:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 42/16.2.2015г.


ПРОТОКОЛ № 42
Днес, 16.02.2015г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.

Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам кмет и представители на общинска администрация. В залата присъстват петнадасет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както знаете и на комиисите стана ясно имаме нов колега – г-н Тодор Дамянов, който ще помоля да се изправи, за да положи клетва и да повтаря след мен:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Созопол и да работя за тяхното благоденствие.”
Г-н Дамянов се закле и прие поздрави в залата.

Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към кмета на общината? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Имам два въпроса към Вас г-н Кмете единият е свързан с водния цикъл, тъй като и гр. Черноморец сега е разкопан интересува ме сменят ли се тръбите на чистата канализация? Ако не, каква е причината?
П.Рейзи: Не се прави, а причината е финансова.
Р. Деспов: Вторият ми въпрос е ползват ли децата на Община Созопол безплатно басейна и има ли възможност да бъде направена справка за това, колко човека са посетили басейна за 2014г.
П.Рейзи: Да разбира се децата ползват басейна безплатно, колкото до справката не е проблем ще я направя.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Димитров.
Р.Димитров: Добро утро на всички, моят въпрос е следния каква е причината да не се провеждат отчетни събрания по населените места за миналата година?
П.Рейзи: Първо това не е задължително да се прави и второ с промените в Закона за публичните финанси отчета се приема в края на следващата година. Сега като приемем бюджета ще подготвим и събрания.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред, всички вие сте получили покана аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
VI. Докладна записка с вх. № 97/ 13.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение на Решение № 1103 от 19.12.2014г. на Общински съвет Созопол за Предоставяне на временен безлихвен заем за обезпечаване финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Колеги имате ли някакви въпроси или допълнения към дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате направеното предложение за допълнение към дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Сега ще ви моля да гласувате така предложения дневен ред ведно с гласуваното допълнение.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1105
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014 – 31.12.2014Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 34/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на шесто общо събрание на Асоциацията по В и К и приемане на решение за одобрение на дневен ред
2. Докладна записка с вх. № 50/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oпределяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие
3. Докладна записка с вх. № 63/ 26.01.2015г., от Красимира Германова – Председаел на Общински съвет Созопол, относно: Избор на член в постоянната комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. № 47/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2015 година
5. Докладна записка с вх. № 57/ 24.01.2015г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2014г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
6. Докладна записка с вх. № 62/ 26.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2015 година
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. № 43/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2015г.
8. Докладна записка с вх. № 10/ 07.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
9. Докладна записка с вх. № 17/ 13.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за разпределение реално ползване на прилежаща част от урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Крушевец
10. Докладна записка с вх. № 21/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, Ул.“Стара планина“ бл.13, на наемател настанен по административен ред
11. Докладна записка с вх. № 28/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, идентификатор 67800.504.411 и 67800.504.410 по кадастрална карта на гр. Созопол и индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 43 и квартал 43а, за частна общинска собственост
12. Докладна записка с вх. № 32/ 16.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-172, кв. 18 по плана на с.Присад, Община Созопол
13. Докладна записка с вх. № 35/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.3.210, отреден за пристанище, по кадастрална карта на гр.Черноморец
14. Докладна записка с вх. № 36/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване на част с площ 39 (тридесет и девет ) кв.м. от поземлен имот – 67800.501.439, частна собственост, попадащи в предвижданията на проект за техническа инфраструктура – пешеходна римня – уличен подход към улица с осови точки 99-100, между УПИXVII-477, XV-475 и XVI-476, кв.28 гр.Созопол
15. Докладна записка с вх. № 37/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-206, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол
16. Докладна записка с вх. № 38/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад.
17. Докладна записка с вх. № 39/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 40/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
19. Докладна записка с вх. № 41/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 42/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол
21. Докладна записка с вх. № 51/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
22. Докладна записка с вх. № 25/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен водопровод за УПИ IV-3192, ПИ с идентификатор 81178.3.192, местност „Акра“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол“.
23. Докладна записка с вх. № 26/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ 81178.6.500, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
24. Докладна записка с вх. № 27/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на 67800.501.9 и 67800.501.525 по влязла в сила кадастрална карта и регистри към гр. Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ; и 2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
25. Докладна записка с вх. № 29/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на 67800.501.478 и 67800.501.574 по влязла в сила кадастрална карта и регистри към гр. Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ; и 2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
26. Докладна записка с вх. № 30/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на 67800.501.470 и 67800.501.133 по влязла в сила кадастрална карта и регистри към гр. Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ; и 2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
27. Докладна записка с вх. № 31/ 16.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от поземлен имот №67800.4.3 по КК м.”Буджака” землище гр.Созопол, идентична с улица с о.т.115-116-123;
28. Докладна записка с вх. № 46/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ81178.5.127, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
29. Докладна записка с вх. № 48/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ І 503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“.
30. Докладна записка с вх. № 52/ 21.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІV 323 в кв. 63 по плана на с. Росен
31. Докладна записка с вх. № 71/ 02.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване УПИ I „За обществено жилищно строителство“ в кв.80 по плана на гр.Созопол, (ПИ с идентификатор по КК 67800.502.76 и 67800.502.147)
32. Докладна записка с вх. № 72/ 02.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 81178.41.993 по КК в с.о. Червенка гр.Черноморец
VI. Докладна записка с вх. № 97/ 13.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение на Решение № 1103 от 19.12.2014г. на Общински съвет Созопол за Предоставяне на временен безлихвен заем за обезпечаване финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред. Колеги както знаете на всяко шестмесечие предлагам на вашето внимание Отчет за дейността на Общинския съвет, за това какви решения сме взимали, какво сме работили , какви комисии сме свиквали и т.н. Имате ли някакви въпроси или питания или предложения към Отчета? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1106

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2014г.- 31.12.2014г.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред, доклада на комисията по законност, давам думата на г-н Маринов – Председател на комисията.
С.Маринов: Уважаема г-жо Председател, Кмете, уважаеми гости, становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, относно входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 29.01.2015г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Стоян Маринов – Председател и Гено Пухов, Стойо Недин и Пенка Щерионова членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Докладна записка с вх. № 34/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на шесто общо събрание на Асоциацията по В и К и приемане на решение за одобрение на дневен ред, която по предложение на вносителя беше преразгледана на общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет на 11.02.2015г от 16:00 часа. На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, единадесет общински съветници – членове, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол и служители от Общинска администрация.
Бе направено предложение за промяна в проекта за решение, а именно:
1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол упълномощава Панайот Рейзи в качеството му на Кмет на Община Созопол да участва във всички следващи редовни или извънредни Общи събрания на Асоциацията по ВиК – Бургас като изразява позиции и взема целесъобразни решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.
2. Избира Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол за заместник-представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас с право да гласува за приемане на съответните решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по докладната с така, предложената промяна е проект за решение.
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното ново предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1107

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол упълномощава Панайот Рейзи в качеството му на Кмет на Община Созопол да участва във всички следващи редовни или извънредни Общи събрания на Асоциацията по ВиК – Бургас като изразява позиции и взема целесъобразни решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.
2. Избира Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол за заместник-представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас с право да гласува за приемане на съответните решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 50/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oпределяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Петков.
Й.Петков: Добър ден на всички, уважаеми колеги, г-жо Председател, г-н Кмете един уточняващ въпрос, от докладната става ясно за районите в които се забраняват строителни и монтажни работи, както и датите. Надявам се, че има някаква Наредба за нарушенията и какви са наказанията при нарушение?
П.Рейзи: Г-н Петков Наредба има и това е Наредба № 1, където е указано точно и ясно кой е нарушител, а съгласно Закона за Черноморското крайбрежие, глобата е до 10 000лв.
Хубавото в сегашното решение, което предлагаме Вие да гласувате е, че ни се дава възможност на общината и общинския съвет сами да изберем къде можем реално да удължим сроковете и кои трябва да спазваме стриктно. Вие както знаете големите компромиси са заради водния цикъл.
Й.Петков: Благодаря Ви, тъй като съм забелязал че има нарушения има ли констатирани наказания и ако можете да ни запознаете със санкциите им?
П.Рейзи: Има санкционирани не мога да цитирам бройка сега. Ще проверя и ще ви кажа. Един път налагаме санкция ние – Общината, а освен това актове съставят и РУ-Созопол. След като издам Заповедта за спиране на строителството тя се изпраща в Полицията и те контролират спазването й, защото основното е извозването на бетона.
Кр.Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение ведно с Приложение № 1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1108

1. За територията на гр.Черноморец; в.с.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”, м.Ачмалъци, м.”Герени”, м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
- от 15.05.2015год. до 30.09.2015год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2015год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
- от 01.07.2015год.. до 15.09.2015год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
- при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
- от 01.06.2015год. до 30.09.2015год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1
Приложение № 1: Списък на обектите


Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР

“Изграждане и доизграждане на Канални помпени станции (КПС), напорни тръбопроводи и колектори в рамките на проект„Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – І етап”

30.06.2015г
15.09.2015г.
„Строителство на Дълбокоморско заустване на пречистени води от Пречиствателна станция за отпадни води - Созопол“ в рамките на проект „Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – І етап”

15.07.2015г
01.09.2015г.
„Улична мрежа в „Провлака“(квартал), включително изграждане на подпорна стена”

30.05.2015г
-/-/-
"Извършване на СМР в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец, Община Созопол."
- Изграждане на трафопост от EVN
- Довеждащ кабел
Без спиране
Без спиране
Изграждане на обект „Дъждовна канализация ул.Републиканска -1- етап 30.06.2015 -/-/-
Аварийни ремонти по водопроводна мрежа на гр.Черноморец 30.06.2015 01.09.2015
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места 30.06.2015 15.09.2015
Реконструкция градски стадион гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1:”паркинг Юг(№2)” и благоустройство подходи №1312 15.06.2015 -/-/-
Реконструкция градски стадион гр.Созопол подобект:Площадкови ВК и ЕЛ мрежи” 15.06.2015 -/-/-
Благоустрояване терена на градски стадион . 15.06.2015 -/-/-

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 63/ 26.01.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на член в постоянната комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги докладната е във връзка с напускането на наш колега г-н Тихомир Янакиев и сега би следвало да попълним неговото участие в Комисията по финанси и бюджет.
Предложението ми е член на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми да бъде Тодор Дамянов Дамянов. Имате ли въпроси по докладната колеги или други предложения за член на комисията? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение ведно с името на колегата - Тодор Дамянов Дамянов.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1109

Общински съвет Созопол избира Тодор Дамянов Дамянов за член на постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред. Давам думата на Председателката на комисията по финанси и бюджет, г-жа Пенка Щерионова.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, относно входирани за разглеждане на четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 29.01.2015. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател и Тодор Чакъров; Янчо Георгиев и Стоян Маринов – членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 47/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2015 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Искам да попитам за преходния остатък от 1 141 088 лв., сумата е останала защото не сме могли да я изхарчим? Тъй като нашата група в лицето на г-н Янакиев направи едно предложение за намаляне на Такса битови отпадъци, не е ли този преходен остатък показател, че това може да се направи?
П.Рейзи: Във връзка с работата не ни стигна времето да извършим някои от плануваните мероприятия – не направихме ремонта в пречиствателната станция, не направихме и някои от дейностите вътре в депото, а и метериологичните условия не бяха подходящи. Според мен на този етап такса битови отпадъци трябва да остане непроменена, защото вие сами виждате, че обществената поръчка, която тази година проведохме е на съвсем друга стойност.
Р.Деспов: Благодаря за отговора.
Кр.Германова: Други въпроси? Г-н Димитров.
Р.Димитров: Какво се случва с отпадните води, след като пречиствателната не е отремонтирана? Вие дадохте гаранция, че до края на бюджетната година това ще е направено .
П.Рейзи: На този етап извозваме отпадните води до пречиствателна станция в Бургас и плащаме и за тях.
Р.Димитров: Аз съм проверил. С цистерни ли с какво ги извозвате?
П.Рейзи: Да с цистерни.
Р.Димитров: Информацията ми е, че такива цистерни не влизат постоянно.
П.Рейзи: Незнам от къде е информацията ви и какво значи не влизат постоянно? Аз ви казвам, че имаме Договор с ВиК Бургас и си извозваме там отпадните води, когато е необходимо. Едната от клетките в момента не се ползва и част от тези води се прехвърлят в нея.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1110

Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2015 година.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 57/ 24.01.2015г. от Красимира Германова – Председател на Общински съвет - Созопол, относно: Приемане на годишен финансов отчет за 2014г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1111

Общински съвет Созопол приема годишният финансов отчет за 2014 г. на търговското дружество „СОЗОПОЛ” ЕООД – в ликвидация, с ЕИК 102011854.

П.Щерионова: Във връзка с провеждането на днешното четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол, на което ще бъде разгледан проекто-бюджета за 2015г. на Община Созопол, Председателят на Общински съвет свика общи заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет.
На 29.01.2015г. от 15:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет Созопол на което Кмета на Общината представи проекта за бюджет – 2015г. на общинските съветници, като уточни, че проекта за бюджет е изцяло съобразен със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България, Решение на Министерски съвет 801/03.12.2014.г, за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015г. с натурални и стойностни показатели, както и Наредба за условията и реда, за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.
Детайлно г-н Рейзи запозна общинските съветници с Плана за разходите и приходите на общинския бюджет, също така цитира обектите (проектите) които ще се изпълнят с приходите от Държавната субсидия. Представена беше и инвестиционната програма за обектите на Община Созопол. По отношение на социалната политика Кмета уточни, че нищо не се променя и една голяма част от финансирането е от Общинския бюджет.
На общинските съвтници беше предоставено време в което обстойно да се запознаят с проекта за бюджет и на последващите общи заседания съвместни с различните второстепенни разпоредители на бюджетни средства да проведат дискусии.
На 10.02.2015г. от 14:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол.
Г-жа Чачева представи на общинския съвет допълнение в Списъка На длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи, от функции: „Общи държавни служби” дейност „Общинска администрация”, функция „Отбрана и сигурност” , функция „Образование”; функция „Здравеопазване” ;функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” дейности ДСП, ЦСРИ, ЦНСТ; Функция „Почивно дело,култура,религиозни дейности“, Общински културен институт „Музеен център“ гр. Созопол; "Общинско горско предприятие" гр.Созопол през 2015 година (Приложение № 27), а именно:
Допълва списъка на стр. 5, длъжност – Логопет, Име – Станислава Стефанова Кодева, маршрут – Бургас-Созопол-Бургас, като комисията прие направеното допълнение
По време на заседанието бяха изслушани поотделно присъстващите кметове на кметства и кметските наместници в Община Созопол.
На 10.02.2015г. от 15:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към общински съвет, съвместно с управители на спортните клубове в община Созопол.
Всеки един от представителите на спортни клубове на територията на община Созопол направи кратко резюме за постиженията и наградите на спортистите си през изминалата година, също така дадоха отчет за разходваните средства. Коментираха какви са амбициите им за настояща година и за бъдещи периоди.
На 11.02.2015г от 14:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с Директори на училища в Община Созопол.
По отделно бяха излушани всяка една от Директорките на училища в кратко резюме за разходваните средства през 2014г. Всички директори на училища единодушно благодариха за средствата, заложени в проекта за бюджет 2015
Възникнаха някои въпроси от страна на съветниците на които Кмета на Общината отговори.
На 11.02.2015г от 15:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с Директори на детски градини в Община Созопол.
Г-жа Вяра Милчева обстойно запозна аудиторията с направеното до момента и това което ще се прави в бъдеще за поддържане и обновяване на базата, за бъдещи проекти за осъвременяване на научно техническите съоражения и др.
Кметът на Общината сподели, че стратегията на Общинска админисрация е да продължава да обновява базата и похвали Директорите за добрата съвместна работа със звено Образование и смята, че всички заедно вървят в правилната посока.
Заседанието завърши без въпроси от страна на Общинските съветници
И на последното от заседанията на постоянно действащите комисии към общински съвет във връзка с проекта за бюджет на Община Созопол, който е предложен с Докладна записка с вх. № 62/ 26.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2015 година
От страна на общинските съветници нямаше отправени предложения за промяна или допълнение на така предложения проект за бюджет и предлагаме на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги както знаете влезем ли в процедура на гласуване коментарите се прекратяват и за това сега ви давам думата за питания, предложения и коментари по така предложения проект за бюджет. Няма въпроси в такъв случай давам думата на г-жа Щерионова да зачита перо по перо.
П.Щерионова: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 397 933 лв
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.1.2. Собствени приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 515 850 лв./Приложение № 1/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.1.3. Финансиране-преходен остатък от 2014 г. в размер на 356 479 лв./Приложение №1/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 270 262 лв.,
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 324 150 лв./ Приложение № 1 /
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 13 610 000 лв. /Приложение №1/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 2

П.Щерионова 1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 110 400 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 54 800 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 165 200 лв., в т.ч:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 216 900 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи в размер на 178 200 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ГЕНО ПУХОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 395 100 лв
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.5.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 2 474 200 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.6.Временни безлихвени заеми в размер на 624 763 лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.7.Финансиране (+) 11 084 725 лв./ Приложение №1/, в т.ч.преходен остатък от 2014г. в размер на 9 284 725 лв., съгласно Приложение №1;
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 28 729 738 лв.,
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова 1.1.По приходите в размер на 34 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2

П.Щерионова 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 754 412 лв
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 515 850 лв
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.2.3. За местни дейности в размер на 28 729 738 лв.в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2

П.Щерионова 1.2.По разходите в размер на 34 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
2 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2

П.Щерионова 1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 11 441 204 лв., съгласно Приложение №1.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова 1.Приема бюджета на Община Созопол за 2015г. така както гласувахме
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1112

1.Приема бюджета на Община Созопол за 2015г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 34 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 270 262 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 397 933 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 515 850 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3. Финансиране-преходен остатък от 2014 г. в размер на 356 479 лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 28 729 738 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 5 324 150 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 13 610 000 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 165 200 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 110 400 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 54 800 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 395 100 лв., вт.ч.:
1.1.2.4.1.За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 216 900 лв.
1.1.2.4.2.За други инвестиционни разходи в размер на 178 200 лв.
1.1.2.5.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 2 474 200 лв.
1.1.2.6.Временни безлихвени заеми в размер на 624 763 лв.
1.1.2.7.Финансиране (+) 11 084 725 лв./ Приложение №1/, в т.ч.преходен остатък от 2014г. в размер на 9 284 725 лв., съгласно Приложение №1;
1.2. По разходите в размер на 34 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 754 412 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 515 850 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 28 729 738 лв.в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 11 441 204 лв., съгласно Приложение №1.

П.Щерионова: Приема инвестиционната програма за 2014г. в размер на 13 066 782 лв.в т.ч., съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 178 200 лв., съгласно Приложение №24.
2.2.Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 216 900 лв., съгласно Приложение №24.
2.3.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1113

2.Приема инвестиционната програма за 2014г. в размер на 13 066 782 лв.в т.ч., съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 178 200 лв., съгласно Приложение №24.
2.2.Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 216 900 лв., съгласно Приложение №24.
2.3.Приема разчет за разходите , финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.

П.Щерионова: 3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2015г., на Община Созопол без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25.в т.ч.
3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" - 130 щата в т.ч 31 щата осигурени със средства от държавния бюджет и 99 щата осигурени от общински приходи.
3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2015г., съгласно Приложение № 26.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1114

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2015г., на Община Созопол без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25.в т.ч.
3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" – 130 щата в т.ч 31 щата осигурени със средства от държавния бюджет и 99 щата осигурени от общински приходи.
3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2015г., съгласно Приложение № 26.

П.Щерионова: 4.1.Членски внос 12 200 лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1000 лв. - общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2015г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет така както ги гласувахме
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3.1.Читалища в размер на 190 740 лв.,в т.ч
-за читалище гр.Созопол - 97 460 лв. в т.ч. 35 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия - 6 940 лв.;
-за читалище - с.Зидарово - 6 940 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода - 3 470 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 6 940 лв. ;
-за читалище - с.Присад - 3 470 лв.
-за читалище-с.Росен - 13 880 ;
-за читалище -с.Равна гора- 13 880 лв.;
-за читалище - с.Равадиново - 10 410 лв.;
-за читалище-гр.Черноморец -27 350 лв.в т.ч. 10 000 лв. - дофинансиране.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база -общинска собственост - 655 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 450 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 35 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 30 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 10 000 лв.
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 10 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 20 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев" Община Созопол - 35 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА" - 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център" Созопол - 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз" Созопол - 15 000 лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1

П.Щерионова: 4.3.3.Организации с нестопанска цел - 18 000 лв.,в т.ч.
- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размерна 3 500 лв.
- на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв
- на "Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.
- на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв
- на независимо женско сдружение „Св.Марена"-Созопол - 3 000 лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3 Субсидии така както ги гласувахме
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както ги гласувахме
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1115

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос 12 200 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 1000 лв. - общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2015г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3 Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 190 740 лв.,в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 97 460 лв. в т.ч. 35 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 6 940 лв.;
-за читалище - с.Зидарово - 6 940 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода – 3 470 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 6 940 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 3 470 лв.;
-за читалище-с.Росен – 13 880 ;
-за читалище -с.Равна гора- 13 880 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 10 410 лв.;
-за читалище-гр.Черноморец -27 350 лв.в т.ч. 10 000 лв. – дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 655 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 450 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 35 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 30 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 10 000 лв.;
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 10 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 20 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 35 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 15 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 18 000 лв.,в т.ч.
- на Сдружение на инвалидите - Созопол в размерна 3 500 лв.
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв.
- на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.
- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.
- на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол – 3 000 лв.

П.Щерионова: 5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП -Созопол в размер на 450 лв.
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 143 000 лв. т.ч.:- за Кмета на Общината - 100 000 лв. - за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, лукзозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;-за Кмета на гр.Черноморец-10 000 лв.;- за Кметовете на кметства - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на кметски наместници на с.Вършило, с.Габър, с.Индже войвода и с.Присад по 1 000 лв.
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Община в размер на 550 000 лв.,вт.ч.:за гр.Созопол - 457 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културнатапрограма- 30 000 лв.за гр.Черноморец - 50 000 лв.;за останалите села в общината - 43 000 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Целодневни детски градини и ОДЗ" - 10 деца в група и храноден на 1 дете до 2,50 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1116
5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП –Созопол в размер на 450 лв.
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 143 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000 лв. – за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, лукзозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;
-за Кмета на гр.Черноморец-10 000 лв.;
- за Кметовете на кметства - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,
с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на кметски наместници на с.Вършило, с.Габър, с.Индже войвода и с.Присад по 1 000 лв.
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Община в размер на 550 000 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 457 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната
програма- 30 000 лв.
- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;
- за останалите села в общината – 43 000 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Целодневни детски градини и ОДЗ” - 10 деца в група и храноден на 1 дете до 2,50 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 50 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.

П.Щерионова: 6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, коитоимат право на транспортни разходи в размер до 90% от действителнитеразходи. /Приложение № 27 /6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1117

6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които
имат право на транспортни разходи в размер до 90% от действителните
разходи. /Приложение № 27 /
6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.

П.Щерионова: 7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 48 369 354 лв., съгласно Приложение №29.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1118

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 48 369 354 лв., съгласно Приложение №29.

П.Щерионова: 8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г. и прогнозни показатели за периода 2016 - 2017г./Приложение №30/
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 10; Против: 1; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1119
8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г. и прогнозни показатели за периода 2016 - 2017г./Приложение №30/

П.Щерионова: 9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2015г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище "Св.Св, К. и Методий" гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов" с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище "Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9. Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен институт „Музеен център"- Созопол /ОКИ „Музеен център"/
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1120

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2015г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище "Св.Св, К. и Методий" гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Росен.
9.6.Общообразователно училище "Христо Ботев" с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище "Пейо К. Яворов" с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище " Отец Паисий" с. Равна гора.
9.9. Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ „Музеен център”/

П.Щерионовяа: 10.Определя максимален размер на дълга, както следва:10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2015г. в размер на 2 100 000 лв.10.2.Общински гаранции в т.ч.Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2015г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2015г.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1121

10.Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2015г. в размер на 2 100 000 лв.
10.2.Общински гаранции в т.ч.
Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2015г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2015г.

П.Щерионова: 11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015г.в размер на 42 469 лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1122

11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015г.в размер на 42 469 лв.

П.Щерионова: 12.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
12.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1123

12.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
12.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

П.Щерионова: 13.Възлага на Кмета на общината:
13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
13.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
13.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
13.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1124

13.Възлага на Кмета на общината:
13.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
13.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
13.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
13.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

П.Щерионова: 14.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
14.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2015 г.
14.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
14.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1125

14.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
14.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2015 г.
14.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
14.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

П.Щерионова: 15.Упълномощава Кмета:
15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
15.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1126
15.Упълномощава Кмета:
15.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
15.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

П.Щерионова: 16.Приема за сведение Протокол от 28.11.2014г. за публичното обсъждане на бюджета за 2015г., съгласно Приложение№32.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1127

16.Приема за сведение Протокол от 28.11.2014г. за публичното обсъждане на бюджета за 2015г., съгласно Приложение № 32.

Кр.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Искам да благодаря на Общинския съвет за това, че ми се довери и на мен и на администрацията с така направения проект за бюджет. Смятам, че всичко което правим е за доброто на Общината ни. Дано да имаме добро лято и добра година, за да можем да съберем приходите, за да ги разходваме правилно.
Кр. Германова: Давам 10 мин почивка
...
....
Кр.Германова: В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, продължаваме четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост давам думата на Г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св. Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, относно входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и второто редовно заседание на общински съвет Созопол. На 29.01.2015г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха Стойчо Неделчев, Тодор Чакъров и Румен Димитров – членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 43/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2015г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1128

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2015г.”

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 10/ 07.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Г-н Кмете какво означава понятието «резервни жилища»?
Б.Чампарова: Това са жилища в които могат да се настаняват временно лица при нужда възникнала в следствие на природно или стихийно бедствие.
П.Рейзи: Закона ни задължава да имаме такива жилища, защото ако се наложи такава ситуация трябва да можем да реагираме.
Р.Деспов: Тук има и още едно понятие, което е неясно за мен, «светла площ»?
Г.Георгиева: Тъй като цитираните помещения са на първи партерен етаж ние трябва да уточним каква част от тях попада под земята и каква не. В случая нашите помещения попадат над земята, това са двата партера на двата блока.
Р.Деспов: Разбрах Ви, благодаря.
Кр.Германова: Други въпроси колеги имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1129

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 17/ 13.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за разпределение реално ползване на прилежаща част от урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Крушевец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1130

1.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, одобрява разпределението на реалното ползване между Община Созопол и ПК”Трудолюбие” на прилежащо дворно място от 1830 кв.м., УПИ ХІІ, квартал 25, по план на с.Крушевец, от които 100 ид.ч.кв.м. на ПК „Трудолюбие” и 1730 кв.м. на Община Созопол съгласно скицата предложение.
2. Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението и сключи договор.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 21/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Созопол, Ул.“Стара планина“ бл.13, на наемател настанен по административен ред
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1131

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Димитринка Атанасова Чакърова, ЕГН **********, Апартамент №14, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.354.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.354, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.13, вх.А, ет.4, ап.14, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.354.1.14, с площ 34,16 кв.м., състоящ се от една стая, баня и тоалетна, ведно с прилежащо складово помещение № 14 с полезна площ 3,66 кв.м., ведно с 4,70% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.354.1.15, 67800.502.354.1.13, под обекта 67800.502.354.1.10, 67800.502.354.1.9, над обекта - няма.
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 20140030/05.12.2014г на независим лицензиран оценител, в размер на 26 100лв. /двадесет и шест хиляди и сто лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 28/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, идентификатор 67800.504.411 и 67800.504.410 по кадастрална карта на гр. Созопол и индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 43 и квартал 43а, за частна общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: До колкото разбирам това е гласувано на предишна сесия, след като се преминава от публична общинска в частна общинска собственост, целта е продажба на имота ли?
Г.Георгиева: Решението е изписано в самата докладна е от минала сесия, допуснато е частично изменение за двата квартала, като има предаваеми части и има обособяване на нови общински имоти. Единият нов е за параклис, вторият за трафопост, третия е за инфраструктура и четвъртия остава за озеленяване. Към три имота има предаваеми части. Имота който остава за озеленяване си остава публична общинска собственост. Имотите за трафопост и инфраструктура и параклис ги обявяваме за частна общинска и идеалните части, които ще ги предаваме на съсобствениците ги обявяваме за частна общинска.
Т.Дамянов: За тези имоти предвижда ли се застрояване?
Г.Георгиева: Кои имоти?
Т.Дамянов: Тези които ще се предават.
Г.Георгиева: Те си стават съсобственост в момента.
П.Рейзи: След като някой от собствениците пожелае да закупи идеалните части от имота, след като го заплати следва да направи процедура за частично изменение на РЗП-то и след това може да премине към строеж или да остави имота незастроен, това си е негово право.
Т.Дамянов: На каква цена ще бъдат продадение? Мисля че цената е доста ниска.
Г.Георгиева: Цените са приети от Общински съвет на предходно заседание. Не ги помня наизуст.
Т.Дамянов: Мен ме притеснява цената до толкова, че по нататък в дневния ред има подобни докладни за стария град където цената стига до много повече.
П.Рейзи: Г-н Дамянов не можем да сравняваме стария град с новия, а и в крайна сметка цените ги определя лицензиран оценител.
Кр.Германова: Г-н Дамянов това е тема, която сме разисквали на предходно заседание, не мисля че в момента е относимо по темата. В момента се коментира решението за преминаване от публична в частна общинска собственост. Ако имате предложения по това предложение за решение думата е ваша. Г-н Деспов
Р.Деспов: Г-н Кмете аз имам въпрос за конкретно УПИ 504.111, което остава за озеленяване, в старото ни решение никъде не беше опоменато, че ще има някакъв процент застрояване. Сега виждам, че на скицата има опоменати 3% застрояване. Какво се има в предвид, това са си около 55 кв.м. застоена площ на целия парцел?
Г.Георгиева: Дори и една спортна площадка да има трябва да се прави проект за застрояване. В Закона за устройство на територията е записано, че когато има отредени площи за озеленяване се допускат мисля шест вида площи за застрояване – алея, трафопост, детска площадка и т.н.. Няма допускане на жилищно строителство.
П.Рейзи: Общината няма никакви планове за строителство там.
Р.Деспов: Добре разбрах.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1132

1.На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 300 (триста)кв.м.ид.части от 3403 кв.м. площ на целият ПИ 67800.504.411, представляващи част от УПИ Х-563, в кв.43, при граници на имота: север- УПИ-ХVІІ”за параклис”, изток – УПИ VІ-564,565,566,567, юг –улица, запад – алея(ПИ 67800.504.410), и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ Х-563 и УПИ ІІ „За детски атракцион, параклис,трафопост и озеленяване” в кв.43 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 300(триста)кв.м.ид.части от 3403 кв.м. площ на целият ПИ 67800.504.411, представляващи част от УПИ VІ-564,565,566,567, в кв.43, при граници на имота: север- УПИ-ІІ”за озеленяване”, изток – УПИ ІVІ-568,569, юг –улица(ПИ 67800.504.325), запад –УПИ Х-563, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-564,565,566,567 и УПИ ІІ „За детски атракцион, параклис,трафопост и озеленяване” в кв.43 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.
3. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 300(триста)кв.м.ид.части от 3403 кв.м. площ на целият ПИ 67800.504.411, представляващи част от УПИ ІV-568,569, в кв.43, при граници на имота: север- УПИ-ІІ”за озеленяване”, изток – УПИ ІІІ-570, юг –улица(ПИ 67800.504.325),запад – УПИ VІ-564,565,566,567 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ ІV-568,569 и УПИ ІІ „За детски атракцион, параклис,трафопост и озеленяване” в кв.43 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.
4. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 300(триста)кв.м.ид.части от 3403 кв.м. площ на целият ПИ 67800.504.411, представляващи част от УПИ ІІІ-570, в кв.43, при граници на имота: север- УПИ-ІІ”за озеленяване”, изток – улица(ПИ 67800.504.325), юг –улица(ПИ 67800.504.325), запад – УПИ ІV-568,569, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ ІІІ-570 и УПИ ІІ „За детски атракцион, параклис,трафопост и озеленяване” в кв.43 по плана на гр.Созопол, за ЧАСТНА общинска собственост.
5. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 105(сто и пет)кв.м.ид.части от 3403 кв.м. площ на целият, представляващ нов УПИ ХVІІ-за параклис, в кв.43 , при граници на имота: изток- УПИ ІІ-за озеленяване и УПИ VІ-564,565,566,567, северозапад - алея(ПИ 67800.504.410 и УПИ ІІ-„за озеленяване” , юг – УПИ Х-563, запад – алея(ПИ 67800.504.410 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ ІІ„За детски атракцион, параклис,трафопост и озеленяване”, в кв.43, за ЧАСТНА общинска собственост.
6. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 264 (двеста шестдесет и четири)кв.м.ид.части от 3403 кв.м. площ на целият ПИ 67800.504.411, представляващ нов УПИ ХІV-за КОО и техническа инфраструктура, в кв.43 , при граници на имота: изток- улица (ПИ 67800.504.325, север – алея(ПИ 67800.504.355), юг и запад – УПИ ІІ-за озеленяване и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ ІІ„За детски атракцион, параклис,трафопост и озеленяване”, в кв.43, за ЧАСТНА общинска собственост.
7. На основание чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот – ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 10(десет) кв.м.ид.части от 1834 кв.м. площ на целият ПИ 67800.504.410, представляващ нов УПИ ХІV-„за трафопост”, в кв.43а , при граници на имота: изток, юг и запад- алея (ПИ 67800.504.410), север – УПИ ІІ- „За БЧК”, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за ПИ 67800.504.410, в кв.43, за ЧАСТНА общинска собственост.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 32/ 16.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ I-172, кв. 18 по плана на с.Присад, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1133

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Бенджамин Матю Никълсън, чрез продажба на 121 (сто двадесет и един квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ І-172, кв.18 по плана на с.Присад, Община Созопол, целият с площ 527 /петстотин двадесет и седем квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20140038/18.12.2014г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 700 лв./хиляда и седемстотин лева / без ДДС / съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./ по която да се изкупи общинската част от имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 35/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на право на строеж в полза на «ЕВН България Електроразпределение» АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството – изграждане на трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ 81178.3.210, отреден за пристанище, по кадастрална карта на гр.Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1134

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 7 (седем кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 26(двадесет и шест) кв.м., в ПИ 81178.3.210 по КККР на гр.Черноморец, и идентичен с УПИ ІІІ ”За рибарско пристанище и рибна борса”, квартал 68 по регулационен и застроителен план на гр.Черноморец по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.3.210 от 7227(седем хиляди двеста двадесет и седем кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –81178.3.110; 81178.501.8; 81178.501.560;81178.3.203; 81178.501.572; 81178.501.6; 81178.501.7; 81178.501.571; 81178.5.357.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 097 лв.(четири хиляди деветдесет и седем лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №230 /05.01.2015г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 36/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отчуждаване на част с площ 39 (тридесет и девет ) кв.м. от поземлен имот – 67800.501.439, частна собственост, попадащи в предвижданията на проект за техническа инфраструктура – пешеходна римня – уличен подход към улица с осови точки 99-100, между УПИXVII-477, XV-475 и XVI-476, кв.28 гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Не е ли много висока тази цена. Това имах в предвид преди малко като сравнявах цените.
П.Рейзи: Цените се определят от независим оценител по различни критерии, цената е пазарна. Ние не си измисляме цените.
В стария град няма цени под 1000лв., в новият град цените варират има 500лв., 400лв и т.н и оценителя осреднява стойността и дава някаква оценка, това е.
Т.Дамянов: Дали фирмата е достатъчно обективна?
П.Рейзи: За нас фирмата е обективна за вас г-н Дамянов ако не е, не гласувайте предложението.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли по тази докладна записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1135

І.На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за обект на техническа инфраструктура- пешеходна римня – уличен проход към улица с осови точки 99-100, между УПИ ХVІІ-477, ХV-475 и ХVІ-476,кв.28, гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвена оценка, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на:
1.1. Площта от 39(тридесет и девет) кв.м. от 213(двеста и тринадесет) кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.501.439 по ККР на гр. Созопол.
1.2. Като одобрява изплащане на сумата от 38 100 лв.(тридесет и осем хиляди и сто лева) лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20140034 от 14.12.2014г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 37/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ VIII-206, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1136

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът Станчо Добрев Иванов, чрез продажба на 70 (седемдесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ VIIІ-206, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол, целият с площ 545 /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20150002/15.01.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 650 лв./шестстотин и петдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 38/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Тук е само имот няма сгради?
П.Рейзи: Не няма.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с поправка на техническа грешка, а именно - Т.3 ДА СЕ ЧЕТЕ Т.2 И Т.4 ДА СЕ ЧЕТЕ Т.3
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1137

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот I-общ./едно римско общински/, кв.26 по плана на с.Присад, община Созопол, с площ 625кв.м./шестстотин двадесет и пет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1642/27.06.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7 000,00лв. /седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150001/13.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 39/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1138

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ имот №46 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 987 кв.м. /деветстотин осемдесет и седем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2732/01.12.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 16 500,00лв./шестнадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150005/15.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 40/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Петков.
Й.Петков: За кой обект става въпрос?
П.Рейзи: За заведение «Малката Текила» в градската градина.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1139

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/години на Кафе бар на покрита тераса, с площ 96/деветдесет и шест/кв.м. в Сграда с идентификатор 67800.505.118.2, находяща се в УПИ XXIX, кв.33 по плана на гр.Созопол, по КК на гр.Созопол Поземлен имот с идентификатор 67800.505.118
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20140029/02.12.2014г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 630 /шестстотин и тридесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 41/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1140

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
1.1. Новообразуван поземлен имот 134.318 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 413кв.м./четиристотин и тринадесет квадратни метра/,за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2748/15.12.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7 000,00лв. /седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150004/15.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 42/ 19.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, з-ще с.Крушевец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1141

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следният имот - частна общинска собственост :
1.1. Новообразуван поземлен имот 134.312 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4, землище с.Крушевец, общ.Созопол, целият с площ 488кв.м./четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2747/15.12.2014год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 8 200,00лв. /осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150003/15.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 51/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1142

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти – частна общинска собственост:

2.1. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.1 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска , ет.0, обект 1, с площ от 29,36кв.м., и прилежащи части - 4,26%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 300,00лв./триста лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150019/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.2. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.2 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 2, с площ от 42,82кв.м., и прилежащи части – 6,22%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2, възлизаща на 440,00лв./четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150018/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.3. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.3 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 3, с площ от 41,65кв.м., и прилежащи части – 6,05%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.3, възлизаща на 425,00лв./четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150017/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.4. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.4 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 4, с площ от 40,49кв.м., и прилежащи части – 5,88%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.4, възлизаща на 415,00лв./четиристотин и петнадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150016/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.5. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.5, възлизаща на 400,00лв./четиристотин лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150015/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.6. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.6, възлизаща на 390,00лв./триста и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150014/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.7. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.7, възлизаща на 380,00лв./триста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150013/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.8. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.8, възлизаща на 365,00лв./триста шестдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150012/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.9. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.9, възлизаща на 355,00лв./триста петдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150011/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

2.10. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.10, възлизаща на 355,00лв./триста петдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150010/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
Горецитираните търговски обекти ще бъдат отдадени под наем за срок от 1 /една/ година.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Недин.
С. Недин: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, относно входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 29.01.2015г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха Стойо Недин – Председател и Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев и Иван Хаджиев – членове на комисията
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 25/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен водопровод за УПИ IV-3192, ПИ с идентификатор 81178.3.192, местност „Акра“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1143

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: : „Външен водопровод за УПИ IV-3192, ПИ с идентификатор 81178.3.192, местност „Акра“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол“.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-26-00-799/1/19.12.2014 година, за проектиране на: „Външен водопровод за УПИ IV-3192, ПИ с идентификатор 81178.3.192, местност „Акра“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол“.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 26/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ 81178.6.500, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1144

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ81178.6.500, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение” АД и „БТК“ АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№2-94-М-106/2/09.01.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ81178.6.500, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 27/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на 67800.501.9 и 67800.501.525 по влязла в сила кадастрална карта и регистри към гр. Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ; и 2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДАМЯНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1145

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, общинска собственост, с идентификатор 67800.501.525, по КККР на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение:
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатори 67800.501.9( идентичен с УПИ ІХ, квартал1) и 67800.501.525, с проектна площ на изменението от 41 кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 29 350 (двадесет и девет хиляди триста и петдесет )лв без вкл.ДДС, за 41(четиридесет и един) кв.м.ид.части от ПИ 67800.501.525, съгласно ЕО № 20140032/13.12.2014г.
при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.501.9 по КККР на гр.Созопол, идентичен с, УПИ ІХ, квартал 1, по влязъл в сила застроителен и регулационен план на гр.Созопол;
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

С.Недин: Докладна записка с вх. № 29/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на 67800.501.478 и 67800.501.574 по влязла в сила кадастрална карта и регистри към гр. Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ; и 2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Oбщински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1146

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията,О бщински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, общинска собственост, с идентификатор 67800.501.478 по КККР на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ЧИ на ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатори 67800.501.574(идентичен с УПИ ІІ-266, квартал 22) и 67800.501.478, с проектна площ на изменението от 18 кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 12 900 (дванадесет хиляди и деветстотин)лв без вкл.ДДС, за 18(осемнадесет) кв.м.ид.части от ПИ 67800.501.478, съгласно ЕО № 20140033/13.12.2014г.
при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.501.574 по КККР на гр.Созопол, идентичен с, УПИ ІІ-266, квартал 22, по влязъл в сила застроителен и регулационен план на гр.Созопол.
3. След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.501.478, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

С.Недин: Докладна записка с вх. № 30/ 14.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на 67800.501.470 и 67800.501.133 по влязла в сила кадастрална карта и регистри към гр. Созопол, съгласно графична част на проекта за ЧИ; и 2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1147

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.131 от ЗУТ:
1. 1.Общински Съвет – Созопол, дава съгласие за изработване на ПУП -частично изменение на план регулация на поземлени имоти с идентификатори 67800.501.133( идентичен с УПИ ІХ-1243, квартал 2) и 67800.501.470, с проектна площ на изменението от 3 кв.м.ид.части, съгласно графичната част на предложението за частично изменение;
2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 2 150 (две хиляди сто и петдесет лева ) лв. без вкл.ДДС, за 3 (три) кв.м.ид.части от ПИ 67800.501.470, съгласно ЕО № 20140037/18.12.2014г.
при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 67800.501.133 по КККР на гр.Созопол, идентичен с, УПИ ІХ-1243, квартал 2, по застроителен и регулационен план на гр.Созопол.
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел IV от ЗУТ по промяна на регулационен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.501.470, проектът да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

С.Недин: Докладна записка с вх. № 31/ 16.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от поземлен имот №67800.4.3 по КК м.”Буджака” землище гр.Созопол, идентична с улица с о.т.115-116-123;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1148

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за част от ПИ №67800.4.3 м.”Буджака” землище гр.Созопол, идентична с улица с о.т.115-116-123, като се обособи нов урегулиран поземлен имот и същият се отреди „За трафопост“.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 46/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ81178.5.127, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1149

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ81178.5.127, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”- ЕАД - гр.Бургас, “Електроразпределение” АД и „БТК“ АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-Б-1/1/19.01.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, в обхват на ПИ81178.5.127, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с отреждане за „курорт и допълващи дейности” - за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 48/ 20.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ І 503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1150

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ І503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота Іза социални дейности с площ от 5000 кв.м. и УПИ VІІІза спортни дейности с площ от 10534 кв.м. в кв. 3.

С.Недин: Докладна записка с вх. № 52/ 21.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІV 323 в кв. 63 по плана на с. Росен
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1151

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІVза озеленяване и КОО в кв. 63 по плана на с. Росен, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІVЗа озеленяване и УПИ VЗа КОО.

С.Недин: Следват две докладни записки, които бяха разгледани на общо заседание на постоянно действащите комисии, проведено на 11.02.2015г от 16:00 часа.
На заседанието присъстваха Красимира Германова – Председател на Общинския съвет, единадесет общински съветници – членове, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол и служители от Общинска администрация.
Докладна записка с вх. № 71/ 02.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване УПИ I „За обществено жилищно строителство“ в кв.80 по плана на гр.Созопол, (ПИ с идентификатор по КК 67800.502.76 и 67800.502.147)
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1152

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I „За обществено жилищно строителство“ в кв.80 по плана на гр.Созопол, (ПИ с идентификатор по КК 67800.502.76 и 67800.502.147).

С.Недин: Докладна записка с вх. № 72/ 02.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 81178.41.993 по КК в с.о. Червенка гр.Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 11 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1153

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за ПИ 81178.41.993 по КК, с.о. Червенка гр.Черноморец, като се обособи нов урегулиран поземлен имот с нов номер I с площ от 210 кв.м. и същият се отреди и запише „За трафопост и озеленяване“. В новообразувания урегулиран поземлен имот се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост при параметри на застрояване : плътност 20%, Нмах=3,60 м.

Кр.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх. № 97/ 13.02.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна и допълнение на Решение № 1103 от 19.12.2014г. на Общински съвет Созопол за Предоставяне на временен безлихвен заем за обезпечаване финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Давам дума на г-жа Петя Чапевова.
П.Чапевова: След размяна на кореспонденция по електронна поща с Министерството на околната среда и Министерството на финансите стана ясно, че има изискване за допълнение на решението на общински съвет с параметрите на безлихвения кредит. Именно това налага внасянето на тази докладна записка.
Кр.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1154

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол променя и допълва свое решение № 1103 от 19.12.2014г. за Предоставяне на временен безлихвен заем за обезпечаване финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, като:
В т.1 сумата от 669 521лв, (шестотин шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и един лв), която включва ДДС се променя на 557 934,17лв (петстотин петдесет и седем деветстотин тридесет четири лв и 17 ст.) без ДДС.
Допълва нова т.3 със следното съдържание: „На основание чл. 17, ал.1 от ЗОД Общински съвет Созопол определя следните параметри на общинския дълг:
- максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност; - 557 934,17;
- валутата на дълга; - лв
- вид на дълга – краткосрочен безлихвен заем по смисъла на чл.3, т.5 и т.6 от ЗОД;
- начин на обезпечаване; - от собствени средства и от средства, получени при верификация на плащания от УО на ОПОС;
- условия за погасяване – по ред, начин и срокове, определени от Министъра на финансите по смисъла на чл.142, ал.1 от ЗПФ;
- максимален лихвен процент, такси, комисиони и други. – безлихвен, без такси и комисионни”.


Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и второто редовно заседание на Общински съвет – Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище "Отец Паисий" – гр. Созопол

* публикуван на 20.02.2015г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...