:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №24/ 05.05.2017г.


ПРОТОКОЛ № 24

На 05.05.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха четиринадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам.-Кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват четиринадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Колеги имате думата за въпроси към кмета. Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете, въпроса ми е към вас и донякъде към г-н Кмета на с. Росен. Сигнализираха ми жители на селото, че ул. „Николай Лъсков” миналата година беше разкопана от ВИК, правиха се там, знаете зарито е това, което са разкопали, но не е асвалтирана, улицата в момента е изключително прашна , хората почнаха да недоволстват. Какви мерки ще се предприемат и не знам доколко те трябва да възстановяват и доколко ние трябва да възстановяваме това нещо, за да можем до началото на сезона да го премахнем.
П.Рейзи: Първо в момента сме подготвили проект към Министерството на земеделието към фонда, към който ще кандидатстваме за улиците. Второ към ВиК проблема, който беше там те са си го свършили хората, беше изцяло по инциатива пак на хората, не е по инциатива на ВиК. Те свършиха нашата работа, съответно ние трябва да го асвалтираме сега. Нека мине обществената поръчка за асвалтирането и ако трябва там ще наблегнем да го направим. Щом има сигнал и проблем ще го видим с кмета на с. Росен, ще го коментираме и ще свършим работата.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси към Кмета? Г-н Андонов имате думата.
Ст. Андонов: Г-н Кмете има предложение от живущите на ул. „Морска”, на улицата да се сложат знаци да тя да стане еднопосочна, тъй като лятно време там става голямо задръстване. Първо улицата е тясна, второ със зареждането отзад на магазин Болеро. Няма поставен знак.
П. Рейзи: Аз мисля, че тя е еднопосочна. Влиза се от страната на стадиона и се излиза от страната на ДНФ. Мисля, че в тази посока е еднопосочна.
Ст. Андонов: Нямало поставени знаци.
П. Рейзи: Ще го проверим.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Дамянов имате думата.
Т. Дамянов: Благодаря. Уважаеми г-н Кмете въпроса ми е за текущата година на база на бюджета, който сме приели какви дейности се предвиждата за ремонт и благоустрояване в гр. Созопол. По конкретно какви дейности предвиждате за ремонт на улици и тротоари, облагородяване на града?
П. Рейзи: Г-н Дамянов нали приехме бюджета, вие не го ли четохте тогава. В него сме заложили средства за тротоари, за ремонти. В момента не мога да Ви кажа като суми колко.
Т. Дамянов: Не като суми, а конкретно къде.
П. Рейзи: Проблеми са ни обществените поръчки. В момента започнахме една обществена поръчка за тротоари и бордюри. Обжалваха я. Сега започнахме втора процедура. Надявам се до две седмици да излезе и веднага почваме да правим. По отношение на асвалтирането до две седмици се надявам и там да приключи, за да можем да направим асвалтирането в Созопол. Имаме проблеми тук там се разкопа, прекараха електропроводи, нови ел. връзки. Има дупки от зимата, които се появиха. Има неща, които трябва да се направят и аз затова казах преди малко на г-н Янакиев, че първо ще наблегнем в Созопол и в Черноморец и после вече ще влезем и в селата. По отношение на капиталовата има няколко варианта единият вариант е автогарата, вторият вариант е поликлиниката, третия вариант е електрификацията, осветлението, четвъртия вариант е в Черноморец в пристанището долу да направим ресторант с бани тоалетни, което е необходимо за хората и петия вариант е футболното игрище в Атия. От всичките тези неща имаме едни 6 000 000 лв., които стоят по сметка, които са по капиталовата програма. Там обаче вървят в момента процедури по отношения на обявления, по отношения на обществени поръчки. Изчакваме да видим къде какво ще се случи. Аз имам намерение, когато сме готови да направя една среща с вас, общинските съветници и да ги коментираме пак нещата.
Т. Дамянов: Не за капиталоловата, а за другите?
П. Рейзи: Да.
Т. Дамянов: И другия ми въпрос е знаем Общината и Общинският съвет сме отправили искания към Министерски съвет за придобиване на стопанисването или за собствеността на остров Кирик. Надяваме се всички с формирането на новото правителство да се раздвижи този въпрос. Как виждате вие развитието на това и евентуално ако се случи, какви са вашите възгледи и намерения за развитието на тази част от града.
П. Рейзи: По отношение на Кирик за мен е много труден казус. Свети Иван е по-лесния. Аз ще наблегна за св. Иван. Кирик за мен е място, където не че не искам да го вземем, далеч съм от тази мисъл, разбира се че ще продължим да работим по казусите, но е по-трудно. Ако ни дадат Св. Иван ще е по-добрият вариант, защото там имаме направена стратегия, имам предвид да се кандидатства за изграждане на кейови стени, на алеи за преминаването до манаистира и изобщо из целия остров. Не може да се коментира в момента нищо за Кирик, докато не разберем как да ни го предават. Дали ни го предават като собственост, дали ни го дават като стопанисване. Иначе, аз също съм на мнение, че трябва да се развие. Не съм на мнение, че трябва да се продава, ако го дадат. Това е едно стратегическо място за Созопол и то ще даде коренно различен имидж на града.
Т. Дамянов: Благодаря ви. Аз мисля, че за остров Кирик ние като Община, като Общински съвет трябва да конструираме една стратегия за развитието му и да продължим да го искаме от държавата на база на предварително изготвена стратегия за развитие. Доколкото знам подобна има развита в Министерството на културата още през 2012 г.
П.Рейзи: Нищо няма там развито г-н Дамянов. През всичките години само чувах едно нещо ще направим там голям музей на морските, на морето. До ден днешен си седи музея такъв какъвто е. В най-скоро време ще падне и най-емблематичната сграда на Созопол. При всички срещи с бившия министър Вежди Рашидов съм поставял въпроса за св. Кирик. Надявам се при новия министър Банов да се случат нещата.
Т. Дамянов: Благодаря.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви коментари или допълнения по дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласувате дневния ред като цяло.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 700

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №277/ 13.04.2017г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №240/ 03.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне на броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на Общината и актуализация на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, във връзка с чл.24а от Закона за автомобилните превози.
3. Докладна записка с вх. №335/ 25.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
4. Докладна записка с вх. №255/ 06.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
5. Докладна записка с вх. №256/ 06.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
6. Докладна записка с вх. №260/ 11.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
7. Докладна записка с вх. №261/ 11.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.30 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
8. Докладна записка с вх. №262/ 11.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.293 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
9. Докладна записка с вх. №278/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.37 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №279/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.83 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №280/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.90 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №281/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.108 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №282/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.162 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №283/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.319 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
15. Докладна записка с вх. №284/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.467 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
16. Докладна записка с вх. №286/ 18.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
17. Докладна записка с вх. №287/ 18.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
18. Докладна записка с вх. №288/ 18.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
19. Докладна записка с вх. №301/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади.
20. Докладна записка с вх. №302/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „нива“.
21. Докладна записка с вх. №303/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
22. Докладна записка с вх. №304/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, местност „Плаки“, община Созопол.
23. Докладна записка с вх. №305/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх. №306/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, общ.Созопол.
25. Докладна записка с вх. №307/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „Ябълката“, община Созопол.
26. Докладна записка с вх. №308/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „Кайряка“, общ.Созопол.
27. Докладна записка с вх. №309/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, община Созопол.
28. Докладна записка с вх. №310/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XII-137, кв.11 по плана на с.Индже войвода.
29. Докладна записка с вх. №313/ 20.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
30. Докладна записка с вх. №315/ 20.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
31. Докладна записка с вх. №330/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот в з-ще гр.Черноморец.
32. Докладна записка с вх. №331/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ.
33. Докладна записка с вх. №332/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.4.329 и 67800.4.330, идентични с УПИ XІV и ХІІІ – за КОО , м.Буджака, землище на гр.Созопол за изграждане на канализационно съоръжение;
34. Докладна записка с вх. №333/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
35. Докладна записка с вх. №248/ 04.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Колектор „Смокини”, достигащ КПС ”Каваци” землище гр.Созопол, с цел изграждане на необходимата техническа инфраструктура към обект ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап”.
36. Докладна записка с вх. №254/ 06.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
37. Докладна записка с вх. №269/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.844, земеделска територия и ПИ67800.5.761, с променено предназначение, местност „Буджака”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел обединяване и за изграждане на вилна сграда.
38. Докладна записка с вх. №311/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 81178.36.362 по КК в м.“Кайряка“ , з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.
39. Докладна записка с вх. №316/ 20.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи – знамена и билбордове на територията на Община Созопол.
40. Докладна записка с вх. №318/ 21.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр. Созопол, община Созопол.
41. Докладна записка с вх. №324/ 21.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за захранване на ваканционни жилищни сгради от комплекс “Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол) м.“Герени“ землище гр.Созопол.
42. Докладна записка с вх. №325/ 21.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Тласкател за отпадни битово-фекални води към градската каналиционна мрежа на гр.Созопол от ваканционни жилищни сгради от комплекс “Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол) м.“Герени“ землище гр.Созопол.
43. Докладна записка с вх. №327/ 21.04.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с. Индже войвода, общ.Созопол.
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
44. Докладна записка с вх. №258/ 07.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преобразуване на Основно училище „Пейо Яворов”- с.Крушевец в начално училище.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и чертвъртото редовно заседание. На 02.05.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Тодор Чакъров и Гено Пухов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №277/ 13.04.2017г., от Петя Чапевова – Зам.- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага в преходните и заключителни разпоредби от проекта за наредбата §2 да придобие следното съдържание: „Настоящата наредба влиза в сила в три дневен срок от датата на приемането и“. Комисията предлага и в проекта за решение след думите Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост да се добави следното съдържание - „както и приложение №1 към наредбата“.
Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв преминаваме в процедура на гласуване. Първо колеги ще трябва да гласуваме промяната в параграф 2 от проекта за наредба предложена от комисия. Ще ви моля да гласувате това предложение за промяна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме като цяло решението по Докладна записка с вх. №277/ 13.04.2017г., а именно Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ведно с приложение 1 и допълнението в решението направено от комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 701

Общински съвет Созопол приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, както и приложение №1 към наредбата.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси, но тъй като председателката отсъства ще ви зачета също аз. Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и четвъртото редовно заседание. На 02.05.2017г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №240/ 03.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: определяне на броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на Общината и актуализация на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, във връзка с чл.24а от Закона за автомобилните превози.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 702

1.Общински съвет Созопол определя максималния брой разрешителни за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол да е 130 броя таксиметрови автомобили.

2.Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници, като одобрява:
2.1. Тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85лв;
2.2.Тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв;
2.3.Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

Кр. Германова: Преминаваме към следващата докладна записка разгледана на комисията, а именно докладна записка с вх. №335/ 25.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма; комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната. И колеги както всеки път при разглеждане на бюджет давам ви думата за разисквания и коментари, след което влезем ли в процедура на гласуване прекратяваме коментарите. Имате думата за въпроси и коментари по докладната. Да разбирам, че няма. Влизаме в процедура на гласуване. Едно по едно ви зачитам отделните пера и гласуваме. било намаление става
§10-00 – издръжка 62 912лв. 1 374лв. 61 538лв.
в т.ч.
§10-15 – материали 32 900лв. 1 374лв. 31 526лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 374лв. 1 374лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Закупуване на моторен циркуляр
за „Пожарна служба” гр.Созопол 0лв. 1 374лв. 1 374лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Функция „Отбрана и сигурност” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 703

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за делегираните от държавата дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.2.Функция „Отбрана и сигурност” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било намаление става
§10-00 – издръжка 62 912лв. 1 374лв. 61 538лв.
в т.ч.
§10-15 – материали 32 900лв. 1 374лв. 31 526лв.

било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 1 374лв. 1 374лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Закупуване на моторен циркуляр
за „Пожарна служба” гр.Созопол 0лв. 1 374лв. 1 374лв.


Кр. Германова: Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение със 180 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение със 180 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 980лв. 180 000лв. 181 980лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения
-Доставка и монтаж на комбинирано
съоръжение за стрийт фитнес в имот
с идентификатор 67800.505.118 по
КК на гр.Созопол 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция на детска площадка
в имот с идентификатор 67800.505.118 по
КК на гр.Созопол 0лв. 144 000лв. 144 000лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 482 830лв. 82 700лв. 6 565 530лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компътри и хардуер:
-Компютърна конфигурация към
центъра за издаване на карти
за автоматизирани паркинг-системи 0лв. 3 900лв. 3 900лв.
подпараграф 52-03 –придобиване
на друго оборудване, машини и съоръжения:
-Доставка и изграждане на 2броя автоматизирани
паркинг- системи за стария град и градска
градина и 1бр.електронно табло за стария град 0лв. 73 000лв. 73 000лв.
-Цифрово видео-наблюдение и запис 0лв. 5 800лв. 5 800лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: § 53-00 – придобиване НМДА 0лв. 1 420лв. 1 420лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти:
-програмен продукт за управление на
карти, тарифи и потребители 0лв. 1 420лв. 1 420лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 84 120лв. по параграфи, както следва.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: било намаление става
§ 10-00 – издръжка 497 038лв. 84 120лв. 412 918лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 378 038лв. 84 120лв. 293 918лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова:
§ 52-00 – придобиване на ДМА 534 740лв. 180 000лв. 354 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Преустройство на сграда в УПИ
ІІІ 210,215,216,217 в кв.68 по
плана на гр.Черноморец 460 000лв. 180 000лв. 280 000лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 264 120лв. по параграфи, както следва:
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Кр. Германова: Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 180 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Кр. Германова:Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№704
2.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
2.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение със 180 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – увеличение със 180 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 980лв. 180 000лв. 181 980лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения
-Доставка и монтаж на комбинирано
съоръжение за стрийт фитнес в имот
с идентификатор 67800.505.118 по
КК на гр.Созопол 0лв. 36 000лв. 36 000лв.

подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция на детска площадка
в имот с идентификатор 67800.505.118 по
КК на гр.Созопол 0лв. 144 000лв. 144 000лв.

2.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление със 180 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – увеличение с 84 120лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 482 830лв. 82 700лв. 6 565 530лв.
в т.ч.
подпараграф 52-01 – придобиване на
компътри и хардуер:
-Компютърна конфигурация към
центъра за издаване на карти
за автоматизирани паркинг-системи 0лв. 3 900лв. 3 900лв.

подпараграф 52-03 –придобиване
на друго оборудване, машини и съоръжения:
-Доставка и изграждане на 2броя автоматизирани
паркинг- системи за стария град и градска
градина и 1бр.електронно табло за стария град 0лв. 73 000лв. 73 000лв.
-Цифрово видео-наблюдение и запис 0лв. 5 800лв. 5 800лв.

§ 53-00 – придобиване НМДА 0лв. 1 420лв. 1 420лв.
в т.ч.
подпараграф 53-01 – придобиване на
програмни продукти:
-програмен продукт за управление на
карти, тарифи и потребители 0лв. 1 420лв. 1 420лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – намаление с 264 120лв. по параграфи, както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 497 038лв. 84 120лв. 412 918лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за вън.услуги 378 038лв. 84 120лв. 293 918лв.


§ 52-00 – придобиване на ДМА 534 740лв. 180 000лв. 354 740лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Преустройство на сграда в УПИ
ІІІ 210,215,216,217 в кв.68 по
плана на гр.Черноморец 460 000лв. 180 000лв. 280 000лв.

Кр. Германова: Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.2.1 и т.2.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г.
било увеличение става
Общо капиталови разходи: 10 184 150лв. 85 494лв. 10 269 644лв.

било увеличение става
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 747 450лв. 84 120лв. 9 831 570лв.
било увеличение става
-други средства 5 400лв. 1 374лв. 6 774лв.
Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 705

3.Въз основа на приетите решения по т.1.2, т.2.1 и т.2.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г.
било увеличение става

Общо капиталови разходи: 10 184 150лв. 85 494лв. 10 269 644лв.

било увеличение става
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 747 450лв. 84 120лв. 9 831 570лв.

било увеличение става

-други средства 5 400лв. 1 374лв. 6 774лв.


Кр. Германова: Преминаваме към следваща точка от дневния ред доклад на комисията по общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и четвъртото редовно заседание. На 02.05.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието присъстваха Светлана Лулева – Председател, Стойчо Неделчев, Тодор Дамянов и Янчо Георгиев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- Кмет на Община Созопол, Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №255/ 06.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 706

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, на които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 24/двадесет и четири/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №256/ 06.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр. Созопол като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 707

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр.Созопол като жилищнонуждаещи се, които да бъдат настанени под наем в общински жилища, при наличието на такива, до пореден номер 14/четиринадесет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №260/ 11.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.240 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 10
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 708

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 120 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.240 /целият имот с площ от 212 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 162,62 лв. /сто шестдесет и два лева и 62 ст./, обективирана в оценителен протокол №0022/06.04.2017г.

Св. Лулуева: Докладна записка с вх. №261/ 11.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.30 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 709

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 350 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.30 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 474,30 лв. /четиристотин седемдесет и четири лева и 30 ст./, обективирана в оценителен протокол №0021/06.04.2017г.

Св. Лулева. Докладна записка с вх. №262/ 11.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.293 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 710

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 25 /двадесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.293 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 425 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0023/06.04.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Иван Апостолов Михайлов да придобие право на собственост върху 25 /двадесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.293 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 425 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №278/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.37 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли колеги? Няма. В такъв случай ще ви може да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 711

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.37 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 542.10 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0014/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №279/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.83 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 712

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.83 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0015/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №280/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.90 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате проекта за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 713

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.90 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0016/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №281/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно:Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.108 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 714

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.108 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0017/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №282/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.162 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 715

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 171 кв.м. /сто седемдесет и един квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.162 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 231.70 лв. /двеста тридесет и един лева и 70 ст./, обективирана в оценителен протокол №0018/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №283/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.319 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 716

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 500 кв.м. /петстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.319 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 677.60 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0019/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №284/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор №63015.506.467 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст ’’Старо селище’’/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 717

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41 ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31 ал.2 т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, представляващи имот с идентификатор 63015.506.467 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност ’’Старо селище’’ – земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, на стойност 813.10 лв. /осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0020/04.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №286/ 18.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Атия като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 718
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани лица от с. Атия като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство и настаняване под наем в общинско жилище, до пореден номер 4/четири/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №287/ 18.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Равадиново като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Имате думата г-н Кмете.
Ив. Пазвантов: Г-н Кмете виждам, че има три имена, които са с адрес извън регулация и са за Равадиново. Просто да допълня, че нашите са си достатъчно. Имаме си коментари в селото, че повече не са ни нужни.
П. Рейзи: В крайна сметка те отговарят на изискванията и ние сме ги картотекирали. Ние не можем да не ги внесем в Общинския съвет и да се подложат на гласуване. Като мислиш по този начин това е една селекция на хората. Тези хора живеят в България, в нашата община. За мен е несериозно. Тези хора са българи, отговарят си на законите на нашата държава. Ваше право е като искате да се въздържите или да гласувате против. По закон аз съм длъжен да го направя. За мен всички хора са равнопоставени.
Кр. Германова: Тук говорим в момента за списък за картотекиране. Не говорим за отдаване на ОПС. Възраженията на кмета на с. Равадиново са за даване на ОПС. Това, че е картотекиран един човек не значи, че ще получи ОПС в Равадиново, а и за да го получи трябва да има Решение от Общински съвет. Т.е. сега гледаме докладна, която предшества друга свързана с отдаването на ОПС, за което г-н Пазвантов има възражения. Когато и ако бъде внесена следващата докладна тогава ще си изкажете мненията. Съберете сега, ако искате от селото мнения и т. н. тогава ще го коментираме. В момента коментираме картотекиране на граждани. Как да бъде отказано картотекиране на един човек, който настина е за картотекиране.
Ив. Пазвантов: Ние не сме против картотекирането. Нека да не пише Равадиново. Нека да пише например Зидарово.
Кр. Германова: Защото наредбата, която сме приели г-н Пазвантов, е че всеки един от населението на общината може да поиска ОПС навсякъде в цялата община.
Давам 15 мин почивка.
.........................................................
Кр. Германова: В залата присъстват 14 общински съветника. Имаме кворум. Продължаваме днешното двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще ви моля да гласувате така предложената докладна записка с вх. № 287.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 719

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с.Равадиново като жилищнонуждаещи се, за които да бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 21/двадесет и едно/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №288/ 18.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр. Черноморец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 720

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани граждани от гр.Черноморец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство или да бъдат настанени под наем в общински жилища, до пореден номер 5/пет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №301/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на мери, пасища и ливади.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 721

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.100 ал.9 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.106, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява методика за определяне размера на годиния наем при отдаване под наем на имоти общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №302/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на методика за определяне размера на годишния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „нива“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 722

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.2 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, одобрява методика за определяне размера на годиния наем при отдаване под наем на имоти частна общинска собственост с НТП „нива“, която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №303/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 723

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - сграда с идентификатор 81178.502.283.1/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- петстотин и две, поземлен имот – двеста осемдесет и три, сграда – едно/ по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АГКК, с площ 179 кв.м./сто седемдесет и девет/, с предназначение: Здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.6 от ЗОС да се предостави под наем без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението за период от 5/пет/ години, както следва:
2.1 Зъболекарски кабинет с площ от 14 кв.м./четиринадесет квадратни метра/, находящ се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1/ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район- петстотин и две, поземлен имот – двеста осемдесет и три, сграда – едно/ по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АГКК, с площ 179 кв.м./сто седемдесет и девет/, с предназначение: Здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.283.
2.2 Месечният наем, определен по реда на чл.15 ал.2 от НРПУОС съгласно Тарифа за минималния размер на месечен наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущестно на община Созопол, е в размер на 49,00лв./четиридесет и девет лева/ без ДДС.
3. Възлага на кмета на община Созопол да сключи договор с д-р Радостинка Иванова Близнакова-Иванова за предоставяне под наем на помещението.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №304/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, местност „Плаки“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 724

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61042.3.54/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – три, поземлен имот – петдесет и четири/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г., находящ се в местност „Плаки“, с.Равадиново, община Созопол, целият с площ 845 кв.м./осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия : 5/пета/, номер по предходен план: 003054, съседи по КККР: 61042.3.55, 61042.3.9, 61042.3.52, 61042.3.6.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 61042.3.54/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди и четиридесет и две, кадастрален район – три, поземлен имот – петдесет и четири/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г., находящ се в местност „Плаки“, с.Равадиново, община Созопол, целият с площ 845 кв.м./осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия : 5/пета/, номер по предходен план: 003054, съседи по КККР: 61042.3.55, 61042.3.9, 61042.3.52, 61042.3.6.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 550,00лв. /петстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А044/06.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №305/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 725

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.409/ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, находящ се в село Атия, местност „Старо селище“, община Созопол, целият с площ 302 кв.м./триста и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 4 400,00лв. /четири хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А048/10.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №306/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 726

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.457/ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин петдесет и седем/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, находящ се в село Атия, местност „Старо селище“, община Созопол, целият с площ 310 кв.м./триста и десет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.205, 63015.506.458, 63015.506.204, 63015.506.593, 63015.506.539.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 4 500,00лв. /четири хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А051/10.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №307/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „Ябълката“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ Въздържал се
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 727

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.18.17/ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – осемнадесет, поземлен имот – седемнадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, находящ се в гр.Черноморец, местност „Ябълката“, община Созопол, целият с площ 3900 кв.м./три хиляди и деветстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 3/трета/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот- частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.18.17/ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – осемнадесет, поземлен имот – седемнадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, находящ се в гр.Черноморец, местност „Ябълката“, община Созопол, целият с площ 3900 кв.м./три хиляди и деветстотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 3 750,00лв. /три хиляди седемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А047/06.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №308/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в гр.Черноморец, местност „Кайряка“, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 728

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 81178.36.379/ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – тридесет и шест, поземлен имот – триста седемдесет и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, находящ се в гр.Черноморец, местност „Кайряка“, община Созопол, целият с площ 951 кв.м./деветстотин петдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.36.379/ЕКАТТЕ – осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район – тридесет и шест, поземлен имот – триста седемдесет и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, находящ се в гр.Черноморец, местност „Кайряка“, община Созопол, целият с площ 951 кв.м./деветстотин петдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 870,00лв. /осемстотин и седемдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №2017А046/06.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №309/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 729

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61042.501.309/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г. на изп.директор на АГККК, находящ се в с.Равадиново, ул.“Христо Ботев“ №47, община Созопол, целият с площ 735 кв.м./седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/., номер по предходен план: III-215, кв.42, при съседи по КККР: 61042.501.310, 61042.15.159, 61042.501.308, 61042.501.393.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот- частна общинска собственост именно:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 61042.501.309/ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – триста и девет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г. на изп.директор на АГККК, находящ се в с.Равадиново, ул.“Христо Ботев“ №47, община Созопол, целият с площ 735 кв.м./седемстотин тридесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: III-215, кв.42, при съседи по КККР: 61042.501.310, 61042.15.159, 61042.501.308, 61042.501.393.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 22 400,00лв /двадесет и две хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А045/06.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №310/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в УПИ XII-137, кв.11 по плана на с.Индже войвода.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 730

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.45 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Михаил Атанасов Михайлов чрез продажба на 83 кв.м.ид.ч.(осемдесет и три квадратни метра идеални части) – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ XII-137(дванадесет римско, имот с планоснимачен номер сто тридесет и седем), кв.11 (единадесет) по плана/одобрен със заповед №132/2001г, 656/2001г./ на с.Индже войвода, община Созопол,целият с площ 578 кв.м.
2. Одобрява експертна оценка №2017А049/10.04.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 510,00 лв./петстотин и десет лева/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №313/ 20.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Росен като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 731

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани лица от с. Росен като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 13/тринадесет/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №315/ 20.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Зидарово като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 732
Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани лица от с.Зидарово като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 1/едно/ от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №330/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот в з-ще гр.Черноморец.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 733


1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.501.657 по КККР на землище гр.Черноморец, с адрес ул.Димо Николов, с площ 528 кв.м. /петстотин двадесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – за паркинг, актуван като частна общинска собственост с Акт №4576/07.04.2017год..
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване за имот - частна общинска собственост както следва:
2.1.1. Поземлен имот с идентификатор 81178.501.657 по КККР на землище гр.Черноморец, с адрес ул.Димо Николов, с площ 528 кв.м. /петстотин двадесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване – За паркинг, актуван като частна общинска собственост с Акт № 4576/07.04.2017год. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота възлизаща на 46 200,00 лв./четиридесет и шест хиляди и двеста лева/ съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е025/24.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №331/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение, ведно с Приложение 1,2,3.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 734

Общински съвет – Созопол на основание чл.10б, ал.2,т.1 във връзка с чл.19а, ал.4 от ЗСПЗЗ и процедура по реда на чл.19 от ППЗСПЗЗ, дава своето съгласие да бъдат предоставени имотите описани в Приложения №1,2 и 3 за нуждите на обезщетението .
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №332/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс в ПИ 67800.4.329 и 67800.4.330, идентични с УПИ XІV и ХІІІ – за КОО , м.Буджака, землище на гр.Созопол за изграждане на канализационно съоръжение;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 735

Общински Съвет Созопол допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 597/27.01.2017. на Общински съвет Созопол поземлени имоти за учредяване на право на строеж както следва:
1.1. Поземлен имот 67800.4.329, община Созопол, м. Буджака, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, с площ 83 кв.м., парцел XIV;
1.2. Поземлен имот 67800.4.330, община Созопол,м.Буджака, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, целият с площ 35 кв.м., парцел XIII;
2.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.23 от ЗОС във връзка с чл.188, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.37 ал.1 от Закона за общинската собственост, разрешава на кмета на община Созопол да учреди право на строеж за изграждане на канализационно съоръжение-КПС, със разгъната застроена площ до 20кв.м. за 67800.4.329 и РШ със застроена площ до 10кв.м. за 67800.4.330, чрез провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за :
2.1.Поземлен имот с идентификатор 67800.4.329 по кадастралната карта и кадастрални регистри, с адрес на поземления имот:м.Буджака, целият с площ от 83 (осемдесет и три) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “ниско застрояване”, който имот по ПРЗ, съставлява УПИ XІV, при съседи на поземления имот: 67800.4.310 , 67800.4.291;
2.2.Поземлен имот с идентификатор 67800.4.330 по кадастралната карта и кадастрални регистри, с адрес на поземления имот:м.Буджака, целият с площ от 35(тридесет и пет) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “ниско застрояване”, който имот по ПРЗ съставлява УПИ XІІІ, при съседи на поземления имот 67800.4.310 , 67800.4.44, 67800.4.80
2.3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарна стойност на правото на строеж за имотите, възлизаща на 2550(две хиляди петстотин и петдесет) лева за ПИ 67800.4.329 и 1300(хиляда и триста лева) за ПИ 67800.4.330, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017E021/04.04.2017 г.от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение.
3. Кандидатите да отговарят на следните условия: Да нямат парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; Да нямат задължения към Община Созопол; Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация за ЮЛ; Да докажат финансови възможности за изпълнение на възложените СМР. Като доказателство може да служи и банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансови възможности е основание за отстраняване на кандидатите.
4. Определя задължителни условия, които да се включат в проекта за договор:
4.1. Община Созопол има право при пълно неизпълнение на задължението за изграждане на обекта в 5 годишен срок, едностранно без предизвестие да прекрати договора за учредяване на право на строеж, като не дължи връщане на заплатената сума, включително съпътстващи такси.
5.Определя следните критерии и метод за оценка на предложенията:
5.1. К1 - предлаган проект за озеленяване , със стойност не по-малко от 500лв. Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото озеленяване и количествено стойностни сметки на всички предвидени СМР по част озеленяване.
/Кандидатите да получават от 1 до 20 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К1 = П(участник) х 20
Пi(максимален)
където П (участник) е предложеният от кандидата проект по посочена в КСС цена, а Пi (максимален) е проекта с най-висока цена от всички предложени. Тежест на критерия: N1=20/;
5.2. К2 - срок за строителство - в месеци, но не повече от 24 месеца от издаване на строителна линия /Кандидатите да получават от 1 до 30 точки.Оценяването да се извършва по формулата: К2=С(максимален) х30.
С(участник)
Тежест на критерия N2=30/.
5.4.К3–Инвестиции в левова равностойност /Кандидатите да получават от 1 до 50 точки. Оценяването да се извършва по формулата:
К3=С(максимална сума) х50.
С(сума участник)
Тежест на критерия N3=50/.
Кандидатите следва да представят идейна схема в графичен вид за предвиденото застрояване и КСС. Проекта трябва да обхваща максимум 30 кв.м. площ
6. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №333/ 24.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 736

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.38 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1.1. Поземлен имот с 63015.506.519 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и деветнадесет/, находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АГКК, целият с площ 538 кв.м./петстотин тридесет и осем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, за който е съставен акт за частна общинска собственост 3336/26.08.2015год.
1.1.2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 7800,00лв. /седем хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017Е026/24.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и четвъртото редовно заседание.
На 02.05.2017г. от 15:15 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров - Председател, Янчо Георгиев и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.- Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация гр. Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №248/ 04.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработване на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти: „Колектор „Смокини”, достигащ КПС ”Каваци” землище гр.Созопол, с цел изграждане на необходимата техническа инфраструктура към обект ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 737

1.1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10 ал.3 т.1 от ЗУЧК разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за обекти:
 „Колектор „Смокини”;
достигащ до КПС ”Каваци” землище гр.Созопол, като част от обект: ”Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – ІІ етап” .
ПУП – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК , Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласуване предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето за приемане и одобряване.
1.2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №254/ 06.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
По предложение на вносителя към докладната записка бяха внесени скица №66/26.04.2017г, скица № 67/02.05.2017г. и скица №68/02.05.2017г. Комисията прие за разглеждане предложените нови три скици и след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа;Против: няма;Въздържали се: няма, предлага да вземе решението както е по докладната, ведно с предложените от вносителя три скици – скица №66/26.04.2017г, скица № 67/02.05.2017г. и скица №68/02.05.2017г.
По време на комисията вносителят оттегли предложената от него скица скица №55/05.04.2017г., гр.Созопол.

Кр.Германова: Колеги анблок ли ще гласуваме? Има ли някой претенции да се гласуват една по една скиците? Няма възражения. Гласуването ще анблок. Само ще помоля да се споменат скиците къде са.
К. Стоянова: Едната скица №66 е в Стария град. Това е навес. Другата скица №67 е извън града в м-ст Каваците общински парцел за Рентакар, а скица №68 е в Централна Градска част, бившите телефони т. е. те не се използват като телефони, затова правим една малка поправка сергия за сувенири.
Кр. Германова: Колеги имате ли някакви въпроси и коментари по скиците? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение за тези скици №66, №67 и №68.

С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 738

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми (съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имот на територията на гр.Созопол за 2017г., както следва:
Гр.Созопол:
1. скица №66/ 26.04.2017г.
2. скица №67/ 02.05.2017г.
3. скица №68/ 02.05.2017г.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №269/ 13.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.844, земеделска територия и ПИ67800.5.761, с променено предназначение, местност „Буджака”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел обединяване и за изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: 0; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 739

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.5.844, земеделска територия и за ПИ67800.5.761, с променено предназначение, местност „Буджака”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел обединяване и за изграждане на вилна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №311/ 19.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 81178.36.362 по КК в м.“Кайряка“ , з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 740

1.1. На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП- план застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 81178.36.362 по КК в м.“Кайряка“ , з-ще гр.Черноморец , общ.Созопол.
ПУП- план застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2011 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително , по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ , от възложителя с : „ВИК“ЕАД и „Електроразпределение „ АД , преди внасянето за приемане и одобряване.
При изработването на ПУП-ПЗ , да се спазят следните параметри на застрояване : за охранителна зона „Б“ от ЗУЧК – плътност 80 %, Кинт мах.= 2, кота корниз Н мах. = 10 м., площ за озеленяване мин 20% .
1.2.Общински съвет, на основание чл.124б , ал.1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 от ЗУТ.
Настоящото решение да се разгласи , съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване , съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №316/ 20.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи – знамена и билбордове на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция – В т.1 от проектът за Р на първия ред т.8 се заличава, а на последния ред след думите „съгласно приложени схеми” се допълва следното съдържание: „а именно: Схема № 1/19.04.2017г., Схема № 2/19.04.2017г., Схема № 3/19.04.2017г. Схема № 4/19.04.2017г., Схема № 5/19.04.2017г.“
Кр. Германова: Колеги искате ли наведнъж да ги гласуваме или схема по схема? Добре схемите ще бъдат гласувани заедно (анблок). Само ще помоля да споменат схемите къде са и ще ви дам думата за коментари.
Б. Чампарова: Схема №1 се предвижда за поставане на на пл. Черно море, търговския център, на две от сградите, евентуално на покривите за поставяне на рекламно информационни елементи. На схема №2 това е на ул. „Виа Понтика” с „Антея” поставянето е върху стълбовете за осветление. Схема №3 е при влизането в Созопол откъм Златна рибка отново по стълбовете, където има свободни места. Схема №4 е района на стадиона около самата сграда, по оградата. И схема №5 едно място на пл. Меркурий за един билборд.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Искам да попитам само това би ли важало евентуално, ако и други спортни клубове направят заявление за поставяне на рекламни материали?
Б. Чампарова: Това е заявление само от футболният клуб. Докладната е само за него.
Т. Янакиев: Аз разбрах, че само за него. Въпроса е принципен. Предполагам, ако постъпи следващо заявление от друг спортен клуб и на тях ще бъде разрешено.
Б. Чампарова: Принципно може.Да.
Т. Янакиев: Иначе аз съм за анблок да ги гласуваме схемите. Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение за всичките схеми с допълнението на комисията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 741

1.Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.57, ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол дава съгласие за безвъзмездно поставяне на рекламно информационни елементи - рекламни знамена и билбордове на СНЦ „Футболен клуб Созопол“ съгласно приложени схеми, а именно: Схема № 1/19.04.2017г., Схема № 2/19.04.2017г., Схема № 3/19.04.2017г. Схема № 4/19.04.2017г., Схема № 5/19.04.2017г.
2. Одобрява така приложените схеми за поставяне на рекламно информационни елементи - рекламни знамена и билбордове.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №318/ 21.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Именуване на улици в регулационните граници на гр. Созопол, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Имате думата г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-жо Председател, тъй като в Созопол съществуваше бригада Ракетни катери предлагам т. 2 от Решението ул. „Меден рид“ да бъде заменена с името „Катерник“. Тъй като всички служили в бригадата Ракетни карери са били катерници поради тази причина един вид да увековечим, че някога в Созопол 90% от населението е минало през това поделение и е работило там, да кръстим тази улица по този начин. Ако колегите го приемат това предложение ще направим един подарък за празника утре на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, тъй като всички са служили там. Благодаря.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате. Първо ще ви моля да гласуваме предложението за ул.“Катерник“.
С резултат от гласуването „За” – 5 гласа , „Против” – 6 гласа , „Въздържали се” – 4 гласа. Предложението не се приема.

Кр. Германова: Преминаваме към гласуване на проекта на вносителя т. 1 ул."Хан Кардам" - от осова точка 694 до ПИ с идентификатор 67800.503.529 и ПИ с идентификатор 67800.503.16
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова: Втора точка ул. "Меден рид" - с осови точки 933-932-923-922-907-914-912-913-915. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова: И колеги ще ви моля като цяло да гласуваме така направеното предложение за решение по докладна записка с вх. №318 относно именуване на улици, така както гласувахме двете улици до момента.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 742

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация именува улици в регулационните граници на гр.Созопол, община Созопол както следва:
1.ул."Хан Кардам" - от осова точка 694 до ПИ с идентификатор 67800.503.529 и ПИ с идентификатор 67800.503.16
2. ул. "Меден рид" - с осови точки 933-932-923-922-907-914-912-913-915.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №324/ 21.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за захранване на ваканционни жилищни сгради от комплекс “Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол) м.“Герени“ землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 743

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Уличен водопровод за захранване на ваканционни жилищни сгради от комплекс “Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол) м.“Герени“ землище гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №325/ 21.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Тласкател за отпадни битово-фекални води към градската каналиционна мрежа на гр.Созопол от ваканционни жилищни сгради от комплекс “Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол) м.“Герени“ землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 744

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за обект: „Тласкател за отпадни битово-фекални води към градската каналиционна мрежа на гр.Созопол от ваканционни жилищни сгради от комплекс “Хасиенда Бийч“ в УПИ IV-1035,1108,1234 и V-1250 (67800.1.314 по КК на гр.Созопол) м.“Герени“ землище гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №327/ 21.04.2017г., от Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на с. Индже войвода, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 745

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложение) за разполагане на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности върху общински имот на територията на с.Индже войвода, общ.Созопол за 2017г., както следва:
с.Индже войвода:
1. Скица №64/21.04.2017 година


Кр.Германова: Благодаря на г-н Чакъров. По пета точка от дневния ред давам думата на г-н Пухов – Председател на комисията по образование.
Г.Пухов: Становище на комисията по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и четвъртото редовно заседание.
На 02.05.2017г. от 15:30 часа, се проведе заседание на комисията, на което присъстваха Гено Пухов – Председател; Стойчо Неделчев и Румен Димитров. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Катя Стоянова – Зам.-Кмет на Община Созопол, Диан Дунев – Адвокат на Общински съвет, Общински съветници и Служители на общинска администрация;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №258/ 07.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Преобразуване на Основно училище „Пейо Яворов”- с.Крушевец в начално училище.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 2 гласа; Против: няма; Въздържали се: 1, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Колеги предлагам ви много сериозно да помислим върху тази докладна и да видим какво можем да направим да запазим училището в настоящия вид. Ще се аргументирам, като същевременно соча и аргументите в докладната,които са посочени. Принципно аргумента за това, че децата са малко може да му се вярва, ако ние сме някакви странични наблюдатели. Ние сме жители на тази община и сме пряко свързани с нея. Има някои неща, които трябва да бъдат гледани много сериозно и първото от тях е, че примерно чисто административно ако подходим виждаме че докладната е празна т. е. в нея няма становище да речем на кмета на селото, няма становище на училищното настоятелство. Аз доколкото знам е имало подписка, която също я няма в тази докладна.
Кр. Германова: Тази подписка беше представена и разгледана по време на комисията.
Т. Янакиев: Няма я тука обаче. Нали така?
Кр. Германова: Тя е пристигнала при мен и затова съм я представила за разглеждане по време на заседанието на комисията от членовете.
Т. Янакиев: Добре. Тази подписка предполагам, че в нея се каза, че хората са против това нещо. Нали това е идеята на подписката. Второто нещо, което аз виждам е един от аргументите изтъкнат тука, че децата трайно намаляват и аз да ви кажа честно от таблицата, която е приложена гледам по малко по-различен начин и виждам, че децата трайно не се увеличават, но има един такъв стабилен брой от около десетина деца в класовете от първи до трети, който се получава. Намаленият брой са тези години 2013, които бяха малко по-трудни на децата. Вторият аргумент, които давате, че видите ли с 20 000 лв. Общината не може да финансира училището. Изобщо няма да го коментирам това нещо, че 20 000 лв. ние не можем да отделим да дадем за това училище. Просто не искам да коментирам този аргумент и за мен изобщо не е трябвало да се изтъква в тази докладна, защото всички ние знам за какви най-различни неща се дават пари. 20 000 лв. не са аргумент, който да тежи това училище да бъде направено начално. Следващото нещо, което искам да ви кажа на стр. 4 е писано в мотивите на докладната, че сформирането на две маломерни паралелки в ОУ „Пейо Яворов” в Крушевец с по десет ученика е с решение на Общински съсвет Созопол. Ок . Едновременното обучение на ученици от различни възрастови етнически групи не позволява провеждането на нормален възпитателен процес. Извинявам се, дами и господа съгласен съм, че когато смесим паралелките наистина може би няма да се получи съвсем нормален учебен възпитателен процес, но не съм съгласен със втората дума смесването на различни етнически групи. Че то в класовете на двете ми деца има деца от различни етнически групи. Дайте да ги сепарираме ли? Да ги отделиме от другите ли? Така сте го написали. За мен това е неприемлив аргимент.
П. Рейзи: Не са смесени. Има разлика.
Т. Янакиев: Ами какви са?
П. Рейзи: Нормални паралелки са. Ти готов ли си твоето дете да учи в смесена паралелка?
Т. Янакиев: Готов съм. Разбира се.
П. Рейзи: Знаете ли г-н Янакиев, че при последните проверки от страна на Инспектората в с. Крушевец са само двойки? Точно в тези смесени паралелки.
Т. Янакиев:Това е резултат от учебния процес. Не мога да приема, че това се дължи само на смесените паралелки. Ккакто виждате децата, които идват отзад не са две деца ами десет. Да, сега ние няма да го затворим, но това е една прелюдия към затварянето на самото училище.
П. Рейзи: Не е прелюдия към затваряне. Има система, с която наистина децата да получават нормално образование в Крушевец. Не можем да съберем пети и седми клас да учат заедно в един клас. Няма никой от учителите, дошли са тук само родителите, за да ги питам как осъществяват това обучение. Как преподават едновременно на пети и на седми клас. Второто, което е това е проблема, който току що го каза. Никога в наша докладна и в наше искане не е ставало дума за затварянето на училището в с. Крушевец. На хората от с. Крушевец, които са тук им казах, ако догодина имаме деца веднага вдигаме нивото на учулището.
К. Стоянова: Хубаво г-н Янакиев сте прочели докладната, но искам по-хубаво да погледнете цифрите. Тази учебна година пети клас учат самостоятелно 13 деца маломерна. Шести и седми клас учат маломерна, смесена 2 и 9 деца. В следващата учебна година т. е. 2017-2018г. тези деца, които са били четвърти клас стават пети и са 3 деца. Шести клас ще я направим една маломерна паралелка с 13 деца, а седми клас ще бъдат 2 т. е. тези които са били 6. До сега закона позволява с 10 деца да се сформира, т. е. под всички минимуми и ние в момента имаме такава сформирана при тях 10 деца в първи клас с решение на Общинския съвет под всякакви нормативи. Сега обаче с тези 5 деца, 3 в пети клас т.е. говоря за следващата учебна година и 2 в седми клас как ще сформираме с решение на Общинския съвет за 5 деца паралелка.
Хр. Бардуков: Имам само една молба извинявайте, че ви прекъсвам на мен лично молбата ми към всички е да се води разговора в такава насока за мен е много важно родителите да са наясно за какво става въпрос, понеже достатъчно манипулации се изговориха в с. Крушевец едва ли не, че мисията на Община Созопол и Общински съвет е масово да закрием образованието и затова, ако можем да не говорим един през друг, а да се изслушваме. Това е молба към всички .
К. Стоянова: Как да го направим законово с 5 деца?
Т. Янакиев: Аз ви предлагам хубавичко да гледате тенденциите обаче. Тенденциите са, че има деца. Детската градина е пълна.
К. Стоянова: Какво пречи на Общинския съвет, ако за тази и следващата учебна година не можем да сформираме паралелки какво пречи в следващите учебни години, ако дойдат външни деца, ако останат деца, ако се родят да се вземе решение училището отново да стане основно. Аз не виждам какъв е проблема.
Т. Янакиев: Вие сигурни ли сте примерно, че от следващата година тези, които са две деца ако дойдат външни деца няма да станат десет?
К.Стоянова: Ако.Точно така.
П. Рейзи: Как ще започне учебната година, ако останат 5 деца г-н Янакиев?
Т. Янакиев: Както е било досега. Досега така сте карали.
П. Рейзи: Как е било досега? Как сме карали?
Т. Янакиев: Пети клас са били 13 дефакто четвърти клас. Само проблема ви в момента ще бъде пети клас. Шести клас са били досега две. Как сте карали досега шести клас с две?
П. Рейзи: В шести клас 2 деца, обаче отиват в пети, където са 13 и стават 15. Можем да смесим максимално две паралелки.
Т. Янакиев: Ами смесете ги.
П. Рейзи: Кои?
Т. Янакиев: Къде закона казва, че трябва да го закрием, ако са примерно шест деца или седем?
П. Рейзи: Къде ще учат? В пети клас са трима, в седми клас са двама.
Т. Янакиев: Досега как бяха?
Кр. Германова: Били са 2 деца от шести и 9 от седми. Това са единадесет деца. Над 10 деца.
Т. Янакиев: За мен това нещо трябва да се преразгледа и то много сериозно. Ако трябва отложете докладната да се съберем с родителите.
П. Рейзи: Няма за какво да я отлагаме докладната г-н Янакиев. За догодина имаме 5 деца, от които 3 са в пети клас, а 2 са в седми клас.
Т. Янакиев: Вие виждате настоящото състояние. Може утре някой да запише примерно две деца в училище и ще станат 7 или 8.
П. Рейзи: Пак не може. Минимума е 10. А защо не виждате варианта, ако останат пет какво правим тогава. Аз питах тези родители какъв им е на тях проблема, когато бяха при мен децата им да пътуват с транспорт поет от Общината. Нашите деца в Созопол пътуват да учат в Бургас. При положение, че ние Общината сме предоставили транспорта, защитили сме казуса за тези 5 деца и съответно за другите 13, които са в шести клас аз не виждам къде е проблема тази година да е начално, догодина да стане основно. Мотива, че ако го направим ще се затвори училището пак трябва да мине през вас г-да общински съветници. Нали сме тук в момента и го коментираме. Родителите са тук и слушат. Радвам се,че са дошли. Много подробно им обясних какъв е казуса за спиране на основното образование. За мен е много несериозно,ако някой си е позволил някога и някъде да каже, че училището ще бъде закрито. Нашата идея е все пак децата да получават някакво нормално образование. С тези слети паралелки не мога да си обясня как ще учат в един клас пети и седми. Хората от село Крушевец не могат да разберат, какво ние им предлагаме, а ние им предлагаме по-доброто. Да отидат децата в едни нормални паралелки, да се изучават нормално. Оттук нататук пътуването предстои пред всички. Ако искаш наистина да имаш образовани деца по-добре е да пътуват до Созопол, до Зидарово, но да си учат с нормалния клас, да си провеждат нормалните обучения, защото за мен всичко това е хабене на пари и никава работа свършена насреща.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли общинските съветници? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-жо Германова аз предлагам все пак да чуем присъстващите представители на с. Крушевец, Кмета.
Кр. Германова: На кмета на с. Крушевец ще му дам думата, а относно присъстващите има си процедура в правилника, не са се записали.
Т. Дамянов: Моето мнение е като Община да издържим няколко години, да поддържаме този процес на обучение и на сливане. Образованието и преди така се е е водило със слети паралелки.
Кр. Германова: Г-н Дамянов вашето изказване навежда на това, че Общинския съвет и Общината мислят за лошото, некачествено образование. Никой от нас не е казал, че сме затова да бъдат закривани училища, да бъдат прекратявани учебни паралелки. В момента следваме закона и се опитваме да дадем възможност както каза Кмета за по-добро образование на тези деца. Така, че не навеждайте с вашите думи мнения от наша страна. Имате думата г-жо Лулева.
Св. Лулева: Г-н Дамянов искам да ви кажа следното: седми клас знаете много добре, че на децата им предстоят матури. Как според вас при това смесено образование, в тези паралелки тези деца ще издържат матурите, за да могат да кандидатстват и да продължат своето образование в техникуми и в по-добри училища в Бургас или където и да било другаде. Вие сам, ако имате две деца едното да е в пети, другото да е в седми бихте ли искали детето, което е в седми клас да не получи нищо като образование и да не може да продължи да учи. Кажете ми го, ако смятате че това е правилно. Как се преподава на пети и на седми клас едновременно?
Т. Дамянов: Това е все едно на частни уроци да ходи, на индивидуално обучение. На двама човека един учител да им преподава ще ги направи факири. Как няма да си вземат матурите.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли? Г-н Бардуков.
Хр. Бардуков: Аз държа да отбележа няколко факта. Родителите основното им притеснение, което е с пътуването на мен ми е ясно, защото като външни деца притесняват се от малтретиране на местните и т.н. това е вече отговорност според мен вече на училищния състав, който да контролира дисциплината, в което и училище ще се извозват. Това, че било все едно частен учител да ти обучава децата г-н Дамянов е несериозно, защото дори и в училища с несмесено образование, като питаш децата кой е Левски ти казват пастора на църквата. Основната ми идея родителите и Кмета на селото да разберат защо се предприема тази стъпка, че закона не ни позволява. Защото тръгвайки си от тук казвайки, че се закрива училището дори няма да се обясни, че се намаля и се сменя статута му на начално от основно. Да бъде ясна причината защо се прави това и когато идват и присъстват кметовете е хубаво да предупреждават какъв е правилника. Второто, което е един учител не можа ли да дойде тук и да защити интереса на училището?
Кр. Германова: Има ли някой друг от колегите, който да иска да се изкаже. Кмета на Крушевец.
Ив. Иванов: Жалко е, че ще се затвори училището. Ще ви кажа защо. Ще се затвори така или иначе и това е първата стъпка, защото доста от родителите живеят единият е от Равадиново, единият е от Панчарево, единият е от Ясна поляна. Те ще се трупат там, където има училища и до четвърти клас, които останат ще намалеят драстично. Така или иначе намалеят ли ще се затвори и началното.
П. Рейзи: Коментара на кмета мен ме учудва като Кмет на Общината, за първи път чувам от него, че с намалянето броя на учениците то ще бъде затворено. Детската градина сам казахте, че е пълна. Говоря за предучилищното, не говоря за основното. Догодина, като има много деца аз пак ще вкарам докладна и пак ще гласуваме да бъде основно. Още февруари.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси или коментари колеги? Няма. Уважаеми колеги ще ви моля да гласувате предложението по така направената докладна.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ГЕНО ПУХОВ За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Против
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Против
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ХРИСТО БАРДУКОВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 10
Против: 5
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 746

1.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол дава съгласие Кметът на Община Созопол да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване на Основно училище „ Пейо Яворов”- с.Крушевец в начално училище считано от 15.09.2017 г. в срок до 31.05.2017 г.

Хр. Бардуков: За да бъда категорично ясен аз гласувах ЗА, защото такъв е закона, а когато някой не е наясно може да го провери. Щом не може да се оформи една паралелка, която да има 10 деца и да бъде дофинансирана от Общината изхода е само този. На следващият път когато се наложи да се възстанови началното образование пак ще гласувам ЗА.
Т. Дамянов: Аз гласувах Против. Считам, че аргументите на Кмета на Крушевец са правилни. В смисъл, че като има училище основно то привлича хора, а като няма те напускат селото и то се обезлюдява.

Кр.Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...