:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 10/28.04.2016г


ПРОТОКОЛ № 10

На 28.04.2016г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска.
В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам десетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Съгласно Решение № 145-МИ/ 01.04.2016г. на Общинска избирателна комисия Созопол ще помоля г-н Иван Хаджиев да се изправи и да повтаря след мен клетвените думи:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”
Преди да продължим със заседанието колеги, ще дам думата на г-жа Лидия Дикова – Директор на ЦНСТ Атия да направи една презентация.
Л.Дикова: Уважаема г-жо Председател, г-жо Зам. Кмет и г-н Кмете, Уважаеми общински съветници бих искала да ви представя оценка за напредъка на децата в ЦНСТ Атия. Това е една от най-новите услуги в Община Созопол и следва да се оценява по проекта за деинституционализация в РБ. Къщата в село Атия е една от водещите социални услуци в рамките на този процес за деинституционализация. Къщата се намира на пътя на прелетните птици в с.Атия и дванадесет деца и младежи с увреждания успяха да намерят дом.
Основната ни цел е Развитие на социалната услуга ЦНСТ като качествена грижа чрез прецизиране на работата по индивидуален случай, на база индивидуална оценка с участието на децата и младежите с увреждания, като планирането на грижата надгражда постигнатото за всяко дете или младеж, според потребностите му, достигайки максималните му възможности в името на техните най -добри интереси.
Задачи за изпълнение на целта са Развитие и обогатяване на материалната база, която е много модерна; създаване на семеен уют в ЦНСТ; подготовка на екипа и децата за извеждане от ЦНСТ в приемни семейства или други адекватни на потребностите социални услуги, когато са изчерпани всички възможности за връщане в биологичните или разширени семейства, осиновяване, приемна грижа
Развитие на социалната услуга ЦНСТ: персонално израстване-
физическо и здравословно, психическо и емоционално укрепване, изграждане на трайни хигиенни навици и умения за самостоятелен живот на децата и младежите с увреждания, достигане на потенциала на всеки резидент, според възможностите му.
Развитие и укрепване на екипа на социалната услуга ЦНСТ като държавно делегирана дейност в община Созопол, за развитие на умения за качествена грижа, при съхранение на човешкия ресурс
Основните ни дейности в ЦНСТ с.Атия са: Развитие на екипа - обучение и умения за комуникация с децата; Квалифицирана здравна грижа, с акцент върху профилактиката; Образование в ЦНСТ за всички деца и младежи с увреждания; Развитие на децата и младежите в училище и с подкрепящите услуги - ЦСРИ и ЦОП; Добри практики в името най- добрите интереси на децата: “Как да бъдем здрави”; “ Цветна градина”; “Хайде на пазар”
Социализация в общността – умения за общуване на обществени места чрез забавления, подходящи за всяко дете и младеж, това го постигаме благодарение на този общински съвет, на екипа на Община Созопол и на гражданите като цяло; Обогатяване на материалната база на къщата, като мога да кажа, че имаме всичко необходимо за да се грижим за тези деца. Имаме създадени различни ролеви кътове от които децата се учат да пазаруват, да готвят или да полагат грижи в градината. Ще ви представя в кратко резюме напредъка на всяко едно от децата ни. Сийка с двамата си братя – Ангел и Янко от с.Росен, много благодаря и на Кмета на с. Росен, който изключително много ни помага в комуникацията с майката и таткото, които са болни, но се срещаме с тях, обичаме ги! Децата се учат, Ангел говори, по-добре; Сийка напредва и придобива умения; Янко върви, тича и играе, а беше приет в невербална форма почти в ембрионален вид!
Сестрите Йоана и Росица са щастливи с мама и дядо в Бургас както виждате от снимката. Момичетата израснаха и се учат, Роси сричкува, Йоана обича да чисти и да готви, справят се самостоятелно.
Маринка навърши 26 години, щастлива е със своите приятели в къщата. Участва във във всички занимания, работи на компютър със системата “Light box, учи се да чете и говори! Марина е в най-тежко положение, дойде от дом за деца с умствена изостаналост и при нея напредъка е изключително голям.
Александър има значим напредък, върви и се забавлява, спокоен е, общува с децата , с екипа, с всички приятели, храни се сам.
Ванчето с нови положителни емоции, обичана от всички, защото има най- голяма нужда от помощ за всичко! Вече хваща предмети и се радва на мама и по- малката си сестричка! Тя не беше виждала слънчева светлина.
Ойа има манифестен напредък, облича се, общува, пише точки и чертички, ниже елементи, обича да рисува и танцува.
Мартин навърши 18години! Обича да готви, да се учи да ремонтира, да пазарува, чете, но е своенравен и прави всичко с много настояване! Мартин представи нашата Община на отчета на проекта за деинституционализация в София заедно с мен и Сийка. За съжалени доста късно е приет при нас и няма как да му се направи операция за сколиозата която има.
Пейо има значим напредък в училище, самостоятелен, чете и смята, пазари, с отлична двигателна способност, но трудно спазва установените правила
Христо е от март 2016г в къщата. Адаптира се добре, общува с всички деца, екипа и децата от общността!
ПОСТИГТАТОТО Е РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ПОДКРЕПА НА ДАЗД, РЕД, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ЕКИПА НА ПРОЕКТА, ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СОЗОПОЛ, АТИЯ, РОСЕН, ЧЕРНОМОРЕЦ!
Положени са основи за устойчиво развитие на новата социална услуга в общността; Чрез обучение се усъвършенства екипа на ЦНСТ, осигурява се среда, близка до семейната; Обезпечаване на здравна грижа за децата, с акцент профилактика; Образование и възпитание на децата в училище, в къщи, в общността; Социална интеграция и рехабилитация - ЦСРИ, ЦОП; Развитие на дейности за достигане потенциала на всяко дете; Социализация на децата в най - добрия им интерес; Приобщаване на децата в местната общност; Работа с родители и разширените семейства за създаване , укрепване и/ или съхраняване на родствените връзки
Това което ни предстои и за което ще работим за напред е Мобилизиране ресурсите на общността за подкрепа работата на социалната услуга и пълноценно развитие на децата и младите хора с увреждания; Мерки за реинтеграция в биологичното или разширено семейство; приемни семейства; Развитие на екипа на ЦНСТ чрез обучение, подпомагане и супервизия; Изграждане на методически инструментариум за индивидуална и групова работа с децата за изграждане на навици за самостоятелен и независим живот; Сигурна и безопасна среда за децата и младежите.
Благодаря Ви за вниманието.
Кр.Германова: И ние ви благодарим г-жо Дикова за грижите които полагате за нашите деца. Ще дам думата на г-жа Стоянова.
К.Стоянова: Аз искам да ви кажа уважаеми общински съветници, че когато този дом започна да се прави и когато вече беше факт ние изпитвахме големи притеснения за това кой ще го управлява и как ще работят, какви деца ще има в него и трябва да ви кажа, че няколко години след това аз съм изключително спокойна и ми е изключително приятно защото там няма текучество на персонал предвид цялостната ситуация в страната. Хората работят в трудни условия и дома ни е образцов. Хората там работят със сърце. Искам да ви благодаря на вас г-да Общински съветници, защото вие гласувате да се дофинансира тази дейност от нас. Най-вече искам да благодаря и на г-н Рейзи, защото той застава след всяка една инициатива. Има много семейства които помагат на тези деца в дома. Едно голямо Благодаря за всички.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници, г-жо Председател и колеги Кметове аз искам да благодаря от сърце на Лидия Дикова тя е един голям професионалист. Ако не беше тя на нас щеше да ни е много трудно, защото това са деца наистина със сериозни проблеми и със специфични нужди. Благодаря и на вас и на вашия екип, винаги ще имате нашата пълна подкрепа.
Л.Дикова: Да наистина, нашият екип е изключително добър и сплотен и всички работим със сърце и много ум. Това са дванадесет жени за които мога да кажа, че ако нормалните деца имат по една майка, нашите деца имат по дванадесет майки. Благодаря ви още веднъж.
Кр.Германова: Както на всяко заседание и сега ще започнем с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Неделчев
Ст.Неделчев: Господин Кмете искам да обсъдим проблема с животните в с.Равадиново. Мисля, че дадохме достатъчно време на хората да се изнесат и въпреки това има такива които не спазват правилата. Много хора сега се оплакват от паразити и зарази. Трябва да направим нещо.
П.Рейзи: Скоро имаше общоселско събрание, не сме спряли да ги коментираме проблемите. В селото в момента има двама нарушители единия има овце, другия крави. С първия сме се разбрали сега след празниците предполагам ще ги изкара животните. За втория знам, че скоро са му съставили акт служителите ми. Ще продължаваме в този дух докато постигнем резултат.
Кр.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете искам да ви попитам градската градина в стария град на Созопол, каква е възможността за ограничаване на влизането на автомобили? Моля вземете някакви мерки!
П.Рейзи: Г-н Янакиев проблема наистина е много отдавна и всяка година по това време мислим как да оправим този проблем. И бариера сме слагали и скоби и какво ли не. За съжаление паяка не може да влиза там. Напълно подкрепям инициативата за разрешаване на проблема с влизането на автомобилите и паркирането им. Може би варианта с електронна бариера е решение. Трябва да направя една среща с хората които имат заведения там в района и с концесионера на плажа. Отворен съм към всякакви идеи.
Т.Янакиев: Напълно подкрепям идеята ви за среща, защото не бива да се злоупотребява, аз самият съм виждал коли на собственици на заведения и превръщат алеята в паркинг. Благодаря ви.
Кр.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Бардуков.
Хр.Бардуков: В тази връзка ако мога да продължа, може да се сложат един два легнали полицая от мобилните, също така може да се види Наредбата и дейността на паяка, след като не може да влиза в алеята да поставят скоби.
П.Рейзи: Ама те няма за какво да влизат там, колите трябва да заредят обектите, да си свършат работа и да излизат. Няма нужда от легнали полицаи и т.н. Аз смятам, че с бариерата ще си решим проблема.
Кр.Германова: Аз бих добавила и една табела за пешеходна зона. Други въпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Аз бих споделил примера на Бургас, всички заведения там на алеята зареждат с ръчни колички от горе от шосето. Не виждам какъв е проблема, трябва да е забранено да се влиза в алеята.
П.Рейзи: Да казвам ви ще го помисля, но нека да се срещна и с хората които ще са потърпевши.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение на дневния ред, а именно:
V.Докладна записка с вх. № 400/ 27.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, собственост на Община Созопол, финансирани от ОП Околна среда на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация
имате ли други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма.
Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение на дневния ред
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Сега като цяло да гласуваме дневния ред ведно с гласуваното допълнение
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 234

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 323/ 08.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 330/ 11.04.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет – Созопол
3. Докладна записка с вх. № 331/ 11.04.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие
4. Докладна записка с вх. № 332/ 11.04.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на представител от Общински съвет в местната комисия за БППМН.
5. Докладна записка с вх. № 341/ 12.04.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2015г.
6. Докладна записка с вх. № 363/ 15.04.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегиея за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2017г.
7. Докладна записка с вх. № 384/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
8. Докладна записка с вх. № 385/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
9. Докладна записка с вх. № 389/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
10. Докладна записка с вх. № 338/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор за безлихвен заем №8807/05.03.2013г. с ПУДООС
11. Докладна записка с вх. № 378/ 18.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол
12. Докладна записка с вх. № 380/ 19.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК 102004621 за расрочване на публични общински вземания с вх. № 7-26-00-151/ 31.03.2016г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
13. Докладна записка с вх. № 307/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.17 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх. № 308/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.25 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
15. Докладна записка с вх. № 309/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.208 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
16. Докладна записка с вх. № 310/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.219 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
17. Докладна записка с вх. № 311/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.231 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
18. Докладна записка с вх. № 312/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.239 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
19. Докладна записка с вх. № 313/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.243 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
20. Докладна записка с вх. № 314/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.291 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 315/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.296 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 316/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.299 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 317/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.303 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 334/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-109, кв.7 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
25. Докладна записка с вх. № 335/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настанен по административен ред.
26. Докладна записка с вх. № 336/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем – частна Общинска собственост находящ се в с.Равадиново
27. Докладна записка с вх. № 337/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящ се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, Община Созопол
28. Докладна записка с вх. № 344/ 13.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване за площ от 25 248кв.м. по реда на чл.75, ал.1 от Закона за подземни богатства върху общински земеделски имот с номер 000093, целият с площ от 256 дка в землището на с.Крушевец, местност „Кайряците“, Община Созопол
29. Докладна записка с вх. № 348/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, община Созопол
30. Докладна записка с вх. № 349/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
31. Докладна записка с вх. № 350/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
32. Докладна записка с вх. № 362/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
33. Докладна записка с вх. № 364/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Предложение за учредяване право на строеж в полза на собственик на сграда в ПИ.61042.501.506, отреден за жилищно строителство, по Кадастрална карта на с.Равадиново
34. Докладна записка с вх. № 365/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Предложение за предоставяне под наем на необработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет стопански години.
35. Докладна записка с вх. № 367/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.31 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
36. Докладна записка с вх. № 368/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.38 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
37. Докладна записка с вх. № 369/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно:
Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.59 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
38. Докладна записка с вх. № 370/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.68 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
39. Докладна записка с вх. № 371/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.73 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
40. Докладна записка с вх. № 372/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.92 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
41. Докладна записка с вх. № 373/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.158 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
42. Докладна записка с вх. № 374/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.350 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
43. Докладна записка с вх. № 375/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.79 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
44. Докладна записка с вх. № 377/ 18.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 733 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол
45. Докладна записка с вх. № 379/ 18.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Одобряване на пазарни оценки за имоти с начин на трайно ползване пасища в землище с. Индже войвода, с.Крушевец, с.Росен, с.Зидарово
46. Докладна записка с вх. № 388/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: учредяване на Безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел – „Футболен клуб Созопол“
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
47. Докладна записка с вх. № 287/ 31.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земята, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.256 и 67800.8.80, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради“, за изграждане на „вилна сграда в партера със заведение за обществено хранене“.
48. Докладна записка с вх. № 324/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.477 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 31, попадащи в проектен ПИ 67800.501.236 за частна общинска собственост; 2. Одобряване на актуализираната пазарна цена за 23 кв.м.ид.ч. по която да се извърши продажбата.
V.Докладна записка с вх. № 400/ 27.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, собственост на Община Созопол, финансирани от ОП Околна среда на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация

Кр.Германова: Първа точка от дневния ред е доклада на комисията по законност, аз ще зачета становището им поради липса на председател на комисията.
Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на десетото редовно заседание
На 26.04.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията. Присъстваха членовете и Тодор Чакъров; Пенка Щерионова и Светлана Лулева. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам кмет на Община Созопол; Общински съветници; и Служители на общинска администрация. Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 323/ 08.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 235

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол:
1.чл.140 се отменя.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 330/ 11.04.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет – Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и предложения за членове да се направят на заседанието
Имате ли предложения за членове на комисиите по докладната записка? Г-н Пинелов.
Г.Пинелов: Аз имам конкретни предложения, а именно за член на комисията по законност и обществен ред предлагам г-н Христо Бардуков; за член на комисията по финанси и бюджет предлагам г-н Иван Хаджиев, а за Председател на комисията по законност и обществен ред предлагам г-н Христо Бардуков
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате решението с така направеното предложение за членове.
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 236

Общински съвет – Созопол избира Иван Хаджиев за член на постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми.
Общински съвет – Созопол избира Христо Бардуков за член на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
Общински съвет – Созопол избира Христо Бардуков за председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 331/ 11.04.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на член на Областния съвет за развитие
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и да се направят предложения на заседанието на общинския съвет.
Имате ли предложения колеги? Г-н Пинелов.
Г.Пинелов: Отново ще направя предложение за член на Обществения съвет, а именно колегата Илиян Стефанов.
Кр.Германова: Имате ли други предложения колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате като цяло решението ведно с направеното предложение за член на Областния съвет за развитие.
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 237

Общински съвет – Созопол, избира общинския съветник Илиян Стефанов за член на Областния съвет за развитие.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 332/ 11.04.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на представител от Общински съвет в местната комисия за БППМН.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната и отново предложения да се направят на сесията
Колеги преди да ви дам думата аз имам предложение за член на тази комисия и това е г-жа Пенка Щерионова и ще се обоснова, така предвид заеманата длъжност на Директор д-я Социално подпомагане г-жа Щерионова е добре запозната с работата и механизмите на местната комисия за БППМН и би се справила добре като представител на общинския съвет.
Имате ли други предложения колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 238

Общински съвет – Созопол избира като свой представител в Местната комисия за БППМН следния общинския съветник: Пенка Щерионова

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 341/ 12.04.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2015г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 239
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26 а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2015г.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 363/ 15.04.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегиея за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 240

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социално подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегиея за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2017г.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 384/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Давам думата на Кмета на Общината да обясни какво представлява промяна.
П.Рейзи: Това което се прави е изцяло свързано със ситуацията в страната. Провел съм нужните разговори с Директора на РДВР Бс, с нашето РПУ Сз. Идеята е да се проконтролира потока от хора които идват в Созопол за наша сигурност и спокойствие. Голям процент от хотелиерите не са длъжни да регистрират и подават справка с пълнни данни за членовете на европейския съюз по закон. Аз мисля, че от както съм кмет приоритет за нас е сигурността на гражданите и нашите туристи и за това ние купихме този софтуер. С него ще улесним работата на хотелиерите, защото те няма да има нужда да ходят до полицията, адресната регистрация ще се прави онлайн. Така ще помагаме и на Полицията да си върши работата. Аз апелирам към всички които отдават квартири под наем да се включат в тази програма, за да държим под контрол пребиваващите в нашата община. В така създалата се обстановка по света трябва да знаете че ще се правят много проверки през сезона. Тук на заседанието съм поканил и човек от фирмата която прави този софтуер и ако вие имате по –конкретни въпроси можете да ги зададете.
Аз смятам, след като се приеме тази промяна да направим едно общоградско събиране, да поканим всички които отдават квартири под наем да се презентира работата на портала.
Кр. Германова: Благодаря Ви Кмете! Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 241

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол:
В Глава ІІІ, Раздел ІІ „Опазване на спокойствието, труда и отдиха на гражданите” се правят следните изменения и допълнения:
Създават се нови:
чл.12а, със следното съдържание:
На територията на Община Созопол се създава автоматизиран портал „On-line“ регистрация в МВР(РУ) на туристи пребиваващи в местата за настаняване на територията на община Созопол.
Оперативното подаване на информация в този регистър заменя ангажимента на обекта (тип места за настаняване) за водене на хартиен носител по чл. 28. ал.4 от ЗЧРБ.
Информация в този регистър заменя ангажимента на обекта по чл.99,ал.3 от ЗГР за водене на отседналите в специална книга.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 385/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Имате ли въпроси колеги по докладната записка? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 242

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол :
1.Чл. 81 се изменя и придобива следната редакция :
„ Чл.81 За сключване на граждански брак :
- За гр.Созопол и гр.Черноморец се заплаща такса в размер на 100.00 лв;
- За останалите населени места на Общината таксата е в размер на 0.00 лв;
- За сключване на граждански брак извън определените за ритуала места се заплаща такса в размер на 250.00 лв.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 389/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
По предложение на вносителя в Приложение 1 – Приходи от услуги, отпада т.5 и вместо нея се записва нова т.5: Цена за ползване на паркинг над 5 часа в рамките на един ден – 5,00лв. ( за приходящи, които ползват слип/ хелинг);
В „Приходи от пристанищни такси“ второ тире от т.1 от цената от 0,02лв/час става 0;
В т.2 първо тире цената от 275лв./год. става 50лв./год.;
В т.1 от втора част Плавателен съд до 10м. става „Плавателен съд до 7м.“;
В т.2 от втора част Плавателен съд до 12м. става „Плавателене съд до 10м.“;
В т.3 от втора част Плавателен съд до 15м става „Плавателен съд до 12м.“;
В т.6 от втора част Плавателен съд над 21м, корекция на техническа грешка, месечната такса е 300лв., а не както е записана 3000.00лв;
Създаваме нова т.7: За плавателен съд до 15м.“
Годишна – 1500,00 лв.
Сезонна – 800,00 лв.
Месечна – 200,00 лв
Седмична – 60,00 лв
Дневна – 40,00 лв.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следното допълнение: В проекта за решение на втори ред, където е записано чл.21, ал.1 т.8 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА се допълва и т.7 към ал.1. и ведно с предложението на вносителя
Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Г-жо Германова тук става въпрос за големи промени от това което ни е представено в материалите. Малко така става объркване.
Кр.Германова: С кое става объркване, промените са предложени по време на комисиите и са в приложение 1 от правилника. Вие бяхте в Общинския съвет по време на комисията. По принцип няма ограничение за това вносителя да предложи промени по докладна записка по време на комисия.
Т.Дамянов: Идеята ми беше да се анализират някои цени.
Кр.Германова: Имате думата, тук са вносителите които ще ви отговорят.
Т.Дамянов: Кои са вносителите?
Кр.Германова: Общината, Кмета е тук, юристите, управителя на пристанището е тук. Кажете какво искате да бъде коментирано, това е и идеята на заседанието.
Т.Дамянов: Не съм компетентен така изведнъж. Промените са много големи.
Кр.Германова: Имате думата г-н Дамянов да задавате въпроси, аз в момента не ви разбирам трябва да сте компетентен за да си зададете въпросите. Имате думата задайте въпрос, което не ви е ясно ще го обяснят.
Т.Дамянов: Нямам въпроси. Благодаря.
Кр.Германова: Други въпроси колеги имате ли? Няма. Преминаваме към гласуване глава по глава.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
II. П.N: Име, презиме, фамилия
Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

II.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
III. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

III.ПРАВИЛА ЗА ИЗВАЖДАНЕ И СПУСКАНЕ НА ВОДА И ШВАРТОВАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.

IV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

IV. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, БРЕГОВО ЗАХРАНВАНЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕТО имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
V. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1

V. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СИГУРНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
VI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

VI. ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
VII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

VII. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА НА ПРИСТАНИЩЕТО имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.

VIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

VIII. ОБЩИ ПРАВИЛА имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
IX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ имате ли предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
X. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0РЕШЕНИЕТО ПО Докладна записка с вх. № 389/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на правилник за организация на работата в рибарско пристанище Черноморец.
XI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 243

1.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.7 и 8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредба №9/17.10.013г.за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и спциализираните пристанищни обекти, приема „Правилник за организация на работата в рибарско пристанище „Черноморец" “.
2. Одобрява „Тарифа на предлагани услуги - общинско пристанище Черноморец “.

Кр.Германова: По втора точка от дневния ред ще дам думата на Председателя на комисията по финанси и бюджет да зачете становището им.
П.Щерионова: Здравейте Колеги, Уважаеми г-н Кмете, Г-жо Председател Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на десетото редовно заседание
На 26.04.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател и Георги Пинелов, Неделчо Неделчев и Тихомир Янакиев – членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 338/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Актуализиране Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор за безлихвен заем № 8807/05.03.2013г. с ПУДООС
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси колеги или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 10; Против: 0; Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 244

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безлихвен заем №8807/05.03.2013 г. с ПУДООС Общински съвет Созопол упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, обезпечаваща сумата от 6 239 031, 01 лв /шест милиона двеста тридесет и девет хиляди тридесет и един лв и една стотинка/ с падеж 15.01.2019г.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 378/ 18.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: В т.1.4 § 52-00 – придобиване на ДМА в подточка 5 да се запише и чете „път BGS 2216“
Кр.Германова: Имате ли въпроси колеги по актуализацията? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване, давам думата на г-жа Щерионова да зачита перо по перо.

П.Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000 202лв. 2 400лв. 997 802лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 150 000лв. 2 400лв. 147 600лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 500лв. 2 400лв. 6 900лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 –придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-информационно табло с плъзгаща
алуминиева дограма 0лв. 2 400лв. 2 400лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XIV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 375 000лв. 75 000лв. 1 300 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 375 000лв. 75 000лв. 1 300 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XVI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 122 845 75 000лв. 1 197 845лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на римни-стълбища в кв.53
в гр.Созопол,обект №4, представляващо
римня-стълбище между УПИ ХIХобщ.;
УПИ LVIобщ. и ХХ1713 ; УПИ LVIIобщ. в кв.53;
в т.ч. СМР,доклад, за ОСИП, авторски и
строителен надзор и др. 0лв. 75 000лв. 75 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XVII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XVIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
П.Щерионова: -Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:
било става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 751 235лв. 1 751 235лв.
в т.ч. било увеличение става
подпараграф 52-03 –придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-изготвяне на ТП за система за
топлоснабдяване с използване на
възобновяеми източници на енергия
на обект „Закрит плувен басейн” 0лв. 12 000лв. 12 000лв.
било увеличение става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Благоустрояване в УПИ VI ”За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16 с.Равадиново в т.ч. алейна мрежа,
оформление на нови зелени площи, детски
площадки и озеленяване, в т.ч.
от целева субсидия от РБ 0лв. 50 000лв. 50 000лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
- реконструкция Градски стадион
гр.Созопол - СМР, строителен и
авторски надзор към игрално
поле,външни ел.и ВиК връзки и направа
на стена,заснемане и вписване
в кадастъра. Информационно
табло за Градски стадион- в т.ч. СМР,
доставка и монтаж и други 133 066лв. 12 000лв. 121 066лв.
-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева в УПИ VI ”За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16 с.Равадиново в т.ч. строителен, автор.
надзор, въвеждане в експлоатация и
др.непредвидени, в т.ч.
от целева субсидия от РБ 172 340лв. 50 000лв. 122 340лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.

XIX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 430 000лв. 7 420лв. 422 580лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 7 420лв. 22 280лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 7 420лв. 7 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-проектиране на ИП/идеен проект/-общински
лесопарк „Света Марина”-ІІІ етап-пешеходна
туристическа алея с беседки, зона за отдих,
велосипедно ритъм трасе, въжена приключенска
градина и стена за катерене, находящ се в ПИ
67800.35.140 по КК на гр.Созопол. 0лв. 7 420лв. 7420лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 759 „Други дейности по културата” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
П.Щерионова: 1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” - увеличение с 179 200лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 179 200лв. 179 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Актуализация на РП „рехабилитация
на общински път BGS 2214/разклон
с.Зидарово-с.Габър-с.Вършило/-
с.Габър, община Созопол: 0лв. 16 200лв. 16 200лв.
-Изготвяне на ТП за рехабилитация
на общински пътища: в т.ч. 0лв. 163 000лв. 163 000лв.
1.общински път / от разклон път ІІ-99 Бургас-
Созопол-Приморско на км 23+200
до с.Равадиново/;
2.местен път от разклон BGS 1212/ ІІ-99,
Крайморие - Черноморец/ - Атия – Росен –
Равна гора – за РДНО – РДНО - до с.Росен;
3.път BGS 1213 / ІІІ-7908, Присад – Димчево/
- Зидарово – Вършило – участък от разклон
с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило до с.Вършило ;
4. път BGS 1214 / BGS 1213, Зидарово –
Вършило/ - Габър;
5.път BGS 2216 / І-9, Крушевец –
м.Босна/ - Индже войвода.
6.кръгово кръстовище на път ІІ-99,
Бургас-Созопол-Приморско-с.Атия
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.

XXIV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 179 200лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 506 776лв. 179 200лв. 327 576лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
-изготвяне на нивелетен план и
РП за улична мрежа на с. Зидарово,
с. Росен, с. Крушевец, с. Равна гора 163 000лв 163 000лв. 0лв.
-изготвяне на нивелетен план и
РП за улична мрежа на с.Ин.войвода,
с.Габър, с.Вършило, с.Присад 100 000лв. 16 200лв. 83 800лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.

XXV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.

XXVI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXVII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 245
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Общи държавни служби” –дейност 122 „Общинска администрация” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става
§ 10-00 – издръжка 1 000 202лв. 2 400лв. 997 802лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 150 000лв. 2 400лв. 147 600лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 4 500лв. 2 400лв. 6 900лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 –придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-информационно табло с плъзгаща
алуминиева дограма 0лв. 2 400лв. 2 400лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 1 375 000лв. 75 000лв. 1 300 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 375 000лв. 75 000лв. 1 300 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 122 845 75 000лв. 1 197 845лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Изграждане на римни-стълбища в кв.53
в гр.Созопол,обект №4, представляващо
римня-стълбище между УПИ ХIХобщ.;
УПИ LVIобщ. и ХХ1713 ; УПИ LVIIобщ. в кв.53;
в т.ч. СМР,доклад, за ОСИП, авторски и
строителен надзор и др. 0лв. 75 000лв. 75 000лв.

1.3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

било става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 751 235лв. 1 751 235лв.
в т.ч.
било увеличение става

подпараграф 52-03 –придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-изготвяне на ТП за система за
топлоснабдяване с използване на
възобновяеми източници на енергия
на обект „Закрит плувен басейн” 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

било увеличение става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Благоустрояване в УПИ VI ”За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16 с.Равадиново в т.ч. алейна мрежа,
оформление на нови зелени площи, детски
площадки и озеленяване, в т.ч.
от целева субсидия от РБ 0лв. 50 000лв. 50 000лв.

било намаление става
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:

- реконструкция Градски стадион
гр.Созопол - СМР, строителен и
авторски надзор към игрално
поле,външни ел.и ВиК връзки и направа
на стена,заснемане и вписване
в кадастъра. Информационно
табло за Градски стадион- в т.ч. СМР,
доставка и монтаж и други 133 066лв. 12 000лв. 121 066лв.

-Проектиране и изграждане на спортно
игрище на изкуствена трева в УПИ VI ”За
озеленяване, спорт и детски площадки”
кв.16 с.Равадиново в т.ч. строителен, автор.
надзор, въвеждане в експлоатация и
др.непредвидени, в т.ч.
от целева субсидия от РБ 172 340лв. 50 000лв. 122 340лв.

–Дейност 759 „Други дейности по културата” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 430 000лв. 7 420лв. 422 580лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 30 000лв. 7 420лв. 22 280лв.

било увеличение става

§52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 7 420лв. 7 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-проектиране на ИП/идеен проект/-общински
лесопарк „Света Марина”-ІІІ етап-пешеходна
туристическа алея с беседки, зона за отдих,
велосипедно ритъм трасе, въжена приключенска
градина и стена за катерене, находящ се в ПИ
67800.35.140 по КК на гр.Созопол. 0лв. 7 420лв. 7420лв.


1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” - увеличение с 179 200лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 179 200лв. 179 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –– изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Актуализация на РП „рехабилитация
на общински път BGS 2214/разклон
с.Зидарово-с.Габър-с.Вършило/-
с.Габър, община Созопол: 0лв. 16 200лв. 16 200лв.


-Изготвяне на ТП за рехабилитация
на общински пътища: в т.ч. 0лв. 163 000лв. 163 000лв.

1.общински път / от разклон път ІІ-99 Бургас-
Созопол-Приморско на км 23+200
до с.Равадиново/;
2.местен път от разклон BGS 1212/ ІІ-99,
Крайморие - Черноморец/ - Атия – Росен –
Равна гора – за РДНО – РДНО - до с.Росен;

3.път BGS 1213 / ІІІ-7908, Присад – Димчево/
- Зидарово – Вършило – участък от разклон
с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило до с.Вършило ;

4. път BGS 1214 / BGS 1213, Зидарово –
Вършило/ - Габър;

5.път BGS 2216 / І-9, Крушевец –
м.Босна/ - Индже войвода.

6.кръгово кръстовище на път ІІ-99,
Бургас-Созопол-Приморско-с.Атия


-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 179 200лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 506 776лв. 179 200лв. 327 576лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:

-изготвяне на нивелетен план и
РП за улична мрежа на с. Зидарово,
с. Росен, с. Крушевец, с. Равна гора 163 000лв 163 000лв. 0лв.

-изготвяне на нивелетен план и
РП за улична мрежа на с.Ин.войвода,
с.Габър, с.Вършило, с.Присад 100 000лв. 16 200лв. 83 800лв.


П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2016г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Габър
2.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 10 750лв. 1 400лв. 9 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 000лв. 1 400лв. 600лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 400лв. 1 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване, доставка и монтаж
на авт.спирка за нуждите на
кметството 0лв. 1 400лв. 1 400лв.

Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXVIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 246
2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет за 2016г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Габър
2.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 10 750лв. 1 400лв. 9 350лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 2 000лв. 1 400лв. 600лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 400лв. 1 400лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване, доставка и монтаж
на авт.спирка за нуждите на
кметството 0лв. 1 400лв. 1 400лв.


П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” - звено „ Обединени детски заведения” - Созопол за 2016г. в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 457 600лв. 45 732лв. 411 860лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 126 000лв. 45 732лв. 80 268лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 45 732лв. 45 732лв.
в т.ч.
-полагане на каучукова настилка
на детска площадка в ОДЗ
„Здравец” гр.Созопол 0лв. 45 732лв. 45 732лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXIX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 247
3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” - звено „ Обединени детски заведения” - Созопол за 2016г. в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 457 600лв. 45 732лв. 411 860лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 126 000лв. 45 732лв. 80 268лв.

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 45 732лв. 45 732лв.
в т.ч.
-полагане на каучукова настилка
на детска площадка в ОДЗ
„Здравец” гр.Созопол 0лв. 45 732лв. 45 732лв.

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т.1.1, 1.2, т.1.3, т.1.4, т.2. и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г..
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 5 822 549лв. 131 952лв. 5 954 501лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 423 449лв. 131 952лв. 5 555 401лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
XXX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 248

4.Въз основа на приетите решения по т.1.1, 1.2, т.1.3, т.1.4, т.2. и т.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г..
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 5 822 549лв. 131 952лв. 5 954 501лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 423 449лв. 131 952лв. 5 555 401лв.


П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 380/ 19.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК 102004621 за расрочване на публични общински вземания с вх. № 7-26-00-151/ 31.03.2016г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 249

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.4 ал.7 и чл.9а ал.5 от Закона за местните данъци и такси,Общински съвет Созопол приема:
„Хелио-тур-с” АД ,ЕИК 102004621,да погасява просрочените си плащания за публични общински вземания – ДНИ и ТБО ,за периода 2010-2012вкл. и 2014-2015г.вкл. за период от 24 месеца ,считано от м.април 2016г.Погасителните вноски са както следва:

№ по ред Дата
на погасяване Сума на вноската
1 30,04,2016 5000,00
2 30,05,2016 10000,00
3 30,06,2016 15000,00
4 30,07,2016 20000,00
5 30,08,2016 20000,00
6 30,09,2016 5000,00
7 30,10,2016 5000,00
8 30,11,2016 5000,00
9 30,12,2016 5000,00
10 30,01,2017 5000,00
11 28,02,2017 5000,00
12 30,03,2017 7203,50
13 30,04,2017 20000,00
14 30,05,2017 25000,00
15 30,06,2017 40000,00
16 30,07,2017 40000,00
17 30,08,2017 40000,00
18 30,09,2017 25000,00
19 30,10,2017 25000,00
20 30,11,2017 20000,00
21 30,12,2017 20000,00
22 30,01,2018 20000,00
23 28,02,2018 20000,00
24 30,03,2018 Изравнителни лихви

ОБЩО 402203,50

Задълженията за текущите години ще се плащат съгласно сроковете по ЗМДТ.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклад на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св.Лулева: Становище на комисията по по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във веръзка с входирани докладни записки за разглеждане на десетото редовно заседание
На 26.04.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на което присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол, Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, и Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 307/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.17 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 250

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.17 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0034/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 308/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.25 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 251

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.25 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0035/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 309/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.208 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXIV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 252

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 406 кв.м. /четиристотин и шест кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.208 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 550,20 лв. /петстотин и петдесет лева и 20 ст./, обективирана в оценителен протокол №0036/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 310/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.219 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 253
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.219 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет седем лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0037/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 311/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.231 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXVI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 254

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 360 кв.м. /триста и шестдесет кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.231 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 487,90 лв. /четиристотин осемдесет и седем лева и 90 ст./, обективирана в оценителен протокол №0038/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 312/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.239 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXVII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 255

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 506 кв.м. /петстотин и шест кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.239 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 685,70 лв. /шестстотин осемдесет и пет лева и 70 ст./, обективирана в оценителен протокол №0039/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 313/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.243 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXVIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 256

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 297 кв.м. /двеста деветдесет и седем кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.243 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 402,50 лв. /четиристотин и два лева и 50 ст./, обективирана в оценителен протокол №0040/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 314/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.291 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XXXIX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 257

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.291 /целият имот с площ от 627 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,11 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 11 ст./, обективирана в оценителен протокол №0041/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 315/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.296 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XL. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 258

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 320 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.296 /целият имот с площ от 343 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 433,63 лв. /четиристотин тридесет и три лева и 63 ст./, обективирана в оценителен протокол №0042/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 316/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.299 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 259

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.299 /целият имот с площ от 436 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 542,11 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 11 ст./, обективирана в оценителен протокол №0043/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 317/ 04.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.303 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 260

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 351 кв.м. /триста петдесет и един кв.м./, представляващи имот с идентификатор 63015.506.303 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 475,70 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева и 70 ст./, обективирана в оценителен протокол №0044/29.03.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 334/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ І-109, кв.7 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 261

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димитър Димов Димитров,Йорданка Димова Дишова и Марийка Димова Андреева, чрез продажба на 125 (сто двадесет и пет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ І-109, кв.7 по плана на с.Индже Войвода, Община Созопол, целият с площ 845 /осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20160041/08.03.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 150 лв./хиляда сто и петдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 335/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Созопол, ул.“Стара Планина“ бл.1, на наемател настанен по административен ред.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLIV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 262

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост, разрешава на Кмета на община Созопол да продаде на Златка Валентинова Русинова, ЕГН **********, Апартамент №8, находящ се в гр.Созопол в Жилищна сграда с идентификатор 67800.502.266.1 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.502.266, с административен адрес – гр.Созопол, ул.“Стара планина“, бл.1, вх.Б, ет.2, ап.8, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67800.502.266.1.8, с площ 74.33 кв.м., състоящ се от кухня, дневна, спалня, баня с тоалетна ,коридор, складово помещение и две тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 8 с полезна площ 13,39 кв.м. и с 6,393% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.502.266.1.9, 67800.502.266.1.7,под обекта 67800.502.266.1.13, 67800.502.266.1.35, 67800.502.266.1.14 над обекта -.67800.502.266.1.11
2. На основание на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48 от НУРЖНННПЖ, Общински съвет - Созопол одобрява разпореждането да се извърши на базата на пазарна оценка № 20160060/22.03.2016г на независим лицензиран оценител, в размер на 57 900лв. /петдесет и седем хиляди и деветстотин лева/, без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 336/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем – частна Общинска собственост находящ се в с.Равадиново
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: В т.2 от проекта за решение на ред 1, отпадат думите „чл.39, ал.1“ и да се запише и чете „чл.14, ал.2“ и думите ”чл.20 от НРПУРОС“ и да се запише и чете „чл.106, ал.1 и 2 от НРПУРОС“
В т.3 от Решението на първия ред, думите „чл.41, ал.2“ отпадат и се записва и чете „чл.14, ал.8“ и на последния ред думите „въз основа на която да се извърши разпореждането с имота“ изцяло отпадат.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 263

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61042.6.74 по КККР на с.Равадиново община Созопол, целият с площ от 7 473 кв.м (седем хиляди четиристотин седемдесет и три квадратни метра),актуван с акт за общинска собственост № 2030/25.03.2013
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.106, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем,за срок от 5 г.(пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, Поземлен имот с идентификатор 61042.6.74 по КККР на с.Равадиново, общ.Созопол, с площ 7 473кв.м ./седем хиляди четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2030/25.03.2013 год.
3. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.1, възлизаща на 88.56лв. /осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/, съгласно одобрена методика с решение на Общински съвет гр. Созопол, приложена към това предложение за начална наемна цена
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 337/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящ се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLVI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 264

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.226 с площ 447 кв.м./четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3711/18.02.2016год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 8 200,00лв. / осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160068/28.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.473 с площ 473 кв.м./четиристотин седемдесет и три квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3313/25.08.2015год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 8 700,00лв. / осем хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160067/28.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.426 с площ 492 кв.м./четиристотин деветдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3292/14.08.2015год.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.3, възлизаща на 9 100,00лв. / девет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160066/28.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.9 с площ 382 кв.м./триста осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3258/04.08.2015год.
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.4, възлизаща на 7 000,00лв. / седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160065/28.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.5. поземлен имот с идентификатор 63015.506.46 с площ 114 кв.м./сто и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3261/04.08.2016год.
1.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.5, възлизаща на 2 100,00лв. / две хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160064/28.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.6. поземлен имот с идентификатор 63015.506.459 с площ 484 кв.м./четиристотин осемдесет и четири/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3305/24.08.2015год.
1.6.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.6, възлизаща на 8 900,00лв. / осем хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160069/28.02.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.7. поземлен имот с идентификатор 63015.506.519 с площ 538 кв.м./петстотин тридесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3336/26.08.2015год.
1.7.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.7, възлизаща на 10 400,00лв. / десет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150239/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с №20160062/28.03.2016г. приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.8. поземлен имот с идентификатор 63015.506.469 с площ 321 кв.м./триста двадесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3309/24.08.2015год.
1.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.8, възлизаща на 6 200,00лв. / шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150236/01.09.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с №20160061/28.03.2016 приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 344/ 13.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на ползване за площ от 25 248кв.м. по реда на чл.75, ал.1 от Закона за подземни богатства върху общински земеделски имот с номер 000093, целият с площ от 256 дка в землището на с.Крушевец, местност „Кайряците“, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLVII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 265

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост, чл.75. ал 1 от Закон за подземните богатства, чл.25,ал.4 във вр.с чл.25,ал.3,т.5 от ЗСПЗЗ, Общински Съвет Созопол учредява право на ползване върху имот с номер 000094 за площ от 25 248 /двадесет и пет хиляди двеста четиридесет и осем кв.м / и съгласно приложена комбиниране скица с координатен регистър в землището на с Крушевец, местност "Кайряците".Община Созопол
Правото се учредява за срок до 04.01. 2026 година в полза на Пътни строежи 2001 г"АД, ЕИК 102611849, със седалище и адрес гр.Бургас, ул "Цариградска"№30, представлявано от Кирил Костуров - изпълнителен директор и с цел осъществяване предмета на концесията- експлоатация на подземни богатства строителни материали от находище „Крушевец" и изпълнението на концесионния договор от 20.03.2007г
2. Общински съвет одобрява годишна цена за ползването в размер на 909(деветстотин и девет) лв. за площта от имота по т. 1 съгласно заключение в оценителен доклад № 240 от 01.04.2016.
3. Възлага на Кмет на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото в изпълнение на решенията по горните точки.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 348/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в з-ще с.Габър, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: В т.2.1.1 от Решението на първия ред, думите „чл.41, ал.2“ отпадат и се записва и чете „чл.14, ал.8“
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLVIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 266

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. Поземлен имот 096001 с площ 106,696 кв.м./сто и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Церова локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 1414/ 19.10.2009год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот 096001 с площ 106,696 кв.м./сто и шест хиляди шестстотин деветдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Церова локва“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 1414/19.10.2009год.
2.1.1 На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота описан по т.2.1. възлизаща на 1 970 ,00лв. /хиляда деветстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150102/27.10.2015г. от независим лицензиран оценител презаверена с номер №20160076/07.04.2016г. , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 349/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
XLIX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 267

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 12/дванадесет/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 350/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
L. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13 За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 268

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 33/тридесет и три/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 362/ 14.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 269

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 30/тридесет/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 364/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Предложение за учредяване право на строеж в полза на собственик на сграда в ПИ.61042.501.506, отреден за жилищно строителство, по Кадастрална карта на с.Равадиново
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 270

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 30/тридесет/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 365/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Предложение за предоставяне под наем на необработваеми земи – частна, общинска собственост за срок до десет стопански години.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 271

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Закон за собствеността, дава съгласие да се учреди в полза на Руска Атанасова Добрева, ЕГН **************, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на жилищна сграда с разгъната застроена площ от 247.69 (двеста четиридесет и седем цяло и шестдесет и девет десети кв.м.), в ПИ 61042.501.506 по КККР на с.Равадиново, и идентичен с УПИ ІІ-122, квартал 38 по регулационен и застроителен план на с.Равадиново, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект, с площ на целият ПИ от 818 (осемстотин и осемнадесет кв.м.), и при граници и съседи от всички страни – 61042.501.505; 61042.501.507; 61042.501.461; 61042.501.499.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т.1, възлизаща на 5100 лв.(пет хиляди и сто лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160077 /08.04.2016г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 367/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.31 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LIV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 272

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.31 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0045/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 368/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.38 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 273

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.38 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0046/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 369/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол,относно:
Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.59 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LVI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 274

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.59 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 677.60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0048/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 370/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.68 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LVII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 275

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.68 /целият имот с площ от 512 кв.м./ по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 677.64 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 64 ст./, обективирана в оценителен протокол №0049/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 371/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.73 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LVIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 276
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.73 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0050/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 372/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.92 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LIX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 277

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.92 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0052/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 373/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.158 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LX. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 278

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 340 кв.м. /триста и четиридесет квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.158 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 460.80 лв. /четиристотин и четиридесет лева и 80 ст./, обективирана в оценителен протокол №0053/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 374/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.350 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LXI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 279

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 200 кв.м. ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.350 /целият имот с площ от 800 кв.м./ по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 271.00 лв. /двеста седемдесет и един лева/, обективирана в оценителен протокол №0054/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 375/ 15.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор № 63015.506.79 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LXII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 280

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.79 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 447.20 лв. /четиристотин четиридесет и седем лева и 20 ст./, обективирана в оценителен протокол №0051/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 377/ 18.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 733 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LXIII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 281

1.На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 108 кв.м от ПИ 00379; 50кв.м. от ПИ 00378; 82 кв.м. от ПИ 000375; 100 кв.м. от ПИ 000411, 95 кв. м. от ПИ 000131; 95 кв.м. от ПИ 000130; 103 кв.м. от ПИ 000121; 100 кв.м. от ПИ 000137, всички в землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от 733(седемстотин тридесет и три) кв.м.
2. Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
3. Общински съвет одобрява годишна цена в размер на 145(сто четиридесет и пет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителен доклад № 20160058 от 16.03.2016, изготвен за учредяване право на ползване
4. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото при одобрените по горе условия ,цени и за срока на Разрешение №361 от 18.12.2013г .

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 379/ 18.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: Одобряване на пазарни оценки за имоти с начин на трайно ползване пасища в землище с. Индже войвода, с.Крушевец, с.Росен, с.Зидарово
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: На първи ред от Решението думите „чл.100, ал.9 от ЗОС“ да отпаднат и да се запише и чете „чл.106, ал.1 и 2 от НРПУРОС“
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LXIV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 282

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 от ЗОС и чл.106, ал.1 и 2 от НРПУРОС, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имотите, получена съгласно методика за определяне размера на годишния наем при отдаването под наем на имоти общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади за землищата на с.Индже войвода, с.Крушевец, с.Росен, с.Зидарово, както следва:

С.Индже войвода
1.1. Имот №000903, с площ от 16,052 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 96,02 лв. /деветдесет и шест лева и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.2. Имот №000095, с площ от 24,990 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 149,49 лв. /сто четиридесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.3. Имот №000257, с площ от 38,716 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 152,11 лв. /сто петдесет и два лева и единадесет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.4. Имот №000453, с площ от 157,282 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 617,94 лв. /шестстотин и седемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.5. Имот №000937, с площ от 30,886 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 184,76 лв. /сто осемдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.6. Имот №000205, с площ от 171,775 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 1 027,55 лв. /хиляда двадесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.7. Имот №000901, с площ от 1,277 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 6,90 лв. /шест лева и деветдесет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.8. Имот №000902, с площ от 0,503 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 2,72 лв. /два лева и седемдесет и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.9. Имот №000080 с площ от 25,917 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 130,18 лв. /сто и тридесет лева и осемнадесет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.10. Имот №000119, с площ от 4,774 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 27,17 лв. /двадесет и седем лева и седемнадесет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
С.Зидарово
1.1. Имот №000476, с площ от 18,232 дка, с НТП „пасище , мера“ пазарната стойност, възлизаща на 132,28 лв. /сто тридесет и два лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.2. Имот №000276, с площ от 124,206 кв.м. с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 492,66 лв. /четиристотин деветдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.3. Имот №000265, с площ от 74,776 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност възлизаща на 542,51 лв. /петстотин четиридесет и два лева и петдесет и една стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.4. Имот №000501, с площ от 7,522 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 29,55лв. /двадесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.5. Имот №000884, с площ от 615,629 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 2 441,87лв. /две хиляди четиристотин четиридесет и един лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.6. Имот №000877, с площ от 97,699 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 387,52лв. /триста осемдесет и седем лева и петдесет и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.7. Имот №000731, с площ от 8,454 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 50,57лв. /петдесет лева и петдесет и седем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.8. Имот №000730, с площ от 31,989 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 196,02лв. /сто деветдесет и шест лева и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.9. Имот №000728, с площ от 4,784 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 27,92лв. /двадесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.10. Имот №000702, с площ от 12,076 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 74,00лв. /седемдесет и четири лева/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.11. Имот №000703, с площ от 13,770 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 84,38лв. /осемдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.12. Имот №000727, с площ от 4,662 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 27,21лв. /двадесет и седем лева и двадесет и една стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.13. Имот №000734, с площ от 21,273 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 130,35лв. /сто и тридесет лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.14. Имот №000704, с площ от 4,835 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 28,22лв. /двадесет и осем лева и двадесет и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.15. Имот №000692, с площ от 39,346 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 174,55лв. /сто седемдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.16. Имот №001153, с площ от 32,326 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 128,22лв. /сто двадесет и осем лева и двадесет и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.17. Имот №000824, с площ от 104.386 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 463,09лв. /четиристотин шестдесет и три лева и девет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.18. Имот №000854, с площ от 49,129 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 217,95лв. /двеста и седемнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.19. Имот №000268, с площ от 1.771 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 11,42лв. /единадесет лева и четиридесет и две стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.20. Имот №000855, с площ от 737,647 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 2 925,85лв. /две хиляди деветстотин двадесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
С.Крушевец.
1.1. Имот №000132, с площ от 6,167 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 36,57лв. /тридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.2. Имот №000396, с площ от 28,404 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 168,63лв. /сто шестдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.3. Имот №000644, с площ от 93,679 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 556,17лв. /петстотин петдесет и шест лева и седемнадесет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.4. Имот №000661, с площ от 37,253 дка, с НТП „пасище с храсти“ пазарната стойност, възлизаща на 221,17лв. /двеста двадесет и един лева и седемнадесет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.5. Имот №000690, с площ от 56.411 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 334,91лв. /триста тридесет и четири лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.6. Имот №000657, с площ от 35,128 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 208,55лв. /двеста и осем лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.7. Имот №000622, с площ от 30,186 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 179,21лв. /сто седемдесет и девет лева и двадесет и една стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.8. Имот №000660, с площ от 23,874 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 141,74лв. /сто четиридесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.9. Имот №000658, с площ от 4,302 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 25,48лв. /двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.10. Имот №000755, с площ от 13,517 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 80,25лв. /осемдесет лева и двадесет и пет стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.11. Имот №000754, с площ от 5,795 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 34,36лв. /тридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
С.Росен
1.1. Имот №63029.137.149, с площ от 18.587 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 160,88лв. /сто и шестдесет лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.2. Имот №63029.10.471, с площ от 31.408 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 324,98лв. /триста двадесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.3. Имот №63029.147.382, с площ от 104.350 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 1 037,54лв. /хиляда тридесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
1.4. Имот №63029.158.392, с площ от 15.894 дка, с НТП „пасище, мера“ пазарната стойност, възлизаща на 87,84лв. /осемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща годишна наемна цена за имота, въз основа на която да бъде сключен договор за наем.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 388/ 20.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол относно: учредяване на Безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел – „Футболен клуб Созопол“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Г-жа Чампарова.
Б.Чампарова: От името на вносителя предлагам в проекта за решение на четвъртия ред, след думите „предоставени за безвъзмездно ползване за срок до 5/пет/години на“, да се допълни думите „Футболен клуб Созопол“ .
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Ще може ли стадиона да се ползва и от други желаещи?
П.Рейзи: Разбира се, както и до сега стадиона може да се ползва от всеки който прояви желание.И досега те имаха учредено право на ползване, но срока изтече.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Приходите ще бъдат ли в полза на футболния отбор?
П.Рейзи: Не, всички приходи от стадиона са за Общината, нищо не се променя с това решение. Правим го във връзка с новата регистрация.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате ведно с предложението за допълнение.
LXV. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 283

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срок до 5/пет/години на Футболен клуб Созопол, рег. по ф.д.№2241/1994г. на Бургаски окръжен съд Градски стадион със спортен център и тренировъчно игрище със съблекалня, разположени в ПИ с идентификатор № 68700.503.573 по влязла в сила Кадастрална карта и регистри, идентично с УПИ I-1017, кв.87 по плана на гр.Созопол за който е съставен Акт за ОС № 3611/11.12.2015г.
1.3. Възлага на кмета на Община Созопол да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.

Кр.Германова: Следваща точка е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Чакъров – председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на десетото редовно заседание
На 26.04.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на което присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот рейзи – Кмет на Община Созопол, Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 287/ 31.03.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земята, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.256 и 67800.8.80, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради“, за изграждане на „вилна сграда в партера със заведение за обществено хранене“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 284

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработване на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на земята, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.256 и 67800.8.80, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради“, за изграждане на „вилна сграда в партера със заведение за обществено хранене“.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „А” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,5,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност;
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 20%,
• К инт. мак. =0,8,
• кота корниз Н мак. = 7,00 метра,
• площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-00-12/1/29.03.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на земята, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.256 и 67800.8.80, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради“, за изграждане на „вилна сграда в партера със заведение за обществено хранене“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 324/ 11.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:1.Обявяване на части от недвижими имоти, публична общинска собственост, идентификатор 67800.501.477 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 31, попадащи в проектен ПИ 67800.501.236 за частна общинска собственост; 2. Одобряване на актуализираната пазарна цена за 23 кв.м.ид.ч. по която да се извърши продажбата.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа, Против: няма, Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
LXVI. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 285

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 23 (двадесет и три)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 67800.501.477 , представляващи след изменението част от УПИ ІІ-274 , в кв.31, при граници на имота: 67800.501.596, 67800.501.597 и 67800.501.515 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ ІІ-274, кв.31, идентичен с 67800.501.236, за ЧАСТНА общинска собственост.

2. На основание чл.41, ал.2 и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява представената пазарна оценка в размер на 8 200(осем хиляди и двеста лева) за площта от 23кв.м., която Община Созопол продава и при която да се сключи окончателния договор със собственика на ПИ 67800.501.236.

Кр.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх. № 400/ 27.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап, собственост на Община Созопол, финансирани от ОП Околна среда на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация
Ще дам думата на кмета за разяснение по докладната записка.
П.Рейзи: Това е новоизградената ВиК инфраструктура по ОП Околна среда 2007-2013. Съоръженията не могат да останат да се стопанисват от общината, а трябва да се предадат на съответния ВиК оператор.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма Ще ви моля да гласувате.
LXVII. П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 286

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол Предоставя на „ВиК” ЕАД – Бургас за експлоатация цялата инфраструктура и свързаните с нея съоръжения съгласно приложен списък(Приложение №1), изградени във връзка с изпълнения „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап“, съгласно сключения Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, между Асоциацията по ВиК и действащия на обособената територия ВиК оператор.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам десетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...