:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 8/ 26.02.2016г.


ПРОТОКОЛ № 8

На 26.02.2016г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места, представители на общинска администрация и Началника на РУ Созопол – Милен Николов. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги ще дам думата на г-н Николов, който ще ни запознае с Отчет Анализа за дейността на РУ на МВР за изминалата 2015година, и с какво би могла Общинска администрация да съдейства за спазване на обществения ред и намаляването на престъпността в Община Созопол и създаване на благоприятна атмосфера през настъпващия летен сезон.
М.Николов: Добър ден на всички присъстващи ще направя Отчет Анализ за дейността на служителите при ПРИ РУ - СОЗОПОЛ ЗА 2015 г.
І. СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ.
РУ - Созопол обслужва територията на Община Созопол, намираща се в южната част на Бургаски залив. На Север граничи с Община Бургас, на Запад с Община Средец, на Юг с Община Малко Търново, на югоизток с Община Приморско, а на Изток с Черно море. Административният център на общината е гр. Созопол, а административната принадлежност е към Област Бургас. Община Созопол е с площ от 530 кв. км. като на територията и се намират 12 населени места, от тях два града – Созопол и Черноморец и 10 села, както следва с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, с. Присад и с. Атия. По голямата част от селата се намират в южната част на Община Созопол, като попадат в Странджа планина и в североизточните и периферни части. Най–отдалеченото място от административния център е на разстояние от 70 км. Населението на Община Созопол е 13 318 души. В прилежащата пет километрова крайбрежна ивица са разположени гр. Созопол и селата Равадиново, Атия и Черноморец. В активната крайбрежна територия се намират 1/3 от селищата на общината с общо 7 876 жители, което представлява почти 2/3 от постоянното население на Община Созопол. Постоянно живущите в гр. Созопол са около 4 500 души, като през активния туристически сезон в града населението, в едно с туристите се увеличава до 45 000 души. Общо населението на Община Созопол през летния сезон надхвърля 80 000 души. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на курортните селища гр. Созопол и гр. Черноморец.
Изградени са туристически комплекси “Свети Тома”, “Санта марина”, “Созополис”, “Грийн лайф”, “Фемили резорт” и “Свети Никола”, които се намират извън територията на населените места. Комплексите сами по себе си представляват самостоятелно обособени зони с изградена инфраструктура.
На територията на гр. Созопол и гр. Черноморец функционират общо 10 банкови офиса. През летния сезон се разкриват и функционират десетки обменни бюра. Откриват се и функционират стотици заведения, предлагат се актуални за летния сезон стоки и услуги.
Етническият състав на населението в Община Созопол, подобно на този в областта и в цялата страна е хетерогенен. Относително по-малък е делът на самоопределилите се като принадлежащи към българската етническа група – 79 % българи, както и този на принадлежащите към турската етническа група – едва 5 %. За сметка на това относително по-висок е делът на самоопределящите се като роми – около 15 %, което е почти три пъти над средните стойности за страната.
Изключително показателно за степента на социалната изолация на етническите малцинства е сравнението между образователното равнище на отделните етнически групи. Почти 60% от определилите се като принадлежащи към българската етническа група имат висока степен на образование, като 15 % от тях притежават висше такова. Същевременно сред представителите на турската и ромската етнически групи няма граждани с висше образование, а само 25 % от жителите принадлежащи към турската и едва 5 % от тези принадлежащи към ромската етнически групи имат средно образование. В селата Равадиново, Росен, Равна гора, Зидарово и Габър има обособени ромски махали, като характерно за тях е, че населението е слабо образовано и безработно през по-голямата част от годината, като заетостта е предимно свързана с дърводобив или сезонна заетост. Безработицата се явява основен определящ фактор на средата за сигурност в тези населени места.
С цел адекватно противодействие на престъпността с оптимално разходване на силите и средствата с краен резултат максимално подобрение на средата за сигурност в РУ на МВР – Созопол ежемесечно се изготвя карта на престъпността и се извършва задълбочен анализ на извършените престъпление по място и време. На база изготвената карта на престъпността и анализа на престъпленията за предстоящия месец се изготвя план за изпълнение на Патрулно – постова дейност /ППД/, с уточняване на маршрути и постове. Планирани са отделни специализирани полицейски операции /СПО/ с цел противодействие на битовата престъпност.
Ежеседмично са планирани и изпълнявани СПО с цел превенция, разкриване и документиране на вече извършени престъпления. Определяни са приоритетни досъдебни производства.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Служителите при РУ - Созопол към момента активно взаимодействат със служители при Община Созопол, като РУ получава и цялостна логистична подкрепа. Община Созопол през летния сезон на 2015г. обезпечава командироването на общо 88 служители на МВР, ангажирани с опазването на обществения ред и противодействие на престъпността.
Изградено е добро взаимодействие с ГПУ – Бургас, ГПУ – Малко Търново, Б”ГПК” – Созопол и ЗЖУ – Бургас.
Към момента като проблем в основните дейности на РУ може да се изведе непълното кадрово обезпечаване на РУ - Созопол. Това, от своя страна, води до липса на приемственост и придобиване на положителни практики от дейността на служителите.
ІІІ. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”
- Организация на работата на Полицейските Инспектори /ПИ/ и Младши ПИ.
ПИ и Мл. ПИ обслужват райони и микрорайони с граници. От 01.10.2015г. е променена организацията на работата на Мл. ПИ с цел увеличаване на присъствието в малките и отдалечени населени места и превенция.
Районите на обслужване са профилирани съобразно характеристиката на Община Созопол, а именно курортна част – гр. Созопол, гр. Черноморец, прилежащите къмпинги и села, и не курортна част. Приема на граждани се осъществява съгласно предложен и утвърден график.
Резултати от дейността на ПИ и Мл. ПИ при РУ на МВР – Созопол за 2015 г. са в изпълнение на задачите произтичащи от стратегията “Полицията в близост до обществото”.
2. Мерки за подобряване работата на ПИ и Мл.ПИ:
По - добро и актуално седмично планиране на работата с конкретни задачи и ефективно, а не формално изпълнение.
Стриктно спазване графика за приемните си дни по населени места. Ежседмични контакти с директорите на учебните заведения по населени места за получаване на изпреварваща информация и недопускане извършването на деяния от малолетни и непълнолетни.
По ефективно наблюдението на АКК и лицата от рискови групи.
ІV. Организация и работа на ППД и Пътна Пориция /ПП/ при РУ - Созопол.
На база ежемесечно анализиране на средата за сигурност се прави разпределение на силите и средствата на ППД за повишаване сигурността и адекватни мерки за борбата с престъпността.
По линия - ПП /КАТ/ .
За отчетения период регистрираните ПТП са 102 броя при 101 броя за 2014 г. от които 17 броя тежки при 12 броя тежки ПТП за 2014 г. с 1 убит и 25 броя ранени, при 2-ма убити с 11 броя ранени за 2014 г.
За периода се проведоха 7 сесии на КБД към Община Созопол с оглед анализ и преценка на обстановката в града в предвид пренаселеността му и недостатъчните паркоместа .
По линия ПК са образувани 28 броя преписки по чл. 343Б от НК при 28 броя за 2014г., както и 8 броя по чл. 343В от НК, при 11 броя за 2014 г.
За периода са установени 643 броя нарушения по ЗДвП при 907 броя за 2014 г. Съставени са общо 406 броя АУАН от униформените служители при 540 броя за 2014 г.. Съставени са 81 бр. фиша при 158 бр. за 2014г.. Съставените АУАН по ЗДвП са само от служители на звеното „Пътна полиция”.
V. По паспортния режим:
Дейност 2014 г. 2015
1. Издадени лични карти 689 654
2. Издадени паспорти 582 745
3. Адресни карти - българи 3562 4706
4. Адресни карти - чужденци 4419 2704
5. Обработени бланки АУАН /без ЗДвП/ 301 544
VІ. Дисциплина.
Укрепването на служебната дисциплина и строгото спазване на законността, както и борбата с корупцията в системата на МВР са важни фактори, които предопределят резултатите в служебната работа на полицейския служител. Те са важен фактор за укрепване на доверието в МВР, като правоохранителна институция.
През отчетения период можем да заявим, че дисциплината на състава е на сравнително добро ниво.
Анализирайки наложилата се оперативна обстановка в страната и прогнозите за нейното развитие през настоящата година могат да се определят следните приоритети в дейността:
Засилване борбата с уличната престъпност, осигуряване на обществен ред, спокойствие и сигурност на гражданите.
Привеждане в известност на престъпния контингент и борба с организираната престъпност и тази категория лица, занимаващи се с кражби, ПЗО на МПС и престъпления свързани с наркотици.
а/. Недопускане и пресичане на всякакви опити за извършване на терористични действия и тежки криминални престъпления;
б/. Борба с корупцията в държавния апарат, в това число и в системата на МВР;
Анализ на резултатите и мерки за по-нататъшното им подобряване на ППД и ПП.
Анализа на резултатите за работата на състава от ППД и ПК показва, че са завишени цифровите стойности на проверените лица, проверените МПС-та и посетените сигнали, независимо от намаления числен състав на униформените служители.
По линия на административно - наказателната дейност състава на ППД /гр. Созопол и гр. Черноморец/ има ниски резултати, в сравнение с изминали периоди. Това е най-видимо по отношение АУАН по ЗДвП, тъй като със заповед от 25.11.2014 г. на министъра на МВР бе забранена дейността за служители от звената „Охранителна полиция” да установяват нарушения и съставят АУАН по ЗДвП. Стойностите спадат от 540 броя за 2014 г. на 406 броя за 2015 г.
VІІ. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
През изтеклата 2015 г. състава на група „КП” при РУ-Созопол бе почти изцяло подменен. Една част от служителите в групата напуснаха системата на МВР, а други бяха преназначени на други длъжности извън РУ-Созопол. Голяма част от служителите, които са на щат в момента са млади и предстои процес на обучаването им по работата по разкриване на престъпления. Основна задача и приоритет в работата на групата през 2016 г. ще бъде опознаване на обслужвания от управлението район, запознаване със спецификата му и разпределяне по служители работа по конкретни линии и райони. На база анализ извеждане и запознаване на служителите с Активен криминален контингент /АКК/, активна работа с тях с оглед разкриване на престъпления и придобиване на информация. Приоритет в работата ще бъдат лица извършващи кражби и такива осъществяващи дейност на незаконна търговия с акцизни стоки. При обучението на служителите и въвеждането им в работния процес ще бъде поставен акцент на екипния принцип за работа, т.е. тясно взаимодействие с РП, ПИ, Мл. ПИ и служители от ППД и ПП-КАТ.
VІІІ. ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2016г.
Повишаване на професионалната подготовка на служителите на МВР с цел по – висока ефективност
Ограничаване на миграционния натиск и противодействие на нелегалната миграция
Повишаване на възможностите за противодействие на тероризма и радикализацията.
Утвърждаване на превенцията като постоянна мярка за противодействие на престъпността.
Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията свързани с разпространението на наркотични вещества
Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки, измами с ДДС, злоупотреби с еврофондове. Пресичане на опити за корупция и злоупотреба с власт.
Повишаване на ефективността в борбата с организираната престъпност занимаваща се с трансграничен трафик на наркотични вещества, хора, КИЦ, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства, противодействие на киберпрестъпността.
Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване на обхвата на техническия контрол по спазването на ЗДвП
Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Активна дейност с деца и ученици.
Проблеми:
Приходящ активен криминален контингент.
Бежански поток
Телефонни измами
Битова престъпност.
Отдалеченост на РП – Бургас и РС – Бургас.
Видеонаблюдение – разширение на обхвата на изграденото към момента и поддръжка.
Цели:
Повишаване на доверието на гражданите на Община Созопол в Полицията като институция.
Създаване на предпоставки за увеличаване на туристическия поток на територията на Община Созопол чрез гарантиране на обществения ред.
Създаване на обществена нетърпимост към лица извършители на престъпления и противообществени прояви
Това е в най-общи лини готов съм да отговарям на всякакви въпроси.
Кр. Германова: Благодарим Ви г-н Николов, аз бих искала да ви попитам две неща. Едното може да се разглежда като правонарушение, а именно по време на туристическия сезон има много хора събиращи дарения и помощи за деца и домове, които представят някакви странни разрешителни от разни институции. Това създава лошо впечатление за гостите на града. До момента сме имали съдействие и разбиране от страна на Полицията и се надявам и за напред да е така. За което апелирам към колегите и гражданите, ако се натъкнат на нещо такова да подават сигнали за да можете Вие да отреагирате.
Другият въпрос, който ще засегна е относно командированите полицаи през туристическия сезон, които в случай на паркирана кола в градинка или не на правилното място стоят безучастни отговаряйки, че нямат право да съставят актове по Закона за движение по пътищата. Как можем да се справим с това, командированите полицаи да са ефективни в опазването на обществения ред?
М.Николов: Командированите служители, ако не са от звена пътен контрол те няма как да взимат отношение по Закона за движение по пътищата. Има Заповед на Министъра на Вътрешните работи от 25.11.2014г. с която се забранява дейността на служителите от звена охранителна полиция да установяват нарушения по Закона за движение по пътищата. Тези неща могат да се санкционират от тях чрез съставяне на актове за нарушение на Наредбата на Община Созопол, това е едното. Другият вариант е да извикат колега от звено пътен контрол, който да установи нарушението и да вземе отношение.
Искам да обърна внимание на това, че състава на Районното управление е 80% подменен от нови и млади служители и ще помоля за малко толеранс от време до като ги обучим и ги направим качествени служители.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси към г-н Николов? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Г-н Николов казвате, че сте подели инициатива за обществена нетърпимост към криминално проявени нарушители на реда, в какво по-точно се изразява тази инициатива? Какво се прави?
М.Николов: Идеята е да няма нарушение за което да не е взето отношение това повишава доверието на гражданите в институцията. С което доверие, гражданското общество трябва да има смелост да сигнализира за нарушения и престъпления, дори и с оглед личността на извършителя. От там нататък ще се откроят хората, които най-често извършват нарушения, когато едно общество в такъв формат вижда, че спрямо тези хора се взимат мерки под каквато и да е форма – по Закона за движение по пътищата, по Наказателния кодекс, закона за български лични документи и др., при установено престъпление или нарушение от дадено лице, гражданите няма да се притеснят да дойдат да съобщят и съответно гражданите станали свидетели на това нещо да дойдат и те да го споделят, за да можем ние да си свършим работата, да докажем съответното престъпление или нарушение. Това на този етап е много трудно и изисква много работа от наша страна.
Т.Чакъров: Инициативата е много хубава, но трябва гражданите да бъдат информирани за нея. Например дайте интервю в местния вестник, да видят хората че могат да ви се обаждат и да се постигат съвместни резултати.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Давам думата на Кмета.
П.Рейзи: Уважаема г-жо Председател, Уважаеми общински съветници, Кметове и гости на днешното заседание, аз искам да благодаря на Началника на РУ Созопол. Искам да знаете, че ние работим от една година с г-н Николов и аз съм доволен от съвместната ни работа, до сега не съм имал толкова коректни отношения с Началник на РУ Созопол. За мен той е един млад човек, който доста успешно се вписва в нашата ситуация с млад екип, който иска да работи и имат амбициите и желанието да живеем по-спокойно. Той сам дойде днес, тук пред вас да представи своя доклад, което говори, че връзката между Полицията, Общината и Общинския съвет е много близка. Инициативата която г-н Николов е подел е факт и ще ви дам един пример с проблема с телефонните обаждания, от последния случай извършителят беше задържан и нещата бяха констатирани. Сигурен съм, че срещат проблеми, но в мое лице като Кмет многократно пъти съм заявявал, че г-н Николов може да разчита на нас във всяко едно отношение. Надявам се ще изкараме един спокоен летен сезон, защото тогава ставаме изключително много и работата за такъв малък екип е трудна. Благодаря на г-н Николов за доклада и за всичко което прави за нас!
Кр. Германова: Колеги имате ли някакви други въпроси към г-н Николов? Няма. Заседанието ще започне с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Андонов.
Ст.Андонов: Г-жо Председател, г-н Кмете отново ще задам въпроса за навеса на спирката пред Черно море, на предното заседание Кмета се обвърза с един срок, но все още нищо не е направено. Има ли някакво развитие?
П.Рейзи: Да има развитие на две места ще има спирки определили сме ги къде. Едната спирка ще бъде срещу червения супермаркет и на нея ще спират автобусите, които влизат в Созопол. Другата спирка ще е на стадиона след касите и на нея ще спират автобусите, които излизат от Созопол. До десет дни ще поставим навесите на спирките.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение към него, а именно:
V.Докладна записка с вх. № 161/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение за поемане на дълг към Фонд ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
VI.Докладна записка с вх. № 162/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приета с Решение № 314 от 12.09.2009г. на Общински съвет Созопол.
VII.Докладна записка с вх. № 163/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г, приета с Решение № 98/29.01.2016;
VIII.Докладна записка с вх. № 164/ 22.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
IX.Докладна записка с вх. № 167/ 23.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.4.310 по КК м.“Буджака“ землище гр.Созопол
Първите четири докладни записки са разгледани по време на заседания на комисии, а последната ви е представена от служителките на общинския съвет. Тя е входирана в законовия ред и може да бъде предложена като извънредна.
Имате ли други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за допълнение на дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за дневен ред ведно с глауваното допълнение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 133

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 71/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Представяне на Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2015-2019 г.
2. Докладна записка с вх. № 127/ 11.02.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2016г. за изпълнение на националната стратегия за младежта /2010-2020/
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. № 78/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Образование“
4. Докладна записка с вх. № 79/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Общи държавни служби“
5. Докладна записка с вх. № 135/ 15.02.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2015г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация.
6. Докладна записка с вх. № 141/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
7. Докладна записка с вх. № 142/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
8. Докладна записка с вх. № 143/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
9. Докладна записка с вх. № 144/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
10. Докладна записка с вх. № 145/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България - Турция
11. Докладна записка с вх. № 149/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функции „Образование“
12. Докладна записка с вх. № 154/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение „Черно море – Странджа“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
13. Докладна записка с вх. № 155/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Фондация „Приморско – 2004“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
14. Докладна записка с вх. № 156/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ гр.Бургас с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България - Турция
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
15. Докладна записка с вх. № 58/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 59/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. № 70/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи Поземлени имоти с идентификатори 81178.32.348 и 81178.24.16, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр.Черноморец.
18. Докладна записка с вх. № 77/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 505/990 кв.м.ид.ч. от УПИ І-660, квартал 73 по плана на гр.Черноморец , идентичен с ПИ 81178.501.305, частна общинска собственост
19. Докладна записка с вх. № 91/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.2 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗ
20. Докладна записка с вх. № 92/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 93/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.210 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 94/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 95/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 96/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.20 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
25. Докладна записка с вх. № 97/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.254 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 98/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.256 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 99/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.314 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
28. Докладна записка с вх. № 100/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
29. Докладна записка с вх. № 101/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.373 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
30. Докладна записка с вх. № 102/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.80 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
31. Докладна записка с вх. № 103/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.242 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
32. Докладна записка с вх. № 104/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.246 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
33. Докладна записка с вх. № 105/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.407 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
34. Докладна записка с вх. № 106/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.326 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
35. Докладна записка с вх. № 107/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.220 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
36. Докладна записка с вх. № 108/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.142 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
37. Докладна записка с вх. № 109/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
38. Докладна записка с вх. № 110/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.16 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
39. Докладна записка с вх. № 128/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
40. Докладна записка с вх. № 129/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в местност „Соленки” з-ще гр.Созопол с идентификатор по КК 67800.1.87.
41. Докладна записка с вх. № 130/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
42. Докладна записка с вх. № 131/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:
Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади за 2016.
43. Докладна записка с вх. № 140/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти, находящи се в с.Равадиново, с идентификатор 61042.501.508 и 61042.501.333, за които е съставен акт за държавна собственост №13/ 1984г.
44. Докладна записка с вх. № 146/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на частна общинска собственост с НТП «земеделска земя».
45. Докладна записка с вх. № 147/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
46. Докладна записка с вх. № 148/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор по КК 67800.502.147.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
47. Докладна записка с вх. № 62/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол.
48. Докладна записка с вх. № 63/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол
49. Докладна записка с вх. № 80/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие
50. Докладна записка с вх. № 112/ 10.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
51. Докладна записка с вх. № 138/ 15.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработването на Подробен устройствен план-изменение на план регулация в обхват на УПИ II-266 /ПИ № 67800.501.574 по КК на гр.Созопол/ в кв.22 по плана на гр.Созопол и улична регулация с осови точки 2-3-4 /ПИ с идентификатор 67800.501.478 по КК на гр.Созопол.
52. Докладна записка с вх. № 150/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
53. Докладна записка с вх. № 151/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
54. Докладна записка с вх. № 152/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
V.Докладна записка с вх. № 161/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение за поемане на дълг към Фонд ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
VI.Докладна записка с вх. № 162/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приета с Решение № 314 от 12.09.2009г. на Общински съвет Созопол.
VII.Докладна записка с вх. № 163/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г, приета с Решение № 98/29.01.2016;
VIII.Докладна записка с вх. № 164/ 22.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
IX.Докладна записка с вх. № 167/ 23.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.4.310 по КК м.“Буджака“ землище гр.Созопол

Кр.Германова: Преминаваме към дневния ред, давам думата на г-н Маринов Председател на комисията по законност да ви зачете становище.
Ст. Маринов: Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осмото редовно заседание.
На 22.02.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол, Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол, Общински съветници, Служители на общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 71/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Представяне на Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2015-2019 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната:
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 134

Общински съвет Созопол приема така представената Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2015-2019 г.

Ст. Маринов: Докладна записка с вх. № 127/ 11.02.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2016г. за изпълнение на националната стратегия за младежта /2010-2020/
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 135

На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2016 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010 – 2020/

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията на финанси, давам думата на г-жа Щерионова да ви зачете становище.
П.Щерионова: Становище на комисията по на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осмото редовно заседание
На 22.02.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
На заседанието присъстваха всички общински съветници членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Катя Стоянова – Зам Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 78/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Образование“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 136
1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите учители и вписва Драга Янкова Хардалова – учител по професионална подготовка в СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, пътуваща по маршрут Бургас-Созопол-Бургас, с право на транспортни разходи, считано от датата на назначаването и – 01.02.2016г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 79/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи зз 2016г. във Функция „Общи държавни служби“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 137

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва Милен Михайлов Иванов – младши експерт „Екология“ в дирекция „УТКИПЕУП“ с право на транспортни разходи по маршрут с.Росен – гр.Созопол – с.Росен, считано от датата на назначаването му.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 135/ 15.02.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2015г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 138

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2015г. на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 141/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов – 1908” гр. Черноморец с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-жа Георгиева.
Г.Георгиева: От името на вносителя искам да направя едно допълнение по т.2 от така предложеното решение. Тъй като по Закона за читалищната дейност има определен краен срок, не точно в конкретни години, но следва да бъде фиксиран, той е до прекратяване дейността на читалищното настоятелство. Същото трябва да се допълни в т.2, ще ви зачета:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРОС учредява безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ „Димо Николов 1908” Черноморец със срок до прекратяване дейността на читалището върху сграда – частна общинска собственост разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.501.641 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, както следва:“
Колеги имате ли някакви въпроси по предложението? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за допълнение по т.2 допълнение – Срок до прекратяване дейността на читалищното настоятелство.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр.Германова: Колеги сега като цяло ще ви моля да гласувате решението по Докладна записка с вх. № 141/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на НЧ „Димо Николов - 1908" гр. Черноморец с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество - Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, ведно с допълнението

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 139

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие НЧ „Димо Николов” Черноморец да подготви проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Община Алпулу, за извършване ремонт на цялата сграда на Читалището в гр.Черноморец, общ. Созопол представляващо поземлен имот № 249 по плана на гр. Черноморец, общ. Созопол с идентификатор 81178.501.641 по плана на гр. Черноморец.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 61, ал. 1 от НРПУРОС учредява безвъзмездно право на ползване в полза на НЧ „Димо Николов 1908” Черноморец със срок до прекратяване дейността на читалището върху сграда – частна общинска собственост разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.501.641 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, както следва:
Сграда - частна общинска собственост, находяща се в гр. Черноморец, Община Созопол с идентификатор 81178.501.641.2 разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.501.641, със застроена площ от 451 кв.м./четиристотин петдесет и един кв.м./ и с брой етажи – 2 /два/, съгласно кадастрална скица по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри с предназначение Сграда за култура и изкуство.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 142/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;Против: няма; Въздържали се: няма,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0;Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 140

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Правилник за устройството и дейността на ОКИ „Музеен Център” Созопол, съгласуван от Зам. Министър доц. Д-р Бони Петрунова със Заповед N-РД-09-887/13.11.2014 г. на Министерство на културата Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Директора на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол Димитър Недев, да възложи изготвянето на проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.2 Увеличаване на трансграничния туристически потенциал чрез разработване на общи дестинации.
2. Дава правомощия на Директора на Общински културен институт „Музеен център” гр. Созопол Димитър Недев, в качеството му на Водещ партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и внесе всички изискуеми документи в Съвместния технически секретариат на програмата.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 143/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Г-н Кмете да ми кажете за водещия партньор по проекта сдружение „Равновесие“ не виждам актуално състояние от съда на дружеството.
П.Рейзи: Това е организацията с която съвместно подготвяме кандидатстването по проекта. С тях вече сме работили по проекта за ЦНСТ, която успява да подготвя проекти и да ги спечелва.
Има моменти в които ние сме успяли да вземем нашите правомощия да бъдем водещи партньори, от там нататък търсим НПО за да бъдат водещи. По тази програма примерно имаме право два проекта да бъдем водещи, останалите проекти търсим партньори, на едното място ще бъде това сдружение, на другото г-н Арнаудски с Фондация Созопол. Опитваме се да се подготви добре и да извлечем максималното от програмата. Тази година по Трансгранично сътрудничество има отделни условия свързани с туризма, екологията, бедствия и аварии, меките връзки и т.н.
Т.Дамянов: Това е много хубаво, но няма ли начин общината сама да кандидатства по проекта? И каква е ролята на сдружение Равновесие?
П.Рейзи: Не, не може. Програмата е от страна на България и Турция, прави се общ проект изискването е двата проекта да са съвместими, както ние правим парка на Санта Марина и в Турция правят един парк на едно езеро. Сдружение Равновесие са просто партньори по проекта, няма никакви проблеми, това е изискване на програмата. Важното е да успеем да се класираме по проекта, защото разхода който има басейна е много голям и по този начин ще бъде намален.
Т.Дамянов: Благодаря ви!
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 141

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето на проектно предложение "Общини, училища и НПО за устойчиво използване и управление на възобновяеми енергийни източници в общини Созопол и Селиолу" по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.2 Подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион в партньорство с Област Селиолу и Сдружение „Равновесие” като водещ партньор.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството на Партньор по проекта да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви и подпише всички изискуеми документи като декларира, че е съгласен да бъде изграждена инсталация и монтирани соларни панели на сградата на СОУ „Кирил и Методий” гр. Созопол в рамките на проектно предложение по т. 1 като поема задължението, че няма да бъде променяно предназначението на сградата за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 144/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 142

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето на проектно предложение „Опазване на природно богатство - основи за развитие на туризма в трансграничния регион” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура в партньорство с Област Селиолу.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството на Водещ партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и внесе всички изискуеми документи в Съвместния технически секретариат на програмата.
3. Декларира, че предметa на интервенция в рамките на проектно предложение по т. 1, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 145/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 143

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
РЕШИ:
1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето на проектно предложение „Созопол и Селиолу за превенция на риска и защита на населението” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 1 „Околна среда”, специфична цел 1.1 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион с водеща организация Област Селиолу.
2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише Споразумение за партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1. , както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
3. Декларира, че помещението, ремонтирано в рамките на проектното предложение по т. 1, няма да бъде променяно за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 149/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функции „Образование“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 144

1.Общински съвет Созопол утвърждава допълнението в списъка на пътуващите учители и вписва :
- Павел Андреевич Афанасиев – учител по ФВС в ОУ „Христо Ботев” гр.Черноморец, пътуващ по маршрут Бургас- Черноморец- Бургас
- Дичо Костов – учител в ОУ”Отец Паисий” с.Равна гора, пътуващ по маршрут Бургас- Равна гора –Бургас
- Таня Минчева – учител в ОУ „Отец Паисий” с.Равна гора, пътуваща по маршрут Бургас-Равна гора-Бургас
- Силвия Хаджиева – учител- в ОУ „Отец Паисий” с.Равна Гора, пътуваща по маршрут Бургас- -Равна гора-Бургас
- Веселина Стефанова Николова – учител в ОУ „П.К. Яворов „ с.Крушевец, пътуваща по маршрут Бургас-Крушевец-Бургас
- Маринчо Атанасов Гюров – възпитател в начален етап, ОУ”Христо Ботев” с.Зидарова, пътуващ по маршрут Бургас-Зидарово -Бургас

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 154/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение „Черно море – Странджа“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 145
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие активите, намиращи се в гр.Созопол, кв.37, УПИ – 440, УПИ – 441 и ПИ 67800.505.114 и ПИ 67800.505.127 – общинска собственост, да се предоставят за свободно право на ползване на Сдружение „Черно море – Странджа“ за целите на проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура, като няма да се променя предназначението им за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 155/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Фондация „Приморско – 2004“ с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 146

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие активите, намиращи се в гр.Созопол, кв.148, УПИ – І, ПИ 67800.505.116 – общинска собственост, да се предоставят за свободно право на ползване Фондация „Приморско – 2004“ за целите на проект „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата” по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура, като няма да се променя предназначението им за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 156/ 17.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ гр.Бургас с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България - Турция
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 5 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма,комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 147

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол
1. Дава съгласие активите, намиращи се в гр.Созопол, кв.148, УПИ – І, ПИ 67800.505.118 – публична общинска собственост, да се предоставят за свободно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Ментал Лига“ за целите на проект „Културното наследство и културна идентичност на народите в Югоизточна Европа“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1 Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура, като няма да се променя предназначението им за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

Кр.Германова: Давам 15 минути почивка.
......
Кр.Германова: В залата присъстват седемнадесет общински съветника, имаме кворум продължаваме осмото редовно заседание. Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева да ви зачете становище.
Св. Лулева: Становище на комисията по по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осмото редовно заседание
На 22.02.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост.
На заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател, Янчо Георгиев; Тодор Дамянов и Илиян Стефанов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, Общински съветници, служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 58/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
Г-н Дамянов попита дали докладната записка не е разглеждана на предходно заседание, за което беше обяснено, че е изтекла валидността на оценките и е трябвало да се подновят, което налага и входирането на докладната записка, поясни г-жа Георгиева.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В т.1.5.1. от проектът за решение на втория ред думите „възлизаща на 75 400 лв.” да се запишат и четат „възлизаща на 75 600 лв. (седемдесет и пет хиляди и шестстотин лева)”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Има ли продажби до момента?
Г.Георгиева: Да, през предходната година сме продали пет обекта. На по следваща сесия ще внесем същите обекти с предложение за отдаване под наем, за летния сезон каквото не е продадено да се даде под наем.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за решение от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 148

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване следните имоти – частна общинска собственост:
1.1. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 83 000,00лв. /осемдесет и три хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150121/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160002/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 80 500,00лв./осемдесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150122/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160003/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 77 950,00лв./седемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150123/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160004/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 400,00лв./седемдесет и пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150124/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160005/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 75 600 лв. (седемдесет и пет хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20150125/04.06.2015г от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160006/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.6. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 72 900,00лв./седемдесет и две хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150126/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160007/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.7.Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 67 500,00лв./шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150127/04.06.2015г.от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160008/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.8. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 65 100,00лв. /шестдесет и пет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150134/09.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160013/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.9. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 62 600,00лв. /шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150128/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160009/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.10. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 60 000,00лв. /шестсдесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150129/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160010/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.11. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 57 500,00лв./петдесет и седем хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201501230/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160011/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
1.12. Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 55 000,00лв./петдесет и пет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150131/04.06.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с № 20160012/14.01.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 59/ 27.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 149

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол Поземлен имот с идентификатор № 67800.13.21, с площ 10,004 дка., находящ се в местност „Света Агалина”, по влязла в сила на 04.10.2007г. кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Пейчо Ангелов Карабаджаков.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 70/ 01.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост, представляващи Поземлени имоти с идентификатори 81178.32.348 и 81178.24.16, находящ се в м-ст „Ачмите“ з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 150
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.348 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Чеирите“, с площ 1091 кв.м./ хиляда деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3181/20.07.2015год.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.24.16 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Биволарски път“, с площ 413 кв.м./четиристотин и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3619/15.12.2015год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с явно наддаване за имоти - частна общинска собственост, както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.348 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Чеирите“, с площ 1091 кв.м./ хиляда деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3181/20.07.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 1 800,00лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160025/21.01.2016г., от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.24.16 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Биволарски път“, с площ 413 кв.м./четиристотин и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3619/15.12.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 680,00лв. /шестстотин и осемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150090/08.04.2015г. презаверена с № 20160024/21.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 77/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 505/990 кв.м.ид.ч. от УПИ І-660, квартал 73 по плана на гр.Черноморец , идентичен с ПИ 81178.501.305, частна общинска собственост
Г-н Дамянов попита как става така, че общината става съсобственник в даден имот. Това се случва с изменението на регулацията през годините обясни г-жа Георгиева и собствеността се прекратява по желание на гражданите, които искат да заплатят частта на общината.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 151

1. Общински Съвет –Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността в урегулиран поземлен имот І-660, квартал 73 по плана на гр.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.501.305 по кадастрална карта, целият с площ 990 (деветстотин и деветдесет)кв.м., чрез продажба на 505 кв.м. ид.ч. (петстотин и пет квадратни метра идеални части), общинска собственост.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 700 лв (тридесет и пет хиляди и седемстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20160026/20.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 91/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.2 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗ
Г-н Дамянов попита дали не е гласувано нещо такова на предна сесия. Г-жа Георгиева обясни, че има много такива входирани заявления от страна на граждани, които тепърва ще се разглеждат. До сега гражданите са изчаквали да влезе в сила плана, който дава право на ползвателите да придобият собственост. Следващите докладни записки до вх. №110 вкл. са същите уточни Георгиева.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Г-н Кмете струва ми се, че оценкта на този оценител е много ниска. Комисията към общината завишава оценката до данъчната оценка. Излиза, че ние продаваме на данъчна оценка за мен това е много ниска цена.
Г.Георгиева: За тази докладна и всички, които са по §4 Ползвател плаща за първи път ползвателска земя, в тези случаи преди време се пробвахме да увеличим оценките на пазарни цени. Решенията на Общински съвет бяха обжалвани и ни вкараха в съда, намалиха ги по Наредбата за земеделските земи и платихме и разходите по делата. Определиха ни наредба за оценки по земеделските земи и тук оценителя има лиценз за земеделски оценител. Закона за общинската собственот ни определя праг – данъчната оценка и ние ползваме поне този праг за да можем малко да увеличим.
П.Рейзи: Г-н Дамянов правим всичко възможно, преди да стигнат при вас докладните записки, всичко по тях да е съобразено със закона, за да не стане така, че вие гласувате нещо което в послествие Областния управител или друг заинтересован по докладната записка да ни вкара в съда.
Не трябва да забравяме, че Земеразделния план е направен в полза на хората, за да може да се изчисти собствеността на район Атия. Тук не става въпрос, че вие ще подкрепите ниска оценка.
Много добре знаете, че хората ни питаха какво става с имотите и самия г-н Димитров отстояваше позициите да не са много високи цените и в крайна сметка сега пак ни критикувате.
Р. Стоева: Хората чакат този план повече от 30 години. Аз ви благодаря, че цената ще бъде така приемлива и в същото време законосъобразна. Когато хората станат собственици, ще вложат средства и ще подобрим района на с.Атия.
Т.Янакиев: Само няколко думи ще кажа, не ви критикуваме г-н Кмете, това е просто въпрос. Аз ви казвам, че ние ще сме За тези докладни записки.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 152

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.2 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0002/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 92/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция:
В проектът за решение на шестия ред думите „на стойност 865,90 лв.” да се запишат и четат „на стойност 541,18 лв. (петстотин четиридесет и един лева и осемнадесет стотинки).
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с корекцията предложена от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 153
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 375 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.151 /целият имот с площ от 475 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 541,18 лв. (петстотин четиридесет и един лева и осемнадесет стотинки). обективирана в оценителен протокол № 0003/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 93/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.210 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 154
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 404 кв.м. /четиристотин и четири кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.210 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 583,10 лв. /петстотин осемдесет и три лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0004/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 94/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.148 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Против
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 155
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.148 /целият имот с площ от 600 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,27 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 27 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0005/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 95/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.44 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 156

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 350 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.44 /целият имот с площ от 499 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 505,15 лв. /петстотин и пет лева и 15 ст./, обективирана в оценителен протокол №0006/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 96/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.20 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 157
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 377 кв.м. /триста седемдесет и седем кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.20 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 544,10 лв. /петстотин четиридесет и четири лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0007/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 97/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.254 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 158
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.254 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0008/03.02.2016г

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 98/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.256 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Андонов.
Ст.Андонов: Целият имот е с площ 697 кв.м, а ще се продават само 600кв.м, разликата по друга оценка ли ще се продават?
Г.Геогиева: §4а определя два варианта на ползвателски имоти до 600кв.м. и до 1000 кв.м. Удостоверението на ползвателя определя в кой вид попада. Когато се прави земеразделния план, конфигурациите на имотите се прават с нормални размери, като в някои от тях има такива разлики.
За оценките на разликата се изчислява горе долу по същия начин по §4 който препраща отново към Наредба за земеделските цени. За разликите трябва да се подават нови заявления. Повечето ползватели го правят.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 159

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.256 /целият имот с площ от 697 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0009/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 99/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.314 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 160

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 380 кв.м. /триста и осемдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.314 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 548,40 лв. /петстотин четиридесет и осем лева и 40 ст./, обективирана в оценителен протокол №0010/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 100/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 161
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 200 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.318 /целият имот с площ от 251 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 288,61 лв. /двеста осемдесет и осем лева и 61 ст./, обективирана в оценителен протокол №0011/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 101/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.373 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 162
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 288 кв.м. /двеста осемдесет и осем кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.373 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 415,60 лв. /четиристотин и петнадесет лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0012/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 102/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.80 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 163
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.80 /целият имот с площ от 692 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0013/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 103/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.242 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 164

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 102 кв.м. /сто и два кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.242 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 147,20 лв. /сто четиридесет и седем лева и 20 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0014/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 104/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.246 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 165

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 470 кв.м. /четиристотин и седемдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.246 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 678,30 лв. /шестстотин седемдесет и осем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0015/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 105/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.407 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 166

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.407 /целият имот с площ от 700 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0016/03.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 106/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.326 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 167

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 350 кв.м. /триста и петдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.326 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 505,10 лв. /петстотин и пет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0017/05.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 107/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.220 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 168
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м. /четиристотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.220 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,30 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0018/05.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 108/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.142 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 169

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.142 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 721,60 лв. /седемстотин двадесет и един лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0019/05.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 109/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 170

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.272 /целият имот с площ от 449 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 648,00 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева/, обективирана в оценителен протокол № 0020/05.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 110/ 09.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.16 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 171

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.16 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 721,60 лв. /седемстотин двадесет и един лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол № 0021/05.02.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 128/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 172

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с явно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.69 с площ 1 402 кв.м. /хиляда четиристотин и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт № 3265/10.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 26 400,00лв. / двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160015/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.96 с площ 1 391 кв.м./хиляда триста деветдесети един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3267/10.08.2015год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 26 200,00лв. / двадесет и шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160018/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.400 с площ 652 кв.м./шестстотин петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3288/12.08.2015год.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.3, възлизаща на 12 000,00лв. / дванадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160031/08.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.468 с площ 433 кв.м./четиристотин тридесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3308/24.08.2015год.
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.4, възлизаща на 8 150,00лв. / осем хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160016/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.499 с площ 1 052 кв.м. /хиляда петдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3329/26.08.2015год.
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.5, възлизаща на 19 800,00лв. / деветнадесет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160019/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.502 с площ 567 кв.м./петстотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3330/26.08.2015год.
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.6, възлизаща на 10 700,00лв. / десет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160017/14.01.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 129/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в местност „Соленки” з-ще гр.Созопол с идентификатор по КК 67800.1.87.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 173

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/ 29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва Поземлен имот с идентификатор 67800.1.87 по КК за з-ще гр.Созопол, местност „Соленки”, целият с площ от 4136 кв.м. /четири хиляди сто тридесет и шест/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.1.87 по КК за з-ще гр.Созопол, местност „Соленки”, целият с площ от 4136 кв.м. /четири хиляди сто тридесет и шест/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2909/24.03.2012 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 3 500,00лв. /три хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160032/08.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 130/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 174

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 123 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3614/ 14.12.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 4 100,00лв./четири хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160028/08.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 131/ 11.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади за 2016.
Г-н Георгиев попита каква е методиката за определяне на размера, за което стана ясно, че размера се определя сам от изчислителни таблици и одобрени от оценител експерт формули в които се въвеждат всички данни. Идеята на Общинската администрация е да се спестят средства от издаването на експертни оценки поясни г-жа Георгиева.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 175

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.100 ал.9 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.106, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 140/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти, находящи се в с.Равадиново, с идентификатор 61042.501.508 и 61042.501.333, за които е съставен акт за държавна собственост №13/ 1984г.
На въпрос поставен от г-жа Лулева кой е имота който се иска г-жа Георгиева обясни, че това е част от имот за който има акт за държавна собственост и сега по общия ред трябва да ни бъде даден, тъй като не може да отпишем акта за държавна собственост по специалния ред по §42 от ЗОС.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 176

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имоти -61042.501.508 идентичен с УПИ VІ ”За озеленяване, спорт и детски площадки“ и 61042.501.333, идентичен с УПИ І-за КОО, находящи се в с.Равадиново, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имотите за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 146/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на частна общинска собственост с НТП «земеделска земя».
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 177

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.2 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „земеделска земя“, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 147/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата – публична общинска собственост, за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 178

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем недвижими имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „мери и пасища“, съгласно списък Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол на основание чл. чл.37”о” ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години мери и пасища - публична общинска собственост, на животновъди, отглеждащи пасищни животни, или на лица които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно списъци на поземлени имоти - Приложение № 1.
Процедурата да се провежда, по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ и глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 148/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на пазарна оценка за имот с идентификатор по КК 67800.502.147.
Г-н Дамянов попита къде се намира имота. Това е ъгловият парцел до магазин Болеро и тъй като не успяхме в срока на оценката да приключим процедурата, се налага издаването на нова такава и входирането на докладната записка обясни г-жа Георгиева
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Андонов.
Ст.Андонов: Мисля, че има грешка в картата, изписано е ул.Бузлуджа.
Кр.Германова: Скицата е от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, възможно е да са направили грешка. Важното в случая е имота е индивидуализиран със своя кадастрален номер и квадратура, които изцяло си съответстват.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 179

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.502.147 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 252 кв.м. /двеста петдесет и два/ квадратни метра, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3632/07.01.2016 год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 198 000,00лв./сто деветдсет и осем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150155/10.07.2015г. презаверена на с номер № 20160032/15.02.2016г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройсво на територията, давам думата на г-н Чакъров да ви зачете становище.
Т. Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осмото редовно заседание
На 22.02.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
На заседанието присъстваха Тодор Чакъров – Председател и общинските съветници – Янчо Георгиев, Станимир Андонов и Виолета Арабаджиева
В работата на заседанието взеха участие:Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, общински съветници, служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол. Комисията разгледа и се произнесе по:
Докладна записка с вх. № 62/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа,Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 180

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.9.37, 81178.9.436, 81178.9.147 и 81178.8.142, землище гр.Черноморец, 67800.32.31, 67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.260, 67800.35.109, 67800.35.98, 67800.36.43, 67800.3.335, 67800.5.719, 67800.5.176, 67800.8.318, 67800.8.978 и 67800.8.979, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Кабелна линия 20kV от П/С „Созопол“ до В/С „Буджака“, землище гр.Черноморец и землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 63/ 29.01.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа,Против: няма,Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 181

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.10.389, 67800.10.390, 67800.10.470, 67800.10.502, 67800.10.417, 67800.10.690, 67800.10.671, 67800.10.676, 67800.10.707, 67800.10.391 и 67800.10.392, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие по така изработеният ПУП-ПП и съгласува трасе на техническата инфраструктура за „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416, 10525, 10552 /ПИ67800.10.707/, местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол.
Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 80/ 03.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие
От Г-н Чакъров беше зададен въпрос дали гр. Созопол е включен в определения срок в т.3 от решението и попада ли в зоните „А“ и „Б“. Г-жа Георгиева отговори, че според Закона за устройство на черноморското крайбрежие всички национални курорти вкл. Гр.Созопол имат срок за забрана на всякакъв вид строителни и монтажни дейности строк от 15.05 до 30.09.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа,Против: няма,Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 182

На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:
1. За на територията на гр.Черноморец; в.с.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
 от 15.05.2016год. до 30.09.2016год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като до 01.06.2016год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
- от 01.07.2016год.. до 15.09.2016год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
- при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните, определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 от 01.06.2016год. до 30.09.2016год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти – общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1
Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР
Изграждане на обект „КПС Равадиново и напорен тръбопровод”
Без спиране
Без спиране
Ремонти улици и тротоари 30.06.2016 15.09.2016
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места 30.06.2016 15.09.2016


Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 112/ 10.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 183

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-С-100/3/05.02.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.7.104, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилна сграда за собствени нужди.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 138/ 15.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване изработването на Подробен устройствен план-изменение на план регулация в обхват на УПИ II-266 /ПИ № 67800.501.574 по КК на гр.Созопол/ в кв.22 по плана на гр.Созопол и улична регулация с осови точки 2-3-4 /ПИ с идентификатор 67800.501.478 по КК на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 184

1.1 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, дава съгласие за изработване на ПУП-изменение на план регулация в обхват на УПИ II-266 /ПИ № 67800.501.574 по КК на гр.Созопол/ в кв.22 по плана на гр.Созопол и улична регулация с осови точки 2-3-4 /ПИ с идентификатор 67800.501.478 по КК на гр.Созопол/.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 150/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги това са схемите за гр.Черноморец и населените места. Има възможност да гласуваме Скиците анблок (тоест всички заедно), има ли някой против гласуването анблок? Няма.
Ще ги разгледаме една по една или ако имате въпроси по скиците? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за разполагане на временни преместваеми обекти, така както е предложено с проекта за решение по докладната.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 185

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2016г., както следва:
Гр.Черноморец:
1.Скица №14 /09.02.2016 година
2 Скица №15 /09.02.2016 година
3. Скица №16/15.02.2016 година
4. Скица №17/15.02.2016 година
5. Скица №18/15.02.2016 година
6. Скица №19/15.02.2016 година
7. Скица №20/15.02.2016 година
8. Скица №21/15.02.2016 година
9. Скица №22/15.02.2016 година
10.Скица №23 /09.02.2016 година
11. Скица №25 /10.02.2016 година
12. Скица №26 /10.02.2016 година
с.Зидарово
1. Скица №15 /10.02.2016 година
с.Атия
1. Скица №6/13.01.2016 година
с.Росен
1. Скица №23/10.02.2016 година
с.Крушевец
1. Скица №16/10.02.2016 година

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 151/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 186

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 30%,
• К инт. мак. =1,0,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№3-94-В-2/3/15.02.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.5.288, местност „Аклади”, землище гр.Черноморец, за изграждане на сгради за КОО.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 152/ 16.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
От страна на Главния архитек г-н Александров бе направено предложение за допълнение по Скица № 26 в кв.50 да се допълни и „За атракции за деца“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:За: 4 гласа,Против: няма,Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направеното предложение за допълнение.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Андонов.
Ст.Андонов: Г-жо Председател първо не е отбелязано в протокола от комисията, че аз взех отношение по докладната записка. Второ в Скица № 26, поставяне на сергия пред арката на входа на градската градина, смятам, че трябва да сме признателни на тези хора, които са паднали за Созопол, трябва да почитаме тяхната памет и наша история. Не може пред паметника да се продава царевица. Аз съм Против и моля тази Скица № 26 да бъде коригирана.
Кр.Германова: Други изказвания имате ли колеги? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Ами аз съм съгласен с г-н Андонов и подкрепям предложението му да няма царевица пред паметника.
П.Рейзи: Аз приемам забележката и ще направим така нещата, че в района на паметника да няма царевица. Ние даваме целия район „За търговия“, ще видим как да ги преместим дали малко по назад. Всички тези които продават царевицата са хора от нашата Община, аз съм сигурен, че вие нямате против хората, а става въпрос за паметника. Приемам забележката и ще се съобразим в района да няма сергии.
Ст.Андонов: Г-н Кмете аз съм съгласен с вас и знам, че каквото обещаете ще го изпълните, но не мога да гласувам За, защото по този начин узаконявам тази скица.
П.Рейзи: Аз ви казвам, че ние ще се съобразим и ще ги изместим от зоната на паметника, дадена е цялата улица като място за търговия. Вие имате право да гласувате както искате.
Хр.Бардуков: Аз искам да кажа, че сме 17 общински съветника и чухме едно мнение до сега. Сергиите не са пред паметната плоча и аз ще гласувам За.
Кр.Германова: Други въпроси и коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате скиците една по една и ще помоля г-н Александров да пояснява обектите.
Ще ви моля да гласувате Скица №13 /11.02.2016 година
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №14 /11.02.2016година
Р.Александров: Показано е рекламно съоражение, пред една от сградите на ул.Републиканска и ул. Ропотамо.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №15 /10.02.2016 година
Р.Александров: Сергия за плодове и зеленчуци на магарешкия площад

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №16 /11.02.2016 година
Р.Александров: Два павилиона на входа на помпената станция, единият е скара бира, а другият за промишлени стоки

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №17 /11.02.2016 година
Р.Александров: На площад Черно море, до бившия търговски център – сергия за сладолед до стълбите, рекламна табела върху магазина и телефонни кабини от страни на улицата

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №18 /11.02.2016 година
Р.Александров: До магазин Болеро, сергия за зеленчуци и баничарница.

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №19 /11.02.2016 година
Р.Александров: Сергия за вестници пред бл.6

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №20 /11.02.2016 година
Р.Александров: Дървен подиум с навес към бистро на градски плаж Созопол

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №21/11.02.2016 година
Р.Александров: Павилиони за промишлени стоки, павилион за обмяна на валута, Хот Дог, Закуски, Скара – ъгъла на Ропотамо и Одеса

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №22/11.02.2016 година
Р.Александров: Рекламна табела до пожарната.

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №23/11.02.2016 година
Р.Александров: За автосервиз в кв.91 Мисаря

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица № 24/11.02.2016 година
Р.Александров: Места за търговия пред крепостната стенана входа на стария град и павилион за рибарски принадлежности до сградата на портовото.

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №25/11.02.2016 година
Р.Александров: Възможности за поставяне на рекламни съоръжения от влизането в града до кръстовището на Общината.

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Т.Дамянов: Г-жо Германова мога ли да направя едно предложение по следващата Скица.
Кр. Германова: Слушаме ви г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Не сме против всички обекти при консенсус разбира се, неможе ли да се коригира само това место пред входа?
Кр.Германова: Това е Скицата входирана от Главния архитект, според Нормативната уредба той внася скиците ние само съгласуваме. Ако сега не се приеме г-н Александров ще търси вариант да я входира пак, ако се приеме, не разбирам защо да я бавим при условие, че Кмета прие забележката.
Р.Александров: Това място за търговия, първо не е дадено конкретно за царевица, това се решава на комисия в общината. Второ, горе долу на око е дадено около 5-6м. в страни от арката в ляво. Кмета също Ви каза, че ще направим всичко възможно да изместим местата.
П.Рейзи: Те не са фиксирани конкретно пред паметника, аз ви казвам приемам забележката основателна е и пред паметника няма да има сергия. Вие имате право да гласувате кой както иска.
Т.Дамянов: След като приемате забележката и е основателна, защо не направите нова Скица?
П.Рейзи: Пак ви казвам, местото не е фиксирано.
Хр. Бардуков: Г-н Дамянов ние искаме да гласуваме, седемнадесет общински съветника сме, достатъно чухме мнението на един и втори. Подлага се на гласуване Скицата и гласувайте кой както иска. Има Правилник на Общинския съвет. Аз не съм съгласен да се оттегля Скицата все пак текат и срокове.
Кр.Германова: Г-н Главен аркитект какъв е мащаба на тази скица?
Р.Александров: На скицата е записано М1:2000.
Кр.Германова: На колко се равнява 1мм?
Р.Александров: На 2м.
Кр.Германова: Началото на сергията ще бъде на 6 м от паметника, видно от предложената скица с мащаб М1:2000. Това удовлетворява ли Ви, че сергия няма да има пред арката? Ако е пред арката ще говорим за неправилно изпълнено наше решение! Имате ли въпроси още.
Т.Дамянов: Благодаря ви, г-жо Председател.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №26/11.02.2016 година

С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 3 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №12/10.02.2016 година
Р.Александров: Показани са касите за билети на площад Черно море.

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате Скица №29/15.02.2016 година
Р.Александров: Павилион за вестници отново на площад Черно море

С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Колеги да гласуваме като цяло предложенито за решение ведно с гласуваните скици.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 1 гласа , „Въздържали се” – 2 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 187

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2016г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №13 /11.02.2016 година
2 Скица №14 /11.02.2016 година
3. Скица №15 /10.02.2016 година
4. Скица №16 /11.02.2016 година
5. Скица №17 /11.02.2016 година
6. Скица №18 /11.02.2016 година
7. Скица №19 /11.02.2016 година
8. Скица №20 /11.02.2016 година
9. Скица №21/11.02.2016 година
10. Скица №22/11.02.2016 година
11. Скица №23/11.02.2016 година
12. Скица № 24/11.02.2016 година
13. Скица №25/11.02.2016 година
14. Скица №26/11.02.2016 година
15. Скица №12/10.02.2016 година
16. Скица №29/15.02.2016 година

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 161/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в решение за поемане на дълг към Фонд ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
Колеги, докладната записка е разгледана от комисията по законност и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването - За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете да разясните по докладната тези дейности са извършени или все още не са извършени? Ако може да влезем в диалог?
П.Рейзи: Да разбира се. Всички дейности са извършени и платени. Заема беше взет за плащане на ДДС-то за водния цикъл. В процеса на работата паралелно довършвахме стадиона и двете улици, излязоха непредвидени разходи по водния цикъл. През цялото време сме се разплащали с парите, които са постъпвали при нас. Март месец тази година трябваше да приключим заема към фонд Флаг за 9,7 млн. лв. Събираемостта през годината не можахме да я изпълним както бяхме заложили и в момента водя преговори с фонд Флаг да разсрочим заема на 10 год. При тях като финансова институция има следната особеност, те разполагат с определен бюджет, който ако не съберат в определената година им налагат санкции, вдигат им лихвите и всички които сме изтеглили заем от тях ставаме потърпевши. На база представени документи за всички извършени разходи – по бедствия и аварии, за стадиона, за проектиране и т.н. сумата възлиза на 8,7 млн., 1,3 млн. трябва да разплатим задължително до края на 2016г. 1,3 млн. ги разсрочваме на месец по 100хил.лв., но тъй като до края на годимата ще влязат средства от Министерството на екологията ще разплатим задължението към Фонд Флаг. Така ще изчистим всичко и останалите около 8млн. лв ще ги разсрочим за 10 години.
Т.Янакиев: Благодаря ви! Искам още нещо да уточним. До колкото си спомням заема изтеглен през 2014г. е целеви? Не е бил за плащане на стадиона и такива работи. Според мен това е нарушение след като парите са изхарчени за нещо друго.
П.Рейзи: Целеви и силно казано и не може да се каже, че това е нарушение.
Т.Янакиев: Аз не видях никъде в бюджета заложени лихвите по този заем, най- вероятно ще ни внесете актуализация на бюджета. Ще коментирам аспекта на заема, той е предмет на докладната записка. Аз не съм убеден, че ние можем да гласуваме левов заем, а да залагаме евров индекс към лихвата, т.е ние имаме лихва, надбавка плюс евров индекс за левов заем. В момента има много голяма разлика в стойностите на евровите индекси и левовите индекси. Едното е шестмесечен юрибор, който към момента е отрицателна величина и другия е софибор, който е положителна величина и обикновенно се слагат тези заеми.
П.Рейзи: Това е изискване на програмата, да бъде с юрибор.
Т.Янакиев: Добре щом е така. Защо лихвата е толкова висока? Община Созопол е с добър кредитен рейтинг.
П.Рейзи: Това са лихвите на фонда.
Т.Янакиев: Да търсим друго финансиране тогава.
П.Рейзи: Не ни устройва друго финансиране на този етап, защото взимаме заем от държавна структура и това не се счита за заем. Аз знам, че в момента има банки от които можем да теглим заем на 2- 2,5 % лихва, но ние нямаме право.
Т.Янакиев: Ние колко чисто взимаме в момента? Ние разсрочваме една част от главницата в момента и има остатък, който разплащаме след това. Реално колко ще бъде номинално размера на сумата която ще влезе в касата на общината?
П.Рейзи: Реално в касата на Общината ще влязат 8,7 млн.лв.
Т.Янакиев: Ако имаше становище на Фонда щяхме да проведем по-добър диалог. По докладната е приложено само старото решение. Благодаря ви!
П.Рейзи: Становището на Фонда е – разсрочват ни заема, дават ни пари да възстановим основната единица от 8,7 млн.лв и остават 1,3 млн. старо задължение. Те ни правят услуга в случая. Ние сега взимаме от тях нов заем и изчистваме до края на годината този 1,3 млн. и от там на татък започваме да работим спокойно.
Кр. Германова: Колеги други въпроси имате ли? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Въпросът ми е защо лихвата сега е по-висока предвид тенденциите в момента да падат лихвите?
П.Рейзи: Лихвите на фонда са такива, не можем да отидем към банка в момента. Това което правим е в полза на всички нас.
Кр. Германова: Има три отделни категории общини в България. На едните, които са с много високи финансови затруднения, лихвите определени от Фонд Флаг ги изплаща държавата. Колеги други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 188

На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т. 2, и чл.19а от Закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол променя Решение №890/ 28.05.2014г., както следва:
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи Допълнително споразумение към договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който е поел дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, Референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е. ж.“, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 9 779 000 лв. (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди лв);
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата: чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C032/06.08.2012г. и от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.328%,
2. В останалата си част Решение № 890/28.05.2014г. на Общински съвет Созопол остава непроменено.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 162/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ приета с Решение № 314 от 12.09.2009г. на Общински съвет Созопол.
Колеги, докладната записка е разгледана от комисията по законност и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването - За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 189

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол:
1. В Глава ІІІ, Раздел ІІ , Чл.21 се правят следните изменения и допълнения:
Създават се нови:
Ал.(2) (нова с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г.) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите , под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени в тази наредба. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(3) (нова с решение№ 189/ 8/ 26.02.2016г )Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;
4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;
5. в други случаи, определени в закон.
(4) (нова с решение № 189/ 8/ 26.02.2016г ) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.
Изменя се :
Ал.(2) става ал.(5)
Ал.3 става ал.6 , със следното съдържание:
Ал.6 (нова с решение №263/12/21.09.2012г, изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г ) Наемните цени за търговски нужди не могат да бъдат по-ниски от тези по приета тарифа /Приложение №1/.

2. В Глава VІ, в раздел І, се правят следните изменения и допълнения:
Чл.68. (изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г ) Публичните търгове се извършват с явно или тайно наддаване.
Чл.70.(1).,т. 2. (изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г) Вида на търга – с явно или тайно наддаване.
Чл.70.(7) .( изм.с реш№ 189/ 8/ 26.02.2016г) Обява за публичния търг, включваща размера на таксата, мястото и часовете за получаване на тръжните или конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват чрез един местен вестник, електронен сайт и други подходящи начини най-малко 14 дни преди провеждането. Информация относно публичния търг може да се обяви и чрез уебстраницата на община Созопол.
3. В Глава VІ, в раздел ІІ, се правят следните изменения и допълнения:
Заглавието се променя на „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ”
4. В Глава VІ, се създава нов раздел ІІа, „ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ” със следното съдържание:
Чл. 82а. Офертата за участие в публичен търг с тайно наддаване се подава в срока, посочен в акта по чл. 70 ал. 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи и наддавателно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик .
Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
(2) Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.
Чл. 82б.Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. Председателят на комисията поканва кандидатите, да заемат местата си за участие в търга за съответния обект устно, след което обявява търга за открит и извършва проверка редовността на документите на кандидатите. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява. Недопуснатите кандидати напускат залата.
(2) След провеждане на процедурата по допускане, председателят на комисията отваря наддавателните предложения по реда на постъпване на офертите и ги обявява гласно.
(3) В случай че предложението не отговаря на обявените условия в заповедта по чл.70, ал.1, участникът се отстранява от търга.
(4) След сравняване на предложенията, за спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена.
(5) При наличие на две или повече наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен публичен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена при условията на раздел ІІ. Наддаването между кандидатите е задължително. По същия начин се процедира, когато класираният на първо място кандидат се откаже, а на второ място са класирани двама или повече кандидати.
Чл. 82в. В случай, че в резултат на недопускане на заявител до участие в търга, остане само един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил, при условие, че наддавателното предложение, отговаря на изискванията на чл.70, ал.1
Чл. 82г. Депозитите за участие в публичен търг с тайно наддаване не се възстановят в следните случаи:
1. Когато кандидат подал заявление за участие не се яви на търга;
2. Когато наддавателното предложение на допуснат участник не отговаря на изискванията на чл.82а, ал.2;
3. Когато кандидатите, между които се провежда таен публичен търг по чл.82.ал. 5 откажат да наддават.
4. Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в определения срок;
5. Когато участникът, който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор, респективно да заплати предложената от него продажна цена.
Чл. 82д .За неуредените в този раздел въпроси се прилагат Раздел ІІ от Глава VІ и Глава VІІ.
5. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, със следното съдържание:
§.2. Навсякаде в тази Наредба , където е записано отдел „ПНОУС” се заменя с отдел „ПДУС”.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 163/ 19.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г, приета с Решение № 98/29.01.2016;
Колеги, докладната записка е разгледана от комисията по законност и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването - За: 4 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 190

Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2016, приета с Решение № 98/ 29.01.2016г в Раздел VІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с проект „Ново рибарско пристанище Созопол”, свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол .

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 164/ 22.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
Колеги, докладната записка е разгледана от комисията по законност и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването - За: 4 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Искам да попитам какви са правните последствия от тази промяна?
Г.Георгиева: В резултат на промяната в закона за собствеността и ползване на земеделските земи от 2012г. общината получава много имоти останали за стопанисване от общината. Какво ще се случи с тези имоти освен, че ще съставим актове за публична частна собственост не мога да кажа, зависи какви са желанията на земеделските стопани. Някои ги искат под наем, други искат да ги закупят. Факт е, че тези имоти не са пасища и мери.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 191

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:
І. Имоти находящи се в землище гр. Габър :
1. Поземлен имот 000384, м. „До село” с площ 10220 кв.м.

IІ. Имоти находящи се в землище гр. Черноморец :
1. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.357, м. „Кайряка” с площ 1346 кв.м.
2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.216, м. „Аклади-чеири” с площ 3518 кв.м.
3. Поземлен имот с идентификатор 81178.31.34, м. „Кайряка” с площ 1540 кв.м.

IІІ. Имоти находящи се в землище с.Индже войвода :
Имот Собственик СТОЙНОСТ Дка. Местност
000139 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 3.86 ЛИПАТА
000172 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 70.92 ЧИПИШОВ БАИР
000191 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 21.93 КУСКУНКА
000235 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 2.74 ДОМУЗ ТЪРЛА

000046 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 1.50 УЗУМБУРНО
000498 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 12.89 ПЪТЕКИТЕ
000505 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 26.17 ТЕРЗИЕВИ НИВИ
000562 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 10.47 ПОЖАРЕТО
000741 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 2.13 СВЕТА ЕЛЕНА
000079 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 76.83 ЕДРЬОВ БАИР
000008 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 27.43 ЛИМБЕРОВ ЧИФЛИК
000838 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 0.31 СВЕТА ЕЛЕНА
000844 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 3.67 СВЕТА ЕЛЕНА
000853 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 0.78 СВЕТА ЕЛЕНА
000857 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 1.65 СВЕТА ЕЛЕНА
000864 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 4.09 СВЕТА ЕЛЕНА
000910 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 3.97 СТАРИТЕ ЛОЗЯ
000917 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 1.94 ЛИПАТА
000926 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 0.87 ДЪЛБОКАТА БАРА
000981 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 32,791
000950 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 21.54 ПРОЙЧОВА САЯ
001103 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 3.98 ХАЛВАДЖИЯТА
001018 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 2.59 ГОЛЯМ ГОЛЕШ
000045 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище, мера 0.71 УЗУМБУРНО
000642 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 0,75 ГОЛЕМИ ТУМБИ
001064 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 75,682
000104 КМ.ИН.ВОЙВОДА - ОСТ.ОБЩИНСКИ ФОНД Пасище с храсти 3,726 ГРАДИЩЕТО

ІV. Имоти находящи се в землище с.Равна гора :
000012 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 85.19 КАПИНОВА КАБА
000127 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 177.17 КЛИСАДЖИКА
000132 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 819.34 МИЛКОВ ГРОБ
000141 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 260.78 МИЛКОВ ГРОБ
000020 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 12.91 КОРУБА
000021 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 13.90 КОРУБА
000024 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 37.77 КОРУБА
000031 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 24.83
000035 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 91.05
000137 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище, мера 237.80
000140 КМЕТСТВО с.РАВНА ГОРА-ОПФ Пасище с храсти 52.69

V. Имоти находящи се в землище с. Крушевец :
000101 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище с храсти 6.85 ДЯДОВ ТОНЬОВ ВРИС
000106 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 4.53 ЧУЧУРКАТА
000112 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 110.17 КАЙРЯЦИТЕ
000122 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 6.59 САДАЛОВО
000346 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 0.39 КАЙРЯЦИТЕ
000090 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 334.71 КАЙРЯЦИТЕ
000914 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 1.21 КАЗАШКИ КОЛИБИ
000916 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 3.05 СЕЛСКА РЕКА
000918 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 91.01 КАЗАШКИ КОЛИБИ
000921 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 14.84 КАЗАШКИ КОЛИБИ
000094 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 256.05 КАЙРЯЦИТЕ
000097 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 7.50 КАЙРЯЦИТЕ
020026 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище с храсти 167.41 ДАМВЕТО
026002 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 43.80 ТЪПАНА
026024 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 52.02 ТЪПАНА

VІ. Имоти находящи се в землище с. Вършило:

000250 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 24.051 --------------
000293 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 25.807 --------------
000349 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.005
000353 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.548 --------------
000357 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 20.205 --------------
000365 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.997 --------------
000368 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 5.098 --------------
000369 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 5.113 --------------
000381 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 6.445 --------------
000447 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.076 --------------
000495 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.752 --------------
000543 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.798 --------------
000545 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 8.735 --------------
000562 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 78.612 --------------
000563 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.850 --------------
000564 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.610 --------------
000565 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.963 --------------
000580 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 7.400 --------------
000612 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 7.847 --------------
000614 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.272 --------------
000625 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.448 --------------
000626 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.402 --------------
000629 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.714 --------------
000063 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 60.716 --------------
000630 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.248 --------------
000631 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.264 --------------
000637 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.400 --------------
000638 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.737 --------------
000643 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.316 --------------
000688 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 36.240 --------------
000798 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 2.406 --------------
000799 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 12.716 --------------
000009 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 36.187 --------------
000999 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.738 --------------
000254 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.825 --------------
000263 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.605 --------------
000265 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 6.258 --------------
000271 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 9.015 --------------
000275 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 7.846 --------------
000310 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.589 --------------
000312 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.673 --------------
000035 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 8.226 --------------
000374 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.562 --------------
000376 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 5.574 --------------
000377 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.252 --------------
000487 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 4.689 --------------
000507 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.783 --------------
000584 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 0.799 --------------
000585 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 1.092 --------------
000595 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.973 --------------
000597 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера
7.821 --------------
000606 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 10.525 --------------
000608 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 14.680 --------------
000071 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 2.779 --------------
000749 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 3.354 --------------
000750 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 4.939 --------------
000824 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище с храсти 11.984 --------------
000856 СТОПАНИСВА ОБЩИНАТА Пасище, мера 14.744 --------------
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. № 167/ 23.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 67800.4.310 по КК м.“Буджака“ землище гр.Созопол
Давам думата на главния архитект.
Р.Александров: Целта на ПУП-а е да се оформят се две малки УПИ-та над Райския залив за места за търговия за вестници и сувенири.
Кр. Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ Против
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 192

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и чл.134 ал.2 т.6, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава да се изработи Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване поземлен имот 67800.4.310 по КК, както следва:
- обособява се УПИ с площ 83 кв.м., отреден „за комплексно обществено обслужване“, в който се предвижда поставяне на преместваем обект-павилион, предвиден за продажба на сувенири, картички и печатни издания;
- обособява се УПИ с площ 35 кв.м., отреден „за комплексно обществено обслужване“, в който се предвижда поставяне на преместваем обект - павилион, предвиден за продажба на вестници;
- останалата част от имота запазва отреждането си и остава с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“.

1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се обяви на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам осмото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

*Публикуван на 02.03.2016


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...