:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

Протокол № 36/ 31,07,2014г.


ПРОТОКОЛ № 36
Днес, 31.07.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, служители на общинска администрация и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и гости. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Колеги, преди да ви дам думата за въпроси, искам да дам думата на г-н Димитров – треньор на футболен клуб „Созопол“.
М. Димитров: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Председател, дами и господа, ние представителите на ФК „Созопол“ в отсъствието на изпълнителния директор г-н Димов, който в този момент е в София, за да получи лиценза на футболния клуб, искаме да ви благодарим за подкрепата, за грижите, които полагате към нас. Обещаваме ви, че децата и юношите на Созопол, както и представителния отбор на града ще носят все повече успехи и ще радват жителите на Община Созопол. През изминалия сезон ФК „Созопол“ написа историята на футбола в нашия град и за пръв път стана шампион на България за аматьори. Благодарим ви за модерната база, за подкрепата към нашите момчета. Искам да използвам случая, за да ви поканя на 9.08.2014г. на срещата между ФК „Созопол“ и „Ботев“ – Враца.
Кр. Германова: Благодарим на г-н Димитров. Колеги, както всяко заседание, така и днес, започваме с питания към Кмета. Имате думата.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, в района на градската градина има поставен ограничителен знак, да не влизат МПС. Свидетели сме, как този знак се игнорира тотално. Ние сме поставили проблема много отдавна, но трябва да измислим някакъв начин да въведем ред и ограничението да се спазва. Много деца играят там и съществува реална опасност. И още едно питане имам по темата, горе спортната площадка, която е между „Вихрен“ и „Мусала“, там има сериозно струпване на автомобили. Знам , че няма паркоместа, но има голяма предпоставка за сериозни инциденти, както знаете миналата година точно там беше блъснато едно дете. Трябва да вземем мерки. Благодаря.
П. Рейзи: И по двата казуса се занимавам много сериозно вече седмица. В района на градската градина има написани около 15 акта, включително и на товарни коли, защото моята заповед е те да влизат до 10:30ч. след този час налагаме санкции. Разговарял съм със собствениците на заведения в района, ще вземем мерки.
Що се отнася до улица „Вихрен“, въпросът ми беше поставен преди около десет дни. Обърнал съм се и към Полицията, защото наистина няма къде да се паркира, но не може да влизат в площадката, която е направена за децата. Доста са проблемните места, ще оглеждаме къде какво може да се направи.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-жа Хрусанова.
З. Хрусанова: Г-н Кмете, моят въпрос е свързан с проливните дъждове през последните дни. Въпросът ми е упражнен ли е контрол от Ваша страна за затваряне на дерета, чиито път е пресечен от концесионери на плажа и ако има такива затваряния дали са наложени някакви санкции?
П. Рейзи: Още след първото наводнение обиколих целия район, наистина преминаванията по посока морето след построяването на новите сгради са прекъснати. Водата в момента търси най-ниската точка и там пробива. Това е много стар проблем, в момента усилено работя за разрешаването му. Страшно много вода се изля напоследък, имахме проблеми в с. Росен в с. Равадиново. Най - големият ни проблем е на к-г „Градина“ и „Зл. Рибка“. Взел съм мерки, поканил съм екип, който да помага, надявам се да се справим.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Г-н Пухов.
Г. Пухов: Г-н Кмете, имам два въпроса. Първият е свързан с разкопките до църквата в стария град. Там няма нищо, което да подскаже на хората, какво е намерено. Няма табела, на която да пише какви са тези разкопки. Второто ми питане е относно уникалната находка- пещ за печене на грънци, която за съжаление след дъждовете започна да се руши, не е защитена по никакъв начин. Моля да се вземат мерки. Благодаря.
П. Рейзи: По отношение на табелите, имахме преди две години мисля за всички открити находки обозначителни табели. Ще огледам къде е необходимо и ще се сложат табели. А относно пещта, ще разговарям с директора на музея, за да се вземат мерки и да предпазим находката от разрушаване.

Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай преминаваме към заседанието. Колеги, всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, имате ли някакви предложения за промяна? Няма. Ще Ви моля да гласуваме така предложения дневен ред.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа,


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№945

I. Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06. 2014г.
II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност,граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 495/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх. № 496/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. № 500/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Созопол, намираща се в обособена територия по Закона за водите.
4. Докладна записка с вх. № 511/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 497/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
6. Докладна записка с вх. № 444/20.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 465/27.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Индже Войвода.
8. Докладна записка с вх. № 499/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – 18 броя търговски обекти, частна общинска собственост, находящи се в сграда № 7 , разположена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573 по КККР на гр. Созопол.
9. Докладна записка с вх. № 504/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в зоната по § 4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
10. Докладна записка с вх. № 505/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №155 по плана на м-ст „Домус дере”з-ще с.Росен.
11. Докладна записка с вх. № 513/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
12. Докладна записка с вх. № 514/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
13. Докладна записка с вх. № 515/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
14. Докладна записка с вх. № 518/18.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на улица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII – 13033, в кв. 37, целия с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
V. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
15. Докладна записка с вх. № 454/24.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр. Черноморец, област Бургас за обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот № II – 6606’’ с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16; №81178.6.270; №81178.6.272; №81178.6.488; №81178.6.544; №81178.6.545; №81178.6.609; №81178.6.624; №81178.6.625 и №81178.6.630 в м. „Аклади“, землище гр. Черноморец.
16. Докладна записка с вх. № 455/24.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр. Черноморец, област Бургас за обект : „Кабел НН на урегулиран поземлен имот № II – 6606’’ с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16; №81178.6.275; №81178.6.276; №81178.6.277; №81178.6.278; №81178.6.459; №81178.6.488; №81178.6.489; №81178.6.515; №81178.6.540; №81178.6.541; №81178.6.544; №81178.6.545; №81178.6.609; №81178.6.624; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м. „Аклади“, землище гр. Черноморец.
17. Докладна записка с вх. № 472/30.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство в кв.10 по плана на с. Атия /идентификатори по КК 63015.503.149 и 63015.503.129/
18. Докладна записка с вх. № 493/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 494/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадното пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв. 9 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 498/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
21. Докладна записка с вх. № 502/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: ”Второстепенна улица осигуряваща достъп до ПИ 125020 и 125021 в м. Айва дере” в землище на с. Росен.
22. Докладна записка с вх. № 503/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица с о.т. 112-1-2-3-4-5 осигуряваща достъп до ПИ 014407“ м. „Край село“ в землище на с. Росен.
23. Докладна записка с вх. № 509/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.4.310 и 67800.4.291 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
24. Докладна записка с вх. № 510/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.317 и 67800.8.660 в местност „Буджака”, землище гр.Созопол. 2. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.8.317 и 67800.8.660 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
3.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
25. Докладна записка с вх. № 512/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ ІІІ-387, кв.26 по план на с.Зидарово, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
2. Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ IІІ-387, кв. 26 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
VI. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
26. Докладна записка с вх. № 501/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2014/2015 учебна година.

Кр.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2014г. – 30.06. 2014г.
Кр.Германова: Както знаете на всяко шестмесечие приемаме такова решение, отчета е относно работата на Общинския съвет през този период. Имате ли някакви въпроси и коментари по отчета? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№946

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2014г. - 30.06.2014г.

Кр.Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ. Давам думата на г-н Стоян Маринов – Председател на комисията по законност.

Ст. Маринов: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, дами и господа. Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Созопол.

На 23.07.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов – Председател; Гено Пухов; Пенка Щерионова; Стойо Недин; Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 495/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №495/14.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№947

На основание чл. 21 ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.108 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол:
1. Да се допълни към т.2, ал.1 на чл.2 от Наредбата „ и терени с друго предназначение” ;
2. В Раздел V „Такси за технически услуги” Глава Втора, от Наредбата се създава нов чл. 57 „а” със следното съдържание :
„Чл.57 „а” Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. Допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;
4. Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;
6. Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
7. Даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;
8. Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 496/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, искам да попитам имали ли сме нужда от такъв тип разсрочване в годините? Субективно ли се прави или не?
П. Рейзи: Разсрочванията ги правим за по-малки суми. По-големите суми ги даваме на съдия изпълнител и нещата си вървят по реда.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №496/14.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№948
На основание чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет Созопол и във връзка с чл. 4, ал.7 и чл.61т от Закона местните данъци и такси и чл. 11, ал.2 от Закона за туризма, приема следните промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :
1. В Глава първа се добавя нов чл.6а, със следното съдържание :
„ Чл. 6а Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е Кметът на Общината, а в останалите случаи е Общинският съвет”;
2 . В Глава втора, Раздел VІ, чл.58 ал.4 и 5 се отменят.
3. Добавя се нов чл. 58а със следното съдържание :
„Чл. 58а Приходите от туристически данък се разходват за мероприятия по чл.11, ал. 2 от Закона за туризма.”


Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 500/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на протокол за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Созопол, намираща се в обособена територия по Закона за водите.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №500/15.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№949
1. На основание разпоредбите на чл.21 ал.1 т.19 от ЗМСМА и §9 ал.5 ПЗР към ЗИД на ЗВ (обн.ДВ, бр.103 от 29.11.2013г.), Общински съвет гр.Созопол дава своето съгласие така представеният протокол за разпределяне на активите между държавата и Община Созопол да бъде подписан от Председателят на Общински съвет гр.Созопол, г-жа Красимира Германова.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгласно Закона за водите.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 511/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа
Против: няма; Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с входящ №511/16.07.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№950
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в „Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, приета с приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г :

І. В Раздел втори „ОПАЗВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, ТРУДА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ”, като текст със следното съдържание
чл.7б.(нов, реш. №666/02.10.09)(изм.реш.№950/31.07.2014г.) /1/
Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в обекти и заведения за хранене и развлечения, с изключение на случаите на ал.2., както следва:
- от месец октомври до месец април включително – след 22.00 часа до 07.00часа;
- от месец май до месец септември включително – след 23.00 часа до 07.00 часа.

Кр. Германова: Благодарим на председателя на комисията, преминаваме към трета точка от дневния ред,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. Давам думата на председателката – г-жа Щерионова.

П. Щерионова: Уважаеми г-н Кмете, г-жо Председател, колеги и гости. Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 23.07. 2014г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха: Стоян Маринов; Тодор Чакъров; Тихомир Янакиев; Пенка Щерионова- Председател;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр. Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 497/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, преди да ви дам думата за въпроси и коментари, ще дам думата на Кмета, за да обясни какви допълнения ще направи. Всички вие получихте в началото на заседанието допълненията. Давам думата на Кмета.

П. Рейзи: Уважаеми общински съветници, допълнението е във връзка с наводненията, които се случиха. Бях заложил средства за с. Крушевец и за с. Равна гора, но сега се налага да заложим и за Росен и Равадиново. Имаме скъсани мостове, пътища, които трябва да се поправят, това са допълненията.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме първо предложението за допълнение, направено от вносителя.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Кр. Германова: Давам думата на председателката на комисията да зачита параграф по параграф и ще гласуваме.

П. Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби” - намаление с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 122 „Общинска администрация” – намаление с 9 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 122 511лв. 9 000лв. 113 511лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04- придобиване
на транспортни средства-
-лек автомобил за Община Созопол 33 500лв. 9 000лв. 24 500лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 30 000лв. 100 000лв. 130 000лв.
в т.ч.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 000лв. 30 000лв. 0лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 130 000лв. 130 000лв.
в т.ч.за разрушени настилки по
населени места
-гр.Созопол - 20 000лв.
-с.Равадиново - 10 000лв.
-с.Равна гора - 10 000лв.
-с.Зидарово - 10 000лв.
За разрушена пътна настилка
на местен път, свързващ с.Равадиново
и м.”Куку-Баир” - 10 000лв.
За разрушени пътни настилки
и повреден тръбен водосток
в с.Крушевец - 20 000лв.
За разрушени пътни настилки с.Росен
и укрепване на стената и отдълбочаване
на преливника на язовира в с.Росен – 50 000лв
Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: -Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение със 100 000 лв. и извършва промени по параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 100 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 6 899лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 174 480лв. 6 899лв. 167 581лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на велосипедна и
пешеходни алеи, детска, спортна
и изгледна площадки 140 480лв. 6 899лв. 133 581лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 230 417лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 2 320 449лв. 230 417лв. 2 090 032лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- строителство на „Входна помпена
станция на ПСОВ Созопол и
напорен тръбопровод до
дълбокоморско заустване 463 407лв. 5 417лв. 457 990лв.

-ПСОВ Созопол СМР 583 053 225 000лв. 358 053лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 237 316лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 183 961лв. 55 000лв. 238 961лв.
в т.ч.
Основен ремонт обновяване
„Художествена галерия”в УПИ ХІІІ
кв.3 гр.Созопол/проектиране,
СМР,авторски и стр.надзор/ 140 800лв. 55 000лв. 195 800лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 372 000лв. 34 952лв. 337 048лв.
в т.ч
подпараграф 52-02-придобиване
на сгради – закупуване на сграда
-І и ІІ етаж в УПИ ХІІ кв.18 по
плана на с.Крушевец 195 000лв. 34 952лв. 160 048лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1
4 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става
§ 54-00 – придобиване на земя 140 000лв. 33 732лв. 106 268лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците на
земеделски земи, включени в
границите на проект „ЦДГ” с.Росен 25 000лв. 5 100лв. 19 900лв.

-обезщетение на собственик на имот
67800.1.266 за изграждане на пътна
връзка за ПСОВ Созопол на път ІІ-99
/Бургас-Созопол-Приморско км.20+300
Дясно/ м-ст”Герени” з-ще Созопол 30 000лв. 25 764лв. 4 236лв.

-закупуване на земя -380 кв.ид.ч. в УПИ
ХІІ кв.18 по плана на с.Крушевец 5 000лв. 2 868лв. 2 132лв.

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1
4 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 13 684лв. по обекти и параграфи, както следва:


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1
4 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: 1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 13 684лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. в часта за местни дейности със 160 000лв и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. във функция „Образование” в частта за местни дейности със 70 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” - увеличение със 70 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 467 100лв. 70 000лв. 537 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 70 000лв. 120 000лв.
в т.ч.за ЦДГ с.Равна гора – 70 000лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 90 000 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция „Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”- дофинансиране с общински приходи – увеличение с 90 000лв., за СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§10-00 –издръжка 56 000лв. 72 000лв. 128 000лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 0лв. 72 000лв. 72 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
/за ПВЦ врати и прегради на сан.възли/Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Равна гора
4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 500лв. 1 000лв. 17 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.
4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 2 000 лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 000лв. 2 000лв. 24 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.
4.3.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 745 „Обредни домове и зали” - намаление с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 5.Въз основа на приетите решения по т. 1.1., 1.3., т. 1.4. и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 13 469 294лв. 242 000лв. 13 227 294лв.
От
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 13 084 994лв. 260 000лв. 12 824 994 лв.
било увеличение става
-делегираните от държавата
дейности – дофинансиране
с общински приходи 0лв. 18 000лв. 18 000лв.


Кр. Германова: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№951

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол – собствен за 2014г. в часта за местни дейности със 160 000лв и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - намаление с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 122 „Общинска администрация” – намаление с 9 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 122 511лв. 9 000лв. 113 511лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04- придобиване
на транспортни средства-
-лек автомобил за Община Созопол 33 500лв. 9 000лв. 24 500лв.

1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 100 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение със 100 000 лв. и извършва промени по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 30 000лв. 100 000лв. 130 000лв.
в т.ч.
било намаление става

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 000лв. 30 000лв. 0лв.

било увеличение става

§ 10-30 – текущ ремонт 0лв. 130 000лв. 130 000лв.
в т.ч.за разрушени настилки по
населени места
-гр.Созопол - 20 000лв.
-с.Равадиново - 10 000лв.
-с.Равна гора - 10 000лв.
-с.Зидарово - 10 000лв.
За разрушена пътна настилка
на местен път, свързващ с.Равадиново
и м.”Куку-Баир” - 10 000лв.
За разрушени пътни настилки
и повреден тръбен водосток
в с.Крушевец - 20 000лв.
За разрушени пътни настилки с.Росен
и укрепване на стената и отдълбочаване
на преливника на язовира в с.Росен – 50 000лв.

1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 237 316лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – намаление с 6 899лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на МДА 174 480лв. 6 899лв. 167 581лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- изграждане на велосипедна и
пешеходни алеи, детска, спортна
и изгледна площадки 140 480лв. 6 899лв. 133 581лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 230 417лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на МДА 2 320 449лв. 230 417лв. 2 090 032лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
- строителство на „Входна помпена
станция на ПСОВ Созопол и
напорен тръбопровод до
дълбокоморско заустване 463 407лв. 5 417лв. 457 990лв.

-ПСОВ Созопол СМР 583 053 225 000лв. 358 053лв.

1.4.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 13 684лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 13 684лв. по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 183 961лв. 55 000лв. 238 961лв.
в т.ч.
Основен ремонт обновяване
„Художествена галерия”в УПИ ХІІІ
кв.3 гр.Созопол/проектиране,
СМР,авторски и стр.надзор/ 140 800лв. 55 000лв. 195 800лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на МДА 372 000лв. 34 952лв. 337 048лв.
в т.ч
подпараграф 52-02-придобиване
на сгради – закупуване на сграда
-І и ІІ етаж в УПИ ХІІ кв.18 по
плана на с.Крушевец 195 000лв. 34 952лв. 160 048лв.

било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 140 000лв. 33 732лв. 106 268лв.
в т.ч.
-обезщетение на собствениците на
земеделски земи, включени в
границите на проект „ЦДГ” с.Росен 25 000лв. 5 100лв. 19 900лв.

-обезщетение на собственик на имот
67800.1.266 за изграждане на пътна
връзка за ПСОВ Созопол на път ІІ-99
/Бургас-Созопол-Приморско км.20+300
Дясно/ м-ст”Герени” з-ще Созопол 30 000лв. 25 764лв. 4 236лв.

-закупуване на земя -380 кв.ид.ч. в УПИ
ХІІ кв.18 по плана на с.Крушевец 5 000лв. 2 868лв. 2 132лв.

2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. във функция „Образование” в частта за местни дейности със 70 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” - увеличение със 70 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 467 100лв. 70 000лв. 537 100лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 70 000лв. 120 000лв.

в т.ч.за ЦДГ с.Равна гора – 70 000лв.

3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи с 90 000 лв. по функции, дейности и параграфи, както следва:
3.1.Функция „Образование” дейност 322 „Общообразователни училища”- дофинансиране с общински приходи – увеличение с 90 000лв., за СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Созопол, по параграфи, както следва:

било увеличение става
§10-00 –издръжка 56 000лв. 72 000лв. 128 000лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт 0лв. 72 000лв. 72 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
/за ПВЦ врати и прегради на сан.възли/

4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на бюджетните кредити на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:

Кметство с.Равна гора

4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 18 500лв. 1 000лв. 17 500лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.

4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 2 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 2 000 лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 22 000лв. 2 000лв. 24 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 5 000лв. 2 000лв. 7 000лв.

4.3.Намалява плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 745 „Обредни домове и зали” - намаление с 1 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
в т.ч.
§ 10-15 - материали 1 000лв. 1 000лв. 0лв.

5.Въз основа на приетите решения по т. 1.1., 1.3., т. 1.4. и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става

Общо капиталови разходи: 13 469 294лв. 242 000лв. 13 227 294лв.
От
било намаление става
-собствени средства за местни
дейности 13 084 994лв. 260 000лв. 12 824 994 лв.

било увеличение става
-делегираните от държавата
дейности – дофинансиране
с общински приходи 0лв. 18 000лв. 18 000лв.

Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред ,а именно: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Давам думата на Председателката на комисията – г-жа Лулева.

Св. Лулева: Добър ден на всички, становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Созопол.

На 23.07.2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха: Тодор Чакъров; Йордан Петков; Румен Димитров; Стойчо Неделчев; Светлана Лулева – Председател.
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 444/20.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1 от проектът за решение думите: „чл.37, ал.4, т.1” се заличават.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 444/20.06.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 Тихомир Янакиев За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№952
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• УПИ VII-13033 в кв.47 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1375/21.08.2009г.;

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:

• УПИ VII-13033 в кв.47 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м. за който е съставен АЧОС №1375/21.08.2009г.;


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 465/27.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Индже Войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 465/27.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№953
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот I-221/едно римско за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и едно/, кв.6 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 723кв.м./седемстотин двадесет и три квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот I-221/едно римско за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и едно/, кв.6 по плана на с.Индже Войвода, общ.Созопол, с площ 723кв.м./седемстотин двадесет и три квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2425/04.06.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 625,00лв./пет хиляди шестотин двадесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 223/20.06.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 499/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – 18 броя търговски обекти, частна общинска собственост, находящи се в сграда № 7 , разположена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573 по КККР на гр. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.2.1 от проектът за решение на втория ред думите: „обект 17”, да се запишат и четат „обект 1”.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете, искам да коментирам мотивите в докладната. Как може да построим нещо, към което нямаме инвестиционни намерения и как може да получаваме приходи от нещо, което е актувано на 4.07., а ние да очакваме на 31.07. да сме започнали да получаваме пари?
П. Рейзи: Не, истината е друга. Още когато започнахме да строим магазините идеята беше те да се продадат и средстава да се върнат, за да можем с тях да продължим изграждането на стадиона. Както знаете през 2015г. трябва да посрещнем световното за юноши, на което ще бъдем домакин, в тази връзка искам да завършим проекта за стадиона и разбира се тези средства, които постъпят от продажбата на магазините, ще отидат за тази цел. Това е мотивът ми.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, споменахте европейското първенство за юноши през 2015г., няколко пъти казахте, че очаквате финансиране по проекта от УЕФА или от БФС, ще има ли нещо такова или ще разчитаме изцяло на наши средства?
П. Рейзи: Що се отнася до нашия стадион, ще разчитаме само на наши средства. Ако ни отпуснат средства, те ще бъдат за подпомагане на футболни терени. В последният разговор, който проведох с г-н Михайлов на тази тема, коментирахме сума около 200 - 300 хил. лева. Дано да се случат нещата. Но специално за нашия стадион вие всички знаете, че всичко което е направено до тук е с общински пари, няма програма, която да ни разреши да кандидатстваме за средства.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Аз искам да мотивирам отрицателния си вот, ще гласувам против, защото не споделям виждането Ви за продажба, според мен е по-правилно да се отдаде под наем.
П. Рейзи: Г-н Янакиев, Ваше право е да гласувате както искате, но позволете ми да Ви кажа, че в момента имаме да събираме наеми и то от хора, които имат възможност. Ако направим както казвате и ги отдадем под наем ще се проточи във времето това събиране, а парите в момента са необходими, за да довършим проекта. Поради тази причина мисля, че най-правилно е да ги продадем, освен това вече имаме интерес от хората.
Т. Янакиев: Благодаря. Исках да мотивирам вота си.
Кр. Германова: Благодаря, г-н Янакиев, в тази връзка аз искам да кажа, защо ще гласувам : „за“. Общината е институция, която трябва да извършва услуги на гражданите, не да отдава под наем. Един такъв обект е по-добре ако се стопанисва от собственик, отколкото от наемател.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Искам и аз да изкажа мнението си. Аз не мисля, че това е единствения начин, по който Общината може да стопанисва имуществото си. Голяма част от колегите бяха с мен в Мюнхен, когато зададох въпроса: Как Общината в Мюнхен си набира средствата? И те казаха, че около 340 млн. евро идват от постъпления от собствени имоти. Незнам дали общината в Германия мисли по-различно от нас, но според мен има начини общинското имущество да се управлява, а не да се продава.Но като гледам частните собственици не гледат да продават всичко на всяка цена.
Г. Георгиева: Искам само да вметна, че в големите градове като Мюнхен, Виена и др. имат предприятия към общините, които управляват общинската собственост, не се занимава администрацията с това. Няма място за сравнение.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 499/15.07.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 Тихомир Янакиев Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№954

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Созопол, ул.“Републиканска“, в сграда с идентификатор 67800.503.573.7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573, както следва:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.1 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 1, с площ от 29,36кв.м., и прилежащи части - 4,26%ид.ч.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.2 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 2, с площ от 42,82кв.м., и прилежащи части – 6,22%ид.ч.
1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.3 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 3, с площ от 41,65кв.м., и прилежащи части – 6,05%ид.ч.
1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.4 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 4, с площ от 40,49кв.м., и прилежащи части – 5,88%ид.ч.
1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч.
1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч.
1.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч.
1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч.
1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч.
1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч.
1.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч.
1.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч.
1.13. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч.
1.14. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч.
1.15. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч.
1.16. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч.
1.17. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч.
1.18. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.18 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 18, с площ от 24,10кв.м., и прилежащи части – 3,50%ид.ч.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.1 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска , ет.0, обект 1, с площ от 29,36кв.м., и прилежащи части - 4,26%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 550,00лв./шестдесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140128/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.2 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 2, с площ от 42,82кв.м., и прилежащи части – 6,22%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 98 500,00лв./деветдесет и осем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140129/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.3 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 3, с площ от 41,65кв.м., и прилежащи части – 6,05%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 95 800,00лв./деветдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140130/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.4 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 4, с площ от 40,49кв.м., и прилежащи части – 5,88%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 93 150,00лв./деветдесет и три хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140131/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 90 450,00лв./деветдесет хиляди четиристотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140132/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 87 800,00лв./осемдесет и седем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140133/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 85 100,00лв./осемдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140134/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 82 400,00лв./осемдесет и две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140135/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 79 750,00лв./седемдесет и девет хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140136/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 79 900,00лв./седемдесет и девет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140137/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 100,00лв./седемдесет и седем хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140138/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 71 400,00лв./седемдесет и една хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140139/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.13. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 68 800,00лв./шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140140/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.14. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 66 200,00лв./шестдесет и шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140141/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.15. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 63 500,00лв./шестдесет и три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140142/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.16. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.16.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60 800,00лв./шестдесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140143/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.17. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.17.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 58 100,00лв./петдесет и осем хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140144/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.18. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.18 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 18, с площ от 24,10кв.м., и прилежащи части – 3,50%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.18.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 500,00лв./петдесет и пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140145/15.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 504/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в зоната по § 4, з-ще с. Крушевец, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 504/15.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№955
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2014г.”, приета с Решение № 753/27.01.2014г.”, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Новообразуван имот 134.327 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1303 кв.м.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на процедура на публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост :
2.1. Новообразуван имот 134.327 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 1303 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2450/19.06.2014год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 200 /осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140125/09.07.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 505/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в имот №155 по плана на м-ст „Домус дере”з-ще с.Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 505/15.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№956
1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Жека Димова Михова и Янка Димова Гърдевска /н-ци на Димо Господинов Бучков съгл. удостоверение за н-ци от 04.07.2014г./, чрез продажба на 80 кв.м. ид.ч. /осемдесет кв.м. ид.ч./ – Общинска собственост от имот №155 по плана на м-ст „Домус дере” з-ще с.Росен общ.Созопол, целият с площ 580 /петстотин и осемдесет/кв.м.
2.Одобрява експертна оценка № 20140083/15.05.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/, без ДДС.,съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 513/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 513/16.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№957
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.151, с площ 0,190дка., находящ се в местност „Герени”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.1.154, с площ 0,842дка., находящ се в местност „Герени”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.5.725, с площ 0,206дка., находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.5.726, с площ 0,156дка., находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол;
- Поземлен имот с идентификатор 67800.5.729, с площ 0,088дка., находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол, предадени на Община Созопол с Протоколно решение № 11/16.10.2008г., одобрено със Заповед № РД-11-08/23.01.2009г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Ангел Илчев Стоянов.Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 514/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 514/16.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№958
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Киро Стоянов Раев следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.7.135, с площ 0,198дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол.
- Поземлен имот с идентификатор № 67800.7.139, с площ 0,863дка., с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване – лозе, находящ се в местност „Буджака”, землище гр.Созопол.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 515/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общински земи на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 515/16.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№959
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъдат предоставени на ОСЗ-Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димо Минков Димитров, следните имоти:
- Проектен имот № 000539, с проектна площ 4,001дка., образуван от делбата на имот № 000517, с площ 10,595дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
- Поземлен имот № 000536, с площ 2,266дка. с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Факуда“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 518/18.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на улица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIII – 13033, в кв. 37, целия с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната поправка: В т.1 от проектът за решение на втория ред думите: „чл.37, ал.4, т.1” се заличават.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 518/18.07.2014г., ведно с поправката, направена от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№960
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Анастас Николов Трифонов, ЕГН ***************, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в имот УПИ XIIІ-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, актуван с 1189/18.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 110лв./три хиляди сто и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20140077/29.04.2014г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Кр. Германова: Благодарим на Председателката на комисията, преминаваме към следваща точка от дневния ред: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. Давам думата на Председателя на комисията – г-н Недин.

Ст. Недин: Уважаеми колеги, гости, становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 23.07. 2014г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха: Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Стойо Недин – Председател; Христо Бардуков;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;

Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 454/24.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр. Черноморец, област Бургас за обект : „Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот № II – 6606’’ с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16; №81178.6.270; №81178.6.272; №81178.6.488; №81178.6.544; №81178.6.545; №81178.6.609; №81178.6.624; №81178.6.625 и №81178.6.630 в м. „Аклади“, землище гр. Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 454/24.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№961

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „„Уличен водопровод за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот № ІІ-6606” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16 ; №81178.6.270 ; №81178.6.272 ;№81178.6.488 ; №81178.6.544 ;№81178.6.545 ; №81178.6.609 ; №81178.6.624; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м.“Аклади“ , землище гр.Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 455/24.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр. Черноморец, област Бургас за обект : „Кабел НН на урегулиран поземлен имот № II – 6606’’ с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16; №81178.6.275; №81178.6.276; №81178.6.277; №81178.6.278; №81178.6.459; №81178.6.488; №81178.6.489; №81178.6.515; №81178.6.540; №81178.6.541; №81178.6.544; №81178.6.545; №81178.6.609; №81178.6.624; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м. „Аклади“, землище гр. Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 455/24.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№962
І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „ Кабел НН на урегулиран поземлен имот № ІІ-6606” с трасе и сервитут в обхват на част от ПИ №81178.6.16 ; №81178.6.275 ; №81178.6.276 ; №81178.6.277 ; №81178.6.278 ;№81178.6.459 ; №81178.6.488 ; №81178.6.489 ; №81178.6.515 ; №81178.6.540 ; №81178.6.541 ; №81178.6.544 ; №81178.6.545 ; №81178.6.609 ; №81178.6.624 ; №81178.6.625 и № 81178.6.630 в м.“Аклади“ , землище гр.Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 472/30.06.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство в кв.10 по плана на с. Атия /идентификатори по КК 63015.503.149 и 63015.503.129/
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 472/30.06.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№963
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I за жилищно строителство в кв. 10 по плана на с. Атия, като се обособят три нови УПИ I 503.149, IV за жилищно строителство и V за жилищно строителство, като между УПИ IV и V се обособи алея с ширина 3м.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 493/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 493/14.07.2014г., ведно с предложената скица.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№964

Общински съвет – Созопол на основание чл.5, ал.4 от Наредбата за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представената схема за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и други населени места на територията на Община Созопол както следва:
1. Схема за гр.Созопол - Скица № 151/10.07.2014г.Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 494/14.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадното пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв. 9 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Деспов.
Р. Деспов: Г-н Кмете, на предното заседание оттеглихте тази докладна с някакви мотиви, а сега виждам, че тя е същата като предната. Не виждам и становище на Кмета на Зидарово, все пак хората там наясно ли са за какво става дума?
П. Рейзи: На миналото заседание оттеглих докладната, защото нямаше човек, който да защити казуса и да каже то чно за какво става въпрос. Сега вече всичко е изяснено и отново съм входирал докладната записка. Това е. Хората са наясно, Кмета на Зидарово също, дал е положително становище.
Кр. Германова: Г-н Деспов, има становище, просто беше добавено по-късно, сега ще го разпечаме и ще Ви го представим.
Кр. Германова: Колеги, имате ли други въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 494/14.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№965
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от площадно пространство, заключено между о.т.20-21 и УПИ IV „За училище“ в кв.9 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, като се обособи нов урегулиран поземлен имот в кв.9 и същият се запише с отреждане „За КОО“.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 498/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 498/15.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№966
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“.
При изработването на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 40%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-Г-10/2/11.07.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с №014408, местност „Край село”, землище с.Росен, общ.Созопол, с отреждане „за жилищни сгради“ .
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 502/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: ”Второстепенна улица осигуряваща достъп до ПИ 125020 и 125021 в м. Айва дере” в землище на с. Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 502/15.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3
4 РУМЕН ДИМИТРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
8 РОСЕН ДЕСПОВ
Тихомир Янакиев За
За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№967
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 ал.1 т.1 и ал.2, чл.21 ал.2 и чл.29 /изм. ДВ бр.39 от 2011/ ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти: ”Второстепенна улица осигуряваща достъп до ПИ 125020 и 125021 от съществуваща улична регулация с трасе и сервитути в обхват на ПИ №000018, 000084, 000085, 000086,000087, 000089, 000303, 000305, 000313, 125115, 124116, 124117, 125003, 125014, 125020, 125021 в местностите „Айва дере“ и „Ирлиза“ в землището на с. Росен.
Срокът на валидност на настоящото Решение е 2 години, считано от датата на влизането му в сила.

Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 503/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Второстепенна улица с о.т. 112-1-2-3-4-5 осигуряваща достъп до ПИ 014407“ м. „Край село“ в землище на с. Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 503/15.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3
4 РУМЕН ДИМИТРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
8 РОСЕН ДЕСПОВ
Тихомир Янакиев За
За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№968
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обекти:
”Второстепенна улица с о.т. 112-1-2-3-4-5“ осигуряваща достъп до ПИ 014407 м. „Край село“ в землище на с. Росен.
Срокът на валидност на настоящото Решение е 2 години, считано от датата на влизането му в сила.


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 509/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.4.310 и 67800.4.291 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 509/16.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3
4 РУМЕН ДИМИТРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
8 РОСЕН ДЕСПОВ
Тихомир Янакиев За
За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№969

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67800.4.310, в местност „Буджака”, землище на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 83 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин)лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.4.291 по КККР, идентичен с УПИ ХІІ-5101 по влязъл в сила застроителен и регулационен план на м.”Буджака”, землище на гр.Созопол ;
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.4.310, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 510/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.317 и 67800.8.660 в местност „Буджака”, землище гр.Созопол. 2. Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граница на ПИ 67800.8.317 и 67800.8.660 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Созопол, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
3.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 510/16.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3
4 РУМЕН ДИМИТРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
8 РОСЕН ДЕСПОВ
Тихомир Янакиев За
За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№970

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от Закон за устройство на територията:
1. 1.Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.660 и 67800.8.317, в местност „Буджака”, землище гр.Созопол,”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени изискванията за зоната по предвиждания на ОУП и за зона „А” и за зона „Б” съгласно чл.10 и чл.12 от ЗУЧК:
1. 2. Общински Съвет – Созопол на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработване на ПУП- Частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.660 и 67800.8.317, в местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел урегулирани УПИ І-8660 и ПИ 67800.8.317 се обединяват в едно общо УПИ І-8660 с обща площ от 1955 кв.м.
Решението по т.1 да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Във връзка с приетите по горе решения,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67800.8.317 в местност „Буджака”, землище на гр.Созопол, с проектна площ на изменението от 446 кв.м.ид.части и съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на 63 400( шестдесет и три хиляди и четиристотин )лв без вкл.ДДС, при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ с идентификатори 67800.8.660 по КККР, идентични с УПИ І-8660 по влязъл в сила застроителен и регулационен план на м.”Буджака”, землище на гр.Созопол ;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Ст. Недин: Докладна записка с вх. № 512/16.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ ІІІ-387, кв.26 по план на с.Зидарово, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
2. Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ IІІ-387, кв. 26 по плана на с. Зидарово, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа;
Против: няма; Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 512/16.07.2014г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3
4 РУМЕН ДИМИТРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
8 РОСЕН ДЕСПОВ
Тихомир Янакиев За
За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№971

1. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационна граница на УПИ ІІІ-387 ,кв.26 по план на с.Зидарово, съгласно графичната част на проекта;
С проекта се обособяват съсобствен урегулиран имоти както следва:
- с проектен номер УПИ ІІІ-387 целият с площ от 456 кв.м., при квоти на идеалните части 31кв.м.ид.части за Община Созопол и 424 кв.м. ид.ч. за собственици на УПИ ІІІ-387 ,кв.26 по план на с.Зидарово ;
1.1. Общински Съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 288(двеста осемдесет и осем)лв без вкл.ДДС за площта от 31 кв.м,която Община Созопол ще продава, и при която да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собствениците на поземлен имот УПИ ІІІ-387,кв.26 по план на с.Зидарово, при квоти от 16 кв.м.ид.ч. и 15 кв.м.ид.ч.;
2.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частите от улична регулация,публична общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частите от новообразуваният урегулиран имот за частна общинска собственост.
3. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственици в УПИ ІІІ-387,кв.26 по план на с.Зидарово , чрез продажба на 64 кв.м. ид.ч. (шестдесет и четири кв.м. идеални части) – Общинска собственост, целият с площ 424(четиристотин двадесет и четири)кв.м.
3.1.Одобрява експертна оценка № 225/01.07.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 595 лв.(петстотин деветдесет и пет) без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .


Кр. Германова: Благодарим на Председателя на комисията. Преминаваме към следваща точка от дневния ред: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. Давам думата на г-н Пухов.


Г. Пухов: Добър ден, становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно докладни записки, входирани за разглеждане на тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Созопол.
На 23.07.2014г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
На заседанието присъстваха: Гено Пухов– Председател; Стойчо Неделчев; Пенка Щерионова; Илиян Стефанов;
В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по: Докладна записка с вх. № 501/15.07.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2014/2015 учебна година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа;
Против: няма; Въздрържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Кр. Германова: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. № 501/15.07.2014г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3
4 РУМЕН ДИМИТРОВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7
8 РОСЕН ДЕСПОВ
Тихомир Янакиев За
За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
Христо Бардуков За
За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№972

Общински съвет – Созопол утвърждава маломерните и слети паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2014/2015 година.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/В. Пазвантова - Иванова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

Протокола е публикуван на 06,08,2014г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...