:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 46/ 30.06.2015г


ПРОТОКОЛ № 46
На 30.06.2015г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Димитров.
Р.Димитров: Кмете моят въпрос е свързан с общинските пътища, в окаяно състояние са и може би са и опасни за здравето за хората, които пътуват по тях. Атия магистрала до горе и после до канона, пътя Зидарово – Вършило – Габър. Обрасло е и дупките са големи. Кметовете също могат да потвърдят те пътуват по тези пътища.
П.Рейзи: Ще проверя нещата и ще ви отговоря г-н Димитров.
Кр.Германова: Други въпроси? Г-жа Хрусанова.
З.Хрусанова: Уважаеми г-н Кмете и колеги, искам да попитам възможно ли е съдействието Ви за влизане във владение на един имот, който е възстановен още през 2009г., но тъй като имота се владее от бивши собственици се получават някои недоразумения.
П.Рейзи: Нека да дойдат хората при мен, ще им обърна внимание. Сутринта в 9:30 да заповядат.
Кр.Германова: Други въпроси? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, в процеса на много ремонти в Созопол се забелязва некачествено изпълнение на някои от нещата, например канализационните шахти, навсякъде по улиците където са монтирани се забелязва нуждата от ремонт. Нещата се правят без никакъв контрол. Също така пред общината на разклона има огромна дупка и се излагаме пред туристите. Можеше като се асфалтира и там да се направи.
П.Рейзи: По отношение на пропадналите шахти, те са направени от фирмата, с която приключихме отношения и с която в момента се съдим. Една от причините да прекратим отношенията си е лошото качество. По всяка вероятност след лятото тези шахти ще бъдат заменени с такива, които се поставиха на ул.Крайбрежна, с които няма никакви проблеми за момента. По отношение на контрола, ние наистина контролираме и там където има допуснати грешки и не е изпълнено добре – ремонтите, които се извършват са за сметка на фирмата. Ние ремонти не плащаме. По отношение на тази дупка за която говорите ще я проверя.
Т.Дамянов: Имам още един въпрос, съвсем официално ви моля за справка, дали на територията на Общината в дирекция ЕСГРАОН има регистрирани нови жители от началото на годината и съответно има ли промяна в избирателните списъци.
П.Рейзи: Искам да ви кажа, че бяха направени проверки първо от МВР после от Областния управител, отделно и медиите. На този етап в нашата община нямаме някакъв изборен поток. Има може би някакви 70-80 човека, но тяхното присъствие е свързано с летния сезон и работата им тук. Тази справка, която сме предоставили на МВР ще я дадем и на вас.
Кр.Германова: Други въпроси? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Г-н Кмете как стоят нещата с отсечката Златна рибка – Созопол, за която разбрахме от ваше интервю, че е правена по нова технология. Да очакваме ли преасфалтиране? Фирмата изпълнител носи ли някаква отговорност и търсят ли се компенсации?
П.Рейзи: На този етап не се коментира преасфалтиране, искаме да видим как ще се държи асфалта. Самата фирма каза, че са допуснали някаква грешка. Ако се наложи ще се преасфалтира. За такова цялостно асфалтиране фирмата носи отговорност, но няма за какво да искаме компенсации, защото ние нищо не сме платили.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към заседанието и дневния ред, всички вие сте получили покана имате ли предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате колеги.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1273
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 357/ 28.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 384/ 12.06.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Наредба за символите на Община Созопол
3. Докладна записка с вх. № 395/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №1179 от 27.03.2015г на Общински съвет Созопол
4. Докладна записка с вх. № 404/ 16.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
5. Докладна записка с вх. № 375/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Общи държавни служби»
6. Докладна записка с вх. № 381/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект «Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с.Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“
7. Докладна записка с вх. № 382/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Икономически дейности и услуги»
8. Докладна записка с вх. № 387/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка с вх. № 380/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имоти – астна общинска собственост на ходящи се в м-ст „Буджака“ з-ще на гр.Созопол.
10. Докладна записка с вх. № 391/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади
11. Докладна записка с вх. № 392/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Зидарово, Община Созопол
12. Докладна записка с вх. № 394/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол
13. Докладна записка с вх. № 396/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-154, кв.6 по плана на с.Вършило, Община Созопол
14. Докладна записка с вх. № 397/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
15. Докладна записка с вх. № 398/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор 67800.502.46по КК на гр.Созопол, Община Созопол
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО,ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. № 388/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване УПИ I "За сладкарница, озеленяване и подземен паркинг" в кв.81 (ПИ 67800.502.410 и 67800.502.351 по КК)
17. Докладна записка с вх. № 399/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на 81178.5.108 и 81178.5.444 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
18. Докладна записка с вх. № 400/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново , на основание чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията с цел провеждане на последваща процедура по отчуждаване на части от поземлен имот, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
19. Докладна записка с вх. № 385/ 12.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Кр.Германова: Преминаваме към дневния ред, давам думата на г-н Маринов – Председател на комисията по законност.
С.Маринов:Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание на общински съвет Созопол.
На 23.06.2015г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Стоян Маринов – Председател и общинските съветници членове на комисията – Светлана Лулева;Гено Пухов; Стойо Недин и Пенка Щерионова
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол;Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Общински съветници;Служители на общинска администрация;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 357/ 28.05.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги ще коментираме глава по глава и съответно така ще гласуваме. Започваме с Глава първа - Общи положения, колеги имате ли въпроси? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Глава втора - Ред и начин за премахване на незаконните строежи имате ли въпроси колеги Г-н Деспов.
Р.Деспов: Чл.4, ал.1 какъв е срока за доброволното изпълнение, еднакъв ли ще е за всички обекти, които подлежат на премахване или зависи от вида на обектите?
Г.Георгиева: По принцип когато се извършват проверки на строежи и се констатира незаконното строителство, най-важен е вида строеж, до колко е обемен. Няма как да се определи срок от една седмица за премахване на двуетажна сграда.Трябва да е разумен срок, за това е нефиксиран и се определя с протокола от проверката.
Кр.Германова: Други въпроси по главата колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Глава трета - Ред за вземания по направени разходи имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Допълнителни разпоредби имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ИВАН ХАДЖИЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Преходни и заключителни разпоредби имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги като цяло решението по докладна записка с вх. № 357/ 28.05.2015г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол, ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 13;За: 13;Против: 0;Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1274

На основание чл.21, ал 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Общински съвет Созопол приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи и части от тях от Община Созопол

С.Маринов:Докладна записка с вх. № 384/ 12.06.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Наредба за символите на Община Созопол
На заседанието на комисията вносителя предложи чл.6 от проекта за Наредбата за символите на община Созопол да придобие следната редакция:
'Чл.6. Удостояването на български или чуждестранни граждани с почетни звания и награди по чл.4 се извършва със заповед на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет взето с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници (обикновено мнозинство).”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията, счита така направеното предложение за редакция за основателно и предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е предложено по докладната записка, ведно с предложената от вносителя редакцията на чл.6 от проекта за Наредбата.
Кр.Германова:Глава първа – Общи положения ведно с предложението на комисията за редакцията на чл.6 от наредбата, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Глава втора – Символи на Община Созопол, имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Глава трета – Почетни звания и награди на Община Созопол,имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Глава четвърта – Административно наказателни разпоредби,имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Допълнителни разпоредби,имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Преходни и заключителни разпоредби,имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:И като цяло колеги ще ви моля да гласувате решението по докладна записка с вх. № 384/ 12.06.2015г.,от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно:Приемане на Наредба за символите на Община Созопол
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1275

Общински съвет – Созопол приема Наредба за символите на община Созопол.

С.Маринов:Докладна записка с вх. № 395/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №1179 от 27.03.2015г на Общински съвет Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 13;За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1276

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински Съвет – Созопол допуска поправка на свое решение № 1179/27.03.2015г., по отношение на изчислената съгласно чл.15, ал.2 от НРПУОС месечна наемна цена. Същата се променя, както следва:
Месечна наемна цена в размер на 124, 88 (сто двадесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) лв. без ДДС, съгласно Приложение №1 относно Тарифа за определяне минималния размер на месечния наем на един квадратен метър при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси, образувана от следната методика на изчисляване:
Здравно помещение с обща площ 35,68 кв.м., разположено в помещения и масивни сгради категория II за гр. Черноморец –. 3,50 лв/кв.м., находящо се в гр. Черноморец – Втора зона с корекционен коефициент – 1.0, а именно 35,68 х 3,50 х 1,0 = 124,88 лв.

С.Маринов:Докладна записка с вх. № 404/ 16.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Созопол със званието “Почетен гражданин на град Созопол”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За:5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Г-н Кмете имате думата.
П.Рейзи: Уважаема г-жо Председател, г-да Общински съветници знаете, че е традиция ако разбира се има кой да заслужи приза Почетен гражданин, на сесията преди празника на град Созопол се предлага човека или от вас или от мен. Аз съм се спрял на г-н Кирил Арнаутски. Искам да кажа, че през последните 10 години той и неговата организация подават всяка година документи към организацията, която ни класира на второ място в света за туристическа дестинация. Г-н Арнаутски живее в Созопол, целият му живот е свързан със Созопол, усилено работи в посока на археологията и историята в Созопол, той е един достоен за званието „Почетен гражданин“ човек Аз мисля, че всички ще се гордеем с това ваше решение.
Т.Дамянов: Аз искам да изразя мнението си. Г-н Арнаутски е един последователен в действията си човек, направил е много с голяма любов за Созопол. Напълно За съм.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1277

1.Общински съвет Созопол Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СОЗОПОЛ” г-н Кирил Борисов Арнаутски .

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по финанси, давам думата на г-жа Щерионова.
П.Щерионова:Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
На 23.06.2015. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател;Тодор Чакъров;Янчо Георгиев;Стоян Маринов и Тодор Дамянов – членове на комисията.В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол;Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол;Общински съветници;Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 375/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Общи държавни служби»
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуванетоЗа: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1278

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва Дафин Михалев Терзиев – старши вътрешен одитор с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от датата на назначаването му.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 381/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект «Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с.Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуванетоЗа: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1279

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед в полза на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата: 79 608,08лв /седемдесет и девет хиляди шестстотин и осем лв. и осем ст./, при срок за предявяване 01.09.2016г. / два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ за проект „Ремонт на път IV Маринка – Зидарово – Вършило, в частта от граница на Община Созопол към с.Зидарово и мостово съоръжение над река „Факийска“./

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 382/ 10.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015година във функция «Икономически дейности и услуги»
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуванетоЗа: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1280

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва: Теодора Живкова Полонова – специалист „Общински пазари“ и Ирена Николаева Калова – специалист „Общински пазари“ с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от датата на сключване на трудовите договори до датата на прекратяването им.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 387/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуванетоЗа: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатасъс следната корекция „В т.1 параграф 37-00 и подпараграф 37-01 в средната графа „намаление“ да отпаднат знаците „-„
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов
Т.Дамянов: По докладната на г-н Христов има 4200лв за ПУП – трафопост и вилна сграда за Куку баир, за какво са тези пари?
Г.Георгиева: Това е общинско УПИ на предходна сесия мина допускането му. Отцепваме една малко част от УПИ-то за изграждане на трафопост и правим общ ПУП като отреждаме останалата част за вилни сгради. След това най-вероятно ще се продаде. Тъй като имота е общински ние трябва да направим процедурата.
Кр.Германова:Други въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Искам да попитам за едни средства 425 356лв., т.2.5 §51-00 За основен ремонт пише отсечката Златна рибка Созопол, какво ще правим с тези пари там?
П.Рейзи: Г-н Деспов в тези пари има 240 000лв. бюджетни държавни пари, тя ни е дадена за кърпеж, ние обаче сме направили цялостно асфалтиране, когато сме подавали документи за получаване на тази държавна субсидия, нашите служители са подали информация, че сме направили цялостно асфалтиране и тогава от Министерството ни казват, че ние трябва да ги вкараме тези пари в капиталовата програма, за да можем да си поискаме субсидията от Министерството на финансите.
Р.Деспов: Искате да кажете, че тези пари ще бъдат платени на фирмата изпълнител?
П.Рейзи: Да
Р.Деспов: Преди малко казахте, че нищо не сме плащали.
П.Рейзи: Не не съм платил нито една стотинка, като дойде време за плащане, ще констатираме имаме ли забележки нямаме ли, ако се наложи ремонт ще се направи и чак тогава ще платим на фирмата. В момента само гласувате промяната на средствата от един параграф в друг.
Р.Деспов: Не трябва ли да направим всичкото това преди асфалтирането. Асфалтирате преди да има заделени средства. Имало е заделени средства за кърпеж. Не трябва ли Общинския съвет да реши?
П.Рейзи: Средствата ги има, аз ви предлагам промяна и след това ще се разплащаме.
Кр. Германова: Тук става въпрос за прехвърляне на едни средства от параграф в параграф. Ако следите как са написаните нещата в докладната ще видите, че Общинския съвет е взел решение и е включил средствата в Дейност 606 Изграждане и ремонт на улична мрежа така, че не виждам как изкривявайки думите си подвеждате аудиторията, че средствата не са гласувани, но средствата са гласувани г-н Деспов и вие много добре виждате това, но не задавате правилно въпроса.
Р.Деспов: Аз не подвеждам никой, колегите общински съветници са над 18г. зададох въпрос, кмета ми отговори и аз благодарих.
Кр.Германова:Други въпроси по докладната имате ли? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: По т.3 от докладната на инж. Христов 524 000лв. тази сума се взима за? Нали има проект със заложени средства и строителни действия?
П.Рейзи: Г-н Дамянов имаше наводнения, това са непредвидени разходи. Предишната фирма беше направила някакви действия, които са били недостатъчни, проектанта не е могъл да предвиди такива високи води там и сега ние от общински пари трябва да платим тези пари за пропуснати проектантски действия. В момента се копае там и се довършват нещата. При проект от 72млн. лв 524хил.лв непредвидени разходи са нищо.
Т.Дамянов: Искам да кажа на уважаемите колеги Общински съветници, че при промяна на бюджета е крайно неуместно въпроси и коментари да се задават преди режима на гласуване. Докладната е обширна.
Кр.Германова:Никой не Ви е спрял за време на задаване на въпросите или колко въпроси ще зададете. Няма как да разискваме перо по перо, защото знаете, че бюджета трябва да е балансиран от към приходна и разходна част. Ако се стартира някаква промяна в някое от перата, то тази промяна трябва да се предвиди и от другата страна. Ако се прави промяна по прихода трябва да се направи такава и по разходната част, респективно и обратното действие. Разискваме и ако имаме предложения за промяна ги правим преди процедурата за гласуване, за да може да бъде балансиран бюджета по време на гласуване. Имате думата да задавате въпроси по бюджета г-н Дамянов, както и да правите предложения.
Т.Дамянов: Ще си отстъпя реда на г-жа Хрусанова.
Кр.Германова:Г-жо Хрусанова имате думата.
З.Хрусанова: Тези средства които завишаваме подлагат ли се отново на обществена поръчка?
П.Рейзи: Минават още един път да, по чл.90 от ЗОП. Всичко се спазва процедурно. Европейските средства се харчат най-трудно тъй като има големи санкции и т.н.
Т.Дамянов: Искам уточнение за средствата 100 000лв. за изграждане на колектора за Черноморец, там въпроса как стои.
П.Рейзи: По същия начин това също е непредвидена проектантска дейност. Ние го плащаме от нашия бюджет. Вие не можете да разберете едно нещо, че ако сме една община която няма средства, проекта трябва да спре и да не го реализираме. Защото всичко което е пропуснато и идва като непредвидени разходи фондовете казват ние това няма да го платим, защото не сте го заложили. Ние обаче няма как да придвидим всичко, защото не знаем на 5 м под земята какво ни чака и точно за това добре, че нашата община има едни добри приходи, прекратяваме някой проект който сме искали да направим и прехвърляме средствата към водния цикъл. Водния цикъл е приоритет за общината, ако не е така поправете ме. Ние трябва до 30.10 да отчетем проекта в Министерството на финансите, за да можем да си вземем нашите пари. Миналата година всички последствия от наводненията общината сама си ги плати.
Т.Дамянов: Да приоритет е, но аз се опасявам, че става една бездънна яма. Ние всеки месец правим едни промени. Това са едни големи пари.
П.Рейзи: На базата на 72 млн. проект ние сме дали не повече от 500-600хил. лв. 72млн. е капиталовата програма за 10години,а ние ги взимаме от Европейския съюз и си правим пречиствателната станция.
Т.Дамянов: Какво представляват професионална печка и фризер за детската градина по 3 400лв. колко деца има и колко готвачки?
П.Рейзи: Там има необходимост от тези уреди, трябва да ги купим, а вие ако прецените че са много скъпи можете да се въздържите или да гласувате против. В момента не мога да кажа колко са децата, мога да ви изготвя писмена справка, но за мен то няма значение. Мисля, че до тук каквото сме направили за децата по никакъв начин не сме поставяли в затруднение Община Созопол.
Т.Дамянов: Няма нужда от справка, само да изразя мнение, че действително има такива уреди, но се съмнявам че са необходими точно такива уреди.
П.Рейзи: Към докладната има докладна записка от лицето което се занимава с детските градини и там е описана нуждата от уредите.
Кр.Германова:Имате ли други въпроси и коментари? Няма. Преминаваме към гласуване давам думата на г-жа Щерионова да зачита перата.
П.Щерионова:1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г. с 1 000 000лв. по параграфи, както следва:Наименование на параграфи било увеличение ставаІ.Всичко собствени приходи 20 450 000лв. 1 000 000лв. 21 450 000лв.в т.ч. -неданъчни приходи 13 610 000лв. 1 000 000лв. 14 610 000лв.в т.ч.било намаление става37-00 - внесени ДДС и други данъци в/ху продажбите (-) 1 320 000лв 1 000 000лв. (-) 320 000лв. от тях:§ 37-01 - внесен ДДС (-) 1 200 000лв. 1 000 000лв. (-) 200 000лв.Ведно с промяната на комисията
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1281

Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г. с 1 000 000лв. по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става

І.Всичко собствени приходи 20 450 000лв. 1 000 000лв. 21 450 000лв.
в т.ч.
-неданъчни приходи 13 610 000лв. 1 000 000лв. 14 610 000лв.
в т.ч.
било намаление става
37-00 – внесени ДДС и други
данъци в/ху продажбите (-) 1 320 000лв 1 000 000лв. (-) 320 000лв.
от тях:
§ 37-01 – внесен ДДС (-) 1 200 000лв. 1 000 000лв. (-) 200 000лв.


П.Щерионова:било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 341 800лв. 850лв. 1 340 950лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 228 000лв. 850лв. 227 150лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 49 950лв. 850лв. 50 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
-мултифункционално устройство 10 000лв. 850лв. 10 850лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова:2.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както гласувахме до сега.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
6 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:2.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 200 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 915 140лв. 200 000лв. 1 115 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 915 140лв. 200 000лв. 1 115 140лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 118 180лв. 66 800лв. 184 980лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 66 800лв. 116 800лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 312 000лв. 100 000лв. 212 000лв.
в т.ч.
-Аварийни ремонти по водопроводна
мрежа на гр.Черноморец 312 000лв. 100 000лв. 212 000лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 33 200лв. по параграфи, както гласувахме до сега.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова:Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 425 356лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 800 000лв. 425 356лв. 1 374 644лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 1 800 000лв. 425 356лв. 1 374 644лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 1

П.Щерионова:Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води населените места” – увеличение с 624 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – Придобиване на ДМА 30 762лв. 624 000лв. 654 762лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-строителство на КПС , напорни
тръбопроводи и колектори: 1.Подобект:
КПСт "Пристанище" и напорни
тръбопроводи до изливна шахта;
2.Подобект: Колектор "Крайбрежен"
от СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали"
до КПСт "Пристанище" и колектор
"Провлака" (от същ.канал на
ул. "Хан Крум" до КПСт "Пристанище");
3. Подобект: КПСт "Хармани" и
напорни тръбопроводи до
изливна шахта;
4.Подобект: Довеждащ колектор
"Созопол"(от изливна шахта на
напорни тръбопроводи от КПСт
"Пристанище" и КПСт "Хармани"
до ПСОВ Созопол) /допълнение-
проектиране, СМР,авторски и
строителен надзор, въвеждане
в експлоатация и др.непредвидени 3 202лв. 524 000лв. 527 202лв.
-изграждане на колектори и ПС
Черноморец - СМР,КПС1 ,КПС2 и
КПС ІІ подем - външно ел.захранване
и ВиК връзки, стр.надзор, въвеждане
в експлоатация и др. 7 560лв. 100 000лв. 107 560лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 1; Въздържали се: 0

било намаление става
П.Щерионова:§ 10-00 – издръжка 374 739лв. 2 200лв. 372 539лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 2 200лв. 27 800лв.

Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0


било увеличение става
П.Щерионова:§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 113 500лв. 2 200лв. 1 115 700лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- закупуване на центробежна помпа
за РДНО 0лв. 2 200лв. 2 200лв.

Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова:Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова:2.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със 165 444лв. по дейности и параграфи, както гласувахме до сега.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1

било увеличение става
П.Щерионова:§ 10-00 – издръжка 290 400лв. 60 000лв. 350 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 70 000лв. 31 000лв. 101 000лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 80 000лв. 29 000лв. 109 000лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

било увеличение става
П.Щерионова: § 52-00 – придобиване на ДМА 6 368 374лв. 130 000лв. 6 498 374лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 –придобиване
на др.оборудване, машини
и съоръжения:
-оборудване на паркинг "Север"
и паркинг "ЮГ" - Градски стадион
гр.Созопол 100 000лв. 97 000лв. 3 000лв.
- подпараграф 52-05 –придобиване
на стопански инвентар:
-обзавеждане тренировъчно игрище,
съблекални и прилежаща
инфраструктура и други в УПИ І – 1017
кв.87 гр.Созопол 32 000лв. 29 000лв. 3 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
Променя наименованието на обекта:
Било: проектиране и изграждане на спортна
площадка с Равадиново в кв.16 УПИ І кв.16
за „КОО” в т.ч. строителен , авторски надзор,
въвеждане в експлоатация
Става : проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева в УПИ-VІ „За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16, с Равадиново, в т.ч.строителен
и авторски надзор, въвеждане в експлоатация
и др.непредвидени 64 200лв. 200 00лв. 264 200лв.
от тях:
-целеви средства от РБ 64 200лв. 0лв. 64 200лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 200 000лв. 200 000лв.
-подземен паркинг "Север" №1 и
тренировъчно игрище със
съблекални и прилежаща инфраструктура
в т.ч. строителство, авторски и
строителен надзор и други 2 734 380лв. 527 000лв. 3 261 380лв.
било намаление става
-благоустрояване терена на Градски
стадион в УПИ І 1017 в кв.87
гр.Созопол в т.ч. смр,технически
паспорт и енергийна ефективност,
технически и авторски надзор 990 000лв. 471 000лв. 519 000лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение със 190 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както гласувахме до момента
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:2.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 190 000лв. по дейности и параграфи, както гласувахме до сега
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 425 356лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт 216 900лв. 425 356лв. 642 256лв.
в т.ч.
-„Основен ремонт път ІV-90065
/Бургас-Царево-Созопол/-участък
к-.г „Златна рибка” до гр.Созопол/ 216 900лв. 425 356лв. 642 256лв.
от тях:
-целеви средства от РБ 216 900лв. 0лв. 216 900лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 425 356лв. 425 356лв.

Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 1

П.Щерионова:§ 10-00 – издръжка 900 986лв. 18 500лв. 882 486лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 18 500лв. 81 500лв.

Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

било увеличение става
П.Щерионова:§ 52-00 – придобиване на ДМА 159 560лв. 18 500лв. 178 060лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- доставка и монтаж на 10бр.климатици
за СОУ гр.Созопол 0лв. 18 500лв. 18 500лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 262 012лв. 4 200лв. 266 212лв.
в т.ч
подпараграф 53-09-придобиване
на други НМДА:
-ПУП-ПРЗ за ПИ 68800.50.230
местност „Куку-баир” землище
гр.Созопол 0лв. 4 200лв. 4 200лв.
- изработване на ПУП-ПРЗ за обект
”Център за изкуство,местни
занаяти и традиции в УПИ ХІХ157,
кв.16 гр.Созопол 0лв 1 200лв. 1 200лв.
било намаление става
-ПУП КПС 6 з- ще Черноморец 6 000лв. 1 200лв. 4 800лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –увеличение с 4 200лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както гласувахме до сега
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова:2.5.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 429 556лв. по дейности и параграфи, както гласувахме до сега
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2

П.Щерионова:2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2015г. с 985 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както гласувахме до сега.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1282
По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2015г. с 985 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 341 800лв. 850лв. 1 340 950лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 228 000лв. 850лв. 227 150лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 49 950лв. 850лв. 50 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
-мултифункционално устройство 10 000лв. 850лв. 10 850лв.

2.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 200 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 200 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 915 140лв. 200 000лв. 1 115 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 915 140лв. 200 000лв. 1 115 140лв.


2.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със 165 444лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 33 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 118 180лв. 66 800лв. 184 980лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 66 800лв. 116 800лв.

било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 312 000лв. 100 000лв. 212 000лв.
в т.ч.
-Аварийни ремонти по водопроводна
мрежа на гр.Черноморец 312 000лв. 100 000лв. 212 000лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 425 356лв. по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 800 000лв. 425 356лв. 1 374 644лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 1 800 000лв. 425 356лв. 1 374 644лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води населените места” – увеличение с 624 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – Придобиване на ДМА 30 762лв. 624 000лв. 654 762лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-строителство на КПС , напорни
тръбопроводи и колектори: 1.Подобект:
КПСт "Пристанище" и напорни
тръбопроводи до изливна шахта;
2.Подобект: Колектор "Крайбрежен"
от СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали"
до КПСт "Пристанище" и колектор
"Провлака" (от същ.канал на
ул. "Хан Крум" до КПСт "Пристанище");
3. Подобект: КПСт "Хармани" и
напорни тръбопроводи до
изливна шахта;
4.Подобект: Довеждащ колектор
"Созопол"(от изливна шахта на
напорни тръбопроводи от КПСт
"Пристанище" и КПСт "Хармани"
до ПСОВ Созопол) /допълнение-
проектиране, СМР,авторски и
строителен надзор, въвеждане
в експлоатация и др.непредвидени 3 202лв. 524 000лв. 527 202лв.

-изграждане на колектори и ПС
Черноморец - СМР,КПС1 ,КПС2 и
КПС ІІ подем - външно ел.захранване
и ВиК връзки, стр.надзор, въвеждане
в експлоатация и др. 7 560лв. 100 000лв. 107 560лв.

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 374 739лв. 2 200лв. 372 539лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 2 200лв. 27 800лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 113 500лв. 2 200лв. 1 115 700лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- закупуване на центробежна помпа
за РДНО 0лв. 2 200лв. 2 200лв.

2.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 190 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение със 190 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 290 400лв. 60 000лв. 350 400лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 70 000лв. 31 000лв. 101 000лв.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 80 000лв. 29 000лв. 109 000лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 368 374лв. 130 000лв. 6 498 374лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-03 –придобиване
на др.оборудване, машини
и съоръжения:
-оборудване на паркинг "Север"
и паркинг "ЮГ" - Градски стадион
гр.Созопол 100 000лв. 97 000лв. 3 000лв.

- подпараграф 52-05 –придобиване
на стопански инвентар:
-обзавеждане тренировъчно игрище,
съблекални и прилежаща
инфраструктура и други в УПИ І – 1017
кв.87 гр.Созопол 32 000лв. 29 000лв. 3 000лв.

било увеличение става
подпараграф 52-06-изграждане
на инфраструктурни обекти:
Променя наименованието на обекта:
Било: проектиране и изграждане на спортна
площадка с Равадиново в кв.16 УПИ І кв.16
за „КОО” в т.ч. строителен , авторски надзор,
въвеждане в експлоатация
Става : проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева в УПИ-VІ „За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16, с Равадиново, в т.ч.строителен
и авторски надзор, въвеждане в експлоатация
и др.непредвидени 64 200лв. 200 00лв. 264 200лв.
от тях:
-целеви средства от РБ 64 200лв. 0лв. 64 200лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 200 000лв. 200 000лв.

-подземен паркинг "Север" №1 и
тренировъчно игрище със
съблекални и прилежаща инфраструктура
в т.ч. строителство, авторски и
строителен надзор и други 2 734 380лв. 527 000лв. 3 261 380лв.

било намаление става

-благоустрояване терена на Градски
стадион в УПИ І 1017 в кв.87
гр.Созопол в т.ч. смр,технически
паспорт и енергийна ефективност,
технически и авторски надзор 990 000лв. 471 000лв. 519 000лв.

2.5.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 429 556лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – увеличение с 425 356лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 216 900лв. 425 356лв. 642 256лв.
в т.ч.
-„Основен ремонт път ІV-90065
/Бургас-Царево-Созопол/-участък
к-.г „Златна рибка” до гр.Созопол/ 216 900лв. 425 356лв. 642 256лв.
от тях:
-целеви средства от РБ 216 900лв. 0лв. 216 900лв.
-от собствени бюджетни средства 0лв. 425 356лв. 425 356лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –увеличение с 4 200лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

било намаление ства

§ 10-00 – издръжка 900 986лв. 18 500лв. 882 486лв.
в т.ч.
10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 18 500лв. 81 500лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 159 560лв. 18 500лв. 178 060лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
- доставка и монтаж на 10бр.климатици
за СОУ гр.Созопол 0лв. 18 500лв. 18 500лв.


било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 262 012лв. 4 200лв. 266 212лв.
в т.ч
подпараграф 53-09-придобиване
на други НМДА:
-ПУП-ПРЗ за ПИ 68800.50.230
местност „Куку-баир” землище
гр.Созопол 0лв. 4 200лв. 4 200лв.

- изработване на ПУП-ПРЗ за обект
”Център за изкуство,местни
занаяти и традиции в УПИ ХІХ157,
кв.16 гр.Созопол 0лв 1 200лв. 1 200лв.

било намаление става

-ПУП КПС 6 з- ще Черноморец 6 000лв. 1 200лв. 4 800лв.

П.Щерионова:Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ" - извършва компенсирани промени по плана на разходните подпараграфи, както следва: било става§ 52-00 - придобиване на ДМА 29 000лв. 29 000лв.в т.ч. било намаление става подпараграф 52-03 - придобиване надруго оборудв. машини и съоръжения:-детски съоръжения/люлка, клатушка,пързалка/ за ОДЗ Созопол 20 000лв. 6 800лв. 13 200лв. било увеличение ставаподпараграф 52-05 - придобиване настопански инвентар: 9 000лв. 6 800лв. 15 800лв.в т.ч.-закупуване на професионален фризер за ЦДГ с.Крушевец 0лв. 3 400лв. 3 400лв.-закупуване на професионална ел.печказа ЦДГ с.Росен 0лв. 3 400лв. 3 400лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1


П.Щерионова:Дейност 389 „Други дейности по образованието" - увеличение с 15 000лв., по параграфи, както следва: било увеличение става§ 10-00 - издръжка 49 300лв. 15 000лв. 64 300лв. в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 45 000лв. 15 000лв. 60 000лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова:Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция „Образование" за 2015г. с 15 000лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по дейности, както ги гласувахме
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1283
3.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2015г. с 15 000лв. в частта за местни дейности и извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по дейности, както следва:

-Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните подпараграфи, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 29 000лв. 29 000лв.
в т.ч. било намаление става
подпараграф 52-03 – придобиване на
друго оборудв. машини и съоръжения:
-детски съоръжения/люлка, клатушка,
пързалка/ за ОДЗ Созопол 20 000лв. 6 800лв. 13 200лв.
било увеличение става

подпараграф 52-05 – придобиване на
стопански инвентар: 9 000лв. 6 800лв. 15 800лв.
в т.ч.
-закупуване на професионален фризер
за ЦДГ с.Крушевец 0лв. 3 400лв. 3 400лв.

-закупуване на професионална ел.печка
за ЦДГ с.Росен 0лв. 3 400лв. 3 400лв.

-Дейност 389 „Други дейности по образованието” - увеличение с 15 000лв., по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 49 300лв. 15 000лв. 64 300лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 45 000лв. 15 000лв. 60 000лв.


П.Щерионова:Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2015г. в частта за местни дейности, както следва:Кметство с.Индже войвода4.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби" дейност 122 „Общинска администрация " , както следва:било намаление става§ 10-00 - издръжка 8 825лв. 1 500лв. 7 325лв.в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 2 425лв. 1 500лв. 925лв. било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.в т.ч.подпараграф 52-03- придобиванена др.оборудв.машини и съоръж.-закупуване на храсторез за нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1284

4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2015г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Индже войвода
4.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 8 825лв. 1 500лв. 7 325лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 425лв. 1 500лв. 925лв.

било увеличение става

§ 52-00– придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на храсторез за
нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

П.Щерионова:5.Въз основа на приетите решения по т. 2.1, т.2.3, т.2.4, т. 2.5, т.3 и т.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г., в т.ч 6 674 380 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №7/ било увеличение ставаОбщо капиталови разходи: 13 046 476лв. 1 106 606лв. 14 153 082лв.От-собствени средства за местни дейности 12 638 506лв. 1 106 606лв. 13 745 112лв.
Кр.Германова:Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1285

5.Въз основа на приетите решенияпо т. 2.1, т.2.3, т.2.4, т. 2.5, т.3 и т.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г., в т.ч 6 674 380 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №7/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 13 046 476лв. 1 106 606лв. 14 153 082лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 12 638 506лв. 1 106 606лв. 13 745 112лв.

Кр.Германова: Следваща точка е доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Светлана Лулева.
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шеството редовно заседание на общински съвет Созопол. На 23.03.2015г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
На заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател на комисията; Стойчо Неделчев; Тодор Чакъров; Йордан Петков; Румен Димитров. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 380/ 11.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Продажба чрез публичен търг на имоти – астна общинска собственост на ходящи се в м-ст „Буджака“ з-ще на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуванетоЗа: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Къде се намира имота какво представлява и кой има инвестиционни намерения?
Г.Георгиева: Двата имота са в близост един до друг между тях има други два имота, завоя срещу бензиностанцията на входа от плаж хармани. Интереса е от собствениците на съседните имоти.
Кр.Германова:Имате ли други въпроси колеги?Няма. Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 17; За: 11; Против: 3; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1286

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.212 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имоти - частна общинска собственост, представляващи:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2576/02.10.2014 год.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67800.5.212 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2578/02.10.2014 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите по т.2 както следва:
3.1. За поземлен имот с идентификатор 67800.5.195 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 1076 кв.м. /хиляда седемдесет и шест/ квадратни метра, възлизаща на 139 470,00лв./сто тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150120/03.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. За поземлен имот с идентификатор 67800.5.212 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 256 кв.м. /двеста петдесет и шест/ квадратни метра, възлизаща на 25 330,00лв./двадесет и пет хиляди триста и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150119/03.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 391/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1287

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.100 ал.9 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.106, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти общинска собственост с НТП:мери,пасища и ливади,която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 392/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Зидарово, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1288

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г,. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот №120001 с площ от 12,199 дка в землището на с.Зидарово, актуван с акт за частна общинска собственост №2936/01.04.2015г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, представляващ поземелен имот №120001 с площ от 12,199 дка в землището на с.Зидарово.
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 120,00лв./сто и двадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150136/10.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 394/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Г-н Кмете нали приехме една такава докладна записка за тези имоти? Кое налага пак да гласуваме?
П.Рейзи: Оценките изтичат след 6 месеца и за да ги пуснем отново трябва да има актуална оценка.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1289

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 85 500,00лв./осемдесет и пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150137/11.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 83 000,00лв. /осемдесет и три хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150121/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 500,00лв./осемдесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150122/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 950,00лв./седемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150123/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 400,00лв./седемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150124/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 600,00лв./седемдесет и пет хиляди и шестотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150125/04.06.2015г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.7. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 72 900,00лв./седемдесет и две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150126/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 500,00лв./шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150127/04.06.2015г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 65 100,00лв./шестдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150134/09.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 62 600,00лв. /шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150128/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60 000,00лв. /шестсдесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150129/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

1.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 57 500,00лв./петдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201501230/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота

1.13. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 000,00лв./петдесет и пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150131/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 396/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ X-154, кв.6 по плана на с.Вършило, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1290

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол от една страна и съсобствениците Веселин Василев Стаматов и Светла Радомирова Даскалова – Стаматова – от друга страна, чрез продажба на 110 кв.м.ид.ч. /сто и десет квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ X-154, кв.6 по плана на с. Вършило, Община Созопол, целият с площ 489 кв.м. /четиристотин осемдесет и девет квадратни метра/.
2. Одобрява експертна оценка № 20150074/03.06.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 380 лв./хиляда триста и осемдесет лева/, без ДДС/ съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 397/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1291

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.1 НРПУОС, да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р Красимир Димитров” ЕООД за период от 5 години, зъболекарски кабинет с площ от 14,44 кв.м. заедно със складово помещение с площ от 11.39 кв.м, находящи се на първи етаж в сграда, разположена в УПИ VI (шест римско) - Здравната служба, в кв. 42 (квартал четиридесет и две), в с. Крушевец, Община Созопол, с месечен наем в размер на 32,29 лв. (тридесет и два лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС.
Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 398/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ с идентификатор 67800.502.46по КК на гр.Созопол, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуванетоЗа: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1292

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Тодорка Георгиева Петрова, Петко Георгиев Керанков, Георги Петков Керанков и Йорданка Петкова Керанкова, чрез продажба на 8 кв.м.ид.ч. /осем квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ с идентификатор по КК 67800.502.46 /ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и две, поземлен имот – четиридесет и шест / по КК на гр. Созопол.
2. Одобрява експертна оценка № 20150073/03.06.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 100 лв. /две хиляди и сто лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Кр. Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, ше дам думата на г-н Недин – Председател на комисията.
Ст.Недин:Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание на общински съвет Созопол.
На 23.06.2015г. от 15:50 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха Зафира Хрусанова;Янчо Георгиев;Иван Хаджиев;Христо Бардуков и Стойо Недин – Председател. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Общински съветници;Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 388/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване УПИ I "За сладкарница, озеленяване и подземен паркинг" в кв.81 (ПИ 67800.502.410 и 67800.502.351 по КК)
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1293

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I "За сладкарница, озеленяване и подземен паркинг" в кв.81 по плана на гр.Созопол (ПИ 67800.502.410 и 67800.502.351 по КК)

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 399/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП -частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на 81178.5.108 и 81178.5.444 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри на гр.Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1294

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП -план регулация и застрояване на поземлен имот, общинска собственост, с идентификатор 81178.5.108, по КККР на гр.Черноморец.

Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ с идентификатори 81178.5.108 и 81178.5.444 , с проектна площ на изменението от 45(четиридесет и пет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 3 400 (три хиляди и четиристотин )лв без вкл.ДДС, за 45(четиридесет и пет) кв.м.ид.части от ПИ 81178.5.444, съгласно ЕО № 20150076/11.06.2015г.
при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на 81178.5.108 ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 81178.5.444, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Ст.Недин:Докладна записка с вх. № 400/ 15.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново , на основание чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията с цел провеждане на последваща процедура по отчуждаване на части от поземлен имот, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова:Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1295

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.205 от Закон за устройство на територията, и поради засягане на собствеността върху урегулиран поземлен имот, частна собственост в УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки, частично попадащ в предвиждания на проекта за строителство на ново спортно съоръжение, и при следните мотиви:
1.Настъпили изменения в обществено икономическите условия налагащи нови предвиждания и установяващи необходимите мероприятия за реконструкция на съоръжения за обществено ползване и благоустройствени дейности ;
2.Необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване.

О Д О Б Р Я В А:
1.Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново, с който се образуват нови УПИ І „За КОО”, УПИ V „За търговски обекти на ПК”Изгрев” и УПИ VІ”За озеленяване, спорт и детски площадки”.
2.Общински Съвет Созопол допуска провеждане на процедура по отчуждаване на засегнатите от предвижданията на плана имоти.

Кр.Германова: Последна точка от дневния ред е доклада на комисията по здравеопазване, давам думата на Председателя на комисията – г-н Пухов.
Г.Пухов: Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четиридесет и шестото редовно заседание на общински съвет Созопол.
На 23.06.2015г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания. На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател;Росен Деспов;Илиян Стефанов;Стойчо Неделчев;Христо Бардуков.В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол;Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол;Общински съветници;Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа Докладна записка с вх. № 385/ 12.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
По предложение на вносителя бе разгледана и още една молба за отпускане на еднократна помощ, а именно:
- Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец за отпускане на еднократна помощ на сина й Халил Огнянов Митев в размер на 500лв.

Комисията след като констатира, че лицето Недялка Параскова Делииванова от гр. Созопол е починало, счита че молбата не следва да бъде разглеждана и гласувана от Общински съвет.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма
Комисията предлага да бъде отпусната еднократна помощ на лицата, така както е по докладната без лицето Недялка Параскова Делииванова от гр. Созопол, ведно с предложението на вносителя за допълнение.

Кр.Германова: Колеги ще зачитам и ще гласуваме лицата едно по едно.
Стамен Тодоров Явахчов от гр. Созопол - в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Румяна Йорданова Кирова от с. Равна гора –в размер на 900 / деветстотин / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Карамфила Петкова Савова от гр. Созопол в размер на 900 / деветстотин / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Стефка Красимирова Парламова от с. Равадиново –за проведено лечение на сина и Красимир Георгиев Парламов –в размер на 430 / четиристотин и тридесет / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Яни Савов Хрусанов от гр. Созопол – ЕГН: 5501040561, в размер на 500 / петстотин / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Ангел Асенов Милев от с. Равна гора –в размер на 490 / четиристотин и деветдесет / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Кана Георгиева Петрова от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Тодорка Христова Тодорова от с. Вършило –в размер на 320 / триста и двадесет / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Михаил Тодоров Георгиев от с. Зидарово –в размер на 230 / двеста и тридесет / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Никола Лазаров Батилов от с. Присад – в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова:Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец за отпускане на еднократна помощ на сина й Халил Огнянов Митев в размер на 500лв.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Колеги като цяло Докладна записка с вх. № 385/ 12.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи, така както ги гласувахме по – горе. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1296


1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

 Стамен Тодоров Явахчов от гр. Созопол - ЕГН: **********, за извършена операция в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лв.

 Румяна Йорданова Кирова от с. Равна гора – ЕГН: ***********, за извършена операция на лакътна става в размер на 900 / деветстотин / лв.

 Карамфила Петкова Савова от гр. Созопол – ЕГН:*********, за извършена оперативно лечение в размер на 900 / деветстотин / лв.

 Стефка Красимирова Парламова от с. Равадиново – ЕГН: 8308230598, за проведено лечение на сина и Красимир Георгиев Парламов – ЕГН: **********, 83 % степен на увреждане - детска церебрална парализа , в размер на 430 / четиристотин и тридесет / лв.
 Яни Савов Хрусанов от гр. Созопол – ЕГН: *********, за извършена операция и проведено лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
 Ангел Асенов Милев от с. Равна гора – ЕГН: **********, за извършено оперативно лечение на ръка в размер на 490 / четиристотин и деветдесет / лв.
 Кана Георгиева Петрова от гр. Созопол – ЕГН: **********, с диагноза „ мозъчно – съдова болест“ за проведено лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
 Тодорка Христова Тодорова от с. Вършило – ЕГН: *********, 100 % нетрудоспособност, за проведено лечение в размер на 320 / триста и двадесет / лв.
 Михаил Тодоров Георгиев от с. Зидарово – ЕГН: ********,за извършена оперативна интервенция в размер на 230 / двеста и тридесет / лв.
 Никола Лазаров Батилов от с. Присад – ЕГН: ******, страдащ от исхемична болест на сърцето – за проведено лечение в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.
 Йълдъз Фикретова Митева от с.Крушевец - ЕГН: ******за отпускане на еднократна помощ на сина й Халил Огнянов Митев в размер на 500 /петстотин/лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопо
Протокола е публикуван на 06.07.2015г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...