:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 9/ 30.03.2016г


ПРОТОКОЛ № 9

На 30.03.2016г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска. В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега ще започнем с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Янакиев
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете въпросът ми е свързан с дейностите които се извършват по дълбокоморското заустване на пречиствателната станция в Созопол. От около половин месец ми прави впечатление, че се полагат отново тръби или ремонтират нещо в участъка където се изгради заустването. Въпросът ми е какъв е проблема с канала? Ако има проблем, кой ще заплати разходите? И последният ми въпрос е пречиствателната станция работи ли като съоръжение или само изпомпва?
П.Рейзи: Пречиствателната станция си работи и водите се пречистват. А по отношение на корабчето и дейностите, мисля че правят профилактики по тръбата. Няма никакви проблеми.
Т.Янакиев: Относно кораба аз имам друга информация, че има проблем. Тръбите по дълбокоморското заустване не са положени правилно и на места са изплували.
П.Рейзи: Не ви е вярна информацията г-н Янакиев, с дълбокоморското заустване няма никакъв проблем. В момента се прави филм, който е трябвало да се приложи към документацията за Министерството на екологията.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Въпросът ми е каква е ситуацията за овладяване популацията на бездомни кучета? Правими впечатление, че в Созопол се увеличават.
П.Рейзи: Подписахме нов договор с фирма, която се справя с бездомните кучета.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Бардуков.
Хр. Бардуков: Добро утро на всички, моят въпрос е в новия град ще има ли автобусна спирка?
П.Рейзи: Бяхме определили спирката да е срещу червения супермаркет, но преди няколко дни след едно обсъждане с Гл. Архитект констатирахме, че за този сезон няма да успеем да я позиционираме там. Причината е, че има необходимост от разяне на дървета, влизане в тротоара не може автобусите да спират на самия път. Това което решихме е спирката да бъде горе на пл. Черно море, срещу Черно море, като спирката е само в едната посока, другата е долу на стадиона.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-жа Арабаджиева.
В.Арабаджиева: Г-н Кмете защо все още има неизвозени дърва за населението в с.Зидарово?
П.Рейзи: Не мога да кажа в момента мислех, че с.Зидарово е приключено. Щом казвате, че е така ще проверя и веднага ще го приключим. До колкото имам информация в с.Атия има неизвозени и в гр.Черноморец.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Димитров.
Р.Димитров: Г-н Кмете с.Атия е приключено отдавна.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, имате ли други някакви предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма.
Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за дневен ред
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 193

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 199/ 09.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Формуляр на Декларация по чл.18, ал.6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
2. Докладна записка с вх. № 243/ 14.03.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в Община Созопол
3. Докладна записка с вх. № 248/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014 – 2020год
4. Докладна записка с вх. № 251/ 15.03.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2016-2017г.
5. Докладна записка с вх. № 268/ 17.03.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представители в Асоциация Общински гори.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. № 182/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. на Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 275/ 21.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг от ФОНД ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. № 187/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
9. Докладна записка с вх. № 188/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.23 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
10. Докладна записка с вх. № 189/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.121 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
11. Докладна записка с вх. № 190/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.288 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. № 191/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. № 227/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
14. Докладна записка с вх. № 228/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
15. Докладна записка с вх. № 229/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 231/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия.
17. Докладна записка с вх. № 232/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
18. Докладна записка с вх. № 234/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, Община Созопол
19. Докладна записка с вх. № 239/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 240/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх. № 245/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №1 в зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище с.Равна гора, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 246/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 249/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти-сгради, находящи се в с.Атия, с идентификатор 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост
24. Докладна записка с вх. № 250/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.1.4 – частна общинска собственост, находящ се в м-ст „Герени“, землище на гр.Созопол
25. Докладна записка с вх. № 252/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.62 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 253/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 254/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.190 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
28. Докладна записка с вх. № 255/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.194 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
29. Докладна записка с вх. № 256/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
30. Докладна записка с вх. № 259/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
31. Докладна записка с вх. № 261/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово
32. Докладна записка с вх. № 262/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Крушевец, с.Вършило и с.Индже войвода
33. Докладна записка с вх. № 263/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за предоставяне под наем на необработваеми земи - частна, общинска собственост за срок от десет стопански години
34. Докладна записка с вх. № 264/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
35. Докладна записка с вх. № 265/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол.
36. Докладна записка с вх. № 266/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Факуда“ з-ще с.Равадиново, община Созопол
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
37. Докладна записка с вх. № 193/ 01.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: ’’Кабел НН’’ захранващ ПИ 81178.60.51 в зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец.
38. Докладна записка с вх. № 230/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ І-8083 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец /пи с идентификатор 81178.8.83 по КК на гр.Черноморец /.
39. Докладна записка с вх. № 233/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в з-ще с.Крушевец,общ.Созопол, област Бургас за обект: „Ел. захранване на жилищна сграда - Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот №134.131, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол ”
40. Докладна записка с вх. № 247/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол

Кр.Германова: Преминаваме към дневния ред, по първа точка давам думата на г-н Маринов – Председател на комисията по законност.
С.Маринов: Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветото редовно заседание на Общински съвет. На 24.03.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на което присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 199/ 09.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна на Формуляр на Декларация по чл.18, ал.6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/, за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
Промяната се състои в декларативната част на декларацията във връзка с насрещните проверки с ЕВН, които се правят за имоти, които не се използват през цялата година. От ЕВН изискват да се подава информация за измервателна точка и титуляр, за да няма трудности при справката разясни г-жа А. Попова. Декларацията в новия си вид ще влезе в сила от следващата година.
По докладната записка нямаше въпроси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Против
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 1; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 194

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол приема:
Променя формуляра на Декларация по чл.18 ,ал.6 за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване - Приложение №4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол/НОАМТЦУТОС/.
Било:
Приложение 4
Входящ № ………./…………………….. Чл.18, ал.6 от Наредбата за ОАМТЦУТОС


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.6
ОТ Наредбата на ОАМТЦУТОС
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
от
1.1. …………………………………………………………., ЕГН/Булстат …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
Адрес:……………………………………………………………………… тел. ……………….
/адрес на местоживеене на лицето, седалище на предприятието/
Представлявано от ………………………………………………, ЕГН …………………………
/собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/
и
1.2. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.3. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.4. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /


УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № ………………………… представляващ …………………………………………….., находящ се на адрес: …………………………………………………

НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ……………….. Г.

За установяване на обстоятелствата, посочени в декларацията, давам съгласието си за извършване на проверки на разходите на ел.енергия по абонатен № …………………. Към EVN , клон ………….. и за вода по абонатен № …………… към „Ви К” ЕАД Бургас. При възобновяване на ползването на имота в 14 дневен срок се задължавам да уведомя писмено отдел”МДТ” , община Созопол. Уведомен съм, че при констатирано ползване на имот ще ми бъде наложена санкция.


Дата : ……………………… Подпис на декларатора/ите:

1. …………………………..
2. ………………………….
3. …………………………..
4. ………………………….


За невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

СТАВА:
Приложение 4
Входящ № ………./…………………….. Чл.18, ал.6 от Наредбата за ОАМТЦУТОС


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.18, АЛ.6
ОТ Наредбата на ОАМТЦУТОС
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
от
1.5. …………………………………………………………., ЕГН/Булстат …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
Адрес:…………………………………………………………………… тел. ……………….
/адрес на местоживеене на лицето, седалище на предприятието/
Представлявано от ………………………………………………, ЕГН …………………………
/собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия/
и
1.6. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.7. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /
и
1.8. …………………………………………………………..…………., ЕГН/ …………………..
/собствено,бащино,фамилно име на лицето /
Адрес:………………………………………………………………………………тел.……………….
/адрес на местоживеене на лицето /


УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Декларираме в качеството си на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № …………………………………., представляващ …………………………………………….., находящ се на адрес: ………………………………………………………………………………

НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ……………….. Г.

За установяване на обстоятелствата, посочени в декларацията, давам съгласието си за извършване на проверки на разходите на ел.енергия по ИТН ……………,на името на........................................……., към EVN , клон Приморско и за вода по абонатен № ……………на името на ........................................ към „Ви К” ЕАД Бургас. При възобновяване на ползването на имота в 14 дневен срок се задължавам да уведомя писмено отдел”ПМДТУ” на община Созопол писмено. Уведомен съм, че при констатирано ползване на имота ще ми бъде наложена санкция.Към декларацията приложете копие от документ,удостоверяващ горните данни.Дата : ……………………… Подпис на декларатора/ите:

1…………………………..
2………………………….
3…………………………..
4………………………….
За невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 243/ 14.03.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. в Община Созопол
Това е една докладна, която се приема всяка година и е следствие на докладна записка входирана от г-жа Щерионова в качеството и директор д-я Социално подпомагане. Програмата е взаимодействие на всички институции които работят на територията на община Созопол и отговаря на нуждите на децата на Община Созопол допълни още г-жа Щерионова.
По докладната записка нямаше въпроси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 195

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2016г. в Община Созопол.
2. Общинската програма е изготвена и ще се изпълнява за постигане на целите заложени в:
• Проект на стратегия на съвета на Европа за правата на детето 2016-2020г.;
• Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.;
• Национална програма за закрила на детето за 2015г.;
• Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ“;
• Стратегически план на Държавната генция за закрила на детето за периода 2014-2016г.
• Конвенция на ООН за правата на детето
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
• ЦСРИ, ЦОП, ЦНСТ

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 248/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение на Общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2014 – 2020год
Плана има възможност да се допълва във времето, когато е необходимо. Настоящата промяна се налага от писмо на сливенския митрополия, който ни уведомява, че са отворили мярка 7.6 по Програма, Развитие на селските райони 2014-2020г. – програма, по която могат да кандидатстват вероизповеданията. За да могат да кандидатстват по програмата за обновяване на храмовете ние трябва да заложим в плана за развитие на община Созопол, възможността обясни г-жа Чампарова.
По докладната записка нямаще въпроси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 196

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.23 и чл.24 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Созопол допълва Общински план за развитие 2014-2020г., съгласно приложен проект за изменение приет с Решение № 1059 от 28.11.2014г.Общински съвет Созопол, както следва:
В глава IV „Стратегия за развитие на Община Созопол – визия, мисия, цели и приоритети на развитие”
Раздел „ Приоритети",
към Стратегическа цел 2: Превръщане на Община Созопол във водеща дестинация на Южното Черноморие за целогодишен и многообразен туризъм,
Приоритет 2. Балансирано използване на ресурсите за устойчиво развитие на целогодишен и многообразен туризъм,
Мярка 2.2.2. Инвестиции за развиване и запазване на културно-историческото наследство във всички населени места на общината, да се добавят нови дейности:
•Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение на територията на общината Созопол.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 251/ 15.03.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2016-2017г.
По докладната записка нямаше въпроси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 197

1. Приема Програма на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за периода 2016 г.- 2017 г.

С.Маринов: Докладна записка с вх. № 268/ 17.03.2016., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Избор на представители в Асоциация Общински гори.
По докладната записка нямаше въпроси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за представител Гено Пухов.
Кр.Германова: Колеги сега трябва да се избере и заместник на упълномощния представител. Ние по време на комисията коментирахме това да е Директора на горското г-н Румен Илиев, но не конкретизирахме предложение. Имате ли предложения за заместник?
Г.Георгиева: Според писмото на Асоцияцията на общинските гори трябва общинските съвети да изберат новия си упълномощен представител и негов заместник.
П.Рейзи: В такъв случай заместника трябва да е общински съветник.
Кр.Германова: В такъв случай аз предлагам за заместник г-н Тодор Чакъров и ще кажа защо, той е председстел на комисията по устройство на територията, комисията отговорна да разглежда докладните свързани с горите. Имате ли други предложения? Няма.
Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за заместник на упълномощения представител в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията да е г-н Тодор Чакъров
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0

Колеги се га ще ви моля да гласувате като цяло предложението за решение ведно с предложението на комисията и ведно с гласуваното преди малко предложение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СТОЯН МАРИНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 198

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, и чл.15 от Устав на АОГ, Общински съвет Созопол избира :
1. Кмет на Община Созопол, г-н Панайот Рейзи, за представител в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията.
2. Гено Пухов за упълномощен представител от Общински Съвет, в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията
3. Тодор Чакъров за заместник на упълномощения представител в Асоциация Общински гори, с право на глас в Общото събрание на Асоциацията, избран по т.2

Кр.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси и бюджет.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 24.03.2016г. от 14:15 часа, се проведе заседание на което присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 182/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. на Община Созопол.
Според закона за публичните финанси, всяка година по това време внасяме в Общинския съвет тригодишна бюджетна прогноза изготвена спрямо указанията на Министъра на финансите и са спазени всички фискални правила разясни г-жа Чачева. Самата бюджетна прогноза включва, примерен отчет за 2015г. и бюджет за 2016г в частта за местни дейности. Състои се от четири раздела, както следва: Собствени приходи, Разходи, Трансфери от държавния бюджет и Финансиране. Г-жа Чачева поясни, че целта на тригодишната прогноза е да се следва едно балансирано бюджетно салдо.
По докладната записка нямаше въпроси. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Имам няколко въпроса, ако може да влезем в режим на диалог? Въпросната прогноза трябва да бъде реалистична, на фона на това което правим. Предвиждаде увеличение на приходите от патентен данък с 60%, това реално ли е?
П.Рейзи: Да реално е вие знаете, че предстои промяна в Закона за такситата патентния данък ще стане около 1500лв. за такси.
Т.Янакиев: И никъде другаде не предвиждаде увеличения?
П.Рейзи: Няма как да предвиждаме.
Т.Янакиев: Виждам, че запазвате таксата битови отпадъци на същото ниво за период от три години, а всички ние тук се обединихме в идеята, че като влезе новата методика за изчисляване на таксата ще я намалим.
П.Рейзи: Заложили сме я така, защото трябва да се попълни прогнозата, като дойде до година ще променим. Това е променлив документ. Тази методика я очакваме от три години. Аз ви заявявам тук, че ако тази година не дойде методика и не се промени, декември месец ще намаля таксата битови отпадъци. И да спре да се спекулира в града, че сме завишили данъците.
Т.Янакиев: Г-н Кмете увеличение със 130% данък сгради не е спекулация.
П.Рейзи: Г-н Янакиев вие сте финансист, къде видяхте тези 130%. Ще дам пример с моята къща, за миналата година данъка беше 480лв., за тази година платих 560лв. Завишението е 80лв., колко в проценти е това завишение? Трябва преди да се тръгне да се коментира, да се отиде в данъчна служба и да се пита как се прилага този промил, който е гласуван. Защото има основно жилище за живеене, второ жилище, има хотели, има ресторан за всеки е различно. За местните хора данъка общо се е увеличил с 30%.
Т.Янакиев: Увеличението на данъка си е толкова колкото сте го предложили, относно методиката госпожите са тук могат да коментират. Относно това колко данък плащате нищо не мога да кажа, мога да кажа аз колко данък плащам, с такса смет и данък сгради завишението е почти 100%.
Следващият ми въпрос е предвиждате увеличение с 30% на приходите от административни услуги, ще увеличавате стойността им или предвиждате 30% повече бизнес в общината?
П.Рейзи: Предвиждаме повече бизнес в общината.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: По въпроса със спекулацията г-н кмете искам да кажа, че нищо не спекулираме хората ни питат. Увеличението е 130%.
П.Рейзи: Г-жо Попова моля станете и обяснете на общинските съветници как плащат данъка си местните жители.
А.Попова: За основните си жилища всички жители на Общината плащат с 50% намаление определения данък на база данъчната оценка на имотите.
Т.Янакиев: Те до сега плащали ли са така?
А.Попова: Някои да.
Кр.Германова: Колеги имате ли конкретни въпроси колеги по бюджетната прогноза? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение, ведно с приложение 1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 199

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019г. на Община Созопол съгласно Приложение №1.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 275/ 21.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поемане на дълг от ФОНД ФЛАГ, направено по реда на Закона за общинския дълг
На предходната сесия удължаването на срока на заема към Фонд флаг се коментира, това е решението, с което ще се вземе дълг в размер на 8,4 млн.лв. с който ще рефинансираме предходния дълг за срок от 10 год. обясни г-жа Георгиева, като в самата докладна е приложена схемата по която ще се връща.
На въпрос от г-на Янакиев защо се е взело предходното решение за удължаване на срока, г-жа Георгиева уточни, че за да се стигне до рефинансиране на заема трябва да е в срок и тъй като срока е бил изтекъл се налага взимане на решение първо за удължаване на срока и след това рефинансиране на заема. Отново на въпроси от страна на г-н Янакиев за срока на стария заем, г-жа Георгиева уточни, че заема е бил за 5 год. Също така г-жа Георгиева поясни, че заема ще бъде изтеглен другия месец по питане на г-н Янакиев.
По предложение на вносителя в проекта за решение да се направи следната промяна: „Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,03%“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно с направената промяна от вносителя.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Шестмесечен EURIBOR е отрицателна величина. Запознах се с документите и виждам, че имаме два заема единият за 8млн. и другия за 400хил. Ако Фонд Флаг не ни задължава да го правим това можем да се обърнем към банка. В момента лихвите са по-ниски и можем да си спестим много пари, ако мислите, че това може да се случи.
Другият ми въпрос е във връзка с кредитните задължения на Общината, аз не съм получил справка, но видях в прогнозата, че в отчета за 2015г кредитната задлъжнялост на Общината е около 15млн. Ние имаме бюджетен дефицит, който оправяме със заеми. Тук съотношението между собствени приходи и задлъжнялост на общината започва да е притеснително. Според мен е правилно да минимизираме разходите си и заема който се изтегли да се върне по-бързо от заложените 10 години. Лихвата която ще се плаща е доста сериозна за община като нашата.
П.Рейзи: По закон имаме право да изтеглим заем до 15% от бюджета на общината от банки. От държавни институции не е така. Заемите които имаме са изтеглени от държавни институции. Аз съм направил в общината преструктуриране на разходите, вие сами ще видите. Няколко бяха нещата които ни вкараха в този капан, основно Европейските програми с неточните технически проекти и непредвидените разходи възникнали в последствие. Ние мерки сме взели и вие ще видите, че дефицита тази година ще бъде рязко намален. Единият от мотивите който беше да завишим данък сгради. По социалната програма харчим около 3 млн. лв. ще взема мерки и там, но от догодина.
Когато имаме изтеглени заеми от държавна институция това не ни бърка работата по бюджета и ако има крайна необходимост от изтегляне на допълнителни пари по някоя европейска програма, тогава можем да изтеглим от банка.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 200

На основание чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17 и чл. 19а от закона за Общинския дълг Общински Съвет Созопол
1. Дава съгласие Община Созопол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел финансиране разходи във връзка с проект: „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 8 430 774 лв (осем милиона четиристотин и тридесет хиляди и седемстотин седемдесет и четири лв);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата: от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,03%,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Созопол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Созопол по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1

Кр.Германова: Преминаваме към трета точка от дневния ред, давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията по общинска собственост
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол. На 24.03.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание На което присъстваха Светлана Лулева – Председател и общинските съветници членове на комисията Янчо Георгиев; Тодор Дамянов; и Илиян Стефанов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 187/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
Докладната записка е за имота да се придобие от първоначално признатият ползвател и следващите три са идентични обясни г-жа Георгиева.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 201

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 250 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.22 /целият имот с площ от 481 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 360,80 лв. /триста и шестдесет лева и 80 ст./, обективирана в оценителен протокол №0025/24.02.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 188/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.23 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 202

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м. /четиристотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.23 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,30 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0026/24.02.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 189/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.121 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 203

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.121 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0023/24.02.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 190/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.288 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 204

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.288 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 865,90 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0024/24.02.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 191/ 29.02.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Тук става въпрос за изплащане на разлика, собственика има нотариален акт за част от имота. След влизане в сила на кадастралната карта – Новообразуван имот 63015.506.45 е с площ от 468 кв.м., като на 280 кв.м. ид.ч. собственици са Станчо Желязков Костов и Лилия Николова Костова, съгласно н.а.№185 т.XIV д.№7339/20.10.1995г., и за останалите 188 кв.м.ид.ч. има издаден акт за общинска собственост №3343/28.08.2015г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 205

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 468 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 550,00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0022/24.02.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Станчо Желязков Костов и Лилия Николова Костова да придобият право на собственост върху 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.45 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 468 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 227/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 206

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг за имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.10.614 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Дарадани“, с площ 3240кв.м./три хиляди двеста и четиридесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост 3236/29.07.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща 4 550,00лв. /четири хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160039/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 228/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 207

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг следният имот - частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот 000378 с площ 8 927 кв.м./осем хиляди деветстотин двадесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – Друга селскостопанска терирория, актуван като частна общинска собственост с акт № 3637/08.02.2016год
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.1.1. възлизаща на 8 110,00лв. /осем хиляди сто и десет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160037/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 229/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 208

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.2. Поземлен имот 130011 с площ 668 кв.м./шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 3640/10.02.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг следният имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 130011 с площ 668 кв.м./шестстотин шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване - нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 3640/10.02.2016год
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 600,00лв. шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160038/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 231/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 209

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ идентификатор 63015.503.87 /ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет,кадастрален район петстотин и три ,поземлен имот-осемдесет и седем /по плана на с.Атия, общ.Созопол, с площ 661кв.м./шетсстотин шестдесет и един /
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63015.503.87 /ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет,кадастрален район петстотин и три ,поземлен имот-осемдесет и седем /по плана на с.Атия, общ.Созопол, с площ 661кв.м./шетсстотин шестдесет и един /, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2735/01.12.2014год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 15 600,00лв./петнадесет хиляди и шестотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160033/24.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 232/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Това са обектите на пл. Меркурий за които всяка година взимате решение обясни г-жа Георгиева.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 210

1. Общински съвет гр.Созопол на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ временен обект, находящ се в УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол по плана на гр.Созопол, представляващ обект № 7 - хранителен магазин, 80.00кв.м.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20150062/02.04.2015г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, презаверена на 09.03.2016г. възлизаща на 950 /деветстотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 234/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 211

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г,. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
• имот с № 81178.32.364, с площ от 12 199 /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.35.156, с площ от 7 846 /седем хиляди осемстотин четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.38.141, с площ от 6 351 /шест хиляди триста петдесет и един/ кв.м. в местност “Гармица” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.310, с площ от 3 953 /три хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.372, с площ от 2 463 /две хиляди четиристотин шестдесет и три/ кв.м. в местност “Кайряка” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.104, с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м. в местност “Аклади-чеири” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.293, с площ от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.487, с площ от 1 279 /хиляда двеста седемдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.246, с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.6.339, с площ от 942 /деветстотин четиридесет и два/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.32.213, с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.19.537, с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.19.528, с площ от 36 749 /тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.35.118, с площ от 5 849 /пет хиляди осемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.35.131, с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.26.52, с площ от 143 /сто четиридесет и три/ кв.м. в местност “Димитров юрт” з-ще гр.Черноморец.
• имот с № 81178.19.62, с площ от 2 346 /две хиляди триста четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично търг или конкурс на имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя както следва:
2.1. имот с № 81178.32.364, с площ от 12 199 /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 190,00лв./сто и деветдесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.2. имот с № 81178.35.156, с площ от 7 846 /седем хиляди осемстотин четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 130,00лв./сто и тридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.3. имот с № 81178.38.141, с площ от 6 351 /шест хиляди триста петдесет и един/ кв.м. в местност “Гармица” з-ще гр.Черноморец.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 110,00лв./сто и десет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.4. имот с № 81178.32.310, с площ от 3 953 /три хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м. в местност “Чеирите” з-ще гр.Черноморец.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.4, възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.5. имот с № 81178.32.372, с площ от 2 463 /две хиляди четиристотин шестдесет и три/ кв.м. в местност “Кайряка” з-ще гр.Черноморец.
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.5, възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.6. имот с № 81178.32.104, с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м. в местност “Аклади-чеири” з-ще гр.Черноморец.
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.7. имот с № 81178.6.293, с площ от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.8. имот с № 81178.6.487, с площ от 1 279 /хиляда двеста седемдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.9. имот с № 81178.6.246, с площ от 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.10. имот с № 81178.6.339, с площ от 942 /деветстотин четиридесет и два/ кв.м. в местност “Аклади” з-ще гр.Черноморец.
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.11. имот с № 81178.32.213, с площ от 3727 /три хиляди седемстотин двадесет и седем/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.12. имот с № 81178.19.537, с площ от 959 /деветстотин петдесет и девет/ кв.м. в местност “Аклади-Чеири” з-ще гр.Черноморец.
2.12.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.12, възлизаща на 20,00лв./двадесетлева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.13. имот с № 81178.19.528, с площ от 36 749 /тридесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.13, възлизаща на 540,00лв./петстотин и четиридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.14. имот с № 81178.35.118, с площ от 5 849 /пет хиляди осемстотин четиридесет и девет/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
2.14.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.14, възлизаща на 100,00лв./сто лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.15. имот с № 81178.35.131, с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м. в местност “Акра” з-ще гр.Черноморец.
2.15.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.15, възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.16. имот с № 81178.26.52, с площ от 143 /сто четиридесет и три/ кв.м. в местност “Димитров юрт” з-ще гр.Черноморец.
2.16.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.16, възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.17. имот с № 81178.19.62, с площ от 2 346 /две хиляди триста четиридесет и шест/ кв.м. в местност “Ябълката” з-ще гр.Черноморец.
2.17.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.17, възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 239/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 212

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг за следният имот - частна общинска собственост:
1.1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.465 с площ 401 кв.м./четиристотин и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт№ № 3627/07.01.2016год.
1.1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1.1, възлизаща на 7 400,00лв. / седем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160040/07.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 240/ 11.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
На въпрос поставен от г-н Дамянов, кои са имотите, г-жа Георгиева обясни, че това са имотите на стадиона за които на предходна сесия се взе решение за продажба и идеята е ако не успеят да се продадат за летния сезон да се отдадат под наем.
На въпрос поставен от Г-н Стефанов, г-жа Георгиева уточни че има продадени пет магазина до момента.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 213

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок до 5 /пет/ години чрез провеждане на публични търгове, следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.5 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 5, с площ от 39,32кв.м., и прилежащи части – 5,71%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 400,00лв./четиристотин лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150015/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена № 20160039/10.03.2016г , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи части – 5,54%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 390,00лв./триста и деветдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150014/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена № 20160038/10.03.2016г, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.3. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 380,00лв./триста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150013/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160037/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.4. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.4., възлизаща на 365,00лв./триста шестдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150012/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160036/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.5. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.5., възлизаща на 355,00лв./триста петдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150011/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160035/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.6. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м., и прилежащи части – 5,04%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 355,00лв./триста петдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150010/19.01.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160034/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.7. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 340,00лв./триста и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150029/26.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160045/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.8. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части - 4,51%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 320,00лв./триста и двадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150030/26.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160046/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.9. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92кв.м., и прилежащи части - 4,34%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.9.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 310,00лв./триста и десет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150031/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160047/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.10. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76кв.м., и прилежащи части - 4,18%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.10.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 280,00лв./двеста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150032/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160048/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.11. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59кв.м., и прилежащи части - 4,01%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.11.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 280,00лв./двеста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150032/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160049/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.12. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,12.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.12.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.12, възлизаща на 270,00лв./двеста и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150034/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160050/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.13. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.13.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.13, възлизаща на 260,00лв./двеста и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150035/27.02.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена № 20160051/10.03.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 245/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №1 в зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище с.Равна гора, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 214

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 250 /двеста и петдесет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №1 /целият имот с площ от 750 кв.м./ по кадастралният план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище на с.Равна гора, на стойност 1 640.00 лв. /хиляда шестстотин и четиридесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0029/14.03.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Юри Харизанов Юруков да придобие право на собственост върху 250 /двеста и петдесет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №1 /целият имот с площ от 750 кв.м/ по кадастралният план на зоната по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Край село’’, землище с.Равна гора, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 246/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 215

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 15 /петнадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 515 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, на стойност 280.00 лв. /двеста и осемдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0028/14.03.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Неделя Петрова Златева да придобие право на собственост върху 15 /петнадесет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.259 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 515 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.
Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 249/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти-сгради, находящи се в с.Атия, с идентификатор 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост
Тези сгради са на Министерството на отбраната и по-точно става въпрос за гарнизонния стол уточни г-жа Георгиева. Преди време когато е гласувано решение за предоставяне на имота, общината е получила отказ. Сега от Областна управа ни изискват отново решение за предоставяне на имота и е входирана докладната записка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ Въздържал се
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 216

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имоти -държавна собственост - сграда с идентификатор 63015.503.72.2., със застроена площ 36 кв.м., представляващ постройка за допълващо застрояване и сграда с идентификатор 63015.503.72.3., едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 239 кв.м., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет за неговото преустройство

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 250/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот 67800.1.4 – частна общинска собственост, находящ се в м-ст „Герени“, землище на гр.Созопол
Това е имота до х-л Лагуна, където е паркинга им. Те така или иначе го използват и сега ще го платят на начална цена 56 500лв. отговори г-жа Георгиева на зададен от Г-н Дамянов въпрос.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15;За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 217

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следният имот - частна общинска собственост:
1.1.поземлен имот с идентификатор 67800.1.4 с площ 772 кв.м./седемстотин седемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Герени“ ,землище гр.Созопол, земеделска земя, актуван като частна общинска собственост с акт№ № 3710/18.02.2016год .
1.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имот 67800.1.4, възлизаща на 56 500,00лв. / петдесет и шест хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160036/11.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 252/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.62 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 218

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.62 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0030/14.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 253/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.111 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 219

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.111 /целият имот с площ от 485 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,58 лв. /четиристотин и шест лева и 58 ст./, обективирана в оценителен протокол №0031/14.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 254/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.190 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 220

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 476 кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.190 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 645,10 лв. /шестстотин четиридесет и пет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0032/14.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 255/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.194 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 221

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 435 кв.м. /четиристотин тридесет и пет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.194 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 589,50 лв. /петстотин осемдесет и девет лева и 50 ст./, обективирана в оценителен протокол №0033/14.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 256/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 222

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 62 /шестдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 652 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 600,00 лв. /шестстотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0027/14.03.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата наследници на Никола Димов Иванов да придобият право на собственост върху 62 /шестдесет и два/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.222 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 652 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 259/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти представляващи „мери и пасища“ за други земеделски нужди
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 223
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „мери и пасища“ в „друга територия, заета от селското стопанство” на следните земеделски имоти:

1. Имоти находящи се в землище с. Крушевец :
Номер имот собственост нтп Площ в дка. местност
001002 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище с храсти 12,320 Селска река
000751 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 126,73 Високия чукар
000749 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 45,342 Високия чукар
000752 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 114,528 Високия чукар
001003 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище, мера 14,069 Катранджията
001015 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 127,833 Попов баир
000501 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 55,360 Баба калина
000657 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 35,128 Дренака
000839 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 54,941 Високия чукар
000840 кметство КРУШЕВЕЦ Пасище с храсти 14,530 хотуля
001012 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище, мера 17.81 дядо митрьов чифлик
001023 ОБЩИНА СОЗОПОЛ Пасище мера 7.92 таш бунар

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме необходимите действия за отразяване промяната начина на трайно ползване в кадастралната карта и в картата на възстановената собственост.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 261/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 224

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот II – общ./две римско за имот с планоснимачен номер общинско/, кв.57 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 691кв.м./шестстотин деветдесет и един квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване имот - частна общинска собственост, Урегулиран поземлен имот II-общ./две римско за имот с планоснимачен номер общинско/, кв.57 по плана на с.Зидарово, общ.Созопол, с площ 691кв.м./шестстотин деветдесет и един квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2749/18.12.2014 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 7 000 лв./седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150055/26.03.2015г. от независим лицензиран оценител,презаверена на 15.03.2016г., приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 262/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Крушевец, с.Вършило и с.Индже войвода
Г-н Дамянов попита как ще се заплаща наема и сега след като се взима решение, насрочва се търга явяват се и който спечелва подписва договора за 10год. Г-жа Георгиева уточни, че цената е годишна и да който спечели търга подписва договора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение, ведно с Приложение 1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 225

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1, и създава нова т.2 в раздел IV – „земеделски имоти за отдаване под наем и други територии за отдаване под наем.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 263/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за предоставяне под наем на необработваеми земи - частна, общинска собственост за срок от десет стопански години
По предложение на вносителя в проекта за решение в т.2 срока за отдаване под наем да се запише и чете „в срок до 10 год.“
Г-н Дамянов попита каква е разликата между двете докладни записки, тази е предходната, на което г-жа Георгиева отговори, че за тези земи никой не е заявил желание да ги ползва, а за земите по предходната докладна записка има заявено желание за ползването им. Земите по настоящата докладна са без конкурс.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с предложението за промяна от вносителя.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с Приложение 1 и направената корекция от вносителя.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 226

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в приложение 1, в раздел IV, и създава нова т.2 – „земеделски имоти за отдаване под наем и други територии за отдаване под наем.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 Закона за общинската собственост във връзка с чл.24а ал.6 т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. чл.21, ал.3, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем имоти - частна общинска собственост подробно описани в приложение 1, без провеждането на търг или конкурс за срок до 10 години.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение въз основа на които да се извърши отдаването под наем на имотите.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 264/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 4
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 227

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.02.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. поземлен имот 001199 с площ 4 944 кв.м./четири хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1734/10.02.2012год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният поземлен имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот 001199 с площ 4 944 кв.м./четири хиляди деветстотин четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1734/10.02.2012год
2.1.2 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 2 760,00лв. / две хиляди седемстотин и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160054/15.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 265/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 228
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.02.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. урегилиран поземлен имот II-193 в кв.25 по плана на с.Равна гора Община Созопол с площ 245 кв.м./двеста четиридесет и пет квадратни метра/, актуван като частна общинска собственост с №3723/23.02.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният поземлен имот - частна общинска собственост:
2.1. урегилиран поземлен имот II-193 в кв.25 по плана на с.Равна гора Община Созопол с площ 245 кв.м./двеста четиридесет и пет квадратни метра/, актуван като частна общинска собственост с №3723/23.02.2016год
2.1.3 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описан по т.2.1. възлизаща на 2 050,00лв. / две хиляди и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160057/15.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 266/ 16.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „Факуда“ з-ще с.Равадиново, община Созопол
Г-н Дамянов попита каква е първоначалната цена за имота, на което г-жа Георгиева уточни, че имота е в Герен соват и началната цена е 500лв./дка.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТОЯН МАРИНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 5
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 229

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост:
1.1. Поземлен имот №008262, с площ 1160кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, идентичен с имот с идентификатор 61042.8.262 по КК за з-ще с.Равадиново актуван с акт за частна общинска собственост № 2724/25.11.2014год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №008262, с площ 1160кв.м., находящ се в землището на с.Равадиново, м.“Герен соват“, с предназначение на територията земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена нива, идентичен с имот с идентификатор 61042.8.262 по КК за з-ще с.Равадиново.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 500,00лв. /петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160056/15.03.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение която да се ползва за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр. Германова: Последна точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на председателя й г-н Чакъров.
П.Рейзи: Г-жо Председател бих искал да кажа нещо.
Кр.Германова: Имате думата г-н Кмете.
П.Рейзи: Във връзка с политиката на Общината по отношение на събираемостта и заплащането на данък сгради, много често се натъкваме на имоти на които в годините са им направени ремонт, подобрения или реконструкция. В тези случаи по закон би следвало собственикът на имота да отиде в данъчното и да предекларират имота си, нещо което не се спазва. Уведомявам Ви, че такива проверки са започнали и да не се изненададе ако получите писмо от страна на Общинска администрация, смятам че вие общинските съветници и служителите в Общинската администрация даваме пример на съгражданите си. Хубаво е всеки да огледа собствеността си. Проверките се правят в цялата община.
Т.Янакиев: Бих искал да попитам нещо във връзка с изказването на кмета?
Кр. Германова: Имате думата г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Г-н Кмете да разбираме, че на абсолютно всички ще бъде направена тази проверка?
П.Рейзи: Да, но няма да се случи за кратък период. Това е един голям обем работа.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входитрани докладни записки за разглеждане на деветото редовно заседание на общински съвет Созопол. На 24.03.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на което присъстваха Тодор Чакъров - Председател; Янчо Георгиев; Станимир Андонов и Виолета Арабаджиева. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 193/ 01.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: ’’Кабел НН’’ захранващ ПИ 81178.60.51 в зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 230

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за ’’Кабел НН’’ захранващ ПИ 81178.60.51 в зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 230/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ І-8083 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец /пи с идентификатор 81178.8.83 по КК на гр.Черноморец /.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 231

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП- частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ І8083 /идентификатор по КК на гр.Черноморец 81178.8.83/ в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота УПИ І и УПИ ІІ, с отреждане на „сгради за отдих и курорт“, при градоустройствени показатели :плътност на застрояване – 20%, Кинт=0,5, Н корниз=7,00м. и минимална площ за озеленяване 70% , като ½ от нея да е отредена за дървестна растителност
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І8083 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец/ пи с идентификатор 81178.8.83 по КК на гр.Черноморец/.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 233/ 10.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в з-ще с.Крушевец,общ.Созопол, област Бургас за обект: „Ел. захранване на жилищна сграда - Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот №134.131, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол ”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 СТАНИМИР АНДОНОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 СТОЯН МАРИНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 232

І. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА , чл.129 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.27 ал.3 т.а от ППЗОЗЗ
О Д О Б Р Я В А
Подробен устройствен план - парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект : „Ел. захранване на жилищна сграда - Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот №134.131, зона по §4, с.Крушевец , общ.Созопол- кабелната линия с начало съществуваща касета в поземлен имот №129 – улица, преминава основно през поземлен имот №129 – улица на плана на новообразуваните имоти.
Решението подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.4 изр.2 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 247/ 15.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 233

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2016г., както следва:
с.Атия
1. Скица №29/29.02.2016 година


Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам деветото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

*Публикуван на 04.04.2016г.


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...