:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 12/ 30.06.2016г.


ПРОТОКОЛ № 12

На 30.06.2016г., от 9:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Петя Чапевова – зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди да започнем заседанието искам да ви съобщя че е входирано от наши колеги писмо относно образуване на политически представителна група. По нашия правилник чл.14 ал.2 съм длъжна да обявя на предстоящото заседание и зачитам:
„РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНАГРУПА
Уважаема г-жо Председател на Общински съвет Созопол, Днес 29.06.2016 г. в гр. Созопол се проведе събрание на общинските съветници: Тихомир Янакиев, Тодор Дамянов, Виолета Арабаджиева, Станимир Андонов и Румен Димитров. На събранието се взе решение, съгласно чл. 13 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация", да се образува политически представителна група с наименование „Група на социалистите и земеделците в Общински съвет Созопол" и членове на групата: Тихомир Янакиев, Тодор Дамянов, Виолета Арабаджиева, Станимир Андонов, Румен Димитров. За председател на групата беше избран Тодор Дамянов. За заместник-председател на групата беше избран Румен Димитров“
Както на всяко заседание и сега ще започнем с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми г-н Кмете жителите на с.Присад питат, няма ли начин да се намали промишлената вода?
П.Рейзи: Това е стар проблем. Жителите на с.Присад дължат около 5-6 хил.лв. за ел. енергия на Община Созопол. Водомери не могат да се сложат. Най-лесно нещата могат да се сметнат на декар. Подръжката на помпите е много висока, защото те са стари и амортизирани Ако трябва и зависи от мен, бих прекъснал тази вода, но няма как, тъй като в с.Присад има проблем с питейната вода. Според мен хората от селото трябва да измислят начин за решаване на проблема и да ни направят предложение. Неразбориите идват от тези които са длъжници на общината.
Това което общината прави за момента е идеалния вариант, правим така, че хората да успяват да изкарват някаква продукция. Те изкарват продукти за лично ползване и не развиват търговия.
Аз съм готов на всякакви варианти за разисквания, градивни, за да излезем от проблема.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Аз имам два въпроса, единия е свързан с автобусната спирка на Черно море има маркировка, но няма навес. Автобусите си спират където си искат и също така спират на старото място. Вторият ми въпрос е във връзка с преместваемите обекти пред паметника в градската градина. В момента там има две сергии за царевица от двете страни на паметните плочи. Вие обещахте, че там няма да има сергии!
П.Рейзи: Сергиите ще ги погледна и ще ги изкараме извън зоната на паметника. По отношение на спирката все още Главния архитект не е направил предложение за подходящо място за поставяне на навеса, очевидно и той е затруднен, но ще го задвижа въпроса. За момента там има няколко пейки на които хората могат да отсядат.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Бардуков.
Хр.Бардуков: Г-н Кмете след като се извършиха ремонтни дейности в стария град, улица Аполония е в много лошо състояние, има пясък който при дъжд става много неприятно. Също така ако е възможно пейките които се намират в обхвата на амфитеатъра да бъдат боядисани? По отношение на спирката искам да изкажа мнение, че на старото си място тя беше по-добре.
П.Рейзи: За ул. Аполония пясъка за който говорите с времето ще слегне и излишното ще се отмие. Пейките ще ги погледна, ще ги боядисаме.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: По темата за чистотата на ул. Кирил и Методий е същото състоянието. Жените от чистотата бяха дошли и изметоха всичкия пясък, но го събраха на купки без да го изхвърлят и леко по леко той пак се разнесе.
П.Рейзи: Ще ги изпратим отново.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Отново по темата за чистотата на ул. Крайбрежна около новата сграда също има много пясък и там трябва да се обърне внимание.
П.Рейзи: Там ще остане така, тъй като трябва да се направи тротоар. Сградата не е завършена и поради тази причина се разбрахме с изпълнителя да го оставят на пясък до изграждане на тротоара.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-жа Лулева.
Св.Лулева: Аз нямам въпрос г-н Кмете по-скоро молба, ако е възможно да бъде напръскано за комари, защото тази година се наблюдава страхотно нашествие на комари в града.
П.Рейзи: Имаме сключени договори с фирми, те пръскат постоянно, но може би тази година предвид дъждовете и препаратите не са толкова ефективни.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Г-н Пинелов.
Г.Пинелов: Г-н Кмете на предходна сесия повдигнах въпроса и сега с риск да се повторя отново ще коментирам. Става въпрос за нерегламентирания паркинг пред галерия Ласкариди.
П.Рейзи: Постоянно минаваме и сега пак ще отиидат служителите. Но имайте предвид, че е и до съзнание, ние не може да се превърнем в падари. Благодаря за въпроса ще вземем мерки.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение на дневния ред, а именно:
V. Докладна записка с вх. № 618/ 28.06.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоцияцията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас
Имате ли други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма.
Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение на дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Сега като цяло да гласуваме дневния ред ведно с гласуваното допълнение
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 355

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 548/ 03.06.2016., от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно: Позиция по споразумение за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
2. Докладна записка с вх. № 574/ 07.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.)
3. Докладна записка с вх. № 597/ 16.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Созопол и РУП Созопол
4. Докладна записка с вх. № 598/ 16.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община Созопол и приемане на правилник за състава и дейността на комисията
5. Докладна записка с вх. № 601/ 16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
6. Докладна записка с вх. № 608/ 20.06.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Хасково.
7. Докладна записка с вх. № 610/ 21.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение № 295 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 27.05.2016г., обективирано в Протокол № 11/27.05.2016г. на Общински съвет Созопол
8. Докладна записка с вх. № 611/ 21.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение № 335 от 27.05.2016г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 11/27.05.2016г.
9. Докладна записка с вх. № 612/ 21.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №337 от 27.05.2016г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 11/27.05.2016г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
10. Докладна записка с вх. № 533/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Образование – детски градини“
11. Докладна записка с вх. № 581/ 10.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Споразумение между кандидат и партньор
12. Докладна записка с вх. № 591/ 15.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
13. Докладна записка с вх. № 534/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.116 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх. № 535/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.118 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
15. Докладна записка с вх. № 536/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
16. Докладна записка с вх. № 537/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.140 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
17. Докладна записка с вх. № 538/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.177 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
18. Докладна записка с вх. № 539/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.179 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
19. Докладна записка с вх. № 540/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.188 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
20. Докладна записка с вх. № 541/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.189 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
21. Докладна записка с вх. № 542/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.191 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
22. Докладна записка с вх. № 543/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.225 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
23. Докладна записка с вх. № 544/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.280 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
24. Докладна записка с вх. № 545/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.293 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
25. Докладна записка с вх. № 546/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 67800.504.431, отреден за „За друг вид обществен обект”, по Кадастрална карта на гр.Созопол
26. Докладна записка с вх. № 547/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 81178.41.1015, отреден за ТП, по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
27. Докладна записка с вх. № 577/ 08.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр.Черноморец
28. Докладна записка с вх. № 589/ 14.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот , предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с. Равадиново
29. Докладна записка с вх. № 587/ 14.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собстъвеност – УПИ XXII-13033, в кв.37, целия с площ от 500кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с имот с идентификатор 61042.501.489 по КК за с.Равадиново
30. Докладна записка с вх. № 588/ 14.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селиеЮ с.Атия, Община Созопол
31. Докладна записка с вх. № 600/ 16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти – земеделска земя от „мери и пасища“ в „друга територия заета от селското стопанство“
32. Докладна записка с вх. № 603/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се, з-ще с.Крушевец, община Созопол.
33. Докладна записка с вх. № 604/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Индже войвода.
34. Докладна записка с вх. № 605/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Равна гора, Община Созопол
35. Докладна записка с вх. № 606/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се з-ще с.Росен, Община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
36. Докладна записка с вх. № 528/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ I общ /ПИ61042.501.486 по КК на с.равадиново/ в кв.37 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
37. Докладна записка с вх. № 529/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Оптично кабелно захранване на Базова станция BS3238“, в УПИ I-973 с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина“, к.к. „Света София“, землище гр.Созопол
38. Докладна записка с вх. № 530/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ81178.36.413, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, с отреждане за „сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ в „Производствено – обслужваща зона“, за изграждане на „Базова станция №BGS 0479.A000 – Atiya Nova“
39. Докладна записка с вх. № 531/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел за захранване на „жилищна сграда“ в ПИ81178.5.345 /бивш №000112/, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, по Договор за присъединяване №1120066434/2013г.
40. Докладна записка с вх. № 554/ 07.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-576, кв.39 по регулационен план на с.Росен , идентичен с ПИ 63029.501.464 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
41. Докладна записка с вх. № 584/ 13.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108001, 108006, 108007 и 108008 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
42. Докладна записка с вх. № 592/ 15.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП- Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І“За озеленяване и кооперативен пазар /ПИ 81178.501.98 по КК/ и УПИ VІ“За снек бар Панорама“/ПИ81178.501.99/ в кв.7 по плана на гр.Черноморец, община Созопол
43. Докладна записка с вх. № 599/ 16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
V. Докладна записка с вх. № 618/ 28.06.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоцияцията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас

Кр.Германова: Преминаваме към дневния ред по първа точка давам думата на г-н Бардуков – Председател на комисията по законност да зачете становището й.
Хр.Бардуков: Становище на комисията по по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на дванадесетото редовно заседание. На 27.06.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 548/ 03.06.2016., от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно: Позиция по споразумение за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция: В проектът за решение думите „На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.55, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация” да се запишат и четат „ На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА“ и на петия ред да се запише и чете „Общински съвет Созопол приема следната предварителна позиция“
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Уважаеми общински съветници, Трансатлантическото партньорство, което се готви между САЩ и ЕС е плашещо, тъй като няма яснота и конкретика. Няма никаква информация за този пакт и никой незнае какво ще се случи след подписването на това търговско партньорство. Никой не казва както виждате и в докладната записка, че трябва да прекратим преговорите за партньорство, тъй като свободната търговия е едно хубаво нещо, стига тя да е взаимно изгодна и да се базира на стабилни принципи. Това са ми мотивите. В западна Европа започва да се надига едно мощно течение във връзка с желанието на хората да има една прозрачност и яснота при приемането на това партньорство.
Въпреки, че сме много далече ние не можем да сме безучастни всички сме разумни хора и трябва да имаме позиция. Позиция която да защитава не само нас, а и бъдещето на нашите деца и внуци, тъй като подпише ли се това партньорство то ще е дългосрочно. С нашето решение ние ще изкажем една предварителна позиция и няма да накривим ничия шапка в Америка или пък в Европа.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси? Г-н Кмете.
П.Рейзи: Уважаеми общински съветници и г-жо Председател, въпроса е след като вземете такова решение какво ще се случи с него? Ако идеята е да покажем на България, че Общински съвет Созопол не е безучастен и ако е възможно на европейските депутати да им насочим вниманието напълно подкрепям идеята. Но ако ще гласувате едно решението, което ще остане тук в Общинския съвет не намирам логика.
Т.Янакиев: Благодаря ви г- н Кмете въпросът ви е резонен, отговора е в първата част на вашето изказване, точно това целя. Аз няма предвид да си гласуваме нещо, което да си остане в нашия Общински съвет. Ние в лицето на г-жа Германова имаме представител в НАПОС, чрез вас тази наша инициатива може да бъде популяризирана в НСОРБ. Аз искам да помоля г-жа Германова по-какъв начин това наше решение да достигне до сдружението на което тя е председател.
П.Рейзи: Имайте предвид, че все още няма становище на държавата България по темата.
Кр.Германова: Аз искам да изкажа и своето мнение нашите решения се взимат на основата на яснота какво всъщност разглеждаме и за какво взимаме позиция. Аргументи от вносителя има, но аз не виждам акта върху който ние трябва да вземем решение. За мен Общинския съвет взима решения върху явно представени документи и видими за обществеността и за самия общински съвет. Г-н Янакиев говорихме относно подкрепата от чужди общини по въпроса, вие ми представихте документ също и аз го открих в интернет и всъщност да уведомя колегите. Става въпрос за една декларация от ПАН Европейска среща на местните власти от Испания в Барселона. Тази декларация изразява становище това, че не е искано мнението на местните общини по време на тези споразумения и никъде не описано какво представлява самото споразумение. То не е и прието. Ако ние трябва да вземем някакво решение и някаква позиция за това да се чуят нашите думи то трябва да го направим след сключване на самото споразумение. Тогава всяка една държава трябва да ратифицира споразумението сключено в Европейския съюз и мисля че тогава ние трябва да обединим усилия и да накараме нашите властимащи да не ратифицират споразумението. Аз изразявам своесто собствено мнение без да обременявам никого с него. В никакъв случай това не означава, че съм против защита на селските стопанство и всичко което касае България. Аз лично ще се въздържа не защото съм против или за, а защото нямам информация за същността на споразумението.
Т.Дамянов: Важно е да уточним, че ние не заемаме позиция „против“ споразумението с тази докладна. Става дума да вземем една предварителна позиция за начините по които то се случва. Ние гласуваме едни принципи за прозрачност за обществен дебат. Не виждам нищо лошо във взимането на едно такова решение за нашата предварителна позиция. Да го отразим в медиите.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли? Г-н Бардуков.
Хр.Бардуков: Аз тъй като подкрепих идеята и изпратих докладната на моя професор за информация, който каза, че в пъти по-голяма тежест би имала една декларация с изразена позиция. Има вероятност да „олекнете“ като институция, решението няма юридическа стойност казва той. Ние не сме страна по този договор. Аз съм разколебан как да гласувам.
Т.Янакиев: Г-жо Германова доводите ви бяха абсолютно разумни и резонни и неоспорими, но аз искам да кажа само, че когато това нещо стане факт ще е прекалено късно. И да кажа на г-н Бардуков, че ние сме страна по това споразумение. Предполагам, че още дълго можем да изказваме позициите си и за това ви предлагам да гласуваме.
Кр. Германова: Не мога да спра колегите да изказват позицията си. Имате ли други коментари колеги? Г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Аз съм против предвид това, което съм прочел за така готвеното споразумение между ЕС и САЩ. Аз съм привърженик на референдумите и смятам, че ефекта ще е много по-добър ако се направи референдум.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 5 гласа , „Против” – 2 гласа , „Въздържали се” – 9 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 356
Общински съвет Созопол не приема решението, предложено с докладна записка с вх.№548/03.06.2016., от Тихомир Янакиев – Общински съветник, относно: Позиция по споразумение за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 574/ 07.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.)
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Андонов
Ст.Андонов: Г-жо Председател в чл.63 е записано „размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф“ това не можах да го намеря.
А.Попова: Това е от Закона за местните данъци и такси.
Кр.Германова: Ами в такъв случай предлагам да го допълним „размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф от ЗМДТ“ Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате предложението за решение, ведно с допълнението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ Против
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 13; Против: 1; Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 357

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол,като се създава нов раздел VII в глава II, както следва:
В гл.II, раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници”(нов)
Чл.59.(в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 60..(в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в абсолютна сума е 1000,00 лв. Определя се ежегодно срок до 31 октомври за следващата година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 61. ( в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 62. (в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 63. (в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ , където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф от ЗМДТ;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 64. (в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 65. (в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 597/ 16.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Подписване на Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Созопол и РУП Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Г-жо Председател, аз внимателно се запознах с написаното по докладната, много добре написани неща и въпросът ми е не са ли това задълженията на полицията по принцип. Защо трябва да сключваме споразумение с полицията да си върши задълженията.
П.Чапевова: Уважаеми общински съветници и г-жо Председател, далеч сме от идеята да изпълняваме задълженията на полицията, напротив това което е описано и до днешна дата се изпълнява без подписано споразумение в единодействие. Това е развитие на държавната политика и се цели добро взаимодействие.
Т.Янакиев: Аз не казвам, че ние ще въшим работата на полицията, дори не съм си го и помислил. Аз казвам, че ние създаваме едно такова партньорство с полицията с оглед на това тя да си върши задълженията. Защото чета тука „ за осигуряване на безопастност на движението; предотвратяване от вандализъм и т.н.“ това са си все неща вменени по Закона за МВР на полицията. Това не са неща които ние сега с това партньорство ще им вменим.
Кр.Германова: Аз бих искала да допъля, тук е написано това споразумение дефинира ангажиментите които страните поемат относно сработване и реализация на съвместната дейност. С това споразумение ние не задължаваме полицията да извършва някаква дейност, просто коментираме мероприятията и насоките по които ще работим съвместно, а че в тези области ние ще си сътрудничим.
Имате ли други въпроси? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 358
1.Одобрява Проекта на Споразумение за обществен ред и и сигурност между Община Созопол и РУП Созопол.
2.Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Споразумението.


Докладна записка с вх. № 598/ 16.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ в община Созопол и приемане на правилник за състава и дейността на комисията.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Първо по отношение на създаването на Местна комисия за обществен ред и сигурност Община Созопол за мандат 2015 – 2019 г.? Няма. Колеги имате ли въпроси по така предложения проект за Правилник за състава и дейността на местната комисия за обществен ред и сигурност? Г-н Андонов.
Ст. Андонов:Уважаема г-жо Председател, след направена консултация с юристите предлагам следните предложения в проекта за правилник, а именно:
Чл.3 ал.3 да придобие следната редакция "Изготвя отчети за своята дейност на всеки шест месеца и ги представя в Общински съвет Созопол;"
Чл.5 ал.3 т.1 да придобие следната редакция Председател на Постоянната комисия "Законност, обществен ред и сигурност,граждански права,молби и жалби" към Общински съвет гр.Созопол.
В чл.5 ал 3 т.2 да придобие следната редакция Председател на Постоянната комисия "Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания" към Общински съвет гр.Созопол.
Кр.Германова: Подлагам на гласуване предложените промени в проекта за правилник:
„Чл.3 ал.3 да придобие следната редакция "Изготвя отчети за своята дейност на всеки шест месеца и ги представя в Общински съвет Созопол;" Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 6 гласа , „Против” – 7 гласа , „Въздържали се” – 2 гласа, не се приема.
Чл.5 ал.3 т.1 да придобие следната редакция ”Председател на Постоянната комисия "Законност, обществен ред и сигурност,граждански права,молби и жалби" към Общински съвет гр.Созопол”. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, приема се.
Чл.5 ал.3 т.2 да придобие следната редакция „Председател на Постоянната комисия "Здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания" към Общински съвет гр.Созопол”.Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, приема се.
Колеги сега ще Ви моля да гласуваме по докладната записка за създаване на Местна комисия за обществен ред и сигурност Община Созопол за мандат 2015 - 2019 г.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 359
1. Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност Община Созопол за мандат 2015 – 2019 г.

Кр.Германова: Сега ще Ви моля да гласуваме за приемане на Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност, ведно с приетите промени, които гласувахме по – горе. Моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 360
2. Приема Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 601/ 16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев
Т.Янакиев: Това е предложение, не е била незаконна на времето нашата?
Б.Чампарова: Закона за Концесиите е отменен и някъде са останали думички за коригиране, чисто козметични са промените и малко повече за актуването.
Кр.Германова:Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 361

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост:
1. В Чл.12 съществуващия текст става ал.1 и се създава ал.2 със следното съдържание:
„(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.1, Кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.”
2. Чл.14 се отменя.
3. Създава се чл.15а със следното съдържание:
„Чл.15а (1) Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.
(2) Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.
(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1 - 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.”
4. В глава осма се допълва заглавието и същото придобива следната редакция: „РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
5. Създава се чл.95а със следното съдържание:
„Чл.95а (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост.
(2) Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински имоти, с изключение на посочените в чл. 56, ал. 2 от ЗОС.
(3) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" има следните основни функции и задачи с оглед съставянето на актовете за общинска собственост и отразяване на промените по тях:
1. издирва и завзема незаетите от общината имоти и вещи - общинска собственост;
2. съставя актовете за общинска собственост на имотите и актовете за поправка на актовете за общинска собственост, отбелязва действията по управление или разпореждане с тях, както и отписването на имотите от актовите книги;
3. съхранява втория екземпляр от вписаните актове за общинска собственост, както и досиетата към тях;
4. създава и поддържа главния регистър за публичната общинска собственост и главния регистър за частната общинска собственост;
5. прави проверки и издава удостоверения за наличието или липсата на реституционни претенции към общински имоти;
6. издава удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за общинска собственост;
7. издава удостоверения за наличието или липсата на съставени актове за общинска собственост;
8. вписва в Службата по вписванията утвърдените актове за общинска собственост и актовете за поправка.
6. Създава се чл.95б със следното съдържание:
„Чл.95б (1) Регистрите с актовете по чл. 95а са публични. Заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" е длъжни да дава справки по актовете за общинска собственост при поискване.
(3) Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете за общинска собственост може да бъде и устна.
(4) Когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено искане за справка.
(5) В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по ал. 3 Отдел "Правни дейности и управление на собствността" издава служебно удостоверение или копие от искания документ. При получаване на копие от документи се събират такси по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
(6) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" може да откаже исканата справка, при условие че исканата информация ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна.
(7) Отдел "Правни дейности и управление на собствността" не предоставя информация за общинските имоти, ако същата е свързана с оперативната подготовка на актовете и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 608/ 20.06.2016г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Хасково.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 362

Общински съвет Созопол одобрява предложения проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между община Созопол и община Хасково, Република България и дава съгласието си кмета на Община Созопол да подпише споразумението.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 610/ 21.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение № 295 в съответна му част, прието на проведеното заседание на 27.05.2016г., обективирано в Протокол № 11/27.05.2016г. на Общински съвет Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев
Т.Янакиев: Ако може юристите да ни обяснят кое е незаконосъобразното от това което гласувахме миналия път, защо се случва така?
Г.Георгиева: Незаконосъобразна се оказа частта със първоначалната такса и престоя, защото не са регламентирани в Закона. Общински съвет може да определя само цената за пробег т.е. за движението. Останалите правомощия са в ръцете на превозвачите. Сега си отменяме Решение в часта за цената за престой и първоначална такса
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ Въздържал се
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 363
1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-29 от 07.06.2016г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя Решение № 295/27.05.2016г., в частта му по т.1.2, с която е определена първоначална такса – 3.00 лв. и цена за престой за една минута -0.50 лв.
В останалата си част решението остава непроменено.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати на Областен управител на област Бургас. В случай, че е образувано административно производство препис от решението да се изпрати и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяването на производството.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 611/ 21.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение № 335 от 27.05.2016г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 11/27.05.2016г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната?. Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Отново юристите да ни обяснят!
Г.Георгиева: Тази и следващата докладна касаят отдаването под наем на земеделски имоти. При проверката се установи, че тези имоти са предоставени на Общинска служба земеделие преди доста време за включване в плана за обезщетение, който все още нямаме. Земите стоят така пустеещи, а има желание да бъдат стопанисвани именно за това и на предходната сесия бяха предложени за решение. Но областна управа имат някакви опасения, че ще се променят категория или вид или, че от земеделски имоти ще станат овощни градини и т.н. Така решихме за да не влизаме в съда да ги отменим и да ги предложим на следваща сесия със съответните ограничения.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси по докладната?. Г-н Дамянов
Т.Дамянов: До колокото разбирам на следваща сесия пак ще го гласуваме, но с корекции? И не беше ли възможно сега да ги направим тези корекции и да приключваме?
Г.Георгиева: Ами не няма такава възможност тъй като са конкурси и трябва да се оправят условията.
Т.Янакиев: Има ли в прогнозирано бъдеще възможност за приключване на сагата с обезщетенията на собственици?
Г.Гергиева: Ами много трудно бих могла да кажа. Има, но в крайна сметка не можем да уточним с Областна служба земеделие колко преписки отпаднаха и колко още територия липсва която да допълним. Всеки изчислява и всеки има различен списък с имоти за обезщетение.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ Против
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 1; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 364
1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-31 от 09.06.2016г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 335, от заседание проведено на 27.05.2016г. обективирано в протокол №11/27.05.2016г. на Общински съвет.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати на Областен управител на област Бургас.
В случай, че е образувано административно производство препис от решението да се изпрати и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяването на производството.

Хр.Бардуков:Докладна записка с вх. № 612/ 21.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отмяна на решение №337 от 27.05.2016г. на Общински съвет Созопол, обективирано в Протокол № 11/27.05.2016г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ Против
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 1; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 365

1.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.22 от ЗМСМА, както и след като взе предвид изложените мотиви в Заповед РД –09-30 от 09.06.2016г. на Областен управител на област Бургас и като съобрази, че от така приетото решение не са придобити права от трети лица, отменя свое решение № 337, от заседание проведено на 27.05.2016г. обективирано в протокол №11/27.05.2016г. на Общински съвет.
2.Препис от решението по т.1 да се изпрати на Областен управител на област Бургас.
В случай, че е образувано административно производство препис от решението да се изпрати и до Административен съд гр.Бургас с искане за прекратяването на производството.

Кр.Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Пенка Щерионова – Председател на комисията по финанси и бюджет, да зачете становището й.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на дванадесетото редовно заседание. На 27.06.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията. На заседанието присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 533/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Образование – детски градини“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 366

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната и допълва списъка на пътуващите служители и вписва:
Дейност 315- Сезонни детски градини
- Недялка Стоянова Атанасова – учител в ОДЗ”Здравец” гр. Созопол с право на транспортни разходи по маршрут с.Атия –гр. Созопол- с. Атия, считано от датата на назначаването , до датата на освобождаването и от длъжност.
Дейност 311- Целодневни детски градини и Обединени детски заведения
- Милена Никова Гюрова – старши учител в ОДЗ”Здравец” гр. Созопол, с право на транспортни разходи по маршрута гр. Созопол-с. Равадиново- гр. Созопол,считано от датата на назначаването и.
- Елисавета Димитрова Дренкарова – мл. учител в ЦДГ”Детелина” с.Росен, с право на транспортни разходи по маршрута гр. Созопол- с. Росен- гр. Созопол, считано от датата на назначаването и.
2. Да се заличи от списъка за транспортни разходи във Функция”Образование-детски градини” , дейност 311-ЦДГ и ОДЗ, лицето Сийка Апостолова Желева – старши учител в ЦДГ”Делфинче” гр. Черноморец поради пенсиониране , считано от 01.06.2016г.
.
П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 581/ 10.06.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Споразумение между кандидат и партньор
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 367

1. Одобрява Проекта на Споразумение между Кандидата и партньорите за реализирането на проект BG05M2OP001-3.001-0036 “Готови за успех“ по ОП Наука и образование за интелигентен растеж
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише споразумението

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 591/ 15.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
По предложение на вносителя да се добави нова точка 1.3, а именно:
1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 50 880лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 460 000лв. 50 880лв. 409 120лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-изграждане на обект "Дъждовна
канализация ул.Републиканска"
- І-ви етап" гр.Созопол в т.ч.
проектиране, СМР, строителен и
авторски надзор и други 460 000лв. 50 880лв. 409 120лв.
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 50 880лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 90 840лв. 50 880лв. 141 720лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения:
-изработка, доставка и монтаж на
метални навигационни буйове в
района на Созополски залив за
обект „Дълбокоморско заустване” 0лв. 31 680лв. 31 680лв.

-доставка на 4 бр.навигационни
светлини за буйове 0лв. 19 200лв. 19 200лв.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната ведно с допълнението.

Кр.Германова: Колеги давам Ви думата за въпроси по бюджета, след което влизаме в процедурата на гласуване. Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Приключва ли малкия проблем с дълбокоморското заустване? След като гласуваме тези пари приключваме ли този обект?
П.Чапевова: По отношение на дълбокоморското заустване и всички обекти от водния цикъл всичко е приключило. Преди да бъде пуснат обекта е съгласуван с всички институции изпратен е картен материал и т.н. и всичко е нанесено на навигационните карти. Трябвало е по време на строителството да ни направят тези указания за тези буйове, които маркират трасето на тръбата отгоре, за безопастност. Никакви други средства няма да се харчат.
Сега на един по следващ етап тъй като ние сме хората които трябва да подържаме тези съоръжения в изправност, не се знае. Не можем да отговаряме за бъдещи бури или проблеми. Гаранционни срокове за съоръженията има и ще си ги търсим от строителя ако се налага.
Т.Дамянов: За тези буйове се предвиждат 4 лампи?
П.Чапевова: Всичко което се закупува е изцяло по предписание на морска администрация Бургас
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Да разбирам, че няма въпроси. Давам думата г-жа Щерионова.
П.Щерионова: 1.1.Функция „Общи държавни служби" - дейност 122 „Общинска администрация" - увеличение със 175 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става § 10-00 - издръжка 980 102лв. 175 000лв. 1 155 102лв.в т.ч.§ 10-30 - текущ ремонт 50 000лв. 175 000лв. 225 000лв.- за авариен ремонт на сграда- кметство в УПИ ІІ, кв.30с. Индже войвода 0лв. 175 000лв. 175 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ Въздържал се
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 1

П.Щерионова: 1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности" - намаление със 175 000лв. по дейности и параграфи, както следва: -Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" - намаление със 175 000 лв. по параграфи и обекти, както следва: било намаление става §52-00 - придобиване на ДМА 1 751 235лв. 175 000лв. 1 576 235лв. в т.ч.подпараграф 52-06 -изграждане наинфраструктурни обекти:-Реконструкция Градски стадион гр.Созопол -СМР, строителен и авторски надзор към игрално поле,външни ел.и ВиКвръзки и направа на стена,заснемане и вписване в кадастъра. Информационно табло за Градски стадион- в т.ч. СМР,доставка и монтаж и други 121 066лв. 100 000лв. 21 066лв.-Спортен център с трибуни в УПИ І - 1017,кв.87 гр.Созопол в т.ч.строителен и авторски надзор и консултански услуги и други непредвидени разходи 58 188лв. 42 000лв. 16 188лв.-Търговски комплекс с покрити трибуни в УПИ І - 1017 кв.87, авторски и строителен надзор и други 63 379лв. 33 000лв. 30 379лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация" - намаление с 50 880лв. по параграфи, както следва: било намаление става § 52-00 - придобиване на ДМА 460 000лв. 50 880лв. 409 120лв. в т.ч.подпараграф 52-06 -изграждане на инфраструктурни обекти: -изграждане на обект "Дъждовна канализация ул.Републиканска" - І-ви етап" гр.Созопол в т.ч. проектиране, СМР, строителен и авторски надзор и други 460 000лв. 50 880лв. 409 120лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0


П.Щерионова: Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места" - увеличение с 50 880лв. по параграфи, както следва: било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 90 840лв. 50 880лв. 141 720лв.в т.ч.подпараграф 52-03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:-изработка, доставка и монтаж на метални навигационни буйове в района на Созополски залив за обект „Дълбокоморско заустване" 0лв. 31 680лв. 31 680лв.-доставка на 4 бр.навигационнисветлини за буйове 0лв. 19 200лв. 19 200лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
ЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи,
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 368

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение със 175 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 980 102лв. 175 000лв. 1 155 102лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 175 000лв. 225 000лв.
- за авариен ремонт на сграда-
кметство в УПИ ІІ, кв.30
с. Индже войвода 0лв. 175 000лв. 175 000лв.

1.2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намаление със 175 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” – намаление със 175 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:
било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 1 751 235лв. 175 000лв. 1 576 235лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Реконструкция Градски стадион гр.Созопол –
СМР, строителен и авторски надзор
към игрално поле,външни ел.и ВиК
връзки и направа на стена,заснемане
и вписване в кадастъра. Информационно
табло за Градски стадион- в т.ч. СМР,
доставка и монтаж и други 121 066лв. 100 000лв. 21 066лв.

-Спортен център с трибуни в УПИ І - 1017,
кв.87 гр.Созопол в т.ч.строителен
и авторски надзор и консултански
услуги и други непредвидени разходи 58 188лв. 42 000лв. 16 188лв.

-Търговски комплекс с покрити трибуни
в УПИ І - 1017 кв.87, авторски и
строителен надзор и други 63 379лв. 33 000лв. 30 379лв.
1.3.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – намаление с 50 880лв. по параграфи, както следва: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 460 000лв. 50 880лв. 409 120лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-изграждане на обект "Дъждовна
канализация ул.Републиканска"
- І-ви етап" гр.Созопол в т.ч.
проектиране, СМР, строителен и
авторски надзор и други 460 000лв. 50 880лв. 409 120лв.
-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 50 880лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 90 840лв. 50 880лв. 141 720лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения:
-изработка, доставка и монтаж на
метални навигационни буйове в
района на Созополски залив за
обект „Дълбокоморско заустване” 0лв. 31 680лв. 31 680лв.

-доставка на 4 бр.навигационни
светлини за буйове 0лв. 19 200лв. 19 200лв.

П.Щерионова: Кметство с.Зидарово 2.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби" дейност 122 „Общинска администрация " с 1 500 лв. по параграфи, както следва: било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.в т.ч.подпараграф 52-03- придобиванена др.оборудв.машини и съоръж.- закупуване на храсторез за нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв. 2.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" с 300 лв. по дейности и параграфи, както следва: -Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - намаление с 300лв. било намаление става§ 10-00 - издръжка 500лв. 300лв. 200лв.в т.ч. § 10-16 - вода,горива,енергия 500лв. 300лв. 200лв. 2.3.Намалява плана на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" с 1 200 лв. по дейности и параграфи, както следва: Дейност 525 „Клубове на пенсионера" - намаление с 1 200лв. по параграфи, както следва: било намаление става§ 10-00 - издръжка 3 000лв. 1 200лв. 1 800лв.в т.ч. § 10-15 - материали 800лв. 200лв. 600лв.§ 10-16 - вода,горива,енергия 2 000лв. 1 000лв. 1 000лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Кметство с.Присад 2.4.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби" дейност 122 „Общинска администрация " в обема на общите разходи за дейността по параграфи , както следва: било намаление става§ 10-00 - издръжка 9 600лв. 1 500лв. 8 100лв.в т.ч.§ 10-15 - материали 1 000лв. 500лв. 500лв.§ 10-16 - вода,горива,енергия 1 200лв. 500лв. 700лв.§ 10-20 - разходи за вън.услуги 2 600лв. 500лв. 2 100лв. било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.в т.ч.подпараграф 52-03- придобиванена др.оборудв.машини и съоръж.-закупуване на храсторез за нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0

П.Щерионова: Кметство с.Равна гора 2.5.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби" дейност 122 „Общинска администрация " в обема на общите разходи за дейността по параграфи , както следва: било намаление става§ 10-00 - издръжка 16 000лв. 1 500лв. 14 500лв.в т.ч.§ 10-15 - материали 6 100лв. 1 500лв. 4 600лв.. било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.в т.ч. подпараграф 52-03- придобиванена др.оборудв.машини и съоръж. -закупуване на храсторез за нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 369

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на долупосочените кметства в рамките на приетите им от Общински съвет бюджети за 2016г. в частта за местни дейности, както следва:
Кметство с.Зидарово
2.1.Увеличава плана на разходите във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” с 1 500 лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване на храсторез за
нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

2.2.Намалява плана на разходите във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” с 300 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – намаление с 300лв.
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 500лв. 300лв. 200лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 500лв. 300лв. 200лв.

2.3.Намалява плана на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с 1 200 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Дейност 525 „Клубове на пенсионера” – намаление с 1 200лв. по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 3 000лв. 1 200лв. 1 800лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 800лв. 200лв. 600лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 2 000лв. 1 000лв. 1 000лв.

Кметство с.Присад
2.4.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи , както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 9 600лв. 1 500лв. 8 100лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 1 000лв. 500лв. 500лв.
§ 10-16 – вода,горива,енергия 1 200лв. 500лв. 700лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 2 600лв. 500лв. 2 100лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на храсторез за
нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

Кметство с.Равна гора
2.5.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” в обема на общите разходи за дейността по параграфи , както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 16 000лв. 1 500лв. 14 500лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 6 100лв. 1 500лв. 4 600лв..

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 500лв. 1 500лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
-закупуване на храсторез за
нуждите на кметството 0лв. 1 500лв. 1 500лв.

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.2.1, т.2.4, и т.2.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г./Приложение №1 / било намаление ставаОбщо капиталови разходи: 5 980 501лв. 170 500лв. 5 810 001лв.От-собствени средства за местни дейности 5 581 401лв. 170 500лв. 5 410 901лв.
Кр.Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
Общо гласували: 13; За: 13; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 370

3.Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.2.1, т.2.4, и т.2.5 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г./Приложение №1 /
било намаление става
Общо капиталови разходи: 5 980 501лв. 170 500лв. 5 810 001лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 581 401лв. 170 500лв. 5 410 901лв.

Кр.Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред, доклада на комисията по общинска собственост. Давам думата на г-жа Светлана Лулева.
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане ан дванадесетото редовно заседание. На 27.06.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха Светлана Лулева – Председател и Янчо Георгиев; Тодор Дамянов и Христо Бардуков. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 534/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.116 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 371
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 325 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.116 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 440,40 лв. /четиристотин и четиридесет лева и 40 ст./, обективирана в оценителен протокол №0067/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 535/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.118 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 372
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 425 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.118 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 576,00 лв. /петстотин седемдесет и шест лева/, обективирана в оценителен протокол №0068/01.06.2016г.
Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 536/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.132 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 373

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.132 /целият имот с площ от 456 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,58 лв. /четиристотин и шест лева и 58 ст./, обективирана в оценителен протокол №0069/01.06.2016г.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 537/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.140 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 374
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.140 /целият имот с площ от 717 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,14 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 14 ст./, обективирана в оценителен протокол №0070/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 538/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.177 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 11; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 375
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 638 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.177 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 864,60 лв. /осемстотин шестдесет и четири лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0071/01.06.2016г.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 539/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.179 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 376
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.179 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0072/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 540/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.188 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 377

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 260 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.188 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 352,40 лв. /триста петдесет и два лева и 40 ст./, обективирана в оценителен протокол №0073/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 541/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.189 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 378

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.189 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0074/01.06.2016г.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 542/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.191 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 379
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.191 /целият имот с площ от 635 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,14 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 14 ст./, обективирана в оценителен протокол №0075/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 543/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.225 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 380
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.225 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0076/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 544/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.280 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 381
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.280 /целият имот с площ от 708 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 813,14 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 14 ст./, обективирана в оценителен протокол №0077/01.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 545/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.293 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 382
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.293 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 542,12 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 12 ст./, обективирана в оценителен протокол №0078/01.06.2016г.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 546/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 67800.504.431, отреден за „За друг вид обществен обект”, по Кадастрална карта на гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 383
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 11.44 (единадесет цяло и четиридесет и четири десети) кв.м., с едноетажен обем, и с височина до 2,50м и сервитут на съоръжението от 31.80(тридесет и едно цяло и осемдесет десети)кв.м. в ПИ 67800.504.431 по Кадастрална карта на гр. Созопол , по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 67800.504.431 от 858 кв.м., и при граници и съседи от всички страни – 67800.504.430; 67800.504.433; 67800.504.432; 67800.504.318; 67800.504.319.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 4 549 лв.(четири хиляди петстотин четиридесет и девет лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №253 /27.05.2016г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 547/ 03.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 81178.41.1015, отреден за ТП, по Кадастрална карта на гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 384
1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, ПРАВОТО НА СТРОЕЖ за изграждането на Трансформаторен пост/БКТП/ със застроена площ от 6.30(шест цяло и тридесет десети кв.м.), с едноетажен обем с височина до 2,50м., сервитут на съоръжението от 15(петнадесет) кв.м., в ПИ 81178.41.1015, по Кадастрална карта на гр.Черноморец и идентичен с УПИ І”За трафопост”, с.о.Червенка, м.Аклади, по предвиждания на подробно устройствен план и технически инвестиционен проект , с площ на целият ПИ 81178.41.1015 от 210 кв.м., и при граници и съседи от всички страни –81178.5.339 и 81178.41.1014.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта , възлизаща на 3 583 лв.(три хиляди петстотин осемдесет и три лева), без вкл.ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка №252 /27.05.2016г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 577/ 08.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в з-ще гр.Черноморец
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 385
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.447 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади Чеири“, с площ 1315кв.м. /хиляда трис квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2624/23.10.2014год.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.213 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади Чеири“, с площ 3 727 кв.м. /три хиляди седемстотин двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3179/20.07.2015год.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.212 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади“, с площ 5 131 кв.м. /пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 3178/20.07.2015год.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.357 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Кайряка“, с площ 1 346 кв.м. /хиляда триста четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя. актуван като частна общинска собственост с Акт № 3943/06.04.2016год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичени търгове с тайно наддаване за имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.447 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади Чеири“, с площ 1315кв.м. /хиляда трис квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван като частна общинска собственост с Акт № 2624/23.10.2014год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 46 900,00лв. /четиридесет и шест хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160103/19.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.213 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади Чеири“, с площ 3 727 кв.м. /три хиляди седемстотин двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3179/20.07.2015год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 3 150,00лв. /три хиляди сто и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160100/02.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.212 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Аклади“, с площ 5 131 кв.м. /пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид нива, актуван като частна общинска собственост с акт № 3178/20.07.2015год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 4 400,00лв. /четири хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160099/18.05.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.4. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.357 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Кайряка“, с площ 1 346 кв.м. /хиляда триста четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя. актуван като частна общинска собственост с Акт № 3943/06.04.2016год.
2.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.4, възлизаща на 960,00лв. /деветстотин и шестдесте лева лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160076/27.04.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 589/ 14.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на „социални жилища“ в с. Равадиново
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение думите „УПИ XXII- 13033” да се запишат и четат “УПИ XXIII- 13033”
В т.2 от проектът за решение думите „УПИ XXII- 13033” да се запишат и четат “УПИ XXIII- 13033”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за промяна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 386

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.4 и чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.52 ал.7 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• УПИ XXIII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м., за който е съставен АЧОС №1221/24.03.2009г.;
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:

• УПИ XXIII-13033 в кв.37 по плана на с.Равадиново с площ от 500 кв.м., за който е съставен АЧОС №1221/24.03.2009г.;

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 587/ 14.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот – частна общинска собстъвеност – УПИ XXII-13033, в кв.37, целия с площ от 500кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с имот с идентификатор 61042.501.489 по КК за с.Равадиново
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на седмия ред думите „УПИ XXII- 13033” да се запишат и четат “УПИ XXIII- 13033”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението на комисията за промяна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 387
1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Станка Живкова Георгиева, ЕГН ******, от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 150кв.м., в имот УПИ XXIII-13033, в кв.37, целият с площ от 500 кв.м. в с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с имот с идентификатор 61042.501.489 по КК за с.Равадиново, актуван с АОС 1221/24.03.2009г.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 3 550,00лв. /три хиляди петстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 20160107/01.06.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 588/ 14.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище с.Атия, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 388
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичени търгове с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1 поземлен имот с идентификатор 63015.506.227 с площ 431 кв.м./четиристотин тридесет и едн квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3275/10.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 6 200,00лв. / шест хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160108/01.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.410 с площ 269 кв.м./двеста шестдесет и девет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3997/20.04.2016год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 3 900,00лв. / три хиляди и деветстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160105/01.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.470 с площ 471кв.м./четиристотин седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3310/24.08.2015год.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.3, възлизаща на 7 000,00лв. / седем хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150121/05.11.2015г. презаверена с № 20160105/01.06.2016г от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.489 с площ 477 кв.м./четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3895/23.03.2016год
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.4, възлизаща на 6 850,00лв. / шест хиляди осемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160109/01.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 600/ 16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти – земеделска земя от „мери и пасища“ в „друга територия заета от селското стопанство“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги ще дам думата на зам. кмета г-жа Чепевова.
П. Чапевова: Уважаеми общински съветници, поради промяна в нормативната уредба от името на вносителя искам да оттегля докладната записка.
Кр.Германова: Имате ли въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Какви са промените?
Г.Георгиева: Междувремено са настъпили промени в нормативната уредба които изискват към процедурата и други становища.
Кр.Германова: Колеги според правилника ни следва да гласуваме предложението за оттегляне на докладна записка с вх №600/16.06.2016г. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 389

Общински съвет Созопол приема докладна записка с вх.№600/16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имоти – земеделска земя от „мери и пасища“ в „друга територия заета от селското стопанство“, да бъде оттеглена от сесията от нейния вносител.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 603/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се, з-ще с.Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 390
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, със следните имоти:
1.1. поземлен имот 000113 с площ 3 847 кв.м./три хиляди осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кайряците“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – друг вид отпадъци, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4112/31.05.2016год.
1.2. поземлен имот 000559 с площ 6 271 кв.м./шест хиляди двеста седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Липата“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4110/30.05.2016год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот 000113 с площ 3 847 кв.м./три хиляди осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, находящ се в м-ст „Кайряците“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – друг вид отпадъци, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4112/31.05.2016год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 1 300,00лв. /хиляда и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160111/13.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. поземлен имот 000559 с площ 6 271 кв.м./шест хиляди двеста седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Липата“ землище с.Крушевец с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4110/30.05.2016год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 2 300,00лв. /две хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160112/13.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 604/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 391
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000949 /нула,нула,нула деветстотин четиридесет и девет/ по КВС с.Индже Войвода, община Созопол, с площ 3 253 кв.м. /три хиляди двеста петдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, поземлен имот №000949 /нула,нула,нула деветстотин четиридесет и девет/ по КВС с.Индже Войвода, община Созопол, с площ 3 253 кв.м. /три хиляди двеста петдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 950,00лв./деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №20160118/14.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 605/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на земеделски имот в землище на с.Равна гора, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 392

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г,. на Общински съвет Созопол, като включва следния имот:
• Имот с планоснимачен №000065 с площ от 16 224 /шестнадесет хиляди двеста двадесет и четири/ кв.м. в местност “Тумбата” с.Равна гора

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя а именно:
2.1. Имот с планоснимачен №000065, с площ от 16 224 / шестнадесет хиляди двеста двадесет и четири / кв.м. в местност “Тумбата”с.Равна гора
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 164,67лв./сто шестдесет и четити лева и шестдесет и седем стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 606/ 17.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се з-ще с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
Общо гласували: 14; За: 12; Против: 0; Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 393

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот №63029.116.2 КК за землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 5 741 кв.м. /пет хиляди седемстотин четиридесет и един/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4000/20.04.2016год.
1.2. поземлен имот №63029.102.102 КК за землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 997 кв.м. /деветстотин деветдесет и седем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4001/20.04.2016год.
1.3. урегулиран поземлен имот №63029.501.86 КК за землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 479 кв.м. /четиристотин седемдесет и девет/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №3965/11.04.2016год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване за имоти - частна общинска собственост както следва:
2.1. поземлен имот №63029.116.2 КК за землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 5 741 кв.м. /пет хиляди седемстотин четиридесет и един/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4000/20.04.2016год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 2 200,00лв./две хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160116/14.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.2. поземлен имот №63029.102.102 КК за землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 997 кв.м. /деветстотин деветдесет и седем/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №4001/20.04.2016год.
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.2, възлизаща на 500,00 лв. /петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160115/14.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2.3. урегулиран поземлен имот №63029.501.86 КК за землище с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 479 кв.м. /четиристотин седемдесет и девет/ квадратни метра, за който е съставен акт за частна общинска собственост №3965/11.04.2016год.
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.3, възлизаща на 8 200,00 лв. /осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160113/13.06.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр.Германова: Четвърта точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на председателя й, г-н Чакъров.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на дванадесетото редовно заседание
На 27.06.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 528/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване в обхват на УПИ I общ /ПИ61042.501.486 по КК на с.равадиново/ в кв.37 по плана на с.Равадиново, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 394
На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, дава предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на УПИ Іобщ /ПИ с идентификатор 61042.501.486 по КК на с.Равадиново / в квартал 37 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 529/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Оптично кабелно захранване на Базова станция BS3238“, в УПИ I-973 с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина“, к.к. „Света София“, землище гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 395

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Оптично кабелно захранване на Базова станция BS3238“, в УПИ I-973 с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина“, к.к. „Света София“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№5-26-00-277/1/25.05.2016година, за проектиране на обект: „Оптично кабелно захранване на Базова станция BS3238“, в УПИ I-973 с идентификатор 67800.35.101, местност „Света Марина“, к.к. „Света София“, землище гр.Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 530/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ81178.36.413, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, с отреждане за „сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ в „Производствено – обслужваща зона“, за изграждане на „Базова станция №BGS 0479.A000 – Atiya Nova“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Дамянов
Т.Дамянов: Какви са инвестиционните намерения?
Г.Георгиева: В момента има влязъл в сила ПУП за техническа инфраструктура. С настоящото се конкретизира точно какво ще е инвестиционото намерение, а именно антена.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 396
1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване, за промяна предназначението на ПИ81178.36.413, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, с отреждане за „сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ в „Производствено – обслужваща зона“, за изграждане на „Базова станция №BGS 0479.A000 – Atiya Nova“.
При изработване на ПУП – план регулация и застрояване да бъдат спазени следните изисквания:
• в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост,
• проекта за ПУП предварително да се съгласува, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД. Да се съгласува с проектанта на ОУП/ТУП/- ЕТ ”Форум Александрови”, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП-ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване:
за охранителна зона „Б” от ЗУЧК
• плътност на застрояване мак. 60%,
• К инт. мак. =1,2,
• кота корниз Н мак. = 10,00 метра, не се отнася за мачтата с Н< 40 метра,
• площ за озеленяване мин. 40%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-59/3/27.05.2016г. и Задание изх.№5-26-00-59/4/27.05.2016г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.36.413, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, с отреждане за „сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура“ в „Производствено – обслужваща зона“, за изграждане на „Базова станция №BGS 0479.A000 – Atiya Nova“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 531/ 01.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел за захранване на „жилищна сграда“ в ПИ81178.5.345 /бивш №000112/, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, по Договор за присъединяване №1120066434/2013г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 397

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Кабел за захранване на „жилищна сграда“ в ПИ81178.5.345 /бивш №000112/, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, по Договор за присъединяване №1120066434/2013г.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание с изх.№7-26-00-227/1/25.05.2016г., за проектиране на „Кабел за захранване на „жилищна сграда“ в ПИ81178.5.345 /бивш №000112/, местност „Аклади“, землище гр.Черноморец, по Договор за присъединяване №1120066434/2013г.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 554/ 07.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-576, кв.39 по регулационен план на с.Росен , идентичен с ПИ 63029.501.464 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 398

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за част от ПИ 63029.501.9501 общинска собственост и съседен ПИ63029.501.464, УПИ І-576, кв.39 по регулационен план на с.Росен.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на част от ПИ 63029.501.9501 общинска собственост и съседен ПИ63029.501.464, с проектна площ на изменението от 65( шестдесет и пет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 897(осемстотин деветдесет и седем )лв без вкл.ДДС, за 65( шестдесет и пет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 251/27.05.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ І-576, кв.39 по регулационен план на с.Росен;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 63029.501.9501, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 584/ 13.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108001, 108006, 108007 и 108008 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 399

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110 ал.1 т.1 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи ПУП – ПРЗ за имоти с пл. №№ ПИ 108001, 108006, 108007 и 108008 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода, като същите се отредят за „За вилно строителство“ и се ситуира застроителен обем за изграждане на четири вилни сгради и един магазин при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 20%, Кинт=0.8м., Нкорниз=7,00м, мин. Озеленяване – 50%.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108001, 108006, 108007 и 108008 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 592/ 15.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП- Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І“За озеленяване и кооперативен пазар /ПИ 81178.501.98 по КК/ и УПИ VІ“За снек бар Панорама“/ПИ81178.501.99/ в кв.7 по плана на гр.Черноморец, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Дамянов
Т.Дамянов: В какво се изразяват тези промени?
Г.Георгиева: Това са свободни площи в центъра на Черноморец и лятото се поставят много атракциони в средата е снек бар Панорама. В северната част се обособява и за строително петно за Амфитеатър и имота се разделя на три части.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 400

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.131 от ЗУТ , дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в обхват на УПИ І“За озеленяване и кооперативен пазар /ПИ 81178.501.98 по КК/ и УПИ VІ“За снек бар Панорама“/ПИ81178.501.99/ в кв.7 по плана на гр.Черноморец, община Созопол.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 599/ 16.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната колеги? Г-н Дамянов.
Т.Дамянов: Този търговски обект е вече изграден и съществува. Защо е изграден преди решението на Общински съвет?
Г.Георгиева: По Наредба имаме право за определени събития , промоции или реклами и т.н. за няколко дни да се поставят обекти срещу съответно заплащане на ден. Във връзка с изминалите празници на с.Габър имаше подадено такова заявление и лицето постави обекти и плати дължимите такси. Схемата която предлагаме е за дългосрочен период.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 11 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 401

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2016г. както следва:
с.Габър 1. Скица №91/15.06.2016 година

Кр.Германова: Последна точка от дневния ред е Докладна записка с вх. № 618/ 28.06.2016г., от Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоцияцията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас ще дам думата на г-жа Чапевова.
П.Чапевова: Предстои събрание за гледане на правилника Датата е определена и след като може на това заседание на общински съвет да се разгледа докладната записка, я внесохме. Следващата дата за заседание на Общински съвет ще е най- вероятно след датата на събранието на ВиК и това е причината за да не се свикват извънредни заседания.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма . Ще ви моля да гласувате.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 402

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Созопол:
I. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес - плана на оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД. гр. Бургас за следващия регулаторен период-01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.;
2. На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по
В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.
II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Спирова Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол за представител на Община Созопол в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...