:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 40/ 28.11.2014г.


ПРОТОКОЛ № 40
Днес, 28.11.2014г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе четиридесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам кмет и представители на общинска администрация. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към кмета на общината? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете искам да ви задам няколко въпроса, които ми бяха поставени от жители на Община Созопол. Първият ми въпрос: Има ли възможност за жителите на по отдалечените села – Крушевец, Индже войвода, Присад и Зидарово да ползват услугите на технически лица за скици, удостоверения и др. един път месечно или всеки втори петък или вторник, каквото и да било. Хората казват, че срещат трудност и това би било добре за тях. Вторият ми въпрос: В с.Зидарово има една аптека, която не работи и се намира в Общински имот. Има желание от страна на други хора и не могат да бъдат настанени. Третия ми въпрос е свързан с деретата в с.Зидарово, почистени ли са? Това са въпросите ми, благодаря Ви.
П.Рейзи: Благодаря за хубавите въпроси те са градивни. По отношение на техническите услуги ние го правихме, мисля и в момента ходят наши служители. Просто няма как да се извършва самата услуга там на място, защото няма как една скица да бъде начертана, служителя не носи с него картата на населеното място.
Т.Янакиев: Извинявам се става въпрос за прием на документи и приемане на компетентна информация.
П.Рейзи: Дори и да става въпрос за питания – на място ли е имота, с кой граничи и други подобни, трябва да може да се провери. Нямат пълната информация на място. Трябва да се помисли по въпроса аз също бих искал да улесня жителите. Както знаете тук в Созопол изнесохме гише на кадастъра. Ще се подготвя с информация, ще коментирам и с Кметовете и на следваща сесия ще ви отговоря г-н Янакиев.
По отношение на деретата в Зидарово имаме подготвени проекти, чакаме да се отвори нещо. Много се съмнявам 2015г. се оформя една нулева година, година в която трябва да приключим първият цикъл на европроектите. При последното наводнение беше обявено бедствено положение в цялата област, кандидатствали сме написали сме едни искания до комисията, ако ни изплатят тези средства ще поправим много неща.
По отношение на аптеката г-жа Чампарова ще ви отговори.
Б.Чампарова: За аптеката: Кмета на с.Зидарово ме е уведомил, очаквам докладна записка от него, за да прекратим договора. Разбрах току що, че докладната е входирана.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Петков.
Й. Петков: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги във връзка с въпроса поставен от г-н Янакиев искам да попитам, нали сега завършват първа част от проектите. До колкото знам Оперативна програма – околна среда има специален параграф по който отпускат пари за защита от наводнения. До колкото разбрах това е нещо ново и въпроса ми е, има ли нашата община проекти с които да кандидатства? Благодаря ви.
П.Рейзи: Аз това го чувам за първи път от вас г-н Петков. Г-жа Чапевова отговаря за Европейските програми, още днес ще направим проверка в министерството на Околната среда и водите. Ако има такова нещо да, ние имаме готовност да кандидатстваме по тази формула. След последното наводнение, се събра комисията излязохме с решение и определихме експер, който направи оглед на всичките щети в Общината. На този етап проблем са язовирите – стените са в окаяно състояние. Около язовирите за щастие няма живеещо население. По отношение на деретата също имаме готовност за кандидатстване, ние 2010г. сме кандидатствали. По отношение на водостоци в селата не е проблем да се направят технически проекти. Така, че ако наистина програмата я има, има какво да подготвим.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Неделчев.
С.Неделчев: Г-н Кмете до с.Равадиново срещу фирма Чистота имаме 10-15 метрова отсечка на която са се образували големи дупки, да направим нещо.
П.Рейзи: В момента направихме частични ремонти всички виждате това, ще се разпоредя ако са останали средства да направят и тази отсечка.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред, всички вие сте получили покана имате ли някакви предложения за промяна или допълнение на дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласуваме така предложения дневен ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1058
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
1. Докладна записка с вх. № 726/ 03.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Общински план за развитие на Община Созопол 2014-2020г.
2. Докладна записка с вх. № 749/ 10.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2015 година
3. Докладна записка с вх. № 758/ 12.11.2014г. от Светлана Янкова Лулева, Пенка Богданова Щерионова и Зафира Ганчева Хрусанова - общински съветници и членове на Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебни заседатели
4. Докладна записка с вх. № 773/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и даване на мандат
II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми:
5. Докладна записка с вх. № 728/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2014/ 2015 година на функция „Образование“
6. Докладна записка с вх. № 750/ 10.11.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созпол, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.
7. Докладна записка с вх. № 762/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
8. Докладна записка с вх. № 765/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
9. Докладна записка с вх. № 763/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – УПИ VIII-общ, в кв. 5, целият с площ от 795 кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 764/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, находящ се в землище гр. Черноморец
11. Докладна записка с вх. № 766/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-1221, кв. 3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол
12. Докладна записка с вх. № 769/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещения – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Созопол
13. Докладна записка с вх. № 770/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на Независимо женски сдружение “Света Марена” – Созопол
14. Докладна записка с вх. № 771/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на местното ръководство на политическа партия ГЕРБ
15. Докладна записка с вх. № 772/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост за нуждите на Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
16. Докладна записка с вх. № 774/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.12.471, м.”Куку баир”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
IV. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика,строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:
17. Докладна записка с вх. № 744/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”; и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол
18. Докладна записка с вх. № 745/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план № 000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“
19. Докладна записка с вх. № 757/ 12.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе за обект ”Външен водопровод за УПИ ІV127082” в м. „Кривия цер“ землище на с. Росен;
20. Докладна записка с вх. № 768/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на имот 67800.3.182, м. „Мисаря“, землище гр. Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда“
V. Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания:
21. Докладна записка с вх. № 761/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Кр.Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред, давам думата на г-н Маринов да докладва становището на комисията по законност.
С.Маринов: Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно докладни записки, входирани за разглеждане на четиридесетото заседание на Общински съвет Созопол. На 25.11.2014г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Гено Пухов, Стойо Недин и Светлана Лулева;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 726/ 03.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Общински план за развитие на Община Созопол 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Ще дам думата на г-жа Чапевова да каже няколко думи за плана за развитие на Общината.
П.Чапевова: Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Общински съветници Общинския план за развитие на Община Созопол е един планов документ без който няма как занапред Общината да кандидатства по оперативни програми за финансиране на съответните си проекти. Постарахме се да обхванем целият възможен спектър и да заложим проектите, които предстои занапред да изпълним. Само да спомена, че Общинския план за развитие за следващия програмен период е разработен в рамките на проект по оперативна програма „Административен капацитет“ с други думи финансирането му е извън бюджета на Общината, което в този случай е добре. В разработването му беше обхванат широк спектър от местни жители, от неправителствени организации, бизнес среди и служители на администрацията. В заключение ще кажа, че това е отворен документ и винаги може да бъде актуализиран, така че с волята на общинския съвет да са актуални проектите и обектите посочени в плана.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Петков.
Й.Петков: Тъй като казвате, че е отворен документ, в тази връзка ще кажа, че си направих труда да направя аналитичен прочит на тази концепция за пространствено развитие. Има направени изводи в тази концепция, че при увеличение на бюджета на Общината всяка година ръста на населението спада осезаемо и много. В първа страница на Въведението на тази концепция се казва „На фона на подчертания секторен подход на планиране и инвестиции през последните десетилетия се противопоставя философията на „доброволно коопериране” и „интегрирани инвестиции”“ – аз не съм съгласен с това твърдение, защото знаем общината е член на доброволното коопериране на общините в България.
Казано е също „Липсва общинска стратегия и Програма за опазване и социализация на археологическите паметници“ – няколко пъти съм казвал, че нямаме обща идея за визуална информация на отделните паметници и комплекси така наречения ГИД, който го има на други места. Както и да е това съм го казвал. В Копривщица забелязохме всички, че има отделна дирекция която отговаря за архитектурните паметници. Това го давам като препоръка.
Набляга се в пространствената концепция на демографския проблем, който е и в цялата страна, но и в нашата община нещата са същите. След 2009г. спад на раждаемоста и значително големи отрицателни стойности на естествения прираст, въпреки сумата която община Созопол дава за новородено. Вижда се, че това не се отразява на раждаемостта в общината.
Добри практики от други общини, дела на фирмите от преработваемата промишленост остава нестабилен – всички знаем, че в нашата община селското стопанство не е добре развито. В други общини са направени пазари на производителите, които са безплатни и могат да се ползват от всеки един производител, това ще увеличи добавената стойност, която също в тази концепция е казано на доста места, че липсва повече добавена стойност.
И на последно място ще кажа, за местенето на жители от малките населени места в големите като Созопол и Черноморец, отново добра практика от други общини, 30% от приходите от продажба на земя от землището на съответното място остават за кметството за да се използват за развитие на селото. Сега това може да ви се стори малко прекалено, но може да се намалят процентите.
Кр. Германова: Г-н Петков вие правил ли сте анализ на средствата които получават населените места и средствата които идват от тях.
Й.Петков: Да правил съм анализ, парите са намалени три пъти от последните 10 години.
П.Рейзи: Благодаря на г-н Петков за положения труд да изчете цялостно концепцията за пространствено развитие на Общината. По отношение на това което казва г-н Петков има малко разминаване, защото той навлиза вече в детайли на изпълнение на плана. Вие в момента ще гласувате концепцията, а от там нататък тя се прилага в мерките и целите за изпълнение.
К.Стоянова: Г-н Петков може да направи конкретни предложения към всяка една специфична цел и мярка. Да каже примерно – Инвестиции в развитието на .., Мярка 222, Предлагам да се допълни 1,2, 3 в брой, показатели и т.н.
Й.Петков: Може би трябва да ми отделите два три часа за да направя тези конкретни предложения.
П.Рейзи: Много точно и ясно се каза в самото начало, днес ще гласувате рамката, Плана за развитие е отворен документ.
По отношение на раждаемоста, тази помощ която правим конкретно за Созопол дава положителен ефект. В крайна сметка това е една помощ на нашите млади семейства. Не на всяка цена от всяка социална дейност трябва да се търси 100% ефект.
П.Чапевова: Аз много внимателно изслушах г-н Петков и винаги с голяма сериозност приемам всяка една критика, защото изработването на плана е плод на доста работа. Терминологията знаете разбира се, че не ние сме я измислили. Тези стратегически документи така заложени – Концепцията за развитие е единият ни стратегически документ, Плана за развитие е другия такъв документ, Интегрирания план за градско развитие на Созопол е третия който приехте. В момента периода който приключи, помните че имахме Национална стратегическа рамка, сега в момента е Рамка за концепция за пространствено планиране, ако греша в момента ме извинете. Така, че тази концепция е една визуализация на Общинския план, негов съпътстващ документ и още при разглеждането на самия проект има доста критична нотка в нея. Аз лично забелязах една препоръка по отношение на пътната ни връзка между селата. Има какво да се мисли по тази концепция, както каза и Кмета на Община Созопол това е документ който тепърва ще оформяме.
Кр.Германова: Искам и аз да кажа няколко думи, защото така ме провокира изказването на г-н Петков „Ще трябва да ми отделите два три часа“ мисля, че заседанията на общинския съвет никога не са били ограничени във времето първо и второ ще апелирам към всички общински съветници да бъдем малко по-отговорни към материалите които разглеждаме по време на заседание. Не винаги е достатъчно да седнем и да ги прочетем в къщи и да получим информация, да помолим за помощ от външни лица, хубаво е когато има организирано мероприятие за разглеждане на тези документи ние да присъстваме. Извинявайте много колеги общински съветници не мога да цитирам конкретно датата на която беше насрочено обсъждане на този план за развитие на Община Созопол, то е и едно от изискванията на проекта, както и по нататъчното Обсъждане на отчета на бюджета, извинявайте колеги общински съветници, но никой от вас не присъства на тези мероприятия. Така, че времето два три часа е твърде малко за обсъждане и разглеждане на плана за развитие и то ви е дадено, ако го искате – вие не го искате. Имате ли други въпроси колеги? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Аз искам да направя конкретна препоръка – Информацията която касае разпределението на собствеността да не бъде от към 2000г., а да бъде към 2012, 2013г.Чисто технически това трябва да се оправи.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1059

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА:
1. Общински съвет Созопол Одобрява и приема Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
2. Общински съвет Созопол Одобрява и приема Концепция за пространствено развитие на Община Созопол за периода 2014-2020 г.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 749/ 10.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2015 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1060

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2015 година.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 758/ 12.11.2014г. от Светлана Янкова Лулева, Пенка Богданова Щерионова и Зафира Ганчева Хрусанова - общински съветници и членове на Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели, относно: Избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели съгласно Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебни заседатели.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1061
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 от Наредба № 1 от 03.02.2011г. за съдебните заседатели, Общински съвет Созопол предлага за съдебни заседатели следните лица:
1. Георги Недялков Чобанов – юрист, 25г. с постоянен адрес гр. Созопол, ул. Републиканска № 23;
2. Адриана Иванова Попова – висше счетоводна отчетност, 53г. с постоянен адрес гр. Созопол, ул. Стара планина бл.1, вх.2, ет.2;
3. Янка Миткова Сотирова – педагог, 45г. с постоянен адрес гр.Созопол, ул.Ропотамо №6.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 773/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Гласуване на решения на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и даване на мандат.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването. За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за представител по т.2 от проекта за решение да бъде Петя Спирова Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате ведно с предложението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1062

1.На основание разпоредбите на чл.198в, ал.4, т.5 във връзка с чл.198в, ал.8 от Закона за водите упълномощава Кмета на Община Созопол – представител по закон на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас решения, както следва:
1.1.За приемане на решение за брак на излезли от употреба ДМА за периода 2012-2013г., по изготвени от „ВиК" Бургас списъци;
1.2.За приемане на решение за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане с „ВиК' Бургас по реда на чл. 198п от Закона за водите и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и предложения проекто-договор;
1.3.За приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК - Бургас за 2015г. в рамките на 10 000/десет хиляди/лв. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
1.4.За приемане на годишен финансов отчет за 2013г. на Асоциацията по ВиК - Бургас.
2.При невъзможност кметът да участва лично в горепосоченото общо събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, за представител на Община Созопол се определя Петя Спирова Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол с право да гласува за приемане на посочените решения.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по финанси, давам думата на г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно докладни записки, входирани за разглеждане на четиридесетото заседание на Общински съвет Созопол. На 25.11. 2014г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров, Тихомир Янакиев и Янчо Георгиев
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 728/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2014/ 2015 година на функция „Образование“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1063
Общински съвет Созопол утвърждава списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2014/ 2015 година на Функция «Образование»

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 750/ 10.11.2014г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созпол, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1064

Общински съвет Созопол приема Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2013г – 31.12.2013г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 762/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
Първата т.3 да стане т.2
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Преминаваме към гласуване, давам думата на г-жа Щерионова да зачита перо по перо.
П.Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - намаление с 88 260лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места" - намаление с 88 260лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 - придобиване на МДА 6 590 032лв. 88 260лв. 6 501 772лв.
в т.ч.подпараграф 52-06-изгражданена инфраструктурни обекти:
-Изграждане на колектори и ПСгр.Черноморец - СМР413 668лв. 88 260лв. 325 408лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16 Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" - увеличение с 30 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" - увеличение с 30 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 5 367 239лв. 30 000лв. 5 397 239лв.в т.ч.подпараграф 52-06-изгражданена инфраструктурни обекти:-Паркинг - ЮГ в УПИ І-1017, кв.87 гр.Созополв т.ч. -работен проект, геодезическо заснемане,СМР, авторски и строителеннадзор,въвеждане в експлоатация и други 0лв. 30 000лв. 30 000лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: § 52-00 - придобиване на ДМА 337 048лв. 6 960лв. 344 008лв.
в т.ч.подпараграф 52-02 - придобиванена сгради - Технически проект „Пристройка и реконструкция наУчастъкова служба ПАБ в УПИ ІІІ, кв.83 по плана на гр.Созопол 0лв. 6 960лв. 6 960лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било увеличение става
§ 53-00 - придобиване на НМДА 407 702лв. 800лв. 408 502лв.
в т.ч.било увеличение става
подпараграф 53-09-придобиванена други НДА-изработване на ПУП за горски заслон за ПИ 81178.32.379 4 000лв. 800лв. 4 800лв.
-Градоустройствени и инвестиционниПроучвателни работи за обект „ИзмененияНа проекта за ОУП" на Община Созопол 1 500лв. 5 100лв. 6 600лв.
било намаление става
-Геодезическо заснемане и изготвяне на проект за кадастрална карта на трасе на съществуващ стар път Созопол-черноморец участък м/у к-г Градина и гр.Черноморец и трасе на същ.ста пътгр.Черноморец-гр.Бургас и от гр.Черноморец до база Атия
3 600лв. 3 600лв. 0лв.
-Проект „Интегриран план за градско развитие"
7 200лв. 1 500лв. 5 700лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката" -увеличение със 7 760 лв. и извършва промени по обекти и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.3.Функция „Икономически дейности и услуги" - увеличение със 7 760 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2014г. с 50 500лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1065
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2014г., както следва:
1.Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2014г. с 50 500лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с 88 260лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – намаление с 88 260лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на МДА 6 590 032лв. 88 260лв. 6 501 772лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Изграждане на колектори и ПС
гр.Черноморец – СМР 413 668лв. 88 260лв. 325 408лв.

1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 30 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 30 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 367 239лв. 30 000лв. 5 397 239лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Паркинг - ЮГ
в УПИ І-1017, кв.87 гр.Созопол
в т.ч. –работен проект, геодезическо
заснемане,СМР, авторски и строителен
надзор,въвеждане в експлоатация и други 0лв. 30 000лв. 30 000лв.

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение със 7 760 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –увеличение със 7 760 лв. и извършва промени по обекти и параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 337 048лв. 6 960лв. 344 008лв.
в т.ч.
подпараграф 52-02 – придобиване
на сгради – Технически проект
„Пристройка и реконструкция на
Участъкова служба ПАБ в УПИ ІІІ,
кв.83 по плана на гр.Созопол 0лв. 6 960лв. 6 960лв.

било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 407 702лв. 800лв. 408 502лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 53-09-придобиване
на други НДА-изработване на ПУП
за горски заслон за ПИ 81178.32.379 4 000лв. 800лв. 4 800лв.

-Градоустройствени и инвестиционни
Проучвателни работи за обект „Изменения
На проекта за ОУП” на Община Созопол 1 500лв. 5 100лв. 6 600лв.

било намаление става
-Геодезическо заснемане и изготвяне
на проект за кадастрална карта на
трасе на съществуващ стар път Созопол-
черноморец участък м/у к-г Градина и
гр.Черноморец и трасе на същ.стар път
гр.Черноморец-гр.Бургас и от гр.Черноморец
до база Атия 3 600лв. 3 600лв. 0лв.
-Проект „Интегриран план за градско
развитие” 7 200лв. 1 500лв. 5 700лв.


П.Щерионова:Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета във функция „Образование" за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности по дейности, както следва:
2.1.Дейност 322 „Общообразователни училища" - извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета по училища и параграфи, както следва:
ОУ с.Крушевец било намаление става
§ 10-00 - издръжка 41 737лв. 1 560лв. 40 177лв.
в т.ч.§ 10-11 - храна 18 726лв. 1 560лв. 17 166лв.
било увеличение става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 0лв. 1 560лв. 1 560лв.
в т.ч.52-01 - придобиване на компютрии хардуер - преносим компютър - 3бр. 0лв. 1 560лв. 1 560лв.
ОУ с.Равна гора било намаление става
§ 10-00 - издръжка 63 605лв. 680лв. 62 925лв.
в т.ч.§ 10-11 - храна 14 430лв. 680лв. 13 750лв.
било увеличение става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 1 900лв. 680лв. 2 580лв.
в т.ч.52-01 - придобиване на компютрии хардуер - преносим компютър 4бр. 1 900лв. 680лв. 2 580лв.
ОУ с.Росен било намаление става
§ 10-00 - издръжка 67 108лв. 4 000лв. 63 108лв.
в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 23 362лв. 4 000лв. 19 362лв. било увеличение става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 9 000лв. 4 000лв. 13 000лв.
в т.ч.52-01 - придобиване на компютрии хардуер -компютърни конфигурациии преносими компютри
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1066

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2014г. в частта за делегираните от държавата дейности по дейности, както следва:
2.1.Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета по училища и параграфи, както следва:
ОУ с.Крушевец
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 41 737лв. 1 560лв. 40 177лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 18 726лв. 1 560лв. 17 166лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 560лв. 1 560лв.
в т.ч.
52-01 – придобиване на компютри
и хардуер – преносим компютър – 3бр. 0лв. 1 560лв. 1 560лв.
ОУ с.Равна гора
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 63 605лв. 680лв. 62 925лв.
в т.ч.
§ 10-11 – храна 14 430лв. 680лв. 13 750лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 900лв. 680лв. 2 580лв.
в т.ч.
52-01 – придобиване на компютри
и хардуер – преносим компютър 4бр. 1 900лв. 680лв. 2 580лв.
ОУ с.Росен
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 67 108лв. 4 000лв. 63 108лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 23 362лв. 4 000лв. 19 362лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 9 000лв. 4 000лв. 13 000лв.
в т.ч.
52-01 – придобиване на компютри
и хардуер –компютърни конфигурации
и преносими компютри 8бр. 9 000лв. 4 000лв. 13 000лв.

П.Щерионова: Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция «Образование» за 2014г. с 10 500 лв. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 10 500лв. за ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати 0лв. 8 600лв. 8 600лв.
в т.ч.
§ 01-01 - запл.на пер.по труд.прав. 0лв. 8 600лв. 8 600лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вности от работ. 0лв. 1 900лв. 1 900лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 0лв. 877лв. 877лв.
§ 05-52 – осиг.вноски от работ. за Уч.ПФ 0лв. 370лв. 370лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0лв. 413лв. 413лв.
§ 05-80 – вноски за доп.зад.осигуряване 0лв. 240лв. 240лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1067
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция «Образование» за 2014г. с 10 500 лв. в частта за делегираните от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 322 „Общообразователни училища” – увеличение с 10 500лв. за ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец, по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 01-00 – заплати 0лв. 8 600лв. 8 600лв.
в т.ч.
§ 01-01 - запл.на пер.по труд.прав. 0лв. 8 600лв. 8 600лв.

§ 05-00 – зад.осигур.вности от работ. 0лв. 1 900лв. 1 900лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от работ.за ДОО 0лв. 877лв. 877лв.
§ 05-52 – осиг.вноски от работ. за Уч.ПФ 0лв. 370лв. 370лв.
§ 05-60 – ЗОВ 0лв. 413лв. 413лв.
§ 05-80 – вноски за доп.зад.осигуряване 0лв. 240лв. 240лв.

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 5 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 800лв. 5 000лв. 16 800лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 4 000лв. 4 000лв. 0лв.
4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 4 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 000лв. 4 000лв. 29 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 4 000лв. 14 000лв.

4.3.Увеличава плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 759 „Други дейности по културата” – увеличение с 1 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6 300лв. 1 000лв. 7 300лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1068

4. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2014г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
4.1.Намалява плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 5 000 лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 800лв. 5 000лв. 16 800лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 4 000лв. 1 000лв. 3 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

4.2.Увеличава плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 3 800 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 4 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 25 000лв. 4 000лв. 29 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 4 000лв. 14 000лв.

4.3.Увеличава плана на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” с 1 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 759 „Други дейности по културата” – увеличение с 1 000лв. по параграфи, както следва
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 6 300лв. 1 000лв. 7 300лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 0лв. 1 000лв. 1 000лв.
П.Щерионова: Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН - СМЕТКА на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2014г., съгласно Приложение №8.
Приходи:
било увеличение става
§ 61-00-Трансфери, субсидии
между бюджети 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
в т.ч.
§ 61-09-вътрешни трансфери в системата
на първостепенен разпоредител(+) 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.

било увеличение става
Разходи: 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
§ 10-00 – издръжка 479 735лв. 40 000лв. 519 735лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 421 660лв. 40 000лв. 461 660лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Против
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1069

5. Общински съвет Созопол актуализира ПЛАН - СМЕТКА на Общинско Горско Предприятие Созопол за 2014г., съгласно Приложение №8.
Приходи:
било увеличение става
§ 61-00-Трансфери, субсидии
между бюджети 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
в т.ч.
§ 61-09-вътрешни трансфери в системата
на първостепенен разпоредител(+) 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.

било увеличение става
Разходи: 623 000лв. 40 000лв. 663 000лв.
§ 10-00 – издръжка 479 735лв. 40 000лв. 519 735лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 421 660лв. 40 000лв. 461 660лв.

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т. 1.1, т.1.2, т.1,3 и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 18 109 514лв. 44 260лв. 18 065 254лв.
-собствени средства за местни
дейности 13 203 314лв. 50 500лв. 13 152 814лв.
било увеличение става
-други средства по формула-
Образование 14 000лв. 6 240лв. 20 240лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1070

6.Въз основа на приетите решения по т. 1.1, т.1.2, т.1,3 и т.3. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2014г./ Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 18 109 514лв. 44 260лв. 18 065 254лв.
От

-собствени средства за местни
дейности 13 203 314лв. 50 500лв. 13 152 814лв.

било увеличение става
-други средства по формула-
Образование 14 000лв. 6 240лв. 20 240лв.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 765/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за опрощаване на задължения към бюджета на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1071
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол опрощава задълженията на Георги Атанасов Атанасов, ЕГН ***, с. Габър; Борис Димитров Гаров, ЕГН ****, гр. Созопол, ул. „Одеса”; Иванка Пенчева Стоянова, ЕГН *****, гр. Созопол, ул. „Одеса” и Виолета Мартинова Арабаджиева, ЕГН ****, гр. Созопол, ул. „Одеса”, както следва:

№ Длъжник Дължима сума Забележка
1 Георги Атанасов Атанасов
5.68лв. - жив
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
2 Борис Димитров Гаров
33.46лв. - жив
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
3 Иванка Пенчева Стоянова
71.61лв.

112.23лв. - жива
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
- наем общинско жилище
4 Виолета Мартинова Арабаджиева
103.98лв.

502.14лв. - жива
- такса „смет” за ползване на общинско жилище
- наем общинско жилище


Кр.германова: Преминаваме към трета точка от дневния ред – давам думата на г-жа Лулева.
С.Лулева: Уважаема г-жо Председател уважаеми колеги Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно докладни записки, входирани за разглеждане на четиридесетото заседание на общински съвет Созопол. На 25.11.2014г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров; Йордан Петков; Румен Димитров и Светлана Лулева – Председател на комисията
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 763/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – УПИ VIII-общ, в кв. 5, целият с площ от 795 кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1072

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.1 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Кирил Стоянов Митрев, ЕГН ****, с. Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м., в имот УПИ VIII-общ, в кв.5, целият с площ от 795 кв.м. в с.Крушевец, Община Созопол, актуван с АОС № 2528/04.08.2014г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 1 900лв./хиляда и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20140021/04.11.2014г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа, на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 764/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, находящ се в землище гр. Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1073

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.156 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 700кв.м./седемстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2262/23.01.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 97 600,00лв. /деветдесет и седем хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20140022/04.11.2014г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 766/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-1221, кв. 3 по плана на с.Крушевец, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1074

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Златинка Стоянова Богоева, чрез продажба на 133 (сто тридесет и три квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІII-1221, кв.3 /три/ по плана на с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 633 /шестстотин тридесет и три квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140020/23.10.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 769/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещения – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция “Бюро по труда”, гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1075

I. На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява предоставянето безвъзмездно за управление на помещения – частна общинска собственост, за нуждите на Дирекция “Бюро по труда” в гр.Созопол, находящи се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.501.288 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, с адрес на имота гр.Созопол, ул.”Аполония” № 31 както следва:
- самостоятелно помещение с площ от 11.00 кв.м., разположено на първия етаж в ляво от входната врата;
- самостоятелно помещение с площ от 15.00 кв.м., разположено на втория етаж срещу стълбите;
- две стаи с антре с обща площ от 42.00 кв.м., разположени на втория етаж в дясно от стълбите;
II. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 770/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на Независимо женски сдружение “Света Марена” – Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1076

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем за период от 5 (пет) години на помещение – частна общинска собственост на Независимо женско сдружение “Света Марена”-Созопол, с рег.по ф.д.№ 71 по описа за 2009г.на БОС с ЕИК 175763092, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №2 от “Търговски комплекс”, гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, със застроена площ на сградата от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.4, с предназначение на обекта: За офис с площ от 33.00 кв.м. и прилежащи части от 6.3 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.5, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма.
II. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС Общински Съвет Созопол одобрява наемна цена в размер на 40(четиридесет) лв. без ДДС на месец.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 771/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: настаняване под наем в ново помещение – частна общинска собственост за нуждите на местното ръководство на политическа партия ГЕРБ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1077

I. На основание чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.23 и чл.25 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява отдаването под наем на помещение – частна общинска собственост на общинско ръководство на ПП “Герб”, с рег.по ф.д.№ 1545 по описа за 2007г. на СГС по регистър на политически партии, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №1 от “Търговски комплекс” в гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 с идентификатор 67800.504.224.1 , разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, със застроена площ на сградата от 161 кв.м./сто шестдесет и един кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, предназначение – сграда за търговия, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.1.6, с предназначение на обекта: За офис с обща площ от 68.00 кв.м., от които полезна площ от 35.10 кв.м. и прилежащи части от 21,98 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.1.7, 67800.504.224.1.5, под обекта – 67800.504.224.1.3, 67800.504.224.1.4, 67800.504.224.1.2, над обекта - 67800.504.224.1.10.
II. На основание чл.32, ал.1 от Закона за политическите партии, наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива или съгласно Приложение №1 към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси в размер на 4,00 лв.на кв.м.полезна площ, с корекционен коефициент от 0,4.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 772/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на помещение – частна общинска собственост за нуждите на Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1078
I. На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет – Созопол одобрява предоставянето безвъзмездно за управление на помещение – частна общинска собственост за период от 5 (пет) години, находящо се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, и идентичен с УПИ XI-общ., в кв.49 по действащ план за регулация на гр.Созопол, както следва:
Самостоятелен обект в сграда №2 от “Търговски комплекс”, гр.Созопол, ул.”Черно море”№1, бл.3 с идентификатор 67800.504.224.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224, при съседи на имота 67800.504.424 и 67800.504.271, със застроена площ на сградата от 100 кв.м./сто кв.м./и с брой етажи – 2 /два/, представляващ:
- Самостоятелен обект с идентификатор 67800.504.224.2.5, с предназначение на обекта: За офис с площ от 24.00 кв.м. и прилежащи части от 4.62 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 67800.504.224.2.4, под обекта – 67800.504.224.2.2, 67800.504.224.2.3, 67800.504.224.2.1, над обекта - няма – за нуждите на Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
II. Общински Съвет Созопол възлага на кмета да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение.

С.Лулева: Докладна записка с вх. № 774/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на “ЕВН България Електроразпределение” АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 67800.12.471, м.”Куку баир”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1079

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество включва към приета с Решение № 753 от 27.01.2014г. „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2014г.” нов обект по т.ІІ, „За строителство на ТП в ПИ 67800.12.471 по КККР на гр.Созопол .
2. ОБЩИНА СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, учредява на “ЕВН България Електроразпределение”АД , гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 7 (седем кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 26(двадесет и шест) кв.м., в ПИ 67800.12.471 по КККР, и идентичен с УПИ І”За трафопост”, квартал 4 по регулационен и застроителен план на гр. Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.12.471 от 174(сто седемдесет и четири кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 67800.12.508; 67800.12.481, 67800.12.470.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 150 лв.(три хиляди сто и петдесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №20140184 /23.10.2014г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Недин.
С.Недин: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно входирани докладни записки за разглеждане на четиридесетото заседание на Общински съвет Созопол.
На 25.11.2014г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев и Иван Хаджиев – членове на комисията и Стойо Недин – Председател на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 744/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на: Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”; и Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1080
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от Закон за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.
1. 3. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-З-11/3/30.10.2014г., за изработване на План регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот №134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда”.
1. 4. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-З-11/2/30.10.2014г., за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.
1. 5. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, за осигуряване на достъп до част от зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“ и „Ел. кабел и водопровод за захранване на ПИ134.333, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец“, общ.Созопол.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 745/ 05.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план № 000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „ за Автоцентър и бензиностанция“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.

С резултат от гласуването, Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1081
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план №000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени пла нове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, съгл. чл.127, ал.2 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, във връзка с писмо №39-00-41/22.01.2013год., РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. ПУП да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 80%,
• К инт. мак. =2,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 20%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-564/5/03.11.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за разделяне на поземлен имот с идентификатор по КК 81178.32.427, /по предходен план №000234/, местност „Кайряка”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, като северната част от имота се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот, с промяна в отреждането от „Стопански двор“ в „за Автоцентър и бензиностанция“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 757/ 12.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - парцеларен план на трасе за обект ”Външен водопровод за УПИ ІV127082” в м. „Кривия цер“ землище на с. Росен;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1082

1. 1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.30 , ал.3 от ППЗОЗЗ, и във връзка с чл.131 от ЗУТ, чл.59,ал.1, чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: ”Външен водопровод за УПИ ІV127082” в м. „Кривия цер“ землище на с. Росен.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 768/ 17.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на имот 67800.3.182, м. „Мисаря“, землище гр. Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.

С резултат от гласуването, Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1083
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.3.182, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 60%,
• К инт. мак. =1,5,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№6-94-Д-18/1/13.11.2014г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 67800.3.182, м.“Мисаря“, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда”.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр.Германова: Преминаваме към последна точка от дневния ред – доклада на комисията по здравеопазване, давам думата на г-н Пухов.
Г.Пухов: Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, относно входирани докладни записки за разглеждане на четирдесетото заседание на Общински съвет Созопол
На 25.11.2014г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания. На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател на комисията, Росен Деспов и Илиян Стефанов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа Докладна записка с вх. № 761/ 14.11.2014г. от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи и предлага на общинския съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната като цяло? Няма. Преминаваме към гласуване, ще зачитам всеки един по отделно.
Златомир Денчев Атанасов от с. Атия - Ще ви моля да гласувате колеги
С резултат от гласуването, Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Петър Стойков Драганов от гр. Созопол - колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Димитър Тодоров Димитров от гр. Черноморец – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Борислав Денчев Георгиев от гр. Созопол – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Здравка Михайлова Андонова от гр. Созопол – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Йордан Димитров Илиев от гр. Созопол – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Стоян Иванов Илиев от с. Крушевец – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Димитър Михалев Димитров от с. Крушевец – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Иван Георгиев Георгиев от с. Крушевец – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Юсуф Садулов Мюмюнов от с. Крушевец – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Калина Атанасова Илиева от с. Росен – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Желю Янков Георгиев от с. Росен – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Никола Лазаров Батилов от с. Присад – Колеги ще ви моля да гласуваме
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Теодора Димитрова Йорданова от гр. Созопол – Колеги ще ви моля да гласуваме и последната молба
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Сега да гласуваме като цяло предложението за решение по Докладна записка с вх. № 761/ 14.11.2014г., относно: Отпускане на еднократни помощи на лицата които гласувахме преди малко.
С резултат от гласуването, Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1084

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

• Златомир Денчев Атанасов от с. Атия - ЕГН: *****, страдащ от „бета – таласемия“, 100 % неработоспособност , за закупуване на медикаменти в размер на 200 / двеста / лв.;

• Петър Стойков Драганов от гр. Созопол – ЕГН: *****, за извършена операция на горен крайник в размер на 500 / петстотин/ лв.;

• Димитър Тодоров Димитров от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за извършена операция вследствие травма на долен крайник в размер на 500 / петстотин/ лв.;

• Борислав Денчев Георгиев от гр. Созопол – ЕГН: ********, за извършена хирургическа интервенция на ръка в размер на 330 / триста и тридесет / лв.;

• Здравка Михайлова Андонова от гр. Созопол – ЕГН: *****, за покриване на транспортни разходи свързани с проведена след оперативна терапия в размер на 300 / триста / лв.;

• Йордан Димитров Илиев от гр. Созопол – ЕГН: ********, за проведено лечение свързано с нарушения на вестибуларната функция в размер на 470 / четиристотин и седемдесет / лв.;

• Стоян Иванов Илиев от с . Крушевец – ЕГН: ******, с водеща диагноза „ загуба на слуха „ , 80% неработоспособен , страдащ от туберколоза и двустранна пневмония , за проведено лечение през настоящата година в размер на 340 / триста и четиридесет / лв.;

• Димитър Михалев Димитров от с. Крушевец – ЕГН: *******, с диагноза „ емболия и тромбоза на артерии на долни крайници“, за извършена операция и транспортни разходи по лечение в размер на 500 / петстотин / лв.;

• Иван Георгиев Георгиев от с. Крушевец – ЕГН: *******, 50 % трудова неработоспособност , с водеща диагноза „ специфични разстройства на личността „ , за закупуване на лекарства в размер на 110 / сто и десет / лв.;

• Юсуф Садулов Мюмюнов от с. Крушевец – ЕГН: ******,99 % неработоспособност, с диагноза „ вътремозъчен кръвоизлив“, за извършена операция на крайник в размер на 1000 / хиляда / лв.;

• Калина Атанасова Илиева от с. Росен – ЕГН: *****, за покриване на разходи по лечение на сина и Атанас Калинов Илиев – ЕГН: ******, страдащ от „ детска церебрална парализа „ 75 % увреждане , за извършена операция на крайник в размер на 1600 / хиляда и шестотин / лв.;

• Желю Янков Георгиев от с. Росен – ЕГН: ******, претърпял фрактура на долен крайник с последваща оперативна интервенция , за извършени разходи в размер на 1300 / хиляда и триста / лв.;

• Никола Лазаров Батилов от с. Присад – ЕГН: ****, с водеща диагноза „ артериална емболия и тромбоза“, 100 % неработоспособност , за проведено оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.;

• Теодора Димитрова Йорданова от гр. Созопол- ЕГН: *****, претърпяла оперативна интервенция за извършена нефролитотомия и нефростомия в размер на 380 / триста и осемдесет / лв..

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.

П.Рейзи: Искам да отговоря на питането на г-н Петков в началото на заседанието. Г-н. Петков обадих се по телефона, проверих за този програмен период 2015г. няма такива средства. Ще бъдат евентуално заложени в следващия 2016г. - 2020г., но още не е решено дали бенефициенти ще бъдем ние общините или ще бъде предоставена възможност да кандидатстват самите ВиК. Благодара Ви.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четирдесетото редовно заседание на Общински съвет – Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол
*Протокола е публикуван на 01.12.2014г


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...