:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №23/ 07.04.2017г.


ПРОТОКОЛ № 23
На 07.04.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Колеги имате думата за въпроси към кмета. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми Г-н Кмете, ще ви помоля да разясните малко какво се случва с тези девет акта, които бяха, всъщност вие ще кажете най-добре с Държавното горско предприятие спора между него и нашето Oбщинско горско предприятие. Доколкото знам има девет акта, които вие обжалвате към момента. Имате ли някаква яснота, как се развиват събитията, какво се е случило всъщност? Моля за разяснение.
П. Рейзи: Актовете са съставени не на Oбщинското горско, конкретно на физическо лице. Актовете са съставени, защото държавата заведе срещу Общината дело за едни около 1000 хектара, за които претендирa, че не са правилно актувани като общински. На първо дело на Окръжен съд губим, на второ губим и когато всъщност загубихме на второ дело, тогава Държавното горско Бургас пусна заповед и разрешителните за сеч бяха спряни. При което аз направих една работна среща с тях и им казах, че решението на Съда на втора инстанция така е написано, че нито гората е общинска, нито гората е държавна. Оставят я без собственик. Отделно че ние имаме право да обжалваме на трета инстанция и ние го правим. Казах им, че според мен те нямат това основание. Те казаха не, ние имаме право, встъпваме на второто решение нито собствеността е ваша, нито е тяхна и затова ви възпираме. Само, че през това време ние имахме насякани 1500 кубика дърва там, за които Общинското горско беше направило разходи, като сеч, като маркировка и им казвам дървата са насечени, нека да ги продадем, да ги дадем на хората. Съответно Държавното горско в лицето на бургаското казва това не е в нашата компетенция и аз казах щом не е във вашата значи можем да действаме. Обаче държавата към държавните горски стопанства е майка, а към нашите общинските е мащеха. Когато отидоха нашите хора да вземат дървата дойдоха подвижните охрани и почнаха да заплашват хората с камионите, ако натоварите дърва ще ви конфискуваме камионите и т.н. и вече близо една година дървата лежат в гората. Няколко пъти направих опити за срещи с г-н Пейо Върбанов, няколко пъти му писах писма и в крайна сметка той каза не, дървата са наши, няма да ги пипате. Една година дървата стоят. Преди обаче две седмици, може и повече бяхме на таксация в гората и гледам два камиона изнасят дърва, които според мен са стари дърва, не са ново насечени и спрях камионите, извиках подвижните охрани и се констатира, че те крадат нашите дърва. През това време обаче на Върховна инстанция ние печелим делото и ВКС връща делото, като отменя решението на Втора инстанция и казва нов състав да преразгледа делото. Делото го отложиха за 19-ти, но експертизи, всичко което е направено показва, че те през цялото време са претендирали за съвсем друга гора, не за тази за която се водят делата. Заблудили са на двете инстанции съда, през това време тръгнаха и делата за тези девет акта. Деветте акта бяха направени върху деветте разрешителни за сеч, за това че ние сечем в чужда гора. Което пък е пълен абсурд, защото вярно е че разрешенията, които бяха издадени бяха в период в който беше минала и втората инстанция. Сега с това решение на ВКС всички актове и наказателни постановления падат. Така че ще си върнем и гората. В момента имаме писмо до Бургас. Бургас отговори, че това не било в тяхната компетенция, това което ви казах за дървата. В най-скоро време всичко ще се оправи. Специално за общинските гори на Созопол ние имаме по три начина възстановени гори. Единия начин е чрез дела. Точно за този случай е чрез дела. Втория начин е със стари актове за собственост. И третия начин пак там е спорна ситуацията, те се опират на една точка за едни гори, които още по времето на Турската империя, са дадени да се стопанисват от Общините. В годините ние сме ги ползвали, направихме си искания към Горското, те ги признаха и ни ги възстановиха. Така, че ако трябва да бъда точен Държавата ги бави нашите въводи. Защото ние имаме много въводи, където те не ни ги дават и осъществяват сеч вътре и това в Крушевец гората, в Ново Панчарево гората, това беше в Инджето гората. Така че за съжаление пак казвам, аз и на предишната министърка на земеделието и го бях казал не може вашите горски да проверяват нашите горски, а нашите горски да не могат да проверяват вашите горски. Не може държавата да идва да проверява нашите горски с един аршин, а вашите изобщо да не ги проверява. Трябва да се измисли такава дирекция, която да бъде неутрална. Която когато им се каже Горско стопанство, то да подлежи на контрол, а не да се гледа отпред първата дума държавно, общинско или частно. Така стоят нещата по отношение на тези актове. Не съм ги коментирал с вас, защото за мен е как да ви кажа това е рутинна работа, затова не съм ги поставял като проблем. Нямал съм намерение нещо да прикривам или нещо от този род.
Т. Янакиев: Благодаря Ви. Аз не съм имал такова нещо в предвид. Благодаря Ви.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Моето не е точно въпрос, а едно предложение към Общинската управа и колегите съветници. Става дума за улица „Черно море“, малката успоредна на „Републиканска“ от хотел „Лист“, която е вътрешната. Във връзка с предстоящия туристически сезон предлагам да я направим тази улица еднопосочна, точно в тази посока от хотел „Лист“ надолу, защото тя е малка и тясна улица и стават задръствания там.
П. Рейзи: Г-н Дамянов тя е еднопосочна.
Т. Дамянов: Няма знаци.
П. Рейзи: Има знаци. От „Лист“ се излиза нагоре, обратно не може да се влезе. В момента има ремонти там, до хотел „Лист“ се строи и т. н. , но принципно е еднопосочна.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение към дневния ред. Точка пет от дневния ред да стане Докладна записка с вх. № 250/ 05.04.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: поправка на решение №644 от 28.02.2017г. Имате ли някакви други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме първо допълнението към дневния ред.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 1 гласа

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате дневния ред като цяло, ведно с допълнението.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 666

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №172/ 10.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
2. Докладна записка с вх. №199/ 20.03.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Созопол.
3. Докладна записка с вх. №210/ 22.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Созопол за изготвяне на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2016-2020 г.
4. Докладна записка с вх. №211/ 22.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2016-2020 г.
5. Докладна записка с вх. №212/ 22.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2018 година.
6. Докладна записка с вх. №213/ 22.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Меморандум за сътрудничество и партньорство между Община Созопол и Сдружение „Национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутации и протезиране”.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка с вх. №160/ 07.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. на Община Созопол.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
8. Докладна записка с вх. №146/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
9. Докладна записка с вх. №147/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.335 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №148/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.321 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №149/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.363 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
12. Докладна записка с вх. №177/ 14.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №186 по кадастралния план на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас /зона по §4 ЗСПЗЗ/ с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №186/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1130 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
14. Докладна записка с вх. №187/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
15. Докладна записка с вх. №188/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „АКРА“, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. №189/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
17. Докладна записка с вх. №190/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, местност „Росенец“, общ.Созопол.
18. Докладна записка с вх. №191/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен , местност „Кошарите“, община Созопол.
19. Докладна записка с вх. №192/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „АКЛАДИ“, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. №193/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-338, кв.65 по плана на с.Зидарово, община Созопол.
21. Докладна записка с вх. №194/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на част от имот- публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и
2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел.
22. Докладна записка с вх. №200/ 20.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на част от имот- публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и
2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
23. Докладна записка с вх. № 135/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС5 м.”Аклади„ землище гр.Черноморец”; „Напорен тръбопровод ∅110 PE”; „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС5 м.”Аклади” землище гр.Черноморец.
24. Докладна записка с вх. № 136/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС3 м.”Таласакра„ землище гр.Черноморец”; „Напорен тръбопровод”; „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС3 м.”Таласакра” землище гр.Черноморец.
25. Докладна записка с вх. № 137/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС „Буджака”; „Напорен тръбопровод ∅200 PE”; „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС ”Буджака” землище гр.Созопол, с цел изграждане на необходимата техническа инфраструктура към обект ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап”.
26. Докладна записка с вх. № 138/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС „Каваци”; „Напорен тръбопровод ∅335 PE”; „Напорен тръбопровод ∅140 PE” „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС ”Каваци” землище гр.Созопол, с цел изграждане на необходимата техническа инфраструктура към обект ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап”.
27. Докладна записка с вх. №150/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на част от 1232м2 от ПИ 103010, целият с площ от 4221м2, извън границите на урбанизирана територия, местност „Совашка шума”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, за обект: „Базова станция 5170 - за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“.
28. Докладна записка с вх. №151/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Напорен тръбопровод от КПСт „Света Марина 2“ до Вр44 ≅ Вр2“, землище гр.Созопол.
29. Докладна записка с вх. №152/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на ПИ67800.16.181, с площ от 400м2, извън границите на урбанизирана територия, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, за обект: „Базова станция 5447 - за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“.
30. Докладна записка с вх. №183/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ ХІІІ233 в кв. 22 по плана на с. Равна гора.
31. Докладна записка с вх. №195/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІІ-9100, кв.35 по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.501.531 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
32. Докладна записка с вх. №196/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ І-5121, м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол .
V. Докладна записка с вх. № 250/ 05.04.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: поправка на решение №644 от 28.02.2017г.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и третото редовно заседание. На 03.04.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Тодор Чакъров и Гено Пухов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №172/ 10.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение. Само ще ви зачета, защото преди заседанието от Общината ни донесоха Констативния акт, в който е изписано следното: „Днес, 06.04.2017 година, долуподписаният - Кмет на Община Созопол удостоверявам, че от дата: 06.03.2017 година е обявено на заинтересованите лица чрез обявяване на официален сайт на Община Созопол http://www.sozopol.bg/, проект за изменение на наредба: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол. В законния срок до 17.15ч. на 06.04.2017г. не са постъпили предложения, жалби, възражения или др. по проекта.“ Просто ви зачитам да знаете, че в срок е публикуванo самото изменение и че към него няма постъпили възражения до момента и можем да го разгледаме на заседанието. Имате думата за въпроси и коментари по тази докладна. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Г-н Кмете цената е много добра, гледам че сте я обяви 6000 лв. за ползване на терена. Всъщност кой ще е получател на тези пари? Благодаря.
П. Рейзи: Те ще влязат в директно в сметката на общината. Ние сключихме договора с Нефтохимик. Би било добре да се случи, но все пак те още не знаят какво ще се случи с другия стадион, но понеже трябва да представят документ във Федерацията за сезон 2017-2018г., затова дойдоха и сключихме договора. Ако се случи добре дошло. Това е.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари имате ли колеги? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение от вносителя.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 667

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Созопол приема следните допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол :
1.В чл. 149 се добавя нова алинея трета, както следва :
„ (3) За провеждане на футболни срещи от първенството на Първа професионална футболна лига и турнира за Купата на България се заплаща цена в размер на 6000.00 лв с ДДС. на среща.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №199/ 20.03.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. в Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Колеги това е една докладна, която всяка година приемаме. Имате думата за въпроси и коментари по докладната записка? Да разбирам, че няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направено предложение за решение по докладната.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 668

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето Общински съвет Созопол приема Общинска програма за закрила на детето за 2017г. в Община Созопол.
2. Общинската програма е изготвена и ще се изпълнява за постигане на целите заложени в:
• Национална стратегия за закрила на децата 2008-2018г.
• Национална програма за закрила на детето за 2016г.
• Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в РБ“.
• Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания.
3. За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017г. в Община Созопол се ангажират:
• Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол
• Общинска администрация
• РПУ на МВР гр. Созопол
• Общо практикуващи лекари
• Спешна помощ
• OКБППМН
• Oбщински съвет на БЧК Созопол
• Директори на училища и детски градини
• Общинска комисия за детето
• НПО
• Доставчици на социални услуги в общината
• ЦСРИ, ЦОП, ЦНСТ

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №210/ 22.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Созопол за изготвяне на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2016-2020 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направено предложение за решение по докладната.
С резултат от гласуването „За” – 17 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 669

1. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Созопол за изготвяне на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2016-2020 г.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №211/ 22.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2016-2020 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направено предложение за решение по докладната.
С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 670

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол 2016-2020 г.
Кр. Германова: Докладна записка с вх. №212/ 22.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2018 година.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направено предложение за решение по докладната.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 671

1.На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 от Закона за социалното подпомагане Общински съвет Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол през 2018 година.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №213/ 22.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Меморандум за сътрудничество и партньорство между Община Созопол и Сдружение „Национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутации и протезиране”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Първо искам да попитам какво ще последва след като го одобрим, някакви проекти ли се предвиждат и вторият ми въпрос е има ли нашето Дружество да инвалидите в Созопол място, където да се помещава клуб?
П. Рейзи: Те се помещават в Пенсионерския клуб. Самостоятелен клуб нямат. Аз по време на комисите казах, че това е едно НПО, което не иска никакви финансови средства от Общината. Те са сключили този меморандум с Бургас и с много други общини. Идеята е, че те се сещат за едни хора, които наистина са забравени от нашето общество. Поне един голям процент от тях, от 100-те% сигурно 80% са забравени. Членовете принципно са юристи, чиято идея е да се срещат с тези хора, да видят в какъв юридически казус са заплетени и къде могат да им помагат. Това, което те казват във времето ще имат нужда от един офис в Созопол, където да могат да осъществяват тези срещи, тези контакти с тези хора. За мен е една добра практика и мисля, че наистина в Созопол има нужда от това нещо. Говорим за цялата община, не само за Созопол. Това беше представено пред мен, това представям пред вас.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари. Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Моето мнение е, че те след като искат да извършват такава дейност могат да си сътрудничат с Дружеството на инвалидите и да се помага на хората по този начин.
П. Рейзи: Г-н Дамянов не смесвайте едното с другото. Инвалидите там са събрани всичките хора с някакъв проблем. А тук говорим конкретно. Така, че няма място за сравнение на едното с другото. Коренно различни са нещата. Аз затова казвам, че точно тази съслойка от хора в по-голям процент са забравени. Колкото до нашите инвалиди те си ползват пенсионерските клубове. На този етап веднъж са правили заявка пред мен за клуб. Предложих им тогава това помещение, което е горе където бяха пощите, голямо им се видя, имаше стълби и не им вършеше работа. Пенка Хадилева отговаря за тях. Скоро пак имахме разговор. Пак ви казвам, едното с другото няма нищо общо. Тук говорим за специализирана услуга, утре като имат нужда тези хора пред определена институция тези хора ще отидат, ще ги защитават, юридически ще ги консултират, ще отидат на срещи вместо тях. Но това са наистина хора, които са в много голямо затруднение. Както по отношение на техния живот, както по отношение на тяхната финансова възможност. Когато дойдоха тази организация при мен да ви кажа честно наистина дотогава не се бях замислял. На комисиите казах и сега ще кажа, аз като всеки един кмет първият ми въпрос, когато дойдат едни такива хора беше какво ще ни струва. Те казаха не , не искаме нищо от вас. Това е.
Т. Дамянов: Това е хубаво г-н Кмете. А тези хора, те действително може по някакъв начин да са забравени, в смисъл недостатъчно интегрирани в обществото, но те са членове на Дружеството на инвалидите. Говорим за групата, които са с ампутирани крайници. Тази организация иска да сътрудничи да помага, това е хубаво, но идеята ми е да го направи с по-тясно сътрудничество директно с Дружеството на инвалидите.
П. Рейзи: Разбира се, че тези хора след като приемем това решение днес първата институция, с която ще се срещнат ще бъде Дружеството на инвалидите. Да не обременяваме Общинския съвет. Благодаря.
Т. Дамянов: Ние ще гласуваме за , но въпроса ми на следващия етап, когато се дава место е да се даде на инвалидното дружество, а пък те вече със сътрудничество на това НПО да си извършват дейността и консултациите.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докладната. Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 672

1.Одобрява проект на Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Созопол и Сдружение „Национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутации и протезиране” с ЕИК 176665128.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да подпише Меморандума за сътрудничество и партньорство.

Кр. Германова: По втора точка от дневния ред давам думата на г-жа Щерионова – Председател на комисията по финанси.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и третото редовно заседание. На 03.04.2017г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Георги Пинелов, Иван Хаджиев и Неделчо Неделчев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №160/ 07.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната. Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, имам няколко въпроса. Извинявам се, не присъствах на комисията и ще ги задам сега. Първото ми питане е следното – предвиждате облекчение промяна на данък недвижими имоти, нетните постъпления от данък недвижими имоти са с 25% за следващата година, а това базирано ли е на някаква примерно прогноза за едни облекчения, разрешителни за строеж. Какво предвиждате? Предполагам не се предвижда увеличение на данъка. Това имате в предвид. Това е първия ми въпрос.
П. Рейзи: Не се предвижда увеличение на данъка. Предвижда се в това, че все пак има един нов квартал Мисаря, който е вече с почти направена инфраструктура, вода, канал, частично електричество. Живот и здраве пътища частични. Предвижда се там да започне някакво строителство. Има някакъв интерес, има вече издадени доста строителни разрешения.Един път там предвиждаме. Втори път все пак територията на Созопол, като строителство, като зона е доста увеличена, интересите по Буджака, интересите по Мапи - далечни и близки, Аркутино, Черноморец, Равадиново. Всичко това го предвиждаме, залагаме все пак една база около 25%. Това е. За увеличаване на данък изобщо не говорим.
Т. Янакиев: Благодаря ви. Казвам не за друго, защото едва ли до 2018 година ще могат всички тези неща, които го казахте да бъдат построени.
П. Рейзи: Има доста, които преди това издадени, стоят на някакви актове 14, 15, които се надяваме, че ще влязат през този период 2017-2018 година.
Т. Янакиев: Нетните приходи от услуги, стр. 6-та е това. С 60% се увеличават. Това реално ли е? Вашите предвиждания.
П. Рейзи: Г-жа Чачева казва, че по бюджет били така и така ги правим.
Т. Янакиев: Аз нямам нищо против да ги правите по бюджет, въпроса е да е базирано на реални неща. На стр.6 увеличаването на административните услуги имаме приходи, които са с приблизително с около 40% също са завишени. Какво предвиждате в това перо? Че ще се увеличи обема предполагам на административните услуги. Нали така?
К. Чачева: Може ли само да попитам спрямо кое са завишени?
Т. Янакиев: Спрямо отчетите, защото отчета е реалността, а пък другото е пожелание.
К. Чачева: Да, отчета наистина е реален 2016г. Както казах той е прогнозен все още, тъй като не минало окончателното приемане на отчета. В момента Сметна палата го заверява.
Т. Янакиев: Но това са цифрите. Няма да дадете нищо по-различно от Сметна палата, нали?
К. Чачева: Това са цифрите. Не, няма да дам нищо по-различно.
Т. Янакиев: Значи да говорим за тези цифри, като за ориентир.
К. Чачева: Като ориентир, но винаги би могло и повече да бъде.
Т. Янакиев: Добре. Всъщност добре, няма да ги коментирам другите въпроси. Ясно е какво ще ми кажете. Искам да кажа само едно нещо, с вас говорихме и сме го дискутирали многократно и при тази бюджетна прогноза за следващите три години виждам, че е пак така. Вече стана ясно и вие го знаете много добре, че таксата смет има един гратисен период, според измененията в закона. Закона сега се обсъжда и е качен за обсъждане. Предполагам може и да не стане така, но ще влезе 2021 година. Тогава общините ще вземат окончателно решение как точно, по каква методика ще се изчислява такса смет. Залага се отново старата такса в следващите бюджетни периоди. Няма ли да е добре да измислим нещо за тази такса смет? Все пак до 2021 година това са четири години. Ще чакаме ли четири години?
П. Рейзи: Г-н Янакиев с това, което се случи около депото и с вдигане на всяка година на таксата, която плащаме към държавата имам притеснение, че в един момент няма да ни стигне и затова на този етап аз задържам малко ситуацията, защото нали разбирате че кмета го предлага, но в крайна сметка вие го гласувате. В един момент упреците ще бъдат и срещу мен и срещу вас. И аз затова в момента задържам ситуацията. Мисля, че по-резонно е да изчакаме малко. Времето минава бързо. Така, че нека да забавим ситуацията.
Т. Янакиев: Добре. Приключих.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с Приложение 1/8.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 673

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018 - 2020г. на Община Созопол съгласно Приложение №1/8.

Кр. Германова: Следваща точка от дневния ред е доклада на комисията по общинска собственост, давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св. Лулева: Становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и третото редовно заседание. На 03.04.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател, Янчо Георгиев и Тодор Дамянов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- кмет на Община Созопол, Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №146/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 674

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 100 /сто/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 475 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 1 450,00 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0005/24.02.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Иван Жеков Мунев да придобие право на собственост върху 100 /сто/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.151 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 475 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №147/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.335 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 675

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.335 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 610 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0006/24.02.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Стефан Георгиев Максаков и Керка Петкова Максакова да придобият право на собственост върху 10 /десет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.335 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 610 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №148/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.321 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 676

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.321 /целият имот с площ от 435 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 542,10 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0007/24.02.2017г.

Св. Лулуева: Докладна записка с вх. №149/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.363 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 677

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.363 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 677,60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0008/24.02.2017г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №177/ 14.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от поземлен имот №186 по кадастралния план на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, област Бургас /зона по §4 ЗСПЗЗ/ с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 678

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 897 /осемстотин деветдесет и седем/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №186 по кадастралния план на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, целият имот с площ от 1797 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ/ на стойност 7 400,00 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/, обективирана в оценителен протокол №0012/13. 03.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата н-ци Славчо Маринов Лазаров и Красимир Славчев Лазаров да придобият право на собственост върху 897 /осемстотин деветдесет и седем/ кв.м.ид.ч. от поземлен имот №186 по кадастралния план на местност ”Кантона”, землище с.Росен, община Созопол, целият имот с площ от 1797 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ/, като заплатят в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №186/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: учредяване право на ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 1130 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Имате думата г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-жо Председател в решението, това което пише – Разрешение 361. Срока там е за три години, а разрешението е от 18.12. 2013 година. Три години му е срока и е изтекъл. Това означава до 18.12.2016 година, което означава че това разрешение не е валидно и няма как да им предоставим земите за ползване. И втория въпрос към същата докладна е в точка 3 – Общинският съвет одобрява еднократна наема цена за периода от шест месеца в размер на 65 лв. Това означава, че 65 лв. за целите шест месеца. Така ли да го разбираме?
Кр. Германова: Да.
Ст. Андонов: Не е ли много ниска за шест месеца 65 лв.
Б. Чампарова: Много малка е площта, която ще проучат и на която ще бият сонди. 500 квадрата, 150 и 480 и такава е оценката на оценителя.
Ст. Андонов: Тука за едно разрешение в Общината даваме по 60 лв., а тука за 6 месеца искаме само 60 лв. Просто е много смешно.
Б.Чампарова: Това е оценка изготвена от лицензиран оценител, анализи има приложени.
Ст. Андонов: Добре, а с разрешението какво правим тогава?
Б. Чампарова: Такова е разрешението към момента.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната. Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Просто в решението така е формулирано, че правото се дава на основание на това разрешение, пък нашето решение как да го гласуваме при условие, че разрешението им не е валидно.
Б. Чампарова: Към самото разрешение, ако виждате на страница 3-та в условия е отбелязано, че същото е получено на 21.08.2014г., което означава че все още е валидно. Има подпис на министър Светлана Жекова с дата 21.08.2014г.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната имате ли колеги?
Ст. Андонов: Отгоре пише Разрешение №361 от 18.12.2013г. Това, че отзад министърката се е разписала на 21.08.2014г.
Б. Чампарова: Винаги едно решение в края има дата, на която е получено от страната и съответно за тази страна от тази дата, започва да тече срока.
Ст. Андонов: Не съм запознат. Щом юристите казват.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари по докладната? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Притеснявам се, че ще бъде невалидно нашето решение.
П. Рейзи: Може ли думата г-жо Председател?
Кр. Германова: Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Уважаеми общински съветници. Казвам ви, че докладната е законосъобразна и разрешението е в сила. И като се случат нещата в положителен ефект, тогава пък ще ви питам вас вие защо сте против да се създадат работни места в село Зидарово. Вие си гласувате по съвест, ако сте се настроили да гласувате отговорихме ви на въпросите.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли колеги? Няма. В такъв случай ще ви може да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 679

1. На основание чл.8, ал.2 от Закон за общинската собственост във връзка с чл.57,ал. 1 и чл.56,ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.75, ал 1 от Закон за подземните богатства, Общински Съвет Созопол дава съгласието си за временно право на ползване върху имоти с номера и площи както следва: 500 кв.м от ПИ 000282; 150кв.м. от ПИ 000498; 480 кв.м. от ПИ 000495, всички в землището на с.Зидарово, Община Созопол, с обща площ от от 1130( хиляда сто и тридесет кв.м.).
2. Правото се дава за прокарване на канави(канавни работи) и за целите на изграждане на сондажна площадка за нуждите на „Асарел Инвестмънт"ЕАД, в качеството титуляр на Разрешение №361 от 18.12.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.
3. Общински съвет одобрява еднократна наемна цена за периода от 6(шест месеца) в размер на 65(шестдесет и пет лева) за общата площ на имотите, описани по т. 1, съгласно заключение в оценителен доклад № 2016Е018 от 10.03.2017, изготвен за учредяване право на ползване .
4. Общински Съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и сключи договор за предоставяне на правото при одобрените по горе условия, цени и за срока на Разрешение №361 от 18.12.2013г .

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №187/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 680

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.511/ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – петстотин и единадесет/, находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, целият с площ 933кв.м./деветстотин тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3332/26.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 14 500,00лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201А027/13.03.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №188/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „АКРА“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция – В т.2.1 от проектът за решение на последния ред думите” акт за частна общинска собственост 4482/04.11.2016г.” да се запишат и четат „акт за частна общинска собственост 3193/21.07.2015г.”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате проекта за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 681

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.35.118, находящ се в гр.Черноморец, местност „Акра“, община Созопол, целият с площ 5849 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.35.118/ЕКАТТЕ-осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – тридесет и пет, поземлен имот – сто и осемнадесет/ по КККР,одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2004г., находящ се в гр.Черноморец, местност „Акра“, община Созопол, целият с площ 5849 кв.м/пет хиляди осемстотин четиридесет и девет/., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива.., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3193/21.07.2015г.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 750,00лв. /пет хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А029/14.03.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №189/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 682

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.482/ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин осемдесет и две/, находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АГКК, целият с площ 646кв.м./шестстотин четиридесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3321/25.08.2015год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 10 000,00лв. /десет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201А026/13.03.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №190/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен, местност „Росенец“, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 683

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с пл.№45/четиридесет и пет/ в землището на с.Росен, по плана на местност „Росенец“ с площ 176кв.м./сто седемдесет и шест квадратни метра/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с пл.№45/четиридесет и пет/ в землището на с.Росен, по плана на местност „Росенец“ с площ 176кв.м./сто седемдесет и шест квадратни метра/., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4530/02.02.2017год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 2 700,00лв. /две хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А025/28.02.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №191/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Росен , местност „Кошарите“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 684

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Поземлен имот с пл.№283/двеста осемдесет и три/ по плана на зона §4 местност „Кошарите“, находящ се в с.Росен, община Созопол, целият с площ 321кв.м./триста двадесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска земя и начин на трайно ползване – земеделска земя по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4506/05.12.2016год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 4 950,00лв. /четири хиляди деветстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А030/13.03.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №192/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „АКЛАДИ“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 685

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.9.10, находящ се в гр.Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол, целият с площ 1653 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.9.10/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – девет, поземлен имот – десет/ по КККР, одобрени със Заповед №РД-12-24/24.04.2007г., находящ се в гр.Черноморец, местност „Аклади“, община Созопол, целият с площ 1653 кв.м./хиляда шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – друг вид нива., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4482/04.11.2016год.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 31 300,00лв. /тридесет и една хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А028/14.03.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №193/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в УПИ II-338, кв.65 по плана на с.Зидарово, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 686

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Велико Георгиев Тодоров чрез продажба на 30 кв.м.ид.ч.(тридесет квадратни метра идеални части) – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ II-338, кв.65 по плана на с.Зидарово, община Созопол, целият с площ 813 кв.м. /осемстотин и тринадесет квадратни метра/
2. Одобрява експертна оценка №2017А002/03.02.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 300,00 лв./триста лева/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №194/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на част от имот- публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и
2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 687

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на част от недвижим имот масивна триетажна сграда „Училище” със застроена площ - 450/четиристотин и петдесет/кв.м., с идентификатор на сградата 63015.503.59.1 изградена в ПИ 63015.503.59, целият с площ 15 534 кв.м, по КК на с .Атия, общ.Созопол, актуван за Публична общинска собственост с АОС № 307/28.03.2002г., представляваща помещение с площ 44 /четиридесет и четири/кв.м., находящо се в източната част на първи етаж като го обявява за частна общинска собственост.
1.2. Във връзка с т.1.1 и на основание чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява - след съставянето на акт за частна общинска собственост на описаното в т.1.1. помещение, то да бъде предоставено безвъзмездно за срок от 5/пет/години на Сдружение с нестопанска цел – „Спортен клуб по борба Никола Станчев”, с булстат 175834664.
1.3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на акт за частна общинска собственост, да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №200/ 20.03.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: 1.Промяна на статута на част от имот- публична общинска собственост, находящ се с.Атия, Община Созопол в частна общинска собственост; и
2. Предоставянето му за безвъзмездно ползване за обществена дейност на юридическо лице с нестопанска цел.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 688

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост променя статута на част от недвижим имот масивна триетажна сграда „Училище” със застроена площ - 450/четиристотин и петдесет/кв.м., с идентификатор на сградата 63015.503.59.1 изградена в ПИ 63015.503.59, целият с площ 15 534 кв.м, по КК на с .Атия, общ.Созопол, актуван за Публична общинска собственост с АОС № 307/28.03.2002г., представляваща помещение с площ 92 /деветдесет и два/кв.м., находящо се в източната част на сутеренен етаж като го обявява за частна общинска собственост.
1.2. Във връзка с т.1.1 и на основание чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.61 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет одобрява - след съставянето на акт за частна общинска собственост на описаното в т.1.1. помещение, то да бъде предоставено безвъзмездно за срок от 5/пет/години на Сдружение с нестопанска цел – „Клуб по източни бойни изкуства Буши-до“, рег. по ф.д.№1827/1997г.
1.3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши необходимите действия по съставянето на акт за частна общинска собственост, да издаде запавед за учредяване на правото на ползване и сключване на договор.

Кр. Германова: Давам 10 мин почивка.
........................................................................................................

Кр. Германова: В залата присъстват дванадесет общински съветника, имаме кворум. Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията, давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и третото редовно заседание.
На 03.04.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров - Председател, Янчо Георгиев, Виолета Арабаджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Общински съветници; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Служители на общинска администрация гр. Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 135/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС5 м.”Аклади„ землище гр.Черноморец”; „Напорен тръбопровод ∅110 PE”; „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС5 м.”Аклади” землище гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 689

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти:
- „Довеждащ колектор до КПС5 м.”Аклади„ землище гр.Черноморец”;
- „Напорен тръбопровод ∅110 PE”;
- „Външно ел.захранване”
- „Довеждащ водопровод”,
достигащи и захранващи КПС5 м.”Аклади” землище гр.Черноморец, като част от обект: ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап” .
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласуване предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. № 136/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС3 м.”Таласакра„ землище гр.Черноморец”; „Напорен тръбопровод”; „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС3 м.”Таласакра” землище гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 690

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти:
- „Довеждащ колектор до КПС3 м.„Таласакра”;
- „Напорен тръбопровод”;
- „Външно ел.захранване”
- „Довеждащ водопровод”,
достигащи и захранващи КПС3 м.”Таласакра” землище гр.Черноморец, като част от обект: ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап” .
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласуване предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 137/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС „Буджака”; „Напорен тръбопровод ∅200 PE”; „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС ”Буджака” землище гр.Созопол, с цел изграждане на необходимата техническа инфраструктура към обект ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: 0; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 691

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти:
- „Довеждащ колектор до КПС „Буджака”;
- „Напорен тръбопровод ∅200 PE”;
- „Външно ел.захранване”
- „Довеждащ водопровод”,
достигащи и захранващи КПС ”Буджака” землище гр.Созопол, като част от обект: ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап” .
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласуване предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. № 138/ 23.02.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Довеждащ колектор до КПС „Каваци”; „Напорен тръбопровод ∅335 PE”; „Напорен тръбопровод ∅140 PE” „Външно ел.захранване” и „Довеждащ водопровод”, достигащи и захранващи КПС ”Каваци” землище гр.Созопол, с цел изграждане на необходимата техническа инфраструктура към обект ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 692

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти:
 „Довеждащ колектор до КПС „Каваци”;
 „Напорен тръбопровод ∅335 PE”;
 „Напорен тръбопровод ∅140 PE”
 „Външно ел.захранване”;
 „Довеждащ водопровод”
достигащи и захранващи КПС ”Каваци” землище гр.Созопол, като част от обект: ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап” .
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласуване предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №150/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на част от 1232м2 от ПИ 103010, целият с площ от 4221м2, извън границите на урбанизирана територия, местност „Совашка шума”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, за обект: „Базова станция 5170 - за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
Общо гласували: 15; За: 15; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 693

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план - план регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на земеделска земя, представляваща част от 1232 м2 от ПИ 103010, целият с площ от 4221 м2, местност „Совашка шума”, землище с.Зидарово, общ.Созопол, за обект: „Базова станция 5170 - за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД и РИОСВ, преди внасянето за приемане и одобряване.
1. 2. На основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №151/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Напорен тръбопровод от КПСт „Света Марина 2“ до Вр44 ≅ Вр2“, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 694

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Напорен тръбопровод от КПСт „Света Марина 2“ до Вр44 ≅ Вр2, землище гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.74, 67800.35.82, землище гр. Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №152/ 02.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на ПИ67800.16.181, с площ от 400м2, извън границите на урбанизирана територия, местност „Соленки”, землище гр.Созопол, за обект: „Базова станция 5447 - за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
Общо гласували: 17; За: 17; Против: 0; Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 695

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване, с цел промяна предназначението на земеделска земя, представляваща поземлен имот 67800.16.181, местност „Соленки“, землище Созопол.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, РИОСВ и МК- НИНКН, преди внасянето за приемане и одобряване.
1. 2. На основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №183/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на ПУП - изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ ХІІІ233 в кв. 22 по плана на с. Равна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 696

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.131 и чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ дава предварителното съгласие по така изработения вариант на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и преотреждане за УПИ ХІІІ233 в кв. 22 по плана на с. Равна гора, като 30 кв.м. собственост на Община Созопол се предадат от УПИ ХІІІ233 към УПИ ХІЗа озеленяване в кв. 22 по плана на с. Равна гора.
УПИ ХІІІ ще се преотреди и запише УПИ ХІІІза безвредна производствена дейност.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №195/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ ІІ-9100, кв.35 по регулационен план на гр.Созопол , идентичен с ПИ 67800.501.531 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и
2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключи предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 697

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол, съгласува изработването на ПУП - план регулация и застрояване за ПИ 67800.501.552, общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.531, идентичен с УПИ ІІ-9100, кв.35 по регулационен план на гр.Созопол.
Във връзка с приетото по горе решение,
2. Общински Съвет дава съгласие си за внасяне на проект за ПРЗ, изразяващ се в промяна на регулационни граници и план за застрояване на ПИ67800.501.552, общинска собственост и съседен ПИ 67800.501.531, частна собственост с проектна площ на изменението от 99( деветдесет и девет) кв.м.ид.части, съгласно графичната част на проекта за частично изменение;
2.2. Одобрява представената пазарна оценка в размер на:
34 859(тридесет и четири хиляди осемстотин петдесет и девет )лв без вкл.ДДС, за 99( деветдесет и девет) кв.м.ид.части, общинска собственост, съгласно ЕО № 274/07.03.2017г. при която цена да се сключи предварителен договор между Община Созопол и собственика на УПИ ;
3.След приключване на процедурата по реда на глава седма, раздел ІV от ЗУТ по промяна на регулационен и застроителен план съгласно ЧИ на ПУП за частта от ПИ 67800.501.552, общинска собственост, проекта да се внесе в Общински Съвет за обявяване частта от новообразувания урегулиран имот за частна общинска собственост
4.Възлага на Кмета на Община Созопол, да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №196/ 17.03.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ І-5121, м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 698

На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията,
Общински съвет – Созопол, одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „ Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ І-5121, м.“Буджака“, з-ще на гр.Созопол .
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал1 от ЗУТ и може да се обжалва по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр.Бургас в 30 дневен срок от обнародването в ДВ.

Кр. Германова: Благодаря на г-н Чакъров. Преминаваме към извънредната докладна от пета точка от дневния ред - Докладна записка с вх. № 250/ 05.04.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: поправка на решение №644 от 28.02.2017г. Докладната е във връзка с това, че по едно наше решение за отдаване под наем е записано, че цената е месечна в предходното ни решение, а се оказва, че е просто техническа грешка. Годишна е цената. Затова го внасяме като извънредна докладна. Имате ли въпроси или коментари по доклaдната? Имате думата г-жо Стоянова.
К. Стоянова: Има грешка в проекта за решение. В т. 1 на решението и в т. 3 да се изпише решение от 28.02.2017г., а не от 28.04.2016г.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с корекцията на датата в т.1 и т.3
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 699

1. Общински съвет Созопол на основание чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост разрешава да се отдаде под наем чрез провеждане на публично оповестен конкурс 39 (тридесет и девет) имота - частна общинска собственост, находящи се в з-ще гр.Черноморец, Община Созопол.Като променя т.1 от решение № 644 от 28.02.2017г на Общински Съвет Созопол,като на всякъде вместо „Месечна“ наемна цена да се чете “Годишна“наемна цена.
Съгласно приложен списък:
номер имот № собственост НТП ПЛОЩ местност населено място годишна наемна цена в лева
1 81178.10.610 Община Созопол др.вид нива 1.243 Дарадани Черноморец 20.00
2 81178.10.612 Община Созопол Др. Вид нива 1.293 Дарадани Черноморец 25.00
3 81178.10.619 Община Созопол др.вид нива 1.667 Дарадани Черноморец 30.00
4 81178.10.692 Община Созопол др.вид нива 1.428 Дарадани Черноморец 25.00
5 81178.10.693 Община Созопол др.вид нива 5.162 Дарадани Черноморец 90.00
6 81178.10.702 Община Созопол Др.вид нива 5.302 Дарадани Черноморец 95.00
7 81178.10.703 Община Созопол Др.вид нива 4.384 Дарадани Черноморец 75.00
8 81178.10.704 Община Созопол Др.вид нива 1.580 Дарадани Черномрец 30.00
9 81178.10.706 Община Созопол др.вид нива 2.243 Дарадани Черноморец 40.00
10 81178.10.814 Община Созопол Др.вид нива 5.832 Дарадани Черноморец 100.00
11 81178.10.818 Община Созопол Др.вид нива 1.455 Дарадани Черноморец 25.00
12 81178.10.861 Община Созопол Др.вид нива 3.386 Дарадани Черноморец 60.00
13 81178.16.32 Община Созопол Др.вид нива 3.363 Тумбатерова кашла Черноморец 60.00
14 81178.16.68 Община Созопол Др.вид нива 4.525 Тумбатерова кашла Черноморец 85.00
15 81178.19.62 Община Созопол Др.вид нива 2.346 Ябълката Черноморец 45.00
16 81178.36.3 Община Созопол др.вид нива 0.792 Външната чешма Черноморец 15.00
17 81178.36.18 Община Созопол др.вид нива 5.763 Външната чешма Черноморец 115.00
18 81178.36.48 Община Созопол др.вид нива 7.889 Външната чешма Черноморец 140.00
19 81178.36.60 Община Созопол др.вид нива 0.938 Външната чешма Черноморец 20.00
20 81178.36.63 Община Созопол др.вид нива 4.658 Външната чешма Черноморец 85.00
21 81178.36.71 Община Созопол др.вид нива 3.978 Външната чешма Черноморец 70.00
22 81178.37.1 Община Созопол др.вид нива 5.342 Габрака Черноморец 95.00
23 81178.38.83 Община Созопол др.вид нива 3.573 Гармица Черноморец 65.00
24 81178.38.50 Община Созопол др.вид нива 2.218 Гармица Черноморец 40.00
25 81178.38.143 Община Созопол др.вид нива 1.149 Гармица Черноморец 25.00
26
81178.39.69 Община Созопол др.вид нива 4.177 Бозалъчки Черноморец 80.00
27 81178.39.99 Община Созопол др.вид нива 4.642 Бозалъци Черноморец 90.00
28 81178.39.130 Община Созопол др.вид нива 3.647 Бозалъчки Черноморец 70.00
29 81178.39.242 Община Созопол др.вид нива 3.133 Бозалъчки Черноморец 60.00
30 81178.39.273 Община Созопол др.вид нива 0.397 Бозалъчки Черноморец 10.00
31 81178.39.279 Община Созопол др.вид нива 0.444 Бозалъци Черноморец 10.00
32 81178.39.280 Община Созопол др.вид нива 1.269 Бозалъцки Черноморец 25.00
33 81178.40.23 Община Созопол др.вид нива 7.178 Ачмите Черноморец 135.00
34 81178.40.151 Община Созопол др.вид нива 3.461 Ачмите Черноморец 65.00
35 81178.40.236 Община Созопол др.вид нива 3.519 Ачмите Черноморец 65.00
36 81178.38.122 Община Созопол др.вид нива 2.726 Гармица Черноморец 50.00
37 81178.38.33 Община Созопол др.вид нива 4.220 Гармица Черноморец 80.00
38 81178.16.99 Община Созопол др.вид нива 0.762 Тумберовата кашла Черноморец 15.00
39 81178.10.863 Община Созопол др.вид нива 1.167 Дарадани Черноморец 25.00
Обща площ 122.51 Обща сума 2 255.00

3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 644 от 28.02.2017г на Общински Съвет Созопол.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и третото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...