:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №21/28.02.2017г.


ПРОТОКОЛ № 21
На 28.02.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, Петя Чапевова - Зам.-Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жи Зам.-Кметове, г-н Началник на РУ - Созопол, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват шестнадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Кр. Германова: Както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Колеги имате думата за въпроси към кмета. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете зимата вече почти приключи, снеговете се разтопиха, отвориха се кратерите в селата – дупките по улиците. Всички села, да речем Зидарово нека да е и Габър. Молбата ми е следната, то не е и въпрос даже, ако може да се организира по-бързичко и да се направи една преценка колко пари ще са необходими, ако няма такива гласувания, ако трябва да се направят някакви актуализации. Предполагам не изисква много пари да се запълнят тези дупки и в рамките на месец март да речем, ако е възможно тези неща да бъдат отстранени.
П.Рейзи: В момента тече процедурата за избор на изпълнител по обществената поръчка за асвалтирането, като я приключим ще ги направим. Март не може да стане. Имаме го в предвид. Благодаря на общинските съветници от селата, че наблюдават нещата и ги коментират. Ще ги направим.
Т. Янакиев: Благодаря ви.
Кр.Германова: Други въпроси колеги? Г-жа Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Г-н Кмете искам да попитам всички училища в общината имат ли охрана, защото родители дойдоха при мен и искат да имат охрана в Зидарово.
П. Рейзи: Това си влиза в компетенцията на директора на училището да си организират охраната и да си я правят, ако има нужда.
В. Арабаджиева: Благодаря.
Кр.Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред - три докладни записки, една от които беше разгледана и по време на комисиите. Точка седем от дневния ред да стане Докладна записка с вх. №130/ 21.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.811 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 81178.501.653(образуван от предходни 81178.501.98 и 67800.501.99), за частна общинска собственост. Точка осем от дневния ред да стане Докладна записка с вх. №133/ 22.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на преместваеми обекти за елементи от градското обзавеждане на територията на Община Созопол по реда на чл.56 от ЗУТ. И точка девет от дневния ред да стане Докладна записка с вх. №147/ 27.02.2017г., от Красимира Германова– Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2016г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 . Имате ли някакви други предложения за допълнение към дневния ред колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред.

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр.Германова: Колеги ще ви моля да гласувате дневния ред като цяло, ведно с допълнението.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 628

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2016Г.
II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016Г. – 31.12.2016Г.
III.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №62/ 30.01.2017г., от Красимира Германова - Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
2. Докладна записка с вх. №91/ 08.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2017г. за изпълнение на националната стратегия за младежта/2010-2020/.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
3. Докладна записка с вх. №92/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.
4. Докладна записка с вх. №97/ 14.02.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
5. Докладна записка с вх. №113/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „Образование“.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №93/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.5.811 по кадастрална карта на гр.Созопол, м.”Буджака”, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 67800.5.840(образуван от предходни 67800.5.811; 67800.5.810; 67800.5.809; 67800.5.808; 67800.5.807), за частна общинска собственост;
7. Докладна записка с вх. №102/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.504.426, идентичен с съставлява УПИ XVI – за КОО , кв.43, гр.Созопол за изграждане на търговски обект;
8. Докладна записка с вх. №103/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
9. Докладна записка с вх. №104/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
10. Докладна записка с вх. №105/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
11. Докладна записка с вх. №106/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
12. Докладна записка с вх. №107/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване и даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата-публична общинска собственост за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
13. Докладна записка с вх. №108/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
14. Докладна записка с вх. №109/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017г.“
15. Докладна записка с вх. №110/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Конкурс за отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. №118/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване на леки автомобили и мотоциклети за нуждите на РУ на МВР Созопол и определяне на месечен лимит за гориво на същите.
17. Докладна записка с вх. №119/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение към решение № 465 от 15.03.2013г.;
VI. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
18. Докладна записка с вх. № 57/ 24.01.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация от осова точка 159 до осова точка 471 (ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298) м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол.
19. Докладна записка с вх. № 70/ 03.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
20. Докладна записка с вх. № 89/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
21. Докладна записка с вх. №90/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
22. Докладна записка с вх. №94/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2017г.
23. Докладна записка с вх. №98/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-505, кв.27, идентичен с ПИ 67800.505.62, по застроителен и регулационен план на гр.Созопол и част от съседен общински ПИ 67800.505.129, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
24. Докладна записка с вх. №99/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-785, кв.81(идентичен с ПИ 81178.502.499 по застроителен и регулационен план на гр.Черноморец и част от съседен общински ПИ 81178.3.182,, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
25. Докладна записка с вх. №100/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица между имот 67800.3.338, отреден за автогара и 67800.503.100, улица в квартал Месаря, гр.Созопол , чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
26. Докладна записка с вх. №101/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица о.т.535-536-537-538-539 в местност Буджака, гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
27. Докладна записка с вх. №112/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
28. Докладна записка с вх. №114/ 15.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ с идентификатор 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
29. Докладна записка с вх. №115/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
30. Докладна записка с вх. №116/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
31. Докладна записка с вх. №120/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
VII. Докладна записка с вх. №130/ 21.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.811 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 81178.501.653(образуван от предходни 81178.501.98 и 67800.501.99), за частна общинска собственост;
VIII. Докладна записка с вх. №133/ 22.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на преместваеми обекти за елементи от градското обзавеждане на територията на Община Созопол по реда на чл.56 от ЗУТ
IX. Докладна записка с вх. №147/ 27.02.2017г., от Красимира Германова– Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2016г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 .


Кр. Германова: Първа точка от дневния ред е ОТЧЕТ – АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ РУ – СОЗОПОЛ ЗА 2016Г. Самият отчет е само за сведение и ваша информация. Давам думата на Началника на полицията представи своя отчет и след това, ако имате някакви въпроси и коментари, да ги отправите към него.
М. Николов: Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет на Община Созопол, дами и господа общински съветници. Днес съм пред вас, за да ви запозная с Отчет за дейността на служителите при РУ – Созопол за 2016г. Предлагам ви да протече по следния начин - кратка справка относно дейността, ще набележа наши проблеми, след което разчитам на въпроси от ваша страна или градивна критика.
І. СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ.
РУ - Созопол обслужва територията на Община Созопол, намираща се в южната част на Бургаски залив. На Север граничи с Община Бургас, на Запад с Община Средец, на Юг с Община Малко Търново, на югоизток с Община Приморско, а на Изток с Черно море. Административният център на общината е гр. Созопол, а административната принадлежност е към област Бургас. Община Созопол е с площ от 530 кв. км. като на територията и се намират 12 населени места, от тях два града – Созопол и Черноморец и 10 села, както следва с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, с. Присад и с. Атия. По голямата част от селата се намират в южната част на Община Созопол, като попадат в Странджа планина и в североизточните и периферни части. Най–отдалеченото място от административния център е на разстояние от 70 км. Населението на Община Созопол е 13 318 души. В прилежащата пет километрова крайбрежна ивица са разположени гр. Созопол и селата Равадиново, Атия и Черноморец. В активната крайбрежна територия се намират 1/3 от селищата на общината с общо 7 876 жители, което представлява почти 2/3 от постоянното население на Община Созопол. Постоянно живущите в гр. Созопол са около 4 500 души, като през активния туристически сезон в града населението, в едно с туристите се увеличава до 45 000 души. Общо населението на Община Созопол през летния сезон надхвърля 80 000 души. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на курортните селища гр. Созопол и гр. Черноморец.
Изградени са туристически комплекси “Свети Тома”, “Санта марина”, “Созополис”, “Грийн лайф”, “Фемили резорт” и “Свети Никола”, които се намират извън територията на населените места. Комплексите сами по себе си представляват самостоятелно обособени зони с изградена инфраструктура.
На територията на гр. Созопол и гр. Черноморец функционират общо 10 банкови офиса. През летния сезон се разкриват и функционират десетки обменни бюра. Откриват се и функционират стотици заведения, предлагат се актуални за летния сезон стоки и услуги.
Етническият състав на населението в Община Созопол, подобно на този в областта и в цялата страна е хетерогенен. Относително по-малък е делът на самоопределилите се като принадлежащи към българската етническа група – 79 % българи, както и този на принадлежащите към турската етническа група – едва 5 %. За сметка на това относително по-висок е делът на самоопределящите се като роми – около 15 %, което е почти три пъти над средните стойности за страната.
Изключително показателно за степента на социалната изолация на етническите малцинства е сравнението между образователното равнище на отделните етнически групи. Почти 60% от определилите се като принадлежащи към българската етническа група имат висока степен на образование, като 15 % от тях притежават висше такова. Същевременно сред представителите на турската и ромската етнически групи няма граждани с висше образование, а само 25 % от жителите принадлежащи към турската и едва 5 % от тези принадлежащи към ромската етнически групи имат средно образование. В селата Равадиново, Росен, Равна гора, Зидарово и Габър има обособени ромски махали, като характерно за тях е, че населението е слабо образовано и безработно през по-голямата част от годината, като заетостта е предимно свързана с дърводобив или сезонна заетост. Безработицата се явява основен определящ фактор на средата за сигурност в тези населени места.
С цел адекватно противодействие на престъпността с оптимално разходване на силите и средствата с краен резултат максимално подобрение на средата за сигурност в РУ на МВР – Созопол ежемесечно се извършва задълбочен анализ на извършените престъпление по място и време. На база изготвения анализ на престъпленията за предстоящия месец се изготвя план за изпълнение на ППД с уточняване на маршрутите и постовете. Планирани са отделни СПО с цел противодействие на битовата престъпност.
Ежеседмично са планирани и изпълнявани ОИМ с цел превенция, разкриване и документиране на вече извършени престъпления, определяни са приоритетни досъдебни производства, извежда се и се актуализира активния криминален контингент с цел документиране на престъпната дейност.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
1. Организационни взаимодействия и работни процеси.
В РУ-Созопол работата е организирана на екипен принцип. По всяко едно престъпление с фактическа сложност се създава екип, разпределят се задачи и се поставят срокове, които се контролират от Началник РУ. Констатира се натоварване на ПИ и Мл.ПИ, като в помощ се включват и служители от ППД и ПК.
Служителите при РУ - Созопол към момента активно взаимодействат със служители при Община Созопол, като РУ получава и цялостна логистична подкрепа. Община Созопол през летния сезон на 2016г. обезпечава командироването на общо 88 служители на МВР, ангажирани с опазването на обществения ред и противодействие на престъпността.
Изградено е добро взаимодействие с ГПУ – Бургас, ГПУ – Малко Търново, Б”ГПК” – Созопол и ЗЖУ – Бургас.
Към момента като проблем в основните дейности на РУ може да се изведе непълното кадрово обезпечаване на РУ-Созопол. Това, от своя страна, води до липса на приемственост и придобиване на положителни практики от дейността на служителите.
ІІІ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.
ІІІ.1. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ”
- Организация на работата на ПИ и Мл. ПИ от НП:
ПИ и Мл. ПИ обслужват райони и микрорайони с граници. Провеждат се ежеседмично специализирани полицейски операции с цел противодействие на конвенционалната престъпност и засилено полицейско присъствие. Районите на обслужване са профилирани съобразно характеристиката на Община Созопол, а именно курортна част – гр. Созопол, гр. Черноморец, прилежащите къмпинги и села, и не курортна част. Приема на граждани се осъществява съгласно предложен и утвърден график.
Съгласно критериите за оценка на дейността на служителите от Охранителна полиция се наблюдава завишаване на постигнатите резултати през 2016г. в сравнение със същите показатели на 2015г.
- Мерки за подобряване работата на ПИ и Мл.ПИ:
• Спазване графика за приемните си дни по населени места.
• Ежедневни контакти с кметовете на малки населени места, директорите на учебните заведения по населени места за получаване на изпреварваща информация и недопускане извършването на деяния от малолетни и непълнолетни.
• По ефективно наблюдението на АКК, тяхното обкръжение и лицата от рискови социални групи. Подобряване на качеството на получаваната информация.
ІІІ.2. Организация и работа на ПП при РУ – Созопол.
1. По линия - ПП /КАТ/ .
• За отчетения период регистрираните ПТП са 120 броя при 102 броя за 2015 г. от които 11 броя тежки при 17 броя тежки ПТП за 2015 г. с 1 убит и 14 броя ранени за 2016г., при 1 убит с 25 броя ранени за 2015 г.
• За периода се проведоха 10 сесии на КБД към Община Созопол с оглед анализ и преценка на обстановката в града в предвид пренаселеността му и недостатъчните парко места.
• Проведени са 12 специализирани лекции и беседи в учебни заведения.
• Проведени са 26 СПО по безопасност на движението.
• По линия ПК са образувани 39 броя преписки по чл. 343Б от НК при 28 броя за 2015г., както и 8 броя по чл. 343В от НК, при 8 броя за 2015 г.
За периода са установени 925 броя нарушения по ЗДвП при 643 броя за 2015 г. Съставени са общо 563 броя АУАН от униформените служители при 406 броя за 2015 г.. Съставени са 181 бр. фиша при 81 бр. за 2015г. Съставените АУАН по ЗДвП са само от служители на звеното „Пътна полиция”.
Анализ на резултатите и мерки за по-нататъшното им подобряване на ППД и ПП.
Анализа на резултатите за работата на състава от ПК показва, че са завишени цифровите стойности на проверените лица, проверените МПС-та и посетените сигнали, независимо от намаления числен състав на униформените служители.
По линия на административно - наказателната дейност съставът на „ОП“ има завишени резултати, в сравнение с изминали периоди. Това е най-видимо по отношение АУАН по ЗДвП, тъй като със заповед 251з-2728/29.08.2016 г. на Директор на ОД на МВР-Бургас, в изпълнение на Заповед рег.№8121з-748/24.06.2015г. изменена и допълнена с МЗ №8121з-718/13.07.2016г. бяха определени служители от звената на „Охранителна полиция” да установяват нарушения и съставят АУАН и фишове по ЗДвП.
ІІІ.3. ДИСЦИПЛИНА
Укрепването на служебната дисциплина и строгото спазване на законността, както и борбата с корупцията в системата на МВР са важни фактори, които предопределят резултатите в служебната работа на полицейския служител. Те са важен фактор за укрепване на доверието в МВР, като правоохранителна институция.
През отчетения период можем да заявим, че дисциплината на състава е на сравнително добро ниво. За 2016 г. са постъпили 5 броя жалби срещу полицейски служители, при 2 броя жалби за 2015 г. и 1 брой жалба на гражданин срещу действия на служители от управлението, заведена в специалния регистър за 2015 г. От извършените проверки се установи неоснователност на жалбите и липса на основание за реализиране на дисциплинарна отговорност. През отчетния период един служител е с наложено наказание „Дисциплинарно уволнение”, наказани са двама служители от ППД с „Порицание”.
ІV. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. на територията, обслужвана от РУ – Созопол, се отчита намаляване броя на регистрираните престъпления, в сравнение със същия период на 2015 г. от 388 на 334. През есенно-зимният сезон концентрацията им се формира предимно в малките населени места, с преобладаващо ромско население, като извършителите на деянията са основно от местния за районното управление контингент. През летния сезон престъпленията са предимно в гр. Созопол, гр. Черноморец и прилежащите в близост до тях плажни ивици, като извършителите са предимно гастролиращ контингент.
Общо разкритите престъпления за горепосочения период на 2016 г. са 106, като за 2015г. са 96. Отчита се увеличение в процента на разкриваемост от 24.74 за 2015г. на 31.74 за 2016г.
За периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. в сравнение със същия на 2015 г. се констатира увеличение с 2 брой на регистрираните престъпления против личността /от 10 за горепосочения период през 2015 г. на 12 за 2016 г. /, като разкриваемостта им се е увеличила с 3 брой /от 1 за 2015 г. на 4 за 2016 г. /.
В РУ - Созопол за отчетният период не са регистрирани грабежи, сравнено с 2 за същия период на 2015 г. или се наблюдава намаляване на броя на регистрираните престъпления от този вид.
Регистрираните кражби през горепосочения период за 2016 г. са 170, като за сравнение техният брой за същия период през 2015 г. е 213, или броя им е намалял с 43. За отчетния период на 2016 г. има 20 разкрити престъпления срещу 19 за 2015г.
Намаление на регистрираните престъпления се отчита при всички видове кражби, при домовите кражби от 64 за 2016 г. на 62 за същия период на 2015 г. Броят на регистрираните кражби от офиси и магазини също е намалял – за горепосочения период на 2016 г. са регистрирани 18, а за същия период на 2015 г. са 9. Намалял е също и броят на регистрираните кражби на чести и вещи от МПС – за горепосочения период на 2016 г. са регистрирани 27, а за същия период на 2015 г. са 20.
Кражбите на селскостопанска продукция, домашни животни и птици също са намалели - за отчетния период на 2016 г. са 7 регистрирани такива престъпления, като за сравнение за същия период на 2015 г. има регистрирани 19 такива деяния.
Наблюдава се увеличаване на регистрираните измами. За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са регистрирани 4 такива деяния, а за отчетния период на 2016 г са регистрирани 6 измами.
Запазва се броя на регистрираните посегателства спрямо МПС 6 брой – за отчетния период на 2016 г. и 2015г.
Намалял е броя на престъпленията, свързани с наркотични вещества за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. в РУ - Созопол са регистрирани 8, за същия период на 2015 г. също са 16.
Наблюдава се увеличаване на регистрираните палежи. За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са регистрирани 4 такива деяния, а за отчетния период на 2016 г са регистрирани 7.
През 2016г. на територията на РУ - Созопол са регистрирани 3 престъпление, извършени от непълнолетни лица, като едно от лицата живее на територията обслужвана от РУ Созопол и е взет на отчет в ДПС. Другите две лица живеят на територията обслужвана от други РУ на МВР, като са изпратени уведомителни писма до съответните РУ.
За периода 01.01.2016 – 31.12.2016г. няма осъществени полицейски закрили. Съпроводени са 6 лица до ДВНМН гр. Бургас за предаване на родителите им преминали по различни причини в ДПС. По Закона за закрила на детето има издадени 3 броя АУАН на родители, допуснали децата им да са на обществено място след 22.00 часа.
`Изнесени са над 19 лекции и беседи в училищата находящи се на територията на РУ Созопол. На територията на РУ Созопол през учебната година е открито едно Детско полицейско управление, в СУ „Христо Ботев” гр. Черноморец, като се провеждат лекции и беседи по изготвен график. Ежемесечно се провежда срещи с контингента воден на отчет в ДПС, както и срещи с Директорите на учебните заведения обслужвани от РУ Созопол.
Голяма част от служителите на група „КП”, които са на щат в момента са млади и предстои процес на обучаването им в работата по разкриване на престъпления. Основна задача и приоритет в работата на групата през 2017 г. е опознаване на обслужвания от управлението район, запознаване със спецификата му и разпределяне по служители работа по конкретни линии и райони. На база анализ извеждане и запознаване на служителите с АКК, активна работа с тях с оглед разкриване на престъпления и придобиване на информация. Приоритет в работата са лица извършващи кражби и такива осъществяващи дейност на незаконна търговия с акцизни стоки. При обучението на служителите и въвеждането им в работния процес ще бъде поставен акцент на екипния принцип за работа, т.е. тясно взаимодействие с РП, ПИ, Мл. ПИ и служители от ППД и ПП-КАТ.
V. ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2017г.
- Повишаване на професионалната подготовка на служителите на МВР с цел по – висока ефективност
- Ограничаване на миграционния натиск и противодействие на нелегалната миграция
- Повишаване на възможностите за противодействие на тероризма и радикализацията.
- Утвърждаване на превенцията като постоянна мярка за противодействие на престъпността.
- Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията свързани с разпространението на наркотични вещества
- Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки, измами с ДДС, злоупотреби с еврофондове. Пресичане на опити за корупция и злоупотреба с власт.
- Повишаване на ефективността в борбата с организираната престъпност занимаваща се с трансграничен трафик на наркотични вещества, хора, КИЦ, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства, противодействие на киберпрестъпността.
- Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване на обхвата на техническия контрол по спазването на ЗДвП
- Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
- Активна дейност с деца и ученици.
Проблеми:
- Приходящ активен криминален контингент.
- Бежански поток
- Телефонни измами
- Битова престъпност.
- Отдалеченост на РП – Бургас и РС – Бургас.
- Видеонаблюдение – разширение на обхвата на изграденото към момента и поддръжка.
Цели:
- Повишаване на доверието на гражданите на Община Созопол в Полицията като институция.
- Създаване на предпоставки за увеличаване на туристическия поток на територията на Община Созопол чрез гарантиране на обществения ред.
- Създаване на обществена нетърпимост към лица извършители на престъпления и противообществени прояви.
Завърших г-жо Председател.
Кр. Германова: Благодаря ви г-н Началник. Имате думата колеги за въпроси и коментари. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Николов първо искам да ви благодаря за усилията, които полагате за нашето спокойствие и обществен ред. Аз прочетох внимателно вашия анализ. Първо графика на посещенията в училищата, макар че вие казахте 19, а аз чета 12. Няма никакво значение това, може би е някаква фактическа грешка. Това прави горе долу средно по едно посещение на година в училище или две максимум. Няма ли да е по-добре да увиличим този интензитет на посещения с оглед превенцията, защото вие сам казахте, че основния контингент са от ромската общност. И второто нещо е, което аз бих могъл да кажа е че вие сте абсолютно прав, че телефонните измами зачестяват. Нали това имахте предвид като казахте от четири на шест опита за измама? Те са предполагам телефонни такива. Може би е добре там да се направят и беседи с пенсионерските клубове, защото основния контингент на тези измами са възрастните хора, които след една определена възраст стават доста наивни и доверчиви, а и плашливи когато им кажат че става въпрос за техен роднина и те обикновено всички са готови да направят какво ли не. Това са моите препоръки.
М. Николов: Относно провеждането на срещи с директорите на училища, с ученици те се провеждат по съответният отчет разделен на детска педагогическа стая и съответно проведени срещи от полицейски инспектори. Не мога да кажа ежемесечно че се провеждат, но със сигурност се провеждат ежемесечно срещи с директорите, както и при необходимост. Част от тези срещи не са отразени в съответния отчет. Тези, които са по необходимост касаят конкретен проблем. Отделно от това се провеждат срещи от полицейските и младши полицейските инспектори, както с директори, заместник директори, педагогически съветници на съответните училища, така и там където има охранители с цел по-добра координация и взаимодействие и набелязване евентуално на проблеми сред учениците, сред средата им или външни фактори, които могат да влияят на средата на учениците, за да предприемем някакви по-адекватни и своевременни действия. Общия анализ в тази връзка - мога да ви гарантирам и ако има представители тук те могат да го съобщят, че срещите се провеждат при необходимост, както и планово ежемесечно. Отделно от това се провеждат и занятия със съответните ученици по различни тематики. Относно превенцията на телефонните измами ни е една от най-силните дейности там, тъй като са обходени всички пенсионерски клубове и местни фолклорни ансамбли, там където знаем, че има възрастни хора там се правят разяснения и беседи. Отделно от това публикуваме съобщенията в местния вестник, защото на възрастните хора им е труден достъпа до интернет. Обходени са и системно се обикалят всички банкови офиси и клонове на територията на общината, като са проведени разговори с управители и съответно банковите служители при явяване на възрастен човек, който иска да тегли голяма парична сума без да има причина или дори и да изложи някакъв мотив, но им се струва притеснен да ни сигнализират веднага. Получаваме такива сигнали, отиваме на място, разбира се не сме се натъкнали на конкретен случай на наша територия, че се теглят пари за да се дадат за телефонна измама, но оттам тръгват нещата. Гледаме да не се осъществи. Имахме случай в резултат на тази разяснителна кампания възрастна жена от град Созопол ни беше сигнализирала и заловихме „мулето“, което всъщност дойде да вземе парите. Това целим ние, да имаме обратна връзка с гражданите, за да можем своевременно да хванем извършителя.
Т. Янакиев: Благодаря ви, бяхте изчерпателен.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги. Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Аз само да обобщя, моето мнение надявам се и на всички останали е,че добре работи полицията в община Созопол. Осезаемо е присъствието на служителите, дори и в малките населени места. Ние, жителите на общината може би имаме добър шанс, че престъпността, особено битовата не е в големи размери в сравнение с други места на страната. Благодаря ви за работата, която вършите и това сътрудничество и подкрепа, които ще имате от общинските съветници, от Общинския съвет, както и от Общината, да продължаваме така, благодаря ви.
М. Николов: И аз благодаря за активното взаимодействие и за всичко на Община Созопол. Разбира се отворени сме за всяко едно предложение или негативна констатация, за да вземем мерки да го отстраним. В крайна сметка ние работим с хора и за хора и няма как да нямаме комуникация помежду си.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари. Г-н Неделчев.
Н. Неделчев: Г-н Николов това лято се наблюдаваше липсата на полицейски патрул в центъра на града. Минали години е имало патрул, който седи постоянно в центъра през летния сезон, но тази година просто той липсваше, а имаше доста случки, вървят криминални индивиди, които плашат хората лятото, а полицията липсва в центъра. Ако може да се направи нещо.
М. Николов: През летния сезон се опитваме да засилим полицейското присъствие в общината. Ние си правим един анализ по време и място на извършване на престъпления и нарушения, като разполагаме полицейските сили на тези места, защото те са по-ефективни. Ако знаем, че на конкретно място се извършват хулигански прояви или кражби слагаме си там наличните сили и средства. Оттам зависи разстановката на силите и средства. Ако имате в предвид конкретно място, някакво конкретно нарушение ще ви моля да ми кажете, за да можем да вземем под внимание.
Н. Неделчев: Просто самите хора, наши съграждани имат доста коментари, че полицията липсва в центъра, докато други години е имало патрул.
М. Николов: Ще го вземем в предвид за разстановката. Има резон с това, че там където има голям човекопоток да има разположени и униформрни служители с цел превенция.
Кр. Германова: Дрги въпроси или коментари колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Г-н Началник във връзка с тези листовки, които се раздадоха по места първият ми въпрос е ще има ли полицията на местно ниво достатъчен капацитет да обработва сигналите и второ тези сигнали как ще се степенуват по важност, кой ще ги степенува по важност и третият ми въпрос е няма ли да се получи огромен поток от информация, особено през лятото, което от друга страна много интересно ще се получи когато някой подаде сигнал и никой не се отзове на сигнала се поучава един момент, в който има разочарование естествено от работата на институциите. Това е и хубаво, но вероятно ще донесе и негативни последици. Хубаво е да има пряка комуникация, но има и моменти в които трябва да има и адекватна реакция, а мисля че нямаме капацитета поне на този етап да се обработват.
М. Николов: Първоначалния ефект от раздаването на тези листовки според мен вече отмина. Голяма част от хората, които ги видяха и прочетоха позвъниха на посочените телефони. Някой ги възприемат и като призовка, други като известие. Те се обаждат да питат например защо ние ги търсим. Този етап мисля, че го преодоляхме. Тези телефони са за коминикация с гражданите. Отделно от това съществува и единен национален спешен телефонен номер 112, през който всъщност минават абсолютно всички сигнали за извършени престъпления и нарушения. Разбира се и там се степенуват по тежест на престъплението или съответното нарушение. Сами разбирате, че няма как хабим полицейски ресурс например за скандал между жена и мъжа и, който се почерпил и съответно са си разменили някакви реплики и ние това да го поставяме по-приоритетно от сигнал за извършване на престъпление, например грабеж. Първо се отзоваваме на грабежа. Много добре колегите могат да разграничат обществената опасност на деянието, което е извършено и да степенуват действията си. По другата част от въпроса мисля, че имаме капацитета точно да отсяваме тези сигнали. Имаме възможността да ги посетим. Вече остава въпроса дали това ще се случи непосредствено след подаването на сигнала или в първия работен ден. Но пак казвам изцяло зависи от съдържанието на сигнала и съответно степента на обществена опасност в него. Мисля, че имаме ресурса да ги поемем и да се справим. Съответно, ако не ни достига можем да ползваме ресурса на Областната дирекция, оттам също ни изпращат сили и средства.
Т. Чакъров: Благодаря.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси или коментари колеги? Няма . Позволете ми и аз да благодаря на Началника на Управлението и да апелирам докато сме на тази тема все пак да имаме малко по-голяма гражданска активност и ние, общинските съветници, а не когато се натъкнем на макар и много дребно престъпление да отминаваме и да казваме не ни е наша работа. Мисля, че това също е наша работа да подпомагаме полицията и се надявам следващия сезон да бъде още по-добър от гледна точка на сигурността на нашите туристи и на нас самите. Благодаря ви още веднъж.
П. Рейзи: Аз също нещо искам да кажа.
Кр. Германова : Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги кметове и общински съветници аз искам да благодаря на г-н Николов. Искам да ви кажа, че откакто той е началник на нашето РУ ние с него работим прекрасно. Стиковката е много добра включително и в това, което миналото лято се опитахме да направим по една нова програма, по която се опитваме всичката регистрация, която се случва в хотелите и домовете задължаваме ги електонно да ги качват на нашия мейл, което отива директно в полицията. Връщаме една малко стара система с адресните регистрации, защото големите проблеми, които в момента има нашата полиция е точно това, че те не знаят какви контрагенти нощуват и почиват в Созопол през лятото и през останалото време. А по този начин всяко едно лице, което дошло с някакви лоши помисли в района веднага светва в полицията и съответно, ако той е обявен за издирване те веднага могат да регират къде се намира даденото лице и затова апела ми е към господата общински съветници, към кметовете и изобщо към всички присъстващи в залата - тези, които имат домове за настаняване, хотели или всички видове туристически възможни обекти нека да се включат в тази наша придобивка, като по този начин да помагаме на полицията, защото нашата основна цел беше точно това сигурността и спокойствието на гражданите и облекчаване на работата на полицията. Благодаря ви г-н Николов. Пожелаваме ви да сте жив и здрав и все така да работим съвместно. Благодаря.
Кр. Германова: Благодаря ви г-н Кмете. Продължаваме по дневния ред. Втора точка от дневния ред е Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г. изготвен съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Колеги всички вие сте го видели. В отчета е описана цялата работа която сме свършили през последните шест месеца. Имате ли колеги някакви коментари по самия отчет? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате по така направенето предложение за решение т. е. приемане на Отчета за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 629

1.Общински съвет Созопол приема Oтчетa за дейността на Общински съвет Созопол за периода 01.07.2016г.- 31.12.2016г.

Кр.Германова: Преминаваме към трета точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и първото редовно заседание. На 21.02.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова, Тодор Чакъров и Гено Пухов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №62/ 30.01.2017г., от Красимира Германова - Председател на Общински съвет Созопол, относно: Изменение и допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация” приет от Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: В чисто технически план всъщност е много добра идея да се изпращат по имейл материалите. Ще бъде ли възможно, ако е голям файл?
Кр. Германова: Ще бъде в компресиран вариант. Ако евентуално има нещо, което няма как да мине дори и в компресиран вариант, то тогава ще го разделим на части, за да можете да го получите, като идеята е комуникацията да бъде по-лесна и за вас и по-бързо да получавате материалите, защото знам има хора, които са изключително ангажирани и понякога се случва така, че идвате и получавате материалите на комисия, а и все пак малко или много, когато вървим в ерата на новите технологии мисля, че трябва да актуализираме нашата работа. Някакви други кометари или въпроси колеги? Няма. Искам само да обърна внимание, че няма постъпили предложения и становища по проекта за измение и допълнение на правилника от страна на заинтерсовани лица в установения срок. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 630

Общински съвет Созопол приема следното изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”, а именно:
Чл. 28 (5) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с покана или по телефона 7 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на заседанието. Поканата се връчва лично срещу подпис на всеки общински съветник или се изпраща по пощата с обратна разписка. За изпращането на поканата отговорност носи Председателят на Общинския съвет и определеното от него длъжностно лице от специализираното звено за подпомагане и осигуряване дейността на Общинския съвет. Поканата се публикува и на интернет страницата на Общински съвет Созопол. Всички постъпили и включени материали по дневния ред на заседанието се предоставят на общинските съветници по електронен път на електронна поща посочена от общинския съветник.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №91/ 08.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на план на Община Созопол за 2017г. за изпълнение на националната стратегия за младежта/2010-2020/.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-жо Германова тук виждаме, че са взети доста мерки, които да облекчат младежката безработица и не само нея, но и самия ангажимент на младите хора към обществото. По данните, които са дадени в 2016 г. излизат новорегистрирани младежи, които се нуждаят от работа са 307, работа са намерили 141 лица т. е. трябва да измислим нещо, някакви мерки с които да обхванем поне 2/3 от тези лица, които се регистрират на пазара и са до 29 години. Естествено Община Созопол е предимно с временна заетост, предимно в летния сезон. Това ми е коментара.
Кр. Германова: Само да попитам към мен ли е коментара или към г-жа Стоянова, защото споменахте моето име и затова.
Т. Янакиев: Защото вие водите комисията.
К. Стоянова: Г-жо Германова, ако мога нещо да кажа.
Кр. Германова: Да. Ще ви дам думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Тези данни ние сме ги взели от бюрото по труда. Лошото е г-н Янакиев, че работодателите имат възможност да назначават такива лица по редица мерки по закона за безработица, обаче в региона ето сега примерно един от общинските съветници ползва определени мерки определени от закона. Основния работодател се явява община Созопол. Ние също искаме да помогнем на тези хора и по редица програми наемаме такива лица. В Община Созопол имахме добра практика да наемаме такива лица и то обикновено млади хора по регионални програми по заетост. Но тази година която отмина ние не можахме да направим това, защото се промениха някои неща по отношение на самото кандидатстване т. е. не общините да пишат тези регионални програми за заетост и даже там са хора от малцинствени групи и млади хора, така че там където ние като Община можем да се явим като работодател, ние не го изтърваваме. Даже ето тук съм ви написала и за един проект, вие сигурно видяхте, че в Проекта Созопол съхранено културно наследство и културна идентичност в рамките на проекта участват 14 млади хора т.е. там където общината има възможност винаги планира тези неща. Работата и нашата и може би на самата дирекция Бюрото по труда да насърчаваме, да агитираме самите работодатели местния бизнес да се възползват от мерките.
Т. Янакиев: Благодаря ви.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната имате ли колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направено предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 631

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема План на Община Созопол за 2017 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/.

Кр.Германова: По четвърта точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси.
П.Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесетото редовно заседание. На 21.02.2017г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Георги Пинелов, Тихомир Янакиев и Иван Хаджиев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №92/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 632

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване на финансовото изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгл. разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

П.Щерионова: Следващата Докладна записка с вх. №97/ 14.02.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Само да направя един коментар по докладната, защото гледам че има медии искам да кажа, че 99% от докладните се коментират в комисиите и вие го знаете. Медиите да не останат с впечатление, че тука идват някакви хора си вдигат ръцете и си заминават. Това отбелязвам само.
Кр.Германова: Благодаря за коментара. Изключително детайлно са разгледани докладните по време на самите заседания на комисите, въпроси има задавани по всяка една докладна. Затова може би колегите в момента не задават въпроси. Имате ли някакви други въпроси или коментари по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 633

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Созопол:
I. УПЪЛНОМОЩАВА Панайот Василев Рейзи - Кмет на община Созопол, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на заседание на общото събрание на Асоциацията, решения, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2016 г.;
2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2016 г.;
3. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2016 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 21, ал.1 от ПОДАВиК, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2017 г. (размер на вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, или общо 42 857,14 лв., съгласно приложена справка);
5. На основание член 5, т. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, между Асоциация по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г., общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Плана за опазване на околната среда на ВиК оператора, включително Програма за опазване на околната среда, Планове за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води на пречиствателните станции, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и Програма за управление на отпадъците (включително утайките).

II. ОПРЕДЕЛЯ Петя Спирова Чапевова – зам.-кмет на Община Созопол за представител на Община Созопол в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Созопол да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.
П.Щерионова: Докладна записка с вх. №113/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на промяна в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „Образование“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага промяна в проекта за решение, като същия да придобие следната редакция: Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 учебна година на Функция „Образование“ както следва:
1. ДДО „ОДЗ” -община Созопол
Било : Десислава Никова Казакова- учител
Маршрут :Бургас-Зидарово- Бургас
Става: Десислава Мишева Манолова- учител
Маршрут :Бургас-Зидарово- Бургас
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, с редакцията на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 634
Общински съвет Созопол утвърждава промените в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 учебна година на Функция „Образование“, както следва:
1. ДДО „ОДЗ” -община Созопол
Било : Десислава Никова Казакова- учител
Маршрут :Бургас-Зидарово- Бургас
Става: Десислава Мишева Манолова- учител
Маршрут :Бургас-Зидарово- Бургас


Кр.Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св.Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесетот и първото редовно заседание. На 21.02.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха всички членове на комисията. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- кмет на Община Созопол, Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №93/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 67800.5.811 по кадастрална карта на гр.Созопол, м.”Буджака”, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 67800.5.840(образуван от предходни 67800.5.811; 67800.5.810; 67800.5.809; 67800.5.808; 67800.5.807), за частна общинска собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 635

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 178 (сто седемдесет и осем)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 67800.5.811, целият с площ от 228(двеста двадесет и осем кв.м.) представляващи след изменението част от УПИ І-5.840, м.Буджака, при граници на имота: 67800.5.274, 67800.5.190,67800.5.146, 67800.5.238, 67800.5.757, 67800.5.59, 67800.5.783 ,67800.5.811 и 67800.5.784, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ І-5.840, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 67800.5.840, за ЧАСТНА общинска собственост.

2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 178 (сто седемдесет и осем)кв.м.ид.части със собственика на ПИ с нов проектен идентификатор 67800.5.840(предходни ПИ 67800.5.810; 67800.5.809; 67800.5.808; 67800.5.807) .


Св.Лулева: Докладна записка с вх. №102/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.504.426, идентичен с съставлява УПИ XVI – за КОО , кв.43, гр.Созопол за изграждане на търговски обект;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 636

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.23 от ЗОС във връзка с чл.188, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да учреди право на строеж за изграждане на „Търговски обект” със разгъната застроена площ от 90 кв.м. чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за :
2.1.Поземлен имот с идентификатор 67800.504.426 по кадастралната карта и кадастрални регистри, с адрес на поземления имот: гр. Созопол, ул. “Лазурен бряг”, целият с площ от 264 (двеста шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “ниско застрояване”, който имот по ПРЗ на квартал 43, съставлява УПИ XVI – за КОО и техническа инфраструктура, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2952/03.04.2015 год., при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор 67800.504.411 , 67800.504.325, 67800.504.355
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за имота, възлизаща на 24 575(двадесет и четири хиляди петстотин седемдесет и пет) лева, съгласно изготвена пазарна оценка № 272/07.02.2017 г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация за ЮЛ; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
4. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта за договор:
4.1. Община Созопол има право при пълно неизпълнение на задължението за изграждане на обекта в 5 годишен срок, едностранно без предизвестие да прекрати договора за учредяване на право на строеж, като не дължи връщане на заплатената сума, включително съпътстващи такси.
5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлаган проект за озеленяване , със стойност не по-малко от 2 000лв. Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото озеленяване и количествено стойностни сметки на всички предвидени СМР по част озеленяване и възстановяване на тротоарни и алейни настилки. Проекта трябва да обхваща мининум 100 кв.м. площ.
/Кандидатите да получават от 1 до 70 точки. Оценяването да се извършва по формулата:

К1 = П(участник) х 70
Пi(максимален)
където П (участник) е предложеният от кандидата проект по посочена в КСС цена, а Пi (максимален) е проекта с най-висока цена от всички предложени. Тежест на критерия: N1=70/;
5.2. К2 - срок за проектиране - в календарни дни /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването се извършва по формулата:
К2= С (максимален) х50
С (участник)
Тежест на критерия : N2=50/;
5.3. К3 - срок за строителство - в месеци, но не повече от 24 месеца от издаване на строителна линия /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К3=С(максимален) х30.
С(участник)
Тежест на критерия N3=30/.
5.4.К4–Инвестиции в левова равностойност /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К4=С(максимална сума) х50.
С(сума участник)
Тежест на критерия N4=50/.
Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото застрояване и КСС. Проекта трябва да обхваща максимум 90 кв.м. площ
Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати да се извършва по формулата:
К=К1хN1+К2хN2+К3хN3+К4хN4
На първо място да бъде класиран кандидата получил най-висока комплексна оценка К.
6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св.Лулева: Докладна записка с вх. №103/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Имте ли въпроси колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 637

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.422 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 556 кв.м. /петстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – нелесопригодна площ- дървестна растителност,храсти, актуван като частна общинска собственост с Акт №4512/09.12.2016год.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.32.422 по КККР на землище гр.Черноморец, с площ 556 кв.м. /петстотин петдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – нелесопригодна площ- дървестна растителност,храсти, актуван като частна общинска собственост с Акт №4512/09.12.2016год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 750,00 лв./седемстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е007/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулуева: Докладна записка с вх. №104/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 638

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.198 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, актуван като частна общинска собственост с Акт №4511/09.12.2016год..
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.3.198 по КККР на землище гр.Черноморец, м.“Акра“, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Земеделска земя и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, актуван като частна общинска собственост с Акт № 4511/09.12.2016год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 11 600,00 лв./единадесет хиляди и шестстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е011/09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №105/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти - частна общинска собственост находящи се в гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 639

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок до 5 /пет/ години чрез провеждане на публични търгове, следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части – 5,20%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.4., възлизаща на 360,00лв./триста и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е0082/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.2. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи части – 5,03%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.5., възлизаща на 350,00лв./триста и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е009/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
2.3. Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
2.3.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена на имота по т.2.17, възлизаща на 250,00лв./двеста и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е010/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши отдаването под наем на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №106/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 640

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер І -13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 408 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2702/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 400 /дванадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А004/04.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №107/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Созопол и правилата за тяхното ползване и даване на съгласие за отдаване под наем на мерите и пасищата-публична общинска собственост за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение, ведно с приложенията №1, 2 и 3 и списък.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 641

1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2
3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 и ал.5 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3
4. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №108/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 642

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следния имот - частна общинска собственост именно:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 61042.501.539/ЕКАТТЕ-шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район- петстотин и едно, поземлен имот – петстотин тридесет и девет/ по КККР с.Равадиново, община Созопол, с площ 502 кв.м./петстотин и два квадратни метра/, с отреждане за жилищно строителство, идентичен с УПИ номер V-13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4521/17.01.2017год.
1.2 На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 15 300 /петнадесет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2017А001 от 03.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №109/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2017г.“
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате, ведно с приложение №1.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 643

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.“ , като в т.IV добавя имотите, описани в Списъците от Приложение 1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №110/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Конкурс за отдаване под наем на земеделски имот в землище на гр.Черноморец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 644

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на Кмета на община Созопол да отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане публичен конкурс за имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделска земя както следва:
1.1 Поземлен имот с идентификатор 81178.10.610 с площ от 1 243/хиляда двеста четиридесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива" с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.2.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.612 с площ от 1 293/хиляда двеста деветдесет и три / кв.м, з-ще гр.Черноморец. с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена, възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.3.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.619 с площ от 1 667/хиляда шестстотин шестдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.4.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.692 с площ от 1 428/хиляда четиристотин двадесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.5.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.693 с площ от 5 162/пет хиляди сто шестдесет и пет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 90,00лв./деветдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.6.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.702 с площ от 5 302/пет хиляди триста и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 95,00лв./деветдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.7.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.703 с площ от 4 384/четири хиляди триста осемдесет и четири/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 75,00лв./седемдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.8.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.704 с площ от 1 580/хиляда петстотин и осемдесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 30,00лв./тридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.9.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.706 с площ от 2 243/две хиляди двеста четиридесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.10.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.814 с площ от 5 832/пет хиляди осместотин тридесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 100,00лв./сто лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.11.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.818 с площ от 1 455/хиляда четиристотин петдесет и пет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.12.Поземлен имот с идентификатор 81178.10.861 с площ от 3 386/три хиляди триста осемдесет и шест/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/ съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.13.Поземлен имот с идентификатор 81178.16.32 с площ от 3 363/три хиляди триста шестдесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.14.Поземлен имот с идентификатор 81178.16.68 с площ от 4 525/четири хиляди петстотин двадесет и пет / кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 85,00лв./осемдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.15.Поземлен имот с идентификатор 81178.19.62 с площ от 2 346/две хиляди триста четиридесет и шест/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 45,00лв./четиридесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.16.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.3 с площ от 792/седемстоин деветдесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 15,00лв./петнадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.17.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.18 с площ от 5 763/пет хиляди седемстотин шестдесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 115,00лв./сто и петнадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.18.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.48 с площ от 7 889/седем хиляди осемстотин осемдесет и девет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 140,00лв./сто и четиридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.19.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.60 с площ от 938/деветстотин тридесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 20,00лв./двадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.20.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.63 с площ от 4 658/четири хиляди шестстотин петдесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 85,00лв./осемдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.21.Поземлен имот с идентификатор 81178.36.71 с площ от 3 978/три хиляди деветстотин седемдесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.22.Поземлен имот с идентификатор 81178.37.1 с площ от 5 342/пет хиляди триста четиридесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 95,00лв./деветдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.23.Поземлен имот с идентификатор 81178.38.83 с площ от 3 573/три хиляди петстотин седемдесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 65,00лв./шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.24.Поземлен имот с идентификатор 81178.38.50 с площ от 2 218/ две хиляда двеста и осемнадесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 40,00лв./четиридесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.25.Поземлен имот с идентификатор 81178.38.143 с площ от 1 149/хиляда сто четиридесет и девет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.26.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.69 с площ от 4 177/четири хиляди сто седемдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.27.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.99 с площ от 4 642/четири хиляди шестстотин четиридесет и две/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 90,00лв./деветдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.28.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.130 с площ от 3 647/три хиляди шестстоин четиридесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 70,00лв./седемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.29.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.242 с площ от 3 133/три хиляди сто тридесет и три/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 60,00лв./шестдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.30.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.273 с площ от 397/триста деветдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.31.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.279 с площ от 444/четиристотин четиридесет и четири/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 10,00лв./десет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.32.Поземлен имот с идентификатор 81178.39.280 с площ от 1 269/хиляда двеста шестдесет и девет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.33.Поземлен имот с идентификатор 81178.40.23 с площ от 7 178/седем хиляди сто седемдесет и осем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 135,00лв./сто тридесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.34.Поземлен имот с идентификатор 81178.40.151 с площ от 3 461/три хиляди четиристотин шестдесет и един/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 65,00лв./шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.35.Поземлен имот с идентификатор 81178.40.236 с площ от 3 519/три хиляди петстотин и деветнадесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 65,00лв./шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.36. Поземлен имот с идентификатор 81178.38.122 с площ от 2 726/две хиляди седемстотин двадесет и шест/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 50,00лв./петдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.37. Поземлен имот с идентификатор 81178.38.33 с площ от 4 220/четири хиляди двеста и двадесет/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 80,00лв./осемдесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.38.Поземлен имот с идентификатор 81178.16.99 с площ от 762 /седемстотин шестдесет и два/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“.На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена, възлизаща на 15,00лв./петнадесет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
1.39. Поземлен имот с идентификатор 81178.10.863 с площ от 1 167 /хиляда сто шестдесет и седем/ кв.м, з-ще гр.Черноморец с трайно предназчначение на теритотията „Земеделска“ и НТП „друг вид нива“. На основание чл.14 ал.8 от Закона за Общинската собственост, Общински съвет одобрява месечна наемна цена възлизаща на 25,00лв./двадесет и пет лева/, съгласно изготвена от лицензиран оценител оценка №2017А005/07.01.2017г.
2. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са регистрирани като земеделски производители; Да нямат задължения към община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
Критерии за оценка се образуват по формулата :

КО (комплексна оценка) = П1+П2 (максимум 100т.) и се отразява в таблица-лист за оценка, където:

П 1 – Годишни наемно плащане на съответната оферта (максимум 70 т.)
Определя се по следната формула:
П1=(Ai/Amax)х70, където
Amax е предложеното най – високо годишно наемно плащане
Ai е годишното наемно плащане, предложена от съответния кандидат.

П2-Брой имоти които кандидатa желае да наеме (максимум 30 т.)
П2 =(Аi/Amax)x30
Amax общо брой имоти за отдаване под наем
Ai- имоти които съответния кандидат, желае да наеме
4. Упълномощава кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договори със спечелилите участници.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №118/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване на леки автомобили и мотоциклети за нуждите на РУ на МВР Созопол и определяне на месечен лимит за гориво на същите.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 645

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закон за общинска собственост и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Общински Съвет-Созопол предоставя за безвъзмездно ползване за период от 10 години на Областна дирекция на МВР-Бургас за нуждите на Районно управление – Созопол, четири броя леки автомобили и два броя мотоциклети, собственост на Община Созопол със следните характеристики:
- Лек автомобил марка “Форд”, модел “Мондео”, ДК№ А 1122 АР.
- Лек автомобил марка “Опел”, модел “Астра”, ДК№ А 7372 МА.
- Лек автомобил марка “Опел”, модел “Астра”, ДК№ А 8174 КТ.
- Лек автомобил марка “ВАЗ”, модел “2105”, ДК№ А 8729 КС.
- Мотоциклет марка “МЗ”, модел “250 ЕТЗ”, ДК№ А 1211 В.
- Мотоциклет марка “МЗ”, модел “250 ЕТЗ”, ДК№ А 1210 В.
2. Определя месечен лимит за гориво на посочените в т.1 МПС в размер на 1000,00 /хиляда/ лева на месец.
3.Настоящото решение да се приложи считано от 01.01.2017г.
4.Възлага на кмета на Община Созопол да издаде запавед с разпореждане за предоставянето на автомобилите и мотоциклетите и сключване на договор.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №119/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение към решение № 465 от 15.03.2013г.;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 646

1. Общински съвет Созопол, допълва т.1 от решение № 465 от 15.03.2013г. , с второ изречение, както следва:
„ На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.73,ал.5 от Закона за горите,„Лесопарк Созопол”, ПИ 67800.35.140(образуван от обединяването на ПИ67800.35.30, 67800.35.136, 67800.36.16), е публична общинска собственост.”
2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 465 от 15.03.2013г на Общински Съвет Созопол.

Кр. Германова: Давам 10 мин почивка.
........................................................................................................

Кр. Германова: В залата присъстват петнадесет общински съветника, имаме кворум. Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и първото редовно заседание.
На 21.02.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров - Председател, Янчо Георгиев, Виолета Арабаджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам. Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 57/ 24.01.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация от осова точка 159 до осова точка 471 (ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298) м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 647

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.15 ал.2, чл.134, ал.1 т.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 205 т.1 от ЗУТ и с чл.21 ал.7 от Закон за общинската собственост и поради засягане на собствеността върху имоти, частна собственост а именно : 78 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.5.297 по КК на гр.Созопол и 38 кв.м. от частен имот с идентификатор 67800.5.298 по КК на гр.Созопол, попадащи в предвижданията на проекта и при следните мотиви :
1.Осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 67800.5.20 и 67800.5.298
2.Техническа невъзможност за изграждане на действащата улична регулация , поради голямата денивелация на съществуващия терен
Общински съвет – Созопол, одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация от осова точка 159 до осова точка 471 (ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298) м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол, съгласно предложената графична част, както следва :
С внесения проект за ПУП – изменение на плана за регулация, улица-тупик с осови точки 159-741 се уширява в южна посока за сметка на УПИ ХХ-5297(ПИ 67800.5.297) и УПИ ХХІ-5298(ПИ 67800.5.298) и същата става с ширина от 5,21м. – 6,25м.-5,92м..Отнетите площи се предвиждат за обезщетение. След промяната УПИ ХХ-5297(ПИ 67800.5.297) е с площ от 1261 кв.м.; след промяната УПИ ХХІ-5298(ПИ 67800.5.298) е с площ от 1295 кв.м.


Докладна записка с вх. № 70/ 03.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места ;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 648

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.124а ал.1 от ЗУТ Разрешава да се изработи ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирана територия за обект: “ Улица ІV клас“, като продължение на улица с о.т.956-957 до връзката и с общински път BGS 1220 /II-99, Созопол - Приморско/ - в.с. Дюни - /II-99/ Созопол и представляваща транспортен достъп до ПИ 67800.3.338, отреден за изграждане на Автогара.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 89/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: 1; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги следват няколко докладни, които са с предоставени схеми за поставяне на рекламни елементи или временно преместваеми обекти. Както и предния път ще ви питам в началото преди започване на гласуване. Ако някой има против това да се гласува анблок ще ги гласуваме една по една. Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаема госпожо Председател за скица №18 многократно сме казвали, че ние сме против поставянето на обекти за търговия там, така наречените колички за царевица пред Арката - Паметника на падналите созополчани във войните. Тази година отново същите колички са пак там. Нищо против нямаме нашите съграждани, там който си вади хляба на това място, ако се отместят 2-3 метра наляво и на 2-3 метра надясно в посока към кметството, така че да няма поставени колички. Аз това, което виждам е че отново количките са на същото място както миналата година, за което тук и моя колега Станимир Андонов неколкократно сигнализира и даже бяха влезли в едни спорове за това нещо.
Кр. Германова: На самата комисия и на г-н Андонов беше казано, че няма възможност да се преместят встрани, защото там където са поставени всъщност е мястото където има уширение.
Т. Янакиев: Така е, но това е пред Арката. Права сте, че там е уширението.
Кр. Германова: Г-н Кмете.
П. Рейзи: Ние онзи ден в комисията с г-н Андонов ги коментирахме нещата. Ние му казахме на него, че реално погледнато пред самата Арка, където са изписани имената там няма нищо. Застават отстрани в ъгъла. Не мога да ги изкарам отпред разберете ме правилно, защото точно там улицата прави чупка и прави стесняването на тротоара. Мислихме да ги преместим, не става.
Т. Янакиев: Защо да не става?
П. Рейзи: Няма къде да ги сложим другаде г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Цял град г-н Кмете. Имаме само един паметник такъв, на нашите съграждани паднали във войните и ние сега две колички с царевица не можем да ги преместим.
П.Рейзи: Арката е чиста. Пред арката няма проблем.
Т. Янакиев: Не спазват заповедта ви. Директно ви го казвам аз съм го виждал и ако трябва ще го снимам, както съм снимал и паркоместата и ви ги показах. По същия начин ще го направя и с количките.
П. Рейзи: Добре, но говорим за пред арката.
Т. Янакиев: Да, не спазват заповедта ви.
П. Рейзи: Аз това ще го контролирам и аз стриктно тази година. Правим максималното. В дните, когато трябва да имаме някакво мероприятие махаме ги оттам. В крайна сметка и вие трябва да влезете в положението на тези хора. Кажете ми каво да направя, че всички искат да бъдат на тази улица.
Т. Янакиев: Само тези хора имат по три, четири колички. Не вярвам само от тази количка да си вадят хляба.
П. Рейзи: Не е така г-н Янакиев.
К. Стоянова: Никога не сме одобрявали по две молби на лице. Аз съм в комисията и мога да ви кажа, че специално за количките никога в протоколите елате да ги видите никой няма одобрени по две колички.
Т. Янакиев: Г-жо Стоянова аз не казвам, че вие правите нещо, което да е незаконно или каквото и да било. Винаги има начин.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли? Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-жо Председател, г-н Кмете аз в тази връзка искам да предложа и друго на вас. Става въпрос за лятно време за лепенето на афиши. По всички дървета, навсякъде кой каквото свари слага и лепи. По същия начин исках да предложа да се махат и тези афиши. Даже и на г-жа Петя Димитрова PR на общината също бях показал. Когато поднасяхме венците и цветята за Съединението на България тя се чудеше как да снима при условие, че зад дървото пред паметника имаше залепени афиши. Предложението ми е всеки, който лепи афиши, на който е афиша да им се налага глоба.
П. Рейзи: Защо мислите, че не им налагаме глоба. Защо мислите, че преди сезона, когато ги съберем всички относно шум, дискотеки, плажове и т. н. защо мислите, че не ги предупреждаваме. Мислите ли, че на мен ми харесва, че при положение, че има наредени 4 или 5 табла, където може всеки да си лепи неговите рекламни материали. Защо мислите, че ние тези неща ги пропускаме?
Ст. Андонов: Тогава предложете ни и ще гласуваме по-голяма глоба.
П. Рейзи: И като предложим по-голяма глоба и като ги наредят какво? Това вече опира и до хората.
Кр. Германова: Имайте предвид, че във връзка с тези дървета двете с г-жа Стоянова се бяхме превърнали на пъдари. Така, че всичко е въпрос на гражданско отношение.
П.Рейзи: Града ни е съсреточен в зоната на пешеходната алея от общината до пощата. Там е съсредоточено всичко и няма как един площад, който е изчислен примерно за 10 000 човека лятото става 100 000. Трудно е. Имате право за всичко,което го казвате. Знам го и аз и затова се съгласявам и мълча в повечето случаи, защото знам какво е.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докладната? Искам да попитам колеги има ли някой против да се гласуват анблок?
Т. Янакиев: Аз ще съм против, защото за схема №18 съм против. За другите схеми съм ЗА, но позицията ми е принципна.
Кр. Германова: Започваме една по една схемите. Ще зачитам номера на схемата и ще моля главния архитект, ако има необходимост да дава разяснения на колегите ако задават въпроси.
Скица №12 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №14 /10.02.2016година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №15 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №16 /11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №17 /31.01.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №18 /31.01.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 11; Против: 5; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №19 /11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №20 /11.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №21/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №22/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №23/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица № 24/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15 За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №25/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова : Скица №69/10.05.2016 година (презаверена 31.01.2017год.) Гр.Созопол
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме решението по Докладна записка с вх. № 89/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол, ведно с гласуваните скици.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 11; Против: 0; Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 649

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол за 2017г., както следва:
Гр.Созопол:
1. Скица №12 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
2 Скица №14 /10.02.2016година (презаверена 31.01.2017год.)
3. Скица №15 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
4. Скица №16 /11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
5. Скица №17 /31.01.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
6. Скица №18 /31.01.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
7. Скица №19 /11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
8. Скица №20 /11.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
9. Скица №21/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
10. Скица №22/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
11. Скица №23/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
12. Скица № 24/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
13. Скица №25/11.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
14. Скица №69/10.05.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №90/ 08.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Има ли някой против предложените скици да бъдат гласувани анблок? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол съгласно представените скици.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 650

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2017г., както следва:
Гр.Черноморец:
1.Скица №14 /09.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
2 Скица №15 /09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
3. Скица №16/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
4. Скица №17/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
5. Скица №18/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
6. Скица №19/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
7. Скица №20/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
8. Скица №21/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
9. Скица №22/09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
10.Скица №23 /09.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
11. Скица №25 /10.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
с.Зидарово
1. Скица №15 /10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
с.Атия
1. Скица №29/29.02.2016 година(презаверена 31.01.2017год.)
с.Росен
1. Скица №23/10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
с.Крушевец
1. Скица №16/10.02.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)
с.Габър
1. Скица №91/15.06.2016 година (презаверена 31.01.2017год.)


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №94/ 10.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Уважаемо г-жо председател имам един коментар става въпрос за това, че автогарата ще я строим през целия сезон.
Г. Георгиева: Само да поясня за автогарата, тъй като тя е на няколко етапа и ще се наложи да се местят първо едни кабели и те са част от самият проект. Специално за тази година може би ще се случи, затова за всеки случай да я има в докладната.
Т. Янакиев: Мисълта ми е това да не възпрепятства по някакъв начин..
Г. Георгиева: Да, защото всеки надзорник няма да им даде линия, ако нямат разрешение.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение, ведно с приложението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 651
На основание чл.15,ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Общински съвет Созопол определя периода и териториите, за които да се наложи забрана за строителни и монтажни работи както следва:
1. За територията на гр.Черноморец; м.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м.”Градина”, м.”Аклади”,м.Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища(вилни и туристически селища), находящи се в землището на гр.Созопол и гр.Черноморец, както следва:
 от 15.05.2017год. до 30.09.2017год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 до 01.06.2017год. участниците в процеса на строителството да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат строителните обекти в подходящ вид, като за изпълнение на горното, транспортът следва да бъде организиран с МПС до 5т.;
2. Извършването на строителни и монтажни работи на територията на с.Равадиново, както следва:
 от 01.07.2017год.. до 15.09.2017год. да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито.
 при извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
3. Във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК:
 от 01.06.2017год. до 15.09.2017год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч.
4. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
5.Изключения от забраните се допускат за:
5.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато за изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.
5.2. Изпълнението на обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др.п., съгласно приложен списък-Приложение 1
Приложение № 1: Списък на обектите

Наименование на обекта
Срок за спиране на СМР
Срок за започване на СМР
Асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общ.пътища и улична мрежа гр.Созопол и съставни населени места 30.06.2017 15.09.2017
Ремонти улици и тротоари 30.06.2017 15.09.2017
Автогара Созопол-прилежаща инфраструктура Без спиране -//-
Пристанище Черноморец Без спиране -//-
Футболно игрище с.Атия Без спиране -//-


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №98/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-505, кв.27, идентичен с ПИ 67800.505.62, по застроителен и регулационен план на гр.Созопол и част от съседен общински ПИ 67800.505.129, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Гледам скицата от коя страна са тези 22 кв., за които става дума за тях?
Г. Георгиева: На скицата са от долната страна, там където има едни хиксчета, това тясното е бивша римня, която е затворена с вратата и от която се слизаше надолу в двора. За тази тясната ивица. Входа от който се минаваше и който всъщност се оказа, че регулацията там е към улицата, а не е към имота. Там обществен достъп по принцип няма.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 652

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.505.129, общинска собственост и УПИ І-505, кв.27 по застроителен и регулационен план на гр.Созопол, идентичен с ПИ 67800.505.62.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на имотите по т.1 ,с проектна площ на изменението от 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 8 469( осем хиляди четиристотин шестдесет и девет )лв без вкл.ДДС, за 22 (двадесет и два) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 271/07.02.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ67800.505.62;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №99/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ І-785, кв.81(идентичен с ПИ 81178.502.499 по застроителен и регулационен план на гр.Черноморец и част от съседен общински ПИ 81178.3.182,, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 653

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 81178.3.182, общинска собственост и УПИ І - 785, кв.81(идентичен с ПИ 81178.502.499), гр.Черноморец. . .
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на имотите по т.1 ,с проектна площ на изменението от 55 (петдесет и пет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
 12 077( дванадесет хиляди седемдесет и седем )лв без вкл.ДДС, за 55 ( петдесет и пет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 273/07.02.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на ПИ 81178.502.499 ;
3.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения.Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №100/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Улица между имот 67800.3.338, отреден за автогара и 67800.503.100, улица в квартал Месаря, гр.Созопол , чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Имам един коментар относно тази докладна има някаква техническа грешка и тя е на страница 3, т. 2.1, където цената със словом одобрена за парцел от 124 кв. м. 67800.3.338 е писана, че е 730 лв. а словом е дадена 3850 лв.
Г. Георгиева: Правилното е 730 лв., а е останало непоправено в скобите. В скобите трябва да е 730 лв. словом.
Т. Янакиев: Да. Само това ми е коментара.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с допълнението в скобите да бъде изписано 730 лв. словом в т.2.1. в частта за одобряване на оценката.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 654

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017., приета с Решение № 597/27.01.2017г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
 124(сто двадесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1500кв.м., с идентификатор 67800.3.372, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставена орна земя”;(проектен 67800.3.337)
 70(седемдесет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1001 кв.м., с идентификатор 67800.3.364, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „пасище”;(проектен 67800.3.378)
 228(двеста двадесет и осем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 3645 кв.м., с идентификатор 67800.3.119, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „друг вид нива”;(проектен 67800.3.381)
 62(шестдесет и два) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1398 кв.м.( по документи за собственост 1399кв.м.), с идентификатор 67800.3.44, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „пасище”;(проектен 67800.3.379)
 23(двадесет и три) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 2425 кв.м., с идентификатор 67800.3.43, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „пасище”;(проектен 67800.3.380)
ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за ” Улица”, в землище на гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 124,00кв.м.(сто двадесет и четири), проектен 67800.3.337, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.372 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целият с площ от 1500 кв.м., с предназначение на имота - пасище.
Като одобрява изплащане на сумата от 730 лв.( седемстотин и тридесет лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 70,00кв.м.(седемдесет кв.м.) проектен 67800.3.378, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.364 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 1001 кв.м. с предназначение на имота - пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 412лв.( четиристотин и дванадесет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 228,00 кв.м.(двеста двадесет и осем кв.м.), проектен 67800.3.381, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.319 по ККР нагр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 3 645 кв.м. с предназначение на имота – друг вид нива.
Като одобрява изплащане на сумата от 1341лв.(хиляда триста четиридесет и един лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.4.Площта от 62,00кв.м.(шестдесет и два кв.м.),проектен 67800.3.379, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.44 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 1 398 кв.м., с предназначение на имота - пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 365 лв.(триста шестдесет и пет)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.5.Площта от 23,00 кв.м.(двадесет и три кв.м.), проектен 67800.3.380, представляващи част от имот с идентификатор 67800.3.43 по ККР на гр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 2425 кв.м. с предназначение на имота - пасище;
Като одобрява изплащане на сумата от 135 лв.(сто тридесет и пет лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2017А006 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №101/ 14.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица о.т.535-536-537-538-539 в местност Буджака, гр.Созопол”, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 655

І. На основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017., приета с Решение № 597/27.01.2017г, в раздел V. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ С ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ” части от следните имоти:
 94(деветдесет и четири) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1726кв.м., с идентификатор 67800.18.139, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”;(проектен 67800.8.1032)
 69(шестдесет и девет) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 1490 кв.м., с идентификатор 67800.8.14, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „лозе”;(проектен 67800.8.1038)
 48(четиридесет и осем) кв.м. от поземлен имот, целият с площ от 848 кв.м., с идентификатор 67800.8.12, по кадастрална карта на гр.Созопол, с предназначение „изоставено трайно насаждение”;(проектен 67800.8.1031)

ІІ. На основание чл.21 от Закон за общинска собственост и чл.205, т.1 от Закон за устройство на територията и въз основа на предвижданията на подробно устройствения план за „Второстепенна улица о.т.535-536-537-538-539 в местност Буджака, гр.Созопол”, в землище на гр.Созопол, както и във връзка с чл.22 от Закон за общинската собственост и изготвени оценки, Общински съвет Созопол одобрява отчуждаване на :
2.1. Площта от 94,00кв.м.(деветдесети и четири), проектен 67800.8.1032, представляващи част от имот с идентификатор 67800.8.139 по ККР на гр.Созопол, местност Буджака, целият с площ от 1726 кв.м., с предназначение на имота - лозе.
Като одобрява изплащане на сумата от 553 лв.( петстотин петдесет и три лева)лв. крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А007 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.2. Площта от 69,00кв.м.(шестдесет и девет кв.м.) проектен 67800.8.1038, представляващи част от имот с идентификатор 67800.8.14 по ККР на гр.Созопол, местност Буджака, целия с площ от 1490 кв.м. с предназначение на имота - лозе;
Като одобрява изплащане на сумата от 406лв.( четиристотин и шест лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от № 2017А007 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.
2.3. Площта от 48,00 кв.м.(четиридесет и осем кв.м.), проектен 67800.8.1031, представляващи част от имот с идентификатор 67800.8.12 по ККР нагр.Созопол, местност Мисаря, целия с площ от 848 кв.м. с предназначение на имота – изоставено трайно насаждение.
Като одобрява изплащане на сумата от 283лв.(двеста осемдесет три лева) крайна сума, съгласно изготвена оценка от №2017А007 от 09.02.2017г. от независим лицензиран оценител, като дължимо обезщетение за отчуждаване.

ІІІ. Възлага на Кмет на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решенията по горните точки.


Т.Чакъров Докладна записка с вх. №112/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 656

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 във връзка с ал.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.2 от ЗУТ и чл.205 т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска и съгласува изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол одобрява заданието за изработването на ПУП – изменение на ПУР в обхват на улична регулация с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 341/18.07.2002 година на Кмета на Община Созопол и улична регулация с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 в м.“Буджака“, одобрена със Заповед № 338/15.07.2002 година на Кмета на Община Созопол.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №114/ 15.02.2017г., от Катя Стоянова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ с идентификатор 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция - В т. 1.1 от проекта за решение на втория ред след думите чл.134, ал.1, т.1 и ал.2 да се добави от ЗУТ.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате проекта за решение, ведно с направеното допълнение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 657

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ, Общинският Съвет – Созопол, допуска изработването на ПУП – частично изменение на план регулация и застрояване в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол, като се предвижда следното изменение УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 се обединявят в един нов УПИ I-5.859,5.160 с площ 11180 кв.м. и се отрежда за „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“, м.“Буджака“, землище на гр.Созопол с показатели на застрояване: плътност на застрояване 20%, кота корниз Нмак.=7,00 метра, Кинт=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея е отредена за дървесна растителнст.
1.2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол, Одобрява Задание с изх.№4-26-00-43(1)/14.02.2017 година, за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ IV-5160 и УПИ I-5.859 /ПИ с идентификатор 67800.5.160 и ПИ 67800.5.859 по КК на гр.Созопол/ в м.“Буджака“, землище на гр.Созопол.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №115/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 658

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№7-94-Б-2/1/10.02.2017г., за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.5.133, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на сгради за отдих и курорт.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №116/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 659

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на ПУП - план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, РИОСВ - гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят следните показатели на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№4-26-00-44/1/ от 13.02.2017г., за изработване на ПУП- план регулация и застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.5.175, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на „Супермаркет за бързооборотни стоки, хранителни и нехранителни продукти без ограничение в асортимента, паркинг и трафопост“.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Т.Чакъров:Докладна записка с вх. №120/ 15.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14; За: 14; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 660

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработването на Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да бъдат спазени следните изисквания: в бъдещата разработка да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, като предварително да се съгласуват, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: МК – НИНКН, гр.София, РЗИ – гр.Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП - ПРЗ да се спазят показателите на застрояване за ЗМ „Колокита“, с План за управление: плътност на застрояване мак. 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 6,40 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание изх.№5-26-00-111/1/15.02.2017г., за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна на предназначението на ПИ67800.8.117, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, за изграждане на вилни.
Решението да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.


Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. Преминаваме към извънредните докладни седма точка от дневния ред Докладна записка с вх. №130/ 21.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Обявяване на части от недвижим имот, публична общинска собственост, идентификатор 81178.5.811 по кадастрална карта на гр.Черноморец, индивидуализирани съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ, попадащи в проектен ПИ 81178.501.653(образуван от предходни 81178.501.98 и 67800.501.99), за частна общинска собственост;
Докладната беше разгледана на комисия по устройство на територията със „за“ 5 гласа, „против“ няма и „въздържали се“ няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е предложено по докладната.
Кр. Германова: Г-жа Георгиева ще ви каже няколко думи по докладната.
Г. Георгиева: Това е проекта за изменение, по-скоро се създава парцел за кооперация „Изгрев“ в заведението им в гр.Черноморец. Те досега имаха само сграда, сега приключихме вече имат и парцел, където са им масите всъщност. Тази част им се предава по регулация и затова сега приключваме процедурата, за да можем да сключим окончателния договор и да могат те да си платят прилежаща част.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 661

1. Ha основание чл.6, ал. 1 и чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл.5, ал.2 от НРПУРОС, Общински Съвет-Созопол ОБЯВЯВА част от недвижим имот - ПУБЛИЧНА общинска собственост с площ от 242 (двеста четиридесет и два)кв.м.ид.части от ПИ идентификатор 81178.501.98, представляващи след изменението част от УПИ VІ За снек бар Панорама, и конкретно индивидуализиран чрез влязъл в сила проект за частично изменение на план за регулация /ЧИ на ПР/ и преотреждане за УПИ VІ-За снек бар Панорама, идентичен с ПИ с нов проектен идентификатор 81178.501.653, при граници на имота: 81178.501.327, 81178.501.654; 81178.501.97 и 81178.501.655 , за ЧАСТНА общинска собственост.

2. На основание чл.19 от ЗЗД и във връзка с чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, Общински съвет одобрява да се сключи окончателния договор за площта от 242 (двеста четиридесет и два)кв.м.ид.части със собственика на ПИ с нов проектен идентификатор 81178.501.653 (образуван от предходни ПИ 81178.501.98 и 81178.501.99).


Кр. Германова: Осма точка от дневния ред Докладна записка с вх. №133/ 22.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на преместваеми обекти за елементи от градското обзавеждане на територията на Община Созопол по реда на чл.56 от ЗУТ. Ще ви помоля г-жо Стоянова една по една двете скици ги изкоментирате.
К. Стоянова: Едната скица е за часовник. Спомняте си, че миналата година гласувахме такава Ротари клуб имаха инциатива поставиха един часовник сега искат да поставят друг, който е на алеята и да се оформи една зона на часовниците. А другата скица е в с. Габър. Скицата е за поставяне на автобусна спирка. Наложи се да не ги внесем заедно с другата поради причина, че установяването на мястото на автобусната спирка трябваше да се направи, след като направим няколко съгласувания със специалисти от КАТ т.е. старата автобусна спирка преди беше, като влезете в Габър в дясно веднага на нагорнището. Сега след съгласуване с КАТ се направи така, че автобуса като влезе да завърти на площада и да ви се падне от лявата страна, за да бъде удобно едновременно и при зимни условия на самите граждани и на хората, които влизат с градския транспорт.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по двете скици?Някои против да ги гласуваме анблок? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение и така предложените два броя скици.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16; За: 16; Против: 0; Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 662

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представените схеми за разполагане на елементи на градското обзавеждане върху общински имоти на територията на с.Габър и гр.Созопол, както следва:
1. Скица №25 /22.02.2017 година
2 Скица №12 /22.02.2017година
Кр.Германова: Следващата извънредна докладна, която си позволих да ви представя като извънредна е Докладна записка с вх. №147/ 27.02.2017г., от Красимира Германова– Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на годишният финансов отчет за 2016г. на еднолично дружество с ограничена отговорност "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854 .
Г-жа Казанджиева я няма тук, тъй като не и удължихме мандата като ликвидатор, въпреки всичко е приготвила отчета. Предната година е входирано в съда искане за обяваване в несъстоятелност, така както беше нашето желание, но все още решение за обявяване в несъстоятелност няма и поради това би следвало да бъдат приети и внесени отчетите на дружеството. По принцип отчетите се внасят след събрание на съдружниците, но ние като единствен собственик трябва да вземем решение като принципал, за да може да се внесат отчетите в НАП. По принцип нямат промяна отчетите са такива каквито са били и досега. Ако имате някакви въпроси ще се опитам да ви отговоря доколкото мога.
Т. Янакиев: Кога ще бъде регистрирана?
Кр. Германова: Чакаме решението на съда за обявяване в несъстоятелност.
Т. Янакиев: Дотогава какво правим?
Кр. Германова: Чакаме решението на съда да я обяви в несъстоятелност. Има си процедури, които са започнали.
Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 663

Общински съвет – Созопол приема годишният финансов отчет за 2016г. на търговското дружество "СОЗОПОЛ" ЕООД - в ликвидация, с ЕИК 102011854.
Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/

Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/
Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...