6097) м.”Буджака” землище гр.Созопол;
VII. Докладна записка с вх. № 447/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма по изпълнение на проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническтата инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“
VIII. Докладна записка с вх. № 451/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на извънбюджетни сметки в левове за предоставяне на общините на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, както и на средсвата на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“
IX. Докладна записка с вх. № 458/24.06.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел.

Кр.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 24.06.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Пенка Щерионова; Стойо Недин; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова и Петя Чапевова – Зам. Кметове на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 384/29.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на граждани за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 384/29.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№906
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” г-н Димо Василев Димов и г-жа Маргарита Данаилова Димитрова.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 436/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 436/16.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№907

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в „Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г :

І. В Раздел „Допълнителни разпоредби”, се създава нов параграф със следното съдържание
§ (2) навсякъде в тази наредба:
1.„Действия нарушаващи обичайните норми на морал„ се заменя с „Действия, противни на добрите нрави, съобразно обичайната практика”.


Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към втора точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Председател, колеги и гости. Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Созопол.
На, 24.06. 2014г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Тихомир Янакиев; Пенка Щерионова- Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова и Петя Чапевова – Зам. Кметове на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници;Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 392/03.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ“Земеделие“ – РА по Проект „ Общински лесопарк Света Марина“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 392/03.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
на
27.06.2014 10:02:08

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№908

На основание: чл, 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 303 от 21.02.2014г. по мярка 4.1”Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013г.“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект "ОБЩИНСКИ ЛЕСОПАРК СВЕТА МАРИНА", сключен между Община Созопол, представлявана от Панайот Василев Рейзи – Кмет, Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев" №17 ет.4, БУЛСТАТ 000649519, представлявана от Майдън Сакаджиев - Изпълнителния директор и Местна инициативна рибарска група „Приморско-Созопол-Царево", БУЛСТАТ 176015664, представлявана от Георги Митрев
Общински съвет Созопол
РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед,безпротест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 309 559,44лв. (триста и девет хиляди петстотин петдесет и девет лв. и 44 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 303 от 21.02.2014г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013 г." , финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Oбщински лесопарк Света Марина" сключен между Община Созопол, ИАРА София и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево".
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №303/21.02.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 406/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи считано от датата на назначаване по трудов договор.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №406/10.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№909

1.Общинският съвет Созопол допълва утвърдения списък за длъжностите и лицата от Община Созопол, които имат право на транспортни разходи с
– Мария Иванова Катранишка- детегледач по маршрут Черноморец-Атия-Черноморец считано от 02.06.2014 г.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 432/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 432/16.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№910

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2014 г., като го допълва, както следва: във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация” – Стоян Стаменов Стамов – мл.експерт към дирекция „Евроинтеграция, международно сътрудничество, култура, хуманитарни дейности” с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 15.05.2014 година, Гергана Костадинова Костадинова – специалист към дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика и екология” с маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от 02.06.2014г. и във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – държавна дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” – Георги Любчев Георгакиев – кинезитерапевт в ЦСРИ гр.Черноморец с маршрут гр.Бургас – гр.Черноморец – гр.Бургас, считано от дата на назначаване.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 433/16.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, ще дам думата на Кмета, тъй като иска да каже нещо по докладната.
П. Рейзи: Уважаеми общински съветници, знам че на комисиите сте разгледали докладната, но се налага да направя една промяна в датата, тъй като от фонда изискват тя да бъде 25.12.2014г. независимо, че е почивен ден. Това е предложението ми, вместо посочената дата – 23.12.2014г. да се промени на 25.12.2014г.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля първо да гласуваме така направеното предложение за промяна от името на вносителя.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: И колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло решението по докладна записка с вх. № 433/16.06.2014г., ведно с поправката, която гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№911

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие за удължаване срока на погасяване на кредита, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг” ЕАД до 25.12.2014 г.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 439/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ“Земеделие“ – РА по Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 439/17.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№912

На основание: чл, 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ № 301 от 05.02.2014г. по мярка 4.1”Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013г.“, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“, сключен между Община Созопол, представлявана от Панайот Василев Рейзи – Кмет, Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев" №17 ет.4, БУЛСТАТ 000649519, представлявана от Майдън Сакаджиев - Изпълнителния директор и Местна инициативна рибарска група „Приморско-Созопол-Царево", БУЛСТАТ 176015664, представлявана от Георги Митрев
Общински съвет Созопол

РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 23 567,50 лв (двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и седем лв. и 50 ст.) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 301 от 05.02.2014г. по мярка 4.1."Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор"Рибарство 2007-2013 г." , финансирана от Европейския фонд за рибарство за Проект „Рибата и продуктите от риба и аквакултури – качествена и здравословна храна“, сключен между Община Созопол, ИАРА София и МИРГ „Приморско-Созопол-Царево".
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №303/21.02.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 440/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, когато обсъждахме бюджета, Вие казахте, че при първата актуализация ще качим тоалетните на училището над черта.
П. Рейзи: Юли месец пак ще имаме актуализация, искаме да излезе шестмесечието и тогава ще го направим. Не съм забравил, провел съм разговори с директорката, ще се случат нещата, знам че това е необходимост.

Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, в параграф 52-05 са заложени 1 500лв. за закупуване на професионален фотоапарат. Въпросът ми е, като ще купуваме професионален фотоапарат, да не би да сме назначили професионален фотограф?
П. Рейзи: Нямаме професионален фоторепортер, г-н Деспов, но имаме добър репортер и на него му е необходим този фотоапарат, за да прави по-качествени снимки за вестника ни, а и не само.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Давам думата на Председателката на комисията да зачита едно по едно перата и ще ги подлагам на гласуване.

П. Щерионова: § 40-00 – постъпления от продажба
на нефинансови активи 5 550 000лв. 635 000лв. 6 185 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П .Щерионова: § 40-31– отстъпено право на строеж 50 000лв. 135 000лв. 185 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: § 40-40 – постъпления от продажба на земя 3 500 000лв. 500 000лв. 4 000 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: -неданъчни приходи 11 616 983лв. 635 000лв. 12 251 983лв.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: § 13-04 –данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден начин 3 300 000лв. 1 000 000лв. 4 300 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П .Щерионова: -имуществени данъци 5 960 000лв. 1 000 000лв. 6 960 000лв.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: І.Всичко собствени приходи 17 576 983лв. 1 635 000лв. 19 211 983лв. в т.ч.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: 1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 635 000 лв. по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

П .Щерионова: 2.1.Функция „Общи държавни служби” - Дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва: било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 122 511лв. 0лв. 122 511лв.
в т.ч. било намаление става
подпараграф 52-04- придобиване
на транспортни средства-
-лек автомобил за Община Созопол 35 000лв. 1 500лв. 33 500лв.
било увеличение става
подпараграф 52-05 –придобиване на
стопански инвентар – за закупуване
на професионален фотоапарат 0лв. 1 500лв. 1 500лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 СТОЬО НЕДИН Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 2

П .Щерионова: 2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 500 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 500 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на МДА 1 537 500лв. 500 000лв. 2 037 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улична мрежа
„Провлака” 0лв. 500 000лв. 500 000лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 Христо Бардуков За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: 2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 1 135 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 1 135 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 232 239лв. 1 135 000 лв.5 367 239лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-подземен паркинг „Север”/№1/и
тренировъчно игрище със съблекални
и прилежаща инфраструктура, в т.ч.
строителство,авторски и
строителен надзор 0лв. 1 000 000лв. 1 000 000лв.
било намаление става
отпада обект:
-проектиране и изграждане на спортна
Площадка в с.Равадиново в кв.16
УПИ І „За КОО” в т.ч.строителен,
авторски надзор, въвеждане в
експлоатация 126 385лв. 126 385лв. 0лв.
/средствата се пренасочват към нов обект/
било увеличение става
нов обект:
-проектиране и изграждане на спортна
площадка в с.Росен в кв.43
УПИ І ,в т.ч.строителен,
авторски надзор, въвеждане в
експлоатация 0лв. 261 385лв. 261 385лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: 2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 635 000 лв. в часта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П .Щерионова: 3.Въз основа на приетите решения по т. 2.1.,2.2., и т. 2.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г., в т.ч. 5 584 820лв. за капиталови обекти финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи./ Приложение №1 и Приложение №5/ било увеличение става
Общо капиталови разходи 11 834 294лв; 1 635 000лв.;13 469 294лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 11 449 994лв.; 1 635 000лв.;13 084 994лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№913

Общински съвет Созопол извършва примени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:

По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 635 000 лв. по параграфи, както следва:


Наименование на параграфи било увеличение става
І.Всичко собствени приходи 17 576 983лв. 1 635 000лв. 19 211 983лв.
в т.ч.
-имуществени данъци 5 960 000лв. 1 000 000лв. 6 960 000лв.
от тях:
§ 13-04 –данък при придобиване на
имущество по дарения и възмезден
начин 3 300 000лв. 1 000 000лв. 4 300 000лв.

-неданъчни приходи 11 616 983лв. 635 000лв. 12 251 983лв.
в т.ч.
§ 40-00 – постъпления от продажба
на нефинансови активи 5 550 000лв. 635 000лв. 6 185 000лв.

от тях:

§ 40-31– отстъпено право на строеж 50 000лв. 135 000лв. 185 000лв.

§ 40-40 – постъпления от продажба
на земя 3 500 000лв. 500 000лв. 4 000 000лв.


По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. с 1 635 000 лв. в часта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1.Функция „Общи държавни служби” - Дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити в обема на общите разходи за дейността по параграфи, както следва:

било става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 122 511лв. 0лв. 122 511лв.

в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-04- придобиване
на транспортни средства-
-лек автомобил за Община Созопол 35 000лв. 1 500лв. 33 500лв.

било увеличение става
подпараграф 52-05 –придобиване на
стопански инвентар – за закупуване
на професионален фотоапарат 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 500 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 500 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на МДА 1 537 500лв. 500 000лв. 2 037 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на улична мрежа
„Провлака” 0лв. 500 000лв. 500 000лв.


2.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 1 135 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - увеличение с 1 135 000лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 232 239лв. 1 135 000 лв. 5 367 239лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-подземен паркинг „Север”/№1/и
тренировъчно игрище със съблекални
и прилежаща инфраструктура, в т.ч.
строителство,авторски и
строителен надзор 0лв. 1 000 000лв. 1 000 000лв.

било намаление става
отпада обект:
-проектиране и изграждане на спортна
Площадка в с.Равадиново в кв.16
УПИ І „За КОО” в т.ч.строителен,
авторски надзор, въвеждане в
експлоатация 126 385лв. 126 385лв. 0лв.
/средствата се пренасочват към нов обект/

било увеличение става
нов обект:
-проектиране и изграждане на спортна
площадка в с.Росен в кв.43
УПИ І ,в т.ч.строителен,
авторски надзор, въвеждане в
експлоатация 0лв. 261 385лв. 261 385лв.


3.Въз основа на приетите решения по т. 2.1.,2.2., и т. 2.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г., в т.ч. 5 584 820лв. за капиталови обекти финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи./ Приложение №1 и Приложение №5/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 11 834 294лв; 1 635 000лв.;13 469 294лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 11 449 994лв.; 1 635 000лв.;13 084 994лв.Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията. Колеги, давам петнадесет минути почивка.

Кр. Германова: Колеги, в залата присъстват шестнадесет общински съветника, имаме кворум, продължаваме тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. Преминаваме към следваща точка от дневния ред ,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на Председателката на комисията – г-жа Лулева.

Св. Лулева: Добър ден на всички, становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 24.06.2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Тодор Чакъров; Йордан Петков; Румен Димитров; Стойчо Неделчев; Светлана Лулева - Председател
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова и Петя Чапевова – Зам. Кметове на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 370/21.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем обект от техническата инфраструктура на Община Созопол представляващ – стълб от уличното осветление, за нуждите на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, ясно ли е какво точно ще се сложи на този стълб, защото е точно до Общината, все пак Вие работите там по 8 часа на ден, тези клетки облъчват доста, наясно ли сте с каква мощност ще са, дали няма да пречат на хората, които работят там?
П. Рейзи: Няма да пречат, г-н Деспов. В момента правим всичко възможно, за да закупим машина, с която да замерваме и по този начин ще контролираме нещата.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №370/21.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№914
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва обект - елемент на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, представляващ стълб от уличното осветление находящ се на ул.”Републиканска и пл.”ХанКрум” пред УПИ IV 3180 “За хотел” в кв.151, на завоя по посока гр.Бургас.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.281а ал.1 т.2 от Закона за електронните съобщения, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5/пет/ години, обект - елемент на техническата инфраструктура – публична общинска собственост, представляващ стълб от уличното осветление находящ се на ъгъла ул.”Републиканска и пл.”Хан Крум” пред УПИ IV 3180 “За хотел” в кв.151, на завоя по посока гр.Бургас
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, с месечна наемна цена в размер на 100 /сто/лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договор.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 375/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №375/26.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№915
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 376/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №376/26.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№916
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 6/шест/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 377/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №377/26.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№917

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 10/десет/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 378/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №378/26.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№918

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 379/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №379/26.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№919

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 38/тридесет и осем/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 380/26.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №380/26.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№920

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 9/девети/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 381/27.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №381/27.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№921

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 382/27.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IV-114, кв. 5 по плана на с. Индже Войвода, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В проекта за решение на шести ред след думите: „съсобственикът Иван Диков Иванов...‘‘ да се запише и чете: „ и наследниците“ на Кичка Христова Иванова.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №382/27.05.2014г., ведно с предложението за допълнение на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№922

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Иван Диков Иванов и наследниците на Кичка Христова Иванова, чрез продажба на 114 кв.м. ид.ч. /сто и четиридесет кв.м. идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІV-114, /четири римско за имот с планоснимачен номер сто и четиринадесет/, кв.5/ пет/ по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, целият с площ 904 /деветстотин и четири/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140084/15.05.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет/, без ДДС., /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 383/28.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с. Равадиново, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №383/28.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№923

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• УПИ XIII – 13033 в кв.37 по плана на с. Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1189/18.02.2009г.;
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:
• УПИ XIII – 13033 в кв.37 по плана на с. Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1189/18.02.2009г.;Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 385/30.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №385/30.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 3
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№924

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новообразуван поземлен имот 134.235 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 435кв.м./четиристотин тридесет и пет квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Новообразуван поземлен имот 134.235 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 435кв.м./четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2391/14.04.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 100,00лв./три хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140081/15.05.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 386/30.05.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №386/30.05.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№925
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол, Поземлен имот с идентификатор 67800.16.22, с площ 2,075дка., с начин на трайно ползване – „друг вид земеделска земя“, находящ се в местност „Соленки”, землище гр.Созопол, предаден на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Анастасия Паскалева Казълджиева.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 387/02.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №131 по плана на м-ст „Росенец“, з-ще с. Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №387/02.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№926

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Колю Радев Радев, чрез продажба на 120 кв.м. ид.ч. /сто и двадесет кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от в имот №131 по плана на м-ст „Росенец.”з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 270 /двеста и седемдесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140082/15.05.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 840 лв./две хиляди осемстотин и четиридесет лева/, без ДДС.,съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 393/03.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №393/03.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№927

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2014 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 13/тринадесет/ включително от приложения списък.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 408/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-287, кв. 30 по плана на с. Индже Войвода, с площ 264кв. м. , ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с ЗП-26кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В проекта за решение, на осми ред, където пише: „двуетажна масивна сграда“, да се запише и чете: „едноетажна“.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №408/10.06.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 14
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№928
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер ХIII-287, кв.30 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 264кв.м., ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 26кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2236/10.12.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 670,00лв./три хиляди шестотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140058/17.03.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 411/11.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с. Равадиново, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №411/11.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№929

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 000515, с площ 6894кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.2. Поземлен имот № 000516, с площ 8643кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.3. Поземлен имот № 001223, с площ 1703кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.4. Поземлен имот № 001239, с площ 4312кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.5. Поземлен имот № 001246, с площ 3073кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.6. Поземлен имот № 001247, с площ 1781кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.7. Поземлен имот № 001252, с площ 1270кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива
1.8. Поземлен имот № 008170, с площ 9679кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.9. Поземлен имот № 008171, с площ 4653кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.10. Поземлен имот № 002013, с площ 1901кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.11. Поземлен имот № 002096, с площ 2362кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива
1.12. Поземлен имот № 001198, с площ 1287кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.13. Поземлен имот № 001314, с площ 1422кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.14. Поземлен имот № 001305, с площ 1615кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
1.15. Поземлен имот № 001309, с площ 2700кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот № 000515, с площ 6894кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 000,00лв./пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140095/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.2. Поземлен имот № 000516, с площ 8643кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 6 200,00лв./шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140096/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.3. Поземлен имот № 001223, с площ 1703кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 200,00лв./хиляда и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140097/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.4. Поземлен имот № 001239, с площ 4312кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 150,00лв./три хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140098/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.5. Поземлен имот № 001246, с площ 3073кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 200,00лв./две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140099/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.6. Поземлен имот № 001247, с площ 1781кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 300,00лв./хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140100/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.7. Поземлен имот № 001252, с площ 1270кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 900,00лв./деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140101/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.8. Поземлен имот № 008170, с площ 9679кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 400,00лв./пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140092/29.05.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.9. Поземлен имот № 008171, с площ 4653кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен Соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 600,00лв./две хиляди и шестотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140091/29.05.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.10. Поземлен имот № 002013, с площ 1901кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 350,00лв./хиляда триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140102/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.11. Поземлен имот № 002096, с площ 2362кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – изоставена нива
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 700,00лв./хиляда и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140103/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.12. Поземлен имот № 001198, с площ 1287кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 950,00лв./деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140104/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.13. Поземлен имот № 001314, с площ 1422кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 050,00лв./хиляда и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140105/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.14. Поземлен имот № 001305, с площ 1615кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива.
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 150,00лв./хиляда сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140106/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.15. Поземлен имот № 001309, с площ 2700кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Манастиря“, с начин на трайно ползване – нива
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 950,00лв./хиляда деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140107/05.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 422/12.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир“ з-ще гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №422/12.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№930
1. Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва 'Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.', приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва Поземлен имот с идентификатор 67800.50.212 по КК за з-ще гр. Созопол целия с площ от 482 кв.м. /четиристотин осемдесет и два / квадратни метра.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет – Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.212 по КК за з-ще гр. Созопол целия с площ от 482 кв.м./четиристотин осемдесет и два / квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1785/11.04.2012год.
3. На основание чл. 41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 26 900,00 лв. / двадесет и шест хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140094/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 423/12.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец“ з-ще с. Росен, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №423/12.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Против
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№931

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет – Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот – частна общинска собственост, представляващ имот №44 по плана на местност „Росенец“ землище с. Росен , Община Созопол, целият с площ от 391 кв.м. /триста деветдесет и един/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1962/03.12.2012год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлищата на 4 680,00 лв. / четири хиляди шестстотин и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140093/04.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на Председателя на комисията – г-н Недин.

Ст. Недин: Уважаеми колеги, гости, становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 24.06. 2014г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Стойо Недин – Председател; Христо Бардуков;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова и Петя Чапевова – Зам. Кметове на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 397/06.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническата инфраструктура „Улица с осови точки 189-188-187-570-572-573, местност Буджака, з-ще гр. Созопол“, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти - 67800.5.161, 67800.5.160, 67800.5.159, 67800.5.194, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №397/06.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№932

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ”Улица с осови точки 189-188-187-570-572-573, местност Буджака, землище гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
1.1. Площта от 34 кв.м. от 2074 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.5.161 по ККР на гр. Созопол, местност Буджака, с предназначение на имота – земеделска, НТП-изоставена орна земя.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 674 лв.(шестстотин седемдесет и четири лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3046 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.1. Площта от 196 кв.м. от 1506 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.5.160 по ККР на гр. Созопол, местност Буджака, с предназначение на имота – земеделска, НТП-лозе.
2.2. Като одобрява изплащане на сумата от 3885 лв.( три хиляди осемстотин осемдесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3047 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
3.1. Площта от 133 кв.м. от 2044 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.5.159 по ККР на гр. Созопол, местност Буджака с предназначение на имота – земеделска, НТП-лозе.
3.2. Като одобрява изплащане на сумата от 2636 лв.(две хиляди шестстотин тридесет и шест лева)лв., крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3048 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
4.1.Площта от 80 кв.м. от 531 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.5.194, м.”Буджака” по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-лозе.
4.2. Като одобрява изплащане на сумата от 1 586 лв.( хиляда петстотин осемдесет и шест)лв., крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 3049 от 26.05.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 401/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №401/09.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№933
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
При изработването на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 40%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-70/1/03.06.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014409, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“ .
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 402/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIIІ-общ кв.53 (нов идентификатор по КК 67800.502.338) и част от улица с идентификатор по КК 67800.502.416, заключена между УПИ XIIІ-общ кв.53 и УПИ ХХХI-общ в кв.53 по плана на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №402/09.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№934

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ XIIІ-общ кв.53 (нов идентификатор по КК 67800.502.338) и част от улица с идентификатор по КК 67800.502.416, заключена между УПИ XIIІ-общ кв.53 и УПИ ХХХI-общ в кв.53 по плана на гр. Созопол, като се измести североизточната регулационна граница на УПИ ХIII общ в кв.53 (67800.502.338) и площта на имота се отрази съгласно документа за собственост – 275 кв.м. Пешеходната алея между УПИ XIII общ.(67800.502.338) и УПИ ХХХI общ ( 67800.502.337) в кв.53 да стане с ширина от 0,87 м. до 0,95 м

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 403/09.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за улична регулация и изменение на план за регулация за УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 ( ПИ 67800.505.114; 67800.505.123 и 67800.505.131 по КК) по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №403/09.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№935

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (част от ПИ 67800.505.114 и 67800.505.131 по КК, представляващи второстепенни улици) и план за регулация за УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 (67800.505.123 по КК), като се обособи нова улица с о.т. 161-926-927-928-929-930-931-932 с ширина 6,00 м. и тротоар едностранно с ширина 1,00 м. в източна посока, като продължение на ул.“Рибарска“. Обособяват се нови УПИ I „За озеленяване“ и III „За озеленяване“, образувани от УПИ XXXVII „За озеленяване“ в кв.145 (67800.505.123 по КК).


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 407/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, в докладната не виждам становище от Кмета на Зидарово, искам да попитам дали тази промяна във външния вид на имота е обсъдена с хората от Зидарово, дали са запознати? Защото все пак става дума за нещо, което е от голямо значение за селото. Обсъждано ли е с хората, знаят ли какво ще се прави?
П. Рейзи: Да, Кмета е запознат, даже това е по негово искане. Всичко е съществуващо и не нарушаваме нищо.
Р. Деспов: Да, разбирам, но в докладната липсва становището от Кмета, другото нещо е, че така както е написана докладната не става ясно, че се променя парцела, а е написано: „застрояване на част от площадното пространство , заключено между парцела за училище и другия парцел“. Т. е. не става ясно, че се взима от единия парцел, затова задавам този въпрос, защото все пак това е важно. Но от докладната не става ясно.
П. Рейзи: Г-жо Председател, ще оттегля докладната записка.
Кр. Германова: Колеги, имаме предложение от вносителя за оттегляне на докладна записка с вх. № 407/10.06.2014г. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН Против
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 1
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№936

По предложение на вносителя, Общински съвет – Созопол оттегля докладна записка с вх. № 407/10.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, от дневния ред.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 426/13.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на взето Решение № 643 от Протокол 26/30.09.2013 година на Общински съвет – Созопол за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ I 11050 в м. „Св. Агалина“, з-ще на гр. Созопол / пи с идентификатор 67800.11.50 по КК на гр. Созопол/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №426/13.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№937

Допълва Решение №643 от протокол 26/30.09.2013 година, със следния текст :
1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І11050 в м.”Св.Агалина”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.11.50 по КК на гр.Созопол /, като ,
 УПИ І11050 се разделя на два нови урегулирани поземлени имота : нов УПИ І с площ 2000 кв.м. и УПИ ІІІ с площ 2000 км.м. в м.”Св.Агалина”, з-ще на гр.Созопол и същите се отреждат за изграждане на вилни сгради при следните параметри на застрояване : плътност на застрояване 20%, Нмах=7.00 метра, Кинт.=0,8, минимално озеленена площ 50%, като ½ да е отредена за дървесна растителност.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 437/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411 за образуване на нови УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570, УПИ ІІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІ всички в кв.43 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията; 2. Съгласуване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.504.410 за обособяване на УПИ ІІІ „За трафопост” в кв.43а, по план на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ № 437/17.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№938

1. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на ПИ 67800.504.411, идентичен с УПИ ІІ- „За детски атракции,параклис,трафопост и озеленяване, и УПИ ІV-586,569, УПИ VІ-564,565,566,567, УПИ Х-563, УПИ ІІІ-570 , в кв.43 по план на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособяват съсобствени урегулиран имоти както следва:
- с проектен номер УПИ Х-563 целият с площ от 607 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 307 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.21 ;
- с проектен номер УПИ VІ-564,565,566,567 целият с площ от 2030 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 1730 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.380;
- с проектен номер УПИ ІV-568,569 целият с площ от 1238 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 930 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.25;
- с проектен номер УПИ ІІІ-570 целият с площ от 536 кв.м., при квоти на идеалните части 300 кв.м.ид.части за Община Созопол и 236 кв.м. ид.ч. за собственици на ПИ 67800.504.24;
1.1. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.504.21 по ККР на гр.Созопол ;
1.2. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатор 67800.504.380 по ККР на гр.Созопол ;
1.3. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатор 67800.504.25 по ККР на гр.Созопол ;
1.4. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 105 300(сто и пет хиляди и триста)лв без вкл.ДДС за площта от 300 кв.м,която Община Созопол продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на поземлен имот с идентификатори 67800.504.24 по ККР на гр.Созопол ;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от ПИ 67800.504.411, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частите от новообразуваните урегулирани имоти за частна общинска собственост.
3.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2, т.6 и чл.62а,ал.4 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.504.411 по ККР на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обосява нов УПИ ХVІ “за За КОО и техн.инфраструктура”, и УПИ ХVІІ „За трапопост”, кв.43, по план на гр.Созопол.
4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, чл.134,ал.1,т.1 и ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол допуска и съгласува изработването на ЧИ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67800.504.410 по ККР на гр.Созопол, съгласно предложената графична част за изменение, като се обосява нов УПИ ІІІ “за трафопост”, кв.43а, по план на гр.Созопол.
5. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 438/17.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, и двете скици са от миналата година, имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласуваме една по една скиците.

Кр. Германова: Гр.Созопол: Скица №134 /13.06.2014 година . Павилион за вестници и каса за билети.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Гр.Созопол: Скица №135 /13.06.2014 година . На нея са показани павилион за промишлени стоки и павилион за бира-скара.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля като цяло да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 438/17.06.2014г., ведно със скиците, които гласувахме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№939
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр. Созопол за 2014г/2015г, както следва:

1. Скица №134 /13.06.2014 година
2. Скица №135 /13.06.2014 година


Кр. Германова: Благодарим на Председателя на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. Давам думата на г-н Пухов.

Г. Пухов: Добър ден, становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и петото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 24.06.2014г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
На заседанието присъстваха: Гено Пухов– Председател; Стойчо Неделчев; Христо Бардуков; Пенка Щерионова;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова и Петя Чапевова – Зам. Кметове на Община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Служители на общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 431/13.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздрържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. В такъв случай ще зачитам едно по едно лицата и ще ги подлагам на гласуване.
Кр. Германова: Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Мария Добрева Нанева от с. Зидарово.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Милка Темелкова Точева от гр. Созопол.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Сийка Щерева Илиева от гр. Созопол.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Стоян Димитров Йорданов от с. Крушевец.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Транула Димитрова Иванова от гр. Черноморец.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Иван Димитров Костов от с. Зидарово.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Христо Михалев Иванов от с. Крушевец.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Евгени Маринов Генев от гр. Созопол.
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме като цяло така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 431/13.06.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№940

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:
Стоян Атанасов Иванов от с. Равадиново – ЕГН: 5909290582, страдащ от инсулинозависим диабет , 100 % трудова намалена работоспособност , за закупени лекарства в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Мария Добрева Нанева от с. Зидарово – ЕГН: 5410280535, с водеща диагноза „хипертонична болест на сърцето“, 74 % - инвалидност, претърпяла хирургическа интервенция през настоящата година в размер на 500 / петстотин / лв.
Милка Темелкова Точева от гр. Созопол – ЕГН: 7211040474, с диагноза ” счупване на гръбначния стълб и увреждане на гръбначния мозък „ 100% неработоспособност - за закупени лекарства в размер на 180 / сто и осемдесет / лв.
Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец – ЕГН: 8601044458 , за проведена рехабилитация на сина и Халил Огнянов Митев , ЕГН : 1041180504 – ТЕЛК 100 % , в размер на 500 / петстотин / лв.
Сийка Щерева Илиева от гр. Созопол – ЕГН: 6301250496 , за извършена оперативна интервенция в размер на 260 / двеста и шестдесет / лв.

Стоян Димитров Йорданов от с. Крушевец – ЕГН :7403170760 ,за проведено оперативно лечение на сина му Милен Стоянов Йорданов , ЕГН: 9905080440 – в размер на 500 / петстотин / лв.
Транула Димитрова Иванова от гр. Черноморец - ЕГН: 4001140853, с 80,4 % трудова нетрудоспособност , страдаща от първична двустранна гонартроза и претърпяла оперативна интервенция през настоящата година в размер на 500 / петстотин / лв.
Иван Димитров Костов от с. Зидарово – ЕГН: 6703250524 ,100 % освидетелстване за нетрудоспособност, страдащ от „ злокачествено образувание на носоглътка“ ,претърпял „исхемичен инсулт ,левостранна химипареза“ за закупени лекарствени средства в размер на 330 / триста и тридесет / лв.
Христо Михалев Иванов от с. Крушевец - ЕГН: 5904090848 – претърпял операция на десен крак в размер на 1570 / хиляда петстотин и седемдесет / лв.
Евгени Маринов Генев от гр. Созопол – ЕГН: 7302107809 – с основна диагноза „ хепатит“ и придружаващо заболяване „ цироза „ за закупени лекарства в размер на 100 / сто / лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите .


Кр. Германова: Благодаря на Председателя на комисията, преминаваме към следващата точка: VI. Докладна записка с вх. № 446/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот №67800.6.97 (УПИ XII-6097) м.”Буджака” землище гр.Созопол;

Кр. Германова: Колеги, докладната бе разгледана по време на комисиите. След обсъждане и гласуване с резултат от гласуването: За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма. Комисията дава своето положително становище. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№941
1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 67800.6.97 (УПИ XII-6097) м.”Буджака” землище гр.Созопол, като се обособят два нови урегулирани поземлени имоти както следва:
- УПИ XII 6097 с площ от 1050 кв.м., като в него се ситуира нов застроителен обем за изграждане на вилна сграда при параметри на застрояване – плътност 20%, Н=6,40 м., Кинт=0,5 и озел.=70%
- УПИ XXII-6097 с площ от 909 кв.м.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ


Кр. Германова: VII. Докладна записка с вх. № 447/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Споразумение за регионално сътрудничество в туризма по изпълнение на проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническтата инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“

Кр. Германова: Колеги, докладната бе разгледана по време на комисиите. След обсъждане и гласуване с резултат от гласуването: За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма. Комисията дава своето положително становище. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№942

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, чл. 59, ал.1 и чл. 61, ал.1 от ЗМСМА

1. Общински съвет Созопол одобрява Споразумение за регионално сътрудничество в туризма по изпълнение на проект „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническтата инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“
2. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да подпише Споразумение за регионално сътрудничество.


Кр. Германова: VIII. Докладна записка с вх. № 451/23.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разкриване на извънбюджетни сметки в левове за предоставяне на общините на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, както и на средсвата на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“.

Кр. Германова: Колеги, докладната бе разгледана по време на комисиите. След обсъждане и гласуване с резултат от гласуването: За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма. Комисията дава своето положително становище. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№943

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава правомощия на Кмета на община Созопол да разкрие извънбюджетни сметки в Инвестбанк АД в левове за получаване и разходване от общината на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, както и на средствата на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“
2. Оправомощава Кмета на община Созопол да ползва временни безлихвени заеми от собствени бюджетни средства на общината.


Кр. Германова: IX. Докладна записка с вх. № 458/24.06.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет – Созопол, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел.

Кр. Германова: Колеги, докладната бе разгледана по време на комисиите. След обсъждане и гласуване с резултат от гласуването: За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма. Комисията дава своето положително становище. Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 Христо Бардуков За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№944

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал.4 от ЗОС и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет Созопол
1. Одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение с нестопанска цел – „Футболен клуб Созопол“, рег. по ф. д. №2241/1994г. на БОС стадион с футболно игрище и съблекалня, разположени в ПИ с кадастрален идентификатор № 68700.503.2 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр. Созопол, за който е съставен Акт за ОС №88/04.11.1998г.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да издаде заповед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор, в който като задължителна клауза се включва – Предоставения терен да се ползва само за тренировки и футболни срещи на ФК Созопол.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:…................
/В. Пазвантова - Иванова/


Протоколът е публикуван на 04.07.2014г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...