:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 11/ 27.05.2016г.


ПРОТОКОЛ № 11

На 27.05.2016г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе единадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега ще започнем с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, тъй като летния сезон е на прага си имам една молба, ако е възможно в най-кратки срокове да приключи окосяването на тревните площи в стария град по южна алея и много от римните. Другата тема, която ще засегна е проблема с комарите виждам, че започват да пръскат вече, но на ул. Кирил и Методий има един имот – старото кино, с огромна дупка и е ограден. Виждам че има папрат там, което означава, че се е заблатило и става страшно от комари там през лятото.
П.Рейзи: Опитваме се до първата седмица на юни месец да приключим с всички дейности по отношение на подготовката за летния сезон. Строителните дейности или по-скоро довършителни до 1 юни. По отношението за пръскането в момента се пръска и за комари и кърлежи. Но аз ще помисля как да затворим дупката, да се изсипят наколко камиона пясък или нещо друго.
По отношение на питането ви от миналото заседание за проблема с паркирането в градската градина, за сега се спираме на варианта за два цилиндъра, които потъват и излизат, оказа се, че са доста скъпи и в момента търсим оферта.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Уважаеми г-н Кмете до къде е стигнала процедурата с имота отреден за църква в новият град?
Искам да отправя една критика, тъй като в почивните дни по Гергьов ден и след това за 24ти май се извършваха различни ремонтни дейности, асфалтираен и маркировка на пътя.
Предвиждате ли облагородяване в стария град, като тръгнете по главната улица има неугледен вид, има изкъртени павета, тротоарите по пристанището са в окаян вид, фенерите са раждясали, а от там минават много туристи?
П.Рейзи: Благодаря за въпроса по отношение на асфалтирането за съжаление дъждовното време ни развали програмата, аз много добре знам, че всеки един от нас чака тези почивни дни, за да работи след такава зима.
По отношение на осветлението, ако сте забелязали има поставени няколко нови лампи, правим експеримент с тях и изчисляваме каква ще е икономията ако поставим такива. Имаме възможност да кандидатстваме по селската програма за осветление и да вземем 100 % грант и да направим осветлението в цялата община или втория вариант е да изтеглиме заем, за който от икономията от електроенергията да си погасяваме вноските от съответната институция. Фенерите които коментирате ще ги стегнем, за да изкарат това лято.
По отношение на стария град има много проблеми, единият от които е ВиК и съм се разпоредил да идват проектанти да се направи един проект за ВиК и да започваме лека по лека. За сега няма програма по-която можем да кандидатстваме, ще започнем да го правим частично сами. Ще направим една площадка за релакс на ул. Морски скали. В следващите три години стария град на Созопол е наш приоритет. В момента водя преговори за всички паметници на културата и археологически находки да станат собственост на Общината, ако ли не поне да се стопанисват от нас. Когато са наша собственост ще можем да кандидатстваме за европейски средства.
Т.Дамянов: По алеята на пристанището ул. Крайбрежна шахтите са с много големи дупки и има много неприятна миризма. Също така лодките би трябвало да се пуснат на вода.
П.Рейзи: На този етап не можем да намерим решение. Нашата канализация е смесена. Заповедта е издадена и всички лодки трябва до 1 юни да са във водата.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-жа Лулева
Св. Лулева: Уважаеми г-н Кмете при мен дойдоха майки на деца в предучилищна група вие може би сте запознат. Всяка година излиза група деца от детската градина, които отиват в училището, но това са малки деца които в 12:20 приключват и някой трябва да ги вземе и да ги гледа. Единият от родителите трябва да напусне работа, за да гледа детето.
П.Рейзи: Г-жо Лулева казуса е отдавна поставен, но тези деца на следваща година са първи клас, те трябва да свикват на тертипа в училище, за това е направена тази предучилищна група в училище, за да могат децата да контактуват с каките и батковците. Майките които искат да работят през лятото трябва да намерят кой да гледа децата, това е казуса. Преди много време пак ми беше оставен въпроса.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Бардуков.
Хр.Бардуков: Г-н Кмете имам въпрос към вас и г-жа Даниела Стоянова на различни места в града ми прави впечатление, че се запазват различни парко места, вече тубите от минерална вода са демоде и гледам един таксиметров шофиор с няколко коли си запазва един цял тротоар в стария град и на няколко места видях пред частни домове, места за инвалиди в новият град. Според мен не е общинско дело защото са си нарисувани с обикновенна боя.
Д.Стоянова: Имаме направени няколко места за инвалиди, едното е зад полицията има човек с ампутиран крак. На баира също има, човека е с моторна количка.
П.Рейзи: Там където в определен дом има инвалид сме позволили хората сами да отбележат място за паркиране.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Пинелов.
Г.Пинелов: Съвсем близо до Общинския съвет има нещо като обособен паркинг, който нерегламентирано се стопанисва от частно лице през лятото до Ласкариди. Това е недопустимо аз живея на 20 метра от там и не мога да си паркирам колата там. Ако той си плати на общината аз няма да имам никакви претенции, но в случая.
П.Рейзи: Ще проверя как стоят нещата. Благодаря.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение на дневния ред, а именно:
V. Докладна записка с вх. № 513/ 25.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на решение № 241 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 28.04.2016г., обективирано в Протокол № 10/28.04.2016г. на Общински съвет Созопол
Имате ли други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма.
Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение на дневния ред
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Сега като цяло да гласуваме дневния ред ведно с гласуваното допълнение
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 287

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 479/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и приемане на Правилник за организацията и дейността му
2. Докладна записка с вх. № 482/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: актуализиране и допълнение към решение № 54 от 24.11.11г. относно искане управление за част от о-в. Св.Иван, публична държавна собственост.
3. Докладна записка с вх. № 483/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка към решение № 176 от 26.02.16г.;
4. Докладна записка с вх. № 489/ 17.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Стрелча.
5. Докладна записка с вх. № 490/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. № 407/ 03.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег от съответна тарифа, валидна за територията на Община Созопол
7. Докладна записка с вх. № 474/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. и актуализиране числеността на персонала на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” – звено „ОДЗ” гр.Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. № 393/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
9. Докладна записка с вх. № 394/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
10. Докладна записка с вх. № 395/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
11. Докладна записка с вх. № 396/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
12. Докладна записка с вх. № 397/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
13.
14. Докладна записка с вх. № 411/ 04.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
15. Докладна записка с вх. № 415/ 09.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
16. Докладна записка с вх. № 426/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.14 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
17. Докладна записка с вх. № 427/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.19 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
18. Докладна записка с вх. № 428/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.74 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
19. Докладна записка с вх. № 429/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
20. Докладна записка с вх. № 430/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.120 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 431/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.181 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 432/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.275 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 433/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.323 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 434/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.324 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
25. Докладна записка с вх. № 435/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.343 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
26. Докладна записка с вх. № 461/ 12.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 по Кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/ – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
27. Докладна записка с вх. № 463/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.145, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
28. Докладна записка с вх. № 464/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
29. Докладна записка с вх. № 465/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
30. Докладна записка с вх. № 466/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
31. Докладна записка с вх. № 467/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
32. Докладна записка с вх. № 468/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
33. Докладна записка с вх. № 469/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „До село“, з-ще с.Габър, общ.Созопол.
34. Докладна записка с вх. № 470/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-425, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
35. Докладна записка с вх. № 471/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-203, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол.
36. Докладна записка с вх. № 473/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово.
37. Докладна записка с вх. № 475/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.гр.Черноморец.
38. Докладна записка с вх. № 476/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с с планоснимачен № 127002 находящ се в землището на с.Габър
39. Докладна записка с вх. № 477/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
40. Докладна записка с вх. № 478/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
41. Докладна записка с вх. № 480/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.49 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
42. Докладна записка с вх. № 488/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
43. Докладна записка с вх. № 491/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
44. Докладна записка с вх. № 492/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба идеални части от имот 67800.505.58. - частна общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
45. Докладна записка с вх. № 495/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.502 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XI-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м.
46. Докладна записка с вх. № 496/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.480 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 499 кв.м.
47. Докладна записка с вх. № 497/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.495 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
48. Докладна записка с вх. № 498/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XX-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
49. Докладна записка с вх. № 499/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.496 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VI-13033, в кв.38, целият с площ от 516 кв.м.
50. Докладна записка с вх. № 500/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.475 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м.
51. Докладна записка с вх. № 501/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.494 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
52. Докладна записка с вх. № 502/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.501 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м.
53. Докладна записка с вх. № 503/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
54. Докладна записка с вх. № 504/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.473 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVII-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
55. Докладна записка с вх. № 481/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи от градското обзавеждане на територията на гр.Созопол
56. Докладна записка с вх. № 486/ 16.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол /пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол/.
57. Докладна записка с вх. № 493/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІ-279, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.501.241 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
58. Докладна записка с вх. № 494/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІХ-181, кв.47а по регулационен план на с.Равадиново, идентичен с ПИ 61042.501.397 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
V. Докладна записка с вх. № 513/ 25.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на решение № 241 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 28.04.2016г., обективирано в Протокол № 10/28.04.2016г. на Общински съвет Созопол.

Кр.Германова: Преминаваме към дневния ред, давам думата на г-н Бардуков – Председател на комисията по законност да зачете доклада.
Хр.Бардуков: Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на единадесетото редовно заседание. На 25.05.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията. На заседанието присъстваха всички нейни членове.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол. Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 479/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол” и приемане на Правилник за организацията и дейността му
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Как ще функционира това предприятие в Созопол предвид активите?
П.Рейзи: На този етап говорим само за гр.Черноморец. Правилникът е общ и когато Созополското пристанище отговаря на изискванията за пристанище ще го включим. Сега ще кандидатстваме по програмата за изграждане на лодкостоянка, ще се изградят едни пунктони, ще стане много красиво. Паралелно ще кандидатстваме за изграждането на второ пристанище на гърба на марината. И когато се завършат тези две пристанища ще ги впишем в общото предприятие.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате по първа точка от предложението за решение. За създаване на предприятие с наименование „Рибарски пристанища Община Созопол” по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 288

На основание чл. 21, ал.2, вр. чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , във връзка с чл. 52 и чл. 53 от ЗОС създава общинско предприятие с наименование „Рибарски пристанища Община Созопол” по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС.

Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения по така представеният проект за правилник? Няма. Колеги ще ви моля да гласувате по втора точка от предложението за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 289

Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”

Кр.Германова: И по трета точка от предложението за решение колеги, ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 290

Възлага на Кмета да назначи ръководител на Общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол”

Хр.Бардуков: Докладна записка с вх. № 482/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: актуализиране и допълнение към решение № 54 от 24.11.11г. относно искане управление за част от о-в. Св.Иван, публична държавна собственост.
Искането се внася повторно, тъй като има промяна в кадастралната карта и имота е с друг номер. Преписката трябва да е актуална с новия номер, обясниха от общинска администрация.
На въпрос от г-н Бардуков, защо само за част от острова е искането г-жа Чампарова обясни, че острова е собственост на две Министерства – на Отбраната и на Културата. Община Созопол иска частта на Министерството на културата.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги ще дам думата на Кмета, тъй като има голям интерес по отношение на това какво ще става и какви са намеренията на общинската администрация. Както виждаде има и много представители на различните медии.
П.Рейзи: Желанието на Общината е ако не можем да го придобием като общинска собственост поне да го стопанисваме и не само о-в Св. Иван, ами и о-в Кирик и Дома на морския флот, и пристанището в стария град. Това са четири стратегически обекта за развитието на Созопол. Вие знаете, че във всеки мандат в началото вие взимате такова решение и тръгваме по стълбицата. Вече има прецедент с Община Бургас и о-в Св. Анастасия, беше даден преди две години за стопанисване от Общината и по европейска програма там се изградиха страхотни съоръжения и в момента острова е една добра туристическа дестинация и има редовен морски транспорт до там.
Ние можем по същия пример да разработим о-в Иван, като имаме уникалния късмет на острова да са открити археологическите разкопки на един манастир, който е под контрола на Вселенския патриарх и на който остров са намерени мощите на Йоан кръстител. Вчера изпратих писмо до архонта на вселенския патриарх, с което искаме разрешение да влезем в библиотеката на Патриарха и да намерим още история за манастира.
Идеята като цяло е да се направи частично възстановяване на манастири, да се направи морска линия до Бургас и о-в Анастасия, за целта трябва да се изградят и два кея, също така място за отдих и така, това е идеята да се облагороди острова. Църквата да се възстанови, да се направят алеи и т.н. На този етап това са нашите намерения за нещо красиво, което ще докара много туристи в града.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: В предходните ви такива намерения сме ви подкрепяли ще ви подкрепим и сега, всичко което казвате е така и идеята която имате е добра, питането ми е следното: Не може ли всичко това което казвате да бъде обобщено и изготвено като проект и да се представи пред премиера и където трябва и господата които отговарят за тези неща, за да сме по-убедителни.
П.Рейзи: Аз всичко това което го казах ние ще го напишем и ще подготвим искането. Трябва да сме убедителни.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 291

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.2 от Закон за държавната собственост, и във връзка с решение № 54 от 24.11.2011г, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за предоставянето безвъзмездно управлението върху част от остров Св.Иван , имот с идентификатор 67800.55.5, публична държавна собственост, с площ 140 761 кв.м.
2. Общински съвет Созопол възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решение и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Хр.Бардуков: Докладна записка с вх. № 483/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Поправка към решение № 176 от 26.02.16г.;
Тъй като е допусната техническа грешка в номера на имота, това налага и входирането на докладната записка. Актуалния номер на имота е .580, обясниха от общинската администрация.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 292

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, и във връзка с решение № 176 от 26.02.2016г, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху имот - 61042.501.580, идентичен с УПИ VІ”За озеленяване, спорт;
2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 176 от 26.02.2016г на Общински Съвет Созопол.

Хр.Бардуков: Докладна записка с вх. № 489/ 17.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Стрелча.
Докладната се входира по повод получено от Община Стрелча предложение за сътрудничество между двете ни общини. Тъй като Общинския съвет е органа който ратифицира договорите и споразуменията е входирана и докладната записка обясни г-жа Германова.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Идеята за побратимяване на общините се роди между нас Кметовете. В един от следващите етапи за кандидатстване по европейските програми, ще е нужно да имаме побратимявания освен с общини от други държави и от България. Община Стрелча не е голяма, но и техния поминък е туризма – балнео туризъм. Мисля, че имаме какво да обменим като опит с тях и именно за това предложих на Председателката на Общинския съвет да подготви докладната записка.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 293

Общински съвет Созопол одобрява предложения проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Стрелча, Република България и дава съгласието си кмета на Община Созопол да подпише споразумението.

Хр.Бардуков: Докладна записка с вх. № 490/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.
Наредбата е нова и доста обемна, тъй като самия Закон имаше няколко промени, от 2012 година до момента всяка година се правят изменения. Наредбта не касае финансова част, а ще даде рамката по която ще се управляват дейностите по отпадъците. По отношение на финансите ще се работи с Програмата по управление на отпадъците, която се подготвя в момента. Наредбата се отнася и за разделното сметосъбиране, за излезлите от употреба превозни средства, начуна на организация на сметосъбирането и разбира се депото на което се събират отпадъците, строителните отпадъци и т.н. По отношение на опасните отпадъци се надяваме в най-скоро време да се получат нещата в положителна посока, ние сме една от петте общини в РБ които като пилотни ще бъдат изградени пунктове разясни г-жа Вълчева.
На въпрос поставен от г-н Бардуков, относно разделното събиране г-жа Вълчева обясни, че всички сериозни институции в Държавата са отказали да приемат искането на Общината през летния сезон да има всекидневно сметосъбиране. Самия Закон позволи след като имаме мотивиран отказ от четирите фирми занимаващи се с тази дейност, ние да направим местна организация по разделно събиране. Всичко се обмисля, осигурили сме съдове за момента и очакваме по Оперативна програма Околна среда да се класираме, за да закупим и техниката. След което ще се организираме и ще се разшири обхвата на разделното събиране.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения по така предложеният проект за Наредбата или докладната като цяло? Няма. Ще ви моля да гласувате предложението за решение за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол, ведно с приложенията към нея.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 294
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.22 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ Общински съвет Созопол приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Созопол.

Кр.Германова: Следваща точка е доклада на комисията по финанси, давам думата на г-жа Щерионова да зачете становището на комисията.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с разглеждането на входирани докладни записки на единадесетото редовно заседание. На 25.05.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията на която присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 407/ 03.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег от съответна тарифа, валидна за територията на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция“ В т.1.1. от проектът за решение на първият ред думата „Предлагам” да се запише и чете „Определя”
В т.1.2. от проектът за решение на първият ред думата „Предлагам” да се запише и чете „Определя”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: В така направеното предложение каква е промяната в тарифата в сравнение с миналата година? Аз получих информация, че тарифата за престой към момента е един лев.
Кр.Германова: Няма промяна. Длъжни сме по закон всяка година да приемаме решение за определяне на цените на таксиметровия превоз на пътници.
П.Рейзи: Даниела Стоянова ни показа протокола от проведено заседание на таксиметровите шофьори, на което те решават да увеличат тарифата за престой, на комисията всички ние се обединиме за идеята да не увеличаваме цената за престой, а да си остане такава каквато е по докладна записка. Те си били направили апаратите преди вие да сте гласували решението.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 295

1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:
1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85лв;

1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв;
• Първоначална такса – 3,00лв;
• Цена за престой за една минута – 0,50лв;
Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 474/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. и актуализиране числеността на персонала на второстепенен разпоредител с бюджет „ Други дейности по образованието” – звено „ОДЗ” гр.Созопол.
По предложение на вносителя да се добави нова точка в проекта за решение, а именно:
6.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 285 900лв. 5 000лв. 280 900лв.
в т.ч.§ 10-15 – материали 50 000лв. 5 000лв. 45 000лв.
било увеличение става
§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 690 000лв. 5 000лв. 695 000лв.
в т.ч.
-за спортен клуб по „Кик бокс –Аполон”
гр.Созопол 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.

2.Съществуващата точка 6 по докладна записка - става точка 7, точка 7 – става точка 8.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с предложението на вносителя
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по бюджета? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: План сметката за пристанището „Рибарски пристанища Созопол“ включва двете пристанища предполагам?
П.Рейзи: Не само гр.Черноморец.
Т.Янакиев: Заложени са 150 000. Логично е да няма приходи, но ми се иска да знам какви са вашите очаквания за следваща година, би трябвало да знаете на база прогнозируем брой лодки, на база правилника и тарифата които приехме. Очаква ли се акустиране на външни плавателни съдове? Приходи никъде не се визират, няма прогнозируеми стойности.
П.Рейзи: Единственото което можем да заложим в момента е регистрираните лодки около 66 бр. Не можем да правим прогнози, защото има дейности, които незнаем как ще тръгнат. Според мен трябва да се превърти един сезон. Заложените средства са за заплати, ток, вода и телефони. Ще видим какво ще се изкара, може тези хора които сме ги назначили да не стигат, лятото там ще се работи на 24 часа. Ще видим паркинга как ще заработи. Мисля, че това е една зона която ще се самоиздържа. За сега цените са заложени нулеви, за да могат да тръгнат нещата. На този етап пристанището е рибарско и пет години ще функционира така, после може да започне да пуска яхти, които ще заплащат по-високи тарифи и т.н.
Т.Янакиев: Аз също мисля като вас, че предприятието може да се самоиздържа. И още един въпрос предвиждаде 48 000 разходи за външни услуги, какво предвиждаде да се изхарчи?
П.Рейзи: Охраната и оборудването по кабинетите. Когато е правен проекта парите не стигаха и сме го заложили да го оборудваме от нас.
Кр.Германова: Други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Съкращаването на щата за детските градини? Колко човека реално ще бъдат съкратени?
В.Милчева: Ще обясня кое налага оптимизацията на персонала, а именно че от записани 300 деца, реално детските градини се посещават от 250. В някои от градините не може да се сформира група. И реално цялата държавна субсидия се използва за заплати, без да е оправдан този труд и не ни остават средства за допълнителни квалификации. Не може екип за две групи да се занимава с 15-16 деца. Трябва ни качествен персонал повече изисквания при назначаването на нови служители. Ще съкратим 11,5 в цялата община, 2ма от които от Снежанка. Не само учители, а и помощен персонал.
Т.Дамянов: Г-н Кмете така както е тръгнало върви към затваряне на детската градина в стария град, ясно е проблема е в ниската раждаемост.
П.Рейзи: Аз ви обещавам, че детската градина няма да я затворим. Вие г-н Дамянов не слушахте ли г-жа Милчева, тя обясни, че на нашите деца трябва да им се предложи качествен продукт едно по-добро образование. Да се икономисат пари от държавната субсидия, за да се дадат премии на хората които работят да има възможност за допълнителна квалификация. Никъде не се коментира затваряне на градини. Стария град е обособена единица в която трябва да има всички инфраструктурни и комуникационни средства.
Виждате, че сградата над детската градина я направихме, там ще настаним на първият етаж гръцкото дружество, отгоре ще направим музей, в двора ще развием нещо.
Моля не пускайте в пространството такива коментари, когато внеса предложение за затваряне на градината стани и ме критикувай, но ние искаме оптимизация на персонала. На мен изобщо не ми е приятно да съкращавам хора в тези тежки времена. Много време мислихме как да направим промяната и трудно взехме решението.
Т.Дамянов: Г-н Кмете трябва да се помисли и стратегически по въпроса, ако трябва и това което е с безплатните детски градини, да се помисли и ако това е цената да остане.
П.Рейзи: Сега безплатните детски градини в Общината са направени от мен и през цялото време трудно или лесно съм го запазил. Прави се с една единствена цел получаването на един по-добър продукт, ако децата се увеличат веднага назначаваме служители. Нека да има деца. Освен това през лятото има сезонни бройки увеличаваме групите. За чуждите деца има такса. Освободените служители от Снежанка сега през лятото сега ще ги назначим.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: За мен по фрапиращия въпрос е защо от 351 деца реалните посещения са 250?
П.Рейзи: Защото има и безработица. Те ги записват децата на градина, но започват днес майката е в къщи няма да го пуснем детето, утре бабата е в къщи няма да го пуснем детето и така. Но тук г-жа Милчева е права и така успя да ме убеди и мен, ние трябва да погледнем не какво е на хартия, а какво е в действителност. И не да даваме заплати на някой който цял ден стои. Нека хората които наистина работят да получат едно добро възнаграждение.
В.Милчева: И аз искам да кажа, че това за затварянето на градината е голяма глупост. С новия Закон се предвижда в детските градина да се пускат деца на 2годишна възраст и аз съм обнадеждена, че деца ще има и като се наложи веднага правим втора група. Трябва да сме гъвкави.
Кр.Германова: Имали други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към бюджета давам думата на г-жа Щерионова да зачита перо по перо.

П.Щерионова: Общински съвет Созопол определя ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” - като второстепенен разпоредител с бюджет за 2016г., считано от 01.06.2016г.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 296

1.Общински съвет Созопол определя ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” - като второстепенен разпоредител с бюджет за 2016г., считано от 01.06.2016г.П.Щерионова: По прихода – трансфер- § 61-09 в размер на 150 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: По разхода - в размер на 150 000лв. и численост на персонала - 5 щата. /Приложение № 3/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова: Общински съвет Созопол приема ПЛАН – СМЕТКА на второстепенен разпоредител с бюджет ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” за периода от 01.06.2016г. до 31.12.2016г., както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 297
2.Общински съвет Созопол приема ПЛАН – СМЕТКА на второстепенен разпоредител с бюджет ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” за периода от 01.06.2016г. до 31.12.2016г., както следва:
По прихода – трансфер- § 61-09 в размер на 150 000лв.
По разхода - в размер на 150 000лв. и численост на персонала - 5 щата. /Приложение № 3/

П.Щерионова: Общински съвет Созопол задължава Директора на ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” да разпредели одобрения от Общински съвет бюджет по тримесечия и да го представи на Кмета на Общината.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 298

3.Общински съвет Созопол задължава Директора на ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” да разпредели одобрения от Общински съвет бюджет по тримесечия и да го представи на Кмета на Общината.П.Щерионова: § 01-00 – запл.пер.по тр.правоотнош. 28 000лв. 26 200лв. 1 800лв.
в т.ч.
§ 01-01- запл.и въз.на пер.по тр.прав. 28 000лв. 26 200лв. 1 800лв.
/намаление -4 щата/
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ Против
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 0


П.Щерионова: § 02-00 – др.възнагр.и плащ. 1 000лв. 950лв. 50лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изпл.суми от СБКО 840лв. 790лв. 50лв.
§ 02-09 – др.плащ.и възнаграж. 160лв. 160лв. 0лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
Общо гласували: 9; За: 9; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: § 05-00 – задъл.осиг.вноски от работ. 5 200лв. 4 850лв. 350лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от раб. за ДОО 3 200лв. 3 000лв. 200лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 400лв. 1 300лв. 100лв.
§ 05-80 – вн. за доп.зад.осигуряване 600лв. 550лв. 50лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: § 10-00 – издръжка 557 575лв. 118 000лв. 439 575лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 416 175лв. 70 000лв. 346 175лв.
§ 10-92 – дог. санк.,съд.обезщ. 50 000лв. 43 600лв. 6 400лв.
Общо намаление: 150 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –намаление със 150 000лв. по параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.1.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 150 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1


П.Щерионова: 4.2.Трудовите правоотношения на служителите работещи в дейност 898 „Други дейности по икономиката” да бъдат уредени при условията на чл.123 ал.1 от КТ.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 4.3.Документацията на дейност 898 „Други дейности по икономиката” да се предаде на съхранение на ОП „Рибарски пристанища Община Созопол”.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. между бюджета на гр.Созопол – собствен в частта за местни дейности, като го намаля със 150 000лв., численост на персонала – 4 щата и ги прехвърля към бюджета на второстепенен разпоредител ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” разпределени по параграфи, съгласно приложената План - Сметка, считано от 01.06.2016г. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 299
4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. между бюджета на гр.Созопол – собствен в частта за местни дейности, като го намаля със 150 000лв., численост на персонала – 4 щата и ги прехвърля към бюджета на второстепенен разпоредител ОП „Рибарски пристанища Община Созопол” разпределени по параграфи, съгласно приложената План - Сметка, считано от 01.06.2016г. и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

4.1.Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 150 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” –намаление със 150 000лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 01-00 – запл.пер.по тр.правоотнош. 28 000лв. 26 200лв. 1 800лв.
в т.ч.
§ 01-01- запл.и въз.на пер.по тр.прав. 28 000лв. 26 200лв. 1 800лв.
/намаление -4 щата/
§ 02-00 – др.възнагр.и плащ. 1 000лв. 950лв. 50лв.
в т.ч.
§ 02-05 – изпл.суми от СБКО 840лв. 790лв. 50лв.
§ 02-09 – др.плащ.и възнаграж. 160лв. 160лв. 0лв.
§ 05-00 – задъл.осиг.вноски от работ. 5 200лв. 4 850лв. 350лв.
в т.ч.
§ 05-51 – осиг.вноски от раб. за ДОО 3 200лв. 3 000лв. 200лв.
§ 05-60 – ЗОВ 1 400лв. 1 300лв. 100лв.
§ 05-80 – вн. за доп.зад.осигуряване 600лв. 550лв. 50лв.

§ 10-00 – издръжка 557 575лв. 118 000лв. 439 575лв.
в т.ч.
§ 10-13 – облекло 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
§ 10-15 – материали 15 000лв. 2 000лв. 13 000лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 000лв. 1 000лв. 0лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 416 175лв. 70 000лв. 346 175лв.
§ 10-92 – дог. санк.,съд.обезщ. 50 000лв. 43 600лв. 6 400лв.

Общо намаление: 150 000лв.

4.2.Трудовите правоотношения на служителите работещи в дейност 898 „Други дейности по икономиката” да бъдат уредени при условията на чл.123 ал.1 от КТ.
4.3.Документацията на дейност 898 „Други дейности по икономиката” да се предаде на съхранение на ОП „Рибарски пристанища Община Созопол”.П.Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 997 802лв. 18 000лв. 979 802лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 437 702лв. 18 000лв. 419 702лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

било увеличение става
П.Щерионова: § 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01- придобиване
на програмни продукти и лицензии:
-програмен продукт продукт за
лицензиране, изграждане и
поддръжка на WEB базирана облачна
система „Туризъм 360 – Созопол” 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Функция „Общи държавни служби” – дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 300

5.Функция „Общи държавни служби” – дейност 122 „Общинска администрация” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 997 802лв. 18 000лв. 979 802лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 437 702лв. 18 000лв. 419 702лв.

било увеличение става

§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 18 000лв. 18 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01- придобиване
на програмни продукти и лицензии:
-програмен продукт продукт за
лицензиране, изграждане и
поддръжка на WEB базирана облачна
система „Туризъм 360 – Созопол” 0лв. 18 000лв. 18 000лв.


П.Щерионова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 285 900лв. 5 000лв. 280 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 50 000лв. 5 000лв. 45 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: § 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 690 000лв. 5 000лв. 695 000лв.
в т.ч.
-за спортен клуб по „Кик бокс –Аполон”
гр.Созопол 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против:0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против:0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 301
6.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става

§ 10-00 – издръжка 285 900лв. 5 000лв. 280 900лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 50 000лв. 5 000лв. 45 000лв.

било увеличение става

§ 45-00 – субсидии за организации
с нестопанска цел 690 000лв. 5 000лв. 695 000лв.
в т.ч.
-за спортен клуб по „Кик бокс –Аполон”
гр.Созопол 5 000лв. 5 000лв. 10 000лв.

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва промени в числеността на персонала по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” - звено „ Обединени детски заведения” - Созопол за 2016г. в държавна дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”, считано от 01.06.2016г., както следва:
Било: 62 щатни бройки Става: 50,5 щатни бройки
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 302

7.Общински съвет Созопол извършва промени в числеността на персонала по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет „Други дейности по образованието” - звено „ Обединени детски заведения” - Созопол за 2016г. в държавна дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”, считано от 01.06.2016г., както следва:

Било: 62 щатни бройки Става: 50,5 щатни бройки

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т. 2 и т.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г. /Приложение №1/
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 5 954 501лв. 26 000лв. 5 980 501лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 555 401лв. 26 000лв. 5 581 401лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 303

8.Въз основа на приетите решения по т. 2 и т.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г. /Приложение №1/
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 5 954 501лв. 26 000лв. 5 980 501лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 555 401лв. 26 000лв. 5 581 401лв.


Кр.Германова: Давам 15 мин почивка
....
Кр.Германова: Колеги в залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум. Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклад на комисията на по общинска собственост, давам думата на Председателката на комисията г-жа Светлана Лулева.
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на единадесетото редовно заседание. На 25.05.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията на заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател и Янчо Георгиев; Тодор Дамянов и Стойчо Неделчев членове на комисията.
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол. Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 393/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ Въздържал се
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 304

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 10/десет/ включително от приложения списък.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 394/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: За 2015 година на колко лица са предоставени парцели и колко са настанени под наем на територията на Община Созопол?
Б.Чампарова: Отстъпените права на строеж в с.Равадиново са две или три, а ново настанени под наем няма. Отстъпва се право на строеж предимно в с. Равадиново, за това се промени и наредбата, за да могат граждани от Созопол да кандидатстват в с.Равадиново.
Т.Янакиев: А за други населени места има ли отредени парцели?
Б.Чампарова: Когато има желаещи правим всичко възможно да отредим парцел, но на този етап няма.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 305

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 395/ 21.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 306

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 28/двадесет и осем/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 396/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Габър като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 307

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Габър като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 397/ 22.04.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Равна гора като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 308

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с. Равна гора като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 411/ 04.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 309

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 415/ 09.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2016г. на картотекирани граждани от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продаба на жилища общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 310
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2016 год. на картотекирани лица от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 426/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.14 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 311

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 560 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.14 /целият имот с площ от 585 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 758,92 лв. /седемстотин петдесет и осем лева и 92 ст./, обективирана в оценителен протокол №0055/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 427/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.19 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 312

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.19 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0056/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 428/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.74 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 313
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.74 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0057/26.04.2016г.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 429/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.78 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 314

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 330 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.78 /целият имот с площ от 430 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 447,19 лв. /четиристотин четиридесет и седем лева и 19 ст./, обективирана в оценителен протокол №0058/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 430/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.120 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 315

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.120 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0059/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 431/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.181 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 316

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.181 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0060/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 432/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.275 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 317

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 517 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.275 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 700,60 лв. /седемстотин лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0061/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 433/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.323 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 318
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.323 /целият имот с площ от 630 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,14 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 14 ст./, обективирана в оценителен протокол №0062/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 434/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.324 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 319

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.324 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0063/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 435/ 11.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.343 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 320

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.343 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0064/26.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 461/ 12.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 по Кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/ – земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 321

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 5 /пет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 по Кадастралната карта на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/, на стойност 509.09 лв. /петстотин и девет лева и 9 ст./, обективирана в оценителен протокол №0066/09.05.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Вълчо Байчев Петранов и Деспина Петкова Петранова да придобият право на собственост върху 5 /пет/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 81178.41.5 /целият имот с площ от 423 кв.м./ по Кадастралната карта на гр.Черноморец /идентичен с новообразуван имот №5 по плана на новообразуваните имоти на с.о.”Червенка”, землище гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрен със Заповед №РД 09-239/25.07.2005г.на Областен управител на област Бургас/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 463/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.145, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се:1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 322

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.3.145 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 350кв.м./триста и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3945/06.04.2016год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 35 800,00лв. /тридесет и пет хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160075/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 464/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 323

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор № 61042.10.96, с площ 1,430 дка., находящ се в местност „Факуда”, по влязла в сила на 29.09.2015г. кадастрална карта за землище с.Равадиново, община Созопол, община Созопол предаден на общината с Протоколно решение № 4/15.10.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № РД-11-107/13.11.2008г. на директора на Областна дирекция-„Земеделие” – гр.Бургас,.за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодор Янев Богданов.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 465/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 324
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.47 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 500 кв.м. идентичен с имот с идентификатор 61042.501.549 по КК за с.Равадиново Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1373/21.08.2009год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост именно Урегулиран поземлен имот с номер VІ-13033, в кв.47 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 500 кв.м. идентичен с имот с идентификатор 61042.501.549 по КК за с.Равадиново Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1373/21.08.2009год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 10 500 /десет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160077/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 466/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 325

1. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ самостоятелен обект, с идентификатор по КК 67800.505.119.1 по КККР на гр.Созопол, с площ от 177 кв.м., находящ се в имот с идентификатор 67800.505.119 с предназначение за „търговски обект, комплекс“.
1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20160085/09.05.2016г. възлизаща на 7 650 /седем хиляди шестстотин и петдесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.
2. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии и оценка на предложенията.
Техническата и финансовата оценка се образуват от следните критерии:
• Техническа оценка: /с коефициент на тежест в общата 0.75/ се формира според определените критерии и коефициенти за определяне на тежестта им, както следва:
- Запазване и създаване на работни места /Р/ – 0.25
- Благоустрояване на прилежащо пространство/О/- 0.25
- Проект за стопанско развитие на обекта/П/ – 0.25

Формула за оценка: /Кт/= Р(Р1/Р2 х 0.25)х100 + О(О1/О2 х 0.25)х100+ П(П1/П2 х 0.25)х100
Р – Брой разкрити работни места се определя се по следната формула:
Р=(Р1/Р2х0,25)х100, където
Р1 - работни места предложени от съответния кандидат
Р2- най-голям брой предложени работни места,
О- Благоустрояване на прилежащо пространство, оценява се в левова равностойност и се определя се по следната формула
О(О1/О2 х 0.25)х100, където
О1- е благоустрояване на прилежащо пространство, предложено от съответния кандидат
О2 - е благоустрояване на прилежащо пространство в най-висока левова равностойност.
П- Проект за стопанско развитие на обекта
П(П1/П2 х 0.25)х100, където
П1 – е левовата равностойност, предложена от съответния кандидат
П2 - е най-висока предложена левовата равностойност

• Финансова оценка /с коефициент на тежест 0.25/ се формира както следва:
- предложена наемна цена – 0.25.
показателя цена се изчислява по следния начин:
Фi = (P/Pi)x100, където:
Фi - оценка финансово предложение;
P – цена предложена от съответния кандидат;
Pi – най-висока предложена цена.
Общата оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка.

Комисията нанася оценката Ф в съответната графа на таблицата-лист за оценка.
Обединяване на оценките на техническите и финансовите предложения.
Общата оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:
- Еi = 0,75.Тi + 0,25.Фi където,
- Еi е общата оценка на i-тото предложение,
- Тi е общата техническа оценка на i-тото предложение,
- Фi е общата финансова оценка на i-тото предложение.

Комисията по оценката на предложенията попълва таблицата за окончателна оценка на основание получените оценки за всеки кандидат.
4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 467/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 326

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.345 с площ 401 кв.м./четиристотин и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., актуван като частна общинска собственост акт № 3287/12.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 7 400,00лв. / седем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160080/04.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.427 с площ 356 кв.м./триста петдесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост акт № 3294/14.08.2015год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 6 600,00лв. / шест хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160081/04.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 468/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в з-ще с.Равна гора, общ.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 327

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.02.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1 поземлен имот 000124 с площ 584 кв.м./петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1761/13.03.2012год
2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният поземлен имот - частна общинска собственост:
2.1 поземлен имот 000124 с площ 584 кв.м./петстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Карй село“ землище с.Равна гора с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван като частна общинска собственост с Акт №1761/13.03.2012год
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота описани по т.2.1. възлизаща на 700,00лв. / седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160095/10.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 469/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в м-ст „До село“, з-ще с.Габър, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 328

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот 162003 с площ 958 кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3642/10.02.2016год.
1.2. поземлен имот 000384 с площ 10 220 кв.м./десет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3942/06.04.2016год
1.3. поземлен имот 162001 с площ 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3641/10.02.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот 162003 с площ 958 кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3642/10.02.2016год.
2.2. поземлен имот 000384 с площ 10 220 кв.м./десет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3942/06.04.2016год
2.3. поземлен имот 162001 с площ 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3641/10.02.2016год

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява пазарната стойност на имотите описани по т.3 както следва:
3.1. поземлен имот 162003 с площ 958 кв.м./деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 640,00лв. /шестстотин и четиридесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160083/05.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.2. Поземлен имот 000384 с площ 10 220 кв.м./десет хиляди двеста и двадесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия,, възлизаща на 8 300,00лв. /осем хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160082/05.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.3. поземлен имот 162001 с площ 1182 кв.м /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/, находящ се в м-ст „До село“ землище с.Габър с начин на трайно ползване – нива, възлизаща на 800,00лв. /осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160084/05.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 470/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-425, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 329

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Златко Димитров Димитров и Петър Кирилов Петров чрез продажба на 86 (осемдесет и шест идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІX-425, кв.45 по плана на с.Вършило, Община Созопол, целият с площ 926 /деветстотин двадесет и шест квадратни метра/кв.м
2. Одобрява експертна оценка № 20160082/27.04.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 200 лв./хиляда и двеста лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 471/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ ІX-203, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 330

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димитър Стоянов Димитров, Мара Стоянова Атанасова, Малина Стоянова Пъчкова, Генка Стоянова Димова, Петко Стоянов Димитров,Димо Стоянов Качиков, Златка Стонова Вълкова, Стана Димова Атанасова и Кралю Димов Качиков, чрез продажба на 68 (шестдесет и осем квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ ІX-203, кв.12 по плана на с.Габър, Община Созопол, целият с площ 597 /петстотин деветдесет и седем квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20160080/27.04.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 960 лв./деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 473/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Зидарово.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 331
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:
• Имот с планоснимачен №217004, с площ от 4 000 /четири хиляди/ кв.м. в местност “Кюмюрлюка”
• Имот с планоснимачен №196005, с площ от 3 756 /три хиляди седемстотин петдесет и шест/ кв. м. в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 196001 с площ от 6 160 /шест хиляди сто и шестдесет/ кв.м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177010 с площ от 5 025 /пет хиляди и двадесет и пет/ кв. м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177009 с площ от 1 302 /хияда триста и два/ кв.м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177007 с площ от 861 /осемстотин шесдесет и един/ кв.м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 177006 с площ от 1 187 /хиляда сто осемдесет и седем/ кв. м в местност „До село“
• Имот с планоснимачен № 213004 с площ от 3 230 /три хиляди двеста и тридесет/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 156015 с площ от 5 682 /пет хиляди шестстотин осемдесет и два/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 156002 с площ от 4 650 /четири хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 154010 с площ от 3 008 /три хиляди и осем/ кв.м в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 151029 с площ от 13 928 /тринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ в местност „Новия блок“
• Имот с планоснимачен № 108004 с площ от 9 430 /девет хиляди четиристотин и тридесет/ кв. м в местност „Футуля“
• Имот с планоснимачен № 096018 с площ от 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ кв.м в местност „Футуля“
• Имот с планоснимачен № 111006 с площ от 10 800 /десет хиляди и осемстотин / кв.м в местност „Домуз дере“
• Имот с планоснимачен № 094008 с площ от 18 001 /осемнадест хиляди и един/ кв.м. в местност „Домуз дере“
• Имот с планоснимачен № 083041 с площ от 11 000 /единадесет хиляди/ кв.м в местност „Домуз дере“
• Имот с планоснимачен № 081007 с площ от 10 689 /десет хиляди шестстотин осемдесет и девет/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 080048 с площ от 8 442 /осем хиляди четиристотин четиридесет и два/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 079012 с площ от 3 440/ три хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м в местнот „Мишелика“
• Имот с планоснимачен № 076011 с площ от 4 662 /четири хиляди шестстотин шестдесет и два/ кв.м в местност „Мишелика“
• Имот с планоснимачен № 056002 с площ от 10 833 /десет хиляди осемстотин тридесет и три/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 053010 с площ от 35 251 /тридесет и пет хиляди двеста петдесет и един/ кв.м в местност „Деде бунар“
• Имот с планоснимачен № 032045 с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м в местност „Талашмана“
• Имот с планоснимачен № 195008 с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м в местност „Кюмюрлюка“

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
2.1. Имот с планоснимачен №217004, с площ от 4 000 /четири хиляди/ кв.м. в местност “Кюмюрлюка”.
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 33,20лв./тридесет и три лева и двадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.2. Имот с планоснимачен №196005, с площ от 3 756 /три хиляди седемстотин петдесет и шест/ кв. м. в местност „До село“
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.2, възлизаща на 26,30лв./двадесет и шест лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.3. Имот с планоснимачен № 196001 с площ от 6 160 /шест хиляди сто и шестдесет/ кв.м в местност „До село“
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.3, възлизаща на 43,12лв./четиридесет и три лева и дванадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.4. Имот с планоснимачен № 177010 с площ от 5 025 /пет хиляди и двадесет и пет/ кв. м в местност „До село“
2.4.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.4, възлизаща на 35,18лв./тридесет и пет лева и осемнадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.5. Имот с планоснимачен № 177009 с площ от 1 302 /хияда триста и два/ кв.м в местност „До село“
2.5.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.5, възлизаща на 8,98 лв./осем лева и деветдесет и осем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.6. Имот с планоснимачен № 177007 с площ от 861 /осемстотин шесдесет и един/ кв.м в местност „До село“
2.6.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.6, възлизаща на 5,94лв./пет лева и деветдесет и четири стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.7. Имот с планоснимачен № 177006 с площ от 1 187 /хиляда сто осемдесет и седем/ кв. м в местност „До село“
2.7.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.7, възлизаща на 8,19лв./осем лева и деветнадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.8 Имот с планоснимачен № 213004 с площ от 3 230 /три хиляди двеста и тридесет/ кв.м в местност „Новия блок“
2.8.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.8, възлизаща на 28,91лв./двадесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.9 Имот с планоснимачен № 156015 с площ от 5 682 /пет хиляди шестстотин осемдесет и два/ кв.м в местност „Новия блок“
2.9.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.9, възлизаща на 37,50лв./тридесет и седем лева и петдесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.10 Имот с планоснимачен № 156002 с площ от 4 650 /четири хиляди шестстотин и петдесет/ кв.м в местност „Новия блок“
2.10.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.10, възлизаща на 31,09лв./тридесет и един лева и девет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.11 Имот с планоснимачен № 154010 с площ от 3 008 /три хиляди и осем/ кв.м в местност „Новия блок“
2.11.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.11, възлизаща на 27,22лв./двадесет и седем лева и двадесет и две стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.12 Имот с планоснимачен № 151029 с площ от 13 928 /тринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем/ в местност „Новия блок“
2.12.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.12, възлизаща на 97,50лв./деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.13 Имот с планоснимачен № 108004 с площ от 9 430 /девет хиляди четиристотин и тридесет/ кв. м в местност „Футуля“
2.13.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.13, възлизаща на 66,01лв./шестдесет и шест лева и една стотинка/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.14 Имот с планоснимачен № 096018 с площ от 6 700 /шест хиляди и седемстотин/ кв.м в местност „Футуля“
2.14.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.14, възлизаща на 44,18лв/четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.15 Имот с планоснимачен № 111006 с площ от 10 800 /десет хиляди и осемстотин / кв.м в местност „Домуз дере“
2.15.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.15, възлизаща на 75,58лв./седемдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.16 Имот с планоснимачен № 094008 с площ от 18 001 /осемнадест хиляди и един/ кв.м. в местност „Домуз дере“
2.16.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.16, възлизаща на 126,01лв./сто двадесет и шест лева и една стотинка/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.17 Имот с планоснимачен № 083041 с площ от 11 000 /единадесет хиляди/ кв.м в местност „Домуз дере“
2.17.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.17, възлизаща на 72,05лв./седемдесет и два лева и пет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.18 • Имот с планоснимачен № 081007 с площ от 10 689 /десет хиляди шестстотин осемдесет и девет/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.18.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.18, възлизаща на 71,10лв./седемдесет и един лева и десет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.19 Имот с планоснимачен № 080048 с площ от 8 442 /осем хиляди четиристотин четиридесет и два/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.19.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.19, възлизаща на 55,30лв./петдесет и пет лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.20 Имот с планоснимачен № 079012 с площ от 3 440/ три хиляди четиристотин и четиридесет/ кв.м в местнот „Мишелика“
2.20.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.20, възлизаща на 22,26лв./двадесет и два лева и двадесет и шест стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.21 Имот с планоснимачен № 076011 с площ от 4 662 /четири хиляди шестстотин шестдесет и два/ кв.м в местност „Мишелика“
2.21.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.21, възлизаща на 30,30лв./тридесет лева и тридесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.22 Имот с планоснимачен № 056002 с площ от 10 833 /десет хиляди осемстотин тридесет и три/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.22.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.22, възлизаща на 72,27лв./седемдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.23 Имот с планоснимачен № 053010 с площ от 35 251 /тридесет и пет хиляди двеста петдесет и един/ кв.м в местност „Деде бунар“
2.23.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.23, възлизаща на 230,89лв./двеста и тридесет лева и осемдесет стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.24 Имот с планоснимачен № 032045 с площ от 1 200 /хиляда и двеста/ кв.м в местност „Талашмана“
2.24.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.24, възлизаща на 10,62лв./десет лева и шестдесет и две стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
2.25 Имот с планоснимачен № 195008 с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м в местност „Кюмюрлюка“
2.25.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.24, възлизаща на 21,00лв./двадесет и един лева/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

5. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 475/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, предложението за решение, ведно с Приложение 1.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 15; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 332
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:
П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 476/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост с с планоснимачен № 127002 находящ се в землището на с.Габър
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 12; За: 11; Против: 0; Въздържали се:1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 333
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с планоснимачен №127002, по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 556 кв.м./петстотин петдесет и шест квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет – Созопол, разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, поземлен имот с планоснимачен №127002, по плана на с.Габър, общ.Созопол, с площ 556 кв.м./петстотин петдесет и шест квадратни метра/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3709/18.02.2016 год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 490 лв./четиристотин и деветдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160081/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 477/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Росенец” з-ще с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция В т.1 от проектът за решение на трети и четвъртия ред думите „приета с Решение №1128/16.02.2015г.” да се запишат и четат „приета с Решение № 98/29.01.2016г.”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате ведно с корекцията на комисията.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 10; За: 10; Против: 0; Въздържали се:0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 334

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.. на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот №187 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 807 кв.м. /осемстотин и седем/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №187 по плана на местност „Росенец” землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 807 кв.м. /осемстотин и седем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №3918/04.04.2016год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 9 900,00лв./девет хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160079/04.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 478/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение, ведно с Приложение 1.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 335

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 480/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.49 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 336

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.49 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0047/07.04.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 488/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение, ведно с приложение 1.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 337

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани в Приложение 1.
2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост описани в Приложение 1.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите описани в Приложение 1, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса.
4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 491/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, със следната корекция: „В т.2 от проекта за решение думите“ чл.37 ал.4 т.1“ да отпаднат
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: В коя част на селото са парцелите?
Б.Чампарова: Новия път за Веселие.
Кр.Германова: Колеги други въпроси имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за промяна.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 338

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираните недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:

1.1.ПИ 61042.501.501, УПИ XII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
1.2.ПИ 61042.501.502, УПИ XI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
1.3.ПИ 61042.501.480,УПИ XXI-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 499 кв.м.
1.4.ПИ 61042.501.490,УПИ XXII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 494 кв.м.
1.5.ПИ 61042.501.475,УПИ XV-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
1.6.ПИ 61042.501.494,УПИ VIII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
1.7.ПИ 61042.501.496,УПИ VI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 516 кв.м.
1.8.ПИ 61042.501.495,УПИ VII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
1.9.ПИ 61042.501.473,УПИ XVII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
1.10.ПИ 61042.501.481,УПИ XX-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м

2.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява, след провеждане на необходимите процедури, учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, като на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва в раздел ІІ, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.”, като включва следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

2.1.ПИ 61042.501.501, УПИ XII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
2.2.ПИ 61042.501.502, УПИ XI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
2.3.ПИ 61042.501.480,УПИ XXI-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 499 кв.м.
2.4.ПИ 61042.501.490,УПИ XXII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 494 кв.м.
2.5.ПИ 61042.501.475,УПИ XV-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м.
2.6.ПИ 61042.501.494,УПИ VIII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
2.7.ПИ 61042.501.496,УПИ VI-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 516 кв.м.
2.8.ПИ 61042.501.495,УПИ VII-13033 в кв.38 по плана на с.Равадиново с площ от 512 кв.м.
2.9.ПИ 61042.501.473,УПИ XVII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м.
2.10. ПИ 61042.501.481,УПИ XX-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 501 кв.м

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 492/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба идеални части от имот 67800.505.58 – част на общинска собственост, находящ се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Г-н Кмете аз смятам, че на общината е по силите си да придобие останалата част от имота.
П.Рейзи: Казуса е доста сериозен, нямаме интерес да придобием частта.
Т.Янакиев: Собствеността е общинска, частна и държавна така ли е?
П.Рейзи: Според мен собственостт е общинска и държавна, г-н Аслани е имал претенции и съда му е възстановил някаква част.
Тук говорим за продажба на нашите идеални части под сградата. В случая г-н Аслани не си е изчистил собствеността с областна управа. Аз многократно пъти съм водил преговори с него да продадем заедно, но нищо не се е случило във времето.
Варианта, който предлагате г-н Дамянов изисква много голям финансов и времеви ресурс. Частно лице би се справил много по-бързо с процедурата.
Кр.Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 12; Против: 1; Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 339

1. Общински съвет на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва , „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г.”, като включва следният недвижим имот – частна общинска собственост: 111.5 кв.м., съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58
2. Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде по реда на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.2,т.2 от Закона за общинската собственост и чл.45,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, 111.5(сто и единадесет цяло и петдесет десети кв.м.), съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58, находящ се в гр.Созопол.
3. В случай на представяне на отказ по реда на чл.33 от Закон за собствеността от съсобственик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Созопол разрешава провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на идеални части от имот - частна общинска собственост:
3.1. 111.5(сто и единадесет цяло и петдесет десети кв.м.), съставляващи ½ ид.ч. от 223 кв.м.площ на целия поземлен имот с идентификатор 67800.505.58, находящ се в гр.Созопол, актуван като частна общинска собственост с акт № 1504/06.07.2010год
3.2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.3.1., възлизаща на 63600,00лв. (шестдесет и три хиляди и шестстотин лева), съгласно изготвена пазарна оценка № 20160085/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗС, ЗОС и НРПУРОС.

Хр.Бардуков: Аз искам да се обоснова защо гласувах „За“, мотивът ми е същия с който гласувах и на предходно заседание за идентична докладна записка за имот находящ се на ул.Крайбрежна.
Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 495/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.502 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XI-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 340

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Стоян Николаев Найденов, ЕГН ***********, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.502 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XI-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м., актуван с АОС № 1700/02.12.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160095/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 496/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.480 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 499 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 341

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Станислав Боянов Димитров, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.480 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXI-13033, в кв.37, целият с площ от 499 кв.м., актуван с АОС № 1218/17.03.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160096/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 497/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.495 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 342
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Спас Христов Спасов, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.495 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VII -13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м., актуван с АОС № 1696/25.11.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160097/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 498/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XX-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 343
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Спас Тодоров Глухчев, ЕГН *****, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м., актуван с АОС № 1219/17.03.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160092/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 499/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.496 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VI-13033, в кв.38, целият с площ от 516 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 344

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Николай Христов Спасов, ЕГН *********, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.496 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VI -13033, в кв.38, целият с площ от 516 кв.м., актуван с АОС № 4057/13.05.2016г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160089/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 500/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.475 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XV-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 345

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Николай Ванев Доскачаров, ЕГН ****, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.475 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XV -13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м., актуван с АОС № 1187/18.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160093/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 501/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.494 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII-13033, в кв.38, целият с площ от 512 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 346

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Иван Енчев Пазвантов, ЕГН **********, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.494 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ VIII -13033, в кв.38, целият с площ от 512кв.м., актуван с АОС № 1699/29.11.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160094/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 502/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.501 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 347

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Васил Недев Тодоров, ЕГН ******
, от с.Равадиново, общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.501 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XII-13033, в кв.38, целият с площ от 500 кв.м., актуван с АОС № 1697/29.11.2011г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160098/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 503/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 348

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Ваня Бойкова Михайлова, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XXII -13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м., актуван с АОС № 1220/24.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160090/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 504/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.473 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVII-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на вторият ред думите „чл.37, ал.4, т.1” да се запишат и четат „чл.37, ал.4, т.4”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 349

1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Борислав Илиев Костадинов, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в ПИ с идентификатор 61042.501.473 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XVII -13033, в кв.37, целият с площ от 501кв.м., актуван с АОС № 1190/11.02.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160091/16.05.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията давам думата на г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на единадесетото редовно заседание. На 25.05.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 481/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи от градското обзавеждане на територията на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще дам думата на Гл. Архитект да обясни къде се намират обектите. Скица №69 /10.05.2016 година
Р.Александров:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Скица №68 /10.05.2016година
Р.Александров:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: И като цяло предложението зе решение по Докладна записка с вх. № 481/ 13.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи от градското обзавеждане на територията на гр.Созопол ведно със скиците. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 350

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2016г., както следва:
Гр.Созопол:
1.Скица №69 /10.05.2016 година
2.Скица №68 /10.05.2016година

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 486/ 16.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол /пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 351
На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол /.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за застрояване в обхват на УПИ І8157 в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол / пи с идентификатор 67800.8.881 по КК на гр.Созопол /.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 493/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ VІІ-279, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.501.241 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: В т.1 от проекта за решение на втория ред, след думите администрация, „ал.4“ се заличава
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате ведно с предложението на комисията.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 352
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.501.504,общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.241, идентичен с УПИ ІІ-279, кв.31 по регулационен план на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ67800.501.504, общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.241, частна собственост с проектна площ на изменението от 12( дванадесет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 6850(шест хиляди осемстотин и петдесет )лв без вкл.ДДС, за 12( дванадесет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20160088/16.05.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.501.504, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 494/ 17.05.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІХ-181, кв.47а по регулационен план на с.Равадиново, идентичен с ПИ 61042.501.397 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 353

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а, ал.4 ,чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 61042.501.398,общинска собственост и съседен ПИ 61042.501.397, УПИ ІХ-181, кв.47а по регулационен план на с.Равадиново.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 61042.501.398, общинска собственост и съседен ПИ 61042.501.397, с проектна площ на изменението от 150( сто и петдесет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 5 350(пет хиляди триста и петдесет )лв без вкл.ДДС, за 150( сто и петдесет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20160087/16.05.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ УПИ ІХ-181,кв.47а, по регулационен план на с.Равадиново;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 61042.501.398, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Кр.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх. № 513/ 25.05.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Ново обсъждане на решение № 241 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 28.04.2016г., обективирано в Протокол № 10/28.04.2016г. на Общински съвет Созопол.
Докладната записка е разгледана по време на комисия и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Докладната е внесена предвид постъпила Заповед на Оластния управител на Област Бургас, с която е върнато за ново обсъждане Решение 241/ 28.04.2016. в съответната му част. Вносителят разясни, че законодателят изрично е регламентирал в закон (ЗЧРБ и ЗГР) задълженията на лицата осъществяващи хотелиерска дейност за водене на регистър в специални книги, както и за предоставяне на информацията в службата за административен контрол на чужденците или в районно управление на МВР по местонахождение на хотела, а прието решение във върната му за ново разглеждане част не може да урежда по различен начин вече уредени от закон обществени отношения. Поради това предлага и отмяната на решението в тази му част.
Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ИВАН ХАДЖИЕВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 354

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите изложени в Заповед № РД-09-22/12.05.2016г. на Областен управител на област Бургас, Общински съвет – Созопол отменя Решение № 241/28.04.2016г. в цитираната част, а именно:
“Оперативното подаване на информация в този регистър заменя ангажимента на обекта (тип места за настаняване) за водене на хартиен носител по чл. 28. ал.4 от ЗЧРБ.
Информация в този регистър заменя ангажимента на обекта по чл.99,ал.3 от ЗГР за водене на отседналите в специална книга. “

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам единадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...