:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №18/30.11.2016г.


ПРОТОКОЛ № 18

На 30.11.2016г., от 9:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам. Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация.
В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Имате думата за въпроси към Кмета на Общината.
Хр. Бардуков: Имам питане относно извънредните плащания за клуба на инвалида?
П. Рейзи: Ще проверя и ще разпоредя плащане, ако няма извършено такова.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Христина Николова от с. Росен е входирала искане за дете инвалид относно опрощаване на данъци за автомобила. Каква е ситуацията там?
П. Рейзи: По отношение на въпроса ви Катя Стоянова ще ви отговори.
К. Стоянова: Лицето има входирано заявление, на което нямаме основание да правим опрощаване. Провели сме нееднократни срещи и разговори с Христина, направили сме консултации с Началник отдел Местни данъци и такси и нямаме правно основание за предприемане на действия по опрощаване на посочените данъчни задължения. Автомобила е собственост на Христина, която не е инвалид. Документите за инвалидност са на нейното дете. Тя самата би могла да предприеме действия за прехвърляне на автомобила на съответното лице имащо право на ползване на данъчни облекчения.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Колеги всички вие сте получили поканата с така предложения дневен ред. Имате ли предложения за допълнение или промяна. Няма. Ще ви моля да гласуваме така предложения дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 536

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 996/ 10.11.2016г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2017година
2. Докладна записка с вх. № 1006/ 14.11.2016г. , от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2017 година
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. № 995/ 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол
4. Докладна записка с вх. № 1017/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „Образование“ - ОДЗ
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
5. Докладна записка с вх. № 994/ 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.504.317 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 31, попадащи в проектен ПИ 67800.504.452(предходен 67800.504.215), за частна общинска собственост;
6. Докладна записка с вх. № 997/ 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в с. Индже Войвода, с. Зидарово и с. Габър, Община Созопол
7. Докладна записка с вх. № 998/ 10.11. 2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ по реда на ЗСПЗЗ и напоителни канали, които не функционират по реда на ППЗСПЗЗ
8. Докладна записка с вх. № 1007/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.58 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
9. Докладна записка с вх. №.1008/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.180 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
10. Докладна записка с вх. № 1009/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.411 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
11. Докладна записка с вх. № 1010/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. № 1011/ 16.11.2016г., от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, общ.Созопол 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 63029.501.9595 по кадастрална карта на с.Росен Община Созопол, идентичен с УПИ XIX-8, в кв.67, целият с площ от 463 кв.м.
13. Докладна записка с вх. № 1012/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на земеделски имот в землище на с. Зидарово, Община Созопол
14. Докладна записка с вх. № 1015/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на част от недвижим имот, находящ се в землище гр.Созопол, с идентификатор 61042.15.283, държавна собственост, в управление на Технически унивирситет –София, за създаване на нова транспортна връзка между с.Равадиново и кръстовище на второкласен път Бургас-Приморско;
15. Докладна записка с вх. № 1020/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 1021/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад, Община Созопол.
17. Докладна записка с вх. № 1022/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир” з-ще гр.Созопол.
18. Докладна записка с вх. № 1023/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.382, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
19. Докладна записка с вх. № 1024/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящи се з-ще с.Росен, Община Созопол.
IV.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
20. Докладна записка с вх. № 968/ 28.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП - изменение на План за регулация и застрояване с цел преотреждане на УПИ ХV „За озеленяване” в кв.6 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол (с идентификатор 61042.501.448 по КК)
21. Докладна записка с вх. № 977/ 03.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват на ПИ 000110 в м.”Садалово”, з-ще на с. Крушевец.
22. Докладна записка с вх. № 979/ 04.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: ’’Външен питеен водопровод за зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 989/ 09.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Равна гора, община Созопол
24. Докладна записка с вх. № 993 / 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХV-26 и УПИ ІІ, кв.7 по регулационен план на с.Крушевец , съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
25. Докладна записка с вх. № 1013/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Росен и с.Габър, община Созопол
26. Докладна записка с вх. № 1014/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Вършило и с.Индже войвода, община Созопол

Кр. Германова: Преминаваме по първа точка от дневния ред. Давам думата на г-н Бардуков - Председателя на комисията по законност да зачете становището им.
Хр. Бардуков: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осемнадесетото редовно заседание.
На 28.11.2016г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията. Присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 996/ 10.11.2016г. , от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2017година
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете какви количества са реализирани за годината? От полагащите се на хората 4 кубика можем ли да ги направим 5?
П. Рейзи: Мислим, че можем да го коментираме за 5-те кубика. Тази година можем да кажем, че до 100 % са дадени дървата на хората. Всички стари задължения са изчистени на нула. Нещата се случват. На склад имаме около 250-300 кубични метра.
Т. Янакиев: Какво е общото количество дървесина за добив за 2017 година? Трудно е да се предположи, но все пак ориентировъчно.
П. Рейзи: Залагаме 11 000 кубични метра.
Т. Янакиев: Благодаря ви за отговора.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси? Няма. Да преминем към гласуване. Ще ви моля да гласувате, ведно с приложение 1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ХРИСТО БАРДУКОВ За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
5 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
11 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
12 ИВАН ХАДЖИЕВ За
13 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ГЕНО ПУХОВ За
16 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
17 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували:
За:16
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 537

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2017 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата докладна записка.
2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез добив и продажба на добитата дървесина.
Хр. Бардуков: Докладна записка с вх. № 1006/ 14.11.2016г. , от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2017 година
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Колеги, ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 538

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2017 година

Кр. Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси и бюджет.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осемнадесетото редовно заседание
На 28.11.2016. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията, на която присъстваха всичките й членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 995/ 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на защитни минимални цени за продажба на добита дървесина от горските територии, собственост на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси към докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение, ведно с приложение 1 и 2.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 539

Приема така предложения минимален ценоразпис (Приложение № 1 и Приложение №2) към настоящето решение за продажба на дървесина от Общински гори – гр. Созопол през 2017г. При нужда в зависимост от конюнктурата на пазара на дървесина, кмета на Община Созопол със заповед може да определя по високи цени от тези в ценоразписа.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 1017/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „Образование“ - ОДЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 540

1. Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 година на Функция „Образование”- ОДЗ, считано от датата на назначаване.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклад на комисията по общинска собственост давам думата на г-жа Светлана Лулева да зачете становището на комисията.
Св. Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осемнадесетото редовно заседание.
На 28.11.2016г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Петя Чапевова – зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 994/ 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.504.317 по кадастрална карта на гр.Созопол, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, в квартал 31, попадащи в проектен ПИ 67800.504.452(предходен 67800.504.215), за частна общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Уважаеми колеги, преди да ви дам думата за изказвания и въпроси по докладната записка, ви уведомявам, че аз няма да участвам в обсъждането и гласуването на тази докладна, тъй като съм в наемни правоотношения с един от съсобствениците, като за това съм подала и съответната декларация по ЗПУКИ. Съгласно чл.20, ал.2 ЗПУКИ в настоящия случай решението се приема с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, за което е налице интерес. Имате ли въпроси по докладната записка колеги? Няма. Моля ви гласувайте по докладната записка.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
3 ИВАН ХАДЖИЕВ За
4 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
5 ХРИСТО БАРДУКОВ За
6 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 ГЕНО ПУХОВ За
10 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
11 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 541

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 48 (четиридесет и осем)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 67800.504.317, представляващи след изменението част от УПИ І-847, в кв.64, при граници на имота: 67800.504.317, 67800.504.214 и 67800.504.215 и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ І-847, кв.64, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 67800.504.452, за ЧАСТНА общинска собственост.

2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор със собственика на ПИ с нов проектен идентификатор 67800.504.452(предходен ПИ 67800.504.215).

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 997/ 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в с. Индже Войвода, с. Зидарово и с. Габър, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№542

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва части от помещения, находящи се в селата Индже войвода, Зидарово и Габър, а именно:
- 2 кв.м., находящи се на втори етаж от двуетажна сграда в УПИ V-191, кв.21 по плана на с.Индже войвода.
- 4 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда в имот с пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово.
- 4 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда в УПИ V, кв.21 по плана на с.Габър.
2.Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на части от помещение – частна общинска собственост, находящо се в с. Индже войвода, а именно:
- 2 кв.м., находящи се на втори етаж от двуетажна сграда в УПИ V-191, кв.21 по плана на с.Индже войвода.
3. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на части от помещение – публична общинска собственост, находящо се в с.Зидарово, а именно:
- 4 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда в имот с пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово.
4.Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на част от помещение – публична общинска собственост, находящо се в с.Габър, а именно:
- 4 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда в УПИ V, кв.21 по плана на с.Габър.
5.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 20160193/26.10.2016г. за обектите, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на:
- 84 /осемдесет и четири/лева, без ДДС, която да се използва като начална годишна наемна цена при провеждането на конкурса за 2 кв.м., находящи се на втори етаж от двуетажна сграда в УПИ V-191, кв.21 по плана на с.Индже войвода;
- 168 /сто шестдесет и осем/лева, без ДДС, която да се използва като начална годишна наемна цена при провеждането на конкурса за 4 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда в имот с пл.№ 211, кв.17 по плана на с.Зидарово;
- 240 /двеста и четиридесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална годишна наемна цена при провеждането на конкурса за 4 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда в УПИ V, кв.21 по плана на с.Габър.
6.Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.
Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 998/ 10.11. 2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ по реда на ЗСПЗЗ и напоителни канали, които не функционират по реда на ППЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 ГЕНО ПУХОВ За
10 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
11 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 543

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем недвижими имоти –публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, съгласно списък Приложение № 1.
2. Общински съвет – Созопол на основание чл.37”в” ал.16 и ал.17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок до 5 години имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират - публична общинска собственост.
Процедурата да се провежда, глава –VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1007/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.58 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 ГЕНО ПУХОВ За
10 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
11 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 544

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 230 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.58 /целият имот с площ от 250 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 311,70 лв. /триста и единадесет лева и 70 ст./, обективирана в оценителен протокол №0107/11.11.2016г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №.1008/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.180 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 545

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.180 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 577,30 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0108/11.11.2016г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1009/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.411 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПРЗ на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 546

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.411 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0109/11.11.2016г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1010/ 14.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следната корекция „В т.1 от проектът за решение на втория ред след думите „алинея” се допълва „1”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с предложението за допълнение на комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 547

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 51 /петдесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 251 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 750,00 лв. /седемстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0110/11.11.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Джемиле Мустафа Джамбаз да придобие право на собственост върху 51 /петдесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.318 по Кадастралната карта на с.Атия, /целият имот с площ от 251 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1011/ 16.11.2016г., от Катя Стоянова – Зам.Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, общ.Созопол 2. Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 63029.501.9595 по кадастрална карта на с.Росен Община Созопол, идентичен с УПИ XIX-8, в кв.67, целият с площ от 463 кв.м.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следната корекция „В т.1 и т.2 от проектът за решение ПИ с идентификатор 63029.501.392 да се запише и чете „ПИ с идентификатор 63029.501.9595. „
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с предложената от комисията корекция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 548

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява ПИ с идентификатор 63029.501.9595 по кадастрална карта на с.Росен, Община Созопол, идентичен с УПИ XIX -8, в кв.67, целият с площ от 463 кв.м., актуван с АОС № 4086/19.05.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”.
2. На основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва в раздел ІІ, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г., като включва ПИ с идентификатор 63029.501.9595 по кадастрална карта на с.Росен, Община Созопол, идентичен с УПИ XIX -8, в кв.67, целият с площ от 463 кв.м., актуван с АОС № 4086/19.05.2016г. за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон и на основание чл.52, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Ангел Великов Ангелов, ЕГН 8305080489, от с.Росен,общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ - 100кв.м., в ПИ с идентификатор 63029.501.9595 по кадастрална карта на с.Росен, Община Созопол, идентичен с УПИ XIX -8, в кв.67, целият с площ от 463 кв.м., актуван с АОС № 4086/19.05.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 1 700 лв. /хиляда и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2016А144/08.11.2016г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1012/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: отдаване под наем на земеделски имот в землище на с. Зидарово, Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 549

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г,. на Общински съвет Созопол, като включва следния имот:
• Имот с планоснимачен №141006, с площ от 6 654 /шест хиляди шестстотин петдесет и четири/ кв.м. в местност “Краклата”

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:
2.1. Имот с планоснимачен №141006, с площ от 6 654 /шест хиляди шестстотин петдесет и четири/ кв.м. в местност “Краклата”
2.1.1 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява годишна наемна цена на имота по т.2.1, възлизаща на 53,56лв./петдесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, съгласно одобрена методика на лицензиран оценител.

3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1015/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на част от недвижим имот, находящ се в землище гр.Созопол, с идентификатор 61042.15.283, държавна собственост, в управление на Технически унивирситет –София, за създаване на нова транспортна връзка между с.Равадиново и кръстовище на второкласен път Бургас-Приморско;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 550

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху 110(сто и десет) кв.м., представляващи обособена с ПУП, част от имот 61042.15.283(предходен номер 000328), целият с площ 5001 кв.м, за който е съставен АДС № 263 от 25.09.1996г, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение- изграждане на нова пътна връзка ;
2.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до Областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имотота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет .


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1020/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следната корекция „В т.2.1 от проектът за решение на четвъртия ред думите „частна общинска собственост акт №3627/07.01.2016г.” да се запишат и четат „частна общинска собственост акт №2202/05.11.2013г.”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с предложената от комисията корекция.

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 551

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с идентификатор 63015.505.427 с площ 1441 кв.м./хиляда четиристотин четиридесет и един квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Урбанизирама“ и начин на трайно ползване – „За търговски обект, комплекс.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.505.427 с площ 1441 кв.м./хиляда четиристотин четиридесет и един квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Урбанизирама“ и начин на трайно ползване – „За търговски обект, комплекс, актуван като частна общинска собственост акт№ № 2202/05.11..2013год .На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 16 300,00лв. / шестнадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2016Е202/14.11.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева Докладна записка с вх. № 1021/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Присад, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 552

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. Поземлен имот №58400.13.95 землище с.Присад, община Созопол, с площ от 60 038кв.м./ шестдесет хиляди тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“,актуван като частна общинска собственост с Акт №4463/24.10.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следният имот - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот №58400.13.95 землище с.Присад, община Созопол, с площ от 60 038кв.м./ шестдесет хиляди тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“,актуван като частна общинска собственост с Акт №4463/24.10.2016год
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 19 200,00лв. / деветнадесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2016Е197/14.11.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1022/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в зоната по §4, м-ст „Куку баир” з-ще гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 553
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва имот с идентификатор 67800.50.309 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 695 кв.м. /шестстотин деветдесет и пет/ квадратни метра.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.50.309 по КК за з-ще гр.Созопол целият с площ от 695 кв.м. /шестстотин деветдесет и пет/ квадратни метра., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1790/26.04.2012год.
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 11 000,00лв./единадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20150228/31.08.2015г. от независим лицензиран оценител, презаверена с №2016Е201/14.11.2016г. приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
4.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1023/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.382, находящ се в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следната корекция „В т.2 от проектът за решение думите „пазарна оценка №20160075/27.04.2016г.” да се запишат и четат „„пазарна оценка №2016Е200/11.11.2016г.”
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с предложената от комисията корекция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 554

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет – Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.32.382 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 15 608 кв.м. /петнадесет хиляди шестстотин и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползван –нива, за който е съставен акт за частна общинска собственост 2185/16.10.2013год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1, възлизаща на 13 400,00лв. /тринадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2016Е200/11.11.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1024/ 17.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост находящи се з-ще с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следната корекция: „В т.2.1.1 от проектът за решение думите „пазарна оценка №2016Е195/14.06.2016г.” да се запишат и четат „пазарна оценка №2016Е195/08.11.2016г.”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме ведно с предложената от комисията корекция.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
4 ИВАН ХАДЖИЕВ За
5 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
6 ХРИСТО БАРДУКОВ За
7 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
9 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
10 ГЕНО ПУХОВ За
11 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
12 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За
Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 555
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение № 98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва следният имот:
1.1. поземлен имот №102013 в м-ст „Караисмаилица“з-ще с.Росен с площ от 2 499 кв.м. /две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра, идентичен с поземлен имот с идентификатор 63029.102.13 КК за землище с.Росен, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост №2691/13.11.2014 год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет – Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. поземлен имот №102013 в м-ст „Караисмаилица“з-ще с.Росен с площ от 2 499 кв.м. /две хиляди четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра, идентичен с поземлен имот с идентификатор 63029.102.13 КК за землище с.Росен, Община Созопол, за който е съставен акт за частна общинска собственост №2691/13.11.2014 год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 1 270,00 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2016Е195/08.11.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Кр. Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията по устройство на територията.
Т. Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на осемнадесетото редовно заседание
На 28.11.2016г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията, на която присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Петя Чапевова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 968/ 28.10.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на съгласие за изменение на ПУП - изменение на План за регулация и застрояване с цел преотреждане на УПИ ХV „За озеленяване” в кв.6 по плана на с.Равадиново, общ.Созопол (с идентификатор 61042.501.448 по КК)
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме

С резултат от гласуването „За” – 12 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 556

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване УПИ ХV „За озеленяване” кв.6 (с идентификатор по КК 61042.501.448) по плана на с.Равадиново, като същият се преотреди и запише УПИ ХV „За озеленяване и трафопост“ в кв.6 по плана на с.Равадиново и се ситуира нов застроителен обем за изграждане на трафопост.Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 977/ 03.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхват на ПИ 000110 в м.”Садалово”, з-ще на с. Крушевец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 557

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110 ал.1 т.3 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи ПУП – ПЗ за ПИ 000110 м.”Стопански двор”, з-ще на с. Крушевец, като се ситуира застроителен обем за изграждане на ферма за отглеждане на дребни породи животни при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 80%, Кинт=2, Нкорниз=8,00м., Озеленяване – 20%
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП – план застрояване в обхват на ПИ 000110 м.”Садалово”, з-ще на с. Крушевец.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 979/ 04.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: ’’Външен питеен водопровод за зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ХРИСТО БАРДУКОВ За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ГЕНО ПУХОВ За
15 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
16 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували:
За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 558

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за ’’Външен питеен водопровод за зоната по §4, местност ’’Митков мост’’, землище гр.Черноморец, общ.Созопол

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 989/ 09.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Равна гора, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с корекцията направена от комисията по т. 9 от проекта за решение вместо ул. „Софроний Врачански“ да се запише и чете ул. „Св. Софроний Врачански“, по т. 19 вместо ул. „Кирил и Методий“ да се запише и чете ул. „Св. св. Кирил и Методий“, по т.21 вместо ул. „Иван Рилски“ да се запише и чете ул. „Св. Иван Рилски“
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения по докладната? Няма. Ще гласуваме предложенията за именуване на улици ан блок. Моля да гласуваме, ведно с предложението за промяна направено от комисията.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 559

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с.Равна гора, община Созопол както следва:
1. Ул."Райна Княгиня" - с осеви точки 139-126
2. ул. "Хан Крум " - с осеви точки 44-43
3. ул."Васил Левски" - с осеви точки 46-45
4. ул."Захарий Стоянов"- с осеви точки 134-1
5. ул. "Цар Асен" - с осеви точки 8-49
6. ул ."Стефан Караджа" - с осеви точки 10-8
7. ул. "Цар Симеон" - с осеви точки 17-97
8. ул."Елин Пелин" - с осеви точки 18-114
9. ул."Св. Софроний Врачански" - с осеви точки 12-19
10. ул."Хан Аспарух" - с осеви точки 75-100
11. ул."Ивайло" - с осеви точки 63-101
12. ул."Никола Вапцаров" - с осеви точки 103-102
13. ул."Мария Луиза" с осеви точки 3-5
14. ул."Тодор Каблешков" - с осеви точки 8-12
15. ул."Хан Тервел" - с осеви точки 14-13
16. ул."Отец Паисий" - с осеви точки 16-20
17. ул.”Иван Вазов” - с осеви точки 4-15
18. ул."Елин Пелин" - с осеви точки 28-21
19. ул."Св. св. Кирил и Методий" - с осеви точки 57-58
20. ул."Христо Ботев" - с осеви точки 122-65
21. ул,"Св. Иван Рилски" - с осеви точки 122-124
22. ул. "Петър Берон" - с осеви точки 128-46
23. ул."Любен Каравелов" - с осеви точки 48-76
24. ул."Раковски" - с осеви точки 89-80
25. ул."Цар Петър" - с осеви точки 113-114
26. ул."Цар Самуил" - с осеви точки 97-99
27. ул."Стефан Стамболов" - с осеви точки 101-63
28. ул."Панайот Хитов" - с осеви точки 77-105
29. ул."Бачо Киро" - с осеви точки 73-69

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 993 / 10.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ХV-26 и УПИ ІІ, кв.7 по регулационен план на с.Крушевец , съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ХРИСТО БАРДУКОВ За
4 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ИВАН ХАДЖИЕВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
15 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
16 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували:
За:16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 560

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.62а, ал.4 ,чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, разрешава изработването на ПУП - план регулация и застрояване за УПИ ІІ ,общинска собственост и съседен ХV- 26, кв.7 по регулационен план на с.Крушевец.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на УПИ ІІ, общинска собственост и урегулиран поземлен имот ХV- 26, кв.7,с.Крушевец, с проектна площ на изменението от 37(тридесет и седем) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 960(деветстотин и шестдесет )лв без вкл.ДДС, за 37(тридесет и седем)кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 20160143/01.11.2016г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ХV- 26,кв.7, по регулационен план на с.Крушевец;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1013/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Росен и с.Габър, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения за промяна по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме като цяло предложенията по докладната записка.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 561

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с. Габър и с.Росен , община Созопол както следва:
І. За село Габър
1. Ул."Възраждане" - с осови точки 1-5
2. ул. "Стефан Караджа " - с осови точки 3-6-8-9-10-24-36-52-88-102-101
3. ул."Теменуга" - с осови точки 31-26-25-24-23-18-19-20-21-22
4. ул."Васил Априлов"- с осови точки 8-29-28-26
5. ул. "Калето" - с осови точки 28-30-9-11-12-15-16-17-13-14
6. ул ."Странджа" - с осови точки 15-18
7. ул. "Цар Калоян" - с осови точки 23-51-50-49-47
8. ул."Св.Иван Рилски" - с осови точки32-41
9. ул."Антон Страшимиров" - с осови точки 33-34-58
10. ул."Люлин" - с осови точки 31-32-61
11. ул."Сливница" - с осови точки 64-62
12. ул."Витоша" - с осови точки 65-70
13. ул."Васил Левски" с осови точки 72-62-41-48
14. ул."Оборище" - с осови точки 73-78
15. ул." Кольо Фичето" - с осови точки 57-80-79-78-81-88-92-42
16. ул." Черно море” - с осови точки 92-95
17. ул.”Ловна” - с осови точки 109-96
18. ул.”Шипка” - с осови точки 110-105

ІІ. За село Росен
1. ул."Ангел Величков" - с осови точки 102-89
2. ул."Явор" - с осови точки 208-202
3. ул."Здравец" - с осови точки 211-227
4. ул,"Детелина" - с осови точки 215-220
5. ул. "Иглика" - с осеви точки 201-202
6. ул."Петрова нива" - с осеви точки 30-187(обозначена в зелен цвят)
7. ул.”Тодор Грудов”,продължение-- с осови точки 231-209

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1014/ 16.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: именуване на улици в регулационните граници на с.Вършило и с.Индже войвода, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция по т. 2 от проекта за решение за с. Вършило ул. „Свети Георги“ да се запише и чете ул.„Свети Георги Победоносец“. Комисията иска информация относно предложеното наименование по т. 5 за с. Вършило – ул. „Карайсък“, предлага разискване в Общински съвет, изисква становище на кмета на населеното място с ново предложение по т. 5.
Кр. Германова: Колеги в Общински съвет, а и на всички вас преди заседанието ви бе представено ново предложение от кметски наместник на с.Вършило за именуване на улицата вместо „Карайсък” да бъде заменено с улица „Аполония”.
П. Рейзи: Като вносител на докладната подкрепям и предлагам промяна за именуване на улица за с.Вършило вместо улица „Карайсък” да бъде заменено с улица „Аполония”.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласуваме предложението за промяна по т.5 за с.Вършило направено от вносителя.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова: Колеги ще гласуваме като цяло направени предложения за именуване на улици. Има ли против или други предложения? Няма. Колеги ще ви моля да гласувате така предложеното решение по докладната ведно с предложението за промяна, което току що гласувахме, както и предложението за промяна направено от комисията.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:
№ 562

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с. Вършило и с.Индже войвода , община Созопол както следва:
І. За село Вършило
1. Ул."Васил Левски" - с осови точки 3-150(обозначена в син цвят)
2. ул. "Свети Георги Победоносец " - с осови точки 128-127 (обозначена в син цвят)
3. ул."Чуката" - с осови точки 123-122 (обозначена в син цвят)
4. ул."Иван Вазов"- с осови точки 37-28( обозначена в син цвят)
5. ул. "Аполония" - с осови точки 80-90 (обозначена в син цвят)
6. ул ."Цар Петър" - с осови точки 6-131(обозначена в зелен цвят)
7. ул. "Първи май" - с осови точки 42-82(обозначена в зелен цвят)
8. ул."Цар Калоян" - с осови точки 62-67(обозначена в зелен цвят)
9. ул."Черно море" - с осови точки 111-152(обозначена в зелен цвят)
10. ул."Зеленика" - с осови точки 114-116(обозначена в зелен цвят)
11. ул."Лазур" - с осови точки 143-149(обозначена в зелен цвят)
12. ул."Родина" - с осови точки 10-130 (обозначена в оранжев цвят)
13. ул."Христо Ботев" с осови точки 51-161(обозначена в оранжев цвят)
14. ул."Шипка" - с осови точки 55-137(обозначена в оранжев цвят)
15. ул."6-ти септември" - с осови точки 14-13
16. ул."Александър Стамболийски" - с осови точки 89-87(обозначена в оранжев цвят)
17. ул.”Странджа” - с осови точки 82-79(обозначена в оранжев цвят)

ІІ. За село Индже войвода
1. ул."Странджа" - с осови точки 156-72(обозначена в зелен цвят)
2. ул."Стара планина" - с осови точки 18-87(обозначена в син цвят)
3. ул."Ален мак" - с осови точки 112-62(обозначена в зелен цвят)
4. ул,"Зеленика" - с осови точки 116-140(обозначена в зелен цвят)
5. ул. "Пирин" - с осеви точки 131-27(обозначена в зелен цвят)
6. ул."Петрова нива" - с осеви точки 30-187(обозначена в зелен цвят)
7. ул."Резвая" - с осови точки 89-29(обозначена в син цвят)
8. ул."Тунджа" - с осови точки 166-3(обозначена в син цвят)
9. ул."Ропотамо" - с осови точки 77-76(обозначена в син цвят)
10. ул."Янтра" - с осови точки 181-78(обозначена в син цвят)
11. ул."Велека" - с осови точки 81-83(обозначена в син цвят)
12. ул."Васил Левски" - с осови точки 64-108(обозначена в син цвят)
13 .ул.”Христо Ботев” - с осови точки 110-175(обозначена в син цвят)
14 .ул.”Индже войвода” - с осови точки 115-144(обозначена в син цвят)
15 .ул.”Витоша” - с осови точки 33-42(обозначена в син цвят)
16 .ул.”Чая” - с осови точки 167-165(обозначена в син цвят)
17 .ул.”Марица” - с осови точки 164-159(обозначена в син цвят)
18 .ул.”Дунав” - с осови точки 150-39(обозначена в оранжев цвят)
19 .ул.”Христо Смирненски” - с осови точки 69-103(обозначена в оранжев цвят)
20 .ул.”Родопи” - с осови точки 23-111(обозначена в син цвят)
21. ул.”Средна гора” - с осови точки 60-48(обозначена в жълт цвят)

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам осемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...