:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №1 / 02.11.2015г.


ПРОТОКОЛ №1


Днес, 02.11.2015 г., от 13:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, под ръководството на г-н Вълчо Чолаков – Областен управител на област Бургас, се проведе първото за мандат 2015-2019г. заседание на Общински Съвет – Созопол.

На заседанието присъстваха новоизбраните 17 общински съветника – Красимира Иванова Германова, Георги Леонидов Пинелов, Янчо Русков Георгиев, Стоян Тодоров Маринов, Стойчо Трендафилов Неделчев, Христо Георгиев Бардуков, Пенка Богданова Щерионова, Илиян Стефанов Стефанов, Катя Петрова Стоянова, Гено Тодоров Пухов, Тодор Георгиев Чакъров, Румен Георгиев Димитров, Неделчо Божидаров Неделчев, Тихомир Йорданов Янакиев, Тодор Дамянов Дамянов, Виолета Димова Арабаджиева, Станимир Киряков Андонов
На заседанието присъстваха Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет, новоизбраният Кмет на община Созопол – г-н Панайот Рейзи, Петя Чапевова – временно изпълняваща длъжността Кмет на община Созопол, новоизбраните кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.

След ставане на крака и изслушване на химна на Република България, г-н Чолаков откри първото заседание на Общински съвет Созопол със следните думи:
“Уважаеми Дами и Господа поздравявам Ви с избора Ви като общински съветници, Кмет на община и Кметове на населени места. Пожелавам Ви пълен мандат, ползотворен. Пожелавам на г-н Рейзи и на управляващото мнозинство да изпълнят предизборните обещания, да свършат това, което още не е свършено за гражданите на община Созопол, да бъдат диалогични. Пожелавам на опозицията да бъде конструктивна и да следи и да препятства вземането на вредни за гражданите на община Созопол решения. Пожелавам на всички вас успех и ползотворна работа“
След встъпителните думи г-н Чолаков даде думата на г-жа Виржиния Хайк Караджиян – Председател на ОИК Созопол да връчи удостоверенията на избраните за Общински съветници, Кмет на Община и Кметове на населени места. Г-жа Хайк приветства присъстващите с думите:
„Уважаеми г-н Областен управител, Уважаеми избрани за Общински съветници и Кметове на населени места, изключителна чест и привилегия е за мен от името на ОИК да присъстваме на вашата сесие и да връчим Удостоверенията на избраните кандидати. Позволете ми да отправя към всички вас нашите най-искрени поздравления за големият Ви успех. Мое лично дълбоко убеждение е, че най-високия пост, който един човек заема по силата на назначението не може да се сравни нито по тежест, нито по значимост, нито по отговорност, нито по престиж с един пост, какъвто Вие заемате днес. Пост, който се заема по силата на прекия избор на избирателите. Това прави вашият успех стократно по-значим и заслужаващ уважение от колкото показват сухите числа и проценти. От името на ОИК Ви пожелавам здраве, мъдрост и спорна работа,така защото, нашият град, нашите населени места, нашата Община да стават все по-привлекателно място за живеене, отдих и бизнес. Нашата комисия счита, че в ден като днешния, не бива да бъдат подминати и тези, които не постигнаха целите си на тези избори, те също считаме, че трябва да бъдат поздравени за желанието им да служат на местната общност и за куража им да се включат в надпреварата. Освен това изборите са такова явление, че винаги има следващ път.“
Г-жа Хайк връчи на всички избрани за Кмет на Община, Общински съветници и Кметове на населени места Удостоверения. Всеки един по отделно получи Удостоверение и бе поздравен от г-жа Хайк по следния ред: Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол; Красимира Иванова Германова – издигната от ПП ГЕРБ; Георги Леонидов Пинелов – издигнат от ПП ГЕРБ; Янчо Русков Георгиев – издигнат от ПП ГЕРБ; Стоян Тодоров Маринов – издигнат от ПП ГЕРБ; Стойчо Трендафилов Неделчев – издигнат от ПП ГЕРБ; Христо Георгиев Бардуков – издигнат от ПП ГЕРБ; Пенка Богданова Щерионова – издигната от ПП ГЕРБ; Илиян Стефанов Стефанов – издигнат от ПП ГЕРБ; Катя Петрова Стоянова – издигната от ПП ГЕРБ; Гено Тодоров Пухов – издигнат от ПП ГЕРБ; Тодор Георгиев Чакъров – издигнат от ПП ГЕРБ; Румен Георгиев Димитров – издигнат от Земеделски съюз Ал. Стамболийски; Неделчо Божидаров Неделчев – издигнат от НФСБ; Тихомир Йорданов Янакиев – издигнат от БСП; Тодор Дамянов Дамянов – издигнат от БСП; Виолета Димова Арабаджиева – издигната от БСП и Станимир Киряков Андонов – издигнат от БСП; Добри Стоянов Добрев – кмет гр.Черноморец издигнат от ПП ГЕРБ; Иван Трифонов Динев – кмет на с.Росен издигнат от ПП ГЕРБ; Георги Станев Георгиев – Кмет с.Равна гора издигнат от ПП ГЕРБ; Иван Николов Пазвантов – Кмет с.Равадиново издигнат от ПП ГЕРБ; Иван Тодоров Иванов – кмет на с.Крушевец издигнат от ПП ГЕРБ; Стойчо Илиев Петков – Кмет с.Зидарово издигнат от ПП ГЕРБ; Костадин Димитров Георгиев – кемт на с.Габър издигнат от Народен съюз; Ренета Атанасова Стоева – кмет на с.Атия издигната от ПП ГЕРБ и издигнат от ПП ГЕРБ и Атанас Спасов Димитров – кмет на с.Индже Войвода издигнат от БСП.

На основание чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА Кметът на общината, общинските съветници и кметовете на населените места задължително полагат клетва.
Г-н Чолаков помоли избраниците на народния вот да станат за полагане на клетвата и да повтарят след него думите :
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”
След клетвата, г-н Чолаков покани положилите клетва да подпишат клетвения лист. /започва да чете имената от клетвения лист по следния ред: кмета на общината, кметовете на кметства, общинските съветници,. Всеки от избраниците, след като бъде прочетено името му, подписва клетвения лист/.
Следва подписване на клетвените листи.
I. КМЕТОВЕ
1. Панайот Василев Рейзи – гр.Созопол
2. Добри Стоянов Добрев – гр.Черноморец
3. Иван Трифонов Динев – с.Росен
4. Георги Станев Георгиев – с.Равна гора
5. Иван Николов Пазвантов – с.Равадиново
6. Иван Тодоров Иванов – с.Крушевец
7. Стойчо Илиев Петков – с.Зидарово
8. Костадин Димитров Георгиев – с.Габър
9. Ренета Атанасова Стоева – с.Атия
10. Атанас Спасов Димитров – с.Индже Войвода
II.ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
1. Красимира Иванова Германова
2. Георги Леонидов Пинелов
3. Янчо Русков Георгиев
4. Стоян Тодоров Маринов
5. Стойчо Трендафилов Неделчев
6. Христо Георгиев Бардуков
7. Пенка Богданова Щерионова
8. Илиян Стефанов Стефанов
9. Катя Петрова Стоянова
10. Гено Тодоров Пухов
11. Тодор Георгиев Чакъров
12. Румен Георгиев Димитров
13. Неделчо Божидаров Неделчев
14. Тихомир Йорданов Янакиев
15. Тодор Дамянов Дамянов
16. Виолета Димова Арабаджиева
17. Станимир Киряков Андонов
Във връзка с чл.23, ал.3 от ЗМСМА, първото заседание на Общински съвет, до избирането на Председател, се води от най-възрастния общински съветник. От извършената проверка се установи, че това е Пенка Щерионова. Г-н Чолаков покани г-жа Щерионова да води заседанието.
Г-жа Щерионова приветства присъстващите Общински съветници, кметове и гости и продължи заседанието, като предложи то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :
1. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Г-жа Щерионова подложи на гласуване така предложения дневен ред.

С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 1
Общински съвет Созопол приема следния Дневен ред:

1. Избор на Председател на Общински съвет Созопол, съгласно чл.21, ал.1 т.3 и във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Г-жа Щерионова даде думата за предложения по първа точка от дневния ред. Г-жа Катя Стоянова предложи за Председател на Общински съвет Созопол Красимира Германова. Г-н Тодор Дамянов предложи за Председател на Общински съвет г-н Тихомир Янакиев.

Г-жа Щерионова даде думата на Общинските съветници за предложения за броя на членовете на комисията по избора на Председател. Г-н Бардуков предложи комисията да се състои от 5 члена. Поради липса на други предложения, Г-жа Щерионова подложи на гласуване предложението на г-н Бардуков.
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 2

Общински съвет Созопол прие комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да се състои от пет члена.

Г-жа Щерионова даде думата на Общинските съветници за предложения за членове на комисията за избор на Председател. Г-н Пинелов предложи за членове на комисията да бъдат избрани г-жа Стоянова, г-н Бардуков, г-н Чакъров, г-н Пухов и г-н Маринов. Г-н Янакиев предложи да се включат и членове на опозицията, като предложи г-жа Стоянова, г-н Бардуков, г-н Чакъров, г-н Димитров и г-н Дамянов.
Преминаваме към гласуване
Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-жа Катя Стоянова
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-н Христо Бардуков
С резултат от гласуването:
ЗА – 16 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа

Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-н Тодор Чакъров
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-н Гено Пухов
С резултат от гласуването:
ЗА – 12 гласа
ПРОТИВ – 5 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-н Стоян Маринов
С резултат от гласуването:
ЗА – 11 гласа
ПРОТИВ – 5 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа

Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-н Румен Димитров
С резултат от гласуването:
ЗА – 5 гласа
ПРОТИВ – 11 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа, не се приема

Член на комисията по избор на Председател на Общински съвет Созопол да е г-н Тодор Дамянов
С резултат от гласуването:
ЗА – 5 гласа
ПРОТИВ – 11 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа, не се приема

Членове на комисията са г-жа Катя Стоянова, г-н Христо Бардуков, г-н Тодор Чакъров, г-н Гено Пухов и г-н Стоян Маринов

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 3

Общински съвет Созопол избира за членове на комисията по избор на Председател на Общинския съвет:
1. Катя Стоянова
2. Христо Бардуков
3. Тодор Чакъров
4. Гено Пухов
5. Стоян Маринов

Г-жа Щерионова даде думата на съветниците за предложения за избор на предедател на комисията по избора на Председател на Общниски съвет. Г-н Бардуков предложи г-жа Стоянова.
Г-н Янакиев направи процедурно предложение, като се отказа от номинацията му за избор на Председател на Общинския съвет.
С резултат от гласуването ЗА – 12 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 гласа за Председател на комисията по избора на Председател на Общниски съвет е Катя Стоянова.

Г-жа Щерионова обясни, че вотът е таен, съгласно чл.24, ал.1 ЗМСМА и действащия Правилник за работа на общинския съвет. За избран се смята кандидата получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
След което даде почивка за да могат всички общински съветници да получат бюлетина с името на кандидата – г-жа Красимира Германова, които ще се получават срещу подпис. В почивката, която ще бъде дадена, общинските съветници ще направят своя избор.
След почивката г-жа Стоянова уточни, че гласуването ще стане по следния начин:
“Който е “ЗА” предложението пуска бюлетината в плика, след което пуска плика в урната и се разписва на списъка за гласувал, това е действителен глас. Ако в някой плик има изписана по друг начин бюлетина или липсва бюлетина, тогава изборът ще се счита за недействителен.”
След раздаване на бюлетините и пликовете и след дадената от председателката на комисията пет минутна почивка, Общинските съветници гласуваха за Председател на Общински съвет. След приключване на гласуването, комисията по избора проведе заседание за отчитане на резултатите. Г-жа Катя Стоянова зачете протокола на комисията:
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО НА 02.11.2015г. ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ.
Днес 02.11.2015г. от 14:30 часа се проведе заседание на Комисията по избор на Председател на Общински съвет.
На заседанието присъстваха:
1. Катя Стоянова – Председател на комисията
2. Христо Бардуков
3. Тодор Чакъров
4. Гено Пухов
5. Стоян Маринов
Раздадени бюлетини с името на кандидата – Красимира Германова за Председател на Общински съвет Созопол – 17
Раздадени пликове – 17
Общо гласували – 17
Действителни бюлетини – 12

Избран Председател на Общински съвет Созопол с резултат от гласуването За:12; Против: 0 е Красимира Германова
След прочита на протокола на комисията по избор на Председател на Общински съвет – Созопол и отчитане на резултатите от гласуването

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 4

Общински съвет – Созопол избира за Председател на Общинския съвет Красимира Германова.

Г-жа Щерионова покани г-жа Германова да заеме мястото си и да води заседанието.
По втора точка от дневния ред, г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за предложения за броя на членовете на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
Г-н Янакиев предложи комисията да се състои от пет члена. Г-н Бардуков предложи комисията да е от седем члена.
Поради липса на други предложения, Председателят на Общински съвет подложи на гласуване направените предложения, като започна от последно направеното, а именно комисията да е в състав от седем члена.

С резултат от гласуването:
ЗА – 14 гласа
ПРОТИВ – 2 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 5

Общински съвет Созопол прие временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да се състои от седем члена.

Г-жа Германова даде думата на Общинските съветници за предложения за членове на временната комисия. Г-н Бардуков предложи за членове г-н Георгиев, г-н Чакъров, г-н Пинелов, г-н Маринов, г-жа Щерионова, г-н Неделчев и г-н Стефанов. Г-н Янакиев предложи г-н Георгиев, г-н Чакъров, г-н Пинелов, г-н Маринов, г-н Неделчев, г-н Димитров и г-н Андонов.

Преминаваме към гласуване
Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Станимир Андонов
С резултат от гласуването:
ЗА – 5 гласа
ПРОТИВ – 9 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 гласа, не се приема

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Румен Димитров
С резултат от гласуването:
ЗА – 5 гласа
ПРОТИВ – 9 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 гласа, не се приема

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Неделчо Неделчев
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Пенка Щерионова
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Стоян Маринов
С резултат от гласуването:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 гласа

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Георги Пинелов
С резултат от гласуването:
ЗА – 17 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Тодор Чакъров
С резултат от гласуването:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 1 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 3 гласа

Член на комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него да е Янчо Георгиев
С резултат от гласуването:
ЗА – 13 гласа
ПРОТИВ – 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 4 гласа

Избрани за членове на комисията са г-н Георгиев, г-н Чакъров, г-н Пинелов, г-н Маринов, г-жа Щерионова, г-н Неделчев и г-н Стефанов

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 6

Общински съвет Созопол избира за членове на временната комисия по изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него:
1. Янчо Георгиев
2. Тодор Чакъров
3. Георги Пинелов
4. Стоян Маринов
5. Пенка Щерионова
6. Неделчо Неделчев
7. Илиян Стефанов


Съгласно чл.21 от Наредбата за Символите на Община Созопол г-жа Германова връчи на г-н Панайот Рейзи огърлицата и се обърна към съветниците с думите
„Пожелавам на всички Вас един ползотворен Мандат в Името на Созопол, в Името на жителите на Община Созопол. Мандат след който всички ние да сме горди, че сме били общински съветници. мандат след който всички ние да сме оставили частица от най-доброто от себе си на този град и на тази Община. Успешен мандат и на вас Кметове на населени места, бъдете такива каквито сте били до сега, Успех и на новите Кметове и работете за благото на вашите села. Благодаря Ви!“
Г-н Панайот Рейзи също поздрави присъстващите с думите
„Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Общински съветници, Уважаеми Кметове и гости на първото заседание удоволствие е за мен да спечеля поредните избори в Община Созопол, ет се дължат на вас гражданите и общинските съветници и всички Вие, които имахрте честта да отидете да гласувате и да ме подкрепите. Благодаря Ви от сърце. Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Общински съветници Вие сте седемнадесето избрани от Народа в нашата Община, надявам се всички ние да забравиме изборите те приключиха и от тук нататък да работим градивно и позитивно за нашата община. Предстои ни много работа. Радвам се, че 80% сте хора с опит и рутина и ще обучите новите общински съветници и се надявам да подхождате с разбиране, когато Общината бърза и иска да се правят извънредни сесии да се случват. Вие знаете, че всичко което се направи през последните години е благодарение на Европейските средства и ще продължаваме да работим в същата посока. Пожелавам на всички Ви преди всичко здраве. Нашата партия е Община Созопол. Всички наши градивни предложения винаги са подкрепяни с пълно мнозинство и за напред се надявам да бъде така. Успешен мандат на всички Ви!
Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Германова закри първото заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/

Протокола води:………………….
/Хр.Михова/

*Публикуван на 03.11.2015г.върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...