:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №19/ 28.12.2016г.


ПРОТОКОЛ № 19


На 28.12.2016г., от 9:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе деветнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам. Кмет, г-н Гл. Архитект, Кметове на кметства, служители на общинска администрация и уважаеми гости на нашето заседание. Много ми е приятно, че виждам хора от града.
В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам деветнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Като на всяко заседание започваме първо с питания към кмета. Преди да ви дам думата ще задам аз един въпрос към кмета. Г-н Кмете, питаха ме наши съграждани, хора от общината става въпрос за това не знам автокъща ли е или друго, което е на разклона за Атия, на ъгъла преди яхтения магазин. Поне аз си мисля така, че това може да се каже е същинският вход на Община Созопол. Наистина вчера минах оттам, изключително грозно изглежда зад тази телена ограда, всичките нахвърлени дъски, дюшеци и какви ли не още отпадъци. Можете ли да проверите какво е положението въобще, има ли разрешение там за правене на такъв тип обект или склад. На мен ми прилича на сметище.
П. Рейзи: Ще го проверя. Ще го видя дали е първо с променен статут, съответно кой го е направил. Благодаря.
Кр. Германова: Благодаря г-н Кмете. Имате думата колеги за въпроси към Кмета на Общината.
Т. Дамянов: Г-н Кмете на 17 декември имаше концерт в читалището на Общината. Проблема е, че много неудобно помещението беше, изключително студено. За момента може би се затопли в салона, но особено на сцената се оплакаха хората, че е било изключително студено. Това е затруднявало музикантите да свирят, певиците да пеят и т. н. Апела ми е за такива мероприятия, а те са сигурно две, три в годината, малко по-отрано да се включва климатика, да се затопля цялото помещение.
П.Рейзи: А защо мислите г-н Дамянов, че не е отопляно поне два, три дни по-рано. Няма как за се затопли, защото залата е отворена, по-точно сцената е отворена и се получава така, че дори и в залата да е топло на сцената ще е винаги студено, защото там става течение и топлината отива нагоре. Два дена и половина бяха включени предварително климатиците. Каквото и да направим там през лятото е хладно, а през зимата е студено. Не може да се затопли. Паднат ли температурите под нулата трябва да се отопля с месеци, да се затоплят стените и оттам да се получи ефекта да се усеща малко някаква топлина. Ще го видим пак, не казвам, че няма, но залата е много голяма.
Кр. Германова: Г-н Пухов имате думата.
Г. Пухов: Аз искам също, ако мога да отговоря на колегата. На много места такива концерти се правят буквално на открито и там е нямало такива проблеми. Има и музиканти, има и певци. Всички са на сцените на площада. Така, че каквото е нужно предполагам е направено от общината.
П. Рейзи: Аз мога да кажа друго, което за мен е по-обидно, че на тези концерти не виждам нито един от вас господа общински съветници. Така, че когато вие ми ги казвате тези неща, хубаво е да сте били там.
В. Арабаджиева: Разбрах, че е постъпила молба за еднократна помощ вчера допълнително. На 23-ти, когато беше комисията с една жена от Зидарово с глаукома и две оп-ерации за един месец отидохме и ми отказаха. Ето тук са документите и ми казаха, че са приключили. Ако може нещо да се направи.
П. Рейзи: Да молбата е постъпила вчера от мен, мой служител е пропуснал да я вкара в комисията. Тази жена, която допълнително предлагаме си е по подала документите много отдавна. Чисто и просто са я пропуснали.
В. Арабаджиева: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги?
Т. Дамянов: Уважаеми г-н Кмете, сигнализираха ми че в село Росен идват заселници роми от кв. Мандрата от Царево и там строят на края на селото, сглобяват колиби и се заселват там. Аз съм запознат с този етнос от Царево от „Мандрата“ и жителите на с. Росен също не искат да се увеличават с тези представители. Вие чули ли сте нещо?
П. Рейзи: Кмета на селото е тук, нека първо той да отговори има ли такова нещо.
Ив. Динев: Става дума за бай Шидер, дошли са двете му дъщери, които са разведени. А там става дума за частен имот.
П. Рейзи : Г-н Дамянов не ви е вярна информацията.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред. Колеги всички вие сте получили поканата с така предложения дневен ред. Имате ли предложения за допълнение или промяна. Няма. Ще ви моля да гласуваме така предложения дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 563

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 1075/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне представители на Общински съвет Созопол в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. № 1060/ 08.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прието за финансиране Проектно предложение на Фондация „Приморско-2004“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.
3. Докладна записка с вх. № 1082/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
4. Докладна записка с вх. № 1083/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г.
5. Докладна записка с вх. № 1091/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014–2020.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. № 1035/ 23.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-142, кв.8 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
7. Докладна записка с вх. № 1055/ 06.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в ПИ 63029.501.287 по КККР,идентичен с УПИ VІ-609, кв.46 по плана на с.Росен, Община Созопол.
8. Докладна записка с вх. № 1062/ 09.12. 2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.144 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
9. Докладна записка с вх. № 1063/ 09.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №1072/ 13.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. № 1074/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIX-259, кв.25 по плана на с. Индже Войвода, Община Созопол.
12. Докладна записка с вх. № 1080/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижими имоти, публична общинска собственост, с идентификатор 81178.51.48 и 81178.48.26 по кадастрална карта на гр.Черноморец, за частна общинска собственост;
2. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на ПУДООС, с цел създаване на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в ПИ 81178.51.48 и 81178.48.26;
13. Докладна записка с вх. № 1087/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх. № 1088/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово.
15. Докладна записка с вх. № 1093/ 19.12.2016г.,от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,ПИ 67800.504.343.2, обект за търговия и обществено хранене, находящ се в гр.Созопол.
16. Докладна записка с вх. № 1095/ 20.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №552 от 30.11.2016 г.
IV.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
17. Докладна записка с вх. № 1038/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.102 по КК на гр.Черноморец /.
18. Докладна записка с вх. № 1039/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IX“за сладкарница, млад.дом, прием. пункт за бит. услуги, автоспирка“ в кв.22 по плана на с.Присад, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 1041/ 28.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници с. Крушевец, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. № 1045/ 01.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
21. Докладна записка с вх. № 1058/ 07.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот XIV-6116 /ПИ с идентификатори 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.
22. Докладна записка с вх. № 1077/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.
23. Докладна записка с вх. № 1078/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ 135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
24. Докладна записка с вх. № 1079/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
25. Докладна записка с вх. № 1081/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ І503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“.
26. Докладна записка с вх. № 1085/ 15.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
27. Докладна записка с вх. № 1090/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за дарение от Община Созопол на Община Хитрино , Област Шумен.
28. Докладна записка с вх. № 1092/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.

Кр. Германова: Преминаваме по първа точка от дневния ред - Доклад на комисията по законност. Тъй като председателят отсъства ще ви зачета становището на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветнадесетото редовно заседание.
На 23.12.2016г. от 12:00 часа, се проведе заседание на комисията. Присъстваха Пенка Щерионова, Светлана Лулева и Тодор Чакъров. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 1075/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне представители на Общински съвет Созопол в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, като предлага за представители г-н Тодор Чакъров, г-н Янчо Георгиев и г-н Тодор Дамянов. Имате ли въпроси и коментари колеги по тази докладна и по така направените предложения за представители на комисията от страна на Общинския съвет. Няма. Други предложения? Няма. В такъв случай колеги моля да гласувате така направеното предложение за решение по докладната, ведно с предложените представители.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 564

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия Общинският съвет Созопол определя за свои представители в Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия следните общински съветници:
1. Тодор Чакъров
2. Янчо Георгиев
3. Тодор Дамянов

Кр. Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси и бюджет.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветнадесетото редовно заседание
На 23.12.2016 г. от 12:15 часа, се проведе заседание на комисията, на която присъстваха всичкитe и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 1060/ 08.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прието за финансиране Проектно предложение на Фондация „Приморско-2004“ по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси към докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 565

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
дава съгласие, да се предостави право за извършване на дейности в имот, намиращ се в гр. Созопол, кв.148, УПИ-I, ПИ 67800.505.118 – общинска собственост от Фондация „Приморско-2004” във връзка с изпълнение на Проект: ”Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”, по Програма за трансгранично сътрудничество – Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) България – Турция, приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм”, спецефична цел 2.1 „Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион, чрез по-добро използване на природното и културно-историческото наследство и свързаната с тях инфраструктура”, като няма да се променя предназначението за период от 5 години след приключване дейностите по проекта.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 1082/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2016 година във функция „Общи държавни служби”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Г-н Кмете прави ми впечатление, че непрекъснато се увеличават хората заети в общината, които пътуват от Бургас. Значи ли това, че няма хора желаещи в Созопол?
П. Рейзи: Нямаме такъв специалист. Общината е отворена, елате вижте имаме банка кадри, където стоят всички които са си подали молби. Щом се отвори свободно място, първо търсим подходящите от тези хора, ако има между тях човек който отговаря на изискванията назначаваме него, ако няма тогава обявяваме, търсим другия човек и т. н.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 566

1.Общински съвет Созопол допълва списъка на пътуващите служители и вписва Радослава Валентинова Вълчева – юрисконсулт в Община Созопол, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Бургас – гр.Созопол – гр.Бургас, считано от 2.12.2016г.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 1083/ 15.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2016г. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Аз прочетох докладните, които са приложени от служителите на Общината, а пък в самата докладна не ми става ясно тези 100 000 лв., които намаляваме за подмяна на уличното осветление и ги даваме за ремонт за какво ще се използват всъщност?
Кр. Германова: Едното е намаление, а другото е увеличение. Така предложената промяна е балансирана, т. е. като намалим 100 000 там където увеличаваме за това ще ги ползваме. Има си отделни пера посочени къде се увеличава.
Т. Дамянов: Не можах да направя връзката с това, което цитирах и отзад в докладните.
П. Рейзи: Докладните са внесени от Директорите на Дирекции или съответните институции, които имат право да ползват общински средства. Те показват къде искат да се направи трансформация, а тази информация за която вие говорите тя е наша общинска. Г-жа Чачева ще даде допълнителни разяснения.
К. Чачева: Тези 100 000 лв. наистина няма как да се проследи връзката, тъй като ние правим чисто технически разпределение на средства, които точно компенсират необходимостта от липсата на средства на друго място. Тези 100 000лв., които вие казвате за осветление се преразпределят за преразходите през 2015 г. Неразплатените задължения през 2015 г., когато приеха общинските съветници един график от първо, второ и трето тримесечие, неплатените отидоха в четвърто тримесечие, по дейности и по функции се получи преразход за неплатените през 2015 г.
П. Рейзи: С тези 100 000 лв. разплащаме неразплатените през 2015 г.Разплащаме стари задължения.
К. Чачева: Всичко уточняваме конкретно ден за ден с Министерството на финансите.
Т. Дамянов: Външни услуги. Тези услуги за какво ще са?
К. Чачева: Увеличаваме издръжката, защото също имаме преразход в издръжката. Там във външните услуги са сключените договори, които в момента също ги разплатихме от 2015г. въз основа на взетия кредит.
Т. Дамянов: Като цяло бюджетната рамка не се спазва. Извършват се едни дейности, които се правят текущо на момента, а после ние актуализираме със всяка сесия бюджета.
Кр. Германова: Г-н Дамянов имате ли конкретен въпрос към тази докладна? Бюджетната рамка я гласуваме ние. Изпълнява я Общината и в края на периода Сметна палата заверява отчета.Досега не съм чула, както в последните девет години, в които г-н Рейзи е кмет, така и в предходните, когато бяха други кметове Бюджет на Община Созопол да не е заверен от Сметна палата или да е заверен със забележки, което означава че в бюджетната рамка, така както е гласувана е спазена всяка една политика и всяка една законова разпоредба. Така, че ако имате конкретен въпрос към тази докладна и към цифрите, които са предложени моля ви задайте го.
Кр. Германова: Други въпроси имате ли колеги? Няма. Давам думата на председателката на Комисията по финански и бюджет да зачете едно по едно перата.
П. Щерионова: 1.1Функция „Общи държавни служби - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 50 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 1 155 102лв. 50 000лв. 1 205 102лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 400 002лв. 50 000лв. 450 002лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1П. Щерионова: било намаление става
§10-00 – издръжка 85 000лв. 5 600лв. 79 400лв.
в т.ч.
§10-51 – командировки в страната 80 000лв. 5 600лв. 74 400лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0П. Щерионова: било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0 5 600лв. 5 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на ролетна
автоматизирана врата 4060/2720 с
алуминиеви ламели с термоизолация
77 мм с дистанционно управление
за „Пожарна служба” с идентификатор
67800.503.574.1 по КК на гр.Созопол 0 5 600лв. 5 600лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0


П. Щерионова: - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 126 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 90 125лв. 126 000лв. 216 125лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 36 000лв. 56 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 90 000лв. 140 000лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 264 020лв. 100 000лв. 364 020лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 10
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 168 725лв. 100 000лв. 68 725лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна система
за управление 116 680лв. 100 000лв. 16 680лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 300 000лв. 250 000лв. 1 550 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 300 000лв. 250 000лв. 1 550 000лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 164 165лв. 250 000лв. 914 165лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

- Изграждане на Римня – стълбище 2
между УПИ ХІІІ общ., LІ общ. и ХХХІобщ.
LІІ общ.в кв.53, гр.Созопол 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

било намаление става
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
СМР в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 988 499лв. 290 000лв. 698 499лв

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 95 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 225 000лв. 95 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 187 000лв. 45 000лв. 232 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 33 000лв. 50 000лв. 83 000лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.3. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 221 000лв. и извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 35 520лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 35 520лв. 35 520лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Етапно изграждане на Автогара Созопол
-пълен инженеринг-за изготвяне на
техническо задание и идеен проект 0лв. 35 520лв. 35 520лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 386 575лв. 71 480лв. 458 055лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 295 175лв. 71 480лв. 366 655лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2


П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 636 560лв. 58 000лв. 578 560лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
Видеонаблюдение за кметствата 58 000лв. 58 000лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 1
П. Щерионова: било намаление става

§ 54-00 – Придобиване на земя 330 000лв. 320 000лв. 10 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собственици
чрез отчуждаване 330 000лв. 320 000лв. 10 000лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 306 520лв. по параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 271 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 567

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2016г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1Функция „Общи държавни служби - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение с 50 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 1 155 102лв. 50 000лв. 1 205 102лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 400 002лв. 50 000лв. 450 002лв.

1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става
§10-00 – издръжка 85 000лв. 5 600лв. 79 400лв.
в т.ч.
§10-51 – командировки в страната 80 000лв. 5 600лв. 74 400лв.

било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0 5 600лв. 5 600лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на ролетна
автоматизирана врата 4060/2720 с
алуминиеви ламели с термоизолация
77 мм с дистанционно управление
за „Пожарна служба” с идентификатор
67800.503.574.1 по КК на гр.Созопол 0 5 600лв. 5 600лв.

1.3. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 221 000лв. и извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по дейности и параграфи, както следва:
- Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 126 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 90 125лв. 126 000лв. 216 125лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 20 000лв. 36 000лв. 56 000лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 50 000лв. 90 000лв. 140 000лв.

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 264 020лв. 100 000лв. 364 020лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 168 725лв. 100 000лв. 68 725лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Изготвяне на ТП "Подмяна на
съществуващи улични осветителни
тела със светлодиодни такива и
въвеждане на интелигентна система
за управление 116 680лв. 100 000лв. 16 680лв.

-Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” –извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 1 300 000лв. 250 000лв. 1 550 000лв.
в т.ч.
§ 10-30 – текущ ремонт 1 300 000лв. 250 000лв. 1 550 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 164 165лв. 250 000лв. 914 165лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:

- Изграждане на Римня – стълбище 2
между УПИ ХІІІ общ., LІ общ. и ХХХІобщ.
LІІ общ.в кв.53, гр.Созопол 0лв. 40 000лв. 40 000лв.

било намаление става
-Изграждане на улична мрежа "Провлака"
СМР в т.ч.изграждане на подпорна стена,
дъждовна канализация, строителен и
авторски надзор и други 988 499лв. 290 000лв. 698 499лв.

-Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места” – увеличение с 95 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 225 000лв. 95 000лв. 320 000лв.
в т.ч.
§ 10-16 – вода, горива, енергия 187 000лв. 45 000лв. 232 000лв.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 33 000лв. 50 000лв. 83 000лв.

1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 271 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 35 520лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 35 520лв. 35 520лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
-Етапно изграждане на Автогара Созопол
-пълен инженеринг-за изготвяне на
техническо задание и идеен проект 0лв. 35 520лв. 35 520лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 306 520лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 386 575лв. 71 480лв. 458 055лв.
в т.ч.

§ 10-20 – разходи за вън.услуги 295 175лв. 71 480лв. 366 655лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 636 560лв. 58 000лв. 578 560лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
Видеонаблюдение за кметствата 58 000лв. 58 000лв. 0лв.

било намаление става

§ 54-00 – Придобиване на земя 330 000лв. 320 000лв. 10 000лв.
в т.ч.
-обезщетение на собственици
чрез отчуждаване 330 000лв. 320 000лв. 10 000лв.


П. Щерионова: 2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2016г. в частта за делегираните от държавата дейности, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета по училища и параграфи, както следва:

ОУ с.Росен
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 58 659лв. 1 255лв. 57 404лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 719лв. 1 255лв. 29 464лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 255лв. 1 255лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване на агрегат за нуждите на
училищно парно отопление 0лв. 1 255лв. 1 255лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 568

2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета във функция „Образование” за 2016г. в частта за делегираните от държавата дейности, както следва:

-Дейност 322 „Общообразователни училища” – извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета по училища и параграфи, както следва:

ОУ с.Росен
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 58 659лв. 1 255лв. 57 404лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 30 719лв. 1 255лв. 29 464лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 255лв. 1 255лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03- придобиване
на др.оборудв.машини и съоръж.
- закупуване на агрегат за нуждите на
училищно парно отопление 0лв. 1 255лв. 1 255лв.


П. Щерионова: 3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОКИ „Музеен център“ гр.Созопол за 2016г. в
частта за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§10-00 – издръжка 75 964лв. 2 500лв. 73 464лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инвентар
и облекло 4 900лв. 2 500лв. 2 400лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 200лв. 2 500лв. 7 700лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 52-01 –придобиване на компютри
и хардуер 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

било увеличение става
§52-19 – придобиване на други ДМА 0лв. 6 500лв. 6 500лв.
в т.ч.
-закупуване на четири броя картини
за Художествена галерия гр.Созопол 0лв. 6 500лв. 6 500лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 569

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на ОКИ „Музеен център“ гр.Созопол за 2016г. в частта за местна дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било намаление става
§10-00 – издръжка 75 964лв. 2 500лв. 73 464лв.
в т.ч.
§ 10-13 – постелен инвентар
и облекло 4 900лв. 2 500лв. 2 400лв.

било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 5 200лв. 2 500лв. 7 700лв.
в т.ч.
било намаление става
§ 52-01 –придобиване на компютри
и хардуер 4 000лв. 4 000лв. 0лв.

било увеличение става
§52-19 – придобиване на други ДМА 0лв. 6 500лв. 6 500лв.
в т.ч.
-закупуване на четири броя картини
за Художествена галерия гр.Созопол 0лв. 6 500лв. 6 500лв.


П. Щерионова: 4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет в частта за местни дейности, к акто следва:
Кметство с.Габър

4.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било увеличение става
§10-00 – издръжка 11 850лв. 1 400лв. 13 250лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 800лв. 800лв. 5 600лв
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 1 300лв. 600лв. 1 900лв.

било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-Закупуване,доставка и монтаж
на автобусна спирка за с.Габър 1 400лв. 1 400лв. 0лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 570
4.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на долупосоченото кметство в рамките на приетия му от Общински съвет бюджет в частта за местни дейности, к акто следва:
Кметство с.Габър

4.1.Извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи във функция „Общи държавни служби” дейност 122 „Общинска администрация ” , както следва:
било увеличение става
§10-00 – издръжка 11 850лв. 1 400лв. 13 250лв.
в т.ч.
§ 10-15 – материали 4 800лв. 800лв. 5 600лв
§ 10-20 – р-ди за външни услуги 1 300лв. 600лв. 1 900лв.

било намаление става
§52-00 – придобиване на ДМА 1 400лв. 1 400лв. 0лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на друго
оборудване,машини и съоръжения:
-Закупуване,доставка и монтаж
на автобусна спирка за с.Габър 1 400лв. 1 400лв. 0лв.П. Щерионова: 5.Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.2, т.3 и т.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г., в т.ч. 3 346 004 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №6-актуализирано/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 437 035лв. 684 525лв. 5 752 510лв.

било намаление става
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 5 448 601лв. 685 780лв. 4 762 821лв.

било увеличение става
-други средства по формула-
Образование и средства по
стандарт - ЦСРИ 4 000лв. 1 255лв. 5 255лв.

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 571

5.Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.1.3, т.1.4, т.2, т.3 и т.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2016г., в т.ч. 3 346 004 лв. за капиталови обекти финансирани от приходи по § 40-00 - Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси. /Приложение №1 и Приложение №6-актуализирано/

било намаление става

Общо капиталови разходи: 6 437 035лв. 684 525лв. 5 752 510лв.

било намаление става
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 5 448 601лв. 685 780лв. 4 762 821лв.

било увеличение става
-други средства по формула-
Образование и средства по
стандарт - ЦСРИ 4 000лв. 1 255лв. 5 255лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. № 1091/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014–2020.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-жо Заместник-Кмет, с тази програма се цели групата да кандидатства за финансиране за изготвяне на стратегия 49 000 лв., а тези 16 000 лв. за какво ще бъдат изразходвани?
К. Стоянова: В самата докладна видяхте, че ще кандидатства за финансиране самата местна инциативна група. Като подадем документите до 20 февруари и съответни класирането, докато се подпише договора и докато се даде аванс по този договор ние, трите общини затова внасяме тези докладни и ако забелязахте тези 16 000 лв. са безлихвен заем т. е като начален старт, за да може местната група да работи и да започне да подготвя самата стратегия. Това е един вид безлихвено кредитиране, като си получат парите ще бъдат възстановени.
Т. Дамянов: Въпроса ми е те като ги получат тези пари 16 000 лв. за какво ще ги изразходват?
К. Стоянова: За подготовката на стратегия за административния персонал. Ние трябва да си назначим хората и да започнем работа по стратегията. Това е. Да подготвим самата стратегия.
Т. Дамянов: Кои са субектите на групата?
К. Стоянова: В местната инциативна група участват Община Царево, Община Приморско и Община Созопол. Преди самата община кандидатстваше, тъй като самата местна инциативна група в предния програмен период натрупа опит, затова сега решихме трите общини. Самото кандидатстване по програмата да бъде от МИРГ.
Кр. Германова: Други въпроси колеги и коментари. Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 572
На основание чл. 21 ал. 1, т. 10, т. 15, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие:

1. За реализиране на проект „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014–2020.
2. Водещ партньор-кандидат за финансова помощ по проекта да бъде МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“.
3. Община Созопол да бъде партньор по проект „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ по процедура BG14MFO001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020, като одобрява проект на Споразумение за партньорство.
4. Дейностите по проекта и в Стратегията за ВОМР да се изпълняват на цялата територия на община Созопол.
5. Лицето, което представлява община Созопол по проекта и подписва Споразумението за партньорство е Панайот Василев Рейзи – Кмет на Община Созопол.
6. Участието на община Созопол в МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ да е за целия период на прилагане на Стратегията за ВОМР.
7. Община Созопол да предостави безлихвен заем на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ в размер на 16 000лв /шестнаседет хиляди лева/ за финансово обезпечаване дейностите по проект „Изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 2014-2020“ в едноседмичен срок от подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.

Кр. Германова: Благодаря ви г-жо Щерионова. Давам 10 мин. почивка.
Кр. Германова: Продължаваме заседанието на Общински съвет. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум. Следващата точка от дневния ред доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост давам думата на Председателя на комисията г-жа Лулева.
Св. Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветнадесетото редовно заседание.
На 23.12.2016г. от 12:30 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха Светлана Лулева – Председател, Янчо Георгиев, Тодор Дамянов и Илиян Стефанов. В работата на заседанието взеха участие: Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. № 1035/ 23.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ III-142, кв.8 по плана на с. Вършило, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. Колеги моля ви да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 573

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Димитринка Стоянова Торопова и Дора Стоянова Фъртунова чрез продажба на 43 (четиридесет и три квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ III-142, кв.8 по плана на с.Вършило, Община Созопол, целият с площ 550 /петстотин и петдесет квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 2016А145/15.11.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 350,00 лв./триста и петдесет лева/, без ДДС/съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 1055/ 06.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в ПИ 63029.501.287 по КККР,идентичен с УПИ VІ-609, кв.46 по плана на с.Росен, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 574

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика Владимир Василев, чрез продажба на 60 (шестдесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – общинска собственост от ПИ 63029.501.287 по КККР,идентичен с УПИ VІ-609, кв.46 по плана на с.Росен, целият с площ 705(седемстотин и пет квадратни метра)кв.м.
2. Одобрява експертна оценка №2016А148/01.12.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 750,00 лв.(седемстотин и петдесет лева), без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св.Лулева: Докладна записка с вх. № 1062/ 09.12. 2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.144 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 575

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.144 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0112/07.12.2016г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1063/ 09.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 576

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 449 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 150,00 лв. /две хиляди сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0113/07.12.2016г
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Пенчо Димитров Сребков да придобие право на собственост върху 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.272 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 449 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №1072/ 13.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 577

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 481 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 3 350,00 лв. /три хиляди триста и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0114/09.12.2016г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Михаил Максимов Иванов да придобие право на собственост върху 231 /двеста тридесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.22 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 481 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева. Докладна записка с вх. № 1074/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ XIX-259, кв.25 по плана на с. Индже Войвода, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 578

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобствениците Апостол Атанасов Димитров и Нанка Атанасова Бахова в качеството им на наследници на Атанас Митрев Шурелов, чрез продажба на 140 (сто и четиридесет квадратни метра идеални части) кв.м. ид.ч – Общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XIX-259, кв.25 по плана на с.Индже Войвода Община Созопол, целият с площ 484 /четиристотин осемдесет и четири квадратни метра/кв.м.
2. Одобрява експертна оценка № 20160189/20.10.2016г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 700,00 лв./хиляда и седемстотин лева/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1080/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на недвижими имоти, публична общинска собственост, с идентификатор 81178.51.48 и 81178.48.26 по кадастрална карта на гр.Черноморец, за частна общинска собственост;
2. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на ПУДООС, с цел създаване на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в ПИ 81178.51.48 и 81178.48.26;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 579

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА недвижими имоти - ПУБЛИЧНА общинска собственост ПИ № 81178.51.48 и ПИ № 81178.48.26, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец за ЧАСТНА общинска собственост.
2. На основание чл.37,ал.6,т.1 от ЗОС, Общински съвет дава своето съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ЕИК 131045382 за изграждане на „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци” по „Българо - швейцарската програма за сътрудничество ” без право на промяна на предназначението на обекта, за следните ПИ:
2.1. В поземлен имот № 81178.51.48 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, адрес на поземления имот –местност Мина Росен , с обща площ 36806 кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване:”за друг вид отпадъци”, при съседи на поземления имот: поземлени имот с идентификатори : ПИ № 81178.48.23, ПИ № 81178.48.26, ПИ № 81178.48.27, ПИ № 81178.51.49, ПИ № 81178.48.9 и ПИ № 81178.51.21
2.2. поземлен имот № 81178.48.26 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, адрес на поземления имот –местност Ябълката , с обща площ 12425 кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване:”за друг вид отпадъци”, при съседи на поземления имот: поземлени имот с идентификатори: ПИ № 81178.48.5, ПИ № 81178.48.29, ПИ № 81178.48.27, ПИ № 81178.51.21, ПИ № 81178.48.23;
3. След приключване на строителството и изпълнението на проект”Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци”, да се внесе в общински съвет предложение за обявяване на поземлените имоти за публична общинска собственост.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1087/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 580

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер VIII-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 496 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2709/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 10 000 /десет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 20160205/08.12.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1088/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с.Зидарово.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 581

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект – общинска частна собственост, представляващ помещение с площ 14 кв.м./, находящ се в двуетажна масивна сграда с.Зидарово имот с планоснимачен №211 в кв.17 общ.Созопол

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещение с площ 14 кв.м./, находящ се в двуетажна масивна сграда с.Зидарово имот с планоснимачен №211 в кв.17 общ.Созопол

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 2016А147/01.12.2016г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 21 /двадесет и един/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1093/ 19.12.2016г.,от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,ПИ 67800.504.343.2, обект за търговия и обществено хранене, находящ се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 582

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение №98/29.01.2016г. на Общински съвет Созопол, като включва самостоятелен обект – общинска частна собственост, представляващ помещение на първо ниво с площ 16 кв.м./, с предназначение „За сграда за обществено хранене”, находящ се в двуетажна масивна сграда „Малка вятърна мелница”, ПИ 67800.504.343.2 и прилежаща тераса с площ от 33 кв.м. част от ПИ 67800.504.346

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/години на помещение на първо ниво с площ 16 кв.м./, с предназначение „За сграда за обществено хранене”, находящ се в двуетажна масивна сграда „Малка вятърна мелница”, ПИ 67800.504.343.2 и прилежаща тераса с площ от 33 кв.м., част от ПИ 67800.504.346

3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 270/12.12.2016г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 912 /деветстотин и дванадесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

4. Общински съвет гр.Созопол одобрява Критерии и оценка на предложенията, както следва:

4.1)Техническа оценка: с коефициент на тежест в общата 0.75/ се формира според определените критерии и коефициенти за определяне на тежестта им, както следва:
- Запазване и създаване на работни места /Р/ – 0.25
- Благоустрояване на прилежащо пространство/О/- 0.25
- Проект за стопанско развитие на обекта/П/ – 0.25
Формула за оценка: /Кт/= Р(Р1/Р2 х 0.25)х100 + О(О1/О2 х 0.25)х100+ П(П1/П2 х 0.25)х100
Р – Брой разкрити работни места се определя се по следната формула: Р=(Р1/Р2х0,25)х100, където
Р1 - работни места предложени от съответния кандидат
Р2- най-голям брой предложени работни места,

О- Благоустрояване на прилежащо пространство, оценява се в левова равностойност и се определя се по следната формула О(О1/О2 х 0.25)х100, където
О1- е благоустрояване на прилежащо пространство, предложено от съответния кандидат
О2 - е благоустрояване на прилежащо пространство в най-висока левова равностойност.
П- Проект за стопанско развитие на обекта П(П1/П2 х 0.25)х100, където
П1 – е левовата равностойност, предложена от съответния кандидат
П2 - е най-висока предложена левовата равностойност
4.2.) Финансова оценка /с коефициент на тежест 0.25/
Фi = (P/Pi)x100, където:
Фi - оценка финансово предложение;
P – цена предложена от съответния кандидат;
Pi – най-висока предложена цена.
4.3.)Общата оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:Еi = 0,75.Тi + 0,25.Фi
където:
- Тi е общата техническа оценка на i-тото предложение,
- Фi е общата финансова оценка на i-тото предложение.

5. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. № 1095/ 20.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Поправка на решение №552 от 30.11.2016 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 583

1. Общински съвет Созопол, променя т.1 от решение № 552 от 30.11.2016г. , както следва: Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следният имот: Поземлен имот №58400.13.95 землище с.Присад, община Созопол, с площ от 66 038кв.м./ шестдесет и шест хиляди тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“,актуван като частна общинска собственост с Акт №4463/24.10.2016год
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване следният имот - частна общинска собственост:
2.1 Поземлен имот №58400.13.95 землище с.Присад, община Созопол, с площ от 66 038кв.м./ шестдесет и шест хиляди тридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя“,актуван като частна общинска собственост с Акт №4463/24.10.2016год
2.3 На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 19 200,00лв. / деветнадесет хиляди и двеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2016Е197/14.11.2016г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 552 от 30.11.2016г на Общински Съвет Созопол.Кр. Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията по устройство на територията.
Т. Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветнадесетото редовно заседание.
На 23.12.2016г. от 12:45 часа, се проведе заседание на комисията, на която присъстваха Тодор Чакъров – Председател, Янчо Георгиев, Виолета Арабаджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе Докладна записка с вх. № 1038/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец / пи с идентификатор 81178.5.102 по КК на гр.Черноморец /.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

С резултат от гласуването „За” – 14гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 584

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и чл.110 ал.1 т.2 и чл.19 ал.1 т.2 и ал.4 от ЗУТ разрешава изработването на ПУП- частично изменение на план за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 /идентификатор по КК на гр.Черноморец 81178.5.102/ в м.“Аклади“, з-ще гр.Черноморец, като се обособят пет нови урегулирани поземлени имота,като се запазва отреждането „За вилни сгради“ и се запазват параметрите на застрояване. Достъпа до новообразуваните урегулирани поземлени имота ще се осъществи, като се проектира нова улица тупик между тях.
2. Общински съвет на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация в обхват на УПИ ІІ-5102 в м.”Аклади”, з-ще на гр.Черноморец/ пи с идентификатор 81178.5.102 по КК на гр.Черноморец/.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1039/ 25.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IX“за сладкарница, млад.дом, прием. пункт за бит. услуги, автоспирка“ в кв.22 по плана на с.Присад, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Това, което е било предвидено да се прави е спирка. Какво има в момента на този имот?
П.Рейзи: Кметицата на селото е тук. Тя ще отговори.
П. Стоянова: В момента е изградена, така съм заварила детска площадка, която поддържам, но тъй като има проекти за кътове за отдих, детски кътове и ние не можем да се възползваме от тези проекти понеже е отредено за нещо, което не може да се изгради в Присад. И заради това, за да стане един хубав кът за отдих с детска площадка трябва да бъде променен статута поради тази причина. Намира се в центъра, на площада.

Кр. Германова: Други въпроси и коментари колеги. Няма. Ще ви моля да да гласувате.

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 585

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.131 от ЗУТ, дава предварително съгласие да се изработи ПУП – ЧИ на ПРЗ за УПИ IX“за сладкарница, млад.дом, прием.пункт за бит. услуги, автоспирка“ в кв.22 по плана на с.Присад, общ.Созопол.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1041/ 28.11.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници с. Крушевец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Има те ли предложения за промяна на някои от предложените имена за улици? Няма. Имате ли някои против предоженията за именуване на улиците да бъдат гласувани ан блок. Няма. Ще ви моля да гласуваме, като цяло предложението за решение по докладната записка.

С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 586

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на с.Крушевец, община Созопол както следва:
1. ул. "3-ти март" - с осеви точки 12-83
2. ул. "Георги Коточев " - с осеви точки 10-160
3. ул. "Георги Нанкин" - с осеви точки 18-139
4. ул. "Стефан Караджа"- с осеви точки 11-12
5. ул. "Хаджи Димитър" - с осеви точки 16-14
6. ул. "Капитан Петко войвода" - с осеви точки 21-81
7. ул. "П р е о б р а ж е н с к а" - с осеви точки 1-6
8. ул."Оборище" - с осеви точки 181-184
9. ул. "Плиска" - с осеви точки 183-185
10. ул. "Дебелт" - с осеви точки 186-10
11. ул. "Възраждане" - с осеви точки 5-8
12. ул. "Хан Крум " - с осеви точки 180-90
13. ул. "Хан Аспарух"с осеви точки 24-19
14. ул. "Хан Кубрат" - с осеви точки 58-25
15. ул. "Хан Тервел" - с осеви точки 60-91
16. ул. "П. К. Яворов" - с осеви точки 177-142
17. ул. "Цар Асен" - с осеви точки 94-147
18. ул. "Цар Борис I" - с осеви точки 140-143
19. ул. "Шипка" - с осеви точки 84-82
20. ул. "Петрова нива" - с осеви точки 145-144
21. ул, "Опълченска" - с осеви точки 150-154
22. ул. "Странджа" - с осеви точки 154-157
23. ул. "Васил Априлов" - с осеви точки 162-95
24. ул."Янтра" - с осеви точки 43-46
25. ул. "Искър" - с осеви точки 47-133
26. ул. "Места" - с осеви точки 42-40
27. ул. "Тунджа" - с осеви точки 44-36
28. ул. "Христо Ботев" - с осеви точки 33-56
29. ул. "Ропотамо" - с осеви точки 113-116
30. ул. ”Иван Вазов” - с осеви точки 113-56
31.ул. "Васил Левски"- с осеви точки 147-17
32. ул. "Цар Петър"- с осеви точки 122-129
33. ул. ”Цар Калоян” - с осеви точки 132-137
34. ул. ”Джон Атанасов” - с осеви точки 95-105
35. ул. ”Велека” - с осеви точки 48-103
36. ул. ”Дунав” - с осеви точки 47-50
37. ул. ”Осъм” - с осеви точки 129-135

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1045/ 01.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 587

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
При изработване на ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Г-92/1/23.11.2016г., за изработване на Подробен устройствен план -план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.54.52, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт и изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обслужваща улица.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 1058/ 07.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот XIV-6116 /ПИ с идентификатори 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно със следната корекция - „На втори ред в проекта за решение в края след ал. 2 да се добави ЗУТ”.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме, ведно с допълнението предложено от комисията.

С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 588

1.1 На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2 ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот ХIV-6116 /ПИ с идентификатор 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, като се ситуира нов застроителен обем при следните градоустройствени показатели за защитена местност „Колокита“: плътност на застрояване 20%, Кинт=0,5, кота корниз Нмах 6,40метра (от кота корниз до кота било 2,50метра) и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1.2 На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол, Одобрява Задание с изх.№5-26-00-532(1)/24.11.2016 година., за изработване на ЧИ на ПУП-ПЗ в УПИ XIV-6116 /ПИ с идентификатор 67800.6.719 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1077/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 589

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.51, ал.1, т.3, раздел V от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”ЕАД, “Електроразпределение”АД и „БТК”АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-114/1/07.12.2016год., за изработване на Подробен устройствен план -план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на земеделска земя, върху която е извършено строителство, в обхват на ПИ67800.54.191, местност „Каваци”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1078/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ 135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси или предложения за промяна по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 590

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК”ЕАД, “Електроразпределение”АД и „БТК”АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване, за рекреационна устройствена зона за вилен отдих ОВ1 - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-С-124/1/07.12.2016год., за изработване на Подробен устройствен план -план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ135.028, зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, за изграждане на „ракиен казан и обслужваща сграда“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1079/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги въпроси или коментари по докладната имате ли? Кажете г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Коментар.Много се радвам, че в това хубаво село се правят такива неща, за да развиват туризма.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги?Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:
№ 591

1. Общински съвет на основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110 ал.1 т.1 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава да се изработи ПУП – ПРЗ за имоти с пл. №№108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода, като същите се отреждат за „За вилно строителство“ и се ситуира застроителен обем за изграждане на четири вилни сгради и един магазин при следните застроителни показатели: плътност на застрояване – 20%, Кинт=0.8м., Нкорниз=7,00м, мин. Озеленяване – 50%.
2. Общински съвет, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване в обхват на ПИ 108002, 108003, 108004, 108005, 108009 и 108010 в м.”Стопански двор”, з-ще на с. Индже войвода.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1081/ 14.12.2016г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване и преотреждане на УПИ І503.4 в кв. 3 по плана на с. Атия представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59, отреден по сега действащия план на селото „За училище“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете какви са ви намеренията за този имот?
П. Рейзи: Ще правим футболно игрище и продължаваме да развиваме спортната програма на Общината. Идеята е там да се направи, едно стандартно игрище с размери за играене на футбол и по този начин ще можем да приемаме футболните отбори през зимата.
Кр. Германова: Г-н Димитров.
Р. Димитров: Кмете ние го коментирахме и на комисиите. Вие споменахте игрище плюс съблекалня. Зала тренировъчна предвижда ли се?
П. Рейзи: Не.
Р. Димитров: Няма ли някакъв вариант да се вмъкне нещо скромно.
П. Рейзи: Засега няма. В една от следващите години можем да помислим..
Кр. Германова: Други въпроси или коментари по тази докладна имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 592

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ дава предварителното съгласие за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ І503.4 в кв. 3 / представляващ имот с идентификатор по КК 63015.503.59/ по плана на с. Атия, като същият се преотреди в УПИ Іза социални и спортни дейности в кв. 3 по плана на с. Атия.


Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 1085/ 15.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласуваме.

С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 593

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ и ПУП-ПП да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-94-М-121/1/14.12.2016г., за изработване на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.70.305, зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Хаджи Али дере”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Кр.Германова: И последната точка от дневния ред – Доклад на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания. Давам думата на г-н Пухов – председател на комисията да зачете становището на комисията.
Г.Пухов: Становище на комисията по по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на деветнадесетото редовно заседание.
На 28.12.2016г. от 09:00 часа, се проведе заседание на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания. На заседанието присъстваха Гено Пухов – Председател, Стойчо Неделчев, Румен Димитров и Илиян Стефанов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет; Катя Стоянова- Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 1090/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Даване съгласие за дарение от Община Созопол на Община Хитрино , Област Шумен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр.Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 594

1. Дава съгласие Община Созопол, да направи дарение от собствени финансови средства в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за възстановяване щетите на с .Хитрино , Община Хитрино, Област Шумен.

Докладна записка с вх. № 1092/ 16.12.2016г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи.
Комисията разгледа и допълнително внесената молба от Донка Стоянова Янкова от с. Крушевец, ЕГН 6905270872, за извършена хирургична операция в размер на 500/петстотин/ лв. и предлага тя да бъде отпусната на лицето.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с допълнената молба и с направената корекция – „За лицето Валентина Иванова Бученкова предложената от вносителя сума от 800 лв. да бъде намалена в размер на 500 лв., тъй като лицето не е представило доказателства (Удостоверение от службата по вписванията), затова че същата няма прехвърлен жилищен или вилен имот, сключен договор за дарение или договор за предоставяне на собственост срещу задълженията за издръжка или гледане през последните 5 години, каквито са изискванията на § 1 от Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол“.
Кр. Германова: Имате ли въпроси или коментари по докладната колеги? Да разбирам, че няма. Има ли някой, който ще бъде против или не желае да се гласуват наведнъж лицата със съответните предложени суми? Тогава ще гласуваме ан блок. Кажете г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Разбира се нямаме нищо против това решение да се гласува ан блок. Става въпрос за предложението на колежката Виолета да се включи още един човек.
Кр. Германова: Г-н Дамянов Кмета Ви отговори, че на 23-ти декември просто няма как да се подготвят документите. Тези документи, които ги входира вчера за допълнение са документи, които са много отдавна обработени, просто пакета с документи е пропуснат да бъде включен в докладната. Тези документи са входирани много по-ранно като време.
П. Рейзи: Ако бяха входирани навреме щяхме да ги гледаме и щяха да влезнат.
Кр. Германова: Имайте предвид, че ние имаме наредба, в която са упоменати възможностите и вариантите за отпускане на помощите първо. Второ - има си процедура. Тези документи не трябва да ги дадат на вас, г-да общински съветници. Тези документи трябва да бъдат входирани в общината. Оттам общината има една процедура, в която тя трябва да си вземе документация, т. е. да изиска по служебен път документи. Освен това, ако има някои документи, които не са представени допълнително да бъдат представени от страна на лицето. Не е въпрос просто да ги внесем в момента. Затова казвам, че всички тези документи, които получихте те са обработени преди време. Има си процедура, това е Наредба която е на Общинския съвет. Ние сме последното звено, което взема решението. Но за да дойдат при нас документите те трябва да бъдат обработени надлежно, подредени и приготвени от страна на общинска администрация, защото ние сме органа който взема окончателното решение.
П. Рейзи: Уважаеми господа общински съветници нормално е да искате да помогнете на някой гражданин. Начина, по който се случва е подаване на документи в Общината. Когато тръгнете сами по стълбицата да си вършите работата много ви моля тогава не търсете упрека нито в мен, нито в някой от моите заместници.
Кр. Германова: Мисля, че станахме ясни, че има един период от физическо време, което е необходимо, за да бъдат обработени документите. Затова са ви казали, че е приключила процедурата, защото физически няма време да се подготвят. Някакви други коментари, съображения или питания имате ли по тази докладна? Няма. Има ли против да се гласува ан блок? Няма. В такъв случай колеги ще ви моля да гласувате по така предложеният проект за решение като цяло (за всички лица), ведно с предложението на комисията да се добави Донка Стоянова Янкова и да й бъде отпусната сума в размер на 500/петстотин/лв., както и за лицето Валентина Иванова Бученкова предложената сума от 800 лв. да бъде намалена в размер на 500 лв. Колеги моля гласувайте.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 595

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

Недялка Йорданова Йорданова от с. Крушевец – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция на сина и Милен Стоянов Йорданов , ЕГН: **** в размер на 380 / триста и осемдесет / лв.
Християн Благоев Христов от с. Равадиново – ЕГН:**** , страдащ от „синдром на обструктивна сънна апнея „ за извършени разходи за животоспасяващ консуматив в размер на 500 / петстотин / лв.
Теодора Димитрова Йорданова от гр. Созопол – ЕГН: ****, 50 % ТЕЛК, с диагноза „ двустранна бъбречна калкулоза“ за извършена операция в размер на 300 / триста / лв.
Станислава Александрова Павлова от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100 % ТЕЛК , с водеща диагноза „ Последици от мозъчно – съдова болест“ за закупуване на лекарства в размер на 480 / четиристотин и осемдесет / лв.
Габриела Димчова Димитрова от с. Атия – ЕГН: ****,за закупуване на лекарства на дъщеря и Галя Михайлова Илиева, ЕГН:****, 80 % ТЕЛК с чужда помощ, с диагноза „вродени аномалии на митралната и аортната клапа“ в размер на 270 / двеста и седемдесет / лв.
Иван Георгиев Георгиев от с. Крушевец – ЕГН: ****, страдащ от „специфично разстройство на личността“ , 50 % телк, за закупени лекарства в размер на 120 / сто и двадесет / лв.
Христо Христов Стоянов от с. Равадиново – ЕГН: *****,за извършена ортопедична операция на дъщеря му Йорданка Христова Христова , ЕГН: ****, в размер на 500 / петстотин / лв.
Благой Стоянов Христов от с. Равадиново – ЕГН: ****, 100 СЧП , с водеща диагноза „последици от „ мозъчносъдова болест“ – за закупени лекарствени средства в размер на 430 / четиристотин и тридесет / лв.
Дойно Димитров Мавров от с. Зидарово – ЕГН: ****, страдащ от исхемична болест на сърцето за закупени лекарства в размер на 180 / сто и осемдесет / лв.
Стоян Димитров Йорданов от с. Крушевец – ЕГН: ****, за извършена хирургическа интервенция на лакътна става в размер на 300 / триста / лв
Минка Иванова Кирова от с. Росен – ЕГН: ****, за проведено лечение в размер на 400 / четиристотин / лв.
Валентина Иванова Бученкова от гр. Созопол – ЕГН: *****, за извършена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Силвия Стойчева Иванова от с. Атия – ЕГН: ****, 100% СЧП,водеща диагноза „ДЦП“ за проведена терапия и транспортни разходи в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лв.
Христина Христова Михова от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Кера Петкова Бухлева от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена операция на тазобедрена става в размер на 500 / петстотин / лв.
Ивелина Димитрова Славова от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за лечението и лекарствени средства на дъщеря и Цветомира Светославова Славова- ЕГН: ****,75 % ТЕЛК, с диагноза „ лимфоидна левкемия“ в размер на 1000 / хиляда / лв.
Кана Георгиева Костова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция на колянна и тазобедрена става в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Генчо Тодоров Тодоров от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Димитър Георгиев Бахов от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена хирургична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Красимира Митева Георгиева от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена хирургична операция в размер на 2000 / две хиляди / лв.
Яни Генчев Тодоров от гр. Созопол – ЕГН: ****, за извършена на ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Стоянка Тодорова Бимбелова от с. Зидарово – ЕГН: ****, за извършен разход за проведено лечение след фрактура на раменна става в размер на 300 / триста / лв.
Никола Иванов Куцев от с. Равадиново – ЕГН: ****, за извършени разходи за лечение след фрактура на глава в размер на 400 / четиристотин / лв.
Кина Йорданова Ралева от гр. Черноморец – ЕГН: ****, за извършена хирургична операция в размер на 1700 / хиляда и седемстотин / лв.
Балазка Гарджева Стоянова от с. Росен – ЕГН: ****, за извършен разход за консумативи необходими за хирургична операция в размер на 400 / четиристотин / лв.
Златка Стоянова Христова от с. Равадиново – ЕГН: ****, с диагноза „исхемичен инсулт“ за закупени лекарствени средства в размер на 70 / седемдесет / лв.
Бойчо Милев Киров от с. Росен – ЕГН:****, за закупени лекарствени средства във връзка с проведено лечение в размер на 300 / триста / лв.
Дияна Тодорова Николова от гр. Черноморец – ЕГН: ****, 90% ТЕЛК- водеща диагноза „Таласемия“ , за транспортни разходи свързани с проведено лечение в размер на 60 / шестдесет / лв.
Милка Ангелова Маврова от с. Зидарово – ЕГН: ****,страдаща от хипертония и остеопороза – за закупени лекарства в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
Николай Ванев Доскачаров от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100 % ТЕЛК, БЧП- с диагноза „ Дифузен нехочкинов лимфом“ за закупени лекарства свързани със проведено лечение в размер на 380 / триста и осемдесет / лв.
Гинка Михайлова Атанасова от с. Габър – ЕГН: *****,80 % ТЕЛК, диагноза „ исхемична болест на сърцето“ за закупуване на лекарства в размер на 60 / шестдесет / лв.
Шакир Адилов Бекиров от с. Равна гора – ЕГН: ****,за извършена ортопедична операция / смяна на тазобедрена става / в размер на 500 / петстотин / лв.
Христо Георгиев Стоянов от с. Присад – ЕГН: ****, страдащ от „ дегенерация на междупрешленните дискове в лумбален гръбнак“ за закупуване на лекарствени средства в размер на 240 / двеста и четиридесет / лв.
Димо Янев Милчаков от гр. Созопол – ЕГН: ****, 100%ТЕЛК /БЧП, „Последици от мозъчно съдова болест“- за закупуване на лекарства в размер на 140 / сто и четиридесет / лв.
Донка Стоянова Янкова от с. Крушевец - ЕГН ****, за извършена хирургична операция в размер на 500/петстотин/ лв.

Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 31.03.2017 г.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол.ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...