:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 47/ 31.07.2015


ПРОТОКОЛ № 47
На 31.07.2015г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега започваме с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Петков
Й.Петков: Уважаеми г-н Кмете искаме да попитаме какво се случва с пътя на Дюни, Алепу или така нареченият шофьорски плаж? Защо беше затворен?
П.Рейзи: Пътя е отворен и всички се движат нормално. Искахме да го затворим и затворихме половината платно, получи се негодувание и тогава прецених, че няма нужда от това нещо и го отворихме.
Кр.Германова: Други въпроси. Г-н Деспов.
Р.Деспов: Г-н Кмете аз слушах едно ваше изявление, че мотивът Ви за затваряне на пътят е бил, че той е опасен, ако е така защо трябва да го отваряме? Не е ли по-добре да стои затворен?
П.Рейзи: Ние сме взели нужните мерки за това, че пътя е опасен, поставили сме нужните знаци. По отношение на плажа, на дюните или блатото – има кой да ги защитава.
Р.Деспов: И още един въпрос, в община Созопол има практика в гр.Созопол да се предплащат паркоместа и те да се означават. Има ли практика такава и в другите населени места и в частност в гр.Черноморец?
П.Рейзи: За момента в Черноморец нямаме такава практика, но предстои да го направим.
Кр.Германова: Други въпроси. Г-н Пухов
Г.Пухов: Моето не е въпрос, а препоръка г-н Кмете, до разкопките под църквата Кирил и Методий трябва да се сложи една информационна табела. И да се смени покритието на пеща.
П.Рейзи: Ние от горната страна сме поставили табела, искате да кажете да сложим още една отдолу? Да ще поставим. За пеща сме го говорили с г-н Недев, той не можа да намери вариант за момента, пак ще говорим.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред, колеги всички вие сте получили покана. По време на заседанието на комисията по законност се направи едно предложение за промяна в дневния ред, а именно:
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби предлага на Общински съвет да приеме промяна в дневния ред, а именно: Докладна записка с вх. № 490/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, да бъде изместена от позиция 47 в дневния ред на позиция 8 в Доклада на комисията по общинска собственост.
И също така аз имам предложение за допълнение към дневния ред, а именно:
VI Докладна записка с вх. № 502/ 24.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарни оценки за имоти с начин на трайно ползване пасища в землище с.Вършило.
VII Докладна записка с вх. № 506/ 28.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III, кв.34 по плана на гр.Созопол, Община Созопол.
VIII Докладна записка с вх. № 508/ 29.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Уличен водопровод ПЕВП ф 90 за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 81178.5.163 / идентичен с УПИ VІІ 5163 в м.”Аклади” , землище гр.Черноморец ”
IX Докладна записка с вх. № 510/ 29.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на Център за спешна медицинска помощ гр. Бургас, за изграждане на филиал към Център за спешна медицинска помощ в ПИ 67800.503.597 по Кадастрална карта на гр.Созопол.

Имате ли предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направените предложения за промяна и допълнение на дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Сега като цяло колеги, Дневния ред ведно с гласуваните преди малко допълнение и промяна. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1297
Общински съвет Созопол, прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. – 30.06.2015Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 456/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализация на общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014- 2020 год. В частта «Горско стопанство»
2. Докладна записка с вх. № 480/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
3. Докладна записка с вх. № 481/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
4. Докладна записка с вх. № 482/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
5. Докладна записка с вх. № 452/ 15.0.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 година във функция „Общи държавни служби”.
6. Докладна записка с вх. № 486/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
7. Докладна записка с вх. № 495/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „КПСт Равадиново и напорен тръбопровод”.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. № 490/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
9. Докладна записка с вх. № 427/ 30.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 441/ 08.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище на с.Крушевец, община Созопол
11. Докладна записка с вх. № 443/ 09.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот – частна общинска собственост, ПИ 67800.504.285, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС № 842 от 28.03.2014г.
12. Докладна записка с вх. № 447/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в плана за обезщетение по чл.19 ал.18 ППЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. № 450/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-1348 кв.148 по плана на гр.Созопол, с идентификатор №67800.505.93 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол
14. Докладна записка с вх. № 451/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг няа УПИ XVI-общ. В кв. 38 по плана на с.Крушевец, общ Созопол
15. Докладна записка с вх. № 457/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:н Приемане на Решение за промяна начинана трайно ползване на имоти представляващи «мери и пасища» за други земеделски нужди
16. Докладна записка с вх. № 458/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Равадиново, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 459/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 460/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Индже войвода.
19. Докладна записка с вх. № 461/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарна оценка за проектно УПИ III – за магазин, бистро в кв.80 с идентификатор по КК 67800.502.147
20. Докладна записка с вх. № 462/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол
21. Докладна записка с вх. № 463/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в зоната по §4, м-ст „Кошарите” з-ще с.Росен, Община Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 464/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, Община Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 465/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Росен.
24. Докладна записка с вх. № 466/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
25. Докладна записка с вх. № 467/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
26. Докладна записка с вх. № 468/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
27. Докладна записка с вх. № 469/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
28. Докладна записка с вх. № 470/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-511, кв.50 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
29. Докладна записка с вх. № 471/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол
30. Докладна записка с вх. № 472/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IV-13033, кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
31. Докладна записка с вх. № 473/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIV-13033, кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
32. Докладна записка с вх. № 474/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ V-13033, кв.47, целият с площ от 650 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
33. Докладна записка с вх. № 475/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX-13033, кв.38, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 476/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ II-13033, кв.47, целият с площ от 505 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
35. Докладна записка с вх. № 477/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVII-13033, кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
36. Докладна записка с вх. № 478/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, кв.47, целият с площ от 510 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
37. Докладна записка с вх. № 479/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Решение за промяна начинана трайно ползване на имоти представляващи «мери и пасища» за други земеделски нужди
38. Докладна записка с вх. № 483/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Равадиново, Община Созопол.
39. Докладна записка с вх. № 484/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
40. Докладна записка с вх. № 485/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Равадиново, Община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
41. Докладна записка с вх. № 436/ 03.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 67800.8.167, м.“Буджака“, землище гр.Созопол, обл. Бургас.
42. Докладна записка с вх. № 444/ 09.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 134.235, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
43. Докладна записка с вх. № 454/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново, чрез отчуждаване на части от поземлен имот -УПИ V, кв.16 частна собственост, попадащи в предвижданията му.
44. Докладна записка с вх. № 455/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
45. Докладна записка с вх. № 487/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ“За озеленяване и младежки клуб“ в кв.38 по плана на с.Крушевец общ.Созопол.
46. Докладна записка с вх. № 488/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработването на ПУП-изменение на план регулация в обхват на ПИ № 67800.502.146 по КК на гр.Созопол, участващ в УПИ XXXII-938 и улично регулационни мероприятия /ПИ с идентификатор 67800.502.431 /, представляващи пешеходен проход между УПИ XXXII-938, VI-939,940 и I-„За почивна станция на МВР и озеленяване“ в квартал 72 по плана на гр.Созопол.
47. Докладна записка с вх. № 489/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с цел продажба на част от поземлен имот с идентификатор №81178.60.24 по Кадастралната карта на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №24 по плана на новообразуваните имоти зоната по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас/.
48. Докладна записка с вх. № 493/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация, на основание чл.129,ал.1 от Закон за устройство на територията и във връзка с чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията в с.Равна гора, Община Созопол;
49. Докладна записка с вх. № 494/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - частично изменение на план регулация и застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот X-5101, с идентификатор 67800.4.295, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилни сгради“.
VI. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 502/ 24.07.2015Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ ЗА ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ПАСИЩА В ЗЕМЛИЩЕ С.ВЪРШИЛО
VII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 506/ 28.07.2015Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА СОЗОПОЛ И СЪСОБСТВЕНИК В УПИ III, КВ.34 ПО ПЛАНА НА ГР.СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ
VIII. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 508/ 29.07.2015Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ЕЛЕМЕНТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В З-ЩЕ ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПЕВП Ф 90 ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 81178.5.163 / ИДЕНТИЧЕН С УПИ VІІ 5163 В М.”АКЛАДИ” , ЗЕМЛИЩЕ ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ ”
IX. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С ВХ. № 510/ 29.07.2015Г., ОТ ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПОЛЗА НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГР. БУРГАС, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЛИАЛ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ПИ 67800.503.597 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГР.СОЗОПОЛ.

Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. – 30.06.2015Г.
Колеги както знаете на всяко шестмесечие съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА предлагам на вашето внимание отчет на нашата дейност.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1298

Общински съвет Созопол приема ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015Г. – 30.06.2015Г

Кр.Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред, давам думата на г-н Маринов председател на комисията по законност.
Ст.Маринов: СТАНОВИЩЕ НА комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, ОТНОСНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 24.07.2015г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Стоян Маринов – Председател; Светлана Лулева, Гено Пухов, Стойо Недин и Пенка Щерионова В работата на заседанието взеха участие Касимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 456/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализация на общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014- 2020 год. В частта «Горско стопанство»
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1299

Допълва общински план за развитие 2014-2020, съгласно приложен проект за изменение.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 480/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Увеличаваме цените ли?
Кр.Германова: Докладната записка е направена във връзка с промяната в закона, че трябва да се издават касови бележки и вече няма да е цена за билет, а цена за вход – това е разликата. Промяна в цените няма.
Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1300

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол :
1. Чл.150 се изменя и добива следната редакция:
„Чл.150 За вход и екскурзоводски беседи за музейни обекти се заплащат цени както следва :
1. Археологически музей – Созопол:
- Цена за вход възрастни - 7.00 лв/чов;
- Цена за вход за учащи - 3.00 лв/чов;
- Цена на вход за групи над 6 човека - 6.00 лв/чов;
- Цена за семейно посещение - 10.00 лв;
- Цена на беседа - 10.00 лв;
- Цена беседа „Туристическа обиколка „Стар град” Созопол - 30.00 лв.
2. Етнографска експозиция „Къща Тракийски хан” гр.Созопол
- Цена на вход за възрастни - 3.00 лв/чов;
- Цена на вход за учащи - 2.00 лв/чов;
- Цена на вход за групи над 6 човека - 2.00 лв/чов.
3. Музей „Свети Никола” гр.Черноморец
- Цена за вход възрастни - 4.00 лв/чов;
- Цена за вход за учащи - 2.00 лв/чов;
- Цена за вход за групи над 6 човека - 3.00 лв/чов;
- Цена на беседа - 10.00 лв.
4. За деца до 6 години и за жители на община Созопол посещенията са безплатни. „

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 481/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1301

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол :
2. Чл.149 се изменя и добива следната редакция:
„ Чл. 149 (1) За ползване на градски стадион гр.Созопол, за спортни и други мероприятия се заплащат цени както следва :
- 100.00 лв с ДДС на час за ползване на основен спортен терен без използване на съоръженията за осветление ;
- 200.00 лв с ДДС на час за използване на основен спортен терен с включени съоръжения за осветление;
- 400.00 лв с ДДС на час за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център без използване на съоръженията за осветление;
- 500.00 лв с ДДС на час за комплексно ползване на основен спортен терен и спортно-възстановителен център с включени съоръжения за осветление;
- 70.00 лв с ДДС на час за ползване на тренировъчен терен с изкуствена настилка без използване на съоръженията за осветление;
- 100.00 лв с ДДС на час за ползване на тренировъчен терен с изкуствена настилка с включени съоръжения за осветление.”

(2) За вход на стадион „Арена Созопол” се заплащат следните цени:
- 2.00 лв с ДДС - за трибуни ;
- 5.00 лв с ДДС- за ВИП ложа.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 482/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Г-н Кмете ако може да уточним какво е собственици на поземлени имоти със сгради, собственост на други физически или юридически лица, кой точно освобождаваме – предприятието собственост на терена или тези които са собственици на сградата или и двете?
П.Рейзи: Собственост на терена, другите си плащат. Там където има построена сграда е нормално да си плащат. Ако е само земя не се формира боклук и не плащат.
Р.Деспов: Благодаря Ви за отговора, но тук става въпрос за предприятия собственици на поземлени имоти със сгради, собственост на други физически или юридически лица, т.е. аз го разбирам, че едно юридическо лице е собственик на имота на който има сграда собственост на друго юридическо лице.
П.Рейзи: Юридическото лице има земята, а физическото лице има сградата. Говорим за чужденците, които в България не могат да купуват земя. Те идват купуват апартамента, но земята не могат да я добият и тази земя остава на строителя и ние вървим към формула за освобождаване от такса битови отпадъци, няма смисъл да се дублират, този който ползва сградата плаща.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1302

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/,чл.8:
- (нова,приета с Решение 1302/ 47/ 31.07.2015г.) ал.3 .Категории лица по чл.8 ал.1 , освободени изцяло или частично от такса битови отпадъци:
т.1.Освободени изцяло:
- Предприятия и физически лица,собственици на трансформаторни постове,възлови станции,фотоволтаични централи и други добиващи и разпространяващи електрическа енергия.
- Предприятия,собственици на поземлени имоти със сгради,собственост на други физически или юридически лица.
т.2.Освободени частично:
- Предприятия,извършващи търговска и производствена дейност със самостоятелно организирано сметопочистване и сметоизвозване .
- Кооперации /по смисъла на Закона за кооперациите/,собственици на поземлени имоти без построени сгради.
- Други,чиято дейност целогодишно не генерира битови отпадъци.
- (нова,приета с Решение 1302/ 47/ 31.07.2015г.)ал.4.Лицата по чл.8 ал.1 и ал.3 в срок до 30 октомври всяка година подават аргументирано искане за изцяло или частично освобождаване от такса битови отпадъци.
- (нова,приета с Решение 1302/ 47/ 31.07.2015г.)ал.5.Подадените искания се разглеждат от комисия в състав:Началник отдел”ПДУС”,Началник отдел”Инвестиционна политика и екология”,Началник отдел”ПМДТУ”.Съставя се протокол ,който след утвърждаване от кмета на общината , се връчва на подателите на искания за сведение и на отдел”ПМДТУ” за изпълнение.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред доклада на комисията по финанси, давам думата на г-жа Щерионова.
П.Щерионова: СТАНОВИЩЕ на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, ОТНОСНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ.
На 24.07.2015. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател; Тодор Чакъров; Стоян Маринов; Тодор Дамянов; Янчо Георгиев
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 452/ 15.0.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 година във функция „Общи държавни служби”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1303

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва Бетина Петрова Колева – главен специалист в дирекция „АПИО“ с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от датата на назначаването и.

П.Щерионова:Докладна записка с вх. № 486/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Г-н Деспов.
Р.Деспов: Намаляме 62 хил.лв. средствата за изготвяне работен проект на водопроводна мрежа за Черноморец, означава ли че няма да се работи по този проект?
П.Рейзи: Много са средствата, тези които оставаме са достатъчни.
Р.Деспов: И бихте ли ни разсяснили за изграждане на соларното осветление в М.Мапи, мисля, че за първи път ще се прави в нашата община?
П.Рейзи: Да за първи път изграждаме такова осветление. Избрахме тази отсечка, защото там имаме доста оплаквания, че е тъмна. Тъй като е извън града и да не се копае, решихме че това е една добра алтернатива. И ако излезе сполучливо имам идея целият град да се прехвърли на такъв тип осветление. Вярно е, че излиза много по-скъпо като начална инвестиция, но във времето тази инвестиция се възвръща. Акомулатора е с пет годишна гаранция, а осветлението което може да издържи без светлина е една седмица. Много е интересно и любопитно, надявам се че това което гарантира фирмата е реално и осъществимо.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-жа Хрусанова.
З.Хрусанова: Виждали ли сте някъде такова осветление направено от тази фирма?
П.Рейзи: Да виждал съм в Троян и в Копривщица.
З.Хрусанова: И това са тези 100хил., които прехвърляме от Черноморец?
П.Рейзи: Там реално приключихме с Черноморец, тези средства бяха заложени за аварийни имаше много пукания и късания, след приключване на проекта бяха употребени 140 хил. лв. останалите ги прехвърляме в други посоки.
Кр.Германова:Имате ли други въпроси колеги? Няма. Давам думата на председателката да зачита едно по едно перата.
П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:По приходи1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г. със 100 000лв. по параграфи, както следва:Наименование на параграфи било увеличение ставаІ.Всичко собствени приходи 21 450 000лв. 100 000лв. 21 550 000лв.в т.ч. -неданъчни приходи 14 610 000лв. 100 000лв. 14 710 000лв.в т.ч.било намаление става37-00 - внесени ДДС и други данъци в/ху продажбите (-) 320 000лв. 100 000лв. (-) 220 000лв.от тях:§ 37-01 - внесен ДДС (-) 200 000лв. 100 000лв. (-) 100 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1304


Общински съвет Созопол извършва промени по плана на приходната и разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
По приходи
1.Общински съвет Созопол увеличава плана на приходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г. със 100 000лв. по параграфи, както следва:
Наименование на параграфи било увеличение става
І.Всичко собствени приходи 21 450 000лв. 100 000лв. 21 550 000лв.
в т.ч.

-неданъчни приходи 14 610 000лв. 100 000лв. 14 710 000лв.
в т.ч.
било намаление става
37-00 – внесени ДДС и други
данъци в/ху продажбите (-) 320 000лв. 100 000лв. (-) 220 000лв.
от тях:
§ 37-01 – внесен ДДС (-) 200 000лв. 100 000лв. (-) 100 000лв.П.Щерионова: Функция „Отбрана и сигурност" - увеличение със 122 000лв. по дейности и параграфи, както следва:-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" - увеличение със 122 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става § 10-00 - издръжка 1 115 140лв. 122 000лв. 1 237 140лв.в т.ч.§ 10-30 - текущ ремонт 1 115 140лв. 122 000лв. 1 237 140лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14 За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация" - намаление с 62 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става§ 51-00 - основен ремонт 212 000лв. 62 000лв. 150 000лв.в т.ч.-Аварийни ремонти по водопроводнамрежа на гр.Черноморец 212 000лв. 62 000лв. 150 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 604 „Осветление на улици и площади" - увеличение със 100 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става§ 52-00 - Придобиване на ДМА 73 691лв. 100 000лв. 173 691лв.в т.ч. подпараграф 52-06 - изграждане наинфраструктурни обекти:-изграждане на улично соларно LEDосветление за част от път ІІ-99,местност „Мапи", землище гр.Созопол, в т.ч. СМР, авторски и строителеннадзор,пускане в експлоатация идр.непредвидени разходи 0лв. 100 000лв. 100 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - увеличение с 38 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става§ 52-00 - придобиване на ДМА 131 200лв. 60 000лв. 71 200лв.в т.ч. подпараграф 52-03 - придобиване надр.оборудване, машини и съоръжения-видеонаблюдение за кметстватав Община Созопол 71 000лв. 60 000лв. 11 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било става § 53-00 - придобиване на НМДА 266 212лв. 266 212лв.в т.чподпараграф 53-09-придобиванена други НМДА: било намаление става-изготвяне на работен проектна водопроводна мрежана гр.Черноморец 40 000лв. 16 000лв. 24 000лв. било увеличение става-проектиране на спортно игрищена изкуствена трева в УПИ ІІІ „Заспортни дейности", кв.38 по плана на с.Крушевец 0лв. 16 000лв. 16 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката" - намаление с 60 00лв. по параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Функция „Икономически дейности и услуги" - намаление с 60 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: По разходи Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол - собствен за 2015г. със 100 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1305
По разходи
2.Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на Община Созопол – собствен за 2015г. със 100 000лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

2.1.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение със 122 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение със 122 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 115 140лв. 122 000лв. 1 237 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 115 140лв. 122 000лв. 1 237 140лв.

2.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с 38 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 62 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 51-00 – основен ремонт 212 000лв. 62 000лв. 150 000лв.
в т.ч.
-Аварийни ремонти по водопроводна
мрежа на гр.Черноморец 212 000лв. 62 000лв. 150 000лв.

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение със 100 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – Придобиване на ДМА 73 691лв. 100 000лв. 173 691лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане на
инфраструктурни обекти:
-изграждане на улично соларно LED
осветление за част от път ІІ-99,
местност „Мапи”, землище гр.Созопол,
в т.ч. СМР, авторски и строителен
надзор,пускане в експлоатация и
др.непредвидени разходи 0лв. 100 000лв. 100 000лв.

2.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 60 000лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 60 00лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 131 200лв. 60 000лв. 71 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на
др.оборудване, машини и съоръжения
-видеонаблюдение за кметствата
в Община Созопол 71 000лв. 60 000лв. 11 000лв.
било става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 266 212лв. 266 212лв.
в т.ч
подпараграф 53-09-придобиване
на други НМДА:
било намаление става
-изготвяне на работен проект
на водопроводна мрежа
на гр.Черноморец 40 000лв. 16 000лв. 24 000лв.
било увеличение става
-проектиране на спортно игрище
на изкуствена трева в УПИ ІІІ „За
спортни дейности”, кв.38 по плана
на с.Крушевец 0лв. 16 000лв. 16 000лв.

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2015г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
3.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби" дейност 122 „Общинска администрация " , както следва:
било намаление става
§ 10-00 - издръжка 21 800лв. 2 000лв. 19 800лв.
в т.ч.§ 10-30 - текущ ремонт 7 000лв. 2 000лв. 5 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.подпараграф 52-03- придобиванена др.оборудв.машини и съоръж.- закупуване, доставка и монтаж на спирка за нуждите на кметството 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1306

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2015г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Крушевец
3.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 21 800лв. 2 000лв. 19 800лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 7 000лв. 2 000лв. 5 000лв.
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 2 000лв. 2 000лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване, доставка и монтаж
на спирка за нуждите на
кметството 0лв. 2 000лв. 2 000лв.

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т. 2.2, т.2.3 и т.3.1. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./Приложение №1 / било намаление ставаОбщо капиталови разходи: 14 158 982лв. 20 000лв. 14 138 982лв.От-собствени средства за местни дейности 13 745 112лв. 20 000лв. 13 725 112лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1307

4.Въз основа на приетите решения по т. 2.2, т.2.3 и т.3.1. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./Приложение №1 /
било намаление става
Общо капиталови разходи: 14 158 982лв. 20 000лв. 14 138 982лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 13 745 112лв. 20 000лв. 13 725 112лв.

П.Щерионова:Докладна записка с вх. № 495/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на приоритетен за Община Созопол екологичен обект „КПСт Равадиново и напорен тръбопровод”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
На първият ред от проекта за решение след думите „чл.21” се допълва „ал.1”
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с корекцията предложена от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1308

На основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Дава съгласие Община Созопол да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда с проект „КПСт Равадиново и напорен тръбопровод” за безвъзмездно финансиране;
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да внесе необходимите документи за кандидатстване за безвъзмездна помощ съгласно условията и регламентите на ПУДООС към МОСВ;
3. Потвърждава, че всички дейности по проект „КПСт Равадиново и напорен тръбопровод” отговарят на приоритетите от Общинския план за развитиена Община Созопол за периода 2014-2020годна - Приоритет4:”Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; Мярка 4.1.2. Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения.

Кр.Германова: Давам 10 мин почивка.
....
Кр.Германова: В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, продължаваме четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по Общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева.
Св.Лулева: СТАНОВИЩЕ на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост ОТНОСНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 24.07.2015г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател на комисията; Тодор Чакъров; Йордан Петков и Румен Димитров
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 490/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната?
Св. Лулева: В т.1 от проекта за решение, преди думите „а именно“ а се добави като „социални жилища“, тъй като е пропуснато в решението.
Кр.Германова: Други предложения има ли? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с допълнението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 СТОЬО НЕДИН За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1309

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.1 и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, като „социални жилища“, а именно:
• УПИ XVII – 13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1190/18.02.2009г
• УПИ XIV – 13033, в кв.37, с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1186/18.02.2009г.
• УПИ VIII – 13033, в кв.47, целият с площ от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1374/21.08.2009г.
• УПИ V – 13033, в кв.47, целият с площ от 650 кв.м. (шестстотин и петдесет квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1372/21.08.2009г.
• УПИ IX – 13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1701/05.12.2011г.
• УПИ IV – 13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1371/17.08.2009г.
• УПИ II – 13033, в кв.47, целият с площ от 505 кв.м. (петстотин и пет квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1370/17.08.2009г

2. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 427/ 30.06.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящ се в местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли някакви въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 10; Против: 3; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1310

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 011009, с площ 687кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване – населено място.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване следния имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот № 011009, с площ 687кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване – населено място.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 15 000,00лв. /петнадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150089/08.04.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение която да се ползва за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 441/ 08.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в землище на с.Крушевец, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 3; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1311

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включвча следните имоти:
• Поземлен имот 000016 с площ 694 000 кв.м./шестстотин деветдесет и четири хиляди квадратни метра/, находящ се в м-ст „Крушевица“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт №1760/13.03.2015год.
• Поземлен имот 000135 с площ 89 315 кв.м./осемдесет и девет хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Крушевица“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт №3155/22.06.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 000016 с площ 694 000 кв.м./шестстотин деветдесет и четири хиляди квадратни метра/, находящ се в м-ст „Крушевица“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – нива
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 301 900,00лв. /триста и една хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150140/25.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2 Поземлен имот 000135 с площ 89 315 кв.м./осемдесет и девет хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Крушевица“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – нива.
2.2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 40 300,00лв. /четиридесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150141/25.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 443/ 09.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на нова оценка по предварителен договор на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, за продажба част от недвижим имот – частна общинска собственост, ПИ 67800.504.285, гр.Созопол, във връзка с Решение на ОбС № 842 от 28.03.2014г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следните корекции:
На вторият ред от предложението за решение след думите “чл.41, ал.2” да се допълни “ЗОС”.
На седмият ред от предложението за решение сумата от 36 500 лв. да се запише и чете 36 100 лв.(тридесет и шест хиляди и сто лева)
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Може ли да разясните малко за кои имоти става дума?
Г.Георгиева: Имотите са в новия град зад бившият Балкантурист, прави се нов план за регулация общината взима пешеходната зона, а имота се мести на север. Тъй като процедурата е внесена преди една година, оценката е изтекла и трябва да се актуализира, за да можем да приключим.
Т.Дамянов: Защо до сега не е направено?
П.Рейзи: Защото процедурите са дълги и минават през различни институции, когато се прави промяна на градоустройствения план.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с допълнението и корекцията предложени от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1312

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и Решение №842 от 28.03.2014г на Общински Съвет Созопол, и чл.3 от сключен на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, предварителен договор № 8-251/14.05.2014г., одобрява представената пазарна оценка в размер на 37 800(тридесет и седем хиляди и осемстотин)лв без вкл.ДДС за площта от 157 кв.м,която Община Созопол продава от ПИ 67800.504.286, и 36 100 (тридесет и шест хиляди и сто) лв без ДДС за площта, която Община Созопол придобива от ПИ 67800.504.285 и съгласно оценителен доклад № 20150148/29.06.15 от лицензирани оценители, приложена към това предложение, въз основа на която да се сключи окончателния договор.
2.Общински Съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 447/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в плана за обезщетение по чл.19 ал.18 ППЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: За какво обезщетяване става дума?
Г.Георгиева: Съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за обезщетяване на собственици на бивши земеделски имоти, които не могат да бъдат възстановени. Имаме определени такива имоти, но с настоящата докладна правим промяна изваждаме някои имоти и вкарваме други, като се завишава малко площа която предоставяме.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1313

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.18 от ППЗСПЗЗ, дава съгласие да бъдат извадени от плана за обезщетение имоти с номера №015018 с площ от 8,496 дка. в местност „Кърджоол алчак“ землище с.Присад и имот №026001 с площ от 29,271 дка в местност „Каракачански колиби“ землище с.Присад, и имот №051016 с площ от 8,233 дка в местност „Дренака“с обща площ в размер на 46,000 дка. и същите бъдат заместени с имот №000129 с площ от 106.088 дка в местност „Гяур бунар“ землище с.Присад.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия за довършване на процедурата.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 450/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-1348 кв.148 по плана на гр.Созопол, с идентификатор № 67800.505.93 по влязла в сила Кадастрална карта на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Къде се намира този имот?
Г.Георгиева: Това е имота на комплекс Кариби, оказва се, че 166кв.м трябва да ни платят. С нанасянето на границите им по кадастрална карта се оказа, че имота им е по-малък от това, което реално ползват и трябва да ни заплатят разликата.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1314

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, прекратява съсобствеността с „Делтатур“ ООД, чрез продажба дела на Община Созопол, представляващ 166 /сто шестдесет и шест/кв.м. ид.ч., от Урегулиран поземлен имот УПИ IІІ-1348, /три за имот с палноснимачен номер хиляда триста четиридесет и осем/, кв.148/сто четиридесет и осем/ по плана на гр.Созопол, а по влязла в сила кадастрална карта на гр.Созопол – Поземлен имот с идентификатор №67800.505.93 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и пет, поземлен имот – деветдесет и три/, целият с площ 831/осемстотин тридесет и един/ кв.м., ЗА СУМАТА от 52 600 лв./петдесет и две хиляди и шестстотин лева/, без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 451/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на УПИ XVI-общ. В кв. 38 по плана на с.Крушевец, общ Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 10; Против: 3; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1315

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва Урегулиран поземлен имот XVI-общ. в кв.38 по плана на с.Крушевец с площ 850 кв.м./осемстотин и петдесет квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № №3057/18.05.2015година.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване Урегулиран поземлен имот XVI-общ. в кв.38 по плана на с.Крушевец с площ 850 кв.м./осемстотин и петдесет квадратни метра/
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 11 000,00лв. /единадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150152/03.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 457/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:н Приемане на Решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи «мери и пасища» за други земеделски нужди
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Кое налага промяната? И какви са правните последици при промяна на статута от мери и пасища в други земеделски нужди?
Г.Георгиева: Промяната се прави, защото когато е правена картата на възстановена собственост на Созопол и селата, много имоти са нанесени като мери и пасища съответно без да са такива.
П.Рейзи: Никой не ги е гледал когато са ги нанасяли. Може ли да бъде мери и пасище имота в Равадиново където се намира църквата или мера и пасище да е място което е в гора. Ние сега правим реални проверки и закона ни позволява да ги правим тези промени.
Г.Георгиева: Ако има заявен интерес за използването им за земеделски нужди или ще ги отдаваме под наем или ще ги продаваме.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1316

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от
„мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:
І. Имоти находящи се в землище гр. Созопол:
1. Поземлен имот 67800.1.44, м. „Пейчов мост” с площ 4649 кв.м.
2. Поземлен имот 67800.1.75, м. „Пейчов мост ” с площ 11571 кв.м.
3. Поземлен имот 67800.1.76, м. „Соленки” с площ 218 кв.м.
4. Поземлен имот 67800.1.101, м. „Факуда” с площ 690 кв.м.
5. Поземлен имот 67800.1.102, м. „Факуда ” с площ 1706 кв.м.
6. Поземлен имот 67800.1.109, м. „Солниците” с площ 40966 кв.м.
7. Поземлен имот 67800.1.148, м. „Факуда ” с площ 1209 кв.м.
8. Поземлен имот 67800.1.149, м. „Факуда ” с площ 346 кв.м.
9. Поземлен имот 67800.1.162, м. „Пейчов мост ” с площ 1740 кв.м.
10. Поземлен имот 67800.1.270, м. „Герени ” с площ 4270 кв.м.
11. Поземлен имот 67800.3.337, м. „Мисаря” с площ 1708 кв.м.
12. Поземлен имот 67800.3.346, м. „Мисаря” с площ 1148 кв.м.
13. Поземлен имот 67800.3.373, м. „Мисаря” с площ 622 кв.м.
14. Поземлен имот 67800.5.727, м. „Буджака” с площ 63 кв.м.
15. Поземлен имот 67800.9.68, м. „Синетудис” с площ 154 кв.м.
16. Поземлен имот 67800.9.96, м. „Синетудис” с площ 371 кв.м.
17. Поземлен имот 67800.9.116, м. „Каваци” с площ 249 кв.м.
18. Поземлен имот 67800.11.74, м. „Куку баир” с площ 311 кв.м.
19. Поземлен имот 67800.11.78, м. „Куку баир” с площ 289 кв.м.
20. Поземлен имот 67800.11.82, м. „Куку баир” с площ 6541 кв.м.
21. Поземлен имот 67800.11.87, м. „Куку баир” с площ 2864 кв.м.
22. Поземлен имот 67800.12.319, м. „Куку баир” с площ 11 кв.м.
23. Поземлен имот 67800.12.324, м. „Куку баир” с площ 61 кв.м.
24. Поземлен имот 67800.12.325, м. „Куку баир” с площ 2511 кв.м.
25. Поземлен имот 67800.13.15, м. „Добровица” с площ 1101 кв.м.
26. Поземлен имот 67800.13.18, м. „Добровица” с площ 17689 кв.м.
27. Поземлен имот 67800.13.21, м. „Добровица” с площ 10004 кв.м.
28. Поземлен имот 67800.13.78, м. „Добровица” с площ 11059 кв.м.
29. Поземлен имот 67800.13.80, м. „Добровица” с площ 3769 кв.м.
30. Поземлен имот 67800.13.557, м. „Добровица” с площ 5891 кв.м.
31. Поземлен имот 67800.13.560, м. „Куку баир” с площ 1739 кв.м.
32. Поземлен имот 67800.14.16, м. „Соленки” с площ 4475 кв.м.
33. Поземлен имот 67800.14.54, м. „Соленки” с площ 1278 кв.м.
34. Поземлен имот 67800.14.55, м. „Соленки” с площ 923 кв.м.
35. Поземлен имот 67800.14.57, м. „Соленки” с площ 721 кв.м.
36. Поземлен имот 67800.14.70, м. „Соленки” с площ 620 кв.м.
37. Поземлен имот 67800.14.78, м. „Соленки” с площ 65 кв.м.
38. Поземлен имот 67800.14.89, м. „Куку баир” с площ 7066 кв.м.
39. Поземлен имот 67800.14.104, м. „Куку баир” с площ 8747 кв.м.
40. Поземлен имот 67800.15.4, м. „Соленки” с площ 5760 кв.м.
41. Поземлен имот 67800.15.10, м. „Соленки” с площ 7498 кв.м.
42. Поземлен имот 67800.15.92, м. „Соленки” с площ 227 кв.м.
43. Поземлен имот 67800.16.40, м. „Соленки” с площ 2293 кв.м.
44. Поземлен имот 67800.16.41, м. „Соленки” с площ 3328 кв.м.
45. Поземлен имот 67800.16.81, м. „Соленки” с площ 7675 кв.м.
46. Поземлен имот 67800.16.91, м. „Соленки” с площ 1679 кв.м.
47. Поземлен имот 67800.16.93, м. „Соленки” с площ 1328 кв.м.
48. Поземлен имот 67800.16.95, м. „Соленки” с площ 639 кв.м.
49. Поземлен имот 67800.16.99, м. „Соленки” с площ 340 кв.м.
50. Поземлен имот 67800.16.181, м. „Соленки” с площ 400 кв.м.
51. Поземлен имот 67800.16.182, м. „Соленки” с площ 456 кв.м.
52. Поземлен имот 67800.17.13, м. „Лафотумба” с площ 1843 кв.м.
53. Поземлен имот 67800.17.58, м. „Лафотумба” с площ 616 кв.м.
54. Поземлен имот 67800.17.64, м. „Лафотумба” с площ 400 кв.м.
55. Поземлен имот 67800.17.66, м. „Лафотумба” с площ 833 кв.м.
56. Поземлен имот 67800.17.67, м. „Лафотумба” с площ 327 кв.м.
57. Поземлен имот 67800.17.74, м. „Лафотумба” с площ 658 кв.м.
58. Поземлен имот 67800.17.75, м. „Лафотумба” с площ 62 кв.м.
59. Поземлен имот 67800.17.76, м. „Лафотумба” с площ 910 кв.м.
60. Поземлен имот 67800.17.99, м. „Лафотумба” с площ 1338 кв.м.
61. Поземлен имот 67800.32.54 с площ 2068 кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 458/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1317

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичени търгове с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер ІІ-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 407 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2703/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 100 /дванадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150157/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Урегулиран поземлен имот с номер ІІІ-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 401 кв.м. за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2704/18.11.2014год
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 11 900 /единадесет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150158/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. Урегулиран поземлен имот с номер ІV-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 404 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2705/18.11.2014год.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.3, възлизаща на 12 000 /дванадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150159/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. Урегулиран поземлен имот с номер V-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 502 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2706/18.11.2014год.
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.4, възлизаща на 14 900 /четиринадесет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150160/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5. Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 499 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2707/18.11.2014год.
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.5, възлизаща на 14 800 /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150168/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.6. Урегулиран поземлен имот с номер VІІ-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 497 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2708/18.11.2014год.
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.6, възлизаща на 14 700 /четиринадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150161/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.7. Урегулиран поземлен имот с номер VІІІ-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 497 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2709/18.11.2014год.
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.7, възлизаща на 14 700 /четиринадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150162/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.8. Урегулиран поземлен имот с номер ІX-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 493 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2710/18.11.2014год.
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.8, възлизаща на 14 600 /четиринадесет хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150163/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 459/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Не смятате ли че тази непрекъсната продажба на имоти един ден ще свърши собствеността на общината, ще се изчерпа ресурса?
П.Рейзи: Аз съм на мнение, че общината трябва да се освобождава от ненужната собственост, а конкретно земеделските земи не са ни нужни. Трябва да продаваме и приходите от продажби трябва да отиват за нереализираните неща, които са страшно много. Моето лично мнение, че когато средствата се инвестират правилно е плюс за общината. До момента моите колеги не са стопанисвали общинската собственост правилно. Например, ако в началото на моето встъпване е имало 100 акта за общинска собственост сега има 4000.
Т.Дамянов: Вие наложихте мораториум, като Председател на Общинския съвет.
П.Рейзи: Аз не си спомням, но може би г-н Деспов ще ни припомни?
Р.Деспов: Аз мога да кажа мотивите, но не и основанието.
П.Рейзи: Нямаше общински актове, не беше актувано нищо и за това беше наложен мораториума, нямаше регистър на общинската собственост. Много общински имоти ги взе държавата, защото ние проспахме времето тогава. Аз мисля, че има ли интерес от страна на инвеститор ние трябва да предоставяме имот, било за атракцион, за ресторант за жилище на гражданин, нашата работа е да събираме такси и данъци и съответнио да спомагаме бизнеса да работи добре.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 13; Против: 3; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1318

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот №000014 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 34 115кв.м./тридесет и четири хиляди сто и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №1125/31.10.2008год.
1.2. Поземлен имот №000078 в местност „Сивитлия“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 121 531кв.м./сто двадесет и една хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „използваема ливада“, актуван като частна общинска собственост с акт № 2001/12.02.2013год .
1.3. Поземлен имот №000035 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 63 598кв.м./шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №3167/29.06.2015год.
1.4. Поземлен имот №000001 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 84 384кв.м./осемдесет и четири хиляди триста осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №3164/29.06.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №000014 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 34 115кв.м./тридесет и четири хиляди сто и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №1125/31.10.2008год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 9 000,00лв. /девет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150165/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №000078 в местност „Сивитлия“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 121 531кв.м./сто двадесет и една хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „използваема ливада“, актуван като частна общинска собственост с акт № №2001/12.02.2013год .
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 33 500,00лв. /тридесет и три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150167/11.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот №000035 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 63 598кв.м./шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №3167/29.06.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 23 000,00лв. /двадесет и три хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150166/11.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот №000001 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 84 384кв.м./осемдесет и четири хиляди триста осемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №3164/29.06.2015год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 9 300,00лв. /девет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150164/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 460/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
3 ТОДОР ДАМЯНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 2; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1319

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение №1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №380 /триста и осемдесет/ по плана на зоната по §4 з-ще с.Индже Войвода, община Созопол, с площ 1361 кв.м. /хиляда триста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, поземлен имот №380 /триста и осемдесет/ по плана на зоната по §4 з-ще с.Индже Войвода, община Созопол, с площ 1361 кв.м. /хиляда триста шестдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „земеделска земя по §4 от ЗСПЗЗ“.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 12 500,00лв./дванадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №20150184/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 461/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарна оценка за проектно УПИ III – за магазин, бистро в кв.80 с идентификатор по КК 67800.502.147
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Малко разяснения по тази докладна.
Г.Георгиева. Това са книжарницата и баничарницата до магазин Болеро. Имота като имот съществува, но няма план за регулация за това е записано като проектно УПИ. Говорим за имота по кадастрална карта.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА Въздържал се
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 2; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1320


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол, да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 67800.502.147 по КК, идентичен с УПИ III „За магазин и бистро“ в кв.80 с площ от 252кв.м., след приключване на изменението на ПУП.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2 възлизаща на 198 000,00лв./сто деветдесет и осем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150155/10.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 462/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 2; Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1321

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 096001 с площ 106,696 кв.м./сто и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Церова локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 1414/19.10.2009год.
1.2. Поземлен имот 018001 с площ 402,689 кв.м./четиристотин и две хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Турлатица“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № № 662/28.03.2005год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1 Поземлен имот 096001 с площ 106,696 кв.м./сто и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Церова локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 1414/19.10.2009год.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описани по т.2.1. възлизаща на 48 400,00лв. /четиридесет и осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150170/11.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2 Поземлен имот 018001 с площ 402,689 кв.м./четиристотин и две хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Турлатица“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № № 662/28.03.2005год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описани по т.2.1. възлизаща на 138 400,00лв. /сто тридесет и осем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150169/11.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева:Докладна записка с вх. № 463/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в зоната по §4, м-ст „Кошарите” з-ще с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 11; Против: 2; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1322

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот №5 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 984 кв.м. /деветстотин осемдесет и четири/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с акт № 2734/01.12.2014 год.
1.2. Поземлен имот №7 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 417 кв.м. /четиристотин и седемнадесет/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с акт № 3158/22.06.2015год.
1.3. Поземлен имот №6 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 670 кв.м. /шестстотин и седемдесет/ квадратни метра,
актуван като частна общинска собственост с акт № 3157/22.06.2015 год.
1.4. Поземлен имот №3 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 1421 кв.м. /хиляда четиристотин двадесети един/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с акт № 3156/22.06.2015 год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот №5 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 984 кв.м. /деветстотин осемдесет и четири/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с акт № 2734/01.12.2014 год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1. възлизаща на 12 100,00лв. /дванадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150080/24.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №7 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 417 кв.м. /четиристотин и седемнадесет/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с акт № 3158/22.06.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2. възлизаща на 5 100,00лв. /пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150081/24.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот №6 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 670 кв.м. /шестстотин и седемдесет/ квадратни метра,
актуван като частна общинска собственост с акт № 3157/22.06.2015 год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3. възлизаща на 8 800,00лв. /осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150082/24.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот №3 по плана на местност „Кошарите” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 1421 кв.м. /хиляда четиристотин двадесети един/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с акт № 3156/22.06.2015 год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4. възлизаща на 20 000,00лв. /двадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150083/24.06.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 464/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 11; Против: 3; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1323

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 068015 с площ 7133 кв.м. /седем хиляди сто тридесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Далавира“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2254/14.12.2013год.
1.2. Поземлен имот 020017 с площ 995 кв.м./деветстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Велина локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2257/14.12.2013год.
1.3. Поземлен имот 150002 с площ 7997 кв.м /седем хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2240/13.12.2013год.
1.4. Поземлен имот 030018 с площ 2515 кв.м /две хиляди петстотин и петнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2247/13.12.2013год.
1.5. Поземлен имот 067011 с площ 5760 кв.м /пет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2246/13.12.2013год.
1.6. Поземлен имот 067007 с площ 3467 кв.м /три хиляди четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2245/13.12.2013год.
1.7. Поземлен имот 065015 с площ 6999 кв.м /шест хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2244/13.12.2013год.
1.8. Поземлен имот 024025 с площ 7211 кв.м /седем хиляди двеста и единадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Баба Рада“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2243/13.12.2013год.
1.9. Поземлен имот 024022 с площ 3006 кв.м /три хиляди и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карчамлъка“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2242/13.12.2013год.
1.10. Поземлен имот 024013 с площ 3001 кв.м /три хиляди и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карчамлъка“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2241/13.12.2013год.
1.11. Поземлен имот 036008 с площ 7003 кв.м /седем хиляди и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Корубчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2258/14.12.2013год.
1.12. Поземлен имот 116004 с площ 10783 кв.м /десет хиляди седемстотин осемдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Човаланина“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2256/14.12.2013год.
1.13. Поземлен имот 069042 с площ 3130 кв.м /три хиляди сто и тридесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Далавира“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2255/14.12.2013год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публични търгове с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 068015 с площ 7133 кв.м. /седем хиляди сто тридесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Далавира“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2254/14.12.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 2 350,00лв. /две хиляди триста и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150172/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот 020017 с площ 995 кв.м./деветстотин деветдесет и пет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Велина локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2257/14.12.2013год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.2. възлизаща на 330,00лв. /триста и тридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150171/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот 150002 с площ 7997 кв.м /седем хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2240/13.12.2013год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.3. възлизаща на 3 500,00лв. /три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150183/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот 030018 с площ 2515 кв.м /две хиляди петстотин и петнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2247/13.12.2013год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.4. възлизаща на 650,00лв. /шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150182/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот 067011 с площ 5760 кв.м /пет хиляди седемстотин и шестдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2246/13.12.2013год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.5. възлизаща на 1800,00лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150181/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот 067007 с площ 3467 кв.м /три хиляди четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2245/13.12.2013год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.6. възлизаща на 1 400,00лв. /хиляда и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150180/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. Поземлен имот 065015 с площ 6999 кв.м /шест хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Бачището“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2244/13.12.2013год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.7. възлизаща на 1 700,00лв. /хиляда и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150179/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Поземлен имот 024025 с площ 7211 кв.м /седем хиляди двеста и единадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Баба Рада“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2243/13.12.2013год.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.8. възлизаща на 2 400,00лв. /две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150178/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Поземлен имот 024022 с площ 3006 кв.м /три хиляди и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карчамлъка“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2242/13.12.2013год.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.9. възлизаща на 1 000,00лв. /хиляда лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150177/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. Поземлен имот 024013 с площ 3001 кв.м /три хиляди и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карчамлъка“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2241/13.12.2013год.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.10. възлизаща на 1 000,00лв. /хиляда лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150176/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. Поземлен имот 036008 с площ 7003 кв.м /седем хиляди и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Корубчето“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2258/14.12.2013год.
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.11. възлизаща на 3 200,00лв. /три хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150175/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.12. Поземлен имот 116004 с площ 10783 кв.м /десет хиляди седемстотин осемдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Човаланина“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2256/14.12.2013год.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.12. възлизаща на 2 650,00лв. /две хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150174/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.13. Поземлен имот 069042 с площ 3130 кв.м /три хиляди сто и тридесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Далавира“ землище с.Габър с начин на трайно ползване –нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 2255/14.12.2013год.
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.13. възлизаща на 750,00лв. /седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150173/12.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 465/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Тази земя земеделска ли е?
Г.Георгиева: Да земеделска е.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1324

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет приема изменението в стойността на изготвена от лицензиран независим оценител пазарна оценка №20150072/14.05.2015г от 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева) на 290 лв. (двеста и деветдесет лева) годишна наемна цена без ДДС, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 1г. (една година) чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с НТП – земеделска земя по §4, с планоснимачен №165,в местност „Росенец”, по плана на с.Росен, Община Созопол, с площ от 2081 кв.м. (две хиляди осемдесет и един квадратни метра), за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1540/03.09.2010г.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 466/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1325

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот, представляващ помещение – частна общинска собственост, с площ от 16,00 кв.м., (шестнадесет квадратни метра), находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ 270 кв.м. (двеста и седемдесет квадратни метра), разположена в УПИ VIII-390, (осем римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет), в кв.13 (квартал тринадесет), с предназначение „за здравната служба”, с АОС №2140/08.08.2013г.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.1 НРПУОС, да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на с. Зидарово на „Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина, с предмет на дейност – извънболнична помощ - д-р Радостинка Иванова Близнакова – Иванова, с удостоверение за регистрация от Български зъболекарски съюз – районна колегия гр. Бургас с Изх. №222/27.01.2015г. и личен професионален код – 280000027, за период от 5г. (пет години) помещение – частна общинска собственост, с площ от 16,00 кв.м., (шестнадесет квадратни метра), находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ 270 кв.м. (двеста и седемдесет квадратни метра), разположена в УПИ VIII-390, (осем римско за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет), в кв.13 (квартал тринадесет), с предназначение „за здравната служба”, с АОС №2140/08.08.2013г., с месечен наем в размер на 20,00 лв. (двадесет лева) без ДДС.
3. Общински съвет – гр. Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 467/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
В т.2 от проектът за решение на последния ред думите “за срок от 5г.” се заличават.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: За кой имот става въпрос?
Г.георгиева: Помещението на Лина Бг, лабораторията среюу хотел Селена. Изтекъл ни е договора и ще ги нанесем отново. Корекцията се налага защото “за срок от 5г.” е изписано два пъти.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1326

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67800.504.224.3.2 (ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – три, самостоятелен обект – две) по КК на гр. Созопол, с площ от 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект –„за здравни и социални услуги”, с акт за частна общинска собственост №2054/05.04.2013г

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от ЗОС във връзка с чл.23, ал.1 НРПУОС, да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението на гр. Созопол на „Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория Лина” ЕООД, за период от 5г. (пет години) самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67800.504.224.3.2 (ЕКАТТЕ – шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петстотин и четири, поземлен имот – двеста двадесет и четири, сграда – три, самостоятелен обект – две) по КК на гр. Созопол, с площ от 47 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект – „за здравни и социални услуги”, с акт за частна общинска собственост №2054/05.04.2013г., с месечен наем в размер на 253,80 лв. (двеста петдесет и три лева и осемдесет стотинки) без ДДС
3. Общински съвет – гр. Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 468/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1327
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ търговски обект, представляващ помещение „Кафе-клуб”, с търговска площ 35 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра) и 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра) – склад, прилежащи части от общите части на сграда на транспорта – автогара със ЗП – 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра), с идентификатор на сградата №81178.502.328 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5г (пет години) на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ търговски обект, представляващ помещение „Кафе-клуб”, с търговска площ 35 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра) и 14 кв.м. (четиринадесет квадратни метра) – склад, прилежащи части от общите части на сграда на транспорта – автогара със ЗП – 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра), с идентификатор на сградата №81178.502.328 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150085/09.07.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 430 лв. (четиристотин и тридесет лева), без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 469/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1328

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение, предназначено за „фризьорски салон”, с търговска площ 16,40 кв.м. и 10,60 кв.м. – сервизно помещение, прилежащи части от общите части на първи етаж със ЗП-202 кв.м. от масивна двуетажна сграда с идентификатор на сградата 81178.502.313.1, находяща се в ПИ 81178.502.313 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5г (пет години) на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ помещение, предназначено за „фризьорски салон”, с търговска площ 16,40 кв.м. и 10,60 кв.м. – сервизно помещение, прилежащи части от общите части на първи етаж със ЗП-202 кв.м. от масивна двуетажна сграда с идентификатор на сградата 81178.502.313.1, находяща се в ПИ 81178.502.313 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150086/09.07.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 175 лв. (сто седемдесет и пет лева), без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 470/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ IX-511, кв.50 по плана на с.Крушевец, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1329

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Руска Йорданова Костова и Петър Атанасов Костов, чрез продажба на 145 кв.м.ид.ч. /сто четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ IX-511, кв.50 по плана на с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 731 кв.м. /седемстотин тридесет и един квадратни метра/.
2.Одобрява експертна оценка № 20150075/04.06.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/, без ДДС, съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 471/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция:
В т.1 от проектът за решение на петия ред думата „ частна” се заличава.
В т. 2 от проектът за решение на шестия ред думата ”частна” се заличава.

Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за корекция на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1330

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – общинска собственост, представляващи: офис, с площ 13 кв.м. (тринадесет квадратни метра) и офис, с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), находящи се на партерен етаж в сграда с идентификатор №67800.505.178.1 – „Културния дом”, разположена в ПИ №67800.505.178, по КК на гр. Созопол.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5г (пет години) на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи офис, с площ 13 кв.м. (тринадесет квадратни метра) и офис, с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра),

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка №20150089/13.07.2015г., възлизаща на 190 лв. (сто и деветдесет лева), без ДДС и експертна оценка №20150090/13.07.2015г., възлизаща на 180 лв. (сто и осемдесет лева) без ДДС, изготвени от лицензиран независим оценител, които да се използват като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 472/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IV-13033, кв.47, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1331


1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Петя Веселинова Маринова от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ IV – 13033, в кв.47, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1371/17.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150144/29.06.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 473/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XIV-13033, кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-жа Хрусанова
З. Хрусанова: За жители на с.Равадиново ли са имотите?
Кр. Германова: Не за жители на Общината, преди няколко години приехме изменения в Наредбата. Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1332

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Кирчо Стоянов Костадинов от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ XIV – 13033, в кв.37, с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1186/18.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150146/29.06.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 474/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ V-13033, кв.47, целият с площ от 650 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1333
1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Димитров Илчев от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ V – 13033, в кв.47, целият с площ от 650 кв.м. (шестстотин и петдесет квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1372/21.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150147/29.06.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 475/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ IX-13033, кв.38, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1334

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Яни Костадинов Германов от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ IX – 13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1701/05.12.2011г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150143/29.06.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 476/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ II-13033, кв.47, целият с площ от 505 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1335

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Георги Киров Иванов от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ II – 13033, в кв.47, целият с площ от 505 кв.м. (петстотин и пет квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1370/17.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150145/29.06.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 477/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ XVII-13033, кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1336

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Янка Тодорова Маринова от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ XVII – 13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1190/18.02.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150142/29.06.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 478/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собственост – УПИ VIII-13033, кв.47, целият с площ от 510 кв.м. в с. Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1337
1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Стефанов Янев от с. Равадиново да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ VIII – 13033, в кв.47, целият с площ от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС №1374/21.08.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150153/06.07.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 479/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Решение за промяна начинана трайно ползване на имоти представляващи «мери и пасища» за други земеделски нужди
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Въздържал се
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1338

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от
„мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:
І. Имоти находящи се в землище с. Присад:
1. Поземлен имот №000072, м. „Узунджак кайряк” с площ 79230 кв.м.
2. Поземлен имот №000013, м. „Свраушка” с площ 23258 кв.м.
3. Поземлен имот №000165, м. „Сая дере” с площ 6144 кв.м.
4. Поземлен имот №000173, м. „Дренака” с площ 19964 кв.м.
5. Поземлен имот №000180, м. „Гяур бунар” с площ 5898 кв.м.
6. Поземлен имот №000183, м. „Дющебака” с площ 14923 кв.м.
7. Поземлен имот №000189, м. „Кору ясак” с площ 15749 кв.м.
8. Поземлен имот №000190, м. „Край село” с площ 358 кв.м.
9. Поземлен имот №000193, м. „Край село” с площ 1435 кв.м.
10. Поземлен имот №000195, м. „Соколов връх” с площ 4347 кв.м.
11. Поземлен имот №000196, м. „Край село” с площ 1915 кв.м.
12. Поземлен имот №000004, м. „Герена” с площ 199883 кв.м.
13. Поземлен имот №000006, м. „Дющебака” с площ 24774 кв.м.
14. Поземлен имот №000009, м. „Свраушка” с площ 36887 кв.м.
15. Поземлен имот №000016, м. „Герена” с площ 50754 кв.м.
16. Поземлен имот №000022, м. „Кърджоол алчак” с площ 70914 кв.м.
17. Поземлен имот №000024, м. „Ташазмак” с площ 18308 кв.м.
18. Поземлен имот №000027, м. „Манастира” с площ 14898 кв.м.
19. Поземлен имот №000029, м. „Ташазмак” с площ 8683 кв.м.
20. Поземлен имот №000034, м. „Ташазмак” с площ 133169 кв.м.
21. Поземлен имот №000038, м. „Дющебака” с площ 12670 кв.м.
22. Поземлен имот №000039, м. „Герена” с площ 213 кв.м.
23. Поземлен имот №000046, м. „Талашмана” с площ 1693 кв.м.
24. Поземлен имот №000053, м. „Гяур бунар” с площ 61097 кв.м.
25. Поземлен имот №000070, м. „Йовова кория” с площ 14751 кв.м.
26. Поземлен имот №000071, м. „Край село” с площ 116669 кв.м.
27. Поземлен имот №000085 с площ 7321 кв.м.
28. Поземлен имот №000134, м. „Край село” с площ 84 кв.м.
29. Поземлен имот №000136, м. „Край село” с площ 24056 кв.м.
30. Поземлен имот №000142, м. „Дренака” с площ 14815 кв.м.
31. Поземлен имот №000146, м. „Гяур бунар” с площ 15894 кв.м.
І. Имоти находящи се в землище с. Росен:
1. Поземлен имот №000311, м. „Край село” с площ 332 кв.м.
2. Поземлен имот №000335, м. „Край село” с площ 4400 кв.м.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 483/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 9; Против: 2; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1339
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 004292, с площ 3886кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.2. Поземлен имот №004302, с площ 2291кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива
1.3. Поземлен имот № 005157, с площ 3000кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.4. Поземлен имот № 003004, с площ 1813кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.
1.5. Поземлен имот № 003121, с площ 912кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.
1.6. Поземлен имот №000538, с площ 6594кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Факуда“, с начин на трайно ползване –нива.
1.7. Поземлен имот № 009226, с площ 5196кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.8. Поземлен имот № 008014, с площ 1955кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.9. Поземлен имот №009123, с площ 16 636кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива.
1.10. Поземлен имот № 010001, с площ 1231кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.11. Поземлен имот № 005010, с площ 4792кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот № 004292, с площ 3886кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 2 600,00лв. /две хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150189/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №004302, с площ 2291кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2., възлизаща на 1 400,00лв. /хиляда и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150190/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот № 005157, с площ 3000кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3., възлизаща на 2 000,00лв. /две хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150191/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот № 003004, с площ 1813кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4., възлизаща на 1 200,00лв. /хиляда и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150192/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот № 003121, с площ 912кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Плаки“, с начин на трайно ползване – нива.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5., възлизаща на 600,00лв. /шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150193/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот №000538, с площ 6594кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Факуда“, с начин на трайно ползване –нива.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 13 300,00лв. /тринадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150197/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2.7. Поземлен имот № 009226, с площ 5196кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.7., възлизаща на 2 400,00лв. /две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150196/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Поземлен имот № 008014, с площ 1955кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.8., възлизаща на 1 300,00лв. /хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150199/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Поземлен имот №009123, с площ 16 636кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“ Герен соват“, с начин на трайно ползване –нива.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.9., възлизаща на 9 800,00лв. /девет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150195/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. Поземлен имот № 010001, с площ 1231кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Факуда“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.10, възлизаща на 1 200,00лв. /хиляда и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150198/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. Поземлен имот № 005010, с площ 4792кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.10, възлизаща на 2 200,00лв. /две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150194/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 484/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 11; Против: 3; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1340

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот №000073 в местност „Узунджак кайрак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 92 856кв.м./деветдесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №1995/12.02.2013год.
1.2. Поземлен имот №000002 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 35 653кв.м./тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „ храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт № №3165/29.06.2015год .
1.3. Поземлен имот №000003 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 18 429кв.м./осемнадесет хиляди четиристотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №3166/29.06.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №000073 в местност „Узунджак кайрак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 92 856кв.м./деветдесет и две хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №1995/12.02.2013год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 13 900,00лв. /тринадесет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150210/15.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №000002 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 35 653кв.м./тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „ храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт № 3165/29.06.2015год .
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 3 900,00лв. / три хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150208/15.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот №000003 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 18 429кв.м./осемнадесет хиляди четиристотин двадесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „храсти“, актуван като частна общинска собственост с акт №3166/29.06.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 2 000,00лв. / две хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150209/15.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 485/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ Против
7 РОСЕН ДЕСПОВ Против
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 13; Против: 2; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1341

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот № 004168 (нула нула четири хиляди сто шестдесет и осем), с площ 3337 кв.м. (три хиляди триста тридесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.2. Поземлен имот №008091 (нула нула осем хиляди деветдесет и едно), с площ 7579 кв.м. (седем хиляди петстотин седемдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.3 Поземлен имот № 004137 (четири хиляди сто тридесет и седем), с площ 3048 кв.м. (три хиляди четиридесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.4. Поземлен имот № 004085 (четири хиляди осемдесет и пет), с площ 6706 кв.м. (шест хиляди седемстотин и шест квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.5 Поземлен имот № 009155 (нула нула девет хиляди сто петдесет и пет), с площ 2414 кв.м. (две хиляди четиристотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена
1.6 Поземлен имот № 009130 (нула нула девет хиляди сто и тридесет), с площ 2757 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
1.7 Поземлен имот № 008193 (нула нула осем хиляди сто деветдесет и три), с площ 2309 кв.м. (две хиляди триста и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
1.8 Поземлен имот № 008185 (нула нула осем хиляди сто осемдесет и пет), с площ 872 кв.м. (осемстотин седемдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
1.9 Поземлен имот № 008175 (нула нула осем хиляди сто седемдесет и пет), с площ 1774 кв.м. (хиляда седемстотин седемдесет и четири квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
1.10 Поземлен имот № 008098 (нула нула осем хиляди деветдесет и осем), с площ 1540 кв.м. (хиляда петстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
1.11 Поземлен имот № 008034 (нула нула осем хиляди тридесет и четири), с площ 1703 кв.м. (хиляда седемстотин и три квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
1.12 Поземлен имот № 004225 (нула нула четири хиляди двеста двадесет и пет), с площ 1488 кв.м. (хиляда четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот № 004168 (нула нула четири хиляди сто шестдесет и осем), с площ 3337 кв.м. (три хиляди триста тридесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 200,00лв. /две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150187/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №008091 (нула нула осем хиляди деветдесет и едно), с площ 7579 кв.м. (седем хиляди петстотин седемдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 700,00. /пет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150201/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот № 004137 (четири хиляди сто тридесет и седем), с площ 3048 кв.м. (три хиляди четиридесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 800,00лв. /две хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150186/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот № 004085 (четири хиляди осемдесет и пет), с площ 6706 кв.м. (шест хиляди седемстотин и шест квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 700,00лв. /четири хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150185/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот № 009155 (нула нула девет хиляди сто петдесет и пет), с площ 2414 кв.м. (две хиляди четиристотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива
2.5.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 600,00лв. /хиляда и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150207/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот № 009130 (нула нула девет хиляди сто и тридесет), с площ 2757 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – изоставена нива.
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 800,00лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150206/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. Поземлен имот № 008193 (нула нула осем хиляди сто деветдесет и три), с площ 2309 кв.м. (две хиляди триста и девет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
2.7.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 500,00лв. /хиляда и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150205/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Поземлен имот № 008185 (нула нула осем хиляди сто осемдесет и пет), с площ 872 кв.м. (осемстотин седемдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
2.8.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 600,00лв. /шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150204/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Поземлен имот № 008175 (нула нула осем хиляди сто седемдесет и пет), с площ 1774 кв.м. (хиляда седемстотин седемдесет и четири квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
2.9.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 100,00лв. /хиляда и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150203/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. Поземлен имот № 008098 (нула нула осем хиляди деветдесет и осем), с площ 1540 кв.м. (хиляда петстотин и четиридесет квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива
2.10.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 000,00лв. /хиляда лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150202/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. Поземлен имот № 008034 (нула нула осем хиляди тридесет и четири), с площ 1703 кв.м. (хиляда седемстотин и три квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.11.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 100,00лв. /хиляда и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150200/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.12. Поземлен имот № 004225 (нула нула четири хиляди двеста двадесет и пет), с площ 1488 кв.м. (хиляда четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с начин на трайно ползване – нива.
2.12.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 900,00лв. /деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150188/13.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Недин.
Ст.Недин: СТАНОВИЩЕ на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации ОТНОСНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 24.07.2015г. от 15:50 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации На заседанието присъстваха Зафира Хрусанова; Янчо Георгиев; Иван Хаджиев; Христо Бардуков и Стойо Недин – Председател;
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 436/ 03.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 67800.8.167, м.“Буджака“, землище гр.Созопол, обл. Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1342

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор ПИ67800.8.167, м.“Буджака“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.8.999, 67800.8.139, 67800.8.14, 67800.8.167, 67800.8.911 и 67800.8.996, местност „Буджака“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор ПИ67800.8.167, м.“Буджака“, землище гр.Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 444/ 09.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот 134.235, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1343
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот 134.235, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец , общ.Созопол, с цел изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-К-45/1/07.07.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот 134.235, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилна.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 454/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V,УПИ І,УПИ VІ в кв.16 по план на с.Равадиново, чрез отчуждаване на части от поземлен имот -УПИ V, кв.16 частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Предвидения имот не е достатъчен ли? На предишната сесия гласувахме за изграждане на спортна площадка.
Г.Георгиева: С ПУП-а се предвижда необходимата площ, която има минимални изисквания. Налага се част от съседния имот да се отчужди.
Кр.Германова: Други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1344

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗАКОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
1.1. 246(двеста четиридесет и шест )кв.м. от урегулиран поземлен имот V, кв.16, с.Равадиново, целият имот с площ от 730(седемстотин и тридесет) кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, с предназначение преди момента на отчуждаване –„за търговски обект”;
ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „озеленяване, спорт и детски площадки”, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвена оценка, Общински съвет Созопол одобрява :
2.1.Отчуждаване на площта от 246(двеста четиридесет и шест) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 730(седемстотин и тридесет) кв.м.,представляващ урегулиран поземлен имот V, кв.16, с.Равадиново, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с предназначение преди момента на отчуждаване –„за търговски обект.
2.2.Изплащането на сумата от 6100 лв.( шест хиляди и сто)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20150079 от 24.06.2015г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 455/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Р.Александров: Тези схеми които предлагам, те са гласувани като временни обекти но са с трайно присъствие не само за Созопол, Наредбата ни позволява да увеличим срока им и сега правим точно това с цел облекчаване на администрацията а и собствениците, които правим всяка година едни и същи действия.
Скица №106 /14.07.2015 година
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Скица №107 /14.07.2015 година
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Като цяло гласуваме докладната записка
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1345
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол, както следва:
1. Скица №106 /14.07.2015 година
2. Скица №107 /14.07.2015 година

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 487/ 15.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ“За озеленяване и младежки клуб“ в кв.38 по плана на с.Крушевец общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: В момента там има спортен клуб ли? Малко разяснения?
Р.Александров:Не в момента правим отреждане за младежки клуб, а в действителност в имота има построено спортно съоръжение – малък стадион. С настоящото предложение се цели сградата и поземления имот да имат съответствие в предназначението. Младежки клуб няма изграден, а е останало в плана на селото и не е коригирано.
Кр.Германова: Други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1346
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварително съгласие да се изработи ПУП – ЧИ на ПРЗ за УПИ ІІІ“За озеленяване и младежки клуб“ в кв.38 по плана на с.Крушевец, общ.Созопол.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 488/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработването на ПУП-изменение на план регулация в обхват на ПИ № 67800.502.146 по КК на гр.Созопол, участващ в УПИ XXXII-938 и улично регулационни мероприятия /ПИ с идентификатор 67800.502.431 /, представляващи пешеходен проход между УПИ XXXII-938, VI-939,940 и I-„За почивна станция на МВР и озеленяване“ в квартал 72 по плана на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Малко разяснения.
Г.Георгиева: Има съвпадение между кадастрална карта и план за регулация.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1347

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2, т.2, т.4 и т.6 от ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, дава съгласие за изработване на ПУП - изменение на план регулация в обхват на ПИ № 67800.502.146 по КК на гр.Созопол, участващ в УПИ XXXII-938 и улично регулационни мероприятия /ПИ с идентификатор 67800.502.431 /, представляващи пешеходен проход между УПИ XXXII-938, VI-939,940 и I-„За почивна станция на МВР и озеленяване“ в квартал 72 по плана на гр.Созопол, като регулационните граници на УПИ XXXII-938 в кв.72 по плана на гр.Созопол съвпаднат изцяло с кадастралните граници на ПИ № 67800.502.431.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 489/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ с цел продажба на част от поземлен имот с идентификатор №81178.60.24 по Кадастралната карта на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №24 по плана на новообразуваните имоти зоната по §4, местност „Митков мост", землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-68/07.05.2007г. на Областен управител на област Бургас/.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ Въздържал се
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1348

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а от ППЗСПЗЗ във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 198 /сто деветдесет и осем/ кв.м.ид.ч., представляващи част от поземлен имот с идентификатор №81178.60.24 по КК на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №24 по ПНИ на зоната по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас/ на стойност 2 750,00 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0008/15.07.2015г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява лицето Димитър Ганчев Киров да придобие право на собственост върху 198 /сто деветдесет и осем/ кв.м.ид.ч., представляващи част от поземлен имот с идентификатор №81178.60.24 по КК - целият имот с площ от 698 кв.м. /идентичен с новообразуван имот №24 по ПНИ на зоната по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 493/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на ПУП – план за улична регулация, на основание чл.129,ал.1 от Закон за устройство на територията и във връзка с чл.21,ал.7 от Закон за общинската собственост и чл.205,т.1 от Закон за устройство на територията в с.Равна гора, Община Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЬО НЕДИН За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1349

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява ЧИ на ПУП – ПРЗ за част от урбанизирана територия – изменение на план за регулация и застрояване за част от улична регулация, заключена между кв.2, кв.22, кв.18 и кв.19 с. Равна гора, урегулиран поземлен имот ХХХVІ „За магазин и КОО“ в кв.2, УПИ V общ. в кв.19 , УПИ ХХІV , УПИ І-114, УПИ ХХІ-112 и ХХІІ-112 в кв.22 по плана на с. Равна гора, общ. Созопол.
С внесеният проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ се предвиждат следните изменения, както следва:
Заличават се осови точки с номера 30, 31и 36.
Обособяват се нови улици, както следва:Улица с о.т. 130-134 с ширина 8,00м., заключена между кв.2 и нов квартал 47. Улица с о.т. 131-135 с ширина 6,05м., заключена между кв.22 и нов квартал 47.Улица с о.т. 135-136-137-138-139 с ширина от 5,27м. до 8,30м., заключена между кв.22 и кв.18.Улица с о.т. 139-140 с ширина 8,00м. заключена между кв.18 и кв.19.Улица с. о.т. 135-133 с ширина 13,00 м. заключена между кв.18 и нов кв.47.Ситуира се пешеходна алея с ширина 4,00м., заключена между УПИ VІІІ-103, ІХ-103, ХV „За озеленяване и КОО“ и УПИ ХVІ „За озеленяване и детска площадка“ в кв.18.
В кв.18 се създават нови урегулирани поземлени имоти:УПИ ХV и се отрежда „За озеленяване и КОО“ с площ от 285 кв.м.УПИ ХVІ и се отрежда „За озеленяване, чешма и детска площадка“ с площ от 675 кв.м.
В кв.2 се заличава УПИ ХХVІ „За магазин и КОО“ и се създава ново УПИ ХХVІ с отреждане „За паркинг“ с площ от 280 кв. м.
Създава се нов квартал 47 и в него се обособяват нови урегулирани поземлени имоти:УПИ І с отреждане „За озеленяване“ с площ 430 кв.м.УПИ ІІ с отреждане „За магазин, КОО и трафопост“ с площ от 600 кв.м.
Във всички новообособени урегулирани поземлени имоти, предвидените застроителни обеми са със следните параметри на застрояване:плътност на застрояване 60%,Кинт.=1,50,Нмах.=10,00м., мин. озеленена площ 30%.
Уличната регулация на УПИ ХХІ-112 и ХХІІ-112 в кв.22 се променя по съществуващата имотна граница на имот 112.
Уличната регулация на УПИ І-114 в кв.22 се променя, като се предвиждат 20 кв.м. за отчуждаване от имота, попадащ в изградена улица.
Решението да се изпрати за обнародване в Държавен вестник по реда на чл.129 ЗУТ. Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Созопол пред Административния съд –Бургас.
ІІ. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2015., приета с Решение № 1128/16.02.2015г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗАКОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
1.1. 20(двадесет)кв.м. от урегулиран поземлен имот І-114,кв.22, целият имот с площ от 619(шестстотин и деветнадесет) кв.м. трайно предназначение на територията –урбанизирана;
ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Ст.Недин: Докладна записка с вх. № 494/ 16.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - частично изменение на план регулация и застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот X-5101, с идентификатор 67800.4.295, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилни сгради“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1350
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот X-5101, с идентификатор 67800.4.295, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилни сгради“, при градоустройствени показатели: плътност на застрояване 20%, кота корниз Н мак.=6,40метра, К инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, при спазване на Плана за управление на ЗМ „Колокита“, в местност „Буджака“, землище гр.Созопол.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията , Общински съвет–Созопол, одобрява Задание изходящ №7-26-00-267/1/16.07.2015г., за изработване на ПУП- частично изменение на план регулация и застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот X-5101, с идентификатор 67800.4.295, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за вилни сгради“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 502/ 24.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарни оценки за имоти с начин на трайно ползване пасища в землище с.Вършило.
Тази докладна е разгледана от комисията по общинска собственост и предлага на Общински съвет да вземе решението така както е предложена по докладната записка.
Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ Въздържал се
8 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1351

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.100, ал.9 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите, получена съгласно методика за определяне размера на годишния наем при отдаването под наем на имоти общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади за землището на с. Вършило, както следва:
1.1. Имот №000083, с площ от 33, 465 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 260 лв. /двеста и шестдесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.2. Имот №000010, с площ от 172,079 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 1 300 лв. /хиляда и триста лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.3. Имот №000009, с площ от 36,187 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 280 лв. /двеста и осемдесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.4. Имот №000016, с площ от 53,952 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 410 лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.5. Имот №000017, с площ от 58,217 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.6. Имот №000020, с площ от 45,647 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 350 лв. /триста и петдесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.7. Имот №000033, с площ от 57,410 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.8. Имот №000087, с площ от 213,855 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 1 620 лв. /хиляда шестстотин и двадесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.9. Имот №000085 с площ от 54,179 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 410 лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.10. Имот №000040, с площ от 49,804 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.11. Имот №000362, с площ от 75,629 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 730 лв. /седемстотин и тридесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.12. Имот №000235, с площ от 77,909 кв.м. с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 590 лв. /петстотин и деветдесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.13. Имот №000113, с площ от 105,741 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност възлизаща на 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.14. Имот №000785, с площ от 73,447 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 550лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 506/ 28.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III, кв.34 по плана на гр.Созопол, Община Созопол.
Тук само искам да предложа една корекция:
В т.1 от предложението за решение чл.33 от Закона за собствеността да се запише и чете „чл.36“
Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: За кой имот става въпрос?
Г.Георгиева: Имота се намира в „Провлака“ между стария и новия град с името х-л Созопол. В поземления имот се установи, че има общинска собственост в идеални части въз основа на изменение на регулацията от 2004г. Съсобствениците са проявили желание да си заплатят идеалните части. В имота има и държавна собственост въз основа на регулация от 1996г. за която имат образувана и преписка в областна управа за заплащане на идеалните части държавна собственост.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1352

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственикът „Хотел Созопол” ЕООД, чрез продажба на 206 (двеста и шест квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ III, кв.34 по плана на гр. Созопол, Община Созопол, с идентификатор по КК 67 800.505.95, целият с площ 1 503 кв.м. /хиляда петстотин и три квадратни метра/.
2. Одобрява експертна оценка № 20150211/27.07.2015г. на независим лицензиран оценител в размер на 112 700 лв. (сто и дванадесет хиляди и седемстотин лева), без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 508/ 29.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец, област Бургас за обект: „Уличен водопровод ПЕВП ф 90 за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 81178.5.163 / идентичен с УПИ VІІ 5163 в м.”Аклади” , землище гр.Черноморец ”
Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1353

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Уличен водопровод ПЕВП ф 90 за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 81178.5.163 / идентичен с УПИ VІІ 5163 в м.”Аклади” , землище гр.Черноморец ” , като водопровода започва от съществуващ водопровод от гр.Черноморец и преминава по новопроектирана улица североизточно от града до нос „Таласакра“ с трасе и сервитут в обхват на част от поземлени имоти №81178.501.592, №81178.501.593 , №81178.501.32 , №81178.5.426 , №81178.5.302, №81178.5.301, №81178.5.427, №81178.5.325 , №81178.5.6, №81178.5.311 , №81178.5.313 , №81178.5.314 , №81178.5.315, №81178.5.317 , №81178.5.316 , №81178.5.318 и №81178.5.163 в м.“Аклади“ , землище гр.Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 510/ 29.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за учредяване на БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на Център за спешна медицинска помощ гр. Бургас, за изграждане на филиал към Център за спешна медицинска помощ в ПИ 67800.503.597 по Кадастрална карта на гр.Созопол.
П.Рейзи: Мястото за изграждане на Център за Спешна помощ се намира до големия паркинг на стадиона. Имах запитване от ЦСМП- Бургас, които имат пари по проект за изграждане на център за спешна медицинска помощ в Созопол и ние трябва да предоставим терен. Интерес е имало няколко пъти, дано сега вече нещата се случат.
Кр.Германова: И при мен дойде писмо по отношение на това място, очевидно имат отпуснати европейски средтва.
Г.Георгиева: От името на вносителят искам да направя едно предложение за промяна в решението т.3 последния абзац вместо думите „изградената сграда” да се запише и чете „изградените обекти“
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате ведно с предложението за корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ЗАФИРА ХРУСАНОВА За
6 ЙОРДАН ПЕТКОВ За
7 РОСЕН ДЕСПОВ За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ХРИСТО БАРДУКОВ За
14 СТОЬО НЕДИН За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
18 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1354

1.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134,ал.1,т.2 и т.3, ал.2,т.6 от ЗУТ допуска преотреждане на УПИ ХІХ, квартал 87 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, с площ на целият ПИ от 653(шестотин петдесет и три кв.м.), като за имота се запише ново отреждане „За център за спешна медицинска помощ”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 67800.503.597 по КККР на гр.Созопол, и идентичен с УПИ ХІХ, квартал 87 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, с площ на целият ПИ от 653(шестотин петдесет и три кв.м, с начин на трайно ползване – урбанизирана територия.
3.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост, чл.182,ал.1 от ЗУТ, дава съгласие да се учреди БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на Център за спешна медицинска помощ, гр. Бургас, с ЕИК(БУЛСТАТ) 812000140, за изграждането на ФСМП(филиал спешна медицинска помощ) със застроена площ от 200(двеста кв.м.), едноетажен обем с височина до 5 м., и паркинг със застроена площ от 100(сто)кв., в ПИ 67800.503.597 по КККР на гр.Созопол, и идентичен с УПИ ХІХ, квартал 87 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, с площ на целият ПИ от 653(шестотин петдесет и три кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 67800.503.596; 67800.503.191; 67800.503.599; 67800.503.598.
Изградените обекти в имот 67800.503.597, идентичен с УПИ ХІХ, квартал 87 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол, ще бъде държавна собственост.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


*06.08.15г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...