:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ № 13/ 29.07.2016г.


ПРОТОКОЛ № 13

На 29.07.2016г., от 9:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе тринадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Петя Чапевова – зам. Кмет на Община Созопол, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам тринадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Както на всяко заседание и сега ще започнем с питания към Кмета. Колеги имате ли въпроси към Кмета на общината? Г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Добро утро колеги , г-н Кмете имам няколко питания. Едното е продиктувано от граждани, става въпрос за гробищния парк. Имам информация, че на няколко пъти се прави проблем при копаенето на стари гробове. Вижте какъв е проблема и ако има нещо вие знаете как да се справите.
П.Рейзи: Наистина проблем е, това което се случва в последните години. Самите гробари ги притеснява това, че телата се разграждат по-бавно. Общината няма интерес да прави изцяло нови гробове, защото и там зоната се изчерпва. Постоянно увеличаваме площа. Последно коментирахме, когато е стар гроба да е по-скъп, мисля, че около 40 или 50 лв. е разликата.
Като цяло съм запознат с проблема имали сме различни ситуации, ще проверя и сега какво се случва. Благодаря за въпроса.
Т.Янакиев: Следващия ми въпрос е за паркирането, всички сами виждаме къде са проблемите. Та ако може тази година по- рано да се разгледа въпроса и да се изготви една нова транспортна схема. Нещо което да отпуши трафика. В стария град има страшно много коли на персонали, паркингите са пълни, влизат туристите и няма къде да се паркират. Ако трябва да се говори с ресорния министър за Провлака и там да влизат коли.
И последния ми въпрос е свързан с един участък от южна алея, след ресторант Каса дел маре посока детската градина се е отворила една рафа, което ме кара да мисля, че там вътре нещо става и е възможно да тръгне някое свлачище. Сега когато е сухо е добре, но вие знаете там има подпочвени води. Изпратете специалист да види как стоят нещата.
П.Рейзи: По отношение на паркирането работим от сега и за другия сезон наистина ще сме облекчени. Ще видя как стоят нещата с Кирик отново. В стария град е трудно, всички си паркираме колите на тротоарите, но не можем да вземем пари и да маркираме парко място. Сега работим и за влизането в стария град на колите за зареждане. По Наредба зареждането е до 10:30 да бъде, но за момента трудно се спазва. Вие знаете, че работим постоянно в тази посока, в началото на мандата ви бях казал, че имаме идея да се направи синя зона,но опита на по-големите общини се установи, че за нашият град това е нерентабилно. Трябва да се търсят варианти и ние и гражданите, да сме по-разумни.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички вие сте получили покана с така предложения дневен ред, аз имам предложение за допълнение на дневния ред, а именно:
VII. Докладна записка с вх. № 713/ 27.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект)”Местен път” като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г , приета с Решение № 98/29.01.2016;
VIII. Докладна записка с вх. № 714/ 27.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Местен път”с.Равадиново, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му
Имате ли други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма.
Колеги ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение на дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Сега като цяло да гласуваме дневния ред ведно с гласуваното допълнение
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 403

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016Г. – 30.06.2016Г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 660/ 12.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Избиране председател на МКОРС в община Созопол и допълване на състава на комисията
2. Докладна записка с вх. № 680/ 12.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол;
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. № 649/ 06.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
4. Докладна записка с вх. № 654/ 11.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Отбрана и сигурност”.
5. Докладна записка с вх. № 661/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Почивно дело,култура, религиозни дейности” дейност „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ ОКИ „Музеен център“ Созопол
6. Докладна записка с вх. № 695/ 14.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
7. Докладна записка с вх. № 631/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.209 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
8. Докладна записка с вх. № 632/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.260 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
9. Докладна записка с вх. № 633/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.261 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
10. Докладна записка с вх. № 634/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.277 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
11. Докладна записка с вх. № 635/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. № 636/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. № 637/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.284 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх. № 638/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.286 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
15. Докладна записка с вх. № 675/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора
16. Докладна записка с вх. № 676/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
17. Докладна записка с вх. № 677/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад.
18. Докладна записка с вх. № 678/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 679/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 681/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 61042.501.460 по кадастрална карта на с.Равадиново, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 39, за частна общинска собственост и сключване на окончателен договор по чл.15, ал.3 във връзка с §22,ал.1,б.”б” от ЗР на ЗУТ;
21. Докладна записка с вх. № 697/ 14.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 67800.503.398, отреден за „За трафопост”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 698/ 14.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА,СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
23. Докладна записка с вх. № 645/ 05.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ водопровод“ – захранващ УПИ I “За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК81178.51.48) и УПИ II “За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК81178.48.26), землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх. № 692/ 13.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Тласкател за отпадни битово - фекални води“ от УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314по КК) до съществуваща РШ 31, от градската канализационна мрежа Созопол, местност „Герени“, землище гр.Созопол
25. Докладна записка с вх. № 693/ 13.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод“ за захранване на УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314 по КК), местност „Герени“, землище гр.Созопол
26. Докладна записка с вх. № 696/ 14.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІІІ,м.”Акра”,землище на гр.Черноморец, идентичен с ПИ 81178.3.204 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
27. Докладна записка с вх. № 703/ 19.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Частично изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на УПИ /урегулирани поземлени имоти/ I-5189, IV-5282, VI-5161, XIII-5.856 и XIV-5212, с идентификатори по КК 67800.5.189, 67800.5.282, 67800.5.161, 67800.5.856 и 67800.5.212, местност „Буджака", землище Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
28. Докладна записка с вх. № 694/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
VII. Докладна записка с вх. № 713/ 27.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект)”Местен път” като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г , приета с Решение № 98/29.01.2016;
VIII. Докладна записка с вх. № 714/ 27.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Местен път”с.Равадиново, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му


Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г. изготвен съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Както знаете Общинския съвет два пъти годишно дава отчет за дейността на съвета и неговите комисии внесен от мен. В отчета е описана цялата работа която сме свършили през последните шест месеца.
Имате ли някакви въпроси колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 404

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.01.2016г.- 30.06.2016г.

Хр.Бардуков: Становище на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тринадесетото редовно заседание
На 21.07.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията На което присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 660/ 12.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Избиране председател на МКОРС в община Созопол и допълване на състава на комисията
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 405

1. Избира за Председател на МКОРС - Панайот Рейзи –Кмет на Община Созопол.
2. Избира за член на МКОРС - зам.кмет на Община Созопол.

Хр.Бардуков: Докладна записка с вх. № 680/ 12.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ХРИСТО БАРДУКОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 406

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол :
В Глава ІІІ, Раздел ІІІ „Цени на услуги, предоставяни по териториално-селищноустройство” се прави следното изменение:
чл.138, се отменя изцяло.

П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тринадесетото редовно заседание
На 21.07.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 649/ 06.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на предложение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 407

1.Общински съвет Созопол на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО, одобрява предложението за отпускане на персонална пенсия на Анка Иванова Йорданова с ЕГН ***от с. Росен ул.“ Захари Стоянов „№ 15 , Община Созопол.
2.Общински съвет Созопол оправомощава Кмета на Община Созопол да подготви нужната документация за внасяне на предложението по съответния ред.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 654/ 11.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Отбрана и сигурност”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 408

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители във функция „Отбрана и сигурност” и вписва Юлия Николаева Стефанова - Гьокова , старши специалист – офис за военен отчет Созопол към Областен военен отдел Бургас, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 8.07.2016 година.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 661/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Почивно дело,култура, религиозни дейности” дейност „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ ОКИ „Музеен център“ Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 409

1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите служители във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност „Музей и худ. галерии с местен характер” Общински културен институт „Музеен център“ Созопол и вписва Женя Кръстева Бойчева – Иванова на длъжност Уредник музей с право на транспортни разходи по маршрут Равадиново – Созопол – Равадиново , считано от датата на назначаването му.

П.Щерионова: Докладна записка с вх. № 695/ 14.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Преминаваме към гласуване, давам думата на г-жа Щерионова да зачита перата.
П.Щерионова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация" - увеличение с 6 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става §52-00 - придобиване на ДМА 409 120лв. 6 000лв. 415 120лв. в т.ч.подпараграф 52-06 -изграждане на инфраструктурни обекти: -изготвяне на технически проект за обект"Улична водопроводна мрежана с.Крушевец-ІІ етап-преработка повреме на строителството и ОСИП 0 лв. 6 000лв. 6 000лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" - увеличение с 67 160лв. Средствата в размер на 47 160лв. се пренасочват от дейност 898 „Други дейности по икономиката" § 53-09 и се завишават с още 20 000лв. и допълва наименованието на обекта, по параграфи, както следва: било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 1 197 845 лв. 67 160лв. 1 265 005лв.в т.ч.подпараграф 52-06 -изграждане на инфраструктурни обекти: билоИзготвяне на технически проект за изграждане на улична мрежас.Равадиново и изготвяне на нивелационен план ставаИзготвяне на технически проект за изграждане на улична мрежас.Равадиново и изготвяне на нивелационен план, изготвяне на технически проекти за реконструкция на улични мрежив селата Зидарово, Росен иРавна гора 0лв. 67 160лв. 67 160лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0П.Щерионова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - увеличение със 73 160лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" - намаление с 36 000лв. и се добавя т.7 към наименованието на обекта по параграфи, както следва: било намаление става § 52-00 - придобиване на ДМА 179 200лв. 36 000лв. 143 200лв. в т.ч. подпараграф 52-06 -- изграждане на инфраструктурни обекти: било намаление става -Изготвяне на ТП за рехабилитация на общински пътища: в т.ч. 163 000лв. 36 000лв. 127 000лв.1.Общински път / от разклон път ІІ-99 Бургас-Созопол-Приморско на км 23+200до с.Равадиново/;2.Местен път от разклон BGS 1212/ ІІ-99,Крайморие - Черноморец/ - Атия - Росен - Равна гора - за РДНО - РДНО - до с.Росен;3.Път BGS 1213 / ІІІ-7908, Присад - Димчево/ - Зидарово - Вършило - участък от разклон с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило до с.Вършило ;4. Път BGS 1214 / BGS 1213, Зидарово - Вършило/ - Габър;5.Път BGS 1216/ І-9, Крушевец - м.Босна/ - Индже войвода. 6.Кръгово кръстовище на път ІІ-99,Бургас-Созопол-Приморско-с.Атия Да се добави т.7.7.Реконструкция и рехабилитация на BGS 1212 /ІІ-99, Крайморие - Черноморец/-Атия-Росен-Равна гора
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


П.Щерионова: било увеличение става§ 52-00 - придобиване на ДМА 626 560лв. 10 000лв. 636 560лв. в т.ч.подпараграф 52-06 -изграждане на инфраструктурни обекти: Да се завиши стойността на обекта и да се допълни наименованиетобило: Инвестиции в рибарско пристанище смр гр.Черноморец става: Инвестиции в рибарско пристанище СМР гр.Черноморец и изготвяне на РП и ОСИП 561 600лв. 10 000лв. 571 600лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: било намаление става § 53-00 - придобиване на НМДА 327 576лв. 47 160лв. 280 416лв. в т.ч.подпараграф 53-09 - придобиване на другинематериални дълготрайни активи: -Изготвяне на технически проект за изграждане на улична мрежас.Равадиново и изготвяне на нивелационен планСредствата се пренасочват къмдейност 606, т. 1.1. от докладнатазаписка 47 160лв. 47 160лв. 0лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката" - намаление с 37 160лв. по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П.Щерионова: 1.2. Функция „Икономически дейности и услуги" - намаление със 73 160лв. по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

П.Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 410

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със 73 160лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 6 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§52-00 – придобиване на ДМА 409 120лв. 6 000лв. 415 120лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-изготвяне на технически проект
за обект”Улична водопроводна мрежа
на с.Крушевец-ІІ етап-преработка по
време на строителството и ОСИП 0 лв. 6 000лв. 6 000лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 67 160лв. Средствата в размер на 47 160лв. се пренасочват от дейност 898 „Други дейности по икономиката” § 53-09 и се завишават с още 20 000лв. и допълва наименованието на обекта, по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 197 845 лв. 67 160лв. 1 265 005лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
било
Изготвяне на технически проект за
изграждане на улична мрежа
с.Равадиново и изготвяне на
нивелационен план
става
Изготвяне на технически проект за
изграждане на улична мрежа
с.Равадиново и изготвяне на
нивелационен план, изготвяне
на технически проекти за
реконструкция на улични мрежи
в селата Зидарово, Росен и
Равна гора 0лв. 67 160лв. 67 160лв.

1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 73 160лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” - намаление с 36 000лв. и се добавя т.7 към наименованието на обекта по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 179 200лв. 36 000лв. 143 200лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –– изграждане на
инфраструктурни обекти:
било намаление става
-Изготвяне на ТП за рехабилитация
на общински пътища: в т.ч. 163 000лв. 36 000лв. 127 000лв.

1.Общински път / от разклон път ІІ-99 Бургас-
Созопол-Приморско на км 23+200
до с.Равадиново/;
2.Местен път от разклон BGS 1212/ ІІ-99,
Крайморие - Черноморец/ - Атия – Росен –
Равна гора – за РДНО – РДНО - до с.Росен;
3.Път BGS 1213 / ІІІ-7908, Присад – Димчево/
- Зидарово – Вършило – участък от разклон
с.Зидарово - с.Габър - с.Вършило до с.Вършило ;
4. Път BGS 1214 / BGS 1213, Зидарово –
Вършило/ - Габър;
5.Път BGS 1216/ І-9, Крушевец –
м.Босна/ - Индже войвода.
6.Кръгово кръстовище на път ІІ-99,
Бургас-Созопол-Приморско-с.Атия

Да се добави т.7.
7.Реконструкция и рехабилитация на
BGS 1212 /ІІ-99, Крайморие – Черноморец/
-Атия-Росен-Равна гора

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 37 160лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 626 560лв. 10 000лв. 636 560лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
Да се завиши стойността на обекта
и да се допълни наименованието
било: Инвестиции в рибарско
пристанище смр гр.Черноморец
става: Инвестиции в рибарско
пристанище СМР гр.Черноморец
и изготвяне на РП и ОСИП 561 600лв. 10 000лв. 571 600лв.
било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 327 576лв. 47 160лв. 280 416лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване на други
нематериални дълготрайни активи:
-Изготвяне на технически проект за
изграждане на улична мрежа
с.Равадиново и изготвяне на
нивелационен план
Средствата се пренасочват към
дейност 606, т. 1.1. от докладната
записка 47 160лв. 47 160лв. 0лв.

П.Щерионова: Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г./Приложение №1 / било ставаОбщо капиталови разходи: 5 810 001лв. 5 810 001лв.От-собствени средства за местни дейности 5 410 901лв. 5 410 901лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги .
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 411

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г./Приложение №1 /
било става

Общо капиталови разходи: 5 810 001лв. 5 810 001лв.
От
-собствени средства за местни
дейности 5 410 901лв. 5 410 901лв.


Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тринадесетото редовно заседание
На 21.07.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха Светлана Лулева – Председател на комисията и Тодор Дамянов и Христо Бардуков
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 631/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.209 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 412

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 266 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.209 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 360,50 лв. /триста и шестдесет лева и 50 ст./, обективирана в оценителен протокол №0080/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 632/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.260 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 413
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.260 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0081/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 633/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.261 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 414
Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 335 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.261 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 454,00 лв. /четиристотин петдесет и четири лева/, обективирана в оценителен протокол №0082/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 634/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.277 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 415

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 205 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.277 /целият имот с площ от 250 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 277,82 лв. /двеста седемдесет и седем лева и 82 ст./, обективирана в оценителен протокол №0083/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 635/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.281 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 416

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 370 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.281 /целият имот с площ от 448 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 501,40 лв. /петстотин и един лева и 40 ст./, обективирана в оценителен протокол №0084/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 636/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.282 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 417

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 337 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.282 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 456,70 лв. /четиристотин петдесет и шест лева и 70 ст./, обективирана в оценителен протокол №0085/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 637/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.284 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 418

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 180 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.284 /целият имот с площ от 356 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 243,96 лв. /двеста четиридесет и три лева и 96 ст./, обективирана в оценителен протокол №0086/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 638/ 30.06.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.286 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 419

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 205 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.286 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 277,80 лв. /двеста седемдесет и седем лева и 80 ст./, обективирана в оценителен протокол №0087/20.06.2016г.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 675/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 420
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
номер имот № собственост НТП ПЛОЩ В ДКА. местност населено място категотия
1 000012 Община Созопол др.селскост. Територия 85.19 КАПИНОВА КАБА равна гора IX
2 000127 Община Созопол др.селскост. Територия 177.17 КЛИСАДЖИКА равна гора VIII
3 000020 Община Созопол др.селскост. Територия 12.91 КОРУБА равна гора IV
4 000021 Община Созопол др.селскост. Територия 13.90 КОРУБА равна гора IV
5 000024 Община Созопол др.селскост. Територия 37.77 КОРУБА равна гора IV
6 000046 Община Созопол Изоставена орна земя 175.62 ОСЕНА равна гора IX
7 000005 Община Созопол Изоставена орна земя 489.05 ЮНТАЛА равна гора IX
8 000059 Община Созопол Изоставена орна земя 59.26 ПЕПЕЛИШНИКА равна гора V
9 000140 Община Созопол др.селскост. Територия 52.69 МИЛКОВ ГРОБ равна гора IX
10 044024 Община Созопол Изоставена орна земя 40.08 КОРУБА равна гора IX
11 044025 Община Созопол Изоставена орна земя 50.02 КОРУБА равна гора IX
12 045008 Община Созопол Изоставена орна земя 40.96 ОСЕНА равна гора V
13 000117 Община Созопол изоставена нива 112.31 каяджика равна гора VIII
14 000113 Община Созопол изоставена нива 90.35 каяджика равна гора V
15 045002 Община Созопол изоставена нива 10.01 ОСЕНА равна гора V
16 015016 Община Созопол нива 6.00 лозята равна гора V
17 044019 Община Созопол изоставена нива 27.00 КОРУБА равна гора IX
18 000087 Община Созопол изоставена нива 26.46 БАБИНА ТОДОРКИНА КАБА равна гора VIII
19 043012 Община Созопол нива 10.00 под село равна гора IX
20 000085 Община Созопол изоставена нива 31.97 баБИНА ТОДОРКИНА КАБА равна гора VIII
21 000066 Община Созопол изоставена нива 20.92 ТУМБАТА равна гора V
22 014001 Община Созопол нива 2.35 КАПИНОВА КАБА равна гора V
23 044009 Община Созопол изоставена нива 10.14 КОРУБА равна гора IX
24 044011 Община Созопол изоставена нива 11.70 КОРУБА равна гора IX
25 000058 Община Созопол изоставена нива 74.30 ОСЕНА равна гора V
Общо декари 1668.12

2. Общински съвет гр.Созопол на основани чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
номер имот № собственост НТП ПЛОЩ В ДКА. местност населено място категотия
1 000012 Община Созопол др.селскост. Територия 85.19 КАПИНОВА КАБА равна гора IX
2 000127 Община Созопол др.селскост. Територия 177.17 КЛИСАДЖИКА равна гора VIII
3 000020 Община Созопол др.селскост. Територия 12.91 КОРУБА равна гора IV
4 000021 Община Созопол др.селскост. Територия 13.90 КОРУБА равна гора IV
5 000024 Община Созопол др.селскост. Територия 37.77 КОРУБА равна гора IV
6 000046 Община Созопол Изоставена орна земя 175.62 ОСЕНА равна гора IX
7 000005 Община Созопол Изоставена орна земя 489.05 ЮНТАЛА равна гора IX
8 000059 Община Созопол Изоставена орна земя 59.26 ПЕПЕЛИШНИКА равна гора V
9 000140 Община Созопол др.селскост. Територия 52.69 МИЛКОВ ГРОБ равна гора IX
10 044024 Община Созопол Изоставена орна земя 40.08 КОРУБА равна гора IX
11 044025 Община Созопол Изоставена орна земя 50.02 КОРУБА равна гора IX
12 045008 Община Созопол Изоставена орна земя 40.96 ОСЕНА равна гора V
13 000117 Община Созопол изоставена нива 112.31 каяджика равна гора VIII
14 000113 Община Созопол изоставена нива 90.35 каяджика равна гора V
15 045002 Община Созопол изоставена нива 10.01 ОСЕНА равна гора V
16 015016 Община Созопол нива 6.00 лозята равна гора V
17 044019 Община Созопол изоставена нива 27.00 КОРУБА равна гора IX
18 000087 Община Созопол изоставена нива 26.46 БАБИНА ТОДОРКИНА КАБА равна гора VIII
19 043012 Община Созопол нива 10.00 под село равна гора IX
20 000085 Община Созопол изоставена нива 31.97 баБИНА ТОДОРКИНА КАБА равна гора VIII
21 000066 Община Созопол изоставена нива 20.92 ТУМБАТА равна гора V
22 014001 Община Созопол нива 2.35 КАПИНОВА КАБА равна гора V
23 044009 Община Созопол изоставена нива 10.14 КОРУБА равна гора IX
24 044011 Община Созопол изоставена нива 11.70 КОРУБА равна гора IX
25 000058 Община Созопол изоставена нива 74.30 ОСЕНА равна гора V
Общо декари 1668.12

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса, както следва:
номер имот № собственост НТП ПЛОЩ В ДКА. местност населено място категотия годишна наемна цена в лева
1 000012 Община Созопол др.селскост. Територия 85.19 КАПИНОВА КАБА равна гора IX 834.34
2 000127 Община Созопол др.селскост. Територия 177.17 КЛИСАДЖИКА равна гора VIII 1753.93
3 000020 Община Созопол др.селскост. Територия 12.91 КОРУБА равна гора IV 137.5
4 000021 Община Созопол др.селскост. Територия 13.90 КОРУБА равна гора IV 148.02
5 000024 Община Созопол др.селскост. Територия 37.77 КОРУБА равна гора IV 402.22
6 000046 Община Созопол Изоставена орна земя 175.62 ОСЕНА равна гора IX 1 729.81
7 000005 Община Созопол Изоставена орна земя 489.05 ЮНТАЛА равна гора IX 4 817.10
8 000059 Община Созопол Изоставена орна земя 59.26 ПЕПЕЛИШНИКА равна гора V 613.31
9 000140 Община Созопол др.селскост. Територия 52.69 МИЛКОВ ГРОБ равна гора IX 518.97
10 044024 Община Созопол Изоставена орна земя 40.08 КОРУБА равна гора IX 394.77
11 044025 Община Созопол Изоставена орна земя 50.02 КОРУБА равна гора IX 492.66
12 045008 Община Созопол Изоставена орна земя 40.96 ОСЕНА равна гора V 423.94
13 000117 Община Созопол изоставена нива 112.31 каяджика равна гора VIII 1 111.91
14 000113 Община Созопол изоставена нива 90.35 каяджика равна гора V 935.14
15 045002 Община Созопол изоставена нива 10.01 ОСЕНА равна гора V 103.51
16 015016 Община Созопол нива 6.00 лозята равна гора V 62.11
17 044019 Община Созопол изоставена нива 27.00 КОРУБА равна гора IX 265.96
18 000087 Община Созопол изоставена нива 26.46 БАБИНА ТОДОРКИНА КАБА равна гора VIII 261.9
19 043012 Община Созопол нива 10.00 под село равна гора IX 98.49
20 000085 Община Созопол изоставена нива 31.97 баБИНА ТОДОРКИНА КАБА равна гора VIII 316.49
21 000066 Община Созопол изоставена нива 20.92 ТУМБАТА равна гора V 216.49
22 014001 Община Созопол нива 2.35 КАПИНОВА КАБА равна гора V 24.08
23 044009 Община Созопол изоставена нива 10.14 КОРУБА равна гора IX 99.86
24 044011 Община Созопол изоставена нива 11.70 КОРУБА равна гора IX 115.25
25 000058 Община Созопол изоставена нива 74.30 ОСЕНА равна гора V 768.97
Общо декари 1668.12 Общо годишна наемна цена 16646.73

4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:
6.1. Ако за срока на договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение, да се прекрати договора за наем.
6.2. Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна предназначението на същите.
7. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 676/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящ се в с.Равна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 421
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
номер имот № НТП ПЛОЩ в дка. местност населено място категотия
1 033014 нива 3.31 ЧАТЪРЛЪКА равна гора VIII
2 017095 нива 0.46 борсушки дупки равна гора V
3 034032 нива 3.06 исин келеме равна гора VIII
4 034031 нива 3.00 исин келеме равна гора VIII
5 015037 нива 7.42 лозята равна гора V
6 015024 нива 2.47 лозята равна гора V
7 000182 нива 1.43 тумбата равна гора V
8 000064 изоставена нива 3.66 тумбата равна гора V
9 015016 нива 6.00 лозята равна гора V
10 022039 нива 7.00 каяджика равна гора V
11 026005 изоставена нива 14.34 георгиев баир равна гора IX
12 013001 нива 3.78 коруба равна гора V
ОБЩА ПЛОЩ 55.93

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:
номер имот № НТП ПЛОЩ в дка. местност населено място категотия
1 033014 нива 3.31 ЧАТЪРЛЪКА равна гора VIII
2 017095 нива 0.46 борсушки дупки равна гора V
3 034032 нива 3.06 исин келеме равна гора VIII
4 034031 нива 3.00 исин келеме равна гора VIII
5 015037 нива 7.42 лозята равна гора V
6 015024 нива 2.47 лозята равна гора V
7 000182 нива 1.43 тумбата равна гора V
8 000064 изоставена нива 3.66 тумбата равна гора V
9 015016 нива 6.00 лозята равна гора V
10 022039 нива 7.00 каяджика равна гора V
11 026005 изоставена нива 14.34 георгиев баир равна гора IX
12 013001 нива 3.78 коруба равна гора V
ОБЩА ПЛОЩ 55.93

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишните наемни цени на имотите, съгласно изготвени пазарни оценки от независим лицензиран оценител, приложени към това предложение, въз основа на които да се проведе конкурса, както следва:
номер имот № НТП ПЛОЩ
В дка местност населено място категотия годишна наемна цена в лева
1 033014 нива 3.31 ЧАТЪРЛЪКА равна гора VIII 32.77
2 017095 нива 0.46 борсушки дупки равна гора V 4.70
3 034032 нива 3.06 исин келеме равна гора VIII 30.26
4 034031 нива 3.00 исин келеме равна гора VIII 29.71
5 015037 нива 7.42 лозята равна гора V 77.32
6 015024 нива 2.47 лозята равна гора V 25.31
7 000182 нива 1.43 тумбата равна гора V 14.68
8 000064 изоставена нива 3.66 тумбата равна гора V 37.69
9 015016 нива 6.00 лозята равна гора V 62.11
10 022039 нива 7.00 каяджика равна гора V 72.44
11 026005 изоставена нива 14.34 георгиев баир равна гора IX 141.24
12 013001 нива 3.78 коруба равна гора V 38.98
ОБЩА ПЛОЩ 55.93 обща годишна наемна цена 567.21

4. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 30 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х25, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 70 т.)
П2 =(Аi/Amax)x50
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме

6. Отдаването под наем да се извърши при следните условия:
6.1. Ако за срока на договора за отдаване под наем влезе в сила на Решение по чл.27а ал.1 и ал.5 от ППЗСПЗЗ и въвод във владение по чл.33 ППЗСПЗЗ за имотите попадащи в списъщите за обезщение, да се прекрати договора за наем.
6.2. Наемателя на имотите няма право да променя начина на трайно ползване и промяна предназначението на същите.
7. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 677/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 422

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва имот №051008 в местност „Дренака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 6 768кв.м./шест хиляди седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, №051008 в местност „Дренака“ землище с.Присад, община Созопол, с площ от 6 768кв.м./шест хиляди седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „нива“
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 2 300,00лв. /две хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150221/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с № 20160101/18.05.2016г приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 678/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 423
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. поземлен имот №63029.501.120 по КК за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 605 кв.м. /шестстотин и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин н атрайно ползване „ниско застрояване до 10м.“, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 3967/11.04.2016.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. поземлен имот №63029.501.120 по КК за с.Росен, Община Созопол, целият с площ от 605 кв.м. /шестстотин и пет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин н атрайно ползване „ниско застрояване до 10м.“, за който е съставен акт за частна общинска собственост Акт № 3967/11.04.2016.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 10 300,00лв./десет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160114/05.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 679/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 424

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имоти - частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 63015.506.464 с площ 250 кв.м./двеста и петдесет квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3307/24.08.2015год
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 3 600,00лв. / три хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160113/05.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 681/ 12.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 61042.501.460 по кадастрална карта на с.Равадиново, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 39, за частна общинска собственост и сключване на окончателен договор по чл.15, ал.3 във връзка с §22,ал.1,б.”б” от ЗР на ЗУТ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 425

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 58 (петдесет и осем)кв.м.ид.части от ПИ 61042.501.460, представляващи след изменението част от ПИ 61042.501.519, идент.с УПИ VІ- 13033, квартал 39, при граници на имота: 61042.501.520, 61042.501.513 и 61042.501.518 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ- 13033, за ЧАСТНА общинска собственост
2. Ha основание чл.36, ал. 1,т.2 от ЗОС, във връзка с §22,ал.1,б.”б” от ЗР на ЗУТ, одобрява да се сключи окончателния договор със собственика на ПИ 61042.501.519 след влизане в сила на решението по т.1.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 697/ 14.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, за реализиране предмет на дейност на дружеството- изграждане на трансформаторен пост /БКТП / в ПИ 67800.503.398, отреден за „За трафопост”, по Кадастрална карта на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 426

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.182,ал.2 от Закон за устройство на територията , чл.64, ал.1 и ал.2, т.2 от Закон за енергетиката, дава съгласие да се учреди в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, гр. Пловдив,с рег.по ф.д.№ 5347/28.04.2000г.на ПОС, и с БУЛСТАТ 115552190, сервитут с площ от 15,50(петнадесет цяло и петдесет десети)кв.м за изграждането, захранването и поддръжката на Трансформаторен пост/БКТП/ в ПИ 67800.503.398 по Кадастрална карта на гр. Созопол, по предвиждания на подробно устройствен план на УПИ VІ,кв.120 и технически инвестиционен проект, при граници и съседи от всички страни – 67800.503.526; 67800.503.241; 67800.503.397; 67800.503.274.
1.1.На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на обезщетението за площта на сервитута , възлизаща на 396 лв.(триста деветдесет и шест лева), съгласно изготвена пазарна оценка №259 /12.07.2016г., от лицензирани оценители, и приложена към това предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 698/ 14.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в м-ст „Старо селище“, с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната , със следната корекция В т.1.3 от проектът за решение на четвъртия ред Акт № 3310/ 24.08.2015г. да се запише и чете „Акт № 3339/ 26.08.2015г.”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за корекция на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 427

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичени търгове с тайно наддаване за следните имоти - частна общинска собственост:
1.1. поземлен имот с идентификатор 63015.506.287 с площ 291 кв.м./двеста деветдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3996/20.04.2016год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 4 200,00лв. / четири хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160134/14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.2. поземлен имот с идентификатор 63015.506.15 с площ 784 кв.м./седемстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3259/04.08.2015год.
1.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.2, възлизаща на 11 300,00лв. / единадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160136/14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.3. поземлен имот с идентификатор 63015.506.531 с площ 571кв.м./петстотин седемдесет и един квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3339/ 26.08.2015г.
1.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.3, възлизаща на 8 200,00лв. / осем хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160135/14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
1.4. поземлен имот с идентификатор 63015.506.482 с площ 646 кв.м./шестстотин четиридесет и шест квадратни метра/, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, актуван като частна общинска собственост с Акт № 3321/25.08.2016год
1.4.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.4, възлизаща на 9 300,00лв. / девет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160137/14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тринадесетото редовно заседание
На 21.06.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията на което присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 645/ 05.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ водопровод“ – захранващ УПИ I “За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК81178.51.48) и УПИ II “За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК81178.48.26), землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 428

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ водопровод“ – захранващ УПИ I “За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК81178.51.48) и УПИ II “За депо за строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК81178.48.26), землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.46.45, 63015.506.535, 63015.506.574, 63015.506.536, 63015.506.383, 81178.51.45, 81178.51.26, 81178.46.39, 81178.51.21, 81178.48.23, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 692/ 13.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Тласкател за отпадни битово - фекални води“ от УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314по КК) до съществуваща РШ 31, от градската канализационна мрежа Созопол, местност „Герени“, землище гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев
Т.Янакиев: Аз искам да попитам това тласкател на Равадиново ли е или на Созопол?
К.Стоянова: На Равадиново.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 429

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Тласкател за отпадни битово - фекални води“ от УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314 по КК) до съществуваща РШ 31, от градската канализационна мрежа Созопол, местност „Герени“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект: „Тласкател за отпадни битово - фекални води“ от УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314 по КК), до съществуваща РШ 31, от градската канализационна мрежа Созопол, местност „Герени“, землище гр.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 693/ 13.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод“ за захранване на УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314 по КК), местност „Герени“, землище гр.Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 430

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод“ за захранване на УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314 по КК), местност „Герени“, землище гр.Созопол.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет – Созопол, одобрява Задание за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на населено място за обект: „Уличен водопровод“ за захранване на УПИ IV-1035,1108,1234 (ПИ67800.1.314 по КК), местност „Герени“, землище гр.Созопол.

1. 3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29 (изм.ДВ бр.39 от 2011г.), ал.1 от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е две години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 696/ 14.07.2016г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІІІ,м.”Акра”,землище на гр.Черноморец , идентичен с ПИ 81178.3.204 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и 2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната със следната корекция В т.1 от проектът за решение на втория ред „ал.4” се премахва
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с предложението за корекция предложено от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 431

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2, т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 81178.502.92,общинска собственост и съседен ПИ 81178.3.204, идентичен с УПИ ІІІ, м.Акра, гр.Черноморец.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ 81178.502.92, общинска собственост и съседен ПИ 81178.3.204 , частна собственост с проектна площ на изменението от 21( двадесет и един) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.1. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 1955(хиляда деветстотин петдесет и пет )лв без вкл.ДДС, за 21( двадесет и един) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 258/12.07.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ81178.502.92, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 703/ 19.07.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Частично изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на УПИ /урегулирани поземлени имоти/ I-5189, IV-5282, VI-5161, XIII-5.856 и XIV-5212, с идентификатори по КК 67800.5.189, 67800.5.282, 67800.5.161, 67800.5.856 и 67800.5.212, местност „Буджака", землище Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 432

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработване на Частично изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на Урегулирани поземлени имоти I-5189, IV-5282, VI-5161, XIII-5.856 и XIV-5212, с идентификатори по КК 67800.5.189, 67800.5.282, 67800.5.161, 67800.5.856 и 67800.5.212, местност „Буджака“, землище Созопол, като за УПИ I-5189, IV-5282, VI-5161, с идентификатори по КК 67800.5.189, 67800.5.282, 67800.5.161, се промени отреждането от „за изграждане на вилни сгради“ в „за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“ и същите се обединят с УПИ XIII-5.856 и УПИ XIV-5212, с идентификатори по КК 67800.5.856 и 67800.5.212 и се образува един нов урегулиран поземлен имот I-5.859, с площ от 9871м2, с отреждане „за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“, местност „Буджака“, землище гр.Созопол, с показатели на застрояване: плътност на застрояване 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 60%, като ½ от нея за е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-408/1/18.07.2016г., за изработване на Частично изменение на ПУП- план регулация и застрояване за УПИ I-5189, IV-5282, VI-5161, XIII-5.856 и XIV-5212, с идентификатори по КК 67800.5.189, 67800.5.282, 67800.5.161, 67800.5.856 и 67800.5.212, местност „Буджака“, землище Созопол, за изграждане на Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост.

Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Г.Пухов: Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на тринадесетото редовно заседание. На 21.07.2016г. от 15:00 часа, се проведе заседание на комисията На заседанието присъстваха Гено Пухов – Предсеадтел; Стойчо Неделчев; Румен Димитров и Христо Бардуков
В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет; Общински съветници; Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 694/ 13.07.2015г., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване, ще зачитаме лицата едно по едно.
Анка Янакиева Хльостарова от гр. Созопол – в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Златка Стоева Димитрова от с. Зидарово –в размер на 100 / сто / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Христина Генова Найденова от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Мария Димитрова Стоянова от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Йордан Валериев Петрова от с. Атия –в размер на 100 / сто / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Мильо Станков Милев от с. Равна гора –в размер на 100 / сто / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Милка Стоянова Дженезова от с. Зидарово размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Никола Михайлов Казаков от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Светлан Иванов Памуков от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Анка Фотева Трендафилова от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Нанка Стоянова Дойнова от с. Зидарово – в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Цветан Петков Радков от гр. Черноморец –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Димо Стоянов Михайлов от с. Зидарово - в размер на 100 / сто / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Андрей Василев Толупов от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Райна Маврова Петкова от с. Зидарово –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Деспина Стаматова Гатосян от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова:Цветана Тодорова Зурлакова от гр. Созопол –в размер на 500 / петстотин / лв. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова: Като цяло решенивто по Докладна записка с вх. № 694/ 13.07.2015г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи ще ви моля да гласувате колеги.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 433

Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

Анка Янакиева Хльостарова от гр. Созопол – ЕГН: ***, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Златка Стоева Димитрова от с. Зидарово – ЕГН: ****, 86 % ТЕЛК за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто / лв.

Христина Генова Найденова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Мария Димитрова Стоянова от гр. Созопол – ЕГН: *****, за извършена операция на става в размер на 500 / петстотин / лв.

Йордан Валериев Петрова от с. Атия – ЕГН: ***, за извършена оперативна интервенция в размер на 100 / сто / лв.

Мильо Станков Милев от с. Равна гора – ЕГН: ****, 100% нетрудоспособност, за закупуване на лекарствени средства в размер на 100 / сто / лв.

Милка Стоянова Дженезова от с. Зидарово – ЕГН: ****,за извършена операция на става в размер на 500 / петстотин / лв.

Никола Михайлов Казаков от гр. Созопол – ЕГН: ***, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Светлан Иванов Памуков от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Анка Фотева Трендафилова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за проведена оперативна интервенция в размер на 500 / петстотин / лв.

Нанка Стоянова Дойнова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Цветан Петков Радков от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Димо Стоянов Михайлов от с. Зидарово - ЕГН: ****, страдащ от травма на гръбначния стълб и хипертонична сърдечна болест за закупени лекаствени средства в размер на 100 / сто / лв.

Андрей Василев Толупов от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.

Райна Маврова Петкова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция на става в размер на 500 / петстотин / лв.

Деспина Стаматова Гатосян от гр. Созопол – ЕГН: ****, за проведено оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.

Цветана Тодорова Зурлакова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за проведено оперативно лечение в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите.


Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 713/ 27.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект)”Местен път” като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г , приета с Решение № 98/29.01.2016;
Давам думата на Кмета на общината.
П.Рейзи: Това е пътя от околовръстното към Равадиново, срещу Куку Баир, сега го отремонтирахме. Този път е стратегически важен за нас, а и така можем да изкараме по-бързо разрешителните.
Кр.Германова: Сега гласуваме докладната, с която пътя да влезе в Програмата като общински от първостепенно значение. Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 434

Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2016, приета с Решение № 98/29.01.2016г в Раздел VІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с проект „ Местен път”, в части „Местен път в местност Равадиново, землище Равадиново” и „Улична регулация на улица с о.т. 92-99,м.Соленки, землище Созопол”, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.

Кр.Германова: Докладна записка с вх. № 714/ 27.07.2016., от Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Местен път”с.Равадиново, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
Имате ли въпроси колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 435

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2016., приета с Решение № 98/29.01.2016г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
 110,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.283 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целият с площ от 5001 кв.м., с предназначение на имота - урбанизирана, за друг вид застрояване;
 2,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.216 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 4764 кв.м. с предназначение на имота - изоставена орна земя;
 24,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.215 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 4764 кв.м. с предназначение на имота - изоставена орна земя;
 48,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.214 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 4764 кв.м. с предназначение на имота - изоставена орна земя;
 97,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.185 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 3300 кв.м. с предназначение на имота - нива;
 81,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.184 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 3299 кв.м. с предназначение на имота - нива;
 280,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.164 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 908 кв.м., с трайно предназначение -нива ;
 61 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.163 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 325 кв.м. е предназначение на имота - нива;
 5,00 кв.м. ид.ч.представляващи имот с идентификатор 61042.15.139 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 13647 кв.м. с предназначение на имота - нива;
 199 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.124 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 6550 кв.м. с предназначение на имота - нива;
 118 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.122 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 12431 кв.м. с предназначение на имота - нива;
 220,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.117 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 7698 кв.м. с предназначение на имота -изоставена орна земя;
 323 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.71 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 9946 кв.м. с предназначение на имота - нива;
 5,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.68 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 443 кв.м. с предназначение на имота - нива;

ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ” Местен път”, в землище на с.Равадиново”, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 110,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.283 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целият с площ от 5001 кв.м., с предназначение на имота - урбанизирана, за друг вид застрояване.
Като одобрява изплащане на сумата от 3 850 лв.( три хиляди осемстотин и петдесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 2,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.216 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 4764 кв.м. с предназначение на имота - изоставена орна земя;
Като одобрява изплащане на сумата от 10лв.( десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 24,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.215 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 4764 кв.м. с предназначение на имота - изоставена орна земя
Като одобрява изплащане на сумата от 20 лв.(двадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.4.Площта от 48,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.214 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 4764 кв.м. с предназначение на имота - изоставена орна земя;
Като одобрява изплащане на сумата от 30 лв.(тридесет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.5.Площта от 97,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.185 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 3300 кв.м. с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 60 лв.(шестдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.6.Площта от 81,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.184 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 3299 кв.м. с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 50 лв.(петдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.7.Площта от 280,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.164 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 908 кв.м., с трайно предназначение -нива ;
Като одобрява изплащане на сумата от 150 лв.(сто и петдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.8.Площта от 61 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.163 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 325 кв.м. е предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 40 лв.(четиридесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.9.Площта от 5,00 кв.м. ид.ч.представляващи имот с идентификатор 61042.15.139 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 13647 кв.м. с предназначение на имота - нива;;
Като одобрява изплащане на сумата от 10 лв.(десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.10.Площта от 199 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.124 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 6550 кв.м. с предназначение на имота – нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 110 лв.(сто и десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.11.Площта от 118 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.122 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 12431 кв.м. с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 70 лв.(седемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.12.Площта от 220,00 кв.м. ид.ч.представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.117 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 7698 кв.м. с предназначение на имота -изоставена орна земя
Като одобрява изплащане на сумата от 120 лв.(сто и двадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.13.Площта от 323 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.71 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 9946 кв.м. с предназначение на имота - нива;
Като одобрява изплащане на сумата от 170 лв.(сто и седемдесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.14.Площта от 5,00 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 61042.15.68 по ККР на с.Равадиново, местност Равадиново, целия с площ от 443 кв.м. с предназначение на имота - нива;;
Като одобрява изплащане на сумата от 10 лв.(десет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 20160118 от 14.07.2016г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам тринадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/Хр. Михова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...