:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 4/ 30.11.2015г.


ПРОТОКОЛ № 4
На 30.11.2015г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха 16 общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, Г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Заседанието ще започне с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете питането ми е следното, в Созопол няма автоспирки и за София и за Бургас. Кога ще бъдат поставени? Сега идва и зимния сезон валежи, сняг, дъжд. Предполагам, че няма да чакаме до изграждане на автогарата. И защо до сега не са изградени такива автоспирки или навеси?
П.Рейзи: Ще проверя как стоят нещата и къде могат да се поставят два нови навеса. Имахме една, спирка до павилиона за вестници, но беше в много лошо състояние и я махнахме. Каквото и да поставим вие знаете, че ще бъде временно, защото града ни се разраства и влизането на автобусите в града е тежест. Идеята е да бъде направена новата автогара и влизането на автобусите да се изкара от града. Надявам се в тази година това да се случи. Автогарата е един огромен проект, трябва да се намери инвеститор, защото нямаме идея да се прави от общината, а да бъде с публично-частно партньорство.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-жа Арабаджиева.
В.Арабаджиева: Г-н Кмете пенсионерския клуб в с.Зидарово се нуждае спешно от помощ, ако можете да отпуснете такава. Покрива е в ужастно състояние, във връзка с това Управителния съвет и Контролния съвет на пенсионерския клуб желаят да бъдат преместени в сградата на ТКЗС-то на вторият етаж, имат и приложена докладна.
П.Рейзи: За първи път чувам от вас за този проблем, ще проверя как стоят нещата. По време на предизборната кампания се организираха там събрания и не съм видял проблема. По отношение на другата сграда, тя не е на ТКЗС-то – общинска е. Благодаря ви за информацията.
В.Арабаджиева: И още един въпрос. Ще се асфалтират ли други улици в Зидарово? Ул. Странджа не е довършена и ако може да ми кажете на каква стойност е проекта й и от къде са средствата?
П.Рейзи:По всяка вероятност асфалтиране няма да правим, температурите паднаха и ще оставим това за по-топлите месеци. Мисля, че за ул. Странджа няма да се плаща нищо, но нека г-н Христов да каже.
Хр. Христов: Добър ден г-жо Председател, уважаеми съветници, строителните работи по така сключения договор сега започват, поради авария на необходимата техника строителя прекъсна изпълнението на проекта, чакаме всеки момент да дойдат и да довършат започнатата работа. Общата стойност е около 100хил.лв. с ДДС. Към момента нищо не е прието за завършено. Работата продължава.
П.Рейзи: На този етап никакви пари не са плащани от бюджета.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Във връзка с ул. Странджа там предстои ли да се полага канализация?
П.Рейзи: Не, не предстои. Канализация в с.Зидарово няма да се случи на този етап, защото няма програма по която да се направи и поради тази причина и в следствие на много оплаквания от хората решихме да преминем към асфалтиране. Тъй като вие сте от скоро общински съветник ще кажа, че ние имаме направен проект за канализацията на с.Зидарово, но няма програма по която да се кандидатства, стойността на проекта е над 14 млн. лв.
Т.Дамянов: Още един въпрос имам, на ул. Рибарска там където излиза на ул. Никола Вапцаров има едно стеснение, което създава проблеми при влизането на голям автомобил. Миналата седмица е станал проблем, защото една предпазна тръба която е поставена е изкъртена сериозно, улука е счупен и премахнат. До колкото знам в предходния мандат комшийката ми Донка Стоева е правила подписка, на предпоследното отклонение на ул. Рибарска да се сложи някакъв пътен знак или забранено преминаването, или стеснение на улицата или задължителен завой на дясно. Защото колите се удрят в еркера на къщата и тази година тя прави четири или пет ремонта на мазилката на къщата. Мисля, че е добре да се ограничи движението особено в летния сезон.
П.Рейзи: Ще проверя г-н Дамянов за вашето предложение за знак, много улици има такива, няма как да премахнем дворовете на хората, за да увеличим улиците. Ще проверя дали има такава жалба от Донка Стоева. Благодаря Ви.
Т.Дамянов: Още нещо, в стария град е много лошо осветлението, говоря за римнята от Пъци бар до ул. Кирил и Методий до магазина на Ставраков, тя се използва за преминаване на хора и т.н. и сега в зимния период като се стъмва по-рано е непрогледен мрак. Също така и по алеята към новия град като се тръгне от плажа преди БЧК и на татък крушките са изгорели, а там се използва за преминаване и от ученици.
П.Рейзи: Ще ги проверя нещата. Благодаря Ви.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Г-н Кмете Министъра на Екологията г-жа Василева обяви, че има отпуснати средства за общините за закупуване на електро автомобили, ще кандидатства ли нашата Община?
П.Рейзи: Вие знаете, че ние кандидатстваме по всички програми за усвояване на средства – европейски или държавни. Ще видим какви са изискванията, трябва да се провери какъв е смисъла и за какво ще се ползва и т.н.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред, колеги всички вие сте получили покана. Имате ли предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така предложения Дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 17

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 708/ 09.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 716/ 09.11.2015г., Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол
3. Докладна записка с вх. № 744/ 12.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
4. Докладна записка с вх. № 745/ 12.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ (приета с Решение нa Общински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
5. Докладна записка с вх. № 746/ 13.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет Созопол в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
6. Докладна записка с вх. № 748/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2016 година
7. Докладна записка с вх. № 757/ 13.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална Асоциация на общините “Тракия” /РАО “Тракия”/
8. Докладна записка с вх. № 771/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Черноморец със званието “Почетен гражданин на град Черноморец, Община Созопол”
9. Докладна записка с вх. № 772/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол
10. Докладна записка с вх. № 776/ 17.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на член на Областни съвет за развитие
11. Докладна записка с вх. № 777/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за управление на Общинските пътища
12. Докладна записка с вх. № 788/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на осмо общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД Бургас
13. Докладна записка с вх. № 790/ 20.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на Решение № 8/ 10.11.2015г. прието от Общински съвет Созопол
14. Докладна записка с вх. № 791/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване броя на кметските наместници в Община Созопол
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
15. Докладна записка с вх. № 750/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на общината и Кметовете на населени места от Община Созопол
16. Докладна записка с вх. № 751/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
17. Докладна записка с вх. № 769/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
18. Докладна записка с вх. № 738/ 10.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в ПИ 67800.502.116 по КККР на гр.Созопол полза на собственик на изградена в имота жилищна сграда.
19. Докладна записка с вх. № 752/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oтдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 753/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oтдаване под наем на земеделски имоти в землище на с.Габър, Община Созопол
21. Докладна записка с вх. № 754/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.6.496, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
22. Докладна записка с вх. № 755/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 758/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 767/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нуждивърху имот – частна общинска собственост – УПИ XXII-13033, кв.37, целият с площ от 500кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
25. Докладна записка с вх. № 768/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имоти в землище на с.Зидарово, Община Созопол
26. Докладна записка с вх. № 773/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нуждивърху имот – частна общинска собственост – УПИ XXIV-13033, кв.37, целият с площ от 500кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
27. Докладна записка с вх. № 786/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
28. Докладна записка с вх. № 789/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, собственост на Община Созопол, финансирани от ОП Околна среда за временна експлоатация от Оператора ВиК - Бургас
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
29. Докладна записка с вх. № 681/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен питеен водопровод за Зона по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол
30. Докладна записка с вх. № 682/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за: „Второстепенна улица от О.Т. 610 до О.Т. 623“; „Външен водопровод от съществуващ водопровод (за захранване на с.Равадиново) до ПИ015226“ и „Кабелна линия 20kV от ТП„Равадиново“, за обслужване и захранване на ПИ015226, в местност „Равадиново“, землище с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас.
31. Докладна записка с вх. № 683/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г. , подобект „Кабели от 20kV”
32. Докладна записка с вх. № 684/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.
33. Докладна записка с вх. № 685/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.36.147, местност „Външната чешма”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
34. Докладна записка с вх. № 709/ 09.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ-13033,кв.39 по регулационен план на с.Равадиново,, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
35. Докладна записка с вх. № 778/ 18.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и обединяване на ПИ81178.5.108 и част от 45м2 от ПИ81178.5.444, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на жилищни сгради в зона за отдих и курорт.
36. Докладна записка с вх. № 779/ 18.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 535-536-537-538-539 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.8.167, местност „Буджака“, землище гр.Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
37. Докладна записка с вх. № 747/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО

Кр.Германова: Преминаваме към дневния ред, по първа точка давам думата на г-н Маринов да зачете становището на комисията по законност.
Ст.Маринов: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, Дами и Господа, становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четвъртото заседание на Общински съвет Созопол. На 26.11.2015г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Стоян Маринов – Председател; Светлана Лулева; Тодор Чакъров; Пенка Щерионова и Гено Пухов – членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Касимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 708/ 09.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаема г-жо Германова, г-н Кмете прегледах Наредбата и измененията, които се предлагат в нея те са продиктувани от писмото, което ви е изпратено. Промените не са лоши, но дали са практични? Пример създава се нова точка 4, а именно: “пребиваването на обществени места на лица ненавършили 14-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 20,00ч.” т.е. в зимния период сме добре рано се стъмва децата обикновенно са си в къщи, проблема ще възникне през летните месеци, когато деня е дълъг и слънцето залязва към 21-21:30 часа. Тогава знаете децата играят. Според мен въвеждането на тази точка няма да бъде практично. Всички ние сме родители и имаме малки деца, аз изхождам от позицията на родител моята дъщеря през лятото играе и около 21:00 часа се прибира, но те играят много деца. Второто което е кой ще следи всички тези деца дали са се прибрали или са с настойник? Какви ще бъдат санкциите по тази Наредба?
Б.Чампарова: До момента ние бяхме по-либерални в нашата Наредба, но именно това е причината Прокурорите да ни изпратят това писмо, защото ние трябва да приложим изписаното в закона. По принцип за спазването на Наредбата следи Полицията.
П.Рейзи: Тези промени ние се принуждаваме да ги направим във връзка с прокурорските проверки, които са направени и предписанията им плюс промените в закона. Вие добре знаете, че закона е акт с по – висша юридическа сила от наредбата.
Т.Янакиев: Но това е предложение от Прокуратурата не е императив.
П.Рейзи: Да то е предложение, но така казва закона и ако ние не го заложим в Наредбата така ние нарушаваме закона.
Т.Янакиев:Аз не мисля, че нарушаваме закона, но вижте аз съм длъжен да си кажа мнението.
П.Рейзи: Аз напълно подкрепям това мнение, но ако го оставим така при следващата проверка на прокуратурата ще бъде установено отново нарушение. Няма проблем да го решите, но аз се притеснявам, че и областния управител би ни спрял решението. Ако нещо бъркам нека юристите да ме поправят.
Б.Чампарова: Не, не бъркате г-н Кмете, освен това вашето решение ще бъде изпратено в Прокуратурата, защото те искат резултат.
Т.Янакиев: Благодаря ви, не разбрах само санкциите какви ще са?
Б.Чампарова: Общите, които са залегнали в Наредбата за физически лица за неизпълнение на разпоредбите.
Хр.Бардуков: В т.4, която цитира г-н Янакиев е опоменато, че от 01.06-30.09 е до 22:00 часа.
Б.Чампарова: Това е старата редакция. Сега се придържаме стриктно към закона, както е казано в закона така го пренасяме в Наредбата.
Хр.Бардуков: А това е старата и сега отпада, няма зиме няма лете?
Б.Чампарова: Няма.
Т.Янакиев: Г-н Бардуков, г-н Янакиев си е прочел материалите.
Хр.Бардуков: Аз имах е предвид, дали не можем да го добавим този текст. Но явно не може.
Кр.Германова: В крайна сметка това, че сме били в либерален режим е накарало Прокуратурата да ни направи предписание. Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 18

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол:

1. В Чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
- т.4 се изменя така:
“т.4 пребиваването на обществени места на лица ненавършили 14-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 20,00ч.”
- Създава се нова т. 5:
“т.5 пребиваването на обществени места на лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст без родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете след 22,00ч.”Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да ги придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за техен придружител.”
- Създава се нова т. 6:
“т.6 тютюнопушенето в закритите обществени места”
- Създава се нова т. 7:
“т.7 тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.”

- Създава се нова т. 8:
“т.8 тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.”

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 716/ 09.11.2015г., Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за членове на комисията Тодор Чакъров, Неделчо Неделчев и Георги Пинелов и за Председател на комисията Тодор Чакъров.
Кр.Германова: Тази и още няколко докладни записки са за избор на членове от Общинския съвет в различни комисии, но са с друг характер, не такъв какъвто е заложен в Правилника, а съгласно Наредби или други нормативни актове.
Колеги имате ли въпроси или предложения за членове на комисията или нейната численост ? Няма. Ще ви моля да гласувате предложението за решение, ведно с предложението за членове на комисията.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 19

1. Общински съвет – Созопол определя Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да бъде в състав от трима членове.
2. Общински съвет – Созопол избира общинските съветници Тодор Чакъров, Неделчо Неделчев и Георги Пинелов за членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
3. Общински съвет – Созопол избира Тодор Чакъров за Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 744/ 12.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 20

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол :

I. В гл.II, раздел I „Данък върху недвижимите имоти”
- Чл.11(1) се изменя така: Данъкът върху недвижимите имоти /ДНИ/ се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината ,за която е дължим.
- Чл.11(2) се изменя така: На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
- Чл.18(1) се изменя така: Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10,ал.1 от ЗМДТ към 1 януари на годината ,за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.
-
II. В гл.II, раздел III „Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин”
- Чл.37(2) се изменя така: Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
- Чл.37(...) – създава се нова алинея 4: Декларация по чл.49 ал. 3 от ЗМДТ не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
III. В чл.II,раздел IV „Данък върху превозните средства”
- Чл.40 се изменя и добива следната редакция: Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице,по реда на чл.54 алинеи от 1до 12 от ЗМДТ.
- Чл.46(1) се изменя така: Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
- Чл.46(...) създава се нова алинея 3: Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.
За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2. Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.
- Чл.47 се изменя и добива следната редакция: Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 745/ 12.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ (приета с Решение нa Общински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Сега както разбираме това изменение се прави във връзка изменение в закона. Където в записано, че такса битови отпадъци ще се определя явно на база количеството отпадъци, а когато не може да се определи ще се гласува от Общинския съвет чл.18. До сега таксата се определяше на база данъчната оценка, а сега? Какво е вашето виждане за начина на определяне на таксата?
К.Павлова: Очаква се нова промяна на закона от януари 2016г., тъй като са определени много критерии, но все още не е направена методиката. Методика ще бъде определена от работна група към Министерството на финансите.
А.Попова: Докладната е внесена първо предвид Промените в Закона за местните данъци и такси и второ, направена проверка от Прокуратурата. Ако си погледнете стария запис на Наредбата, който е приложен в докладната записка и прочетете този чл.18, няма промяна. Промяната е малко по-долу, където се говори каква ще бъде базата за определяне на сметопочистването и сметоизвозването като компонент от общата такса битови отпадъци. Това което е заложено в Закона, за определяне на данъчна основа различна от данъчната оценка или отчетната стойност, трябваше да влезе в сила от януари 2016г., като от 2014г. е промяната. Понеже през тази година, комисията която е определена от Министерството на финансите не можа да си свърши работата и да напише методика как точно да се прави цялото това нещо в момента е вкарана и се обсъжда в комисия и ще се приеме евентуално януари 2016 от Народното събрание промяна, която да изтегли този текст от първи януари 2017г. Ето за това сега вкарваме промяна в Наредбата, която казва, че ще влезе в сила от 01.01.2016г. А януари месец ще вкараме промяна в Наредба, която ще регламентира, ще влезе в сила от 01.01.2017г.
П.Рейзи: По отношение на такса битови отпадъци не съм коментирал нищо, защото чакам да излезе тази методика за определянето й. Ако мен ме питате метода за определяне на таксата чрез данъчната оценка е най-точен и ясен. Със сигурност има такива които са потърпевши, има такива които плащат повече и такива които плащат по-малко, но пък имаме точна база на която да стъпим. Всички вие знаете, че с промените ние от Созопол и всички туристически центрове ще бъдем ощетени и ще ви кажа защо. Защото всички наши хотели и домове за настаняване работят едва четири месеца, как ще определим ТБО? Ще ни сметнат на база цяла година и по този начин ще бъдем ощетени. За това изчаквам, като дойде методиката да седнем всички заедно и да дебатираме.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 21

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
I. В гл.II, раздел I „Такса за битови отпадъци ”
- Чл.18 (1) се изменя така:Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място, с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи, улични кошчета и др.
2. Събиране ,включително разделно ,на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.
3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
- Създава се нов чл.18а:
(1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци , размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.
- чл.19(1) се изменя така: Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
- В ПЗР на НОАМТЦУТОС се създават нови параграфи:
§ 11. Чл.18а влиза в сила от 01.01.2016г.
§ 12 . Навсякъде в текста на НОАМТЦУТОС ,”Дирекция ПМДТ” се променя като „Дирекция ТИДМДТ”.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 746/ 13.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне представител на Общински съвет Созопол в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Красимира Германова, а за заместник делегат Пенка Щерионова.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за делегат и зам. делегат.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
13 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 22

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общинския съвет Красимира Иванова Германова – Председател на Общински съвет Созопол

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от: Пенка Богданова Щерионова – Общински съветник

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 748/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2016 година
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 23

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2016 година.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 757/ 13.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Определяне представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална Асоциация на общините “Тракия” /РАО “Тракия”/
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за делегат в Общото събрание на Регионална Асоциация на общините “Тракия” /РАО “Тракия”/ Гено Пухов, а за заместник делегат Тодор Чакъров.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за делегат и зам. делегат.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16;Против: 0;Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 24

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира за представител на Общински съвет - Созопол в Общото събрание на Регионалната асоциация на общини “Тракия” следните лица:
1. Гено Пухов - делегат;
2. Тодор Чакъров - заместник делегат;

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 771/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към гр.Черноморец със званието “Почетен гражданин на град Черноморец, Община Созопол”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Кмете имате думата.
П.Рейзи: Това е традиция, която създадохме и е добре да се спазва. Дано Кмета на гр. Черноморец да е провел консултация с експертния съвет на града и да не се получи напрежение.
Кр.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 25

Удостоява със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ”:
- Георги Янакиев Костадинов
- Доц.Д-р Иван Христов Христов
- Стоян Ралев Ралев

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 772/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и предлага следните членове за отделните комисии:
1.В комисията по чл.18 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост следните общински съветници
1.Пенка Щерионова
2. Неделчо Неделчев
3. Янчо Георгиев
2.В комисията по чл.41 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост следния общински съветник :
1. Георги Пинелов
3. В комисията по чл.7 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол следните общински съветници:
1. Тодор Чакъров
2. Светлана Лулева

4. В комисията по чл.87 ал.1 от Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници:
1. Гено Пухов
2. Светлана Лулева
5. В комисията по чл.13 ал.1 от Наредбата за концесиите следните общински съветници
1. Янчо Георгиев
2. Неделчо Неделчев
3. Тодор Дамянов
6. В Местната комисия за БППМН следния общинския съветник:
1. Стоян Маринов

Кр.Германова: Искам да уточня, че това са комисии към Общината, не са заплатени. Идеята им е определените общинските съветници да участват в работата на съответната комисията. Колеги имате ли въпроси по докладната записка и предложения за членове на отделните комисии? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: За мен ще е чест да участвам в комисия, надявам се това да е тенденция за смяна на курса за тотална изолация на опозицията и да работиме заедно. Благодаря ви.
Кр.Германова: Останал сте с грешно впечатление г-н Дамянов. И ние ви благодарим г-н Дамянов. Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложените от комисията представители.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 26

1.Избира като свои представители в комисията по чл.18 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост следните общински съветници
1.Пенка Щерионова
2. Неделчо Неделчев
3. Янчо Георгиев

2.Избира като свой представител в комисията по чл.41 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост следния общински съветник :
1. Георги Пинелов

3.Избира като свои представители в комисията по чл.7 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол следните общински съветници:
1. Тодор Чакъров
2. Светлана Лулева

4. Избира като свои представители в комисията по чл.87 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници:
1. Гено Пухов
2. Светлана Лулева

5.Избира като свои представители в комисията по чл.13 ал.1 от Наредбата за концесиите следните общински съветници:
1. Янчо Георгиев
2. Неделчо Неделчев
3. Тодор Дамянов

6.Избира като свой представител в Местната комисия за БППМН следния общинския съветник:
1. Стоян Маринов

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 776/ 17.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на член на Областни съвет за развитие
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за член в Областни съвет за развитие Стоян Маринов и заместник Неделчо Неделчев.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка или предложения за член и заместник? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за член и за заместник.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 27

1.Общински съвет – Созопол, избира общинския съветник Стоян Маринов за член на Областния съвет за развитие.
2. В случай на невъзможност за участие на определения по т.1 представител (член) в работата на Областния съвет за развитие, той ще бъде заместван от общинския съветник Неделчо Неделчев

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 777/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени и допълнения в Наредбата за управление на Общинските пътища
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: „В правното основание „чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА”, да се запише и чете „чл.21, ал.2 от ЗМСМА”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за поправка на комисията, както и Приложение 1 и 2.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 28

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Созопол приема следните промени и допълнения в Наредба за управление на общинските пътища
1. Глава ІІІ, Раздел ІІІ на Наредбата за управление на общинските пътища се изменя и придобива следната редакция
„Глава ІІІ
Раздел IІІ
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ
Изграждане на рекламни съоръжения
Чл. 26. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца и се издава по образец съгласно приложение № 1.
(3) Разрешение за специално ползване на пътищата, чрез изграждане на рекламно съоръжение се издава съобразно един от одобрените от управителния съвет на Агенция“Пътна инфраструктура“ типови проекти или съгласуван индивидуален работен проект от Главният Архитект на Община Созопол.
(4) Срокът на разрешението по ал. 1 се удължава при налагане на забрана за строителство в обхвата на пътя, през летният период или извършване реконструкция на пътя - със срока на забраната.

Чл.27. Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 26 заинтересуваното лице прилага:
1. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
2.съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 26, ал. 3;
3. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
4. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице.

Чл. 28. (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл. 19, ал. 1;
2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли - за скоростните пътища, и 500 м от пътни възли и кръстовища - за останалите пътища;
3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;
5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 300 м за автомагистрали и скоростни пътища и 200 м за останалите пътища;
6. горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.
(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:
1. в зони с ограничена видимост;
2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
4. в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях - за скоростни пътища, и 200 м - за останалите пътища;
5. в средната разделителна ивица;
6. изградени като премостващи конструкции над републиканските пътища;
7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи;
8. когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.
Експлоатация на рекламни съоръжения
Чл. 29. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице, при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване, чрез изграждане на рекламно съоръжение. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен номер.
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(4) Срокът на валидност на издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение е 10 години.
(5) В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното рекламно съоръжение, новият собственик е длъжен да уведоми писмено администрацията, управляваща пътя, за настъпилата промяна, която се отразява в публичния регистър, воден от нея, и в издаденото разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да бъде представено нотариално заверено копие от договора за прехвърляне собствеността на съответното съоръжение.
(6) При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение разрешението за специално ползване на пътищата, чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава на новия собственик за остатъка от срока, определен в старото разрешение.
(7) Всяко рекламно съоръжение трябва да бъде обозначено със стикер, съдържащ информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване, неговия собственик и телефон за връзка.
(8) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл. 57, ал. 4 от Закона за пътищата.
(9) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
Чл. 30. (1) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на новоизградено рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване, чрез експлоатация на рекламно съоръжение. При промяна на правото на собственост върху вече изградено рекламно съоръжение таксата за специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик от датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата отговорността е солидарна на стария и новия собственик.
(2) Таксата по ал. 1 е дължима и при извършване на ремонт на рекламното съоръжение, както и при извършване на реконструкция, която не налага демонтаж на съоръжението.
(3) Разрешението за специално ползване, чрез експлоатация на рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице, след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.
(4) Поставяне, демонтиране, смяна на винил, както и всякакви други ремонтни дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на рекламните съоръжения, следва да се извършват само през светлата част на денонощието от лица, носещи отличителен знак (С12) "Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти", по възлагане от собственика на рекламното съоръжение.
Чл. 30а. Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да поддържат рекламните съоръжения и разположените върху тях рекламни пана в техническа изправност.“

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 788/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на осмо общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕАД Бургас
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за представител Петя Чапевова – Заместник Кмет на Община Созопол
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка или предложения за представител? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 29

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
I. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас решения, както следва:
1. Съгласуване на Допълнен Бизнес – план на „ВиК“ ЕАД Бургас за 2016г.;
2. Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2016г. в рамките на 20 000/двадесет хиляди/лв. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация;
3. Изпращане на уведомление до „ВиК“ ЕАД Бургас за предаването на новоизградени обекти по Проект „Изграждане на канализация на кв. Долно езерово и КПС с тласкател до ПСОВ – Бургас“ и по Проект „Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни мрежи на Бургас – Меден рудник“ за стопанисване, поддържане и експлоатация до подписване на договора между асоциацията по ВиК и ВиК оператора.
II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Чапевова – Заместник Кмет на Община Созопол за представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 790/ 20.11.2015г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на Решение № 8/ 10.11.2015г. прието от Общински съвет Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги става въпрос за ново преразглеждане на нашия Правилник. В случая няма някакъв проблем със съдържанието на Правилника, но не е спазен срока който е установен в Закона за нормативните актове – проектът за Правилник трябва да бъде публикуван на сайта на Общинския съвет 14 дни преди приемането му. Нашият проект за правилник е обявен от деня в който е бил изготвен от комисията, а именно на 05.11 и вече влизаме в срока.
До момента в деловодството или на електронната поща на Общински съвет няма постъпили предложения или становища от заинтересовани лица във връзка с изготвения Правилник.
Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Така и така е върнат искам да направя предложение. чл.62, ал.5 да отпадне „обсъждане“. Като дойдем на параграфа да дебатираме и така.
Кр.Германова: Г-н Дамянов бюджета е баланс в активната и пасивната част, когато започнем гласуване всичко трябва да е предварително уточнено, ако има някакви промени по разхода да бъде уравнен с прихода и обратно. Това няма как да се случи по време на гласуване, защото ако вече е гласувана приходната част, няма как да се извърши промяната в разходната. Именно за това аз ви давам думата за разисквания, предложения за промяна и др. преди започване на гласуването. Това да се гласува по параграфи и подпараграфи, функции и дейности е определено от закона, това е искането и на Министерството на финансите. Вие г-н Дамянов трябва да се запознаете със всички нормативни актове на Общинския съвет, Закона за счетоводството, Закона за Държавния бюджет. Как искате да отпадне обсъждане по параграфи, като това противоречи на закона. Още повече противоре на ЗМСМА това да гласуваме решение без да го обсъждаме, така че няма как да отпадне думата обсъждане.
Имате ли други въпроси колеги по така предложения за прегласуване Правилник? Няма. Всички вие сте запознати с неговото съдържание, глави и разпоредби. В такъв случай ще ви моля да гласувате като цяло така направеното предложение за решение по докладната записка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 30

Общински съвет – Созопол приема повторно „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 791/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване броя на кметските наместници в Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 31
1.Определя броя на кметските наместници на територията на Община Созопол за мандат 2015-2019 г. считано от 02.11.2015 г. както следва:
Кметски наместник с.Присад
Кметски наместник с.Вършило

Кр.Германова: Давам 10 мин. почивка.
...
...
Кр.Германова: В залата присъстват шестнадесет общински съветници, имаме кворум продължаваме четвъртото заседание. Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по финанси и бюджет, давам думата на Председателката й г-жа Щерионова.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 26.11.2015г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха: Пенка Щерионова – Председател на комисията; Георги Пинелов; Стоян Маринов; Неделчо Неделчев и Тихомир Янакиев – членове на комисията.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 750/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на основните месечни работни заплати на Кмета на общината и Кметовете на населени места от Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 32
Общински съвет Созопол одобрява конкретните основни месечни работни заплати на Кмета на Общината и Кметовете на населените места от Община Созопол, както следва:
ОБЩИНА СОЗОПОЛ ОСНОВНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
било към 01.11.2015г. става към 02.11.2015г.
Панайот Василев Рейзи Кмет 2 400,00 лв. 2 400,00 лв.
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Ренета Атанасова Стоева Кмет с.Атия 1 026.00лв. 1 026.00лв.
Стойчо Илиев Петков Кмет с.Зидарово 1 128.00лв. 1 128.00лв.
Иван Тодоров Иванов Кмет с.Крушевец 1 026.00лв. 1 026.00лв.
Иван Николов Пазвантов Кмет с.Равадиново 1 026.00лв. 1 026.00лв.
Георги Станев Георгиев Кмет с.Равна гора 1 128,00лв. 1 128,00лв.
Иван Трифонов Динев Кмет с.Росен 1 128,00лв. 1 128,00лв.
Добри Стоянов Добрев Кмет гр.Черноморец 1 400,00лв. 1 400,00лв.
Атанас Спасов Димитров Кмет с.Индже войвода - 800,00лв.
Костадин Димитров Георгиев Кмет с.Габър - 800,00лв.
Общинския съвет определя заплатите на кметовете, а на кметските наместници и зам.кметовете се определят от Кмета на Общината, поради което не са включени в докладната записка.
Размерът на допълнителните трудови възнаграждения да се начисляват в рамките на действащите нормативни документи.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 751/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Аз искам да се спрем към приложените докладни от служебните лица и по точно докладната на г-н Христов ако можете да ми обясните за какво става дума т.1 нов обект за нивелационен план в с.Равадиново и после технически проект за изграждане на улици, за какво става дума.
П.Рейзи: В с.Равадиново трябва да допълним проектите за пътищата имаме само нивелетен план, трябва да се направи технически проект за да можем 2016г. да кандидатстваме по селските програми за направяне на пътища в с.Равадиново.
Т.Дамянов: Следващият ми въпрос е за ликвидаирането на бедствия и аварии в с.Росен, кои улици възнамерявате да правите?
П.Рейзи: Дерето във вилната зона, за него имаме предписание от Басейнова дирекция Варна, имаме срокове а нямаме заложени средства. В с.Росен са улиците Струма, Рила, Икономов, Лазар Маджаров.
Т.Дамянов: Следващият въпрос е във връзка с намалението стойността за отчуждаване на стадиона?
П.Рейзи: Да г-н Дамянов, тъй като там сме навлезли в територията на Държавата водихме разговори да й платим, територията на която направихме пътя зад трибуната където спират автобусите. Те ни казаха, че не искат пари искат наем, ще водим преговори. До края на годината тези пари не могат да бъдат изхарчени и ги прехвърляме другаде.
Когато правим актуализацията на бюджета ние изцяло се побираме в рамките на бюджета, който е гласуван в началото на годината. И понеже идва края на годината, някъде имаме преизпълнение, другаде имаме по-малко трябва да балансираме бюджета.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Давам думата на Председателката да зачита перата.
П.Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби" - намаление 24 000лв. по дейности и параграфи, както следва: -Дейност 122 „Общинска администрация" - намаление с 24 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става § 52-00 - придобиване на ДМА 50 800лв. 24 000лв. 26 800лв.в т.ч.подпараграф 52-04 - придобиване натранспортни средства - автомобил„Дачия" за ДСП 24 000лв. 24 000лв. 0лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2.Функция „Отбрана и сигурност" - увеличение с 432 000лв. по дейности и параграфи, както следва:-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" - увеличение с 432 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става § 10-00 - издръжка 1 457 140лв. 432 000лв. 1 889 140лв.в т.ч.§ 10-30 - текущ ремонт 1 433 140лв. 432 000лв. 1 865 140лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация" - намаление с 320 000лв. по параграфи, както следва: било намаление става §52-00 - придобиване на ДМА 596 540лв. 320 000лв. 276 540лв. в т.ч.подпараграф 52-06 -изграждане на инфраструктурни обекти: -канализация с.Равна гора-битовиводи -ІІетап 45 000лв. 40 000лв. 5 000лв.-улична водопроводна мрежас.Росен и с.Крушевец-ІІ етапстроителен и авторски надзор 50 000лв. 40 000лв. 10 000лв. -изграждане на обект"Дъждовна канализация ул.Републиканска" І етап гр.Созопол, в т.ч.проектиране,СМР, строителен и авторски надзор и др. 300 000лв. 240 000лв. 60 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова: Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места" - увеличение с 3 205лв. по параграфи, както следва: било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 692 830лв. 3 205лв. 696 035лв.в т.ч.подпараграф 52-06- изграждане наинфраструктурни обекти:-строителство на КПС ,напорни тръбопроводи и колектори: 1.Подобект: КПСт "Пристанище" и напорни тръбопроводи до изливна шахта; 2.Подобект: Колектор "Крайбрежен" от СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали" до КПСт "Пристанище" и колектор "Провлака" (от същ.канал на ул. "Хан Крум" до КПСт "Пристанище"); 3. Подобект: КПСт "Хармани" и напорни тръбопроводи до изливна шахта; 4. Подобект: Довеждащ колектор "Созопол"(от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт "Пристанище" и КПСт "Хармани" до ПСОВ Созопол)-допълнение -проектиране,СМР,авторскии строителен надзор, въвеждане вексплоатация и др.непредвидени-/доставка и монтаж на спирателни кранове КПСт „Хармани"/ 527 202лв. 3 205лв. 530 407лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" намаление с 316 795лв., както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: 1.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" - увеличение с 51 000лв. по дейности и параграфи, както следва:Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" - увеличение с 51 000лв. по параграфи както следва: било увеличение става § 10-00 - издръжка 350 400лв. 51 000лв. 401 400лв.в т.ч.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 129 000лв. 51 000лв. 180 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става § 10-00 - издръжка 884 084лв. 163 535лв. 720 549лв.в т.ч.§ 10-92 - договорни санкции инеустойки, съд.обезщет. 250 000лв. 163 535лв. 86 465лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става§ 51-00 - основен ремонт 131 200лв. 17 000лв. 114 200лв.в т.ч.Основен ремонт -в т.ч.подмянана дограма,подмазване,боядисванеи др.дейности свързани с товав „Дом на рибаря" 60 000лв. 17 000лв. 43 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става §52-00 - придобиване на ДМА 121 460лв. 6 980лв. 114 480лв.подпараграф 52-03 -придобиванена друго оборудване,машини и съоръжения: -доставка и монтаж на 10бр. климатици за СОУ гр.Созопол 18 500лв. 6 980лв. 11 520лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било увеличение става§ 53-00 - придобиване на НМДА 266 212лв. 47 510лв. 313 722лв.в т.ч подпараграф 53-09 - придобиване на други нематер.дълг.активи:-изготвяне на технически проектза изграждане на улична мрежас.Равадиново и изготвяне нанивелационен план 0лв. 47 160лв. 47 160лв. -проект за обект „Център заизкуство, местни занаяти итрадиции 4 630лв. 350лв. 4 980лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става§ 54-00 - придобиване на земя 598 260лв. 102 200лв. 496 060лв.в т.ч- придобиване на имот чрез отчуждаванеи обезщетение на собственици за имоти находящи се в УПИ І 1017 кв.87 по плана на гр.Созопол - за изграждане на обслужващи улици и доплащане на частот поземлен имот местност"Мапи" 102 200лв. 102 200лв. 0лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката" - намаление с 242 205лв. по параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.5. Функция „Икономически дейности и услуги" - намаление с 242 205лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.6.Функция „Разходи некласифицирани в други функции" - увеличение със 100 000лв. по дейности и параграфи, както следва:Дейност 910 „Разходи за лихви" - увеличение със 100 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става§ 22-00 - разходи за лихви 240 000лв. 100 000лв. 340 000лв.в т.ч.§ 22-24 - разходи за лихви по други заеми от страната 240 000лв. 100 000лв. 340 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
5 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 33

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2015г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2015г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” – намаление 24 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 122 „Общинска администрация” – намаление с 24 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 50 800лв. 24 000лв. 26 800лв.
в т.ч.
подпараграф 52-04 – придобиване на
транспортни средства – автомобил
„Дачия” за ДСП 24 000лв. 24 000лв. 0лв.

1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – увеличение с 432 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – увеличение с 432 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 457 140лв. 432 000лв. 1 889 140лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 433 140лв. 432 000лв. 1 865 140лв.

1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намаление с 316 795лв., както следва:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 320 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§52-00 – придобиване на ДМА 596 540лв. 320 000лв. 276 540лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-канализация с.Равна гора-битови
води –ІІетап 45 000лв. 40 000лв. 5 000лв.

-улична водопроводна мрежа
с.Росен и с.Крушевец-ІІ етап
строителен и авторски надзор 50 000лв. 40 000лв. 10 000лв.

-изграждане на обект”Дъждовна
канализация ул.Републиканска” І етап
гр.Созопол, в т.ч.проектиране,СМР,
строителен и авторски надзор и др. 300 000лв. 240 000лв. 60 000лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 3 205лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 692 830лв. 3 205лв. 696 035лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-строителство на КПС ,напорни
тръбопроводи и колектори: 1.Подобект:
КПСт "Пристанище" и напорни
тръбопроводи до изливна шахта;
2.Подобект: Колектор "Крайбрежен"
от СРШ (ОК8) на ул. "Морски скали"
до КПСт "Пристанище" и колектор
"Провлака" (от същ.канал на
ул. "Хан Крум" до КПСт "Пристанище");
3. Подобект: КПСт "Хармани" и
напорни тръбопроводи до изливна
шахта; 4. Подобект: Довеждащ колектор
"Созопол"(от изливна шахта на напорни
тръбопроводи от КПСт "Пристанище" и
КПСт "Хармани" до ПСОВ Созопол)-
допълнение –проектиране,СМР,авторски
и строителен надзор, въвеждане в
експлоатация и др.непредвидени-
/доставка и монтаж на спирателни
кранове КПСт „Хармани”/ 527 202лв. 3 205лв. 530 407лв.

1.4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 51 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 51 000лв. по параграфи както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 350 400лв. 51 000лв. 401 400лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 129 000лв. 51 000лв. 180 000лв.

1.5. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 242 205лв. и извършва промени по плана на разходните параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 242 205лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 884 084лв. 163 535лв. 720 549лв.
в т.ч.
§ 10-92 – договорни санкции и
неустойки, съд.обезщет. 250 000лв. 163 535лв. 86 465лв.

било намаление става

§ 51-00 – основен ремонт 131 200лв. 17 000лв. 114 200лв.
в т.ч.
Основен ремонт –в т.ч.подмяна
на дограма,подмазване,боядисване
и др.дейности свързани с това
в „Дом на рибаря” 60 000лв. 17 000лв. 43 000лв.

било намаление става

§52-00 – придобиване на ДМА 121 460лв. 6 980лв. 114 480лв.
подпараграф 52-03 –придобиване
на друго оборудване,машини
и съоръжения:
-доставка и монтаж на 10бр.
климатици за СОУ гр.Созопол 18 500лв. 6 980лв. 11 520лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 266 212лв. 47 510лв. 313 722лв.
в т.ч
подпараграф 53-09 – придобиване
на други нематер.дълг.активи:
-изготвяне на технически проект
за изграждане на улична мрежа
с.Равадиново и изготвяне на
нивелационен план 0лв. 47 160лв. 47 160лв.

-проект за обект „Център за
изкуство, местни занаяти и
традиции 4 630лв. 350лв. 4 980лв.

било намаление става

§ 54-00 – придобиване на земя 598 260лв. 102 200лв. 496 060лв.
в т.ч
- придобиване на имот чрез отчуждаване
и обезщетение на собственици за
имоти находящи се в УПИ І 1017 кв.87
по плана на гр.Созопол - за изграждане
на обслужващи улици и доплащане на част
от поземлен имот местност"Мапи" 102 200лв. 102 200лв. 0лв.

1.6.Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – увеличение със 100 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение със 100 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 22-00 – разходи за лихви 240 000лв. 100 000лв. 340 000лв.
в т.ч.
§ 22-24 – разходи за лихви по други
заеми от страната 240 000лв. 100 000лв. 340 000лв.


П.Щерионова: § 10-00 - издръжка 48 031лв. 2 070лв. 50 101лв.
в т.ч.§ 10-15 - материали 2 430лв. 2 070лв. 4 500лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става
§ 52-00 - придобиване на ДМА 2 070лв. 2 070лв. 0лв. в т.ч. подпараграф 52-01 - придобиване на компютри и хардуер: -компютърни конфигурации и преносими компютри за ОУ с.Росен 2 070лв. 2 070лв. 0лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 322 „Общообразователни училища" извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОУ „Христо Ботев" с.Росен в обема на общите разходи за дейността, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните във функция „Образование" в частта за делегираните от държавата дейности, по дейности и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 34


2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните във функция „Образование” в частта за делегираните от държавата дейности, по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОУ „Христо Ботев” с.Росен в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 48 031лв. 2 070лв. 50 101лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 430лв. 2 070лв. 4 500лв.
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 2 070лв. 2 070лв. 0лв.
в т.ч.
било намаление става
подпараграф 52-01 – придобиване на
компютри и хардуер:
-компютърни конфигурации и
преносими компютри
за ОУ с.Росен 2 070лв. 2 070лв. 0лв.

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т. 1.1, т.1.3, т.1.5, и т.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./Приложение №1 / било намаление ставаОбщо капиталови разходи: 14 178 610лв. 421 535лв. 13 757 075лв.От-собствени средства за местни дейности 13 763 180лв. 419 465лв. 13 343 715лв.-други средства по формула заОбразование и ср.по стандартза ЦСРИ и ЦОП 14 430лв. 2 070лв. 12 360лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 35


3.Въз основа на приетите решения по т. 1.1, т.1.3, т.1.5, и т.2. Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2015г./Приложение №1 /

било намаление става

Общо капиталови разходи: 14 178 610лв. 421 535лв. 13 757 075лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 13 763 180лв. 419 465лв. 13 343 715лв.

-други средства по формула за
Образование и ср.по стандарт
за ЦСРИ и ЦОП 14 430лв. 2 070лв. 12 360лв.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 769/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка? Г-жо Стоянова.
К.Стоянова: Ако може от името на вносителя, да направя едно допълнение в т.2, да се допише и „Община Приморско“. Това е едно принципно решение за кандидатстване, тъй като няма да можем сами, ще имаме по-голям шанс тогава, когато се обединим двете съседни територии.
Кр.Германова: Други въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Могат ли да се допускат и други организации?
К.Стоянова: Да може, през целия програмен период. След като се направи стратегията и се приеме, могат да кандидатсват фирми, физически лица и т.н. Определя се членски внос и така.
Кр.Германова: Други въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате допълнение № 769/ 16.11.2015г. да се допълни Община Приморско в т.2.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 769/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" по програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. ведно с допълнението, което гласувахме. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 36

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.19 и сл. от ЗЮЛНЦ, Общински съвет Созопол дава правомощия на Кмета да подготви необходимите документи за кандидатстване пред МЗХ
1. Дава съгласие Община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „ Созопол”.
2. Дава съгласие за Подписване на партньорско споразумение между Община Созопол, Община Приморско, Независимо женско сдружение „Света Марена” Созопол, ЕТ „АКСИ Иван Боралиев”.
3. Упълномощава Панайот Рейзи -Кмет на община Созопол да представлява Община Созопол – водещ партньор.
4. Упълномощава Панайот Рейзи -Кмет на община Созопол да представлява Община Созопол в Учредителното и последващи Общи събрания на новата местна инициативна група „ Созопол“ .

Кр.Германова: Трета точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 26.11.2015г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
На заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател на комисията; Янчо Георгиев; Илиян Стефанов и Тодор Дамянов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 738/ 10.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО НА СТРОЕЖ в ПИ 67800.502.116 по КККР на гр.Созопол полза на собственик на изградена в имота жилищна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 37

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38,ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.182,ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на собственик на жилищна сграда и обекти с идентификатор 67800.502.116.2, допълнително право на строеж-надстрояване със застроена площ от 47.50(четиридесет и седем цяло нула петдесет кв.м., в ПИ 67800.502.116 по КККР на гр.Созопол, и идентичен с УПИ ХVІІ, квартал 67 по регулационен и застроителен план на гр.Созопол по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият общински ПИ 67800.502.116 от 523(петстотин двадесет и три кв.м.), и при граници и съседи от всички страни –67800.502.119; 67800.502.422; 67800.502.115; 67800.502.114; 67800.502.117; 67800.502.118.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4850 лв.(четири хиляди осемстотин и петдесет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №20150096 /10.09.2015г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящето решение .

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 752/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oтдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: От кой идва предложението за наем?
П.Рейзи: Предложението идва от съществуващия наемател, изтича му договора и трябва да се поднови.
Т.Дамянов: На мен ми се струва много ниска тази цена, идва по 15лв./дка. Възможно ли е да получа справка за платените пари към фирмата оценител за 2015г.?
П.Рейзи: Около 50 хил.лв., но мога и с точност да кажа на следващата сесия. Фирмата ни взима 120 лв. с ДДС на оценка. Когато се интересувахме и от други фирми цената беше 200 лв. на оценка. Оценителя с който работим е председател на камарата на оценителите в Бургас.
Аз искам да кажа, че вървим към продажба на тези земеделски земи, защото ето вие сами казвате, цените са смешни и не можем да си съберем парите. Има и случай някой ползва общински имот, следим се гоним се. За това съм казал, че ако има интерес към някой от имотите вървим към продажба с явен търг. Тези земи пустеят или ги ползват без да плащат.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
15 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 38

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 096001 с площ 106 696 кв.м./сто и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Церова локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 1414/19.10.2009год.
1.2. Поземлен имот 018001 с площ 402 689 кв.м./четиристотин и две хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Турлатица“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 662/28.03.2005год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 096001 с площ 106 696 кв.м./сто и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Церова локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 1414/19.10.2009год.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота описан по т.2.1. възлизаща на 1 970 ,00лв. /хиляда деветстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150102/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2 Поземлен имот 018001 с площ 402 689 кв.м./четиристотин и две хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Турлатица“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № № 662/28.03.2005год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота на имота описани по т.2.2. възлизаща на 5 900,00лв. /пет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150101/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 753/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oтдаване под наем на земеделски имоти в землище на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 39

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г,. на Общински съвет Созопол, като включва имот №101005 в м-ст „Кадията“ с площ от 5,264 дка с начин на трайно ползване „нива“актуван с акт за частна общинска собственост № 3509/28.10.2015г. и имот №046012 в м-ст „Заврътанка“ с площ от 3,982 дка с начин на трайно ползване „изоставена нива“актуван с акт за частна общинска собственост № 3508/28.10.2015г, в землището на с.Габър.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот №101005 в м-ст „Кадията“ с площ от 5,264 дка с начин на трайно ползване „нива“ с.Габър, актуван с акт за частна общинска собственост № 3509/28.10.2015г.
2.1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 90,00лв./деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150109/03.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2. Поземлен имот №046012 в м-ст „Заврътанка“ с площ от 3,982 дка с начин на трайно ползване „изоставена нива“в землището на с.Габър, актуван с акт за частна общинска собственост № 3508/28.10.2015г.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150110/03.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 754/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.6.496, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 40

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.6.496 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади“, с площ 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3302/24.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 5 500,00лв. /пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150100/05.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 755/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 41

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.480 с площ 779 кв.м./седемстотин седемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт№ 3319/25.08.2015год.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.211 с площ 229 кв.м./двеста двадесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3274/10.08.2015год.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.229 с площ 204 кв.м./двеста и четири метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3277/11.08.2015год.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.230 с площ 353 кв.м./триста петдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3278/11.08.2015год.
1.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.232 с площ 93 кв.м./деветдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3279/11.08.2015год.
1.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.150 с площ 511 кв.м./петстотин и единадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3272/10.08.2015год.
1.7. поземлен имот с идентификатор 63015.506.488 с площ 528 кв.м./петстотин двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3326/26.08.2015год.
1.8. поземлен имот с идентификатор 63015.506.479 с площ 339 кв.м./триста тридесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3318/25.08.2015год
1.9. поземлен имот с идентификатор 63015.506.447 с площ 837 кв.м./осемстотин тридесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3297/14.08.2015год
1.10.поземлен имот с идентификатор 63015.506.278 с площ 366 кв.м./триста шестдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3283/12.08.2015год.
1.11. поземлен имот с идентификатор 63015.506.342 с площ 403 кв.м./четиристотин и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3286/12.08.2015год
1.12. поземлен имот с идентификатор 63015.506.470 с площ 471 кв.м./четиристотин седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3310/24.08.2015год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.480 с площ 779 кв.м./седемстотин седемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт№ 3319/25.08.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 10 000,00лв. / десет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150122/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.211 с площ 229 кв.м./двеста двадесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3274/10.08.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 3 400,00лв. / три хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150111/04.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.229 с площ 204 кв.м./двеста и четири метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3277/11.08.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 3 000,00лв. / три хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150114/04.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.230 с площ 353 кв.м./триста петдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3278/11.08.2015год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 5 300,00лв. / пет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150113/04.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.232 с площ 93 кв.м./деветдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3279/11.08.2015год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 1 400,00лв. / хиляда и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150112/04.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.150 с площ 511 кв.м./петстотин и единадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3272/10.08.2015год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 7 600,00лв. / седем хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150115/04.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. поземлен имот с идентификатор 63015.506.488 с площ 528 кв.м./петстотин двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3326/26.08.2015год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.7, възлизаща на 7 900,00лв. / седем хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150116/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. поземлен имот с идентификатор 63015.506.479 с площ 339 кв.м./триста тридесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3318/25.08.2015год
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.8, възлизаща на 5 100,00лв. / пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150117/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. поземлен имот с идентификатор 63015.506.447 с площ 837 кв.м./осемстотин тридесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3297/14.08.2015год.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.9, възлизаща на 12 500,00лв. / дванадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150118/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. поземлен имот с идентификатор 63015.506.278 с площ 366 кв.м./триста шестдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3283/12.08.2015год.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.10, възлизаща на 5 500,00лв. / пет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150119/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. поземлен имот с идентификатор 63015.506.342 с площ 403 кв.м./четиристотин и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3286/12.08.2015год
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.11, възлизаща на 6 000,00лв. / шест хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150120/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.12. поземлен имот с идентификатор 63015.506.470 с площ 471 кв.м./четиристотин седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3310/24.08.2015год.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.12, възлизаща на 7 000,00лв. / седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150121/05.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 758/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 42

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот 000066 с площ 20 917 кв.м./двадесет хиляди деветстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Тумбата“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № №711/26.08.2005год.
1.2. Поземлен имот 000100 с площ 10 219 кв.м./десет хиляди двеста и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Милков гроб“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставени трайни насъждения, актуван като частна общинска собственост с акт №3445/05.10.2015год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1 Поземлен имот 000066 с площ 20 917 кв.м./двадесет хиляди деветстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Тумбата“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с акт № №711/26.08.2005год.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описани по т.2.1. възлизаща на 8 800,00лв. / осем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150099/05.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2 Поземлен имот 000100 с площ 10 219 кв.м./десет хиляди двеста и деветнадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Милков гроб“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставени трайни насъждения, актуван като частна общинска собственост с акт №3445/05.10.2015год
2.2.1На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описани по т.2.2. възлизаща на 2 900,00лв. /две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150125/11.07.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 767/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нуждивърху имот – частна общинска собственост – УПИ XXII-13033, кв.37, целият с площ от 500кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: „В т.1 от проектът за решение на седмия ред АОС 1701/05.12.2011г. да се запише и чете АОС 1220/24.03.2009г.“
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за поправка на техническа грешка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 43

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Радка Николова Стоянова от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ XXII – 13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол, актуван с АОС 1220/24.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150127/11.11.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 768/ 16.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имоти в землище на с.Зидарово, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 44

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г,. на Общински съвет Созопол, като включва следните поземлени имоти:
• Имот с №219011, с площ от 13 560 /тринадесет хиляди петстотин и шестдесет/ кв.м. в местност “Кюмюрлюка” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3451/06.10.2015г.
• Имот с №049010, с площ от 4 500 /четири хиляди и петстотин / кв.м. в местност “Кюпри кайряк” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3447/05.10.2015г.
• Имот с №150001, с площ от 27 267 /двадесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем/ кв.м. в местност “Баир алдъ” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3448/05.10.2015г.
• Имот с №183011, с площ от 927 /деветстотин двадесет и седем/ кв.м. в местност “Даръ дере” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3449/05.10.2015г.
• Имот с №045007, с площ от 17 798 /седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет иосем/ кв.м. в местност “Деде бунар” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3446/05.10.2015г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Зидарово както следва:
2.1. Имот с №219011, с площ от 13 560 /тринадесет хиляди петстотин и шестдесет/ кв.м. в местност “Кюмюрлюка” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3451/06.10.2015г. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 160,00лв./сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150106/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2. Имот с №049010, с площ от 4 500 /четири хиляди и петстотин / кв.м. в местност “Кюпри кайряк” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3447/05.10.2015г. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150104/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.3. Имот с №150001, с площ от 27 267 /двадесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем/ кв.м. в местност “Баир алдъ” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3448/05.10.2015г. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 600,00лв./шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150105/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.4. Имот с №183011, с площ от 927 /деветстотин двадесет и седем/ кв.м. в местност “Даръ дере” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3449/05.10.2015г. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.4, възлизаща на 20,00лв. /двадесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150107/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.5. Имот с №045007, с площ от 17 798 /седемнадесет хиляди седемстотин деветдесет иосем/ кв.м. в местност “Деде бунар” з-ще с.Зидарово е актуван с акт за частна общинска собственост №3446/05.10.2015г. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.5, възлизаща на 180,00лв. /сто и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150103/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 773/ 17.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нуждивърху имот – частна общинска собственост – УПИ XXIV-13033, кв.37, целият с площ от 500кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 45

1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон, Общински съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Янка Тодорова Маринова от гр. Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), в имот УПИ XXIV – 13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), по плана на с. Равадиново, Община Созопол.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарна стойност от правото на строеж по т.1, възлизаща на 3100 лв. (три хиляди и сто лева), съгласно изготвена пазарна оценка 20150126/11.11.2015г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа, на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 786/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Продават се едни огромни парцели и средната цена е 169лв. Цената тук е много ниска. Трябва да направим една предварителна по-задълбочена стратегия за продажба на земеделски имоти. Хубаво е това което обясни кмета че вървим към продажба, но ние взимаме една малка цена на база оценката на оценителя. За това приемаме и Годишна програма за разпореждане с общинска собственост, кои парцели ще се включат. И сега за какво я приемаме тази Наредба? В момента коментирам ситуацията и се обосновавам че ще гласувам против. Също така искам да призова колегите да се съвземем и да направим такава стратегия.

К.Стоянова: Аз искам да се обърна към общинските съветници и по-точно към г-н Дамянов. Такава годишна програма се прави всяка година с бюджета. Когато се разглежда можете да предложите имоти, които да бъдат включени предвиждайки, ако сте запознат със следващия програмен период. Програмата е отворена и всеки път може да бъде допълвана. За това защото ние не можем да знаем какъв ще бъде интереса на нашите съграждани в годините, и кои програми и мерки ще бъдат отворени и кандидатствайки по тях какви ще бъдат изискванията за закупувани имоти или имоти взети под наем. Така, че ако вие сте чели или имате възможност да четете, предлагам да бъдете по-дълновидни, по този начин ще помогнете на Община Созопол.
Т.Дамянов: Може би общинска администрация трябва да прецени кои ниви ще се продават, а не така на парче.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси по докладната записка Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 46

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1128/16.02.2015г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот №000004 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 199 883кв.м./ сто деветдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“,актуван като частна общинска собственост с Акт №3547/16.11.2015год.
1.2. Поземлен имот №000006 в местност „Дющебака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 24 774кв.м./двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3548/16.11.2015год.
1.3. Поземлен имот №000009 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 36 887кв.м./тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3549/16.11.2015год.
1.4. Поземлен имот №000013 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 23 258кв.м./двадесет и три хиляди двеста петдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3550/16.11.2015год.
1.5. Поземлен имот №000016 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 50 754 кв.м. /петдесет хиляди седемстотин петдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3551/16.11.2015год.
1.6. Поземлен имот №000022 в местност „Кърджоол алчак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 70 914кв.м./седемдесет хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3552/16.11.2015год.
1.7. Поземлен имот №000024 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 18 308кв.м./осемнадесет хиляди триста и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3553/16.11.2015год.
1.8. Поземлен имот №000034 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 133 169кв.м./сто тридесет и три хиляди сто шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3554/16.11.2015год.
1.9. Поземлен имот №000038 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 12 670кв.м. /дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3555/16.11.2015год
1.10. Поземлен имот №000070 в местност „Йовова кория“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 14 751кв.м./четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3557/16.11.2015год.
1.11. Поземлен имот №000071 в местност „Край село“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 116 669кв.м./сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3558/16.11.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №000004 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 199 883кв.м./ сто деветдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“,актуван като частна общинска собственост с Акт №3547/16.11.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 21 200,00лв. / двадесет и една хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150129/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот №000006 в местност „Дющебака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 24 774кв.м./двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3548/16.11.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 8 500,00лв. / осем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150130/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот №000009 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 36 887кв.м./тридесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3549/16.11.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 12 650,00лв. / дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150131/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот №000013 в местност „Свраушка“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 23 258кв.м./двадесет и три хиляди двеста петдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3550/16.11.2015год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 8 000,00лв. / осем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150132/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.5. Поземлен имот №000016 в местност „Герена“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 50 754 кв.м. /петдесет хиляди седемстотин петдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3551/16.11.2015год.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.5, възлизаща на 16 650,00лв. / шестнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150133/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.6. Поземлен имот №000022 в местност „Кърджоол алчак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 70 914кв.м./седемдесет хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3552/16.11.2015год.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.6, възлизаща на 25 650,00лв. / двадесет и пет хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150134/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.7. Поземлен имот №000024 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 18 308кв.м./осемнадесет хиляди триста и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3553/16.11.2015год.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.7, възлизаща на 6 650,00лв. / шест хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150135/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.8. Поземлен имот №000034 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 133 169кв.м./сто тридесет и три хиляди сто шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3554/16.11.2015год.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.8, възлизаща на 36 650,00лв. / тридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150136/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.9. Поземлен имот №000038 в местност „Ташазмак“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 12 670кв.м. /дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3555/16.11.2015год.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.9, възлизаща на 4 000,00лв. / четири хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150137/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.10. Поземлен имот №000070 в местност „Йовова кория“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 14 751кв.м./четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“ актуван като частна общинска собственост с Акт №3557/16.11.2015год.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.10, възлизаща на 1 900,00лв. / хиляда и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150139/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.11. Поземлен имот №000071 в местност „Край село“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 116 669кв.м./сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „др.сел.ст.тер“, актуван като частна общинска собственост с Акт №3558/16.11.2015год.
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.11, възлизаща на 17 400,00лв. /седемнадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150140/19.11.2015г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 789/ 20.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, собственост на Община Созопол, финансирани от ОП Околна среда за временна експлоатация от Оператора ВиК – Бургас
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 47

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
Предоставя на ВиК ЕАД – Бургас за временна експлоатация на цялата инфраструктура и свързаните с нея съоръжения, изградени във връзка с изпълнението на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, до сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор.

Кр.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията по устройство на територията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четвъртото заседание на Общински съвет Созопол. На 26.11.2015г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха Тодор Чакъров – Председател; Янчо Георгиев; Виолета Арабаджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 681/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен питеен водопровод за Зона по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 48

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Външен питеен водопровод за Зона по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№4-48-00-23/1/03.11.2015г., за проектиране на обект: „Външен питеен водопровод за Зона по §4, местност „Митков мост“, землище гр.Черноморец, общ. Созопол.
1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 682/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за: „Второстепенна улица от О.Т. 610 до О.Т. 623“; „Външен водопровод от съществуващ водопровод (за захранване на с.Равадиново) до ПИ015226“ и „Кабелна линия 20kV от ТП„Равадиново“, за обслужване и захранване на ПИ015226, в местност „Равадиново“, землище с.Равадиново, общ.Созопол, обл.Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 49

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за: „Второстепенна улица от О.Т. 610 до О.Т. 623“; „Външен водопровод от съществуващ водопровод (за захранване на с.Равадиново) до ПИ015226“ и „Кабелна линия 20kV от ТП„Равадиново“, за обслужване и захранване на ПИ015226, в местност „Равадиново“, землище с.Равадиново, общ.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от ПИ 000325, 000262, 015139, 000151, 015163, 015126, 015133, 015127, 015203, 015204, 015140, 015201, 015132, 015226, местност „Равадиново“, землище с.Равадиново.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Второстепенна улица от О.Т. 610 до О.Т. 623“; „Външен водопровод от съществуващ водопровод (за захранване на с.Равадиново) до ПИ015226“ и „Кабелна линия 20kV от ТП„Равадиново“, за обслужване и захранване на ПИ015226, в местност „Равадиново“, землище с.Равадиново, общ.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 683/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г. , подобект „Кабели от 20kV”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 50

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”, с трасе и сервитут в обхват на части от ПИ: 67800.53.93, 67800.53.19, 67800.53.92, 67800.53.38, 67800.53.31 и 67800.53.36, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „ПП на БКТП 1х800 kVА, 20/0.4kV в ПИ 67800.53.35 /УПИ V-10127/, местност „Мапи”, землище гр.Созопол по ДП1120049215/12г.”, подобект „Кабели от 20kV”.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 684/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Означава ли, че там ще има магазин Лидъл?
Г.Георгиева: Инвестиционното намерение е на Лидъл България, дали ще построят магазин ние не можем да ви отговорим.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 51

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 60%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-581/1/03.11.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 67800.5.259, 67800.5.260, 67800.5.261, 67800.5.194, 67800.5.195 и 67800.5.212, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 685/ 06.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.36.147, местност „Външната чешма”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 52
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.36.147, местност „Външната чешма”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-94-К-111/1/03.11.2015г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.36.147, местност „Външната чешма”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на вилни сгради.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 709/ 09.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІ-13033,кв.39 по регулационен план на с.Равадиново,, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 53


1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за улица-тупик(към о.т.68-109),общинска собственост и съседен УПИ VІ-13033,кв.39 по регулационен план на с.Равадиново.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласието си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на улица-тупик(към о.т.68-109),общинска собственост и съседен УПИ VІ-13033,кв.39 по регулационен план на с.Равадиново, с проектна площ на изменението от 58( петдесет и осем) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 2 400 (две хиляди и четиристотин )лв без вкл.ДДС, за 58(петдесет и осем) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20150108/03.11.2015г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ VІ-13033,кв.39 по регулационен план на с.Равадиново;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от улица-тупик(към о.т.68-109),общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 778/ 18.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и обединяване на ПИ81178.5.108 и част от 45м2 от ПИ81178.5.444, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на жилищни сгради в зона за отдих и курорт.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 54

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и обединяване на ПИ81178.5.108 и част от 45 м2 от ПИ81178.5.444, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на жилищни сгради в зона за отдих и курорт, съгласно приложената Скица – предложение.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-00-3(4)16.11.2015год., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението и обединяване на ПИ81178.5.108 и част от 45 м2 от ПИ81178.5.444, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, за изграждане на жилищни сгради в зона за отдих и курорт, съгласно приложената Скица – предложение.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 779/ 18.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 535-536-537-538-539 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.8.167, местност „Буджака“, землище гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 55

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 535-536-537-538-539 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.8.167, местност „Буджака“, землище гр.Созопол , с трасе и сервитут в обхват на части от ПИ: 67800.8.12, 67800.8.139, 67800.8.14, 67800.8.911 и 67800.8.999, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закона за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Второстепенна улица с осови точки 535-536-537-538-539 за осигуряване на достъп до ПИ 67800.8.167, местност „Буджака“, землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Кр.Германова: И последна от дневния ред, това е доклада на комисията по образование и социална политика, давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията.
Г.Пухов: Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на четвъртото заседание на Общински съвет Созопол.
На 26.11.2015г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания. На заседанието присъстваха Гено Пухов – Предсеадтел; Илиян Стефанов и Румен Димитров – членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 747/ 13.11.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги въпроси по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 56

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на детето Галин Русев Михалев, с ЕГН ***, по повод молба на неговата майка Росица Василева Хамбарлиева с ЕГН **** от гр. Созопол ул.“ Яни Попов „№ 31 ет.1 ап.201, Община Созопол.
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасянето на предложението до Министъра на труда и социалната политика .


Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


*Публикуван на 03.12.2015г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...