:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 2/ 10.11.2011г


ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 10.11.2011 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе второто редовно заседание на Общински Съвет – Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха всички общински съветници, Зам Кмета на община Созопол – г-жа Катя Стоянова, кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.
Кр.Германова: В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Съгласно Решение № 143-МИ Созопол от 02.11.2015г. ще помоля г-жа Светлана Лулева да се изправи и да повтаря след мен клетвените думи:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”

Кр. Германова: Преминаваме по дневния ред. Колеги всички вие сте получили покана имате ли въпроси или предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 7

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
І. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
ІІ. Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.

Кр. Германова: По първа точка от дневния ред, давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на временната комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, да докладва решенията на комисията.
П.Щерионова: Становище на комисията за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него. На 05.11.2015г. от 14:30 часа, се проведе заседание на временна комисията за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
На заседанието присъстваха членовете на комисията Янчо Георгиев; Тодор Чакъров; Георги Пинелов; Стоян Маринов; Пенка Щерионова; Неделчо Неделчев
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет;
В началото на заседанието, по предложение на Стоян Маринов след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването. С резултат от гласуването За: 6 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, временната комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него, избира за свой председател Пенка Щерионова.
По време на комисията бе разгледан проекта за «Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, който да съдържа тринадесет глави, а именно:
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Регламентира организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии, както и правомощията на съвета по ЗМСМА. С Глава Първа се урежда реда и начина на обявяване на взетите от Общински съвет решения.
ГЛАВА ВТОРА
КОНСТИТУИРАНЕ И СЪСТАВ
Определя кои лица се включват в състава на Общинския съвет, както и от кога възникват пълномощията на общинските съветници. Определят се и правилата касаещи провеждането на първото заседание на Общински съвет, както и избора на Председател на съвета
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Определя правомощията на Председателя на общинския съвет, включително и определя условията за свободен прием на гражданив работно време. Регламентира условията, реда и начина за прекратяване правомощията на Председателя и избора на нов такъв.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ
Определя правилата за образуване на политически представителни групи.
ГЛАВА ПЕТА
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ
Регламентира броят на постоянните комисии, тяхната компетентност, задачи, както и броят на членовете им. Също така определя и начина на вземане на решения от страна на комисиите. Регламентира възможността за създаване на временни комисии към Общински съвет.
ГЛАВА ШЕСТА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Регламентира кои лица имат инициатива за свикване на заседание на общинския съвет. Определя правилата и сроковете за уведомяване на общинските съветници за заседания на съвета. Определя правилата за провеждане на заседание на Общинския съвет, както и реда и начина за гласуване.
ГЛАВА СЕДМА
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ.
Регламентира реда и начина за внасяне, обсъждане и приема на проекти за решения и други актове, както и лицата, които имат право да внасят съответните предложения. Урежда правилата за разглеждане на проектите за решения в заседанията на комисиите.
ГЛАВА ОСМА
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
Регламентира правилата (реда и начина) за внасяне, обсъждане и приемане на общинския бюджет при съобразяване на разпоредбите на Закона за Публичните финанси, както и подзаконовите нормативни актове.
ГЛАВА ДЕВЕТА
КОНТРОЛ И ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА
Урежда правилата касаещи отправянето на питания (писмени или устни) до Кмета на Общината, неговите заместници и т.н.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Регламентира правата и задълженията на общинските съветници при осъществяване на дейността им, както и възнагражденията им за участия в заседанията на общински съвет и комии към общински съвет
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА
Регламентира правилата за сдружаване на общината, както и отношенията на общинския съвет с органи на местно самоуправление на други общини, включително и международните връзки на съвета
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Регламентира създаването на специализираното звено за подпомагане и осигуряване на дейността на общинския съвет и определя щатния му състав. Установява реда и начина за назначаване и освобождаване на съответните лица в звеното, както и неговата материално техническа обезпеченост
ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

След разглеждане и обсъждане, с резултат от гласуването:
За: 6 гласа
Против: няма
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет – Созопол да приеме така предложения Правилник.

Кр. Германова: Колеги давам Ви думата за коментари и предложения по глава първа. Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Имам въпрос към Председателката на комисията, както е известно от опозицията не бяха допуснати членове в тази комисия. Разкажете ни как протече заседанието на временната комисия, имало ли е дебати, какви са новите предложения?
П.Щерионова: Г-н Дамянов не сте прав, защото в заседанието на комисията участваше г-н Неделчо Неделчев, който не е от ПП ГЕРБ. Правилника е почти същия, има промяна в чл.55, ал.1, Предложения могат да правят и Заместник кметовете на общината; чл.23, ал.2 Комисиите вземат решение с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на комисията, а не от кворума на комисията.
Кр.Германова: Има технически промени, които изчистват начина на електронно гласуване. Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате по Глава Първа.
С резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ПЪРВА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Втора? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ВТОРА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Трета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ТРЕТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Четвърта? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Пета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ПЕТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Шеста? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Г-жо Председател имам питане по чл.34, ал.6 и ал.7, ще ги зачета (6) «Всяко заседание започва с отговори на Кмета на общината или други длъжностни лица от състава на общинската администрация относно изпълнение на приети решения на Общинския съвет или по поставени от общинските съветници питания и актуални въпроси.
(7). Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред при гласуването му или не са разгледани в съответната постоянна комисия.» нека да ги уточним.
Кр.Германова: Тук ал.6 не е обвързана с ал.7 ще помоля юристите да се включат.
Г.Георгиева: Ал.7 е самостоятелна. Ал.6 регламентира че в началото на заседанията се започва с отговори на Кмета дали от предходни сесии, писмени и т.н., но това предхожда решенията. След това се гласува дневния ред и тогава идва ал.7, това което не е гласувано в дневния ред вече не може да бъде разглеждано на самото заседание.
Т.Янакиев: Могат да се задават въпроси в началото на сесия?
Г.Георгиева: Да разбира се. Това е включено в друга глава.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ШЕСТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Седма? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА СЕДМА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Осма? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ОСМА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Девета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ДЕВЕТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Десета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ДЕСЕТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Единадесета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Дванадесета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по Глава Тринадесета? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет прие ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА.

Кр.Германова: Колеги като цяло Общински съвет приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.
С резултат от гласуването За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 8

Общински съвет Созопол приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.


Кр.Германова: По втора точка от дневния ред ви давам думата за предложения на членове на „Комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми”. Г-жа Лулева.
Св. Лулева: Моето предложение за членове на комисията по финанси е – Пенка Щерионова, Георги Пинелов, Стоян Маринов, Неделчо Неделчев и Тихомир Янакиев.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. В такъв случай ще подложа да гласуваме анблокнаправеното предложение за членове. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: Колеги давам ви думата за предложение за Председател на комисията по финанси, от така предложените членове. Г-жа Лулева.
Св. Лулева: Тъй като предложих членовете ще дам и моето предложение за Председател на комисията по финанси е г-жа Пенка Щерионова.
Кр.Германова: Други предложения? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 9

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Щерионова
ЧЛЕНОВЕ:
Георги Пинелов
Стоян Маринов
Неделчо Неделчев
Тихомир Янакиев

Кр.Германова: Давам ви думата за предложения на членове на „Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Моето предложение за членове на комисията по общинска собственост е – Янчо Георгиев, Стойчо Неделчев, Илиян Стефанов, Светлана Лулева и Тодор Дамянов.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. Отново ще гласуваме анблок направеното предложение за членове . Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: Колеги давам ви думата за предложение за Председател на комисията по общинска собственост, от така предложените членове. Г-н Чакъров
Т.Чакъров: Предлагам за Председател на комисията по общинска собственост да е старият Председател от предходния мандат г-жа Светлана Лулева.
Кр.Германова: Други предложения? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 10

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Лулева
ЧЛЕНОВЕ:
Янчо Георгиев
Стойчо Неделчев
Илиян Стефанов
Тодор Дамянов

Кр.Германова: Следващата комисия е „Комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, давам Ви думата колеги. Г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Аз предлагам за членове на комисията по устройство на територията – Станимир Андонов, Виолета Арабаджиева, Христо Бардуков, Янчо Георгиев и Тодор Чакъров.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате, отново анблок.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: Колеги давам ви думата за номинация за Председател на комисията по устройство на територията, от така предложените членове. Г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Моето Предложение за Председател на комисията по устройство на територията е г-н Чакъров.
Кр.Германова: Други предложения? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 11

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Чакъров
ЧЛЕНОВЕ:
Станимир Андонов
Виолета Арабаджиева
Христо Бардуков
Янчо Георгиев

Кр.Германова: Следващата комисия е „Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания”, Моля за вашите предложения за членове. Г-н Маринов.
Ст.Маринов: Аз предлагам за членове на комисията по здравеопазване – Гено Пухов, Стойчо Неделчев, Христо Бардуков, Илиян Стефанов и Румен Димитров.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. В такъв случай ще подложа предложението за гласуване анблок. Ще ви моля да гласувате.
Резултат от гласуването
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр.Германова: Колеги давам ви думата за номинация за Председател на комисията по здравеопазване, от така предложените членове. Г-н Маринов.
Ст.Маринов: Моето Предложение за Председател на комисията по здравеопазване е Гено Пухов, който е председателя от миналия мандат.
Кр.Германова: Други предложения? Г-н Димитров.
Р.Димитров: Аз предлагам за Председател на комисията г-н Илиян Стефанов.
Кр.Германова: Други предложения? Г-н Стефанов.
И.Стефанов: Г-жо председател оттеглям номинацията си за Председател на комисията.
Кр.Германова: Други предложения? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за Председател на комисията по здравеопазване г-н Гено Пухов.
Резултат от гласуването
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 12

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гено Пухов
ЧЛЕНОВЕ:
Стойчо Неделчев
Христо Бардуков
Илиян Стефанов
Румен Димитров

Кр.Германова: Следващата комисия е „Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” и аз като член на общинския съвет ще си позволя да дам предложение за членове на комисията и ще се обоснова защо. Както на предния мандат, а и на по предния и сега комисията по законност е и органа, който свиквам задължително за определяне на дневния ред, вие всички знаете че има комисия по законност, която определя дневния ред, за да не бъда атакувана в едноличното му съставяне. Предлагам Комисията по законност да бъде съставена от Председателите на комисиите, а именно: Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Тодор Чакъров, Гено Пухов и Стоян Маринов, който ще предложа за Председател на комисията. Предлагам този състав, защото именно Председателите на комисии са хората които първи идват за получаване на материалите за да бъдат подготвени за воденето на своите комисии.
Имате ли други предложения за членове на комисията по законност колеги? Г-н Дамянов
Т.Дамянов: Аз предлагам за член на комисията г-н Тихомир Янакиев.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Оттеглям номинацията си.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Предлагам за член на комисията Г-н Станимир Андонов.
Кр.Германова: Г-н Дамянов ако имате и други предложения за членове направете ги на един път?
Т.Дамянов: Не нямам други.
Кр.Германова: Един момент да обработим информацията в системата за гласуване, защото ще гласуваме всеки един от предложените за членове на комисията по отделно.
Започваме с Г-н Станимир Андонов, ще ви моля да гласувате колеги.
Резултат от гласуването
За: 5
Против: 10
Въздържали се: 1
Следващото предложение е г-н Тодор Чакъров, колеги ще ви моля да гласувате
Резултат от гласуването
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Следващото предложение е г-н Гено Пухов, колеги ще ви моля да гласувате
Резултат от гласуването
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Следващото предложение е г-жа Светлана Лулева, колеги ще ви моля да гласувате
Резултат от гласуването
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Следващото предложение е г-жа Пенка Щерионова, колеги ще ви моля да гласувате
Резултат от гласуването
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Следващото предложение е г-н Стоян Маринов, колеги ще ви моля да гласувате
Резултат от гласуването
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 3

Кр.Германова: Колеги моето предложение за Председател на комисията по законност е г-н Стоян Маринов. Имате ли други предложения? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за Председател на комисията по законност г-н Стоян Маринов.
Резултат от гласуването
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ :
№ 13

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Маринов
ЧЛЕНОВЕ:
Пенка Щерионова
Светлана Лулева
Тодор Чакъров
Гено Пухов

Кр.Германова: Честито на комисиите, Честито на техните Председатели! За новите колеги трябва да знаете, че заседанията на комисиите са отворени и всеки един общински съветник може да ги посещава. Искам да направя и още едно пояснение, че комисията е консултативен орган, а не взима решения, комисията подпомага работата на Общинския съвет, дава мнение, становище, изисква допълнителни документи по дадена докладна и т.н. Решенията се взимат от Общинския съвет. Имате думата г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Искам да изкажа разочарованието си от това, че в една от комисиите на Общински съвет Созопол не бе допуснат член от опозицията. От хегемонията на ГЕРБ не бе допуснат общински съветник от опозицията.
Кр.Германова: Г-н Дамянов, когато ми покажете законово основание, че този човек, един или друг е трябвало да бъде включен в тази комисия съм склонна и готова да приема вашето обжалване на решенията.
Т.Дамянов: Не става въпрос за незаконно.
Кр.Германова: Ами за какво тогава? Осем години не съм допускала да бъдат обиждани общински съветници и още четири няма да допусна. Не ми е приятно да говорите за хегемония или подобни на тези думи. Пак ви казвам Общинския съвет е този, който взима решения.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Кр. Германова/
Протокола води:………………….
/Хр. Михова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


*Публикуван на 11.11.2015г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...