:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №25/ 31.05.2017г.


ПРОТОКОЛ № 25

На 31.05.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Катя Стоянова – Зам.-кмет на Община Созопол, Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жи Зам.-Кметове, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват петнадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Колеги имате думата за въпроси към кмета. Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете имам два въпроса. Първия ми въпрос е канализацията, която беше изграждана, южен склон полуостров Буджака включен ли е в нея и втория ми въпрос е на ул. „Вятърна мелница“ в Стария град в Созопол преди около двайсетина дни да речем имаше някакво мероприятие, авария най-вероятно ВиК, вие знаете много добре. Приключиха там ремонтните работи, които бяха и оттогава може би вече станаха десетина дни настилката не е положена. Искам да попитам кога ще стане това?
П. Рейзи: Настилката всеки момент общината ще я положи. Вчера говорихме с Ангел Явахчов, имаше малък недостиг на павета, уточнихме и тези неща, поръчани са. Очакваме до края на тази седмица, средата на другата казуса да приключи. По отношение на южния скат на Буджака една част от нея, защото там се появява едно място между края на къщата на бившата главна архитектка Карабаджакова и долу до далян Чайка там няма канализация, говоря в улицата. След далян Чайка има канализация. Тя почва някъде от къщите на бившия министър Валентин Василев и се влючва в градската част. Имахме проект, за да направим и този участък, но понеже точно на самия далян Чайка трябва да се направи помпена станция, обжалваха я и в момента още е висящо положението с това обжалване и затова този участък е без канализация в улицата. Там доста от хората са със септични ями. Осъществяваме проверки и контрол. Даже сега от 1-ви пак започваме да го правим това нещо. Опитваме се максимално да оберем водите да минават през пречиствателната станция.
Т. Янакиев: Благодаря Ви. Значи да разбираме, че вие сте задействали един вид процедура по влючване на тези имоти, които не са все още включени за затваряне на ринга, на пръстена един вид.
П. Рейзи: Точно така, да. Там е проблема в момента, че нашата идея беше да опитаме да кандидатстваме по някоя програма, по-точно към Министерството на екологията. Вие знаете, че там се смени цялата система на кандидатстване във връзка с тази Асоциация, която направихме през ВиК-тата и в момента общините вече нямат право да кандидатстват по тези проекти. По тези проекти ще кандидатства Асоциацията и там ще е вече битката в самата Асоциация на коя община е крайно наложащо и на коя не и може би, казвам може би в един момент ще се наложи тази канализация да я правим с общински пари. Може би на няколко пъти или на един път, защото имаме много по-важни неща, които трябва да се направят в общината. Примерно питейния водопровод на гр.Черноморец, което ни е много важен момент. Пак казвам ще се опитаме да го направим, важно е защото така затваряме целия кръг и оттам нататък имаме основание да искаме от хората всички да се включат вътре. Благодаря.
Т. Янакиев: И аз Ви благодаря за отговора.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси колеги? Няма. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Имате ли някакви коментари или допълнения по дневния ред? Няма. Колеги ще ви моля да гласувате дневния ред като цяло.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 747

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 446/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
2. Докладна записка с вх. №454/ 16.05.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „За по-добра работна среда в ЦОП, гр. Созопол“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020г.
3. Докладна записка с вх. №456/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „ „Образование „ при община Созопол.
4. Докладна записка с вх. №457/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
5. Докладна записка с вх. №470/ 18.05.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение на Община Созопол по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №340/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.84 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
7. Докладна записка с вх. №341/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.382 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
8. Докладна записка с вх. №342/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.320 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
9. Докладна записка с вх. №343/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.277 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
10. Докладна записка с вх. №344/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.284 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
11. Докладна записка с вх. №345/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.339 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
12. Докладна записка с вх. №346/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.375 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
13. Докладна записка с вх. №347/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.388 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №359/ 04.05.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Включване на поземлен имот за отдаване под наем по реда на чл.14 от ЗОС в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”
15. Докладна записка с вх. №362/ 09.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
16. Докладна записка с вх. №442/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в гр.Созопол, представляващ земя с идентификатор 67800.501.275 и сгради 67800.501.275.1, и 67800.501.275.2 държавна собственост;
17. Докладна записка с вх. №444/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.501.577 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като културен и туристически център.
18. Докладна записка с вх. №445/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построените в него сгради с идентификатор 67800.502.280.4, и 67800.502.280.2 на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
19. Докладна записка с вх. №463/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. №464/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ X-465, кв.27 по плана на с.Индже Войвода, община Созопол.
21. Докладна записка с вх. №465/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
22. Докладна записка с вх. №466/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
23. Докладна записка с вх. №467/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
24. Докладна записка с вх. №490/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.131, с.Росен, община Созопол, с площ 688 кв.м., идентичен с УПИ XI-194, кв.9 по плана на с.Росен.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
25. Докладна записка с вх. №385/ 11.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.401, земеделска земя, местност „Ачмалъци”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на еднофамилни къщи.
26. Докладна записка с вх. №443/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
27. Докладна записка с вх. №473/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63029.124.160, земеделска земя, местност „Ирлиза”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на сгради за курортни и жилищни нужди и трафопост.
28. Докладна записка с вх. №474/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.76, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
29. Докладна записка с вх. №475/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.61.106, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
30. Докладна записка с вх. №491/ 22.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от о.т.5 до о.т.4, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол.

Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и петото редовно заседание. На 29.05.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха членовете Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Тодор Чакъров и Гено Пухов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. № 446/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
По време на комисията бе представен Констативен акт, с който се удостоверява, че в законния срок до 17:15ч. на 25.04.2017 г. т. е последния работен ден преди самото заседание на комисията не са постъпили предложения, жалби, възражения или др. по проекта, за което след обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването: За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма - комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция – В чл. 19б в думите „а за периода от 1 юни до 30 септември“ отпада буквата „а“. В чл. 19з т.2 отпада, като т. 3 става т. 2, т. 4 става т. 3, т. 5 става т. 4, т. 6 става т. 5. Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Ужважаеми г-н Кмете, както вече изразих своето мнение на проведеното събрание с гражданството на Созопол имам някои предубеждения относно това, което правим и вие тогава ми казахте, че ще намерите решение за някои от опасенията, които изказах тогава. Едно от тях е следното: хипотеза влизаме в Стария град с бариера поставена е вече, тръгваме да излизаме от Стария град нещо ни се налага било на работа както ходя, било ако трябва да си заведа детето на лекар. При връщането да речем системата е отчела , че паркоместата са пълни и бариерата не се вдига. Как действаме тогава?
П.Рейзи: Няма формула бариерата да не се вдигне.
Т. Янакиев: Казахте, че ако се напълни града има определени места, които са заложени в системата. Даже казахте, че няколкостотин – сто ли двеста които ще се пуснат отгоре върху капацитета. Когато се затворят хипотетично тези места как ще реагира тази система? Ще мога ли изобщо да вляза в града?
П. Рейзи: Няма проблем влизате вътре, обикаляте и като няма място си отивате. Обяснявам. Когато отидете в един паркинг, които има бариера и няма присъствие на жива ръка, която да вдига и сваля бариерата вие отивате, понеже ние българите сме Тома Неверни отивате показва ви, че няма места, обаче си казвате аз ще си намеря, както Вие току що казвате взимате си билет влизате вътре и почвате да обикаляте, няма място отивате на бариерата връщате билета и излизате. Същата система е и тук.
Т. Янакиев: Ясно. Разбрах. Това е първото ми питане. Следващия ми въпрос е относно глобите, които ще бъдат налагани. В Наредбата са формулирани примерно глоби да речем от 50 до 150 лв. или пък 300лв. или пък до 200лв. Кой определя и как тези глоби да бъдат налагани, защото никъде не видях нормативен акт, който да казва примерно при първо нарушение от еди какъв си вид се налага глоба от 50лв. или минимална. При второ нарушение от този вид се налага глоба да речем от 100лв. Разбирате ми мисълта, нали? Това нещо също ме притеснява.
П. Рейзи: Принципно глобите, които се налагат се налагат от Кмета на Общината. Пишат се актовете, те идват при мен и аз на базата на това даденото лице имало ли е други нарушения, какво е самото нарушение, как е протекло като нарушение съответно определяме и неговата глоба. Тя е предвидена в определен размер от до, но Кмета определя колко да бъде и как да бъде. Това е с нашите глоби в момента, които са по всички наши наредби. Нека и г-жа Чампарова да обясни.
Б. Чампарова: По принцип в Закона за административните нарушения и наказания е уредено как започва такова административно производство. Това, че глобата е в някакъв нормативен акт на Общината това показва нейния размер, но дали ще се преценя маловажност или повторност там се прилага вече Закона за административните нарушения и наказания.
Г. Геогиева: И там преценяме и предлагаме вече глобите.
Т. Янакиев: Ясно, значи не ги преценява Кмета, а вие му ги предлагате. Защото иначе решението ще е субективно. Третия ми въпрос е пак това, което говорихме с вас г-н Кмете още октомври месец, когато ние подкрепихме първоначалния вариант на наредбата, макар че не си спомням имаше ли мотиви в нея, нямаше ли. Вие казахте тогава февруари, март ще се замери града ще се видят свободните места, тогава говорихме за изчистването на тези прословути колчета, за разните там всички такива неща, релси, щори ли каквото са забивали там гражданите, всеки да си пази по някакъв начин нещото това нещо трябваше да го изчистим и така щяха да се отворят много повече свободни места и паркирането щеше да бъде много по-свободно. Какво правим по този въпрос?
П. Рейзи: Служителите са минали из града, някъде са ги премахнали колчетата, някъде са ги оставили. Има доста от колчетата, които са поставени не толкова за паркиране, а повече заради еркерите на къщите. Имате право г-н Янакиев в това, че може би трябваше малко по-рано да го задействаме, но в крайна сметка аз мисля че това, което ще направим и ще заработи все някога трябва да се направи г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Да, безпорно. Аз не казвам, че не е така.
П. Рейзи: С моите служители вчера на оперативката коментирахме. Надяваме се до към 20 юни да зафункционира това нещо. Аз пак казвам сигурен съм, че ще дойде момент „тапа“. Ние без бариерата правим „тапа“, а пък с бариера няма как, но хубавото на това съоръжение е, че то се контролира от нас. Можем за даден период например било излизането само да го оставим отворено. Трябва да се пробва. Аз съм сигурен, че ще има недоволни, че ще има напрежение, но трябва да го направим. Били сме по други места по света и виждаме, че няма как такива уникални старинни градове достъпа в тях да е напълно свободен. Трябва да има някакъв ред, трябва да има някаква подреденост. Нашите коли станаха много вече. Аз винаги съм казвал стария град в Созопол е „жив“ град. Сигурен съм, че ще има неща които ще ги оправяме в движение, ще ги коментираме в движение. Ще го направим заедно и ще видите, че ще се случат нещата.
Т. Янакиев: Аз г-н Кмете казах ви и миналия път, че подкрепям инциативата, защото наистина трябва да има ред, но искам да разберете моите опасения,че ние сме много закъснели. Днес е 31 май. Ние си говорим още за поставяне на бариерата. Второ там, където ще поставите бариерата казаха ми го много граждани , професионални шофьори също, ок може би наистина това е мястото, няма друго, но не трябваше ли да изчистите по някакъв начин паркинга , който е там на морското пред него, за да може да стане обръщалото. Защото в един момент, вие сам виждате, че сега когато още не е сезон стават задръствания там. Друго нещо което е, едно питане е давано ли е и как ще се дава примерно платени места на хора от Созопол или не на хора от Созопол? По колко бройки ще могат да бъдат? Защото аз чувам едни слухове, дано да не са верни, че имало възможност един човек, примерно една къща да си вземе 5-6-7 места, да си ги плати. Може и 10. Може ли да се случи това нещо?
П. Рейзи: Защо да не може да се случи. Ние имаме паркинг горе, който е общ. Той иска да купи в него 5 места. Купува ги. Затова има някакъв срок, в който всеки трябва да отиде да си купи. Как да ги ограничим с по едно място?
Т. Янакиев: Това не е правилно.
П. Рейзи: Това го мислите Вие, г-н Янакиев, но аз мисля че е правилно. Защото повечето от хората не искат да си платят местата и се надяват, че и тази година ще си нареждат отпред столовете, шишетата. Нека да тръгнат нещата, времето ще го покаже. Може би това ще е също един недостатък, както казваш ти в момента. Аз ползвам едно място пред вкъщи, отидох, платих си го, маркираха ми го. Който има хотел, не си е направил на времето паркоместата и сега му се отдава възможност да купи 3 места, ами да ги купи.
Т. Янакиев: А тези хора, които са покрай хотела и които примерно не дават на туристи, като вас да речем и искат да си закупят място?
П. Рейзи: Аз съм си закупил паркомястото пред моят дом.
Т. Янакиев: Дори и да не искат да си го закупят. Решават да спрат, дори да не спрат пред къщата си. Къде ще спрат? Ето аз примерно сега ви казвам колко места имате на паркинга до Галерията?
П. Рейзи: Около 60 места.
Т. Янакиев: Мога ли да ги закупя всичките?
П. Рейзи: Можете, да.
Т. Янакиев: И с това ще направя бизнес.
П. Рейзи: Как ще направите бизнес с това нещо?
Т. Янакиев: Ами примерно паркомястото ти излиза 6 лв. ще го давам после по 12лв.
П.Рейзи: Кой ще Ви разреши да го давате г-н Янакиев?
Т. Янакиев: Или тогава само на моята кола или на моите приятели. Трябваше в Наредбата да ограничите до колко места, защото стария град е ограничен.
П. Рейзи: Защо да ограничаваме?
Т. Янакиев: Трябва да има някакво ограничение. Както сте дали един служебен абонамент да има право, там една карта с едно място по същия начин трябваше да процедирате за жителите, които живеят в град Созопол или пък две места, или пък три. Хайде кажете някакъв лимит.
П.Рейзи: Времето ще покаже. Нека да започнат нещата, след сезона ще си говорим.
Т. Янакиев: Може и вие да сте прав.
Кр. Германова: Г-н Чакъров имате думата.
Т. Чакъров: Понеже г-н Янакиев говори за местата кой колко купува и колко не купува. Изказвам собствено мнение, защото го правя две години подред. Имам пред хотела две места. Миналата година започнах да ги закупувам, защото аз нямам никакво право над тях. Може да спре всеки който си иска и когато си иска, защото това е път, има възможност за паркиране. От миналата година започнах да ги купувам. Разчертаха. Предимството е, че ти си първия човек пред вас щом е, ако искаш може да купиш. Когато има паркомясто пред вас и ти не го купиш другия до теб или някъде другаде може да го купи, когато има паркомясто, както правя аз със следващите две паркоместа, които не ги купуват. Има паркоместа и аз отивам и си плащам. Това значи ли, че тези хора,които живеят в тази къща, кооперация която е да ми кажат ти защо купуваш пред нас. Има свободни паркоместа и аз ги купувам. Като искат да спират без да плащат да си търсят места и да спират. И мисля, че точно това е правилния начин. Има си Наредба, която казва до 15 май да си подадеш молбата. След като не си подаваш молбата и искаш да спираш без да плащаш ще си търсиш място. Както важи за новия град аз съм „за“ със двете ръце да важи за стария град, както и ще важи. Това е моето мнение и моята практика го показва. Вие искате без да плащате г-н Янакиев да влезете в стария град и да паркирате пред вас, а пред вас примерно има паркомясто.
Т. Янакиев: Г-н Чакъров, Вие персонално казвате аз къде искам да паркирам и ще ви кажа, че аз не паркирам пред нас, защото нямам място. Мен не ме гледайте. Второ аз нямам хотел и също не ме гледайте за тази работа. Аз ви говоря за много други хора, защото ако някой тръгне като вас да плаща второ, трето, четвърто и пред другите и пред другите... Има хора с възможности.
П. Рейзи: Г-н Янакиев срока е до 15 май. Оттам нататък не се продават повече.
Т. Янакиев: Г-н Кмете трябва да има някакъв лимит, защото г-н Чакъров както примерно има двадесет стаи в своя хотел може да реши да купи двадесет паркоместа. Аз ви питам, когато стария град е ограничен, новия град не е ограничен, няма бариера...
П. Рейзи: Тази бариера е само проформа.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари има ли колеги? Г-н Пухов имате думата.
Г. Пухов: По същия начин аз като мине срока, като си обявиш че искаш да си купиш мястото първо го дават на човека, който го е купил пред тях. Ако искаш допълнителни места ти обяваваш, че искаш допълнителни места. Както идват пред нас и казват на Магарешкия площад има две места, искаш ли ги? Те вече няма да са пред нас,а ще са някъде другаде. Аз плащам места, за да съм сигурен че като дойде моя турист ще има къде да спре. Свободни места има. Обявени са 100 места в стария град примерно, закупени са 60. Другите 40 стоят. Може да е на някоя друга улица. Идвам и си търся това място, което съм платил независмо къде е.
Кр. Германова: В крайна сметка на никой от стария град не е ограничено правото да си закупи паркомясто. Има срок, в който всеки да си подаде заявление за паркомясто. Като си подаде заявление за пред вкъщи е нормално да се даде на него г-н Янакиев.
Т.Янакиев: Въпроса ми беше за ограничение.
Кр. Германова: Търсим вариант да събираме приходи. Вие сте групата, която сте категорично против това да се продава каквото и да е. Ето има в момента предложения, защото могат да се съберат доста приходи. Защо трябва да се отказваме от една възможност при положение, че както каза г-н Гено Пухов има 4 паркоместа, към които никой не е проявил интерес, хората които живеят до тези места, защо да не бъдат продадени, защо да не бъдат внесени в Общината?
Т. Янакиев: Защото може да нямат възможност да проявят този интерес. Защото едно място струва 300-400 лв.
Кр. Германова: Ще струва, защото се взема с цел търговия.
Т. Янакиев: Ако тръгнем всичко да пречупваме през призмата за приходи за тази дейност няма да се случат нещата като хората, но едно нещо сте прав г-н Кмете е че може би трябва да се опита първо. Не приемам аргумента на г-н Чакъров.
П. Рейзи: Самия аз в момента ви казвам, че съм сигурен, че с това начинание ще съберем доста негативи, защото в крайна сметка променяме статуквото на живот в стария град. Толкова години е било така, сега трябва да го променим. Ако искате ние всички заедно да го променим го правим, ако не искате ние сме решили с моята група общински съветници ще го подкрепим и ще вървим напред. Аз разбирам, че вие изказвате мнението на част от гражданите, които по един или друг начин са правили коментари пред вас, правили са коментари с вас. Вие г-н Янакиев вашето лично мнение го казахте, Вие сте „за“, но когато имате въпроси от гражданите нормално е да ги поставяте, по същия начин и другите общински съветници. Това е.
Кр. Германова: Други въпроси или коментари колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Г-н Янакиев говорите за моите аргументи и не ги приемате. Кажете ми каква е разликата между човекът, който живее в стария град и човекът, който вижее в новия град, който не дава на квартира, ноима един или два автомобила и спира пред вкъщи. Каква е рзликата? Този, който иска да си спира пред вкъщи и там е паркомясто , но когато я няма колата някой друг ще спре какво правим тогава? И в новия град е по същия начин. Когато няма определено паркомясто и не е закупено, някой друг ще мине и ще спре там. Каква е разликата между новия и стария град, когато не е купено паркомясто? И какво значи има възможности и няма възможности? Като няма възможности слагаш шишета, колчета, столове, тръби и т. н. Защо моите аргументи не ги приемате, а вашите аргументи ги приемате.
Т. Янакиев: Защото са си мои първо. Логичен въпрос и логичен отговор. Аз казах, че може и да не съм прав.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари. Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Моят въпрос е за жителите на стария град и за собствениците на имоти за издаването на магнитните карти ще има ли такса?
П. Рейзи: 10лв. ще струва картата г-н Дамянов. Еднократно плащане.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари? Имате думата г-н Кмете.
П. Рейзи: Моля да бъде направена поправка на техническа грешка в решението. Вместо Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол да се запише и чете Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
Аз се радвам, че го има дебата между общинските съветници, но разберете. Повтарям се. Нека да тръгне сезона, нека да тръгнат нещата. Ще видите колко неща ще се поправят в движение. В крайна сметка затова и поръчваме допълнителните полицаи, ако трябва тази година ще насочим в стария град постоянно да има две двойки полицаи, които да да обикалят и да подреждат паркиране и т.н. Времето ще го покаже. Това е началото на нещо, което всички ние го искаме, а то е паркинговата система в целия град.
Кр. Германова: Благодаря ви г-н Кмете. Други въпроси или коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение докладна записка с вх. № 446, а именно Приемане на промени в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол, ведно с предложените корекции на комисията и поправката в наименованието на наредбата в решението.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 3
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 748

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол:

В Глава първа, Общи положения
Чл.2. /(изм. С реш.№748/ 31.05.2017г.) За правилното организиране на движението по общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, на територията на град Созопол се въвежда „Синя зона”, зона за неограничено почасово платено паркиране /НППП/ и частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват – обозначени със съответните знаци за начало и край, в дясно, успоредно, по посока на движението.
В Глава трета . Особени режими на паркиране

Раздел I
Режим на платено паркиране на МПС – „Служебен абонамент”
Чл.15а.
/2/(изм. С реш.№748/ 31.05.2017г.) Режим на платен „Служебен абонамент” се допуска за лица, които обслужват или зареждат със стока търговски обекти намиращи се на територията на стар град се използват електронни карти, за които се заплаща цена в размер на 100лв.без включен ДДС на месец за едно МПС.
/4/ /(изм. С реш.№748/ 31.05.2017г.) Лицата по ал.2 имат право на една карта за паркиране на едно МПС, посочено от тях в заявлението им. Условията и реда , както и часовите интервали за доставки и зареждане се определят с ежегодни решения на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на Община Созопол.

Раздел V( нов, с реш. № 748/ 31.05.2017г.)
Частично ограничаване на достъпа на МПС в старата част на град Созопол-Архитектурен резерват

Чл.19а Частично се ограничава достъпа на МПС в старата част на град Созопол чрез въвеждане на система за достъп чрез магнитна карта.
Чл.19б Въвежда се режим на паркиране по чл.19а, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 07:00 часа до 24:00 часа за периода от 1 юни до 30 септември.
Чл.19в Магнитната карта за достъп в стария град се издават в срок до 15 работни дни, след подаване на заявление по образец до Кмета на Община Созопол и представяне на необходимите документи, при спазване на изискванията, предвидени в настоящата Наредба.
Чл.19г Подадените заявления за издаване на магнитна карта се разглеждат от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
Чл.19д Магнитните карти се издават, активират, анулират и контролират от Кмета на Община Созопол или определени от него длъжностни лица.
Чл. 19е Забранява се предоставянето на издадената магнитна карта по ал.19в на други лица.
Чл.19ж Лицата заплатили служебен абонамент по реда на чл.15а ползват получените карти за достъп за периода, през който са заплатили. След изтичане на заплатения период картата се деактивира.
Чл.19з Регламентира се достъпа на МПС и престоя в старата част на гр.Созопол с изграждането на Контролно пропускателен пункт /КПП/ с електронна бариера на изхода на ул.“Н. Вапцаров“ / ул.„Крайбрежна, с използване на автоматизирана система за контрол на достъпа и таксуване.
1.Туристите, посещаващи стария град и ползващи квартири в него ще разполагат с бар код билет, с отбелязан час на влизане.
2.На изхода е монтирано изходното устройство, на което се проверява билета с бар код и ако излизат преди изтичането на 2часа бариерата се вдига автоматично, при проверката, ако бъде установено превишаване на времето за престои се заплаща дължимата сума в станция-каса и билета бар код се поставя отново в проверяващото устройство и бариерата се вдига.
3.Бариерата работи с ограничителен достъп от 07:00часа до 24:00часа, за периода от 24:00часа до 07:00часа достъпа в стар град е неограничен;
4.С неограничен режим на достъп от 24 часа в денонощието са специализирани МПС на МО, МВР, СМП и ПАБ и др.специализирани държавни институции и агенции ;
5.Неограничен режим на достъп с ВИП магнитни карти притежават служебните МПС на Кметове, кметски наместници, общински съветници, съдебна власт, законодателна власт и изпълнителна – централна и областни администрации.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на г-жа Пенка Щерионова. Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и петото редовно заседание. На 29.05.2017г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Георги Пинелов и Неделчо Неделчев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова- Зам.-кмет на Община Созопол, Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №454/ 16.05.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „За по-добра работна среда в ЦОП, гр. Созопол“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Колко процента от този проект ще бъде финансиран?
П. Чапевова: 100%.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари? Г-н Кмете.
П. Рейзи: Само да му отговоря на г-н Дамянов, че когато не пишем процент, който трябва да се финасира от Общината това означава 100%. Ако не сте го разбрали досега хубаво е да го знаете.
Кр. Германова: Благодаря ви г-н Кмете. Други въпроси и коментари по докладната? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 749

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „За по-добра работна среда в ЦОП, гр. Созопол“ по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020г.
2.Декларира, че услугата „ЦОП, гр. Созопол“ ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР.
3.Декларира, че предназначението на сградата, обект на интервенция по проект „За по-добра работна среда в ЦОП, гр. Созопол“, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години от датата на приключване дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР.
4.Поема ангажимент, че до втория краен срок (03.11.2017г.) ще представи проектно предложение за услугата, предвидена да бъде разширена съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №456/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Допълнение в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/ 2017 година, Функция „ „Образование „ при община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 750

Общински съвет Созопол утвърждава допълнение в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016/2017 учебна година на Функция „Образование „ , както следва:
ОУ ”Христо Ботев”- с.Росен
Златинка Колева Костова-счетоводител
Маршрут: Бургас- Росен - Бургас

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №457/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги това е актуалицазия на бюджета. Следваме процедурата. Имате ли въпроси и коментари по докладната записка преди да влезем в процедура на гласуване. Имате думата г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважеми г-н Кмете предварително се извинявам, че тъй като отсъствах от комисията по уважителни причини бихте ли казали какво се случва, че прехвърляме тези 4 400 000лв. към новия проект от автогарата към енергоспестяващото осветление. Разбирам, че това е енергоспестяване за цялата община. Нали? Не само за гр. Созопол.
П. Рейзи: Точно така.
Т. Янакиев: В момента правим прехвъпляне на пари. Реално погледнато е така и според мен по-редно да се представят план-сметки, разчети на базата натози проект, който ще се изгражда за това осветление. Ние откъде да знаем, че това осветление ще струва 4 400 000 лв., а не 3 400 000 примерно? На общинските съветници се поднася информация, която не е пълна погледнато реално. Пак казвам, извинявам се защото отсъствах на комисията и може да сте я представили тази информация. Не можем да се справим с автогарата ли? Какво се случва? Разяснете. Благодаря.
П. Рейзи: Първо не прехвърляме никакви пари. По бюджет бяхме заложили автогарата. В момента стойността на автогарата е много висока и не можем да видим приходите от нея. Идеята е, когато направим тази инвестиция в тази автогара тя да се самоиздържа във времето сама, защото все пак това са пари от заем и точно затова в един момент преценихме, че е много по-добре да наблегнем на осветлението в цялата община, защото там направените доклади, изследвания, разходи които имаме по осветлението в момента в общината показват, че при поставянето на това осветление ние ще направим една икономия от порядъка между до 50-60% от разходите на месец плюс това, че в следващите 5 години, след като го направим фирмата си носи своя ангажимент за подръжката и ние няма да правим никакви разходи, а в момента за подръжка на осветлението за цялата община на година харчим някъде около 150-160 000лв. С две думи тези 150-160 000лв. в следващите пет години ще ни дойдат също икономия плюс 50-то % се получава една стойност, която реално сама ще си издържа разходите по парите, който ще бъдат изхарчени за този проект. И точно в тази посока, след като проведох отново разговори с банката, защото в крайна сметка ние в банката сме заявили, че ще правим автогарата и освелението. Ние сме предложили няколко варианта. Проведох разговор с тях и им казах, че за мен е по-добрия вариант да направим осветлението и разбира се също така в разговорите им казах, че другият проект който според мен ще направим ще бъде поликлиниката. Те отговориха, че са съгласни да се работи в тази посока. В бюджета сме заложили изграждането на автогарата и е нормално в момента да ви представя промяната на средствата от едното перо да отидат в другото. По отношение на автогарата излязоха доста непредвидени неща, включително и това в момента че трябва да се видят силовите кабели, които минават там трябва да се свалят под земята, за да можем да освободим терена и мисля, че няма да успеем до края на годината дори и да я започнем и в тази посока преценихме, че е по-добре да вървим в посока с осветлението, да можем до края на годината да го направим и да получим ефекта от това, което ще направим. По отношение на стойността пак ви казах ние имаме направени много сериозни анализи и доклади, които бяхме поръчали на външни фирми да ни ги направят. Още преди да започнем ние го имахме този доклад. От него имаме информацията, която показа за икономията, която ще очакваме. Така, че стойността, която сме дали имаше две възможности. Едната възможност да бъде с около 300-400 000лв. по-ниска, но след като направихме анализите стигнахме до заключението, че е по-добър варианта с 300-400 000лв. по-скъпо, защото там, в тази стойност влиза самата програма и самият пулт за управление на осветлението,което е бъдещето, което във времето ще може да се надгражда и ако сега не го направим, ще дойде време пак ще се дават пари да се направи. Самото управление и самата програма ще ни донесе още едни 15-20% икономия, която иконимия мисля че спокойно ще покрие разхода от тези 300-400 000лв. Затова предпочетохме по-скъпия вариант, защото в крайна сметка аз мисля, че правим нещо, което трябва да бъде с хоризонт поне 20-30 години. За последните 20-30 години в града са сменяни частично лампи, но не е правен никога този цялостен ремонт. В този пулт, за който ви говоря ще имаме възможност в тъмната час на денонощието да намалим осветлението, когато примерно се знае че хората спят между примерно 2.30 и 5.30 часа.Това също ще е икономия. Другият много тънък момент е минутата. Всеки ден или намаля или расте с минута в зависимост кой период на годината сме. Сега вече няма да светват някъде лампи в 10.00 часа, разбира се ако не се прави някаква проверка. Всичко ще бъде много строго контролирано. Също имаме места по селата, където няма никакво осветление. Сега ще го направим и него. Ще бъдат пуснати нови кабелни линии. Направили сме едно пълно обследване на цялата община. Така, че аз мисля че това нещо ще е много добро за нашия град и за нашата община, ако успеем разбира се да го направим.
П. Чапевова: Уважаеми общински съветници само искам нещо да добавя към думите на г-н Рейзи. Предполагам знаете, че ние подадохме заявление във фонд Енергийна ефективност, като там 15 % беше съфинансирането от страна на Общината. Сума, която фигура и в момента в капиталовата. След като Управителният съвет заседава получихме отговор, че няма налични средства, но са тръгнали да водят преговори да ни препоръчат с банка, с инвеститор който да направи така наречените ЕСКО договори, но всъщност икономия да няма. И в тази посока докладите за енергийна ефективност бяха още по-детайлно допълнени, пълно обследване на цялата община и това е прогнозната сума. Естествено след обществена поръчка тя ще отиде малко по-надолу и най-важното,че действително ще започнем да реализираме икономия, защото имаме взет кредит. Така, че това е нормалната реакция на пренасочване на средства, като паралелно с това продължава и работата по автогарата и по поликлиниката и по всичките други инфраструктурни проекти, които сме започнали.
Кр. Германова: Други въпрос колеги? Г-н Янакиев имате думата.
Т. Янакиев: Г-н Кмете трябва да ви кажа нещо. Не го приемайте като как да кажа някакво подмазвачество, но аз да бъда общински съветник се учих и от вас най-вече и това го казвам за втори път в тази зала и си спомням как едно време вие изисквахте като Председател на Общинския съвет да бъде представена при всяка една докладна пълна и комплексна документация, обосноваваща влизането на докладната вътре.За дребни неща не сте се заяждали не мога да си изкривя душата. За такива мащабни неща от този вид точно нямахме, но имаше други вие искахте винаги да има комплексно представяне на докладните. Какво имам предвид, ето сега Вие казвате всичко е Ок, всичко ще бъде наред с осветлението. По същия начин говорихте за автогарата. Сега ни казвата с автогарата възникна проблем, който не сме го видели.
П. Рейзи: Там няма проблем г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Вие казвате, че има проблем.
П. Рейзи: Има проблем, че не можем да я започнем тази година. Само ще я започнем след една година и половина. Няма проблем.
Т. Янакиев: Само дето трябва да преместите кабелите. Ок, това е единият проблем. Втория проблем всъщност според мен правилно, когато гледахме тази докладна, когато сте я гледали не само да дойде едно искане от г-н Христов в рамките на 7 реда, че трябва да се направи този обект за 4 400 000 лв., а вие всичките тези доклади, за които говорихте трябваше да ги представите пред общинските съветници. Ето сега вие ми казвате, че 150 000 лв. са разходите за ток за година ли казахте, за месец за подръжка. За подръжка или разходи за ток? Ето аз питам какви са ни разходите за подръжка плюс електричество, които се плащат на година?
П.Рейзи: 150 000 лв. са само за подръжка. Това са разходи за подръжка. Оттам нататък електричеството, което се плаща от него ще икономисаме 50%.
Т. Янакиев: Колко елекричество плащаме на месец? Това нещо можехме да го изясним и на комисиите например.
П. Рейзи: 80 000 лв. плащаме на месец електричество.
Т. Янакиев: Значи ние плащаме 840 000лв на година. Излиза, че тези пари ще ги избием за около 10 години, което е нормален срок на инвестицията. Всички тези работи можеше да се кажат на комисията. Да се донесат тези доклади да се видят.
П. Рейзи: Аз не съм ги дал, защото искам да ми задавате въпроси и да ви отговарям на въпросите. Казвам ви ги сега. Основният ми мотив за спирането на проекта за автогарата, ето тук са моите екипи юристи, финансисти е че не можем да изчислим колко ще ни бъдат приходите от нея. Вие г-н Янакиев сте финансист и много добре знаете, че когато се отива да се прави нещо, което трябва да покрие разхода, който сме направили трябва да се направи някакъв финансов отчет, анализ. Не виждам приходите от тази автогара.
Т. Янакиев: Защо не сте го направили към момента, в който гласувахме към оня момент?
П. Рейзи: Добре, по-правилно ли беше да направим грешката? Аз мисля, че коригирането на нещата в момента е много по-добрия вариант отколкото да ви подведа.
Т. Янакиев: Така е. Прав сте.
П. Рейзи: Каквото и да си говорим в момента, аз мисля че това което правим е правилно.
Кр: Германова: Други въпроси или коментари колеги? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: За настоящата докладна няма да поставям въпрос. Ще изразя мнение, а то е че ние едва ли не всичко свеждаме до приходи, до икономии на средства на Общината, но главното, което е тези пари за какво да ги използваме не се случва. В смисъл един човек, било то гражданин на общината или гост на града му е важно да бъдат хубави улиците, тротоарите, чистотата, озеленяването и т.н. Ние правим някави икономии, но за какво следват те. Парите все не ни достигат за тези основни неща, които са фундамент за едно добро управление. Вие казвате, че не ни подвеждате сега, не виждате приходите от автогарата, които ще се случат. Когато гласувахме тогава за автогарата тогава ги виждахте и казвахте, тя ще се самоиздържа от таксите, които имат и т.н. Ние тогава ви подкрепихме за автогара специално. Увеличихме числото на бюджета. Изтеглихме кредит за това начинание за автогара. Сега изведнъж 4400 000 лв., господа колеги общински съветници, ги пренасочваме така... Това ли е най-важния проблем на общината ни. Има нужда от асвалтиране и на села, има нужда и от ремонти на улици и пътища в град Созопол, в Черноморец и т.н. много са нещата и хората им прави впечатление. Според мен това е една много голяма сума, един голям процент от приходите на общината ни. Това, че ще се избият във времето добре, но после за автогара пак ли ще теглим кредит?
П. Рейзи: Какъв е проблема да изтеглим кредит? И за поликлиниката ще изтеглим кредит и за асвалтиране също. Когато се тегли кредит трябва да се знае откъде ще се върне този кредит. Това, че съм предложил автогарата и сега предлагам осветлението не виждам никаква грешка в това. Грешката беше, ако бяхме го направили и трябваше ние да се самоиздържаме. Ако всички кметове преди мен бяха си свършили работата както съм я свършил аз, сега щяхме да имаме пари и за градинки и за улици и за тротоари и за асвалтиране, а не да вкарваме пари за пречиствателни станции и за всичко друго, което направихме през това време. Не съм съгласен с вас.
Т. Дамянов: Мисля, че неефективно се управляват средствата на общината. Много по-малки общини, с по-малко ресурси се справят по-добре с проблемите ни.
П. Рейзи: Дайте един пример г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Трявна, Шумен.
П. Рейзи: И затова ми се обаждат кметовете да ме питат как стават нещата при нас.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Чакъров.
Т. Чакъров: Благодаря ви г-жо Председател. Аз ще се върна малко назад с осветлението понеже Кмета каза, че интелигентна система ще управлява всичко. Аз ще кажа, че по слухове, защото нямам доказателства предполагам, че има нерегламентирани вклющчвания на граждани на гр. Созопол към уличното осветление и предполагам, че всичко това ще се изчисти.
П. Рейзи: Точно така г-н Чакъров. Това е също икономия.Същото ще бъде и по селата. Няма да има хаотично сменяне на лампи и т.н. Точно за тази икономия г-н Чакъров говоря. Всеки има право в тази зала да гласува както пожелае и да изказва мнение. Аз се радвам, че дебатираме. Винаги съм казвал това, че имаме пълно мнозинство в този Общински съвет ние имаме нужда от опозиция, но тя нека да бъде градивна. Много пъти ние се вслушваме в това, което казвате вие.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси по докладната колеги? Имате думата г-жо Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Г-н Кмете, средствата които гласувахме като бюджет по селата всички казвахме малки са. Виждаме от две години тръгват пари, средства от едно село, друго. Радвам се. 160 000 лв. за Присад. Искам да попитам Зидарово предвидено ли е да се отпуснат средства, да се освежи фасадата външната, защото е нещо страшно и улиците? Това е.
П.Рейзи: Паралелно с 160 000лв., казахте и за вашето кметство, казахте и за улиците. Идеята за Зидарово беше да направим вода и канал. Няма да се случи това нещо. С Кмета сме се разбрали започваме полека лека да асвалтираме във вашето село. По отношение на вашето Кметство, включително и читалището имаме проблем. Там проблема, че една част от покрива е наш, една част е на пощата. Не можем да се разберем с тях за ремонта. Това в момента ни възпира малко, но ще го вземем като решение. Заложено е под чертата вашето Кметство. До края на мандата ще го направим.
Кр. Германова: Други въпроси по докладната?Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете в с. Присад сградата е в добро състояние, а в с. Крушевец там има направен ремонт на покрива обаче сградата е в отвратително състояние. Не е ли целесъобразно да се насочат средствата натам? В смисъл, че покрива е добре, а отдолу като е неизползваемо един вид са ни нужни там парите.
П. Рейзи: Г-н Дамянов знаете ли на една сграда кое е проблема?
Т. Дамянов: Кое е?
П. Рейзи: Когато покрива на една сграда тече нали разбирате, че отдолу тя колкото и да е добра тя рано или късно ще пропадне. В Присад покрива е много зле. Ако ние не вземем сега мерки ще дойде време да ремонтираме после цялата сграда. Това е проблема. В Крушевец покрива е добре. Вътре навремето г-н Руси Петров направи ремонти, но жалко че кметовете ги няма и аз трябва да отговарям вместо тях. Г-н Петров направи много сериозен ремонт навремето вътре, направи също и ремонт на покрива. Той направи и външен ремонт тогава. Аз си го спомням това нещо. Покривът е важен, защото в Зидарово сградата сградата, в която е Читалището я ремонтирахме, но в един момент в покрива се появи проблем, защото тя е с плосък покрив и някъде явно не са направили добра изолация и протече и сега в момента дава рефлект и върху заседателната зала, където правихме събранията, изборите. Вътре в Читалището направи теч. Кмета ме държи в течение на нещата и трябва там да се намесим максимално бързо. Искам кажа и за Крушевец там имаме една много голяма вилна зона. Тази вилна зона е населена. Там живеят хора, които гласуват в нашата община. Там няма улично осветление и там залагаме да се направи ново улично осветление за тези хора в този квартал на с. Крушевец. Същото е и в кв. Миньор. По същия начин липсват лампи и там ще го направим. Това е.
Кр. Германова: Благодаря ви г-н Кмете. Други въпроси и коментари? Няма. Влизаме в процедура на гласуване. Давам думата на г-жа Щерионова да зачете перата едно по едно.
П. Щерионова: 1.1. Функция „Общи държавни служби - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение със 160 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 160 000лв. 160 000лв.
в т.ч.
-Реконструкция на покриви и
Общински сгради в УПИ ХV
„За Кметство „ с Присад, кв.21/ПИ
58400.501.190 0лв. 160 000лв. 160 000лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Против
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 1

П. Щерионова: 1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 4 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 4 400 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 117 780лв. 4 400 000лв. 4 517 780лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Проектиране и изпълнение на
енергоспестяващи мерки и
дейности по модернизация,
реконструкция,интелигентно
управление и енергиен мениджмънт
на системата за улично осветление
на община Созопол 0лв. 4 400 000лв. 4 400 000лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 1.3.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 759 “Други дейности по културата“ – увеличение с 9 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 7 420в. 9 000лв. 16 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на климатична
техника за киносалон в „Дом на рибаря”
гр.Созопол, в т.ч:
-Колонен климатик – 1бр. 0лв. 6 000лв. 6 000лв.
-Ел.канален нагревател ЕК 400-Н 0лв. 3 000лв. 3 000лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: 1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 4 569 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 4 569 000лв., по параграфи, както следва:
било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 565 530лв. 4 569 000лв. 1 996 530лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 6 482 830 лв. 4 569 000лв. 1 913 830лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 2

П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 751

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Общи държавни служби - дейност 122 „Общинска администрация ” - увеличение със 160 000лв. по параграфи, както следва:

било увеличение става
§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 160 000лв. 160 000лв.

в т.ч.
-Реконструкция на покриви и
Общински сгради в УПИ ХV
„За Кметство „ с Присад, кв.21/ПИ
58400.501.190 0лв. 160 000лв. 160 000лв.

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 4 400 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 4 400 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 117 780лв. 4 400 000лв. 4 517 780лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Проектиране и изпълнение на
енергоспестяващи мерки и
дейности по модернизация,
реконструкция,интелигентно
управление и енергиен мениджмънт
на системата за улично осветление
на община Созопол 0лв. 4 400 000лв. 4 400 000лв.

1.3. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 759 “Други дейности по културата“ – увеличение с 9 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§52-00 – придобиване на ДМА 7 420в. 9 000лв. 16 420лв.
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и монтаж на климатична
техника за киносалон в „Дом на рибаря”
гр.Созопол, в т.ч:
-Колонен климатик – 1бр. 0лв. 6 000лв. 6 000лв.
-Ел.канален нагревател ЕК 400-Н 0лв. 3 000лв. 3 000лв.1.4. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 4 569 000лв. по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 4 569 000лв., по параграфи, както следва:

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 6 565 530лв. 4 569 000лв. 1 996 530лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 6 482 830 лв. 4 569 000лв. 1 913 830лв.

П. Щерионова: 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т. 1.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/
било става
Общо капиталови разходи: 10 269 644лв. 10 269 644лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 831 570лв. 9 831 570лв.
Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 752

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т.1.3 и т. 1.4 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/
било става

Общо капиталови разходи: 10 269 644лв. 10 269 644лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 831 570лв. 9 831 570лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. №470/ 18.05.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Проектно предложение на Община Созопол по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 3 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 753

На основание чл. 21, ал. 1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет - Созопол допълва решение № 665 от 21.03.2017г. с
т. 3. Одобрява проект на Споразумение за партньорство с Фондация „Халгартен-Франкети“ – Учебен център „Вила Монтеска“ със седалище гр. Перуджа, Италия.
Настоящото решение е неразделна част от решение № 665 от 21.03.2017г.
Кр. Германова: Благодаря ви г-жо Председател. Давам 15 мин почивка.
.........................................................................................................................
Кр. Германова: В залата присъстват тринадесет общински съветника продължаваме нашето заседание. Преминаваме към следваща точка от дневния ред доклад на комисията по общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията по общинска собствност да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и петото редовно заседание. На 29.05.2017г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието на комисията всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, Общински съветници; Служители на общинска администрация и Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол;
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №340/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.84 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 754

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.84 /целият имот с площ от 485 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 542,10 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0035/25.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №341/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.382 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 755

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.382 /целият имот с площ от 428 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,54 лв. /четиристотин и шест лева и 54 ст./, обективирана в оценителен протокол №0036/25.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №342/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.320 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 756

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 350 кв.м.ид.ч., представляващи част от имот с идентификатор 63015.506.320 /целият имот с площ от 398 кв.м./ по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 474,35 лв. /четиристотин седемдесет и четири лева и 35 ст./, обективирана в оценителен протокол №0036/25.04.2017г.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №343/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.277 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция - В т.2 от проектът за решение на третия ред „чл.45, ал.1, т.2”, да се запише и чете „чл.38, ал.1, т.2.”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 757

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 45 /четиридесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.277 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 425 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 650,00 лв. /шестстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0029/21.04.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Янчо Павлов Дойчев да придобие право на собственост върху 45 /четиридесет и пет/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.277 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 250 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №344/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.284 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, веднос направената корекция - В т.2 от проектът за решение на третия ред „чл.45, ал.1, т.2”, да се запише и чете „чл.38, ал.1,т.2.”
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 758

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 176 /сто седемдесет и шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.284 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 356 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 550,00 лв. /две хиляди петстотин и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0030/21.04.2017г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Стоянка Петрова Димитрова да придобие право на собственост върху 176 /сто седемдесет и шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.284 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 356 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №345/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.339 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли колеги? Няма. В такъв случай ще ви може да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 759

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 290 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.339 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 393,00 лв. /триста деветдесет и три лева/, обективирана в оценителен протокол №0031/21.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №346/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.375 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 760

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 300 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.375 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 406,60 лв. /четиристотин и шест лева и 60 ст./, обективирана в оценителен протокол №0032/21.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №347/ 27.04.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ на поземлен имот 63015.506.388 по Кадастралната карта на с.Атия, землище гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4а, ал.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате проекта за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 761

Общински съвет – Созопол, на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 400 кв.м., представляващи имот с идентификатор 63015.506.388 по КК на с.Атия, з-ще гр.Черноморец /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“, с.Атия, з-ще гр.Черноморец, общ.Созопол, обл. Бургас - земеделски земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на стойност 542,10 лв. /петстотин четиридесет и два лева и 10 ст./, обективирана в оценителен протокол №0033/21.04.2017г.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №359/ 04.05.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-Кмет на Община Созопол, относно: Включване на поземлен имот за отдаване под наем по реда на чл.14 от ЗОС в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Тука само сградата ли ще отдаваме под наем или целия поземлен имот?
Г. Георгиева: Говорим само за сградата и тя е описана 40 кв. м. Имота е доста по-голям.
Т. Дамянов: Защото в решението е описано - както следва поземлен имот... еди кой си.
Г. Георгиева: Да. С идентификатор. Вече така се описва по кадастрална и сградите също са поземлени имоти, само че накрая има единица, за да обозначи, че е сграда.
Т. Дамянов: Да, да. И с това решение само допълваме програмата, а не вземаме решение да го отдаваме под наем? Защо не го направим както обикновено? Защо не допълваме програмата и вземаме решение да го отдадем под наем. А оценките?
Г. Георгиева: Оценките за отдаване под наем съответно се определят от лицензиран оценител.
П. Рейзи: Г-н Дамянов ние това го правим, защото средствата са по Европейска програма и трябва да се съгласуват с Общинският съвет. А иначе то неговото предназначение ще остане такова каквото е. Ние не можем да го променим него. Там е направено за туристически център и ще вървим в тази посока. Не си мислете, че може да стане кафе или нещо друго. Не може.
Т. Дамянов: Все пак какво ще кажете за начина, по който е формулирано решението? В смисъл, че все едно че включваме в програмата отдаването на целият имот под наем?
П. Рейзи: Не се заблуждавайте г-н Дамянов. Само сградата. В решението са посочени 40.07 кв. м.
Кр. Германова: Имате ли други въпроси или коментари по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 762
1. Общински Съвет Созопол допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 597/27.01.2017. на Общински съвет Созопол поземлени имоти за отдаване под наем по реда на чл.14 от ЗОС, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67800.501.483.1, едноетажна сграда с обща застроена площ от 40.07кв.м. разположена в ПИ67800.501.483, вид територия Урбанизирана, целият имот с площ 777 кв.м.;
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №362/ 09.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на списък за 2017 год. на картотекирани граждани от с. Крушевец като жилищнонуждаещи се, по реда на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 763

Общински съвет – Созопол, на основание чл.23, ал.5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява списък за 2017 год. на картотекирани лица от с.Крушевец като жилищнонуждаещи се, на които да им бъде учредявано право да строят в имоти – общинска собственост, предназначени за жилищно строителство, до пореден номер 2/две/ включително от приложения списък.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №442/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот, находящи се в гр.Созопол, представляващ земя с идентификатор 67800.501.275 и сгради 67800.501.275.1, и 67800.501.275.2 държавна собственост;
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-н Кмете какви са ви намеренията за там да се случи нещо?
П. Рейзи: В момента нямаме никакви намерения. Искаме да я вземем. Основния мотив, с който тръгваме е да я вземем и да я съборим. Тя е опасна. Тя не може да се ремонтира, вътре е градоред, няма плочи. Нека я вземем,на централно място е и ще го мислим. Каквото и да решим да правим ще бъде тук в тази зала и заедно ще го решим.

Кр. Германова: Имате ли други въпроси и коментари по докладната. Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 764

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол , чрез Областен управител на област Бургас, за предоставянето безвъзмездно собствеността върху поземлен имот с идентификатор 67800.501.275, с площ 221 кв.м. и сграда с идентификатор 67800.501.275.1, със застроена площ 76 кв.м. и пристройка към нея 67800.501.275.2, с площ от 21кв.м., с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №444/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.501.577 – държавна собственост на Община Созопол с цел развитието му като културен и туристически център.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 765

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.501.577, целия с площ от 78 487кв.м. с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Безвъзмездното предоставянето да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото като вид застрояване и сградите да бъдат предназначени за социалните и културни нужди на населението на общината и за създаване по добри условия за туристите и гостите на гр.Созопол.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №445/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Искане за предоставяне безвъзмездно недвижим имот с идентификатор 67800.502.280 – държавна собственост в едно с построените в него сгради с идентификатор 67800.502.280.4, и 67800.502.280.2 на Община Созопол с цел развитието му като административен и културен център.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Г-н Чакъров имате думата.
Т. Чакъров: То в докладната е описано , но аз пак искам да попитам каква е визията на Общината и на Кмета лично за развитието на тази сграда, ако бъде предоставена на Община Созопол?
П. Рейзи: Знаете много добре, че идеята за ДНФ-то е много стара идея.Ние вече по нея сме работили много отдавна в такъв смисъл, че началото на конгресния туризъм в нашия град е поставено отдавна и интереса е много голям и в момента искам ни затрупват от питания за провеждането на конгреси в Созопол. Искат оборудвани зали с по-малки,с по-големи капацитети. Ако успеем максимално бързо да я вземем нищо чудно част от средствата, които имаме по заема да бъдат пренасочени и натам.Конгресния център ще има много сериозни приходи за Общината. Тези приходи ще бъдат не само за Общината, но и за всички хора. Аз лично виждам нещата, ако успеем това нещо да го направим да имаме един целогодишен туризъм в Созопол. Благодаря ви г-н Чакъров за въпроса.
Т. Чакъров: И аз ви благодаря.
Кр.Германова: Други въпроси имате ли по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 766

1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот –държавна собственост и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи искане до държавата за безвъзмездното предоставяне на ПИ с идентификатор 67800.502.280, целия с площ от 2.208 дка в едно с построените в него сгради с идентификатор 67800.502.280.4 с площ от 1507 кв.м. и 67800.502.280.2 с площ от 302 кв.м. Акт за Държавна собственост 0270 от 09.07.2001г. , с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение ;
2. Безвъзмездното предоставянето да е за имота по т.1 и с цел Община Созопол да запази така приетото предназначение на сградите за социалните и културни нужди на населението на общината.
3.Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас и до Министър на регионалното развитие и благоустройството, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения по реда на чл.6,ал.1 и чл.54 от ЗДС, за предоставянето на имота за нуждите на общината и осигуряване на финансови средства от общинския бюджет.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №463/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 767

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.4 и чл.49а от Закона за общинската собственост Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, а именно:
• Поземлен имот с идентификатор 63029.501.131, с.Росен, община Созопол, с площ 688 кв.м., идентичен с УПИ XI-194, кв.9 по плана на с.Росен, за който е съставен АЧОС №4028/09.05.2016г.;

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет –гр.Созопол обявява по - долу цитираният недвижим урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, свързан със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:
• Поземлен имот с идентификатор 63029.501.131, с.Росен, община Созопол, с площ 688 кв.м., идентичен с УПИ XI-194, кв.9 по плана на с.Росен, за който е съставен АЧОС №4028/09.05.2016г.;

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №464/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в УПИ X-465, кв.27 по плана на с.Индже Войвода, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната,ведно с направената корекция - В т.1 от проектът за решение на шестия ред цифрите 579, да се запишат и четат „597”.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 768

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на Кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Димитър Вълков Бакалов и Катерина Стоянова Бакалова. чрез продажба на 597 кв.м.ид.ч. (петстотин деветдесет и седем квадратни метра идеални части) – общинска собственост от Урегулиран поземлен имот УПИ X-465, кв.27 по плана на с.Индже Войвода, община Созопол, целият с площ 1 071 кв.м. /хиляда седемдесет и един/
2. Одобрява експертна оценка №2017А050/10.04.2017г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 450,00 лв./три хиляди четиристотин и петдесет/, без ДДС /съгласно ЗДДС в сила от 01.01.2007г./, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №465/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Само да попитам няма ли този процес по възстановяване и обезщетяване на наследници няма ли да приключи някога?
Г. Георгиева: Отново ще поясня, е става въпрос за две различни процедури. На предходната сесия гласувахме 1500 дка за обезщетение на лица, които имат отказ от възстановяване, а в тази процедура лицата които нямат отказ.Те имат признато право да възстановяват, само че не могат да си идентифицират имотите т.е. тази процедура върви различно от другата. Другата обезщетяваме всички с откази с решния, които имат от поземлена комисия отказ и съответно са отишли на обезщетяване с друг вид земеделска земя с план за обезщетение. А тези са хора,които имат решения от поземлената комисия, в решенията им пише, че им се признава правото да възстановят. Те нямат отказ, но нямат и възстановен имот, защото този имот не е идентифициран.
Кр. Германова: Други въпроси колеги. Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 769

Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с идентификатор №67800.10.316, с площ 1,985 дка., в местност „Мапи“ по КК на землището на гр.Созопол и имот с проектен №67800.5.866 с площ 1,547 дка, образуван от №67800.5.182 и №67800.5.151 в местност „Буджака“ по КК на землището на гр.Созопол, община Созопол.,включени в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петко Диков Милев.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №466/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция - В т.1 от проектът за решение на втория ред „чл.38”, да се запише и чете „чл.35”.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 770

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63015.506.425/ЕКАТТЕ-шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин двадесет и пет/, находящ се в с.Атия, местност „Старо селище“, община Созопол по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на изп.директор на АК, целият с площ 127кв.м./сто двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих/съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4572/07.04.2017год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 1 850,00лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 201А060/24.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №467/ 17.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Равадиново, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната, ведно с направената корекция - В т.1 от проектът за решение на втория ред „чл.38”, да се запише и чете „чл.35”.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение, ведно с направената корекция.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 771

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
1.1. Урегулиран поземлен имот с номер ІI -13033, в кв.48 по плана на с.Равадиново, с отреждане за жилищно строителство, целият с площ от 407 кв.м., за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2703/18.11.2014год.
1.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 400 /дванадесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А0062/21.04.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
2. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №490/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.131, с.Росен, община Созопол, с площ 688 кв.м., идентичен с УПИ XI-194, кв.9 по плана на с.Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 772

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63029.501.131, с.Росен, община Созопол, с площ 688 кв.м., идентичен с УПИ XI-194, кв.9 по плана на с.Росен, за който е съставен АЧОС №4028/09.05.2016г.;
2. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето Катерина Здравкова Кърчева, ЕГН ........, от с.Росен,общ.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 150 кв.м/сто и петдесет квадратни метра/, в Поземлен имот с идентификатор 63029.501.131, с.Росен, община Созопол, с площ 688 кв.м., идентичен с УПИ XI-194, кв.9 по плана на с.Росен, за който е съставен АЧОС №4028/09.05.2016г.;
3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 2 550 лв. /две хиляди петдтотин и петдесет лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017А043/06.04.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и петото редовно заседание.
На 29.05.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров - Председател, Янчо Георгиев, Виолета Арабажджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация гр. Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №385/ 11.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.401, земеделска земя, местност „Ачмалъци”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на еднофамилни къщи.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 773

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.401, земеделска земя, местност „Ачмалъци”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на еднофамилни къщи.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „А” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
При изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ67800.10.401, в графичната част на проекта да се отрази съществуващото в близост дере и буферна ивица спрямо талвега на дерето.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №443/ 15.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли някакви въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение .
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 774

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временен преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности върху общински имот на територията на гр.Созопол за 2017г., както следва:

Гр.Созопол:
1. Скица №75 /15.05.2017 година

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №473/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63029.124.160, земеделска земя, местност „Ирлиза”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на сгради за курортни и жилищни нужди и трафопост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: 0; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 775

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63029.124.160, земеделска земя, местност „Ирлиза”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „сгради за курортни и жилищни нужди и трафопост“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание с изходящ №5-94-П-12/1/17.05.2017г., за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №474/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.76, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 776

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.60.76, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП –ПРЗ да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание с изходящ №5-94-Т-24/1/17.05.2017г., за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №475/ 19.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.61.106, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 777

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.61.106, земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП –ПРЗ да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание с изходящ №4-94-00-12/1/17.05.2017г., за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №491/ 22.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от о.т.5 до о.т.4, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
11 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 778

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.7, от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от о.т.5 до о.т.4, местност „Мисаря“, землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.3.170, 67800.3.179, 67800.3.173, 67800.3.180 и 67800.3.137, землище гр. Созопол.

Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созополвърнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...