:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 7/ 29.01.2016г.


ПРОТОКОЛ № 7
На 29.01.2016г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Заседанието ще започне с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Няма. Преминаваме към дневния ред. Колеги имате ли предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за дневен ред.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 94

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 862/ 15.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на ВиК и определяне позицията и мандата по решенията по обявения ред
2. Докладна записка с вх. № 32/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Взимане на решение за приемане на „Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец“
3. Докладна записка с вх. № 33/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година
4. Докладна записка с вх. № 24/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.
5. Докладна записка с вх. № 34/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги
6. Докладна записка с вх. № 37/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за 2016г.
7. Докладна записка с вх. № 42/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на Договор за взаимодействие за изграждане и осигуряване функционирането на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
8. Докладна записка с вх. № 899/ 30.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по процедура „Независим живот“
9. Докладна записка с вх. № 27/ 13.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2016 година
10. Докладна записка с вх. № 21/ 11.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2016година
11. Докладна записка с вх. № 28/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016г., Функция „Образование“ – ОДЗ
12. Докладна записка с вх. № 41/ 14.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
13. Докладна записка с вх. № 23/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
14. Докладна записка с вх. № 35/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасища на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване.
15. Докладна записка с вх. № 36/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот №37 по плана на местност ”Меден рид”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а ал.5 от ЗИД на ПРЗ на ЗСПЗЗ
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
16. Докладна записка с вх. № 896/ 29.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 11/ 06.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец , област Бургас за обект: „ Външен водопровод за УПИ ІV-3192 / идентичен с ПИ 81178.3.192 / в м.”Акра” , землище гр.Черноморец ”
18. Докладна записка с вх. № 12/ 11.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Второстепенна улица“ с осови точки 112-1-2-3-4-5, местност „Край село“, землище с. Росен.
19. Докладна записка с вх. № 13/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и изменение на схема за разполагане на преместваеми обекти за УПИ ХХVІІІ „За лесопарк” (ПИ 67800.35.140 по КК) м.”Света Марина” , община Созопол
20. Докладна записка с вх. № 14/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец.

Кр. Германова: По първа точка от дневния ред давам думата на г-н Маринов – Председател на комисията по законност.
Ст.Маринов: Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седмото редовно заседание. На 26.01.2016г. от 16:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 862/ 15.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Упълномощаване на представител на Община Созопол в общото събрание на ВиК и определяне позицията и мандата по решенията по обявения ред.
На предходна сесия е взето решение за конкретно заседание, а от тук нататък за да не се налага да се взема всеки път решение е предложена докладната записка.
По Докладната записка нямаше зададени въпроси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка, тук се взима едно принципно решение, това кой да е представителя на Общината? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 95

1. На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол упълномощава Панайот Рейзи в качеството му на Кмет на Община Созопол да участва във всички следващи редовни или извънредни Общи събрания на Асоциацията по ВиК– Бургас като изразява позиции и взема целесъобразни решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.
2. Избира Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол за заместник-представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас с право да гласува за приемане на съответните решения по предварително оповестения дневен ред за съответното Общото събрание.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 32/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Взимане на решение за приемане на „Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец“
На пристанището в гр.Черноморец ще има рибна борса и за дейността трябва да има решение на Общинския съвет.
По Докладната записка нямаше зададени въпроси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате предложението за решение, ведно с приложение 1, 2, 3 и 4.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 96

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, приема „Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец“.
2.Одобрява „Тарифа на предлагани услуги от ЦПП – общинско пристанище Черноморец“.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 33/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година
Стратегията е плаваща, може да се допълва, да се променят имоти всичко зависи от интереса който ще се прояви към конкретен имот.
По Докладната записка нямаше зададени въпроси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 97

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост Общински съвет Созопол приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019 година.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 24/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.
Програмата е стандартна има имоти които са продадени вече и съответно са изтеглени и има такива които са нови.
По Докладната записка нямаше зададени въпроси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Сумите които се предвиждат от продажба на общинско имущество са различни в приложената програма е написана сумата от 4,1 млн., а в проекта за бюджет е написано около 2млн.
П.Рейзи: Не са различни и в проекта за бюджет са 4 млн., но дори и да са различни не би представлявало проблем, тъй като програмата е отворена и може да се променя.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 98

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2016г.”

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 34/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги
Съгласно чл.52 от Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение е установено, че всяка Община трябва да има създаден Обществен съвет, който да се състои най-малко от 7 човека които да упражняват контрол върху системата за социалните дейности и услуги.
По Докладната записка нямаше зададени въпроси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 99

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на същия закон, Общински съвет Созопол утвърждава нов състав на Обществен съвет за упражняване контрол при осъществвяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги както следва:
1. Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол
2. Пенка Щерионова – Директор Дирекция „Социално подпомагане“ Созопол
3. Гено Пухов – Общински съветник, Общински съвет Созопол
4. Светлана Чакърова – Директор ЦОП Созопол
5. Пенка Хадилева – Председател Сдружение на инвалидите гр.Созопол
6. Ваня Петрова – член Църковно настоятелство при храм „Св. Георги“ Созопол
7. Вяра Милчева – Председател Сдружение „Света Марена“ Созопол

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 37/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за 2016г.
Всяка година вътрешния одитор подготвя свой план по който да работи, миналата година е бил свързан с процедурите ни, а тази година за проверка са включени училището и музея. Плана е съгласуван с общинската администрация и съответно подкрепен, необходимо е и решение на Общинския съвет.
По Докладната записка нямаше зададени въпроси.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Как се определя на кое звено ще се прави проверка при съставянето на плана?
П.Рейзи: Одитора си прави едно предложение, съгласува го с Директорите на дирекции къде има нужда от извършване на контрол и се прави програма на базата на тази консултация.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 100

1.На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет Созопол съгласува приложения към докладната записка Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Созопол за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

Ст.Маринов: Докладна записка с вх. № 42/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на Договор за взаимодействие за изграждане и осигуряване функционирането на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
На територията на район Бургас ще се изгражда „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“, който при нужда ще се ползва и от нашата Община.
Г-н Янакиев попита колко са случаите на сексуално насилие на територията на нашата Община. Г-жа Стоянова обясни, че жертвите са изчислени на територията на район Бургас след направен обзор, за Община Созопол е имало 2-3 случая.
Г-н Рейзи разясни защо Община Созопол подкрепя идеята за изграждане на такъв център, а именно че в даден момент услугата ще се ползва от нашите граждани. Кмета уточни, че това не е първи проект в който участва Общината, преди време е изградена лаборатория за разкриване на престъпления.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Ще има ли Община Созопол финансов ангажимент в проекта?
П.Рейзи: Г-н Дамянов в докладната записка е записано, да общината ще има финансов ангажимент от 5 000лв. годишно.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 101

1. Одобрява участието на Община Созопол при реализирането на проект „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Договор за взаимодействие за изграждане и осигуряване функционирането на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.
3. Определя годишно сумата от 5 000 /пет хиляди/ лв. от Общинския бюджет за текущи разходи на „Център за подпомагане на жертвите на сексуално насилие“.

Кр. Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седмото редовно заседание. На 26.01.2016. от 16:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 899/ 30.12.2015г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по процедура „Независим живот“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 102

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Дава право Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Съпричастност“ по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”, Процедура „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешки ресурси 2014-2020г.“.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да подготви и внесе необходимата документация по проектно предложение „Съпричастност“.
3. Дава съгласие за подкрепа дейността на Звеното, създадено по процедура „Помощ в дома“ за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
4. Дава съгласие за поддържане на заложените в проекта услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта.
5. Одобрява Партньорско споразумение със Сдружение „Равновесие“ за съвместна дейност в рамките на проекта.
6. Дава съгласие помещението, съгласно приложената схема, на първи етаж в „Здравна служба“, гр. Черноморец, ПИ 81178.502.283 (УПИ I, кв. 36 по плана на гр. Черноморец), да се предостави за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 27/ 13.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2016 година
Г-н Янакиев попита от къде идва преходния остатък, за което г-жа Чачева отговори, че преходния остатък е от неизхарчена такса битови отпадъци. В отговор на това г-н Янакиев направи предложение да бъде намалена такса битови отпадъци. Г-н Рейзи обясни, че в края на 2016г. ще намали такса битови отпадъци, а защо това не се случва сега, Кмета обясни че се чака влизането в сила на промените в Наредбата за прилагане на методиката ако се види, че същата не е ефективна ТБО ще бъде намалена още тази година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 103

Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2016 година.

П.Щерионова: Във връзка с проекта за бюджет 2016 е Докладна записка с вх. № 21/ 11.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол. Както знаете колеги бяха направени няколко общи заседания на комисиите и срещи с част от второстепенните разпоредители на общинския бюджет.
На 18.01.2016г. от 14:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет Созопол. На което Г-жа Катя Чачева – Началник отдел „БиЧР“ подробно с презентация представи проекта за бюджет на общинските съветници, като уточни, че Бюджетът на община Созопол за 2016г. е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на РБ за 2016г., разпоредбите на ПМС № 380 от 29 декември 2015г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016г., чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол и указания дадени от Министерство на финансите гр.София.
Г-н Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол запозна общинските съветници с Плана за разходите и приходите на общинския бюджет, също така цитира обектите (проектите) които ще се изпълнят с приходите от Държавната субсидия, а именно Спортна площадка в с.Равадиново и Пътя Златна Рибка – Созопол. Също така Кмета разясни, че нови обекти няма да се започват, а приоритет ще е завършването на всички започнати такива – Помпената станция и колекторите на с.Равадиново. Г-н Рейзи запозна общинските съветници с идеите на общинска администрация за кандидатстване по Европейските програми за асфалтиране на селата; изграждане на водопровод за с.Крушевец и с.Росен; изграждане на детски градини и стадиони. Всички тези проекти са по селската програма. Също така има подготвени и няколко проекта по програмата за Трансгранично сътрудничество.
Кмета запозна общинските съветници и с задълженията по кредити на Община Созопол. Уточни, че единият заем е лихвен – Фонд флаг и му предстои разсрочване. Заема по ПУДООС вече е разсрочен.
На 25.01.2016г от 14:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с Директори на училища в Община Созопол и Директори на детски градини в Община Созопол.
В първата част на заседанието предмет на обсъждане беше бюджета на училищата на територията на Община Созопол.
П. Рейзи разясни на присъстващите, че образованието е приоритет и се работи в полза на децата, запознат е с проблемите на училищата и се работи по тяхното изчистване. От коментираните проблеми стана ясно, че училищата в с.Равна гора и с.Крушевец са на критична граница, но на този етап общинската администрация ще направи всичко възможно училищата да продължат своята дейност до излизане на ново приетите правила по Закона за образованието.
Г-жа Вяра Милчева запозна присъстващите, че училищата са на делегиран бюджет. Формулата за разпределение на средствата, получени по ЕРС /1720 лв. за ученик/ се утвърждава за всяко училище от ПРС /Кмета/ и се формират на база брой ученици по информационната система на МОН „АдминМ” към 15.09.2015г. /промените м.април т.е. актуализацията на брой деца води и до актуализация на бюджета/.
Във формулата за разпределение на средствата не се включват допълващите стандарти към ЕРС / средства за у-ци на ресурсно обучение, за мат. техническа база, средства подпомагащи храненето от 1-4 клас, стипендии/, средствата предвидени за реализиране на други форми на обучение / индивидуална, самостоятелна ./
Средствата за учебници и учебни помагала, за транспорт на ученици и учители,за физическо възпитание и спорт, средствата по национални образователни програми също не се разпределят по формулата.
Г-жа Милчева уточни, че стремежа на всички е осигуряването на нормален учебен процес.
По отделно бяха излушани всяка една от Директорките на училища в кратко резюме за разходваните средства през 2015г. От изслушването стана ясно, че училищата в Община Созопол се развиват добре и разполагат с добра материална база, много от училищата работят по европейски програми и подпомагад дейността си.
От страна на общинските съветници имаше поставен въпрос от г-н Т.Дамянов за уточняване на слетите паралелки в Равна гора.
Директорката г-жа Коева обясни, че слетите паралелки не са от скоро, а това е практика. Сливат се 1 и 2 клас или 2 и 3 клас или 5 и 7, а за ползотворното преминаване на учебния час основна грижа има преподавателя за организиране на дисциплината. Също така Директорката обясни, че проблема е повече в липсата на мотивация от страна на родителите и в момента има програма по която работят с родителите.
Г-н Бардуков предложи за разрешаване на проблема с броя на учениците, да се вземе под внимание желанието за учение на хора, които по една или друга причина не са взели образование на време. Също така попита дали за тези хора се получава субсидия.
Г-жа Милчева отговори, че субсидия се получава. Да, решение е на проблема, но е трудно изпълнима, защото трудно се намират документи за това къде са завършили предходен клас, също така г-жа Милчева каза, че това е тема за коментиране и обсъждане между Директорките и всички лица ангажирани в Образованието. За такива хора също е подходящ и Проекта по който работят „Нов шанс“
По темата коментира и г-н Т.Янакиев, че ако се съберат достатъчно такива „ученици“ Училището ще бъде „спасено“ индиректно. Кмета потвърди казаното, но уточни че решения за оптимизация на училищата ще се взимат след влизане в сила на промените в Закона за образованието.
Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждане бюджета за Детските градини на територията на Община Созопол.
Кмета на Общината разясни, че детските градини на територията на Община Созопол са много добре обзаведени и оборудвани и общината прави всичко възможно да се случват нещата. Детските градини са безплатни, като през летния сезон се сформират групи в градините в Созопол и Черноморец и има такса за чуждите деца от 70 лв.
Г-жа Вяра Милчева обясни, че към 15.09 общия брой на децата е 351, но във времето броя намалява. През последните четири години всички детски градини са ремонтирани с реновирано кухненско обзавеждане и бази и много добре оборудвани.
От всичко коментирано стана ясно, че е тенденция намаляването на децата, което би създало проблем във функционирането на детските градини и по-скоро съкращаване на персонал. Всички детски градини на територията на Общината са с много добра материална база и изключително добри работни екипи. Г-жа Милчева поясни, че от тук на татък работата ще бъде насочена в осъвременяване на учебния процес и техническата база. В три от градините се работи с интерактивна дъска; Кандидатствали са по проект „Наука и интелигентност за днешната младеж“ и ако бъде спечелен ще е много добър мотив за колегите сподели г-жа Милчева.
От страна на общинските съветници имаше въпрос от г-н Т.Янакиев по отношение закриването на детска група в ЦДГ Снежанка. Кмета на Общината обясни, че групите са били две, но тъй като няма достатъчно деца едната група се закрива, но не съкращават броя на децата, а персонала. В летния сезон, когато има деца същият персонал ще бъде отново назначен.
На 26.01.2016г. от 14:00 часа се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол и управители на спортните клубове в община Созопол.
В първата част на заседанието бяха изслушани поотделно присъстващите кметове на кметства и кметските наместници в Община Созопол. Кмета на Общината обясни, че бюджетите на населени места са същите като миналата година и поясни, че са така направени според предварителни планове и намерения на всеки един от Кметовете.
Г-н Т.Янакиев поиска от Кметовете по-конкретно да споделят за исканията си и какво са заложили за изпълнение през годината. Г-н Рейзи уточни, че всеки един кмет има докладна записка в която е заложил своите намерения и от тях са заложени средствата за най-необходимото – заплати, осветление и т.н. При едно добро изпълнение на общинския бюджет и при една актуализация винаги можем да решаваме проблеми и поставени задачи.
Също така Кмета обясни какви са намеренията на Общинска администрация по кандидатстване по евроооейските програми, за асфалтиране на селата по Селската програма, проект за 10млн. евро със 100 % грант. Цитира и обектите които ще бъдат завършени като помпената станция в с.Равадиново и водата в с.Крушевец.
Втората част от заседанието премина в кментари и обсъждания относно бюджета предиден за Спортните клубове на територията на Общината.
Всеки един от представителите на спортни клубове на територията на община Созопол направи кратко резюме за постиженията и наградите на спортистите си през изминалата година, също така дадоха отчет за разходваните средства. Коментираха какви са амбициите им за настояща година и за бъдещи периоди.
Кмета на общината запозна всеки един клуб с предвидените в бюджета средства за 2016г., за което представителите им му благодариха. Кмета уточни, че единствено на футболния клуб субсидията е завишена, а на останалите спортни клубове е намалена, също така бе уточнено, че това са средства които се изплащат на 100 %, без значение изпълнението на бюджета.
По отношение на ФК г-н Хр. Бардуков попита как стоят нещата с лагеруването и гостуването на външни отбори на територията на нашата Община. На което Кмета отговори, че има голям интерес от страна на чужди отбори, но нямаме втори изкуствен терен. Няма как тренировките да се провеждат на естествения терен. Работи се по идеята за изграждане на стадион в Атия, също така се водят и преговори с Министерството на спорта за техния имот.
По отношение на водните спортове – ГК, Яхт клуба и Водолазния клуб, стана ясно че същите страдат най-много заради това, че нямат база. Кмета обясни, че е наясно с проблема и че се мислят различни варианти, но за съжаление на този етап нищо не може да се предложи и уточни, че проблема е на дневен ред.
В края на заседанието г-жа Кр.Германова попита присъстващите общински съветници – членове на комисиите, дали имат някакви предложения за промяна или допълнения по така предложения проект за бюджет 2016г. От страна на съветниците не бяха направени никакви предложения за промяна.
По време на заседанието на комисията по финанси след провеждане на общите заседания, отново коментирахме проекто бюджета за 2016 година и Г-н Янакиев попита от какво се притеснява общинска администрация, след като увеличава данъците с 1.6 млн. Лв., и в същото време се намаляват други пера. Кмета обясни, че основните притеснения са в приходите от продажба на имущество и 3% данък продажби, тъйкато няма продажби.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението по Докладна записка с вх. № 21/ 11.01.2016г така, както е предложено
Кр. Германова: Колеги аз ще ви зачета само едно предложение за промяна, която постъпи вчера сутринта в общинския съвет. Всички вие я имате.
1.Промени в приложение №3/31 – преходен остатък за местни дейности.
1.1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”.
- Дейност 606 „Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа” –намаление със 722 823лв., било – 1 184 900лв., става – 462 077лв., в частта - капиталови разходи: било – 884 900лв., става – 162 077лв.
- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – увеличение със 722 823лв., било – 49 700лв., става – 772 523лв., в частта - текущи разходи:
било – 35 000лв., става – 757 823лв.
Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Г-н Кмете трябваше вашите служители да ми представят разбивка на задълженията на Община Созопол, не ми е представена. Защо искам такава, защото има заложени средства за изплащане на лихви 350хил.лв. от текущи задължения. Предвид настоящата ситуация и заложените 1,7 млн. лв дълг са много. Трябваше да се представи такъв документ черно на бяло, а не да ни обяснявате какви са дълговете и така на татък.
П.Рейзи: Вие много добре знаете, че ние имаме заем от Фонд Флаг лихвите които залагане са именно по този заем, това са 350 хил.лв. Аз няколко пъти съм обяснявал какви са задълженията ни, на комисията останах с впечатлението че служителите са приложили такава справка, стана ясно, че не са и аз много подробно ви разказах какви са задълженията ни. Ако желаете сега пак ще повторя или ще го напиша и ще дам. А тези 1,7 млн., които коментирате, това е бъдещ заем, той не е изтеглен.
Т.Янакиев: Идеята ми беше да имаме документ, защото вие сега обяснявате така, но може да решите да направите погасяване по главница или нещо от сорта.
П.Рейзи: То и да стане така Вие веднага ще разберете, защото икономията ще бъде прехвърлена по някое друго перо. Или обратното ,ако средствата не стигат пак ще искаме от вас завишение в перото.
Т.Янакиев: Изказванията които правя са на база проект на бюджет за 2016г. и проект на бюджет за 2015г., тъй като все още нямаме представен отчет за 2015г. Имам въпроси по отношение на капиталовата програма. Вие залагате 648 хил. лв. от държавна сусбидия, пътя Златна рибка – Созопол, а за 2015г са били заложени 216хил.лв., изхарчени ли са тези пари? Аз видях как са изхарчени изключително некачествено, вие бяхте поел ангажимент да говорите с хората които са усвоили тези пари, ще понесат ли някакво възмездие? И сега виждаме тези 648хил.лв.
П.Рейзи: 216хил.лв са изхарчени, не сме изплатили нашият дял и за това средствата са заложени в новия бюджет.
Т.Янакиев: Ако правилно разбирам тези пари ще се платят за вече свършената работа?
П.Рейзи: Да.
Т.Янакиев: Трябва наистина да се коментира качеството на изпълнение на тези фирми.
П.Рейзи: Аз съм поел инициатива да преговарям и съм говорил, нека дойде пролетта и ще се направи ремонт без да плащаме.
Т.Янакиев: Следващият ми въпрос е за Изграждане на обект за дъждовна канализация ул. Републиканска – СМР и Авторски надзор, за 2015 бяха заложени 315хил.лв. изхарчени ли са?
П.Рейзи: Не не са изхарчени, виждате че нищо не е правено там.
Т.Янакиев: Тази година залагате 460хил.лв. кое налага поскъпването?
П.Рейзи: Не е същия обект, прибави ли сме допълнителна работа към обекта.
Т.Янакиев: В обосновката по обекта за двете години, са изписани едни и същи дейности!
П.Рейзи: Нищо че не са записали прибавяме допълнителни дейности към обекта.
Т. Янакиев: За следващия обект „Дом на рибаря“ За подмазване, дограма за 2015г. са заложени 60хил.лв. Извършиха ли се някакви дейности там?
П.Рейзи: Не, не се извършиха никакви дейности.
Т.Янакиев: Значи тези 43 хил. лв, които предвиждате ще ви стигнат сега?
П.Рейзи: Тъй като там имахме проект по Трансгранично съртрудничество във връзка с музея който направихме, може би тогава се подмениха дограма и т.н. и за това сега сумата е намалена.
Т.Янакиев: Следващия проект е Изграждане на улична мрежа "Провлака" смр в т.ч.изграждане на подпорна стена, дъждовна канализация, строителен и авторски надзор и други, за 2015г са били 2,105млн. лв., какво предвиждате за тази година, че залагате 1,108млн.лв?
П.Рейзи: Нищо не залагаме, от двата милиона са разплатени единият милион, имаме милион задължение на Общината.
Т.Янакиев: Да разбирам, че не сте изхарчили тези 2,105млн. лв?
П.Рейзи: Да, изразходили сме половината остава другата половина за 2016г.
Т.Янакиев: Залагат се нови около 1,5 млн. за изграждане на стадиона! В тази връзка бихте ли ми казали имаме ли някакви приходи за 2015г. от стадиона?
П.Рейзи: Малки са, може би не повече от 5-6 хил.лв. Това не са нови заложени средства, пак са изпълнени дейностти, ще ги разплатим през 2016г.
Т.Янакиев: Гледам три годишната прогноза и това което ми прави впечатление че за 2015г. заложените за данък сгради средства са 1,6млн, за 2016г. около 3,5млн.лв. за следващите две години ние отново предвиждаме по 1,6 млн. лв. Тук е мястото да попитам, предвиждате намаляне на данъка ли, или предвиждаде че няма да можете да го събирате?
П.Рейзи: Това е единствения данък който няма ограничения в харченето му и за това искам да е представен в реална форма. Може би г-жа Чачева ще ни разясни защо е записан по 1,6млн. за следващите две години.
К.Чачева: Нямаме указания от Министерството на финансите. Актуализирана е прогнозата в частта за местни дейности само в 2016г. Март месец като дойдат указанията ще актуализираме и 2017 и 2018 и може би ще добавим и 2019г.
Т.Янакиев: До момента коментирах техническата част на бюджета. Исках да кажа няколко неща относно визията, защото визията на един бюджет е огледало на политиката която се води. Иска ми се да видя и разрешаването на други проблеми на нашата Община. Разбирам че е трудно, не е лесно, такава е ситуацията, че който и да беше щеше да му е трудно.
Наболелите проблеми в Общината са много, какво се случва с Транспортната схема на града?
П.Рейзи: В момента водя преговори и мисля в посока да направим синя зона – целия стар град и целия нов град. Вчера разговарях с Кмета на Бургас. Ще ми даде фирмата която организира нещата по изготвяне на синя зона. Мисля това да се заложи от самото начало на мандата, сигурен съм, че ще има и доволни и недоволни. По този начин ще преминем към варианта за Транспортната схема, която коментираш. Разбира се, че проекта за синя зона ще бъде коментиран и дебатиран с вас, ще искам да чуя и вашето мнение. След като съм готов с цялата визия ще я представя.
Т.Янакиев: Това е много добра инициатива и ако се осъщесвтви ще бъде много добре за града. Другото което много вълнува хората – имаме ли някаква здравна стратегия? Какво се случва с тази прословута болница?
П.Рейзи: Същите хора с които имахме сключени договори и имаха интерес, след Нова година ми се обадиха и казаха, че отново имат интерес и желание да правят поликлиника. Очаквам ги през февруари да коментираме.
Три са нещата, които трябва да направим през този мандат – Автогарата, Поликлиниката и ОУП на Общината. От ОУП-а има крещяща нужда от него в Общината; За Поликлиниката каквото трябва сме го направили – преотреден е терена, гласували сме с вас договорните отношения, ако се отдръпнат кандидатите съм мислил и варианта, да направим проектите и да изградим поликлиниката и да я дадем под наем; За Автогарата – тя ще бъде включена в Транспортната схема която коментирате, има интерес към нея да бъде построена, да се даде на концесия или публично частно партньорство да се направи, има какво да коментираме. Нещото което ни спира до момента е, че ПУП-а който правим се обжалваше, стигна до Върховен съд, разбрах, че сме го спечелили и в най-скоро време ще дойде на дневен ред. Това са трите неща които са приоритетни в нашия мандат и аз мисля, че вие ще ме подкрепите, защото сами виждате колко много време се бавят във времето.
Т.Янакиев: Абсолютно сте прав това са приоритети, които са общи и когато дойдат на дневен ред разбира се, че ще ги подкрепиме.
Аз съм дискутирал с вас мои виждания в развитието на общината и бюджета. Бих искал да виждам едни по-високи бюджети на селата, за да могат Кметовете да имат една по-добра оперативна способност. Но в крайна сметка това е рамката, която сте заложили. Аз Ви благодаря за диалога, който проведохме и изчерпателните отговори.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници и г-жо Председател тазгодишния бюджет е подчинен на всичко което направихме през 2015г и направеното през мандата. 2015г. беше заключителна, вие знаете колко много неща направихме през годината – пристанището в Черноморец, стадиона, водния цикъл и улиците и асфалтиране. Ще наблегнем на европейските програми, за да компенсираме застоя.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Във функция 6: Други дейности по благоустройство и жилищно строителство в която са включени средтва, може ли да ми обясните какво се включва в тази дейност? Приложение 8,4? Също така искам да попитам за средствата за работно облекло – 350лв., няма да има за служителите от функция образование ли?
Кр.Германова: Аз се извинявам, че ще отговоря вместо Кмета на един от въпросите, служителите от функция Образование получават делегирани бюджети от които имат средства за работно облекло, които средтсва са по-високи от тези на общинска администрация, изплащат се по други правила и така. Няма как да взимат средства за облекло и от общинския бюджет и от делегирания им бюджет.
К.Чачева: 227 хил. лв. разпределени за тротоари, градинки, благоустройство на инфраструктурата, също така тук са и средствата за незаконното строителство.
Т.Дамянов: Г-н Кмете това което споменахте за изграждане на синя зона, искам да кажа, че преди изборите това беше наша идея и в това отношение ще ви подкрепим когато му дойде времето. Ще направя лек коментар по бюджета без въпрос. Като цяло социалните придобивки към Общината ги приветстваме и подкрепяме, това са плюсовете. Правими впечатление, че са предвидени средства за 3% СБКО.
К.Чачева: Тези 3% СБКО са минералната вода, тоалетната хартия, сапуна и други придобивки за осигуряване на добро работно място на служителите.
Т.Дамянов: Аз всичко коментирам като добри впечатления, като цяло поздравявам за числото на бюджета, това е един голям бюджет. Заложени са много приходи и съответно разходи. Големият дял за разходи за култура, самодейни състави, различниттте фееестттивали които сеее провеждат и т.н. Някои разходи към които съм с резерви – озеленяване, тези средства не са достатъчни за визията която има града особено в летния сезон. Дублиране на много дейностти, отново с резерви. Резерви за намаляване на спортните клубове, намяляването на средствата им. Това е общо взето.
Кр. Германова: Други въпроси по бюджета имате ли? Няма. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници, Благодаря Ви за дебатите, за зададените въпроси по бюджета. Може би бюджета ще бъде подкрепен от всички, за което ви благодаря предварително. Винаги съм казвал, че бюджета е едно добро пожелание и не искам да бъда упрекван в посока на правене на актуализации. Няма как да не се правят. Живеем в динамично време, време в което често се променят законите и ние трябва да се съобразяваме с това. Благодаря Ви!
Кр. Германова: Давам думата на г-жа Щерионова да зачита перо по перо.
П.Щерионова: Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 871 611 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 638 000 лв./Приложение № 1/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Финансиране-преходен остатък от 2015 г. в размер на 377 169 лв./Приложение №1/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: 1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 886 780 лв., в т.ч.:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 6 278 989 лв./ Приложение № 1 /
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 317 000 лв. /Приложение №1/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 116 300 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 77 400 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 193 700 лв., в т.ч:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
П.Щерионова: 1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 395 100 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.5.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 155 817 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.6.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 155 817 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.7.Финансиране -преходен остатък в размер на 3 928 431 лв., съгласно Приложение №1;
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 21 113 220 лв., в т.ч:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.По приходите в размер на 27 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 РУМЕН ДИМИТРОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова:1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 248 780 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 638 000 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
17 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2.3. За местни дейности в размер на 21 113 220 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 12 до 23.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 3

П.Щерионова: 1.2. По разходите в размер на 27 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова: 1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 4 305 600 лв., съгласно Приложение №1.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.Приема бюджета на Община Созопол за 2016г. както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 104
1.Приема бюджета на Община Созопол за 2016г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 27 000 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 886 780 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 871 611 лв.
1.1.1.2. Общински приходи за допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 1 638 000 лв./Приложение № 1/
1.1.1.3. Финансиране-преходен остатък от 2015 г. в размер на 377 169 лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 21 113 220 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 6 278 989 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 10 317 000 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 193 700 лв., в т.ч:
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 116 300 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 77 400 лв.

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 395 100 лв.

1.1.2.5.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 155 817 лв.
1.1.2.6.Временни безлихвени заеми м/ду бюджети и с/ки за средства от ЕС в размер на 155 817 лв.
1.1.2.7.Финансиране –преходен остатък в размер на 3 928 431 лв., съгласно Приложение №1;
1.2. По разходите в размер на 27 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 248 780 лв.
1.2.2.3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 638 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 21 113 220 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 12 до 23.
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-) 4 305 600 лв., съгласно Приложение №1.


П.Щерионова: Приема инвестиционната програма за 2016г. в размер на 5 822 549 лв., съгласно Приложение №24.2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 395 100 лв. по обекти, съгласно Приложение №24. 2.3.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 105

2.Приема инвестиционната програма за 2016г. в размер на 5 822 549 лв., съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 395 100 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.
2.3.Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №28.

П.Щерионова: Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2016г., на Община Созопол без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25 и 25А, в т.ч.3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" - 131 щата в т.ч 31 щата осигурени със средства от държавния бюджет и 100 щата осигурени от общински приходи. 3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2016г., съгласно Приложение № 26.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 106

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2016г., на Община Созопол без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25 и 25А, в т.ч.
3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" – 131 щата в т.ч 31 щата осигурени със средства от държавния бюджет и 100 щата осигурени от общински приходи.
3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2016г., съгласно Приложение № 26.

П.Щерионова: 4.1.Членски внос 14 300 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2.1.Утвърждава сумата от 10 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 500 лв. - общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2016г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
9 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3.1.Читалища в размер на 213 680 лв.,в т.ч.-за читалище гр.Созопол - 113 720 лв. в т.ч. 50 000 лв. - дофинансиране;-за читалище - с.Атия - 7 080 лв.;-за читалище - с.Зидарово - 7 080 лв.;-за читалище -с.Индже войвода - 3 540 лв. ; -за читалище - с.Крушевец- 7 080 лв. ;-за читалище - с.Присад - 3 540 лв.;-за читалище-с.Росен - 14 160 лв. ;-за читалище -с.Равна гора- 14 160 лв.;-за читалище - с.Равадиново - 10 620 лв.;-за читалище-гр.Черноморец - 32 700 лв,в т.ч. 15 000 лв. - дофинансиране.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база -общинска собственост - 690 000 лв., в т.ч.: -за футболен клуб - гр.Созопол - 550 000 лв.;-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 20 000 лв.;-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 5 000 лв.;-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 5 000 лв.;-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 10 000 лв.;-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 20 000 лв.;-за спортен клуб по борба "Никола Станчев" Община Созопол - 25 000 лв.;-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА" - 5 000 лв.;-за СНЦ „Общински водолазен център" Созопол - 5 000 лв.;-за плувен клуб „Бриз" Созопол - 10 000 лв.;-за спортен клуб „Спартак-Созопол" гр.Созопол . 5 000 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова: 4.3.3.Организации с нестопанска цел - 20 000 лв.,в т.ч. -на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.-на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.;-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат и за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;- на независимо женско сдружение „Св.Марена"-Созопол в размер на 3 000 лв.;- на Сдружение „Свети Никола" Черноморец в размер на 2 000 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3.Субсидии за така както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 107
4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос 14 300 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 500 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер на 500 лв. - общо на ветераните от войните жители на Община Созопол.
4.2.3.Утвърждава еднократна помощ в размер на 2 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2016г. 239 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 213 680 лв.,в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 113 720 лв. в т.ч. 50 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 7 080 лв.;
-за читалище - с.Зидарово – 7 080 лв.;
-за читалище -с.Индже войвода – 3 540 лв. ;
-за читалище - с.Крушевец- 7 080 лв. ;
-за читалище - с.Присад – 3 540 лв.;
-за читалище-с.Росен – 14 160 лв. ;
-за читалище -с.Равна гора- 14 160 лв.;
-за читалище - с.Равадиново – 10 620 лв.;
-за читалище-гр.Черноморец – 32 700 лв,в т.ч. 15 000 лв. – дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност и ремонт на материалната база –общинска собственост – 690 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол - 550 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 25 000 лв.;
-за клуб "БУШИ-ДО" - гр.Черноморец- 20 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол- 5 000 лв.;
-за клуб по кик- бокс " Аполон " гр.Созопол" - 5 000 лв.;
-за спортен клуб "Карате Шогун" гр.Созопол - 10 000 лв.;
-за СНЦ „Общински яхт клуб „ Созопол - 20 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Никола Станчев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за спортен клуб по футбол „Стоян Георгиев-ОБРАЗА” – 5 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 10 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол . 5 000 лв.

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 20 000 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на"Сдружение за българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 3 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 2 500 лв.Средствата се отпускат и за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
- на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 4 000 лв.;
- на независимо женско сдружение „Св.Марена”-Созопол в размер на 3 000 лв.;
- на Сдружение „Свети Никола” Черноморец в размер на 2 000 лв.

П.Щерионова: Приема следните лимити за разходи:5.1.СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП -Созопол в размер на 450 лв.5.3. Разходи за представителни цели в размер на 141 000 лв. т.ч.:- за Кмета на Общината - 100 000 лв. - за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, лукзозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;-за Кмета на гр.Черноморец- 8 000 лв.;- за Кметовете на кметства - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на Кметовете на с.Габър, с.Индже войвода и на кметски наместници на с.Вършило и с.Присад по 1 000 лв.5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Община в размер на 525 700 лв.,вт.ч.:за гр.Созопол - 430 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културнатапрограма- 30 000 лв.за гр.Черноморец - 45 000 лв.;за останалите села в общината - 50 700 лв.5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;5.6.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Целодневни детски градини и ОДЗ" - 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,50 лв.5.8. Утвърждава средства в размер на 60 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 2; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 108

5.Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
5.2. Безплатно представително и работно облекло - в размер на 350 лв. на работник/служител, назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП –Созопол в размер на 450 лв.
5.3. Разходи за представителни цели в размер на 141 000 лв. т.ч.:
- за Кмета на Общината – 100 000 лв. – за представителни цели и международна дейност в т.ч. посрещане на гости на Общината, настаняване и дневни разходи, за предметни награди / картини, икони, грамоти, сувенири, лукзозни печатни произведения, покани, поздравителни картички и поздравителни адреси /;
-за Председателя на Общински съвет-20 000 лв.;
-за Кмета на гр.Черноморец- 8 000 лв.;
- за Кметовете на кметства - с.Атия, с.Зидарово, с.Крушевец, с.Равна гора,
с.Равадиново, с.Росен по 1500 лв., на Кметовете на с.Габър, с.Индже войвода и на кметски наместници на с.Вършило и с.Присад по 1 000 лв.
5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Община в размер на 525 700 лв.,вт.ч.:
- за гр.Созопол – 430 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната
програма- 30 000 лв.
- за гр.Черноморец - 45 000 лв.;
- за останалите села в общината – 50 700 лв.
5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;
5.6.Утвърждава 132 броя деца в ДМК гр.Созопол.
5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Целодневни детски градини и ОДЗ” – 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,50 лв.
5.8. Утвърждава средства в размер на 60 000 лв. за масова физкултура за деца и учащи се в Община Созопол.

П.Щерионова: 6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, коитоимат право на транспортни разходи в размер до 90% от действителнитеразходи. /Приложение № 27 /6.1.За пътуване в границите на населеното мяст
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 109

6.Утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които
имат право на транспортни разходи в размер до 90% от действителните
разходи. /Приложение № 27 /
6.1.За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до местоработата и обратно.

П.Щерионова: 7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 1 117 864 лв., съгласно Приложение №29.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 110

7.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз в размер на 1 117 864 лв., съгласно Приложение №29.

П.Щерионова: 8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г. и прогнозни показатели за периода 2016 - 2018г./Приложение №30/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 111

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2015г. и прогнозни показатели за периода 2016 - 2018г./Приложение №30/

П.Щерионова: 9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2016г. както, следва:9.1.Кметство гр. Черноморец.9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.9.3.Средно общообразователно училище Св.Св, К. и Методий гр.Созопол.9.4.Общообразователно училище Христо Ботев гр.Черноморец9.5.Общообразователно училище Христо Ботев с. Росен. 9.6.Общообразователно училище Христо Ботев с. Зидарово.9.7.Общообразователно училище Пейо К. Яворов с. Крушевец.9.8.Общообразователно училище Отец Паисий с Равна гора.9.9.Общинско горско предприятие Созопол.9.10.Общински културен институт „Музеен център"- Созопол /ОКИ „Музеен център"/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 112

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2016г. както, следва:
9.1.Кметство гр. Черноморец.
9.2.Други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.
9.3.Средно общообразователно училище Св.Св, К. и Методий гр.Созопол.
9.4.Общообразователно училище Христо Ботев гр.Черноморец
9.5.Общообразователно училище Христо Ботев с. Росен.
9.6.Общообразователно училище Христо Ботев с. Зидарово.
9.7.Общообразователно училище Пейо К. Яворов с. Крушевец.
9.8.Общообразователно училище Отец Паисий с Равна гора.
9.9.Общинско горско предприятие Созопол.
9.10.Общински културен институт „Музеен център”- Созопол /ОКИ „Музеен център”/

П.Щерионова: 10.Определя максимален размер на дълга, както следва:10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016г. в размер на 1 700 000 лв.10.2.Общински гаранции в т.ч.Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2016г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2016г.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 113

10.Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016г. в размер на 1 700 000 лв.
10.2.Общински гаранции в т.ч.
Залог, запис на заповед и т.н, които може да бъдат издадени през 2016г. в размер до 100% от новия общински дълг за 2016г.


П.Щерионова: 11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. в размер на 20 279 770 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 114

11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016г. в размер на 20 279 770 лв.

П.Щерионова: 12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 25 108 286 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 115

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016г. в размер на 25 108 286 лв.

П.Щерионова: 13.Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 2 317 579 лв., съгласно Приложение № 1/32
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 116

13.Определя размера на просрочените задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016г. в размер на 2 317 579 лв., съгласно Приложение № 1/32

П.Щерионова: 14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г.в размер на 33 102 лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 117

14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016г.в размер на 33 102 лв.

П.Щерионова: 15.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени 15.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.15.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16: За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 118
15.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени :
15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

П.Щерионова: 16.Възлага на Кмета на общината:16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.16.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 119
16.Възлага на Кмета на общината:
16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

П.Щерионова: 17.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.17.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2016 г.17.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.17.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 120

17.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейски съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2016 г.
17.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
17.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

П.Щерионова: 18.Упълномощава Кмета:18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.18.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 121
18.Упълномощава Кмета:
18.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

П.Щерионова: 19.Приема за сведение Протокол от 27.11.2015г. за публичното обсъждане на бюджета за 2016г., съгласно Приложение№33.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 122

19.Приема за сведение Протокол от 27.11.2015г. за публичното обсъждане на бюджета за 2016г., съгласно Приложение№33.

Кр.Германова: Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Уважаеми Общински съветници, уважаеми служители на общинска администраци, г-жо Председател и Кметове, достатъчно говорихме и дебатирахме Бюджета ще ви кажа само едно голямо Благодаря. Надявам се 2016г. да бъде добра за Община Созопол, да имаме приходи и да можем да си изпълняваме основните цели и задачи, които сме си поставили – Социалната програма на общината, спорта, културата и част от капиталовата програма.
Кр.Германова: Благодарим г-н Кмете, продължаваме с нашата работа г-жо Щерионова имате думата.
П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 28/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016г., Функция „Образование“ – ОДЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 123

Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка за длъжностите и лицата, коио имат право на транспортни разходи за учебната 2015/ 2016година на Функция «Образование» - ОДЗ

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 41/ 14.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 124

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг и на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”, финансиран от Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, МЯРКА 1: "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство", при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 800755 лв. (Осемстотин хиляди седемстотин петдесет и пет лева)
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 10 /десет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № № 24-10М1-10/11.05.2015 г.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Созопол по Договор за безвъзмездна помощ № № 24-10М1-10/11.05.2015 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Созопол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Созопол по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Кр. Германова: Давам 15 мин. Почивка.
..
Кр.Германова: В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум. Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седмото редовно заседание. На 26.01.2016г. от 16:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха трима от членовете на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 23/ 12.01.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилищна собственост на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение, ведно с приложенията към него.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Против
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 125

І. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост одобрява приложен списък на жилищна собственост на Община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение № 1 – Жилища за настаняване под наем;
Приложение № 2 – Жилища за продажба;
Приложение № 3 – Резервни жилища;
Приложение № 4 – Ведомствени жилища.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 35/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасища на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с приложение 1 и 2.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 126

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37”о”, ал.1 и ал.2 и чл.37 „и“ ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата съгласно списъци на поземлени имоти Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол одобрява правила за ползването на мерите и пасища от общинския поземелн фонд съгласно Приложение 2

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 36/ 14.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с продажба на част от имот № 37 по плана на местност ”Меден рид”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас, на основание §4а ал.5 от ЗИД на ПРЗ на ЗСПЗЗ
Г-н Дамянов попита защо Общинския съвет определя оценката, а г-жа Георгиева отговори, че това е в правомощията на Общинския съвет, когато ползвателя вече има признато право по реда на §4 на ЗСПЗЗ да придобие собственост върху имота. В тези случаи оценките се определят по Наредба, а не по пазарен принцип.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имте ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 127

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ и §31 ал.2 т.1 от ПЗР за ИД на ППЗСПЗЗ, определя цена за закупуване на 500 /петстотин/ кв.м. ид.ч., представляващи част от имот №37 /целият имот с площ от 829 кв.м./ по плана за местност ”Меден рид”, землище с.Росен, Община Созопол на стойност 1 063,00 лева /хиляда шестдесет и три лева/, обективирана в оценителен протокол №0001/11.01.2016г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4а ал.5 от ЗИД на ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, одобрява наследници на Иван Илиев Катранджиев – Лидия Ефтимова Катранджиева и Илия Иванов Катранджиев да придобият право на собственост върху 500 /петстотин/ кв.м.ид.ч., представляващи част от имот №37 /целият имот с площ от 829 кв.м./ по плана за местност ”Меден рид”, землище с.Росен, Община Созопол, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Кр. Германова: Последна точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на седмото редовно заседание
На 26.01.2016г. от 16:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха четирима общински съветници членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 896/ 29.12.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 128

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.10.390, 67800.10.690, 67800.10.392, 67800.10.393 и 67800.10.711, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 11/ 06.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места в з-ще гр.Черноморец , област Бургас за обект: „Външен водопровод за УПИ ІV-3192 /идентичен с ПИ 81178.3.192 / в м.”Акра” , землище гр.Черноморец ”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги ще предложа една промяна в проектът за решение на петия ред думите ”Наредба № 16, приложение № 1 към чл.7, ал.1, т.1” отпадат, а на тяхно място предлагам да се запише и чете ”Закона за водите, Глава 7 Поземлени сервитути свързани с водните обекти”. Давам думата на г-н Дунев – адвокат на Общинския съвет.
Д.Дунев: Уважаема г-жо Председател, уважаеми общински съветници, в случая може би е допусната техническа грешка в проекта за решение, тъй като така записаната Наредба № 16 касае енергийни обекти и кабели, а в докладната записка става въпрос за водопровод. Поради тази причина и Председателят на Общински съвет внася настоящото предложение за промяна.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната или промяната? Няма. Ще ви моля да галсувате промяна в решението по докладна записка № 11/ 06.01.2016г
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0, приема се

Кр.Германова: Колеги сега ще ви моля да гласувате предложението за решение по докладната записка ведно с гласуваната преди малко промяна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 129

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.1 от ППЗОЗЗ

О Д О Б Р Я В А

Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Външен водопровод за УПИ ІV-3192 /идентичен с ПИ 81178.3.192 / в м.”Акра” , землище гр.Черноморец ”, като трасето на водопровода е съгласно ситуацията от проекта по част ВиК. Ситуационното разположение на водопровода е съгласно Закона за водите, Глава 7 Поземлени сервитути свързани с водните обекти - водопровода предмет на настоящата разработка е предвидено сервитута да е 0,60 м. от ляво и дясно на оста.Дължината на преминаване на водопровода през ПИ 81178.502.91 е 4,30 м., а през ПИ 81178.3.182 е 85,49 м.
Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 изр.2 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 12/ 11.01.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект „Второстепенна улица“ с осови точки 112-1-2-3-4-5, местност „Край село“, землище с. Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 130

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1 т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Второстепенна улица с осови точки 112-1-2-3-4-5, местност „Край село“, землище с. Росен“
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр. Бургас.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 13/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на изменение на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и изменение на схема за разполагане на преместваеми обекти за УПИ ХХVІІІ „За лесопарк” (ПИ 67800.35.140 по КК) м.”Света Марина” , община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Какви са намеренията в този район?
Р.Александров: Уважаеми Общински съветници и г-жо Председател, идеята е да се развие самият парк като функции – атракционна въжена линия и две екстремни алеи за колоездене. Лека промяна във времените обекти. Това е обект, който ще се развива с годините, хората искат нови атракциони и за да има разрешение за строеж, трябва да има ПУП.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 131

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.3 и чл.62 ал.7 и ал.9 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване и изменение на план-схема за разполагане на преместваеми обекти за УПИ ХХVІІІ „За лесопарк” (ПИ 67800.35.140 по КК) м.”Света Марина” , община Созопол
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява приложеното Задание за проектиране и изработване на изменение на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви съгласно чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 14/ 11.01.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец.
Г-н Димитров попита къде е депото, а Кмета отговори, че е отреден един терен до хвостохранилището в Атия. Г-жа Георгиева допълни, че това е стар проект, но сега се измества трасето на водопровода и заради това се внася преписката. Г-н Рейзи разясни, че това ще е депо за строителни отпадъци, но освен това Общината е партньор по една швейцарска програма за опасни отпадъци.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 132

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1, ал.5 и ал.7 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населени места за обект: „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец, община Созопол.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП-ПП за обект „Довеждащ водопровод”, по чл.125 ЗУТ.
1.3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.17а ал.2, чл.21 ал.2 и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ съгласува представеното трасе на линейна техническа инфраструктура, за частта попадаща в земеделска земя, като дава предварително съгласие за изработване на Парцеларен план за обект „Довеждащ водопровод”, захранващ УПИ I „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48) и УПИ II „За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26) землище гр.Черноморец, община Созопол. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се обяви съгласно чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:Кр. Германова


Протокола води:Хр. Михова


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


*публикуван на 03.02.2016г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...