:. Правилник :. Нормативна уредба :. Решения :. Протоколи :. Фотогалерия :. Връзки с нас :. Одобрени ПУП :. Проекти на наредби, правилници

Повече информация относно...

ПРОТОКОЛ №26/ 30.06.2017г.


ПРОТОКОЛ № 26

На 30.06.2017г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Красимира Германова – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Кметът на Община Созопол – Панайот Рейзи, Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, Кметове на кметства и гости.
Кр. Германова: Добър ден на всички колеги, г-н Кмете, г-жо Зам.-кмет, Кметове на населени места и представители на общинска администрация. В залата присъстват тринадесет общински съветника имаме кворум, откривам двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преди да започнем с нашето заседание Ви информирам, че с решение на ОИК – Созопол са прекратени пълномощията на г-н Бардуков, а следващия избран за общински съветник е г-н Недин. Ще помоля г-н Недин да се изправи, защото трябва да се закълне. Г-н Недин ще ви моля да повтаряте след мен клетвените думи:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Созополска община и да работя за тяхното благоденствие.”
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси. Г-н Андонов.
Ст. Андонов: Г-н Кмете идвайки насам констатирах, че в Созопол продължават строително - монтажните работи. Колегите от хотел „Лист”, по улица не знам как се казваше „Черно море“ ли беше, до втори блок новия обект продължават да строят и то се чуваше доста силен шум сега в 08.30 ч.
П. Рейзи: Какво строят?
Ст. Андонов: Ами вътре в самия обект продължава да се работи. Имаше и работници.
П. Рейзи: Добре, благодаря ви. Ще ги проверя нещата.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-н Димитров.
Р. Димитров: Кмете питането ми е следното: какво се случва с пътя Атия – Равна гора? И защо питам? Сега дочух, че е имало някакво ПТП пътя е силно обрасъл, магистралата горното селище почти вече две коли, като се разминават едната спира, а горе като се качиш на триъгълника, в посока Кантона там пък пътя е много силно обрасъл и с дупки. Какво може да се направи?
П. Рейзи: По отношение на почистване на храстите сега в момента сме сключили договор с фирмата, ще ги изпратим и ще го оправят. По отношение на асвалтирането обществената ни поръчка още не е излязла. Там кандидатстваме и по селската програма, за съжаление в последния момент смениха правилата там и не можахме да класираме проекта. Миналата седмица бях в София и разговарях с новия министър на земеделието. Той каза, че октомври, ноември ще има откриване на нов прием. Надявам се да не променят отново наредбата за програмата. Знаем какви са ни забележките, ще ги отстраним и се надявам проекта да бъде класиран. Ако всичко върви нормално надяваме се до към 20 юли всичко да е вече ясно и да започнем да асвалтираме по селата, защото наистина има нужда, Равна гора е много зле пътя. Запознат съм с проблемите. Въпроса е, че няма как да раздробяваме обществените поръчки. Постоянно търпим санкции за това. Благодаря.
Р. Димитров: И аз също.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Г-жа Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Г-н Кмете тази седмица донесоха дърва на баба Тона, на Никола Станков. Няма 3 кубика. Тя е възрастна жена, никой няма. Те са в София контрол ако може някакъв да се създаде, защото не е само тя. Много хора са недоволни от дървата, от кубиците, но специално за нея аз ги видях три кубика нямат.
П. Рейзи: Ще ги проверя нещата. Добре.
Кр. Германова: Други въпроси? Да разбирам, че няма повече въпроси. Преминаваме към днешното заседание. Преминаваме към дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам предложение за допълнение на дневния ред. Точка пет да стане докладна записка с вх. №603/ 23.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., приета с Решение №597/ 27.01.2017г. Докладната беше разгледана и на комисия, така че сте запознати. Имате ли някакви други предложения за допълнение или промяна в дневния ред? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласуваме първо така предложеното допълнение към дневния ред, докладната.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло, ведно с допълнението.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 779

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №458/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол.
2. Докладна записка с вх. №560/ 13.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oтмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
3. Докладна записка с вх. №572/ 15.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
4. Докладна записка с вх. №580/ 19.06.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 149/26.02.2016г., обективирано в Протокол № 8/26.02.2016г. на Общински съвет Созопол.
5. Докладна записка с вх. №583/ 20.06.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет Созопол.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. №561/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016 / 2017година при Функция „Образование” – община Созопол.
7. Докладна записка с вх. №577/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
8. Докладна записка с вх. №578/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година във функция „Икономически дейности и услуги”.
9. Докладна записка с вх. №588/ 20.06.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020г.
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
10. Докладна записка с вх. №510/ 02.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
11. Докладна записка с вх. №562/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Габър ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет – Созопол.
12. Докладна записка с вх. №563/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Факуда ", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
13. Докладна записка с вх. №564/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
14. Докладна записка с вх. №565/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
15. Докладна записка с вх. №566/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
16. Докладна записка с вх. №567/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9594, с.Росен, община Созопол, с площ 360 кв.м., идентичен с парцел XVIII – 8, кв.67 по плана на с.Росен.
17. Докладна записка с вх. №568/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9607, с.Росен, община Созопол, с площ 507 кв.м., идентичен с парцел II – 109,8, кв.68.
18. Докладна записка с вх. №570/ 15.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на договор за наем на помещение – частна собственост за нуждите на кметство – с.Равна гора, общ.Созопол и клуб на пенсионера с.Равна гора.
19. Докладна записка с вх. №575/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
20. Докладна записка с вх. №576/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Присад, община Созопол.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
21. Докладна записка с вх. №537/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.79, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „вилна сграда и автокозметичен салон“.
22. Докладна записка с вх. №538/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.1.259, земеделска земя, местност „Герени”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „курортна сграда за сезонно ползване и мотел с търговски обекти“.
23. Докладна записка с вх. №539/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.154, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „две жилищни сгради за сезонно ползване“.
24. Докладна записка с вх. №540/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.53.52, ПИ67800.53.82 и ПИ67800.53.143, земеделска земя, местност „Мапи”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“.
25. Докладна записка с вх. №541/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63029.122.315, земеделска земя, местност „Казаково лозе”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
26. Докладна записка с вх. №571/ 15.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.215, земеделска земя, местност „Мапи”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „ една сграда за отдих, курорт и допълващи дейности“.
V. Докладна записка с вх. №603/ 23.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., приета с Решение №597/ 27.01.2017г.


Кр. Германова: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и шестото редовно заседание. На 23.06.2017г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. На заседанието присъстваха членовете Пенка Щерионова, Светлана Лулева, Тодор Чакъров и Гено Пухов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол, Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №458/ 16.05.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промени в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари имате ли колеги? Г-н Янакиев.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Кмете искам да ви запитам докладната, промените които са реално какво се случва, след като се приемат тези промени? В мотивите пише, че ще има облекчаване за хората, няма да има някакви финансови загуби за общината. Какво реално ще доведе това? Отпада някакъв режим ли?
Г. Георгиева: Извинявам се от името на вносителя ще поясня. В промяната става въпрос за това, че за момента имахме ограничение по отношение на частните имоти два или три модула по 30 кв. м. Получаваше се 90 кв.м. максимум. А всъщност има много по-големи имоти, които желаят хората в тях примерно да поставят пет-шест бунгала.
П. Рейзи: Примерно един къмпинг. Имаш имот от 20 декара, имаш законовото основание на го направиш къмпинг. По сегашната наредба ти можеш да сложиш вътре 2-3 модула, повече нямаш право и затова всъщност, понеже наистина има желание за инвестиции в тази посока преценихме, че по-добре да го направим, отколкото да тръгват едни високи строителства и след като ги консултирахме нещата с юристите и с Главния архитект, с Иванка Хльостарова и изобщо със всички, които сме компетентни решихме да го наравим така, да можем да се развиваме и в тази посока, което въобще не е лошо. Това беше идеята.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари колеги. Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 780

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол :

В Глава І, Раздел ІІ „ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ ” се прави следното изменение в чл.3:
Чл.3 (1).Допуска се групиране на не повече от три модула в един обект за/ върху общински поземлени имоти.

(2) В частните поземлени имоти се разрешава поставянето на обекти при спазване на допустимите градоустройствени показатели за плътност по влязъл в сила ПУП или ОУП(при липса на ПУП).
Кр. Германова: Докладна записка с вх. №560/ 13.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Oтмяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
По предложение на вносителя към докладната беше допълнено писмо с изх.№ И-511/ 26.04.2017г., относно защита на интересите на общината при обжалване на местни наредби.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси или коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 781

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, отменя Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол , приета с решение № 509 от Протокол № 17 / 31.10.2016г.;

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №572/ 15.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол.
Вносителят по време на комисията представи справка относно постъпилите предложения и възражения по предложения проект: Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на гр. Созопол и като съобрази същите предлага да бъдат направени следните промени в проекта на наредбата, а именно:
В чл.19б текста „Въвежда се режим на паркиране по чл.19а за периода от 1 юни до 30 септември, който е валиден всеки ден за часовия диапазон от 07:00 часа до 24:00 часа“ става ал. /1/
Добавя се ал./2/ (нова) „МПС на жители с постоянен адрес и/или собственици на недвижими имоти в границите на старата част на гр.Созопол ползват неограничен и безплатен престой , като им се издава магнитна карта за достъп на цена от 10лв.“
В чл.22, ал./1/ е предложена следната промяна – „При престой на блокиран със скоба автомобил, повече от 4 часа или в случаите на паркиране на автомобил в нарушение на чл. 15, ал.8 и чл.19, ал.2 от настоящата Наредба, размерът на санкцията по чл.21,ал.5 е четирикратен.“
Чл.22, ал./2/ (отпада изцяло) В случаите, когато водачът на подлежащото на репатриране МПС се върне по време, когато същото все още не е поставено на средството за репатриране, дължимата такса е в размер на 50 % от разноските по отстраняване и транспортиране на МПС. В тези случаи разноските по блокирането на МПС се заплащат в пълен размер.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, ведно с направените промени по време на комисията.
Освен това днес бе представен и констативен акт, така както изисква нашето законодателство, че до ”Днес, 30.06.2017г., долуподписаният – Кмет на Община Созопол удостоверявам, че от дата: 29.05.2017г. е обявено на заинтересованите лица чрез обявяване на официален сайт на Община Созопол http://www.sozopol.bg/, проект на наредба: Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол. В законовия срок до 17.15ч. на 29.06.2017г. са постъпили следните предложения, жалби, възражения или др. по проекта: 1. Възражение с вх.№ 2-94-Р-19/09.06.17г. от Р.Д.Б. – възражението е прието. 2. Възражение с вх.№ 4-92-С-1/21.06.17г. от Св.С. – възражението е прието.“
Това са двете възражения, които по време на комисията бяха коментирани и на база на тези предложения беше направена и промяната, която ви зачетох т.е. няма други входирани предложения. Това е изискване на закона, че към датата на вземане на решение трябва да имаме информация дали има някакви постъпили предложения или искания за промени по наредбата.
Кр. Германова: Имате думата колеги за въпроси и коментари по докладната. Г-н Янакиев.
Т. Янакев: Първото ми питане е в наредбата не е фиксирано откъде граждани, туристи могат да си закупуват талоните за паркиране в синята зона, тъй като аз разбрах ние нямаме смс известяване.
П. Рейзи: Не мога да разбера кой говори за синя зона.
Т. Янакиев: В наредбата нали се говори за синя зона?
П. Рейзи: Ние в момента приемаме наредба за платено паркиране на моторни превозни средства, но ние в момента нямаме синя зона. Като дойде време да въведем синя зона тогава ще коментираме талоните и начините и т.н. В момента приемаме наредбата.
Т. Янакиев: Как така. Нали това е нормативен документ на базата, на който ние ще направим нещо.
П. Рейзи: Ние сега няма да въведем синя зона г-н Янакиев. Масово тук в града ме питат за синя зона. Някога да сте чули от мен, че от утре или пък от лятото ще има синя зона някъде? Ние в момента приемаме наредба, трябва да я имаме като прием с няколко режима на платено паркиране, защото сега през зимата ако започнем да работим по синята зона все пак трябва да имаме някакво основание. Разберете, това е сериозна промяна в града. Трябва да имаме нормативните документи, трябва да огледаме нещата, да започнем да ги подготвяме и чак тогава. Нашия град е специфичен, вие го знаете много добре. Не може от днес за утре да се каже прави се.
Т. Янакиев: Самият факт, че ние имаме наредба, която приемаме показва, че ще имаме синя зона. Дали ще е от днес, дали ще е след 12-14 дена, докато се обжалва тази вече вкарана с мотиви наредба ок може да го отложим. Добре, да приемем, че догодина ще е вкараме синята зона, а не сега.
П. Рейзи: Тя и догодина може да не стане.
Т. Янакиев: Добре, може и последващата година. Следващият ми върос е примерно това, което говорихме да речем паркинг Художествена галерия. Там е зона с НПП нали така. Същевремено се разрешава неограничено изкупуване на парко места от едно лице. Не е ли по-правилно да има някакво ограничение в това нещо?
П. Рейзи: Първо аз на този етап, не виждам защо трябва да правим някакво ограничение. Все още свободни места има. Аз разбирам да се изкупят за един ден всички места да кажем допуснали сме грешка. За мен на този етап няма смисъл. В крайна сметка може след лятото, наесен да седнем, да видим къде са пропуските и съответно догодина, ако трябва ще променим нещата. В крайна сметка г-н Янакиев ние всички заедно ще видим къде са пропуските, къде са недостатъците и съответно ще ги регулираме. На този етап според мен няма нужда от това.
Т. Янакиев: Добре. Раздел 2, чл. 16, ал. 6. Има една заложена стойност от 100 лв. и никъде не е прецезирано за какъв период. Аз мисля, че е правилно да се прецезира времевия диапазон, в който се плаща това нещо.
Г. Георгиева: Тези 100 лв.са свързани отново с въвеждане на режима синя зона, за домакинства от Созопол таксата е от 100 лв. за цяла година, както и в Бургас.
Т. Янакиев: Ок. Съгласен съм с теб, но никъде не указано това нещо, защото този режим синя зона или каквото и да било друго, пък малко по-нагоре казват, че действа от 15 юли до 15 септември, ако не ме лъже паметта.
Г. Георгиева: Самият раздел горе пише локално паркиране в синя зона. Все още ние синя зона нямаме по раздел втори.
Т. Янакиев: Ясно, че няма. Нали сега правим нормативната рамка въз основа, на която ще въвеждаме. Сега го правим това нещо. Ако не се изчистят проблемите и въпросите.
Г. Георгиева: Само пояснете 100 лв. годишно ли да се добави?
Т. Янакиев: Незнам вие ще кажете
Г. Георгиева: Годишна е таксата.
Т. Янакиев: Добре. Добавете го. Ако казвате, че е за година синята зона да го направим за година.
Г. Георгиева: Чл. 16, ал. 6, след включено ДДС се добавя годишно.
Т. Янакиев: Чл. 26, ал 1, глоби от 50 до 200 лв. - „За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, карта за платено паркиране „Служебен абонамент”, безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” или талон за платено паркиране „Локален абонамент”, на извършителя се налага глоба в размер от 50.00 до 200.00 лева, като картата, пропускът или талонът се изземват и перфорират от контрольора, установил нарушението.“ Искам да попитам, тук вече задавам въпрос не мога да направя предложение, защото не знам в интерес на истината как да го направя. Правилно ли е от 50 до 200 лв. без да сме прецезирали за какво нарушение се прилагат 50лв., за какво нарушение се прилагат 100 лв., за какво нарушение се прилага глоба 200 лв. Защото сега се получава един субективизиъм, в който човек може да бъде наказан ти ми харесваш 50 лв. ти не ми харесваш 200 лв.
Г. Георгиева: Сега ще поясня. Тук вече са обяснени трите режима: служебен абонамент, синя зона, локален абонамент и т. н. И при трите режима, при нарушение когато се извърши въпросното нарушение се предвижда минимум и максимум на глобата. По ЗАНН мисля, че предния път също го обсъждахме, за да се направи предложение за глоба първо се преценя маловажност. Ако има маловажност да отпадне. Второ се преценя дали нарушителят му е за първи път или втори и всякакви други утежняващи обстоятелства, примерно хулигански или други съпътстващи действия и чак тогава изготвяме предложението. Винаги при първо нарушение се прави минимума. Това е по ЗАНН задължително. Оттам нататък вече се преценя доколко вече при второ нарушение може да се качи глобата, но направим ли максимума при първо нарушение пада в съда веднага.
П. Рейзи: Няма как да е фиксирана глобата точно колко да бъде, защото както казахме винаги в закона има от до. Поне нашите закони в България са такива.
Т. Янакиев: Чл. 27 по същия начин за други нарушения. Какви са тези други нарушения в разподредбите. Моля да бъдат категоризирани другите нарушения в разпоредбите, където се плащат глоби от 10 до 150 лв.
Г. Георгиева: Те затова и глобите са такива, минимални.
П. Рейзи: Винаги като казваме и други това е както, когато се прави едно събрание, когато има точки разни. Винаги в правенето на каквато и да е наредба, винаги някъде има нещо пропуснато и точно затова слагаме и други. При констатиране на някакво нарушение, което не сме го покрили да може да влезе в други.
Т. Янакиев: Аз мисля, че този член трябва да отпадне, защото никъде не е категоризирано кои са тези други и никой не знае какви ще бъдат тези други.
П. Рейзи: Искате да кажете да няма други, така ли?
Т. Янакиев: Искам да кажа да няма чл.27
П. Рейзи: Чл. 27 не е само други.
Т. Янакиев: Това пише: „За други нарушения на разпоредбите в настоящата наредба, наказанието е глоба от 10 до 150 лв.“
Кр. Германова: Аз мисля, че в този раздел, където са глоби и нарушения не можем да изпишем всяка една точка и алинея от този закон, които биха били нарушени и всеки един случай на нарушение, който би възникнал.
Т. Янакиев: Защо?
Кр. Германова: Защото е нормално да има алинеи, които могат и въобще да не бъдат нарушени. Ако отворите всяка една наредба, всеки един закон ще видите, че винаги навсякъде има по една такава точка. За неустановени или неописани в закона случаи важат следните разпоредби.
Г. Георгиева: Г-жа Германова е права. Това е текст, който задължително се внася. Ако го махнем означава, че всякакви други действия, които нарушават правилата не подлежат на санкция, ще отидат в наредбата за опазване на обществения ред, а там минимума е 50 лв.
Т. Янакиев: Ясно.
Т. Чакъров: Искам да дам пример по отношение на други. Сега в момента през нашата улица минава една кола с русенска регистрация, с надута музика до последно, бумти. Аз лично, може би не съм прав, но лично моето мнение, че той нарушава по някакъв начин, защото със страшен шум минава и бавно минава. Т.е. аз си мисля, че той може да попадне в тази санкция други. Да бъде предупреден, глобен, за да не тормози другите хора. Това също е към други.
Т. Янакиев: Добре. Благодаря. Благодаря ви г-н Кмете.
Кр. Германова: Други въпроси колеги? Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Г-жо Германова, за тези две възражения доколкото разбрах едното става дума за това, че хора, които не са жители на стария град, но имат имот в града ще могат да се възползват от магнитна карта. Какъв е смисъла на другото възражение и как намира то промяна в наредбата?
Кр. Германова: Г-н Дамянов вие бяхте и на самата комисия и коментирахме всяко едно възраженията. Аз ще ви зачета двете възражения, за да чуете още веднъж и да си припомните какво е било по време на комисията. Едното възражение е относно ограничаване правото на собственици на имоти в Стар град Созопол да ползват карти с неограничен и безплатен достъп . Предложението на собственици на недвижими имоти, които нямат постоянно местожителство , да ползват също правото на неограничен и безплатен достъп е прието , като се приема с мотива , че те също заплащат данъци и такси по отношение на притежаваните от тях недвижими имоти и следва да бъдат равнопоставени с тези , които имат постоянно местожителство“. И това е едната от промените в чл. 19б новата ал. 2 - МПС на жители с постоянен адрес и/или собственици на недвижими имоти могат да получат тази карта.
Възражение вх.№ 4-92-С-1/21.06.17г. от Св.С. - възражението е относно разпоредбата в чл.22 , ал.1 от Наредбата , съгласно който се репатрират МПС, на които са поставени скоби при нарушаване правилата за паркиране, след изтичане на 4 часа от поставянето на скоба. В чл.171, т.5 от ЗдвП са изброени хипотезите на принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, а настоящия случай не е посочен, предвид което същото е прието и текста ще бъде съобразен със закона. – оттам са промените в чл. 22. ал. 2, която отпада.
Имате ли други въпроси и коментари колеги? Имате думата г-жо Арабаджиева.
В. Арабаджиева: Г-н Кмете, на мой братовчед зет му има лодка тук. Плаща стоянка целогишно. Питаме каква карта трябва да се закупи?
П. Рейзи: Никаква карта. Той е извън бариерата.
В. Арабаджиева: Благодаря.
Кр. Германова: Имате думата за други въпроси и коментари колеги. Г-н Кмете.
П. Рейзи: Уважаеми дами и господа общински съветници, нормално е всички да ни вълнува тази промяна, влключително и ние в момента в общината се опитваме максимално да облекчим и да изчистим цялата процедура по регистрация на хората, по издаването на картите. Пуснал съм заповед, с която съм сформирал една комиси я, която максимално бързо разглежда документите. Искам да ви кажа, че точно това, което току що го коментирахте г-н Янакиев „и други“ е много важно. Ако ви кажа всеки ден на какви случаи се натъкваме и постоянно изчистваме нещата. Ето ще ви дам пример – на г-н Дамянов дядо му. Пуснал е човека молба за карта. Собственик на имот, съответно колата обаче не е на негово име. Разгледахме ги нещата имаме и обратния вариант - друг човек дъщеря му пуснала искането, обаче тя не е нито собственик на имот, нито има постоянен адрес, защото живее примерно в новия град. Това неща, които няма ги никъде тук и ние казваме няма проблем да издадем карта на г-н Дамянов на дядо му, нищо че не е негова, но тази кола ще върви с карта. Дали ще я кара той, дали ще я кара дъщеря му, дали ще я кара зет му, тази карта се издава на негово име с този регистрационен номер и ако утре с тази карта пристигне някаква друга кола тя няма да влезе. Това е. Другият случай - трябва да подаде молбата баща и, защото той е собственик на имот в стария град. Като искат нека да дадат номера на колата на младите. Така, че постоянно се натъкваме на проблеми, но се опитваме да ги изчистваме и да ги решаваме. Ще има дебати, ще има коментари, но ще стане.
Т. Янакиев: Аз го казах не за друго г-н Кмете, а за да се минимизира субективния фактор. За да има ясни правила, а не сега да дойда аз и да кажа това не е в разпоредбите. Добре ще ви издадем, но не точно това, което ми казвате вие. Да има точни и ясни правила.
П. Рейзи: Г-н Янакиев нали разбирате, че има обратния момент. Пристига при мен гражданин и казва г-н Кмете сбърках. Сбърках обаче за първи път. За мен е нормално моята глоба да бъде минимална. Аз тогава какво му казвам – минималната глоба е 300 лв. Винаги трябва да има едно на ум, няма как. Поне в България са такива законите.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагамна гласуване промяната, която предложи г-н Янакиев относно чл. 16, ал. 6, след включено ДДС се добавя годишно. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН Въздържал се
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Колеги ще ви моля да гласувате промените предложени от вносителя по време на комисията за тези изменения и допълнения по исканията на гражданите. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН Въздържал се
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Кр. Германова: Като цяло колеги, гласуваме така предложената наредба, ведно с приложението към нея и гласуваните по-горе промени. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ Въздържал се
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ Въздържал се
5 СТАНИМИР АНДОНОВ Въздържал се
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА Въздържал се
7 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН Въздържал се
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 6
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 782

I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закон за нормативните актове във връзка с чл.99, ал.1 от Закон за движение по пътищата, Общински Съвет Созопол приема Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на град Созопол .

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №580/ 19.06.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 149/26.02.2016г., обективирано в Протокол № 8/26.02.2016г. на Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги аз и на комисията обясних това е по искане на Общинска служба Земеделие, които представяйки ни своето искане са допуснали грешка и искат в момента изправяне на грешката. Въпроси или коментари имате ли колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 783

Общински съвет Созопол допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 149/26.02.2016г., обективирано в Протокол № 8/26.02.2016г., като на втория ред “§27, ал.2, т.1” да се запише и чете “§27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Настоящото решение е неразделна част от Решение № 149/26.02.2016г., обективирано в Протокол № 8/26.02.2016г. на Общински съвет Созопол.

Кр. Германова: Докладна записка с вх. №583/ 20.06.2017г., от Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол, относно: Избор на членове на постоянните комисии към Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната, като предлага за член на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации - Стоьо Недин ; за член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания и за член на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби и председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби - Стоьо Недин. Това беше предложение по време на комисия. Имате ли някакви други предложения и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение като за член на изборените по – горе постоянни комисии и председател на комисията по законност да бъде -Стоьо Недин.
С резултат от гласуването „За” – 15 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 784

Общински съвет Созопол избира Стоьо Недин за член на постоянната комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации .
Общински съвет Созопол избира Стоьо Недин за член на постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания.
Общински съвет – Созопол избира Стоьо Недин за член на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
Общински съвет – Созопол избира Стоьо Недин за председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Кр. Германова: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на комисията по финанси. Давам думата на Председателката г-жа Пенка Щерионова.
П. Щерионова: Становище на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и шестото редовно заседание. На 23.06.2017г. от 14:15 часа, се проведе заседание на комисията по финанси и бюджет, евроинтеграция, международни проекти и програми. На заседанието присъстваха Пенка Щерионова – Председател, Георги Пинелов, Иван Хаджиев и Неделчо Неделчев. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №561/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промени и допълнения в списъка за длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016 / 2017година при Функция „Образование” – община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Въпроси и коментари по докладната имате ли? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 785

Общински съвет Созопол утвърждава промените и допълненията в списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за учебната 2016 / 2017 година на Функция „Образование „ както следва :

1.Промяна в списъка на пътуващите учители от ДГ „Зеленика „- с.Крушевец, считано от 01.06.2017г.
Било : Катерина Христова Тодорова –учител в ДГ „Зеленика „- с.Крушевец
Маршрут : Бургас- Крушевец – Бургас
Става : Галя Атанасова Вълчанова - учител в ДГ „Зеленика „ – с.Крушевец
Маршрут : Бургас- Крушевец - Бургас

2.Допълнение в списъка на пътуващите учители в ДГ” Здравец” – гр.Созопол, считано от 05.06. 2017г. до 31.08.2017 г.
Ангелина Михова Манева- учител в сезонна група на ДГ „ Здравец – Созопол
Маршрут : Бургас – Созопол - Бургас

П. Щерионова: Докладна записка с вх. №577/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги това е актуалицазия на бюджета. Следваме процедурата. Имате ли въпроси и коментари по докладната записка преди да влезем в процедура на гласуване. Имате думата г-н Дамянов.
Т. Дамянов: Искам да попитам за полагането на ударопоглъщащата настилка за каква площ става дума, че ми прави впечатление висока сума 55 000 лв.?
П. Рейзи: Целият морски кът и самата площадка, новата. От входа на Градския плаж до паркинга на общината тази цялата линия.
Т. Дамянов: Благодаря.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари? Няма. В такъв случай прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Давам думата на г-жа Щерионова да зачете перата едно по едно.
било увеличение става
П. Щерионова: § 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 55 315лв. 55 315лв.
в т.ч.
-Полагане ударопоглъщаща
настилка на детска площадка
в имот 67800.505.118 гр.Созопол 0лв. 55 315лв. 55 315лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


било намаление става
П. Щерионова: § 52-00 – придобиване на ДМА 181 980лв. 55 315лв. 126 665лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Подмяна, доставка и монтаж на нови
детски съоръжения гр.Созопол 0лв. 49 145лв. 49 145лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция на площадки и
съоръжения в имот с идентификатор
67800.505.118 по КК на гр.Созопол 144 000лв. 104 460лв. 39 540лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –извършва компенсирани промени по разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 36 000лв. по параграфи, както следва: било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМДА :
-ПУП –парцеларен план за обекти:
„Колектор Смокини” и „Довеждащ Колектор
до КПС „Каваци” ведно с напорен
тръбопровод,външно ел.захранване
и довеждащ водопровод до КПС Каваци” 0лв. 5 400лв. 5 400лв.
-ПУП - План за регулация и застрояване
за ПИ 67800.53.45 м."Мапи" землище
Созопол, за изграждане на КПС Каваци"
с промяна предназначение на земеделска
земя 0лв. 7 000лв. 7 000лв.

-ПУП - парцеларен план за обекти:
„Довеждащ Колектор до КПС
„Буджака" ведно с напорен тръбопровод,
външно ел.захранване и довеждащ
водопровод до КПСБуджака"
ПУП - План за застрояване за
ПИ67800.8.998 м."Буджака" землище
Созопол, за изграждане на КПС
"Буджака "-подземно застрояване 0лв. 7 400лв. 7 400лв.

-ПУП - парцеларен план за обекти:
„Довеждащ Колектор до КПС 3
„Таласакра" ведно с напорен
тръбопровод, външно ел.захранване
и довеждащ водопровод до КПС 3
„Таласакра" землище гр.Черноморец 0лв. 5 400лв. 5 400лв.

-ПУП - парцеларен план за обекти:
„ Довеждащ Колектор до КПС 5
ведно с напорен тръбопровод,
външно ел.захранване и довеждащ
водопровод до КПС 5 м. „Аклади"
землище гр.Черноморец 0лв. 5 400лв. 5 400лв.

-ПУП - План за застрояване за
ПИ 81178.5.362 м."Аклади"
землище Черноморец, за изграждане


на КПС 5 - подземно застрояване. 0лв. 5 400лв. 5 400лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 36 000лв. по дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


било увеличение става
П. Щерионова: §10-00 – издръжка 80 000лв. 20 000лв. 100 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 40 000лв. 20 000лв. 60 000лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 996 530лв. 391 000лв. 1 605 530лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и изграждане на кабинка
за КПП за МПС в Стар град – Созопол 0лв. 4 848лв. 4 848лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 1 913 830лв. 395 848лв. 1 517 982лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

П. Щерионова: -Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 371 000лв., по параграфи, както следва.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 412 918лв. 335 000лв. 747 918лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт, в т.ч. 50 000лв. 185 000лв. 235 000лв.
за текущ ремонт покрив и вътрешни
мазилки на общинска сграда с.Зидарово 0лв. 185 000лв. 185 000лв.
§10-92 – договорни санкции и
неустойки, съдебни обезщ. и разноски 30 000лв. 150 000лв. 180 000лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: § 51-00 – основен ремонт 0лв. 4 344лв. 4 344лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на буй №1 на
рибарско пристанище гр.Черноморец 0лв. 4 344лв. 4 344лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: било намаление става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 354 740лв. 4 344лв. 350 396лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Инвестиции в рибарско пристанище-
СМР гр.Черноморец 7 560лв. 4 344лв. 3 216лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: -Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 335 000лв. и извършва компенсирани промени по параграфи в частта за капиталови разходи, както следва.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 36 000лв. по дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0


П. Щерионова: 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 786

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2017г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2017г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - увеличение с 36 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –извършва компенсирани промени по разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било увеличение става

§ 51-00 – основен ремонт на ДМА 0лв. 55 315лв. 55 315лв.
в т.ч.
-Полагане ударопоглъщаща
настилка на детска площадка
в имот 67800.505.118 гр.Созопол 0лв. 55 315лв. 55 315лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 181 980лв. 55 315лв. 126 665лв.

било увеличение става
в т.ч.
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Подмяна, доставка и монтаж на нови
детски съоръжения гр.Созопол 0лв. 49 145лв. 49 145лв.

било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Реконструкция на площадки и
съоръжения в имот с идентификатор
67800.505.118 по КК на гр.Созопол 144 000лв. 104 460лв. 39 540лв.

-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – увеличение с 36 000лв. по параграфи, както следва:
било увеличение става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 0лв. 36 000лв. 36 000лв.
в т.ч.
подпараграф 53-09 – придобиване
на други НМДА :
-ПУП –парцеларен план за обекти:
„Колектор Смокини” и „Довеждащ Колектор
до КПС „Каваци” ведно с напорен
тръбопровод,външно ел.захранване
и довеждащ водопровод до КПС Каваци” 0лв. 5 400лв. 5 400лв.

-ПУП - План за регулация и застрояване
за ПИ 67800.53.45 м."Мапи" землище
Созопол, за изграждане на КПС Каваци"
с промяна предназначение на земеделска
земя 0лв. 7 000лв. 7 000лв.

-ПУП - парцеларен план за обекти:
„Довеждащ Колектор до КПС
„Буджака" ведно с напорен тръбопровод,
външно ел.захранване и довеждащ
водопровод до КПСБуджака"
ПУП - План за застрояване за
ПИ67800.8.998 м."Буджака" землище
Созопол, за изграждане на КПС
"Буджака "-подземно застрояване 0лв. 7 400лв. 7 400лв.

-ПУП - парцеларен план за обекти:
„Довеждащ Колектор до КПС 3
„Таласакра" ведно с напорен
тръбопровод, външно ел.захранване
и довеждащ водопровод до КПС 3
„Таласакра" землище гр.Черноморец 0лв. 5 400лв. 5 400лв.

-ПУП - парцеларен план за обекти:
„ Довеждащ Колектор до КПС 5
ведно с напорен тръбопровод,
външно ел.захранване и довеждащ
водопровод до КПС 5 м. „Аклади"
землище гр.Черноморец 0лв. 5 400лв. 5 400лв.

-ПУП - План за застрояване за
ПИ 81178.5.362 м."Аклади"
землище Черноморец, за изграждане
на КПС 5 - подземно застрояване. 0лв. 5 400лв. 5 400лв.

1.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление с 36 000лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 371 000лв., по параграфи, както следва:

било увеличение става

§10-00 – издръжка 80 000лв. 20 000лв. 100 000лв.
в т.ч.
§ 10-20 – разходи за външни услуги 40 000лв. 20 000лв. 60 000лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 996 530лв. 391 000лв. 1 605 530лв.
в т.ч.
било увеличение става
подпараграф 52-03 – придобиване на др.
оборудване,машини и съоръжения:
-Доставка и изграждане на кабинка
за КПП за МПС в Стар град – Созопол 0лв. 4 848лв. 4 848лв.
било намаление става
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
Етапно изграждане на Автогара
Созопол - пълен инженеринг-
изготвяне техническо задание и
идеен проект 1 913 830лв. 395 848лв. 1 517 982лв.

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката” – увеличение с 335 000лв. и извършва компенсирани промени по параграфи в частта за капиталови разходи, както следва:
било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 412 918лв. 335 000лв. 747 918лв.
в т.ч.
§10-30 – текущ ремонт, в т.ч. 50 000лв. 185 000лв. 235 000лв.
за текущ ремонт покрив и вътрешни
мазилки на общинска сграда с.Зидарово 0лв. 185 000лв. 185 000лв.
§10-92 – договорни санкции и
неустойки, съдебни обезщ. и разноски 30 000лв. 150 000лв. 180 000лв.

§ 51-00 – основен ремонт 0лв. 4 344лв. 4 344лв.
в т.ч.
-Основен ремонт на буй №1 на
рибарско пристанище гр.Черноморец 0лв. 4 344лв. 4 344лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 354 740лв. 4 344лв. 350 396лв.
в т.ч.
подпараграф 52-06 – изграждане
на инфраструктурни обекти:
-Инвестиции в рибарско пристанище-
СМР гр.Черноморец 7 560лв. 4 344лв. 3 216лв.

П. Щерионова: 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/
било намаление става
Общо капиталови разходи: 10 269 644лв. 355 000лв. 9 914 644лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 831 570лв. 355 000лв. 9 476 570лв.
Кр. Германова: Ще ви моля да гласувате колеги.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 787

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2017г./Приложение №1/
било намаление става

Общо капиталови разходи: 10 269 644лв. 355 000лв. 9 914 644лв.
в т.ч. от
-собствени средства за местни
дейности 9 831 570лв. 355 000лв. 9 476 570лв.


П. Щерионова: Докладна записка с вх. №578/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Промяна в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година във функция „Икономически дейности и услуги”.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 788

1.Общински съвет Созопол утвърждава промяната в списъка на пътуващите служители и вписва: Ирена Николаева Калова – специалист „Общински пазари“ с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец, считано от датата на сключване на трудовия договор до датата на прекратяването му.
П. Щерионова: Докладна записка с вх. №588/ 20.06.2017г., от Петя Чапевова – Зам.-кмет на Община Созопол, относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната записка? Няма. В такъв случай ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
5 СТАНИМИР АНДОНОВ За
6 ВИОЛЕТА АРАБАДЖИЕВА За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 789

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1.Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да кандидатства с проектно предложение „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол” по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020г.
2.Декларира, че услугата „ЦСРИ с дейности на ДЦДУ“ ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР.
3.Декларира, че предназначението на сградата, обект на интервенция по проект „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”/ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/” в гр. Черноморец, Община Созопол”, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години от датата на приключване дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО на ОПРР.
4.Поема ангажимент, че до втория краен срок (03.11.2017г.) ще представи проектно предложение за услугата, предвидена да бъде разширена съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
Кр. Германова: Благодаря ви г-жо Председател. Давам 10 мин. почивка.
.........................................................................................................................

Кр. Германова: В залата присъстват дванадесет общински съветника, имаме кворум. Продължаваме с днешното двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преминаваме към следващата точка, а именно точка три от дневния ред доклад на комисията по общинска собственост. Давам думата на г-жа Лулева – Председател на комисията по общинска собствност да зачете становище и докладни.
Св. Лулева: Уважаема г-жо Председател, г-н Кмете, колеги, гости становище на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и шестото редовно заседание. На 23.06.2017г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. На заседанието на комисията всичките и членове. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол, Общински съветници и Служители на общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №510/ 02.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 790

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот с 63015.503.180 с площ 2 587 кв.м./две хиляди петстотин осемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „За ниско застрояване до 10м.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
2.1. поземлен имот с идентификатор 63015.503.180 с площ 2 587 кв.м./две хиляди петстотин осемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „За ниско застрояване до 10м.“., актуван като частна общинска собственост акт № 3926/04.04.2016год .На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 64 600,00лв. / шестдесет и четири хиляди и шестстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А068/17.05.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.
Св. Лулева: Докладна записка с вх. №562/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Габър", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет – Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате, така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 791

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 622 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Созопол , за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № 8-Z-279 от 27.02.2017г на Кмета на Община Созопол и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите:
I. Определя „Дюни " АД, ЕИК 812117300, със седалище гр. Созопол, в.с. „Дюни”, представлявано от изп.директор Елза Радкова , със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ваканционно селище Дюни, за концесионер на обект - язовир, публична общинска собственост, представ¬ляващ имот ПИ 61042.13.187, с площ 32,901 дка. и ПИ 61042.13.188, с площ от 5,991дка по кадастрална картата на землището на с. Равадинова, актуван с Акт за публична общинска собственост АОПС № 96 и 104 от 1999г .
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
1. Основен предмет на концесията - управление и поддържане на обекта на концесията със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, включително правото да експлоатира обекта, като развива следните дейности: производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга стопанска дейност, свързана с обекта на концесията.
2. Съпътстваща дейност - извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната - развлекателни и атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
3. Цена на концесията - 9 000 лв. (девет хиляди лева) без ДДС. Цената на концесията се заплаща както следва:
• Годишно концесионно плащане в размер на 600 лв, за дължимо до 31 март всяка година за период от 15 год.;
4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията – 4 700 лв. (четири хиляди и седемстотин лева). Разпределението на средствата по график за изпълнение и видове дейности са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.
5.Срок на концесията - 15 (петнадесет) години.
III. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
IV. Определя Кмета на Общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
V. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение № 622 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Созопол и предложената от Дюни " АД, ЕИК 812117300 оферта за участие в откритата процедура.
VI. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.
VII.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №563/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на концесионер на водностопански обект - Язовир „Факуда", по процедура открита с решение № 622 от 27.01.2017г. на Общински съвет - Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги въпроси или коментари по докладната имате ли? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 792

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 2, т. 1, чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от Закона за концесиите, чл. 87 и чл. 88, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 622 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Созопол , за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл. 48, ал. 2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № 8-Z-398 от 29.03.2017г на Кмета на Община Созопол и доклад по чл. 58, ал. 1 от Закона за концесиите:
I. Определя „Радо 2014” ЕООД , ЕИК 203143824, със седалище гр. Созопол, ул.Одеса №41А, представлявано от управител Радостин Щерионов, за концесионер на обект - язовир, публична общинска собственост, представ¬ляващ имот ПИ 61042.11.120, язовир Факуда , с площ 38,534 дка., общ завирен обем 121 000куб.м.намиращ се в землището на с.Равадинова, ЕКАТТЕ 61042, Община Созопол , с АОПС № 3987/15.04.2016год..
II. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:
1. Основен предмет на концесията - управление и поддържане на обекта на концесията със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, включително правото да експлоатира обекта, като развива следните дейности: производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга стопанска дейност, свързана с обекта на концесията.
2. Съпътстваща дейност - извършването на други разрешени от закона стопански дейности, свързани с основната - развлекателни и атракционни, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
3. Цена на концесията - 6 000 лв. (шест хиляди лева) без ДДС. Цената на концесията се заплаща както следва:
• Годишно концесионно плащане в размер на 400 лв, за дължимо до 31 март всяка година за период от 15 год.;
4. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията – 6700 лв. (шест хиляди и седемстотин лева). Разпределението на средствата по график за изпълнение и видове дейности са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.
5.Срок на концесията - 15 (петнадесет) години.
III. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите.
IV. Определя Кмета на Общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
V. Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение № 622 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Созопол и предложената от Радо 2014” ЕООД , ЕИК 203143824 оферта за участие в откритата процедура.
VI.Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.
VII. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №564/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 793

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 63015.506.510 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и десет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с площ 264 кв.м. /двеста шестдесет и четири квадратни метра/
Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“
Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.145, 63015.506.411, 63015.506.588, 63015.506.147, 63015.506.146. Номер по предходен план:001510, стар идентификатор – 63015.505.345, с.Атия, община Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
- Поземлен имот с идентификатор 63015.506.510 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- петстотин и десет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, с площ 264 кв.м. /двеста шестдесет и четири квадратни метра/
Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“
Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при съседи: 63015.506.145, 63015.506.411, 63015.506.588, 63015.506.147, 63015.506.146. Номер по предходен план:001510, стар идентификатор – 63015.505.345, с.Атия, община Созопол.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 3 800,00лв. /три хиляди и осемстотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А067/16.05.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Св. Лулева: Докладна записка с вх. №565/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 794

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9598 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, с площ 567 кв.м. /петстотин шестдесет и седем квадратни метра, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 63029.501.9605, 63029.501.9597, 63029.501.9586, 63029.501.9585, 63029.501.9584, 63029.501.9599, идентичен с парцел XXII-8, кв.67, находящ се в с.Росен , община Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9598 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и осем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, с площ 567 кв.м. /петстотин шестдесет и седем квадратни метра, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 63029.501.9605, 63029.501.9597, 63029.501.9586, 63029.501.9585, 63029.501.9584, 63029.501.9599, идентичен с парцел XXII-8, кв.67, находящ се в с.Росен , община Созопол.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 8 750,00лв. /осем хиляди седемстотин и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А065/16.05.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №566/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Росен, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Други въпроси и коментари имате ли колеги? Няма. В такъв случай ще ви може да гласувате по така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 795

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9610 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и десет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, с площ 596 кв.м. /петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, при съседи: 63029.501.9609, 63029.501.9526, 63029.501.232, 63029.501.9525, 63029.501.231, находящ се в с.Росен, община Созопол, номер по предходен план - 109, 297, квартал - 28, парцел - IХ- за обществено обслужване.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9610 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и десет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на Началник на СГКК-Бургас, с площ 596 кв.м. /петстотин деветдесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, при съседи: 63029.501.9609, 63029.501.9526, 63029.501.232, 63029.501.9525, 63029.501.231, находящ се в с.Росен, община Созопол, номер по предходен план - 109, 297, квартал - 28, парцел - IХ- за обществено обслужване.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 9 050,00лв. /девет хиляди и петдесет лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А066/16.05.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №567/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9594, с.Росен, община Созопол, с площ 360 кв.м., идентичен с парцел XVIII – 8, кв.67 по плана на с.Росен.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 796

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9594, с.Росен, община Созопол, с площ 360 кв.м., идентичен с парцел XVIII – 8, кв.67 по плана на с.Росен, за който е съставен АЧОС №4085/19.05.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9594 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и четири/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на началник на СГКК-Бургас, с площ 360 кв.м. /триста и шестдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9595, 63029.501.9609, 63029.501.9592, 63029.501.9591, 63029.501.9590, 63029.501.9589, идентичен с парцел XVIII – 8, кв.67 по плана на с.Росен.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Донка Стефчова Иванова ЕГН ......., от с.Росен, общ.Созопол за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 100 кв.м/сто квадратни метра/ в Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9594 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди петстотин деветдесет и четири/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на началник на СГКК-Бургас, с площ 360 кв.м. /триста и шестдесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9595, 63029.501.9609, 63029.501.9592, 63029.501.9591, 63029.501.9590, 63029.501.9589, идентичен с парцел XVIII – 8, кв.67 по плана на с.Росен.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на стойност 1 800,00лв. /хиляда и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017А064/16.05.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №568/ 14.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: 1.Определяне на общински недвижим имот, предназначен за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с.Росен, община Созопол. 2.Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот-частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9607, с.Росен, община Созопол, с площ 507 кв.м., идентичен с парцел II – 109,8, кв.68.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате проекта за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 797

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.8 от ЗОС и във връзка с §5, т.67 от ДР на ЗИД на ЗУТ , Общински съвет Созопол обявява Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9607, с.Росен, община Созопол, с площ 507 кв.м., идентичен с парцел II – 109,8, кв.68, актуван с АЧОС №4096/20.05.2016г., свързан със социалното развитие и подпомагане на общността “За изграждане на социални жилища”.
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва раздел II от „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9607 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на началник на СГКК-Бургас, за който е съставен АЧОС №4096/20.05.2016г, с площ 507 кв.м. /петстотин и седем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9608, 63029.501.9609, 63029.501.9605, 63029.501.9606, идентичен с парцел II – 109,8, кв.68.
3. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, т.4 и чл.49а от същия закон Общински Съвет – гр.Созопол одобрява учредяване отстъпено право на строеж на лице с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс в полза на лицето Сашо Иванов Иванов ЕГН .........., от с.Росен, общ.Созопол за изграждане на жилищна сграда, с разгъната застроена площ – 150 кв.м/сто и петдесет квадратни метра/, в Поземлен имот с идентификатор 63029.501.9607 /ЕКАТТЕ -шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- девет хиляди шестстотин и седем/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-56/29.09.2015г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-2389/24.03.2016г. на началник на СГКК-Бургас, за който е съставен АЧОС №4096/20.05.2016г, с площ 507 кв.м. /петстотин и седем квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, при съседи: 63029.501.9608, 63029.501.9609, 63029.501.9605, 63029.501.9606, идентичен с парцел II – 109,8, кв.68. , за който е съставен АЧОС №4096/20.05.2016г.
4. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на стойност 2 700,00лв. /две хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка 2017А063/16.05.2017г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №570/ 15.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Сключване на договор за наем на помещение – частна собственост за нуждите на кметство – с.Равна гора, общ.Созопол и клуб на пенсионера с.Равна гора.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси или коментари по докладната колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 798

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет – Созопол одобрява сключването на договор за наем за срок от 3 /три/години и за сумата от 100,00 /сто/ лева без ДДС на месец, между Община Созопол като наемател от една страна и ПК „Изгрев“ с ЕИК 102003478, представлявана от Милко Димов – Председател на Управителния съвет като наемодател от друга с предмет наемането от Община Созопол на следните обекти, разположени в УПИ I „За КОО, читалище и кметство“ по плана на с. Равна гора, Община Созополи за нуждите на кметство Равна гора и за пенсионерски клуб представляващи:
- самостоятелно изграден едноетажен търговски обект с РЗП 140,00 кв.м.;
- самостоятелен обект – склад /търговски/ с РЗП 56,00 кв.м.;
- самостоятелен обект – навес с оградни стени /търговски/ с РЗП 24,00 кв.м.;
- самостоятелен обект – навес с оградни стени /търговски/ с РЗП 30,00 кв.м
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора за наем.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №575/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Атия, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси или коментари по тази докладна? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 799

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение на Общински съвет Созопол, като включва поземлен имот 63015.506.289 с площ 435 кв.м./четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост:
поземлен имот с идентификатор 63015.506.289 с площ 435 кв.м./четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, находящ се в с.Атия с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ актуван като частна общинска собственост акт № 4537/01.03.2017год .
2.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 5 400,00лв. / пет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № 2017А073/31.05.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Св. Лулева: Докладна записка с вх. №576/ 16.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Присад, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Имате ли въпроси и коментари по докладната. Няма. Ще ви моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
2 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 800

1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение №597/27.01.2017г на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 58400.40.152/ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет , поземлен имот- сто петдесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-54/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с площ 96978 кв.м. /деветдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, при съседи: 58400.40.189, 58400.55.13, 58400.13.26, 58400.40.141, 58400.40.140, 58400.40.139, номер по предходен план – 000152, с.Присад, община Созопол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост именно:
Поземлен имот с идентификатор 58400.40.152/ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - четиридесет , поземлен имот- сто петдесет и две/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-54/29.09.2015г. на ИД на АГКК, с площ 96978 кв.м. /деветдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и осем квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Гори и храсти в земеделска земя“, при съседи: 58400.40.189, 58400.55.13, 58400.13.26, 58400.40.141, 58400.40.140, 58400.40.139, номер по предходен план – 000152, с.Присад, община Созопол.
2.1.1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на имота по т.2, възлизаща на 26 400,00лв. /двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/ съгласно изготвена пазарна оценка №2017А072/22.05.2017г. от независим лицензиран оценител, приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Кр. Германова: Следващата точка от дневния ред е доклада на комисията по устройство на територията. Давам думата на г-н Чакъров – Председател на комисията.
Т.Чакъров: Становище на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на двадесет и шестото редовно заседание.
На 23.06.2017г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. На заседанието присъстваха Тодор Чакъров - Председател, Янчо Георгиев, Виолета Арабажджиева и Станимир Андонов. В работата на заседанието взеха участие Красимира Германова – Председател на Общински съвет – гр.Созопол; Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол; Диан Дунев – адвокат на Общински съвет – гр.Созопол; Общински съветници и Служители на общинска администрация гр. Созопол.
Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №537/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.79, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „вилна сграда и автокозметичен салон“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси по докладната? Нямате. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 801

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.17.79, земеделска земя, местност „Лафотумба”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „вилна сграда и автокозметичен салон“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Т. Чакъров: Докладна записка с вх. №538/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.1.259, земеделска земя, местност „Герени”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „курортна сграда за сезонно ползване и мотел с търговски обекти“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли някакви въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение .
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 802

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.1.259, земеделска земя, местност „Герени”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „курортна сграда за сезонно ползване и мотел с търговски обекти“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 20%, К инт. мак.=0,5, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 60%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №539/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.154, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „две жилищни сгради за сезонно ползване“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: 0; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр.Германова: Имате ли въпроси по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 803

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ81178.3.154, земеделска земя, местност „Акра”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „две жилищни сгради за сезонно ползване“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №540/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.53.52, ПИ67800.53.82 и ПИ67800.53.143, земеделска земя, местност „Мапи”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 13 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 804

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.53.52, ПИ67800.53.82 и ПИ67800.53.143, земеделска земя, местност „Мапи”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „сгради за отдих и курорт, допълващи дейности и трафопост“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Линията на застрояване, в графичната част, да се установи на разстояние 10.00 метра от имотната граница на ПИ67800.54.145, местен път, публична общинска собственост.

1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №541/ 09.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63029.122.315, земеделска земя, местност „Казаково лозе”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на вилна сграда.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате по така предложения проект за решение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 805

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ63029.122.315, земеделска земя, местност „Казаково лозе”, землище с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизирана територия, с цел изграждане на „вилна сграда“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001 за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване 20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Т.Чакъров: Докладна записка с вх. №571/ 15.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.215, земеделска земя, местност „Мапи”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на „ една сграда за отдих, курорт и допълващи дейности“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 4 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Кр. Германова: Колеги имате ли въпроси и предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
С резултат от гласуването „За” – 14 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 806

1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за ПУП - план регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ67800.10.215, земеделска земя, местност „Мапи”, землище Созопол, извън границите на урбанизирана територия, за изграждане на: „една сграда за отдих, курорт и допълващи дейности“.
ПУП – план регулация и застрояване да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба № 8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: за охранителна зона „Б” от ЗУЧК - плътност - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

1. 2. Общински съвет, на основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране и изработване на ПУП по чл.125 ЗУТ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.


Кр. Германова: Благодаря на г-н Чакъров и колеги последна точка от дневния ред извънредна докладна записка с вх. №603/ 23.06.2017г., от Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол, относно: Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г., приета с Решение №597/ 27.01.2017г. Докладната беше разгледана на комисия. След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването За: 5 гласа; Против: няма; Въздържали се: няма, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната. Става въпрос за включване на обект, като общински от първостепенно значение. Това е една улица.
Т. Янакиев: Може ли да се даде разяснение по докладната?
Г. Георгиева: Това е всъщност новопроектирана улица, която ще свързва имота, който е отреден за автогара с обиколния път Бургас – Приморско, но проблема тук е че се засяга и то се преминава през имот държавен горски фонд и там самата процедура е доста по-дълга. Изпратихме преписката, съответно ни искат и решение, конкретно само за улицата. Понеже ние имаме решение за автогата и транспортни връзки, но те държат конкретно решението да е за улицата и за техния имот.
Т. Янакиев: Благодаря.
Кр. Германова: Колеги имате ли други въпроси и предложения по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
3 РУМЕН ДИМИТРОВ За
4 ТИХОМИР ЯНАКИЕВ За
7 ТОДОР ДАМЯНОВ За
8 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ За
10 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
11 ПЕНКА ЩЕРИОНОВА За
12 СТОЮ НЕДИН За
13 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
14 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
15 ИВАН ХАДЖИЕВ За
16 ГЕНО ПУХОВ За
17 ТОДОР ЧАКЪРОВ За
18 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№807

Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5 ,т.73 от ДР на ЗИД на ЗУТ допълва годишна програма за 2017, приета с Решение № 597/27.01.2017г в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект „Улица ІV клас като продължение на улица с о.т.956-957 до връзката с общински път ВGS1220/ІІ-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни-/ІІ/Созопол”, в обхвата на ПИ 67800.36.36, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.Кр. Германова: Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и шестото редовно заседание на Общински съвет Созопол.`ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Кр. Германова/


Протокола води:………...……..................
/М. Харитова/Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


върнете се назад

Новини:

График 4
График 4


Във връзка с предстоящото ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащ...

Обява 4
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

График 3
ГРАФИК 3

Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседание на постоянно действащите комис...

Покана 3
П О К А Н А


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 05.12.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа, в Засед...

Съобщение - Обява
На заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок, считан от 19.11.2019 г., за предложения и становища, по представения Проект за Правилник за ор...

Заповед от 04.11.2019
Заповед No РД-09-47 от 04.11.2019 за определяне дата и час на първото заседание на ОС Созопол мандат 2019-2023

прочети повече

График 56
Във връзка с предстоящото петдесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 56

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Обява - Отчет бюджет 2018г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично ...

График 55
Във връзка с предстоящото петдесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 55

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

На основание чл.68а, ал3 от ЗСВ, временната комисия за избор на СЗ, публикува протокол от изслушването - 31.07.2019г.


На основание чл.68а, ал3 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 1400/10.05.20...

График 54
Във връзка с предстоящото петдесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 54
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Публикувано на 16.07.2019 - 14:59 часа
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели...

График 53
Във връзка с предстоящото петдесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 53

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Общински съвет прие Плана за финансово оздравяване на община Созопол
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 1425
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси,...

Обявление съдебни заседатели 2019-2023г.
Общински съвет Созопол обявява процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за мандат 2019-2023г.

В резултат на ...

График 52
Във връзка с предстоящото петдесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 52
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 51
Във връзка с предстоящото петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 51

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 50
Във връзка с предстоящото петдесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 50
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение на Председателят на Oбщински съвет Созопол по случай Деня на Тракия
Уважаеми съграждани,
Повече от век България помни страданията, ужаса, саможертвата, храбростта и родолюбието , и свежда чело пред събитията от ...

График 49
Във връзка с предстоящото четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общ...

Обява 49
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Поздравителен адрес на Председателят на общински съвет Созопол

Скъпи дами,
Позволете да ви поздравя по случай 8-ми март – Международния ден на жената!
Бъдете горди и уверени, смели във всички ва...

График 48
Във връзка с предстоящото четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 48
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно Решение № 2435/20.12. 2018г. на АСБ постановено по административно дело № 2892/2018г. по описа на същия съд
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение №2435/20.12.2018г. на АСБ, постанов...

Обява 47
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 47
Във връзка с предстоящото четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

График 46

Във връзка с предстоящото четиридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 46
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 45
Във връзка с предстоящото четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 45
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 44
Във връзка с предстоящото четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 44
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 43
Във връзка с предстоящото четиридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 43

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 42

Във връзка с предстоящото четиридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии к...

Обява 42
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2017

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет С...

РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1456/19.07.2018г. на АСБ
Общински съвет Созопол

На основание чл. 194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1456/19.07.2018г.на АСБ, постанов...

График 41
Във връзка с предстоящото четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 41

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1157/12.06.2018г. на АСБ

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопр...

График 40

Във връзка с предстоящото четиридесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 40
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 39
Във връзка с предстоящото тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 39
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 38
Във връзка с предстоящото тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 38
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 37
Във връзка с предстоящото тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 37
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 36

Във връзка с предстоящото тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към ...

Обява 36
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 35
Във връзка с предстоящото тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 35
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 34
Във връзка с предстоящото тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 34
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 33
Във връзка с предстоящото тридесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 33
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 2099/07.12.2017г. на АСБОбщински съвет Созопол


На основание чл.194 ...

График 32
Във връзка с предстоящото тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 32
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1803/03.11.2017г.


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администра...

График 31
Във връзка с предстоящото тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 31
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 30
Във връзка с предстоящото тридесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 30
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 29
Във връзка с предстоящото двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 29
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обява - Отчет Бюджет 2016г.
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Созопол кани жителите на община Созопол на публично обсъжда...

График 28
Във връзка с предстоящото двадесет и осмо извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 28
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 27
Във връзка с предстоящото двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общин...

Обява 27

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

График 26
Във връзка с предстоящото двадесет и шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 26

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на град Созопол
Проект за промяна в Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на тери...

Разгласяване на съдебно решение
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 786/28.04.2017г.

Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуални...

График 25
Във връзка с предстоящото двадесет и пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински...

Обява 25
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 24
Във връзка с предстоящото двадесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 24
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Oткриване на изложбата на 07.04.2017г.
Oткриване на изложбата на 07.04.2017г. от 12:00 часа в Общински съвет Созопол ...

График 23
Във връзка с предстоящото двадесет и трето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 23
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Постъпило предложение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за нормативните...

Разгласяване на съдебно решение №284/22.02.2017г.
Общински съвет Созопол

На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 284/22.02.2017г. на АСБ, постанов...

График 22
Във връзка с предстоящото двадесет и второ извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общи...

Обява 22
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 21
Във връзка с предстоящото двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинск...

Обява 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и ...

Промяна на Правилник на Общински съвет
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение...

График 20
Във връзка с предстоящото двадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет...

Обява 20
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обръщение от Председателят на ОС Созопол
Скъпи съграждани и гости на гр.Созопол,
В навечерието на Коледните и новогодишни празници, нашите сърца се изпълват с надежда, надежда за по-до...

График 19
Във връзка с предстоящото деветнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 19
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Разгласяване на съдебно решение № 1903/18.11.2016г
РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ № 1903/18.11.2016г


Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Администр...

График 18
Във връзка с предстоящото осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съ...

Обява 18
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2016 – 2020 г.
2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Спи...

ПРОЕКТ!
ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОЗОПОЛ

Н А Р Е Д Б А
за платено паркиране на моторн...

График 17
Във връзка с предстоящото седемнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински с...

Обява 17
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График 16

Във връзка с предстоящото шестнадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към О...

Обява 16
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Обнародване на решение
Общински съвет Созопол


На основание чл.194 от Административнопроцесуалния кодекс, се обявява Решение № 1465/01.08.2016г. на АСБ...

Обява - Отчет Бюджет 2015
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График 15
Във връзка с предстоящото петнадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 15
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ,ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ.МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕ...

Внесено предложение за Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/ и в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Соз
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнен...

Внесено предложение за Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Созопол.
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на ...

График 14
Във връзка с предстоящото четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общинс...

Обява 14
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение Промяна и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

Обява 13
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Входирано предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните ...

График 12
Във връзка с предстоящото дванадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 12
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собствен...

Внесено предложение за Допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните допълнения в Наредбата з...

График 11
Във връзка с предстоящото единадесето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съв...

Обява 11
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за приемане на НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Созопол
ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
за управление на отпадъците на територията на Община Созопол

Изложба на икони - иконопис
Общински съвет Созопол за пореден път стана домакин на изложба на местен творец - Женя Бойчева. На 26.04.2016г. изложбата бе открита от г-жа Кр.Герман...

Лазаровден
Лазаровден - празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи.
Гласовити лазарки от ЦДГ Снежанка, Тра...

Обява № 10
О Б Я В А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, нег...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на промени в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Общи...

Внесено предложение за промяна в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия...

График комисии № 9
Във връзка с предстоящото девето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, к...

Обява № 9
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

Внесено предложение за промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински Съвет Созопол, приема следните изменения в Наредба за реда за придобиване, у...

График № 8
Във връзка с предстоящото осмо редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 8
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 7
№ Комисия Дата Час
1. ОБЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИТЕ КОМИСИИ С ВОДЕЩА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ...

Обява № 7
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,
за 2016г.

Конкретни действия по управление и разпореждане ...

Внесено предложение за приемане на С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019г.
„ОБЩИНАТА ИМА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗПОЛЗВА В ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОБЩНОСТ”– ЧЛ.140 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

...

Внесено предложение за приемане на Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец
Правилник за осъществяване на търговията с продукти от риболов в центъра за първа продажба – общинско пристанище Черноморец

Чл.1 Центърът...

График № 6
Във връзка с предстоящото шесто извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обявя № 6
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 5
Във връзка с предстоящото пето редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет, как...

Обява № 5
О Б Я В А

На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комис...

Внесено предложение за промяна в в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол /НОАМТЦУТОС/(приета с Решение ноОбщински съвет Созопол на 02.09.2009г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол (приета с Решение №45/5/23.01.2008г.).
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол приема следните промени ...

Внесено предложение за изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , Общински съвет приема следните изменения и допълн...

Внесено предложение за Приемане на изменения в Наредбата за определянето на размера на местните данъци на територията на община Созопол
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема следните промени в Наредбата з...

ОБЯВА ОТЧЕТ БЮДЖЕТ
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателя на Общински съвет Созопол кани жителите на Община Созопол на публично обсъжда...

График № 4
Във връзка с предстоящото четвърто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Обява № 4
На основание чл.25 от ЗМСМА и чл.28, ал.5 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието м...

Внесено предложение за Приемане на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016 г. В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
*Публикувана 19.11.2015г
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища,...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за управление на общинските пътища
*Публикувано на 19.11.2015

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински с...

Внесено предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.


На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Со...

Внесено предложение за промяна в Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол
*Публикувано 12.11.2015г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,Общински съвет Созопол п...

Обява № 3
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.3 от “Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимод...

График № 3
Във връзка с предстоящото трето извънредно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания на постоянно действащите комисии към Общински съвет,...

Внесено предложение за промяна в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол
I.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема следните изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община С...

Обява № 2
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 10.11.2015г. /вторник/ от 9:30 часа, в Заседате...

Внесено предложение - проект за ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
*Публикуван на 05.11.2015г.
/проект/
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТ...